Документ v0467666-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.04.2011, підстава - v0330735-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
17.06.2010 N 467
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
надзвичайних ситуацій
N 330 ( v0330735-11 ) від 01.04.2011 }
Про затвердження Порядку списання
матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі
у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі, на підприємствах,
в установах і організаціях системи МНС

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від
8 листопада 2007 р. N 1314 ( 1314-2007-п ) "Про затвердження
Порядку списання об'єктів державної власності", спільним наказом
Державного казначейства та Міністерства економіки від 10.08.2001
N 142/181 ( z0787-01 ) "Про затвердження Типової інструкції про
порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних
установ", зареєстрованим у в Міністерстві юстиції 5 вересня
2001 р. за N 787/5978, а також спільним наказом Головного
управління Державного казначейства та Державного комітету
статистики від 02.12.97 N 125/70 ( z0612-97 ) "Про затвердження
типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать
установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного
або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх складання",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 22 грудня 1997 р. за
N 612/2416, та з метою вдосконалення порядку списання матеріальних
цінностей у системі МНС Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок списання матеріальних цінностей, які
знаходяться на балансі у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах
і організаціях системи МНС, що додається.
2. Керівникам головних управлінь МНС в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, підприємств, установ і
організацій системи МНС керуватись вимогами зазначеного Порядку
при списанні матеріальних цінностей з балансу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Скіб'яка А.Ю.
Міністр Н.Шуфрич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення
від наслідків
Чорнобильської катастрофи
17.06.2010 N 467

ПОРЯДОК
списання матеріальних цінностей,
які знаходяться на балансі у ГУ МНС
в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі, на підприємствах,
в установах і організаціях системи МНС

I. Загальні положення
1.1. Списання матеріальних цінностей, які знаходяться на
балансі у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі, на підприємствах, в установах і організаціях
системи МНС (далі - Установа) проводиться відповідно до наказу
Державного казначейства та Міністерства економіки від 10.08.2001
N 142/181 ( z0787-01 ) "Про затвердження Типової інструкції про
порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних
установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 5 вересня 2001 р.
N 787/5978.
1.2. Дозвіл на списання матеріальних цінностей, не придатних
для подальшого використання, морально застарілих, фізично
зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха
(за винятком виявлених у результаті інвентаризації як недостача),
а також будівель, споруд, що підлягають знесенню у зв'язку з
будівництвом нових об'єктів і таких, які зруйновані внаслідок
атмосферного впливу і тривалого використання, надається в такому
порядку: первинною вартістю за одиницю (комплект) у розмірі до
5000 грн. - з дозволу керівника Установи; списання будівель та споруд незалежно від вартості - за
погодженням з Департаментом капітального будівництва, забезпечення
житлом та реалізації будівельних Чорнобильських програм; списання речового, продовольчого майна, пально-мастильних
матеріалів та технічних засобів тилу незалежно від вартості
здійснювати згідно з наказом МНС від 25.04.2007 N 280 "Про
затвердження посібника з обліку продовольства, речового та іншого
майна в органах і підрозділах цивільного захисту МНС"; первинною вартістю за одиницю (комплект) у розмірі від
5000 грн. - з дозволу МНС.
1.3. З балансів Установ можуть бути списані: необоротні активи - будинки та споруди, літаки (вертольоти),
авіаційні двигуни та засоби наземного забезпечення польотів,
машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та
інвентар, інші основні засоби (крім земельних ділянок та
капітальних витрат на поліпшення земель), бібліотечні фонди,
малоцінні необоротні матеріальні активи, білизна, постільні речі,
одяг та взуття, тимчасові нетитульні споруди, природні ресурси,
інвентарна тара, матеріали довготривалого використання для
наукових цілей, інші нематеріальні активи; запаси - сировина і матеріали, обладнання, конструкції і
деталі до установки, спецобладнання для науково-дослідних робіт за
господарськими договорами, будівельні матеріали, інші виробничі
запаси, малоцінні та швидкозношувані предмети, матеріали для
навчальних, наукових та інших цілей, продукти харчування,
медикаменти і перев'язувальні засоби, господарські матеріали та
канцелярське приладдя, паливо, горючі і мастильні матеріали, тара,
запасні частини до машин і обладнання тощо.
1.4. Дострокове списання матеріальних цінностей може
здійснюватись лише після проведення ретельного службового
розслідування та вжиття відповідних заходів реагування за його
наслідками.
1.5. Недостачі матеріальних цінностей, виявлені в результаті
інвентаризації: понад норми природних втрат, втрати від псування,
стихійного лиха (повені, пожежі тощо), а також коли конкретні
винуватці не встановлені (втрати від нерозкритих крадіжок тощо),
списуються з балансів лише після ретельної перевірки дійсної
відсутності винних осіб, винесення компетентними органами
постанови про закриття відповідної кримінальної справи і вжиття
необхідних заходів щодо недопущення фактів втрат у подальшому в
такому порядку: за кожним випадком недостач або псувань матеріальних
цінностей на суму до 2500 грн. включно - з дозволу керівника
Установи; за кожним випадком недостач або псувань матеріальних
цінностей на суму від 2500 грн. - з дозволу МНС. У документах, які Установи подають для оформлення списання
недостач понад норми природних втрат і втрат від псування
матеріальних цінностей, слід вказати заходи, яких вжито задля
попередження таких втрат.
1.6. Списання основних засобів та інших необоротних активів
(за винятком пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха,
морально застарілих, фізично зношених та виявлених у результаті
інвентаризації як недостача) до закінчення періоду нарахування
зносу на них, не може бути здійснено.
1.7. Списання матеріальних цінностей проводиться за первинною
вартістю або за відновлювальною вартістю (у разі проведення
індексації або переоцінки матеріальних цінностей). При списанні необоротних активів, що були в експлуатації, в
документах поряд з їх первинною (відновлювальною) вартістю
вказується сума нарахованого зносу. Усі деталі, вузли і агрегати розібраного та демонтованого
обладнання, які придатні для ремонту іншого обладнання, а також
матеріали, отримані від ліквідації необоротних активів,
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського
обліку, а непридатні деталі та матеріали оприбутковуються як інші
матеріали і підлягають обов'язковій здачі установі, на яку
покладено збір такої сировини. Також підлягають обов'язковій здачі
виготовлені із кольорових металів деталі та вузли, які не
використовуються в даній Установі для ремонту машин, інструментів,
приладів, обладнання. Металобрухт, який утворюється при списанні матеріальних
цінностей, реалізується відповідним установам з дозволу МНС.
Дозвіл на списання матеріальних цінностей та на реалізацію
металобрухту надається комісією МНС з питань списання та
реалізації майна у системі МНС (далі - Комісія МНС).
1.8. Склад Комісії МНС затверджується наказом Міністра з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи. При необхідності, для
належного опрацювання поданих документів, Комісія МНС може
залучати представників структурних підрозділів Міністерства.
II. Порядок оформлення матеріалів
та проведення списання матеріальних цінностей
2.1. Для визначення непридатності матеріальних цінностей,
встановлення неможливості або неефективності їх ремонту, а також
для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей
наказом керівника Установи створюється постійно діюча комісія з
питань списання та реалізації матеріальних цінностей Установи
(далі - комісія). Наказ про створення комісії поновлюється щороку
або за потребою.
2.2. До складу комісії включаються: керівник Установи (начальник ГУ МНС в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, навчального та
науково-дослідного закладу, підприємства, установи, організації та
спецформування центрального підпорядкування, ректор вищого
навчального закладу) або особа, яка заміщає його (голова комісії); головний бухгалтер або його заступник (в Установах, у яких
штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена,
особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку); керівник групи обліку (в Установах, які обслуговуються
централізованими бухгалтеріями) або інші працівники бухгалтерії,
які обліковують матеріальні цінності; особа, на яку покладено відповідальність за збереження
матеріальних цінностей; фахівець Служби безпеки дорожнього руху; інші фахівці (на розсуд керівника Установи). Для участі в роботі комісії зі встановлення непридатності
технічних засобів, нагрівальних котлів, підйомників та інших
необоротних активів, які перебувають під наглядом державних
інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який
підписує акт технічного стану та акт про списання або передає
комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.
2.3. Комісія має такі повноваження та функції щодо списання
матеріальних цінностей Установ: проводить огляд матеріальних цінностей для складання акта
технічного стану та акта про їх списання; встановлює конкретні причини списання об'єкта; встановлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід
матеріальних цінностей з ладу (якщо такі є); встановлює можливість використання окремих вузлів, деталей,
матеріалів списаних матеріальних цінностей і проводить їх оцінку; здійснює контроль за вилученням із списаних цінностей
придатних вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і
дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу та контролює їх
здавання на відповідний склад;
2.4. За результатами обстеження комісією складається
відповідний акт технічного стану. В акті детально висвітлюються
причини вибуття об'єкта з ладу, стан основних частин, деталей і
вузлів, конструктивних елементів та обґрунтовується недоцільність
і неможливість їх відновлення. Якщо у результаті ліквідації
матеріальних цінностей окремі деталі, вузли, матеріали можуть бути
використані чи підлягають передачі в установленому порядку,
комісією додатково складається акт про оцінку таких цінностей.
2.5. Акти, складені комісією, затверджуються керівником
Установи та засвідчуються гербовою печаткою Установи.
2.6. Голова, члени комісії, які підписали акт, та керівник
Установи, який акт затвердив, несуть відповідальність згідно із
законодавством за правильність висновків про технічний стан
матеріальної цінності, яка списується, правильність даних,
зазначених в інших, пов'язаних із списанням, документах, які
подаються до МНС.
2.7. Протоколи засідання комісії, акти технічного стану після
затвердження керівником Установи разом із документами, вказаними в
цьому Порядку для кожного виду матеріальних цінностей, у чотирьох
оригіналах примірників та відповідним клопотанням про списання,
які підписуються керівником Установи, подаються до Комісії МНС.
2.8. Після ретельної перевірки поданих документів, вказаних в
узагальненій відомості майна, яке подається на списання
(додаток 1), відповідальний структурний підрозділ Міністерства має
право направити свого співробітника до Установи для перевірки
поданих даних. Клопотання разом з усією документацією та своїм
висновком стосовно можливості списання структурний підрозділ
передає на розгляд Комісії МНС.
2.9. Комісія МНС у межах своєї компетенції розглядає надані
документи та приймає рішення про надання дозволу на списання або
відмову в дозволі на списання відповідних матеріальних цінностей.
2.10. Секретарем Комісії МНС здійснюється оформлення
протоколу Комісії МНС.
2.11. Секретар Комісії МНС готує відповідні витяги з
протоколу засідання Комісії МНС та засвідчує їх підписом голови
Комісії МНС або його заступника, секретаря Комісії МНС. Витяг з
протоколу засідання Комісії МНС разом із документами, які були
надані Установою для надання дозволу на списання, надсилаються до
відповідної Установи. По одному екземпляру клопотань та всіх
актів, наданих Установою для отримання дозволу на списання,
залишається в структурному підрозділі Департаменту, який веде
облік відповідних матеріальних цінностей, та у секретаря
Комісії МНС.
2.12. Витяг з протоколу засідання Комісії МНС, завірений
печаткою, разом з документами, зазначеними в пункті 2.7 цього
Порядку, є підставою для списання та складання відповідних актів
на списання матеріальних цінностей з балансів Установ (додаток 2).
2.13. Списання матеріальних цінностей, які стали непридатними
внаслідок радіоактивного забруднення, здійснюються відповідно до
нормативно-правових актів, чинних на момент списання, які
встановлюють порядок списання радіоактивно забруднених
матеріальних цінностей.
2.14. Вторинна сировина, отримана від розбирання списаних
матеріальних цінностей і не придатна до повторного використання,
оприбутковується та підлягає обов'язковій здачі відповідним
організаціям для її переробки. Рішення про здачу відповідним
організаціям зазначеної вторинної сировини приймається в порядку,
вказаному у пункті 1.7 цього Порядку.
2.15. Деталі і вузли, що містять дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння, вилучені після демонтажу матеріальних
цінностей, підлягають здачі на спеціалізовані підприємства
України, що здійснюють приймання та переробку лому дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння. Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом техніку,
апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння, без попереднього вилучення й одночасного
оприбуткування цінних деталей. Забороняється реалізація техніки, апаратури та інших
необоротних активів за цінами, нижчими від вартості дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, що містяться в них, за
вирахуванням витрат на їх вилучення. Рішення про здачу відповідним організаціям зазначеної в цьому
пункті вторинної сировини приймається в порядку, вказаному
пункті 1.7 цього Порядку.
2.16. Списання втрачених матеріальних цінностей здійснюється
відповідно до чинного законодавства.
III. Порядок списання транспортних засобів,
запасних частин та іншого транспортного
майна в Установах
3.1. Списання транспортних засобів, запасних частин та іншого
транспортного майна здійснюється в порядку, зазначеному в
розділах I, II цього Порядку, з урахуванням уточнень, викладених у
цьому розділі.
3.2. На списання подаються транспортні засоби, які за
технічним станом не підлягають реалізації або передачі до інших
установ, при умові списання (демонтажу) встановленого на них
спецобладнання.
3.3. За результатами обстеження комісією Установи складається
акт технічного стану транспортного засобу, погоджений з СБДР (ДАІ)
(додаток 3).
3.4. Акт технічного стану подається на затвердження керівнику
Установи.
3.5. Для надання Комісією МНС дозволу на списання
транспортних засобів Установою до Комісії МНС надаються: клопотання керівника Установи про надання дозволу на списання
транспортних засобів; узагальнена відомість транспортних засобів, які подаються на
списання; оригінали акта технічного стану транспортного засобу в
чотирьох примірниках; оригінал технічного паспорта, свідоцтва про реєстрацію
транспортного засобу; формуляр (паспорт) транспортного засобу, всі розділи якого
мають бути повністю оформлені на момент затвердження акта
технічного стану, завірені підписами відповідальних посадових осіб
та засвідчені гербовою печаткою Установи; фотознімки розміром 10х15 см (вигляд спереду, ззаду, справа,
зліва, номер шасі), на звороті яких зазначається модель, номерний
знак транспортного засобу, а також дата і місце фотографування,
посада, прізвище і підпис особи, яка здійснювала зйомку.
3.6. При списанні з балансу Установ транспортних засобів, які
пошкоджені та не придатні до подальшого використання внаслідок
дорожньо-транспортних пригод (аварій), до вказаних у пункті 3.5
Порядку документів додаються: відповідним чином завірена копія протоколу, складеного
підрозділом ДАІ про ДТП (аварію), з поясненнями учасників ДТП; відповідним чином завірена копія висновку за результатами
службового розслідування ДТП (аварії) із зазначенням заходів,
вжитих до винних осіб; відповідним чином завірена копія рішення суду про стягнення
суми збитків з відповідача (у випадку вирішення питання про
відшкодування збитків у судовому порядку); відповідним чином завірена копія акта (звіту)
автотоварознавчої експертизи з визначенням суми матеріального
збитку, завданого власнику транспортного засобу на момент
скоєння ДТП; довідка фінансово-економічного структурного підрозділу
Установи про суму відшкодованих збитків; фотознімки пошкодженого транспортного засобу розміром
10х15 см (вигляд спереду, ззаду, справа, зліва, номер шасі,
кузова). На звороті фотознімків зазначається модель, номерний знак
транспортного засобу, дата, місце та вид дорожньо-транспортної
пригоди (аварії), а також посада, прізвище і підпис особи, яка
здійснювала зйомку.
3.7. При списанні з балансу Установ транспортних засобів із
загубленими свідоцтвами про реєстрацію або технічними паспортами
до вказаних у пункті 3.5 Порядку документів додаються: відповідним чином завірена копія матеріалів та висновку за
результатами службового розслідування; копія облікової картки ДАІ (СДБР); відповідним чином завірена копія наказу про покарання винних.
3.8. Списання транспортних засобів, пошкоджених внаслідок
оперативно-службових дій, пожеж, катастроф, стихійного лиха,
здійснюється після проведення службового розслідування. У цьому разі до вказаних у пункті 3.5 Порядку документів
додаються: фотознімки пошкодженого транспортного засобу розміром
10х15 см (вигляд спереду, ззаду, справа, зліва, номер шасі,
кузова). На звороті фотознімків зазначається модель, номерний знак
транспортного засобу, дата, місце та вид події, а також дата і
місце фотографування (за винятком випадків, коли сфотографувати
неможливо), посада, прізвище і підпис особи, яка здійснювала
зйомку; відповідним чином завірена копія висновку за результатами
службового розслідування причин та обставин пошкодження
транспортного засобу; довідка ДАІ про відмову у відкритті кримінальної справи за
фактом події.
3.9. Витяг з протоколу засідання Комісії МНС, а також
затверджений керівником Установи акт про списання автотранспортних
засобів (додаток 4) є підставою для зняття транспортних засобів з
бухгалтерського (кількісного) обліку та реєстрації в органах ДАІ
(Службі безпеки дорожнього руху МНС).
3.10. Мінімальні строки експлуатації транспортних засобів в
Установах зазначені в додатку 5.
3.11. У випадку списання матеріальних цінностей, що зазначені
в додатку 6 (в разі якщо первинна їх вартість до 10000 грн.) акт
про списання (додаток 2) повинен бути погоджений з відділом
Департаменту матеріально-технічного забезпечення, що веде облік
матеріальних цінностей.
3.12. Після розбракування транспортних засобів, але у термін,
що не перевищує одного місяця з моменту отримання витягу з
протоколу про списання, надати акти про списання до структурного
підрозділу МНС, який здійснює облік зазначеної техніки, а також
відділу тендерних процедур, гуманітарної допомоги, матеріальних
резервів та реалізації майна Департаменту матеріально-технічного
забезпечення.
IV. Порядок списання медичного майна
4.1. Списання медичного майна здійснюється в порядку,
зазначеному в розділах I, II цього Порядку з урахуванням уточнень,
викладених у цьому розділі.
4.2. Терміни експлуатації медичного майна визначаються
Положенням про облік, зберігання, списання та використання
медичного майна, затвердженим наказом МНС.
4.3. Для надання Комісією МНС дозволу на списання медичного
майна Установою до Міністерства направляється акт технічного стану
(додаток 7).
V. Порядок списання техніки зв'язку
й автоматизованих систем управління
5.1. Списання техніки зв'язку й автоматизованих систем
управління (АСУ) здійснюється у порядку, зазначеному в розділах I,
II цього Порядку, з урахуванням уточнень, викладених у цьому
розділі.
5.2. Для списання техніки зв'язку і АСУ до Департаменту
розвитку та супроводу системи "112", телекомунікації,
інформатизації та оповіщення надається: акт технічного стану (додаток 7); загальні формуляри (паспорти), всі розділи яких мають бути
повністю оформлені на день підписання актів, підписані
відповідними посадовими особами, засвідчені гербовою печаткою
Установи; посвідчення ремонтного (перевірочного) органу про їх
непридатність (для засобів вимірювання).
5.3. Списання запасних частин з індивідуального ЗІП і
обладнання, які входять у комплект техніки зв'язку і АСУ,
допускається в обґрунтованих випадках після використання для
ремонту основних засобів, після закінчення встановлених для них
термінів служби (ресурсів) і, за наявності в експлуатаційній
документації техніки зв'язку і АСУ висновку про необхідність їх
планової заміни. Керівник Установи, який затвердив акт на
списання, зобов'язаний вжити заходів щодо відновлення
комплектності техніки зв'язку і АСУ у найкоротший термін.
VI. Порядок списання нерухомого майна
6.1. Списання нерухомого майна здійснюється в порядку,
зазначеному в розділах I та II цього Порядку, з урахуванням
уточнень, викладених у цьому розділі.
6.2. Для надання Комісією МНС дозволу на списання нерухомого
майна Установою до Департаменту капітального будівництва,
забезпечення житлом та реалізації будівельних Чорнобильських
програм надаються: акт технічного стану нерухомого майна (додаток 8); фотознімки об'єкта розміром 10х15 см, на звороті яких
зазначається дата і місце (адреса) фотографування, посада,
прізвище і підпис особи, яка здійснювала зйомку; індивідуальна картка обліку нерухомого майна або технічний
паспорт; висновок головного архітектора міста (села); інвентаризаційна відомість; техніко-економічне обґрунтування доцільності списання; розрахунок залишкової вартості (за даними бухгалтерського
обліку); попередній розрахунок можливого використання матеріалів від
розбирання нерухомого майна, що пропонується на списання.
6.3. Списання нерухомого майна, меблів та обладнання
незалежно від вартості здійснюється за погодженням з Департаментом
капітального будівництва, забезпечення житлом та реалізації
будівельних Чорнобильських програм. Для списання меблів та обладнання надається: акт списання матеріальних засобів (додаток 2); акт зміни якісного стану меблів (додаток 14). Мінімальні строки експлуатації меблів та інвентарю
встановлюються наказом МНС від 07.02.2008 N 95 "Про затвердження
Норм табельної належності, витрат і термінів експлуатації
пожежно-рятувального, технологічного і гаражного обладнання,
інструменту, індивідуального озброєння та спорядження,
ремонтно-експлуатаційних матеріалів підрозділів МНС".
VII. Порядок списання авіаційної техніки
7.1. Списання авіаційної техніки (літаків, вертольотів та
планерів), авіаційних двигунів, засобів наземного забезпечення
польотів, електрогазової техніки та спеціальних машини
аеродромного обслуговування повітряних суден та утримання
аеродромів, парашутно-десантного майна, запасних частин та іншого
авіаційного майна здійснюється в порядку, зазначеному в
розділах I, II цього Порядку, враховуючи уточнення викладені в
цьому розділі.
7.2. Закінчення визначених строків служби (придатності) або
відпрацювання встановленого технічного ресурсу матеріальних
засобів не може бути підставою для складання актів на їх списання,
якщо матеріальні засоби за своїм станом або після ремонту ще
придатні для подальшого використання за призначенням і не
обумовлені відповідними постановами, керівництвами, інструкціями,
технічними розпорядженнями та іншими документами використання
матеріальних засобів після закінчення визначених строків служби
(вироблення установленого технічного ресурсу).
7.3. Матеріальні засоби, які підлягають списанню, не можуть
бути знищені, розібрані на запасні частини або використані як
навчальні посібники до отримання затверджених актів.
7.4. Матеріальні засоби, на які отримані затверджені акти на
списання, підлягають розбиранню з оформленням акта, якщо відсутні
інші розпорядження щодо їх використання. Матеріальні засоби, які у
своєму складі містять дорогоцінні метали та каміння, підлягають
збиранню, обліку, зберіганню та здаванню на переробку
уповноваженим підприємствам відповідно до вимог постанов Кабінету
Міністрів України та інших нормативно-правових актів, якими
визначається порядок отримання, витрат, обліку та зберігання
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, здачі в державний
фонд лому та відходів.
7.5. Двигуни, агрегати, вузли, прилади та деталі, зняті з
авіаційної техніки при її розбиранні, які виробили міжремонтний
ресурс, підлягають ремонту, а всі справні, працездатні та придатні
до використання матеріальні засоби використовуються для потреби
підрозділів авіації згідно з розпорядженнями центрального органу. Агрегати та вузли, прилади та деталі, отримані від розбирання
авіаційної техніки, ремонт яких економічно недоцільний, можуть
бути реалізовані відповідно до вимог нормативно-правових
документів. Розбирання (розділ) матеріальних засобів проводиться під
контролем комісії Установи. До складу комісії Установи обов'язково
входять відповідальні фахівці, начальник фінансового органу,
посадові особи, які відповідають за стан та збереження
матеріальних засобів, що підлягають списанню, особи, що
відповідають за матеріальне, технічне та інші види забезпечення. Розбирання (розділення, знищення) матеріальних засобів, з
метою визначення технічного стану та придатності агрегатів,
вузлів, приладів, деталей та матеріалів, проводиться із
дотриманням техніки безпеки та режиму таємності. Не придатні для ремонту та навчальних цілей агрегати, вузли,
прилади, деталі та матеріали та інше майно, отримане від
розбирання матеріальних засобів, на які є затверджені акти на
списання, оприбутковуються за книгами (картами) обліку як
металобрухт та інше майно і реалізуються в установленому
законодавством порядку.
7.6. За результатами обстеження комісією, створеною
відповідно до пункту 2.2 Порядку,складаються: акти технічного стану (додаток 7); акти про списання матеріальних засобів (додаток 2).
7.7. За актами технічного стану списується авіаційна техніка,
яка враховується за номерами та технічним станом: після закінчення встановлених строків служби або закінчення
технічного ресурсу; після закінчення встановленого строку зберігання у запасі
(резерві) при дотриманні встановлених умов зберігання, порядку
освіження та технічного обслуговування, якщо вони за своїм
технічним станом не можуть бути відремонтовані та використані за
прямим призначенням. За актами технічного стану списуються матеріальні засоби
безстрокового використання, які набули непридатного (граничного)
стану у процесі правильної експлуатації, якщо вони за своїм
технічним станом не можуть бути відремонтовані та використані за
прямим призначенням. За актами списання (зняття залишків) списуються матеріальні
засоби: які набули непридатного (граничного) стану і не рахуються за
номерами після закінчення встановлених строків експлуатації
(зберігання); використані за встановленими нормами на регламентні роботи,
технічне обслуговування, виробничі та господарські потреби, у разі
натурального зменшення під час транспортування, приймання,
збереження та видачі, після закінчення встановлених строків
експлуатації, коли списання не передбачене іншими обліковими
документами.
7.8. Акт технічного стану та акт про списання авіаційних
засобів складаються комісією Установи у трьох примірниках.
7.9. Для надання Комісією МНС дозволу на списання авіаційного
майна Установою до Департаменту матеріально-технічного
забезпечення надаються: клопотання керівника Установи про надання дозволу на списання
авіаційного майна; оригінали акта технічного стану в трьох примірниках; оригінали акта про списання у трьох примірниках; оригінал технічного паспорта (формуляра) на
авіаційно-технічне майно.
7.10. При списанні з балансу Установ авіаційної техніки та
авіаційно-технічного майна, які вибули внаслідок стихійного лиха
або воєнних дій, пожежі, катастрофи або аварії, коли збитки були
заподіяні втратою матеріальних засобів у ході випробувань або
навчань і відсутні підстави притягнення до матеріальної
відповідальності посадових та інших осіб, до матеріалів, вказаних
у пункті 7.9 цього Порядку, додаються: матеріали адміністративного розслідування (ревізії,
перевірки, дізнання) та виписки з наказу про їх результати; виписка з книги обліку нестач; копії наказів і розпоряджень на знищення матеріальних
засобів, а також про втрату їх у результаті стихійного лиха,
катастроф та аварій; акти технічного стану (списання) матеріальних засобів, які
оформлені належним чином, з пропозиціями про подальше їх
використання; оформлений паспорт (формуляр), а при його відсутності
дублікат (крім формулярів на літаки, вертольоти, планери та
авіаційні двигуни); висновки (акт обстеження, аналізи) щодо підтвердження
непридатності матеріальних засобів до подальшого використання; розрахунок залишкової вартості матеріальних засобів, що
підлягають списанню, підписаний посадовими особами. Крім того, при необхідності додаються: завірені виписки акта ревізії або перевірки; копії рішень суду або постанови слідчого органу з даної
справи; довідка про часткове відшкодування збитків за рахунок винних
осіб; фотознімки авіаційної пригоди, (аварії) авіаційної техніки.
На звороті фотознімків зазначається модель, номерний знак
авіаційної техніки, дата, місце та вид пригоди (аварії), а також
дата і місце фотографування, посада, прізвище і підпис особи, яка
здійснювала зйомку.
VIII. Порядок списання майна служб
спеціально-технічного забезпечення
(майно та засоби: інженерні, РХБ захисту,
метрологічні, шкіперсько-водолазні)
8.1. Списання майна служб спеціально-технічного забезпечення
здійснюється в порядку, зазначеному в розділах I, II цього
Порядку, з урахуванням уточнень, викладених у цьому розділі.
8.2. Списання майна за напрямком спеціально-технічного
забезпечення здійснюється за первинною вартістю
матеріально-технічних цінностей - з дозволу керівника Установи, за
погодженням із структурним підрозділом Департаменту
матеріально-технічного забезпечення за напрямком, за формою акта,
вказаною у додатку 2. Загальна сума акта на списання не повинна
перевищувати 10000 гривень. До акта на списання обов'язково, як підтвердження доцільності
та правомірності списання, повинні надаватися: акти перевірки
технічного та якісного стану матеріально-технічних цінностей
(додаток 9), зведена відомість актів використання матеріальних
цінностей, які підлягають списанню (додаток 10), затверджені копії
висновків лабораторних випробувань та акти використання, формуляри
та паспорти, витяги з Планів навчань і занять. Зазначені документи
надаються залежності від виду та типу майна, яке пропонується до
списання.
8.3. При списанні суден до актів технічного стану (додаток 7)
додаються акти останнього огляду, судновий квиток, суднове
посвідчення. До документів додаються фотознімки судна та характерних
ушкоджень корпусу, механізмів тощо розміром 10х15 см. На звороті
фотознімка зазначаються індивідуальні дані судна, характер
пошкоджень, дата і місце фотографування, посада і прізвище особи,
яка проводила зйомку.
8.4. При списанні засобів вимірювальної техніки до актів
технічного стану додаються довідки про непридатність, висновки
лабораторних випробовувань метрологічних органів МНС або
Держстандарту.
8.5. Норми та строки напрацювання інженерної техніки і
засобів, авіаційно-технічного майна та матеріальних цінностей РХБЗ
до планового списання встановлені в додатку 11 до цього Порядку.
8.6. Майно, на яке отримані затверджені акти на списання,
підлягає розбиранню (знищенню) з оформленням відповідного акта
(додаток 12).
IX. Порядок списання, розпорювання
(розбракування) майна та технічних
засобів тилового забезпечення
9.1. Майно, яке підлягає списанню, не може бути знищене,
розібране на запасні частини або використане як навчальні
посібники до отримання затверджених актів.
9.2. Списання польових технічних засобів продовольчого,
речового забезпечення, забезпечення пально-мастильними
матеріалами, технологічного, холодильного обладнання стаціонарних
їдалень за актами форма 12 (додаток 13) та інвентарного майна
незалежно від вартості майна проводити за погодженням з
начальником відділу тилового забезпечення Департаменту
матеріально-технічного забезпечення. Майно, на яке отримано
затверджені акти на списання, підлягає розбиранню (розпорюванню) з
оформленням акта за формою 13 (додаток 14), якщо відсутні інші
розпорядження МНС щодо його використання.
9.3. Акт списання (зняття залишків) за формою 11 (додаток 13)
призначений для оформлення списання майна: втраченого внаслідок стихійного лиха (катастроф, аварій); незаконно використаного (перевитрати пального, палива) та в
разі виявлення недостач (у тому числі крадіжок); використаного за встановленими нормами на регламентні роботи,
технічне обслуговування, на виробничі та господарсько-побутові
потреби; у випадках природної втрати при транспортуванні, прийманні,
зберіганні і видачі; такого, що передчасно стало непридатним; у випадках коли списання не передбачено іншими обліковими
документами.
9.4. Актами також оформляється зняття залишків майна при
перевірці, а також при прийманні майна, що прибуло з особами
служби цивільного захисту без атестатів. Доповненнями до акта
можуть бути пояснення посадових осіб, відомості заміру пального в
баках машин, розрахунки й обґрунтування природних втрат тощо.
9.5. За наявності у майні, що списується, дорогоцінних
металів та каміння, до акта додається перелік вузлів, агрегатів,
до складу яких вони входять, із зазначенням їх кількості та виду.
9.6. Недостача майна в межах норм природних втрат, яка
виявлена при прийманні, списується з обліку у
фінансово-економічному органі та відділах (службах) Установи на
підставі актів, форма 4, або матеріалів інвентаризації,
затверджених керівником Установи. Недостача майна в межах встановлених норм природних втрат,
яка виявлена в період ревізії (інвентаризації, перевірки),
списується з обліку на підставі інвентаризаційних відомостей, до
яких додаються розрахунки природних втрат, що складаються
начальниками відповідних відділів (служб). Недостача, що перевищує ці норми, а також недостача майна,
для якого норми природних втрат не встановлені, у
фінансово-економічному органі та відповідних відділах (службах)
матеріального забезпечення списується з обліку на підставі актів,
форма 4, і наказів начальника підрозділу після проведення
службового розслідування і встановлення винних осіб.
9.7. Предмети майна та експлуатаційні матеріали, а саме:
матеріали для чищення, змащування техніки та майна, пломби,
пластилін, нитки, фурнітура, клей, цвяхи, шпагат, вар та віск,
нафталін, крем для взуття, мотузки, мило для банних, туалетних та
санітарно-гігієнічних потреб, щітки для одягу та взуття, леза для
безпечних бритв, шкарпетки бавовняні та напіввовняні, чохли для
картузів, погони, петлиці та знаки розрізнення, плакати, зошити,
письмовий папір та канцелярське приладдя, запобіжники, елементи
(батареї) живлення, кіно-, радіолампи, які не містять дорогоцінних
металів, струни, електричні лампочки, заряди до вогнегасників та
інші вогнегасні речовини (хладон, вуглекислота, брометил,
піноутворювач, порошки тощо), а також лікарсько-медичне,
лікарсько-ветеринарне, аптечне майно та лабораторні матеріали,
посуд та інші матеріали і предмети вартістю до 10 грн. включно за
одиницю (комплект), крім предметів речового майна, столового та
кухонного посуду, списуються з обліку в межах призначень та норм
відпускання прямим витрачанням у ході видачі їх зі складів в
експлуатацію або у виробництво за накладними, роздавальними
відомостями або іншими первинними документами.
9.8. В експлуатації такі предмети (крім тих, що виготовлені з
пластмаси, картону та паперу) знаходяться на збереженні в осіб,
відповідальних за їхню експлуатацію та збереження, і обліковуються
в книгах кількісного обліку.
9.9. Списання пального здійснюється: витраченого при використанні літальних апаратів - згідно з
польотними листами; при використанні стаціонарних та пересувних агрегатів
(станцій) - за робочими листами агрегатів; при використанні силових агрегатів радіорелейних станцій та
апаратних наземних вузлів зв'язку - згідно із записами в машинних
журналах електричних агрегатів; при використанні плавучих засобів та іншої техніки - за
шляховими листами, форми яких визначені уповноваженими органами; при використанні електромеханічною частиною корабля - за
добовим журналом; використане іншими підрозділами МНС - за зведеними
відомостями (форма 7).
9.10. Списання природних втрат пального проводиться за
записами у відомості, форма 61, у книзі обліку замірів у
резервуарах (цистернах), форма 52, та на підставі складеного на їх
основі акта, форма 11, до якого додається розрахунок на списання
природних втрат пального. Витрачені за встановленими нормами ремонтні матеріали
списуються з обліку на підставі акта, форма 11, з обов'язковим
додаванням до нього довідки про обсяг виконаних робіт.
9.11. Переведення майна в нижчу або вищу категорію
оформляється: техніки (технологічного обладнання) - актами, форма 12; іншого майна - актами, форма 13. Виняток складає переведення
речового майна та льотно-технічного обмундирування з першої
категорії в другу, яке здійснюється на підставі накладних,
форма 2, або відомостей, форма 8, на видавання цього майна і
обмундирування в особисте користування зі складу.
9.12. Акт технічного стану, форма 12 (додаток 7), призначений
для встановлення комісією: технічного стану, необхідності в
ремонті та списанні техніки, що обліковується за номерами і
технічним станом. Акт складається комісією Установи: при передачі техніки в межах підрозділу - в одному примірнику
та затверджується начальником підрозділу; при передачі техніки з одного підрозділу в інший, здачі в
ремонтний підрозділ - у трьох примірниках та затверджується
старшим начальником. Перший примірник акта подається в центральний
апарат Міністерства до відповідного відділу, другий -
направляється разом з технікою, третій - залишається в підрозділі; при переведенні техніки в нижчу категорію раніше від
встановленого терміну, продовженні ресурсу і терміну
експлуатації - в двох примірниках. Обидва примірники подаються в
центральний апарат Міністерства до відповідного відділу. Після
погодження старшим начальником перший примірник акта повертається
до підрозділу; при списанні техніки після закінчення встановленого терміну
експлуатації - в трьох примірниках. Примірники акта направляються
в установленому порядку на затвердження начальнику, якому надано
таке право. Після погодження в МНС та затвердження перший
примірник повертається до підрозділу.
9.13. За наявності в техніці, що підлягає списанню,
дорогоцінних металів та каміння до акта додається перелік вузлів,
агрегатів, до складу яких вони входять, із зазначенням їх
кількості та виду.
9.14. Придатні прилади, вузли, агрегати, запасні частини,
деталі і ремонтні матеріали, які одержані після розбирання
(розділення, розпорювання) списаних озброєння, техніки та майна,
приймаються й оприбутковуються за актами, форма 13.
9.15. Акт, форма 13 (додаток 13), призначений для оформлення: зміни якісного (технічного) стану і списання майна (окрім
техніки, що обліковується за номерами і технічним станом) після
того, як закінчиться встановлений строк експлуатації (зберігання);
оприбуткування окремих агрегатів (вузлів, приладів, запасних
частин), металобрухту, ганчір'я тощо, отриманих після розбирання
(розділення, розпорювання) списаних у встановленому порядку,
техніки, майна та інших матеріальних засобів.
9.16. Після закінчення встановлених термінів експлуатації
інвентарних речей вони вилучаються та здаються на склад
підрозділу, де вони сортуються на придатне для використання без
ремонту (після ремонту) і непридатне, яке підлягає списанню. Перед
списанням воно перевіряється комісією, яка призначена наказом
керівника Установи. Розпорювання або розбирання такого майна до
огляду його комісією Установи забороняється. Правильність
проведення комісією Установи вибракування майна, яке оформлено
актом, форма 13, перевіряється заступником начальника підрозділу з
матеріально-технічного забезпечення, про що він робить висновок в
акті. Після цього акт погоджується начальником відділу тилового
забезпечення Департаменту матеріально-технічного забезпечення.
X. Порядок списання іншого майна
10.1. Списання іншого майна здійснюється в порядку,
зазначеному в розділах I, II цього Порядку.
10.2. При списанні іншого майна складається акт технічного
стану (додаток 7).
Директор Департаменту
матеріально-технічного
забезпечення МНС України О.А.Качмар

Додаток 1
до Порядку списання
матеріальних цінностей
з балансу у ГУ МНС
в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі,
на підприємствах,
в установах і закладах
системи МНС

УЗАГАЛЬНЕНА ВІДОМІСТЬ
транспортних засобів, які подаються на списання

------------------------------------------------------------------ | N | Марка, тип |Реєстраційний|Рік випуску| N |Знос, %| |з/п |транспортного| номер | |шасі/кузова| | | | засобу | | | | | |----+-------------+-------------+-----------+-----------+-------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка: (надавати на паперовому та електронних носіях)
Керівник Установи __________ ____________________
(Підпис) Ініціали, прізвище
М.П.

Додаток 2
до Порядку списання
матеріальних цінностей
з балансу у ГУ МНС
в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі,
на підприємствах,
в установах і закладах
системи МНС
Типова форма N 03-2
Код за ДКУД
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖУЮ: _______________________ Начальник Головного _______________________ управління МНС
"___" _________ 201_ р. в __________________ області
"___" ____________ 201_ р.
------------------------------------------- |Номенклатурний|Основний|Кореспондентський| | номер |рахунок | рахунок | |--------------+--------+-----------------| | | | | -------------------------------------------

АКТ
про списання матеріальних засобів N ____

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від
"__" _________ 201_ р. N _____ на підставі акта перевірки якісного
та технічного стану матеріальних цінностей _______________ служби
ГУ МНС в ___________ області від "___" __________ 201_ р., N ____,
Голова комісії: _________________________________________________
Члени комісії: __________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
здійснила перевірку матеріальних цінностей, що зробилися
непридатними, та встановила, що нижчезазначені матеріальні
цінності підлягають списанню та вилученню з обліку:
-------------------------------------------------------------------------------------- | N |Номенкла-|Найменування|Один. |Кількість|Первинна| Сума | Строк |Примітки| |з/п| турний | та опис |вимір.| |вартість|(грн.)| перебування | | | | номер | (марка, | | | (грн.) | |---------------| | | | | ґатунок) | | | | | за |фактично| | | | | | | | | |нормою| | | |---+---------+------------+------+---------+--------+------+------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+---------+------------+------+---------+--------+------+------+--------+--------| |1. | | | | | | | | | | |---+---------+------------+------+---------+--------+------+------+--------+--------| |2. | | | | | | | | | | |---+---------+------------+------+---------+--------+------+------+--------+--------| |3. | | | | | | | | | | |---+---------+------------+------+---------+--------+------+------+--------+--------| |4. | | | | | | | | | | |---+---------+------------+------+---------+--------+------+------+--------+--------| |5. | | | | | | | | | | |---+---------+------------+------+---------+--------+------+------+--------+--------| |6. | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------| |Разом: ______________ найменування на загальну суму _____________ грн. ________ коп.| --------------------------------------------------------------------------------------
Висновок комісії: Згідно з наказом МНС від ______ 20__ N ___
вищезазначене майно _____________ служби непридатне до подальшої
експлуатації (застосуванню), ремонт економічно не доцільний
(не можливий) та підлягає списанню у встановленому порядку.
Додаток _____________________________________________________ __________________________________________________________________
Голова комісії _______________________ _______________________
Члени комісії: _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________
Розрахунок результатів списання
Результати списання: ____________________________________________ _________________________________________________________________
У картці N _________ вибуття основних засобів відмічено.
"___" ____________ 201_ р.
Головний бухгалтер ________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

Додаток 3
до Порядку списання
матеріальних цінностей
з балансу у ГУ МНС
в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі,
на підприємствах,
в установах і закладах
системи МНС
ЗАТВЕРДЖУЮ: ____________________________
(посада)
____________________________
(прізвище, ім'я
та по батькові)
____________________________
(підпис)

АКТ
технічного стану транспортного засобу

Комісія, затверджена наказом (розпорядженням) від
"_____" 201___ року N _________ _________________________________________________________________
(найменування підрозділу, підприємства, установи,
закладу системи МНС України)
провела огляд автомобіля (причепа, напівпричепа) марка __________
модель ______, тип ________, вантажопідйомність/ємність _________
технічний паспорт/свідоцтво про реєстрацію ______________________
базове шасі __________, номерний знак ________, двигун N _______,
кузов ________________ шасі N _________, рік випуску ___________,
інвентарний N __________, група експлуатації ____________________
з початку експлуатації пройдено (км) _____ мотогодин ____________
після останнього капітального ремонту пройдено (км) _____________
мотогодин _______________________________________________________
вартість (тис.грн.) ______ залишкова вартість ______ знос _______
дата введення в експлуатацію (місяць, рік) ______________________
належить ________________________________________________________
(назва підрозділу, підприємства, установи, закладу)
адреса підрозділу, підприємства, установи, закладу ______________
Внаслідок огляду автомобіля (причепа, напівпричепа) _________
його агрегатів, вузлів і механізмів та ознайомлення з документами
(технічний паспорт, свідоцтво про реєстрацію, формуляр) комісія
встановила:
1. Перебуває на балансі підрозділу, підприємства, установи,
закладу з "___" ____ року; 2. Кількість ремонтів _______ на суму __________________ грн.
(прописом)
3. Зовнішній стан автомобіля (причепа, напівпричепа) ________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4. На автомобілі (причепі, напівпричепі) відсутні такі вузли
та деталі: _______________________________________________________ _________________________________________________________________
5. Встановлено наступні технічні характеристики агрегатів,
вузлів та деталей автомобіля (причепа, напівпричепа):
-------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Придатні до | Відсоток |Підлягають |Непридатні|Виявлені| |з/п| агрегатів, |використання|придатності|відновленню| |дефекти | | | вузлів, | | | | | | | | та деталей | | | | | | |---+-----------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | 1 |Рама | | | | | | |---+-----------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | 2 |Кузов | | | | | | |---+-----------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | 3 |Кабіна | | | | | | |---+-----------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | 4 |Двигун: | | | | | | | |карбюратор | | | | | | | |стартер | | | | | | | |генератор | | | | | | | |компресор | | | | | | | |пневмогальма | | | | | | |---+-----------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | 5 |Коробка передач | | | | | | |---+-----------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | 6 |Роздавальна | | | | | | | |коробка | | | | | | |---+-----------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | 7 |Задній міст і | | | | | | | |карданний вал | | | | | | | |картер заднього | | | | | | | |мосту | | | | | | | |диски коліс | | | | | | | |ресори | | | | | | | |амортизатори | | | | | | |---+-----------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | 8 |Передній міст і | | | | | | | |рульове | | | | | | | |управління | | | | | | | |передня вісь | | | | | | | |диски коліс | | | | | | | |ресори | | | | | | | |амортизатори | | | | | | | |механізм | | | | | | | |рульового | | | | | | | |управління | | | | | | |---+-----------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | 9 |Інші: | | | | | | | |радіатор | | | | | | | |крила і підніжки | | | | | | | |капот | | | | | | | |фари | | | | | | | |скло | | | | | | | |акумулятор | | | | | | | |амортизатори | | | | | | | |головний | | | | | | | |гальмовий циліндр| | | | | | |---+-----------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| |10 |Електрообладнання| | | | | | |---+-----------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| |11 |Автошини | | | | | | |---+-----------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| |12 |Додаткові | | | | | | | |пристрої | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
Висновки комісії: _________________________________________________________________
Голова комісії: ______________________ ____________ __________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Члени комісії: ______________________ ____________ __________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
______________________ ____________ __________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
______________________ ____________ __________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 4
до Порядку списання
матеріальних цінностей
з балансу у ГУ МНС
в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі,
на підприємствах,
в установах і закладах
системи МНС
Типова форма N ОЗ-4 (бюджет)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за ДКУД
ЗАТВЕРДЖУЮ: ____________________________
(посада)
____________________________
(прізвище, ім'я
та по батькові)
____________________________
(підпис)
"___" ____________ 201_ р.

АКТ
про списання автотранспортних засобів

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Відділ| Дебет | Кредит |Вартість,| Номер |Знос| рік | Дата | Пробіг, км | | |----------------+----------------| грн. |-------------| |випуску|введення|-------------------| | |рахунок,| код |рахунок,| код | |інвен-|завод-| | | в | з | після | | | субра- |аналі- | субра- |аналі- | |тарний|ський | | |експлуа-|початку |останнього| | | хунок |тичного| хунок |тичного| | | | | |тацію |експлуа-|капіталь- | | | |обліку | |обліку | | | | | |(місяць,| тації | ного | | | | | | | | | | | |рік) | | ремонту | |------+--------+-------+--------+-------+---------+------+------+----+-------+--------+--------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |------+--------+-------+--------+-------+---------+------+------+----+-------+--------+--------+----------| | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комісія, затверджена наказом (розпорядженням)
від "___" ____________ 201_ року N ____ провела огляд автомобіля
(причепа, напівпричепа) марка ______ модель ________ тип _________
вантажопідйомність/ємкість ____________ двигун N _________________
шасі (кузов) N _______________ номерний знак _____________________
технічний паспорт/свідоцтво про реєстрацію _______________________
маса об'єкта за паспортом ______________________________ наявність
дорогоцінних металів ________________________________, що належить __________________________________________________________________
(назва підприємства)
Адреса установи _____________________________________________ __________________________________________________________________
Внаслідок огляду ____________________________________________
(автомобіля, причепа, напівпричепа)
його агрегатів, вузлів і механізмів та ознайомлення з документами
(паспортом, формуляром) комісія встановила: 1. Перебуває на балансі установи з "___" ____________ 199_ р. 2. Кількість ремонтів ______ на суму ___________________ грн.
(прописом)
2-га сторінка типової форми N ОЗ-4 (бюджет)
Зовнішній стан автомобіля (причепа, напівпричепа) _______________ _________________________________________________________________
На автомобілі (причепі, напівпричепі) відсутні такі вузли та
деталі __________________________________________________________ _________________________________________________________________
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
агрегатів та деталей автомобіля
(причепа, напівпричепа)
--------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування|Придатні до | Відсоток |Підлягають |Непридатні|Виявлені| |з/п| агрегатів |користування|придатності|відновленню| |дефекти | |---+------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | 1 |Рама | | | | | | |---+------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | 2 |Кузов | | | | | | |---+------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | 3 |Кабіна | | | | | | |---+------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | 4 |Двигун: | | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | |карбюратор | | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | |стартер | | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | |генератор | | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | |компресор | | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | |пневмогальма| | | | | | |---+------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | 5 |Коробка | | | | | | | |передач | | | | | | |---+------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | 6 |Задній міст | | | | | | | |і карданний | | | | | | | |вал | | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | |картер | | | | | | | |заднього | | | | | | | |мосту | | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | |диски коліс | | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | |ресори | | | | | | |---+------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | 7 |Передній | | | | | | | |міст і | | | | | | | |рульове | | | | | | | |управління | | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | |передня вісь| | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | |диски коліс | | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | |ресори | | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | |механізми | | | | | | | |рульового | | | | | | | |управління | | | | | | |---+------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | 8 |Інші | | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | |радіатор | | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | |крила і | | | | | | | |підніжки | | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | |капот | | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | |фари | | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | |скло | | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | |акумулятор | | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | |амортизатори| | | | | | | |------------+------------+-----------+-----------+----------+--------| | |головний | | | | | | | |гальмівний | | | | | | | |циліндр | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
у графах 3, 5, 6 вказується: так, ні
Висновки комісії: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Додаток. Перелік документів, що додаються _________________________________________________________________
Голова комісії: ______________________ ____________ __________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Члени комісії: ______________________ ____________ __________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
______________________ ____________ __________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
______________________ ____________ __________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
3-тя сторінка типової форми N ОЗ-4 (бюджет)
Підлягають оприбуткуванню такі деталі та вузли:
------------------------------------------------------------------- | Номер |Наймену-|Одиниця|Кількість|Ціна|Сума| |----------------------------| вання |виміру | | | | | за | по |номенкла-| | | | | | |порядком|каталогах| турний | | | | | | |--------+---------+---------+--------+-------+---------+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--------+---------+---------+--------+-------+---------+----+----| | | | | | | | | | |--------+---------+---------+--------+-------+---------+----+----| | | | | | | | | | |--------+---------+---------+--------+-------+---------+----+----| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Розрахунок списання автомобіля (причепа, напівпричепа)
Разом ________________________________
------------------------------------------------------------------- | Витрати на списання | Надійшло від списання | |-------------------------+---------------------------------------| |найменування|стаття |сума|найменування| цінності | кіль- |сума| | документів |витрат | | документів |-------------| кість | | | | | | |вид|номенкла-| | | | | | | | | турний | | | | | | | | | номер | | | |------------+-------+----+------------+---+---------+-------+----| | | | | | | | | | |------------+-------+----+------------+---+---------+-------+----| | | | | | | | | | |------------+-------+----+------------+---+---------+-------+----| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Результати списання _____________________________________________
у картці _____________ вибуття основних засобів відмічено.
"___" ____________ 201_ р.
Головний бухгалтер ________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

Додаток 5
до Порядку списання
матеріальних цінностей
з балансу у ГУ МНС
в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі,
на підприємствах,
в установах і закладах
системи МНС

МІНІМАЛЬНІ СТРОКИ
експлуатації транспортних засобів у ГУ МНС
в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі, на підприємствах,
в установах і закладах системи МНС

------------------------------------------------------------------ | Тип транспортних засобів | Мінімальні строки | | | експлуатації, рік | |----------------------------------------------------------------| | ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ | |----------------------------------------------------------------| |з об'ємом двигуна до 1,2 л | 5 | |------------------------------------+---------------------------| |з об'ємом двигуна від 1,2 до 2,0 л | 7 | |------------------------------------+---------------------------| |з об'ємом двигуна більше 2,0 л | 8 | |----------------------------------------------------------------| | ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ | |----------------------------------------------------------------| |вантажопідйомністю до 0,5 т | 7 | |------------------------------------+---------------------------| |вантажопідйомністю від 0,5 т до 8 т | 8 | |------------------------------------+---------------------------| |вантажопідйомністю більше 8 т | 10 | |----------------------------------------------------------------| | ПРИЧЕПИ І НАПІВПРИЧЕПИ | |----------------------------------------------------------------| |вантажопідйомністю до 8 т | 8 | |------------------------------------+---------------------------| |вантажопідйомністю від 8 т до 20 т | 10 | |------------------------------------+---------------------------| |вантажопідйомністю більше 20 т | 10 | |----------------------------------------------------------------| | АВТОБУСИ | |----------------------------------------------------------------| |довжиною до 5 м | 7,5 | |------------------------------------+---------------------------| |довжиною від 5 м до 7,5 м | 9 | |------------------------------------+---------------------------| |довжиною більше 7,5 м | 10 | |----------------------------------------------------------------| | МОТОЦИКЛИ | |----------------------------------------------------------------| |одиночні | 4,5 | |------------------------------------+---------------------------| |з мотоколяскою | 5 | ------------------------------------------------------------------
Мінімальні строки експлуатації транспортних засобів знятих із
довготривалого зберігання, скорочуються залежно від строку
зберігання: на 20% - після зберігання протягом 10 років; на 30% - після зберігання протягом 10-15 років; на 50% - після 15 та більше років зберігання. Строки експлуатації транспортних засобів, призначених для
застосування в навчальних цілях, скорочуються на 20%. Терміни експлуатації пожежної, аварійно-рятувальної техніки
складає 10 років, для навчальних закладів строк експлуатації
зменшується на 40%.

Додаток 6
до Порядку списання
матеріальних цінностей
з балансу у ГУ МНС
в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі,
на підприємствах,
в установах і закладах
системи МНС

ПЕРЕЛІК
базових агрегатів ДТЗ

1. Двигун з картером зчеплення в зборі. 2. Коробка передач, роздавальна коробка. 3. Гідромеханічна передача. 4. Задній міст (вісь). 5. Середній міст (вісь). 6. Передня вісь (міст). 7. Рульове керування. 8. Кабіна вантажного та кузов легкового автомобіля. 9. Кузов автобуса. 10. Рама. 11. Підйомне обладнання платформи автомобіля-самоскида.
Перелік пожежно-технічного обладнання
1. Драбина триколінна. 2. Пожежний насос.

Додаток 7
до Порядку списання
матеріальних цінностей
з балансу у ГУ МНС
в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі,
на підприємствах,
в установах і закладах
системи МНС
ЗАТВЕРДЖУЮ: ____________________________
(посада, військове
(спеціальне) звання,
____________________________
(підпис, ініціали
та прізвище)
М.П. "__" _________ 201_ р.

АКТ N ______
технічного стану
_____________________________________________
(найменування техніки)

------------------------------------------------------------------ | Ознака |Реєстраційний|N аркуша| Код | N | Дата | |інформації | N | |документа|документа|документа| |-----------+-------------+--------+---------+---------+---------| | 000 | 001 | 002 | 003 | 005 | 032 | |-----------+-------------+--------+---------+---------+---------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Підстава | Код | Дата | Служба | Установа |Виконання| | (мета) | операції |операції| (відділ |(підрозділ,| | | операції | | | складу) | склад) | | |----------+------------+--------+---------+-----------+---------| | 045 | 004 | 034 | | | 207 | |----------+------------+--------+---------+-----------+---------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
При ознайомленні з документами, огляді (перевірці)
установлено:
I. Склад і якісний стан
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | Категорія | | | | | |---+------------+------------+-------+---------+--------------------+---------+----------+--------+-----------| | N |Найменування| Код |Одиниця|Кількість| за |фактично|Початкова|Заводський| Завод- |N паспорта | |з/п| техніки |номенклатури|виміру | |документами| |вартість,| номер |виробник|(формуляра)| | | (індекс, | | | | | |грн.,коп.| | | | | |N креслення)| | | | | | | | | | |---+------------+------------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+------------+------------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-----------| | | | 075 | 076 | 097 | 079 | 083 | 171 | 007 | 180 | 012 | |---+------------+------------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-----------| | | | | | | | | | | | | |---+------------+------------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-----------| | | | | | | | | | | | | |---+------------+------------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-----------| | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Зворотна сторона першого аркуша)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | Категорія | | | | | |---+------------+------------+-------+---------+--------------------+---------+----------+--------+-----------| | N |Найменування| Код |Одиниця|Кількість| за |фактично|Початкова|Заводський| Завод- |N паспорта | |з/п| техніки |номенклатури|виміру | |документами| |вартість,| номер |виробник|(формуляра)| | | (індекс, | | | | | |грн.,коп.| | | | | |N креслення)| | | | | | | | | | |---+------------+------------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-----------| | | | | | | | | | | | | |---+------------+------------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+------------+------------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-----------| | | | 075 | 076 | 097 | 079 | 083 | 171 | 007 | 180 | 012 | |---+------------+------------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-----------| | | | | | | | | | | | | |---+------------+------------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-----------| | | | | | | | | | | | | |---+------------+------------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-----------| | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Другий аркуш)
II. Техніко-експлуатаційні показники
------------------------------------------------------------------ |1. Введено в експлуатацію (дата) | | |-------------------------------------------------+--------------| |2. Знаходиться в експлуатації (років, місяців) | | |-------------------------------------------------+--------------| |3. Має наробіток з початку експлуатації | | | (циклів, г, км пробігу) | | |-------------------------------------------------+--------------| |4. Установлені: | | |-------------------------------------------------+--------------| |ресурс (циклів, г, км пробігу) | | |-------------------------------------------------+--------------| |строк експлуатації (років, місяців) | | |-------------------------------------------------+--------------| |гарантійний наробіток (циклів, г, км пробігу) | | |-------------------------------------------------+--------------| |гарантійний строк (років, місяців) | | |-------------------------------------------------+--------------| |5. Виконаний ремонт (який, дата) | | |-------------------------------------------------+--------------| |6. Знаходиться в експлуатації після останнього | | |ремонту (років, місяців) | | |-------------------------------------------------+--------------| |7. Наробіток після останнього ремонту | | |(циклів, г, км пробігу) | | |-------------------------------------------------+--------------| |8. Має недоробку (переробку): | | |-------------------------------------------------+--------------| | |за призначеним ресурсом | | | |(циклів, г, км пробігу) | | |--------+----------------------------------------+--------------| | |за строком експлуатації (років, місяців)| | |--------+----------------------------------------+--------------| | |за гарантійним наробітком | | | |(циклів, г, км пробігу) | | |--------+----------------------------------------+--------------| | |за строком придатності (років, місяців) | | ------------------------------------------------------------------
III. Комплектність _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
IV. Технічний стан _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(Зворотна сторона другого аркуша)
V. Причини дострокового зносу або пошкодження _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
VI. Обсяг виконаних доробок
(N бюлетенів доробок) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
VII. Пропозиції комісії _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Голова комісії __________________________________________________
(посада, військове (спеціальне) звання, підпис,
прізвище та ініціали)
Члени комісії: __________________________________________________
(посада, військове (спеціальне) звання, підпис,
прізвище та ініціали)
__________________________________________________
(посада, військове (спеціальне) звання, підпис,
прізвище та ініціали)
Акт складено в ______ примірниках Прим. N 1 - ______________ ______________ ______________
VIII. Висновок керівника (начальника) територіального
підрозділу МНС (аварійно-рятувального підрозділу) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
___________________________________________________________ (посада, спеціальне звання, підпис, прізвище та ініціали)
"___" ____________ 201_ р.

Додаток 8
до Порядку списання
матеріальних цінностей
з балансу у ГУ МНС
в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі,
на підприємствах,
в установах і закладах
системи МНС
ЗАТВЕРДЖУЮ: ____________________________
(посада)
____________________________
(прізвище, ім'я
та по батькові)
____________________________
(підпис)

АКТ N ____
технічного стану нерухомого майна

------------------------------------------------------------------ |Реєстраційний |Кількість|N акта| Дата |Підстава |Найменування| | N | аркушів | |складання|операції | будівлі | |--------------+---------+------+---------+---------+------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | N за |N військового|Військова|Гарнізон | КЕЧ |Об'єднання| |генпланом| містечка | частина | | району | | |---------+-------------+---------+---------+---------+----------| | | | |Київський| | МНС | ------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- |Показники обліку будівлі (споруди): | |------------------------------------------------------------------| |1. Рік побудови | |7. Первинна вартість, тис.грн. | | |--------------------------+---+-------------------------------+---| |2. Будівельний об'єм куб.м| |8. Сума нарахованого зносу, | | | | |тис.грн. фактично/по обліку | | |--------------------------+---+-------------------------------+---| |3. Матеріал | |9. Проведені капітальні ремонти| | |--------------------------+---+-------------------------------+---| |4. Загальна площа кв.м | |10. Залишкова вартість, | | | | |тис.грн. фактично/по обліку | | |--------------------------+---+-------------------------------+---| |5. Категорія за обліком | | | | |--------------------------+---+-------------------------------+---| |6. Термін експлуатації: | | | | |--------------------------+---+-------------------------------+---| | за нормою, років | | | | |--------------------------+---+-------------------------------+---| | фактично, років | | | | --------------------------------------------------------------------
11. При ознайомленні з документами і перевірці встановлено:
I. Технічний стан основних конструктивних елементів будівлі
(споруди): а) фундаментів стан __________; б) стіни (цегляні) стан _________; в) перекриття (залізобетон) стан ____________; г) електромережі та електрообладнання стан _______.
12. ОБ'ЄКТ знаходиться в стані ___________________. Пропозиції комісії: Голова комісії: Члени комісії: Акт складений у 3 примірниках.

Додаток 9
до Порядку списання
матеріальних цінностей
з балансу у ГУ МНС
в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі,
на підприємствах,
в установах і закладах
системи МНС
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник ГУ _______________
(ректор НЗ, начальник
загону)
М.П. ___________________
(посада, звання,
підпис, прізвище)
"___" _______________.

АКТ
перевірки технічного та якісного стану
матеріально-технічних цінностей

------------------------------------------------------------------ | N |Найменування | Одиниця |Кількість|Технічний та |Примітка| |з/п|матеріальних | виміру | |якісний стан | | | | цінностей | | | | | |---+-------------+-------------+---------+-------------+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Висновок та пропозиції комісії ______________________________ _________________________________________________________________
Голова комісії _________________________________________________
(посада, звання, підпис, прізвище)
Члени комісії: _________________________________________________
(посада, звання, підпис, прізвище)
_________________________________________________
(посада, звання, підпис, прізвище)

Додаток 10
до Порядку списання
матеріальних цінностей
з балансу у ГУ МНС
в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі,
на підприємствах,
в установах і закладах
системи МНС
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник ГУ (ректор НЗ,
начальник загону)
М.П. ___________________
(посада, звання,
підпис, прізвище)
"___" _______________.

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
актів використання матеріальних цінностей,
які підлягають списанню

------------------------------------------------------------------- |N з/п|Найменування|Одиниця |Кількість| Ціна |Підстава|Підрозділ| | |матеріальних| виміру | | (грн.) | | | | | цінностей | | | | | | |-----+------------+--------+---------+--------+--------+---------| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
1. Начальник УМТЗ (начальник служби або інша посадова особа
за напрямком _____________________________________________________
(посада, звання, підпис, прізвище)
2. Особа відповідальна за підготовку та надання інформації _________________________________________________________________
(посада, звання, підпис, прізвище)

Додаток 11
до Порядку списання
матеріальних цінностей
з балансу у ГУ МНС
в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі,
на підприємствах,
в установах і закладах
системи МНС

НОРМИ ТА СТРОКИ
напрацювання інженерної техніки і засобів,
авіаційно-технічного майна та матеріальних
цінностей РХБЗ до планового списання

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування матеріальних |Одиниця виміру|До списання| |з/п| цінностей | | | |----------------------------------------------------------------| | 1. Засоби ліквідації зруйнувань та перешкод | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Інженерні машини розгородження | | | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |ІМР | мот/год. | 2100 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |ІМР-2 | мот/год. | 2250 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |ІМР-2М | мот/год. | 2250 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 2 |Важкий механізований міст ТММ-3, | мот/год. | 192000 | | |ТММ-3М; | | | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |прольотна будівля (під | викл. | 1100 | | |навантаженням) |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 3 |Шляхопрокладачі гусеничні | мот/год. | 2400 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |БАТ-2 | мот/год. | 3000 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |БАТ-М | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 4 |Шляхопрокладачі колісні ПКТ-2, | мот/год. | 1500 | | | ПКТ |--------------+-----------| | | | років | 10 | |----------------------------------------------------------------| | 2. Засоби подолання водних перешкод | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Транспортери плаваючі ПТС-2, | мот/год. | 1950 | | |ПТС-М |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 2 |Катери моторні | мот/год. | 5200 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 3 |Мотори човнові навісні | мот/год. | 2200 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |----------------------------------------------------------------| | 3. Засоби механізації дорожніх та землерийних робіт | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Бульдозери на колісних тягачах | мот/год. | 1500 | | |БКТ-РК-2; БКТ-РК |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 2 |Бульдозери на тракторах | мот/год. | 7800 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 3 |Скрепери самохідні, | мот/год. | 13000 | | |напівпричіпні, причіпні |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 4 |Автогрейдери | мот/год. | 7800 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 5 |Машини котлованні: | | | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |МДК-3 | мот/год. | 2400 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |МДК-2 М | мот/год. | 3000 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 6 |Машина траншейна ТМК-2 | мот/год. | 1500 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 7 |Машина траншейна БТМ-3 | мот/год. | 3000 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 8 |Машина землерийна ПЗМ-2 | мот/год. | 4800 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 9 |Екскаватори(планувальники) на | мот/год. | 9600 | | |автомобільному шасі |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |10 |Екскаватори гусеничні, | мот/год. | 8800 | | | пневмоколісні, тракторні |--------------+-----------| | | | років | 10 | |----------------------------------------------------------------| | 4. Засоби лісопильні та лісозаготівельні | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Рама лісопильна | мот/год. | 8200 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 2 |Пили моторні | мот/год. | 1700 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |----------------------------------------------------------------| | 5. Машини вантажопідйомні та підйомно-транспортні | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Крани автомобільні | | | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |вантажопідйомністю до 10 т: | мот/год. | 15000 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |вантажопідйомністю 10-25 т: | мот/год. | 15600 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |вантажопідйомністю 25-40 т: | мот/год. | 18800 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 2 |Гідрокрани автомобільні в/п | мот/год. | 13000 | | |0,5-1,5 т |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 3 |Автовантажувачі в/п 3-10 т | мот/год. | 8400 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 4 |Електоронавантажувачі в/п | мот/год. | 3600 | | |0,5-2,25 т |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 5 |Вишки будівельні ВС-22, ВС-22МС, | мот/год. | 3600 | | |АП-17 |--------------+-----------| | | | років | 10 | |----------------------------------------------------------------| |6. Спеціальні аварійно-рятувальні машини, піротехнічні машини та| | машини для перевезення ВНП, ВР та ЗП | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Спеціальна аварійно-рятувальна | років | 10 | | |машина різних типів | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 4 |Спеціальний автомобіль для | років | 10 | | |перевезення ВНП, ВР та ЗП з | | | | |гідрокраном | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 5 |Оперативна піротехнічна машина | років | 10 | | |(ОПМ) на базі легкових | | | | |автомобілів з колісною | | | | |формулою 4х4; | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 6 |Піротехнічна машина легкого типу | років | 10 | | |(ПМ - Л) на базі | | | | |вантажопасажирських автомобілів | | | | |підвищеної прохідності; | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 7 |Піротехнічна машина важкого типу | років | 10 | | |(ПМ - В) на базі вантажних | | | | |автомобілів підвищеної | | | | |прохідності. | | | |----------------------------------------------------------------| | 7. Засоби добування, очищення та зберігання води | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Станції фільтрувальні | мот/год. | 10000 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 2 |Станції опріснювальні | мот/год. | 10000 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 3 |Установка для добування води | мот/год. | 4500 | | |УДВ-15 |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 4 |Мотопомпи продуктивністю до | мот/год. | 1450 | | |1000 л/хв. |--------------+-----------| | |МП-600; МП-800 | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 5 |Плаваючі мотопомпи | мот/год. | 1450 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 6 |Колодязі МШК-2М | мот/год. | 1500 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 7 |Машини та установки бурильні | мот/год. | 4600 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 8 |Комплекти занурювальних насосів | мот/год. | 1500 | | |КПН-5 |--------------+-----------| | | | років | 18 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 9 |Мотопомпи продуктивністю до | мот/год. | 1500 | | |2000 л/хв. |--------------+-----------| | |(МП-1200, МП-1600) | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |10 |Резервуари для зберігання води | років | 5 | | |(РДВ) різної ємності | | | |----------------------------------------------------------------| | 8. Засоби ремонтні та техобслуговування | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Майстерні ремонтні інженерні | років | 10 | | |МРІВ, МРІВ-2 АПРІМ-2 (М, М1, 2М),| | | | |майстерні технічного | | | | |обслуговування інженерної техніки| | | | |МТО-І | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 2 |Агрегати електрозварювальні | мот/год. | 1300 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |----------------------------------------------------------------| | 9. Електротехнічні засоби | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Електростанції силові | | | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |75 кВт | мот/год. | 26000 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |60 кВт | мот/год. | 10800 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |50 кВт | мот/год. | 26000 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |30 з двигуном СДМ-11В | мот/год. | 10400 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |з двигуном 8ч-9,5/10 | мот/год. | 16000 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |10 кВт | мот/год. | 20800 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 2 |Електростанції освітлювальні | | | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |10 кВт | мот/год. | 20800 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |2 та 4 кВт | мот/год. | 12500 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |1 кВт | мот/год. | 7100 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |0,5 кВт | мот/год. | 3200 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 3 |Електростанції інженерні | | | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |ЄСБ-8И | мот/год. | 13000 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |ЄСБ-4ИГ (ИЛ; ИД) | мот/год. | 12500 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 4 |Електростанції зарядні | | | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |2 та 4 кВт | мот/год. | 12500 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |1 кВт | мот/год. | 7100 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |0,5 кВт | мот/год. | 3200 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |випрямлячі зарядні | години | 50000 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 5 |Електроагрегати | | | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |75 кВт | мот/год. | 26000 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |60 кВт | мот/год. | 10800 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |50 кВт | мот/год. | 26000 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |30 кВт | мот/год. | 16000 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |з двигуном 8ч-9,5/10 | мот/год. | 13000 | | |ЯАЗ-М204Г/4д-10,8/12,7 |--------------+-----------| | | | років | 10 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |СМД-11В /4ч-12/14/ | мот/год. | 10400 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 6 |20 кВт | мот/год. | 20800 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |10 кВт | мот/год. | 20800 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |8 кВт: - дизельні | мот/год. | 16000 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |1. бензинові | мот/год. | 13000 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |2 та 4 кВт | мот/год. | 12500 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |1 кВт | мот/год. | 7100 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |0,5 кВт | мот/год. | 3200 | | | |--------------+-----------| | | | років | 10 | |----------------------------------------------------------------| | 10. Компресорні станції | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Компресорні станції | років | 10 | | |Компресори стаціонарні та | | | | |переносні | | | |----------------------------------------------------------------| |Дозволяється списання компресорних станцій після проведення не | |менше 2-х поточних ремонтів із заміною не менше двох двигунів, | |які відпрацювали міжремонтний строк служби. Списання за | |технічним станом після проведення не менше двох капітальних | |ремонтів | |----------------------------------------------------------------| | 11. Засоби інженерної розвідки, пошуку ВНП та забезпечення | | проведення вибухових робіт | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Засоби пошуку ВНП з глибиною | років | 10 | | |пошуку до 10 м (мультисенсорна | | | | |система) | | | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |глибиною пошуку до 6 м: | років | 10 | | |(VALLON EL-3102 D, бомбошукач | | | | |ОГФ-Л, бомбошукач ИМБ та інші) | | | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |глибиною пошуку до 3 м: | років | 5 | | |(GARRETT GTI 2500 КІТ та інші) | | | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |глибиною пошуку до 0,6 м: | років | 5 | | |(ИМП, РВМ, РВМ-2, РВМ-2М, ВИМ-625| | | | |та інші) | | | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |засоби для підводного пошуку ВНП | років | 10 | | |(GARRETT SEA HUNTER II. VALLON | | | | |MW-1630 В МИВ та інші) | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 2 |Підривні машинки | років | 10 | | |(КПМ-1, 1А КПМ-2, КПМ-3, ПМ-4 та | | | | |інші) | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 3 |Лінійні мости і омметри | років | 10 | | |(ЛМ-48, Р-343, Р-353, Р-3043, | | | | |М-57 та інші) | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 4 |Комплект піротехніка | років | 5 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 5 |Комплект N 77 | років | 5 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 6 |СМП | років | 5 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 7 |КР-И | років | 8 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 8 |КР-О | років | 8 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 9 |КР-Е | років | 8 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |10 |Дистанційний охолоджувач | років | 10 | | |підривників ДОВ | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |11 |Дистанційний витягувач | років | 10 | | |підривників | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |12 |Прилади ПР-605, ПР-604 | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |13 |Ехолоти інженерні ЕІР, ІРЕЛ | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |14 |Перископи інженерної розвідки | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |15 |Далекоміри саперні | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |16 |Прилади вибіркового вибуху | років | 8 | | |"Краб-ІМ" | | | |----------------------------------------------------------------| | 12. Засоби малої механізації | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Лебідка ручна типу ТЛ-5 | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 2 |Лебідка важільна типу (3 т) | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 3 |Механізми тягові монтажні типу | років | 10 | | |МТМ-1,6 | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 4 |Домкрати рейкові типу ДР-8 | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 5 |Домкрати гідравлічні (8-12 т) | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 6 |Домкрати гідравлічні типу ДГО-2ОМ| років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 7 |Домкрати гідравлічні типу ДГО-3ОМ| років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 8 |Бензодискоріз | мот/год. | 1700 | | | |--------------+-----------| | | | років | 8 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 9 |Комплекти апаратури керосино- | років | 5 | | |кисневої різки метала | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |10 |Верхолазні запобіжні пристрої | років | 5 | | |типу ПВУ-2 | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |11 |Машини ручні електричні | років | 10 | | |кутошліфувальні типу ВСБА-1400 | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |12 |Машини ручні електричні | років | 10 | | |кутошліфувальні типу ШІ-178 | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |13 |Машини ручні шліфувальні | років | 6 | | |пневматичні прямі типу ІІ-21 | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |14 |Машини ручні шліфувальні | років | 6 | | |пневматичні прямі типу ІІ-22 | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |15 |Ножиці спеціальні типу НС-І-ОО | років | 5 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |16 |Гідравлічний аварійно-рятувальний| років | 10 | | |інструмент | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |17 |Пневматичний аварійно-рятувальний| років | 10 | | |інструмент | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |18 |Ножиці для різки електродротів | років | 5 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |19 |Комплекти зажимів для стальних | років | 5 | | |канатів діаметром 16, 19, 23 мм | | | |----------------------------------------------------------------| | 13. Інструмент та допоміжні засоби | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Мікрометри | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 2 |Штангенциркулі | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 3 |Маскувальний костюм | років | 1 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 4 |Маскувальна сітка | років | 5 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 5 |Шанцевий та ремонтний інструмент | років | 3 | |----------------------------------------------------------------| | 14. Інженерні засоби та майно повсякденного використання на | | Чорнобильській АЕС | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Лебідка важільного типу (3 т) | років | 5 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 2 |Механізми тягові монтажні типу | років | 3 | | |МТМ-1,6 | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 3 |Машини ручні електричні | років | 2 | | |кутошліфувальні | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 4 |Машини ручні шліфувальні прямі | років | 1,5 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 5 |Мікрометри | років | 4 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 6 |Штангенциркулі | років | 5 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 7 |Стамески | років | 1 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 8 |Зубила | років | 0,5 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 9 |Плоскогубці | років | 1,5 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |10 |Рулетки | років | 1 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |11 |Ключі рожкові | років | 1,5 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |12 |Викрутки | років | 1,5 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |13 |Кувалди | років | 1 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |14 |Молотки з ручкою | років | 1 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |15 |Ножівки по металу | років | 1 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |16 |Ножівки по дереву | років | 1 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |17 |Ломи звичайні | років | 3 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |18 |Маска зварювальника | років | 1 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |19 |Окуляри захисні | років | 1 | |----------------------------------------------------------------| | 15. Авіаційно-технічне майно | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Човен ЛАС-5-МЗ | років | 5 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 2 |Рятувальний пліт ПСН-6 | років | 6 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 3 |Жилет рятувальний | років | 7 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 4 |Парашут тренувальний | років | 12 | | |(еквівалент) Д-1-5У | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 5 |Парашут ППК-У | років | 20 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 6 |Парашут рятувальний еквівалент | років | 20 | | |С-5К сер. 2 | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 7 |Парашут рятувальний еквівалент | років | 20 | | |С-4У | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| | 8 |Парашут рятувальний еквівалент | років | 20 | | |ПН-58 сер. 3 | | | |----------------------------------------------------------------| | 16. Техніка РХБ захисту | |----------------------------------------------------------------| |1. |Техніка РХБ розвідки | | | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |РХМ-4-01 | років | 18 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |БРДМ-2рх | років | 18 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |РХМ-2С | років | 18 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |РХМ-С | років | 18 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |РХМ-1К | років | 18 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |УАЗ-469рх | років | 10 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |СМРХР-Л | років | 10 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |СМРХР-В | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |2. |Техніка лабораторного контролю | | | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |АЛ-4 | років | 15 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |АЛ-4М | років | 15 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |ПХРЛ | років | 15 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |СМРХР-Л | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |3. |Спеціальна машина радіаційного та| | | | |хімічного захисту | | | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |АРС-12 | років | 15 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |АРС-14 | років | 15 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |АРС-15 | років | 15 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |СМРХЗ | років | 10 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |8Т-311 | років | 15 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |4. |Спеціальний автомобіль | років | 10 | | |газодимозахисної служби АГДЗС | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |5. |Спеціальні машини ремонту | | | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |ПРХМ-1М | років | 15 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |ПРХМ-1Д | років | 15 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |6. | | років | | |----------------------------------------------------------------| | 17. Засоби РХБ розвідки та спеціального контролю | |----------------------------------------------------------------| |1. |Вимірювачі потужності дози: | | | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |ДП-ЗБ, ДП-5В (А,Б), | | 15 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |"ИМД-1" | | 15 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |"ИМД-12" | | 12 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |"ИМД-21", "ДКС-01", | років | | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |"ДКС-01М", "ДКС-ДЗ" | | 14 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |"МКС-У", "МКС-1Е" | | 10 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |"ТЕРРА" | | 6 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |2. |Прилади радіаційної та хімічної | років | 20 | | |розвідки ПРХР, ППХР | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |3. |Вимірювальні пристрої ВП, ГО-32 | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |4. |Зарядні пристрої ЗД-6 (5) | років | 12 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |5. |Вимірювачі поглинених доз | років | | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |"ИД-1", "ИД-02", "ИД-11" | | 12 | | |---------------------------------+--------------+-----------| | |Дозиметри ДК-0,2, ДП-22В | | 12 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |6. |Дозиметр гама-випромінювання | років | 3 | | |ДКГ-21 | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |7. |Газосигналізатори автоматичні | років | 15 | | |ГСА-12 | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |8. |Газосигналізатори автоматичні | років | 16 | | |ГСП-11 | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |9. |Газоаналізатори ГС-СОМ | років | 15 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |10.|Газоаналізатори-сигналізатори | років | 10 | | |ПАКТ, КОМПАС, ДОЗОР та інші | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |11.|Військові прилади хімічної | років | 15 | | |розвідки ВПХР, токсиметри | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |12.|Напівавтоматичні прилади хімічної| років | 15 | | |розвідки ППХР | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |13.|Автоматичні газосигналізатори | років | 16 | | |ГСА-1 | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |14.|Автоматичні сигналізатори для | років | 16 | | |визначення аерозолів спеціальних | | | | |домішок АСП | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |15.|Індикатори-сигналізатори ДП-64 | років | 15 | |----------------------------------------------------------------| | 18. Засоби індивідуального та колективного захисту | |----------------------------------------------------------------| |1. |Апарати на стисненому повітрі | років | 10 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |2. |Протигази фільтруючі, коробочні | років | 3 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |3. |Протигази фільтруючі безкоробочні| років | 3 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |4. |Протигази ізолюючі | років | 6 | |---+---------------------------------+--------------------------| |5. |Патрони регенеративні |за фактичним використанням| |---+---------------------------------+--------------------------| |6. |Промислові протигазові коробки | років | 6 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |7. |Респіратори "Р-2", "Тополь", | років | 3 | | |"РПА-1", "Пульс-М(К)", "Росток" | | | | |та інші | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |8. |Плащі захисні | років | 4 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |9. |Панчохи та рукавички захисні | років | 3 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |10.|Костюми Л-1 | років | 4 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |11.|Костюми ізолюючі типу | років | 6 | | |"Рятувальник-2", "АКВА-Т", | | | | |"Універсал" | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |12.|Костюми кислотостійкі типу | років | 8 | | |"Ауєр", "Треллкем" | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |13.|Окуляри захисні ОПФ | років | 6 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |14.|Сумки для фільтруючих протигазів | років | 3 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |15.|Чохли до панчіх та рукавиць | років | 3 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |16.|Фільтровентиляційні агрегати | років | 8 | | |ФВА-100/50, (50/25, 50/25Д) | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |17.|Фільтровентиляційні установки | років | 8 | | |ФВУА-100, ФВУ-15 (7;3,5) | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |18.|Фільтри-поглиначі ФП-100, ФПУ- | років | 5 | | |200, ФП-100/50, (50/25, 300, 200,| | | | |15), ФП-100М (К,Б) ФП-200М (К,Б) | | | |----------------------------------------------------------------| | 19. Комплекти спеціальної обробки | |----------------------------------------------------------------| |1. |Дегазаційні комплекти усіх | років | 5 | | |найменувань | | | |----------------------------------------------------------------| | 20. Інші вироби | |----------------------------------------------------------------| |1. |Димові шашки БДШ-5, ДМ-11 |за фактичним використанням| |---+---------------------------------+--------------------------| |2. |Ручні димові гранати |за фактичним використанням| |---+---------------------------------+--------------------------| |3. |Польові хімічні лабораторії | років | 6 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |4. |Метеокомплекти МК-2, МК-3 | років | 8 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |5. |Комплекти знаків обгороджування | років | 5 | | |КЗО-1 (2) | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |6. |Намети для технічної перевірки | років | 8 | | |протигазів | | | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |7. |Столи хімічного майстра | років | 8 | |---+---------------------------------+--------------+-----------| |8. |Ремонтні ящики РЯ-СЗ | років | 8 | |----------------------------------------------------------------| |Примітка. 1. Строки служби вказаних матеріальних цінностей, | | вилучених із зберігання, скорочуються залежно від | | строку зберігання: | | на 20 відсотків - після зберігання протягом 6-8 років;| | на 30 відсотків - після зберігання протягом 9-10 | | років; | | на 50 відсотків - після 10 та більше років зберігання.| | Терміни служби матеріальних цінностей, призначених для| | використання в навчальних цілях, скорочуються на | | 40 відсотків. | | 2. Норми та строки напрацювання інших матеріальних | | цінності, які не увійшли до зазначеного переліку | | визначаються постачальником. | ------------------------------------------------------------------

Додаток 12
до Порядку списання
матеріальних цінностей
з балансу у ГУ МНС
в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі,
на підприємствах,
в установах і закладах
системи МНС
Форма 13
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник ГУ _______________
(ректор НЗ, начальник
загону)
М.П. _________________
(посада, звання,
підпис, прізвище)
"___" ____________.

АКТ N __________
розбракування (утилізації) ___________________________________________
(найменування матеріальних цінностей)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Ознака |Реєстраційний| N | Код | N | Дата |Підстава| Код | Дата |Служба| Орган | |інформації| N |аркуша|документа|документа|документа| (мета) |операції|операції| |(підрозділ)| | | | | | | |операції| | | |цивільного | | | | | | | | | | | | захисту | |----------+-------------+------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+------+-----------| | 000 | 001 | 002 | 003 | 005 | 032 | 045 | 004 | 034 | 046 | | |----------+-------------+------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+------+-----------| | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В результаті огляду встановлено:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Списати | | Оприбуткувати | |з/п|------------------------------------------------+---------------+--------------------------------------| | |Найменування| Код |Одиниця|Кількість|Початкова|Експлуатується,|Найменування| Код |Одиниця|Кількість| | |матеріальних|номенк-|виміру | |вартість | років |матеріальних|номенк-|виміру | | | | засобів |латури | | |---------+---------------| засобів |латури | | | | |(індекс, N | | | |грн.|коп.| за |Фактично|(індекс, N | | | | | |креслення) | | | | | |нормою| |креслення) | | | | |---+------------+-------+-------+---------+---------+------+--------+------------+-------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |---+------------+-------+-------+---------+---------+------+--------+------------+-------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+-------+---------+----+----+------+--------+------------+-------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+-------+---------+----+----+------+--------+------------+-------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Висновок комісії (підстави переводу в іншу категорію,
ґатунок; доцільність використання окремих вузлів, приладів,
запасних частин, деталей та іншого майна): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Голова комісії: ПІДПИС П.І.Б. ---------------------------------------------- (посада, звання, підпис, прізвище)
ПІДПИС П.І.Б. ----------------------------------------------
Члени комісії: ПІДПИС П.І.Б. ---------------------------------------------- (посада, звання, підпис, прізвище)
Отримані від розбору (роз'єднання) вузли, прилади, запасні
частини, деталі та інше майно, вказане в графах 10 - 14, на
відповідальне збереження прийняв:
ПІДПИС П.І.Б. ---------------------------------------------- (посада, звання, підпис, прізвище)
"___"____________ р.
Стандарт 297х210, 297х420

Додаток 13
до Порядку списання
матеріальних цінностей
з балансу у ГУ МНС
в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі,
на підприємствах,
в установах і закладах
системи МНС
Форма 11
ЗАТВЕРДЖУЮ:
М.П. ____________________________
(посада,
____________________________
звання, підпис, прізвище)
"___" ____________ 20__ р.

АКТ N ____________
списання (зняття залишків)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Ознака |Реєстраційний| N | Код | N | Дата |Підстава| Код | Дата | Орган | Орган | |інформації| N |аркуша|документа|документа|документа| (мета) |операції|операції|матеріального|(підрозділ)| | | | | | | |операції| | |забезпечення |цивільного | | | | | | | | | | | | захисту | |----------+-------------+------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------------+-----------| | 000 | 001 | 002 | 003 | 005 | 032 | 045 | 004 | 034 | 046 | | |----------+-------------+------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------------+-----------| | | | | | | | | | | | | |----------+-------------+------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+-------------+-----------| | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування| Код |Одиниця|Категорія| Ціна | Фактично | Належить | Перевитрати (не |Економія (надлишок)|Примітка| |з/п|матеріальних|номенклатури|виміру | (сорт, | одиниці | використано, |за нормою | вистачає) | | | | | засобів | | |густина) | | втрачено (в |(числиться| | | | | | (індекс, N | | | | | наявності) |на обліку)| | | | | | креслення) | | | |---------+-------------------| |-------------------+-------------------| | | | | | | |грн.|коп.|кількість| сума | |кількість| сума |кількість| сума | | | | | | | | | | |---------| |кількість|---------| |---------| | | | | | | | | | |грн.|коп.| | |грн.|коп.| |грн.|коп.| | |---+------------+------------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Форма 11, зворотний бік)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування| Код |Одиниця|Категорія| Ціна | Фактично | Належить | Перевитрати (не |Економія (надлишок)|Примітка| |з/п|матеріальних|номенклатури|виміру | (сорт, | одиниці | використано, |за нормою | вистачає) | | | | | засобів | | |густина) | | втрачено (в |(числиться| | | | | | (індекс, N | | | | | наявності) |на обліку)| | | | | | креслення) | | | |---------+-------------------| |-------------------+-------------------| | | | | | | |грн.|коп.|кількість| сума | |кількість| сума |кількість| сума | | | | | | | | | | |---------| | |---------| |---------| | | | | | | | | | |грн.|коп.| | |грн.|коп.| |грн.|коп.| | |---+------------+------------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+------------+------------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+--------| | | | 075 | 076 | 077 | 171 | | 172 | | | | | | | |---+------------+------------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+------------+-------+---------+----+----+---------+----+----+----------+---------+----+----+---------+----+----+--------| | | Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додатки: ________________________________________________ ________________________________________________
Висновок комісії ________________________________________________
Голова комісії ________________________________________________
(посада, звання, підпис, прізвище)
Члени комісії: ________________________________________________
(посада, звання, підпис, прізвище)
________________________________________________
(посада, звання, підпис, прізвище)
Висновок старших начальників ____________________________________ ____________________________________
(посада, звання, підпис, прізвище)
"___" ____________ 20__ р.
Відповідальна особа
за зберігання і утримання
матеріальних засобів ____________________________________
(посада, звання, підпис, прізвище)

Додаток 14
до Порядку списання
матеріальних цінностей
з балансу у ГУ МНС
в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі,
на підприємствах,
в установах і закладах
системи МНС
Форма 13
ПОГОДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник відділу тилового Начальник ГУ _______________
забезпечення Департаменту (ректор НЗ, начальник
матеріально-технічного загону)
забезпечення.
М.П. М.П. _________________ _________________
(посада, звання, (посада, звання,
підпис, прізвище) підпис, прізвище)
"___" ____________. "___" ____________.

АКТ N ___
зміни якісного стану речового майна --------------------------- (озброєння, техніки, майна)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Ознака |Реєстраційний| N | Код | N | Дата |Підстава| Код | Дата |Служба| Орган | |інформації| N |аркуша|документа|документа|документа| (мета) |операції|операції| |(підрозділ)| | | | | | | |операції| | | |цивільного | | | | | | | | | | | | захисту | |----------+-------------+------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+------+-----------| | 000 | 001 | 002 | 003 | 005 | 032 | 045 | 004 | 034 | 046 | | |----------+-------------+------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+------+-----------| | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В результаті огляду встановлено:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Списати | Оприбуткувати | |з/п|------------------------------------------------------------------+----------------------------------------| | |Найменування| Код |Одиниця|Кате-|Кіль-|Початкова|Експлуатується,|Найменування| Код |Одиниця|Кате-|Кіль-| | |матеріальних|номен- |виміру |горія|кість|вартість | років |матеріальних|номен- |виміру |горія|кість| | | засобів |клатури| | | |---------+---------------| засобів |клатури| | | | | |(індекс, N | | | | |грн.|коп.| за |Фактично|(індекс, N | | | | | | |креслення) | | | | | | |нормою| |креслення) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+-------+-----+-----+---------+------+--------+------------+-------+-------+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+------------+-------+-------+-----+-----+---------+------+--------+------------+-------+-------+-----+-----| | | | 075 | 076 | 082 | 127 | 171 | | | | 075 | 076 | 081 | 105 | |---+------------+-------+-------+-----+-----+---------+------+--------+------------+-------+-------+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+-------+-----+-----+----+----+------+--------+------------+-------+-------+-----+-----| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------------------------------------+------+--------+------------+-------+-------+-----+-----| | | Усього | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Висновок комісії (підстави переводу в іншу категорію,
ґатунок; доцільність використання окремих вузлів, приладів,
запасних частин, деталей та іншого майна):
Голова комісії: ПІДПИС П.І.Б. ---------------------------------------------- (посада, звання, підпис, прізвище)
ПІДПИС П.І.Б. ----------------------------------------------
Члени комісії: ПІДПИС П.І.Б. ---------------------------------------------- (посада, звання, підпис, прізвище)
Отримані від розбору (роз'єднання) вузли, прилади, запасні
частини, деталі та інше майно, вказане в графах 10 - 14, на
відповідальне збереження прийняв:
ПІДПИС П.І.Б. ---------------------------------------------- (посада, звання, підпис, прізвище)
"__" _____________ р.

Додаток 15
до Порядку списання
матеріальних цінностей
з балансу у ГУ МНС
в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі,
на підприємствах,
в установах і закладах
системи МНС

НОРМИ
напрацювання технічних засобів тилу

------------------------------------------------------------------ | Технічні засоби продовольчої служби | |----------------------------------------------------------------| | N |Види технічних засобів|Одиниця виміру| Період роботи | | |продовольчої служби | | (пробігу), | | | | | експлуатації до | | | | | списання | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 1 |кухні автомобільні | годин | 4700 | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 2 |кухні причіпні | годин | 4700 | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 3 |кухні переносні | годин | 2300 | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 4 |кип'ятильники | годин | 2300 | | |переносні | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 5 |плити переносні | годин | 2300 | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 6 |агрегати тістомісильні| годин | 6300 | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 7 |машини просіювальні | годин | 6300 | | |переносні | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 8 |машини тістоділильні | годин | 6300 | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 9 |машини | годин | 6300 | | |тістоформувальні | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |10 |автомобілі - фургони | тис.км | 110 | | |хлібні, ізотермічні, | | | | |комбіновані | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |11 |авторефрежератори | тис.км | 110 | |---+----------------------+--------------+----------------------| |12 |причепи - | тис.км | 90 | | |рефрижератори, хлібні,| | | | |ізотермічні | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |13 |автомобілі - цистерни | тис.км | 110 | | |для води | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |14 |контейнери - | годин | 9000 | | |рефрижератори | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |15 |причепи - цистерни для| тис.км | 90 | | |води | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |16 |цистерни для води | місяців | 88 | | |переносні | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |17 |камери холодильні | годин | 9900 | | |розбірні | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |18 |ваги товарні та | місяців | 88 | | |настільні | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |19 |гирі | місяців | 88 | |----------------------------------------------------------------| | Технічні засоби та майно речової служби | |----------------------------------------------------------------| | 1 |намет табірний штабний| місяців* | 20 | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 2 |намет табірний о/с | місяців* | 20 | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 3 |намет туристський | місяців* | 24 | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 4 |намет УСТ-56 | місяців* | 24 | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 5 |намет УСБ-56 | місяців* | 24 | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 6 |намет уніфікований УЗ | місяців* | 24 | | |(УЛ) | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 7 |машини швейні | місяців | 144 | |----------------------------------------------------------------| | Технічні засоби та майно служби паливно-мастильних матеріалів | |----------------------------------------------------------------| | 1 |резервуар сталевий не | років | 15 | | |оцинкований | | | | |10-60 куб.м | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 2 |резервуар сталевий | років | 20 | | |оцинкований | | | | |10-60 куб.м | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 3 |резервуар сталевий не | років | 12 | | |оцинкований | | | | |4-8 куб.м | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 4 |резервуар сталевий | років | 15 | | |оцинкований | | | | |4-8 куб.м | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 5 |алюмінієві резервуари | років | 12 | | |2-100 куб.м | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 6 |бочки алюмінієві | років | 6 | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 7 |бочки стальні | років | 12 | | |оцинковані | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 8 |бочки стальні | років | 8 | | |фарбовані | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| | 9 |каністри стальні | років | 5 | |---+----------------------+--------------+----------------------| |10 |паливо заправники - | тис.км | 135 | | |ТЗ-22 | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |11 |- ТЗА-7,5-5334 | тис.км | 250 | |---+----------------------+--------------+----------------------| |12 |- ТЗА-7,5-500А | тис.км | 205 | |---+----------------------+--------------+----------------------| |13 |- АТЗ-4,4-131 | тис.км | 190 | |---+----------------------+--------------+----------------------| |14 |автоцистерни | тис.км | 250 | | |АЦ-9-5337 | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |15 |АЦ-9-5320 | тис.км | 220 | |---+----------------------+--------------+----------------------| |16 |АЦ-8,5-255Б | тис.км | 135 | |---+----------------------+--------------+----------------------| |17 |АЦ-8-5334 | тис.км | 250 | |---+----------------------+--------------+----------------------| |18 |АЦ-5,5-375 | тис.км | 160 | |---+----------------------+--------------+----------------------| |19 |автомаслозаправник | тис.км | 190 | | |АТМЗ-5,5-4310 (4320) | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |20 |причеп - цистерна | тис.км | 190 | | |ПЦ-8,7-8350 | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |21 |ПЦ-6,7-8925 | тис.км | 130 | |---+----------------------+--------------+----------------------| |22 |перекачувальна станція| тис.км | 220 | | |пального ПСГ-160 | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |23 |ПСГ-75 | тис.км | 190 | |---+----------------------+--------------+----------------------| |24 |переносні насосні | тис.м/год. | 11,2 | | |установки | | | | |ПНУ-100/200 | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |25 |ПНУ-75 | тис.м/год. | 11,2 | |---+----------------------+--------------+----------------------| |26 |мотонасосні установки | тис.м/год. | 7,8 | | |для пального: | | | | |МНУГ-60 | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |27 |МНУГ-50 | тис.м/год. | 7,8 | |---+----------------------+--------------+----------------------| |28 |МНУГ-30 | тис.м/год. | 6,5 | |---+----------------------+--------------+----------------------| |29 |МНУГ-20 | тис.м/год. | 6,5 | |---+----------------------+--------------+----------------------| |30 |МНУГ-10 | тис.м/год. | 4,4 | |---+----------------------+--------------+----------------------| |31 |мотонасосні установки | тис.м/год. | 4,8 | | |для масла МНУМ-8 | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |32 |МНУМ-14 | тис.м/год. | 6,5 | |---+----------------------+--------------+----------------------| |33 |колонки заправні | років | 8 | | |електричні для | | | | |пального | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |34 |пересувні | років | 8 | | |маслороздавальні | | | | |станції | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |35 |крани роздавальні | років | 5 | | |АКТ-25 (32) | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |36 |бочкопідіймач ручний | років | 5 | | |БР-350 (БД-350) | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |37 |причіп-розпуск | років | 15 | | |2 ПР-4 | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |38 |трубопроводи польові | років | 10 | | |фарбовані | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |39 |оцинковані | років | 12 | |---+----------------------+--------------+----------------------| |40 |рукави маслостійкі | років | 3 | | |гладкі (зберігання до | | | | |6 років) | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |41 |рукави маслостійкі | років | 5 | | |спіральні (зберігання | | | | |до 6 років) | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |42 |відра та лінійкі | років | 3 | | |сталеві, алюмінієві | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |43 |ручна лабораторія РЛ | років | 6 | |---+----------------------+--------------+----------------------| |44 |військовий | років | 6 | | |лабораторний комплект | | | | |ВЛК | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| |45 |пробовідбірник | років | 7 | | |металевий для | | | | |нафтопродуктів | | | |----------------------------------------------------------------| |коефіцієнт перерахування мотогодин в кілометри пробігу | |(1 година роботи = 25 км пробігу) місяців | | | |______________ | |* Кількість місяців фактичної експлуатації. | ------------------------------------------------------------------вгору