Про вдосконалення системи планування та контролю за цільовим використанням бюджетних коштів
Мінвуглепром України (з2005р.); Наказ, План, Заходи від 23.11.2010469
Документ v0469644-10, поточна редакція — Прийняття від 23.11.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.11.2010 N 469

Про вдосконалення системи
планування та контролю
за цільовим використанням
бюджетних коштів

На виконання пункту 2 доручення Прем'єр-міністра України
Азарова М.Я. від 14.09.2010 N 54428/1/1-10 до доручення Президента
України Януковича В.Ф. від 08.08.2010 N 1-1/2054 стосовно розвитку
вугільної галузі Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план заходів щодо вдосконалення системи
планування та контролю за цільовим використанням бюджетних коштів
(додається).
2. Відповідальним виконавцям забезпечити неухильне виконання
плану заходів, затверджених цим наказом.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.Ященко

Додаток

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо вдосконалення системи планування
та контролю за цільовим використанням
бюджетних коштів по Міністерству
вугільної промисловості України

------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування заходів | Відповідальні | Строк | |п/п| | виконавці |виконання| |---+----------------------------------------+----------------+---------| | 1 |Подати на розгляд Уряду проект постанови|Департамент | Грудень | | |Кабінету Міністрів України "Про внесення|технічної |2010 року| | |змін до Програми "Українське вугілля", з|політики | | | |метою приведення її у відповідність до |та розвитку | | | |Порядку розроблення та виконання |шахтного фонду | | | |державних цільових програм, | | | | |затвердженого постановою Кабінету | | | | |Міністрів України від 31.01.2007 N 106 | | | | |( 106-2007-п ), та положень Програми | | | | |економічних реформ України на 2010-2014 | | | | |роки "Заможне суспільство, | | | | |конкурентоспроможна економіка, | | | | |ефективна держава" ( n0004100-10 ) | | | |---+----------------------------------------+----------------+---------| | 2 |Забезпечити обґрунтований розрахунок |Відповідальні |Постійно | | |потреб бюджетних коштів при плануванні |виконавці за | | | |бюджетних програм |бюджетними | | | | |програмами | | | | |Фінансово- | | | | |економічний | | | | |департамент | | |---+----------------------------------------+----------------+---------| | 3 |Забезпечити виконання результативних |Відповідальні |Постійно | | |показників бюджетних програм, визначених|виконавці за | | | |у паспортах бюджетних програм, які |бюджетними | | | |характеризують хід їх реалізації, |програмами | | | |ступінь досягнення поставленої мети та |Фінансово- | | | |виконання бюджетних програм |економічний | | | | |департамент | | |---+----------------------------------------+----------------+---------| | 4 |Розробити заходи для підготовки гірничих|Управління | Грудень | | |підприємств до ліквідації з визначенням |реструктуризації|2010 року| | |дати припинення робіт з видобутку | | | | |(переробки) вугілля та кінцевих термінів| | | | |перебування підприємств у стані | | | | |підготовки до ліквідації | | | |---+----------------------------------------+----------------+---------| | 5 |Затверджувати кошторис витрат на |Управління |Постійно | | |утримання служби замовника з ліквідації |реструктуризації| | | |гірничих підприємств та контролювати | | | | |його виконання | | | |---+----------------------------------------+----------------+---------| | 6 |Посилити контроль за ефективним та |Управління |Постійно | | |цільовим використанням коштів, одержаних|реструктуризації| | | |від господарської діяльності підприємств| | | | |реструктуризації державних вугледобувних| | | | |підприємств, на яких здійснюються заходи| | | | |з підготовки до ліквідації | | | |---+----------------------------------------+----------------+---------| | 7 |Вжити вичерпних заходів щодо завершення |Управління |Постійно | | |створення робочих місць для працівників |реструктуризації| | | |ліквідованих шахт за укладеними | | | | |договорами спільної діяльності | | | |---+----------------------------------------+----------------+---------| | 8 |Підготувати проект наказу Мінвуглепрому |Фінансово- |Листопад | | |"Про затвердження рекомендацій з |економічний |2010 року| | |удосконаленням системи надання державної|департамент | | | |підтримки вугільної промисловості з | | | | |урахуванням норм та вимог СОТ і ЄС" | | | |---+----------------------------------------+----------------+---------| | 9 |Підготувати проект наказу Мінвуглепрому |Фінансово- |Листопад | | |"Про затвердження Методичних |економічний |2010 року| | |рекомендацій щодо прогнозування техніко-|департамент | | | |економічних показників діяльності | | | | |вугледобувних підприємств" | | | |---+----------------------------------------+----------------+---------| |10 |Розглянути доцільність фінансування з |Управління | Грудень | | |державного бюджету об'єктів з низькою |капітального |2010 року| | |будівельною готовністю та фінансування |будівництва | | | |будівництва нових шахт | | | |---+----------------------------------------+----------------+---------| |11 |Здійснювати щорічний моніторинг стану |Департамент |Постійно | | |впровадження у вугільну галузь |технічної | | | |результатів завершених наукових робіт |політики | | | | |та розвитку | | | | |шахтного фонду | | |---+----------------------------------------+----------------+---------| |12 |Забезпечити постійний контроль за |Департамент |Постійно | | |витрачанням бюджетних коштів виконавцями|технічної | | | |наукових робіт шляхом проведення |політики | | | |відповідних перевірок, за результатами |та розвитку | | | |яких своєчасно уточнювати та коригувати |шахтного фонду | | | |договірну вартість наукових робіт, | | | | |забезпечувати відповідність планових і | | | | |фактичних даних щодо складу і | | | | |класифікації витрат за кожною роботою, | | | | |вживати дієвих заходів дисциплінарного | | | | |характеру щодо посадових осіб, з вини | | | | |яких виникають правопорушення та | | | | |здійснюється неефективне використання | | | | |фінансових та матеріальних ресурсів | | | |---+----------------------------------------+----------------+---------| |13 |З метою оцінки рівня досягнення |Департамент | Грудень | | |результативних показників, визначення |технічної |2010 року| | |доцільності, пріоритетності спрямування |політики | | | |бюджетних коштів, удосконалити типові |та розвитку | | | |форми договорів на виконання наукових |шахтного фонду | | | |розробок за рахунок коштів державного |Юридичне | | | |бюджету в частині: |управління | | | |- конкретизації науково-технічної | | | | |продукції, яка повинна бути розроблена | | | | |по закінченні етапу робіт у відповідному| | | | |році; | | | | |- визначення чітких очікуваних | | | | |результатів, кількісних та якісних | | | | |характеристик наукової та науково- | | | | |технічної продукції; | | | | |- визначення умов впровадження | | | | |результатів завершених наукових та | | | | |науково-технічних робіт | | | |---+----------------------------------------+----------------+---------| |14 |При плануванні видатків на виконання |Департамент |Постійно | | |наукових розробок забезпечити |технічної | | | |першочергове фінансування робіт, |політики | | | |виконаних на 50 і більше відсотків, та |та розвитку | | | |їх подальше завершення |шахтного фонду | | | | |Фінансово- | | | | |економічний | | | | |департамент | | |---+----------------------------------------+----------------+---------| |15 |Дотримуватися вимог Бюджетного кодексу |Відповідальні |Постійно | | |України ( 2542-14 ), Закону України про |виконавці за | | | |Державний бюджет України, інших |бюджетними | | | |законодавчих актів та посилити контроль |програмами | | | |за ефективним, цільовим використанням |Фінансово- | | | |бюджетних коштів. |економічний | | | | |департамент | | | | |Департамент | | | | |бухгалтерського | | | | |обліку, | | | | |звітності та | | | | |внутрішнього | | | | |аудиту | | -------------------------------------------------------------------------вгору