Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 07.04.20143304-05/10460-08
Документ v0460731-14, поточна редакція — Прийняття від 07.04.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.04.2014  № 3304-05/10460-08


Департаменту житлово-комунального
господарства та будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації
просп. Кірова, 2, м. Дніпропетровськ,
49004

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), здійснено моніторинг закупівлі капітального ремонту ділянки магістральних трубопроводів КП ДОР "Аульський водовід" ПК130-ПК132 (оголошення № 176121 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 07.10.2013 № 79 (822)), проведеної Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 15.11.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 15.11.2013 № 3304-05/40184-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Замовником, усупереч вимозі пункту 3.6 Порядку, до Мінекономрозвитку не надано інформації, запитуваної листом від 20.01.2014 № 3304-05/1675-08.

Ураховуючи зазначене, Мінекономрозвитку здійснює моніторинг закупівлі та приймає рішення за його результатами на підставі та в межах наявної інформації та документів.

Рішення про затвердження документації конкурсних торгів капітального ремонту ділянки магістральних трубопроводів КП ДОР "Аульський водовід" ПК130-ПК132 (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 23.09.2013 № 10.

Частиною першою статті 10 Закону встановлено, що Замовник для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу (що здійснюється безоплатно) у порядку, встановленому цим Законом, надає, зокрема, документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію після публікації оголошення про проведення процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель, але не пізніш як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк.

Частиною першою статті 3 Закону встановлено, що закупівлі здійснюються зокрема за такими принципами як відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель.

Розкриття пропозицій конкурсних торгів відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі відбулось 06.11.2013.

Відповідно до інформації, наданої ДП "Зовнішторгвидав України" від 19.03.2014 № 206/2079/06 Замовником 04.11.2013 подано для розміщення на веб-порталі документацію конкурсних торгів, яка відправлена на доопрацювання 05.11.2013 через порушення порядку оприлюднення документів, поданих для розміщення з порушенням строків, передбачених частиною першою статті 10 Закону.

Таким чином, Замовником не дотримано вимог частини першої статті 3 та частини першої статті 10 Закону.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовки пропозиції конкурсних торгів" Стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі "відкриті торги", затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Абзацом другим частини другої статті 16 Закону передбачено кваліфікаційний критерій - "наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України".

Разом з тим документація конкурсних торгів не містить кваліфікаційного критерію, що відповідає Закону, а саме: не передбачено "наявність власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України".

Частиною першою статті 16 Закону передбачено, що замовники у разі проведення процедур закупівель, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, визначають кваліфікаційні критерії до учасників або учасників попередньої кваліфікації з числа тих, що встановлені частиною другою цієї статті.

Абзацом п'ятим частини другої статті 16 Закону встановлено, зокрема, що для підтвердження наявності фінансової спроможності учасники надають баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовки пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу 3) документації конкурсних торгів Замовника встановлено, що для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам учасник процедури закупівлі в складі своєї пропозиції конкурсних торгів подає документи відповідно до додатка № 1 документації конкурсних торгів.

Додатком № 1 "Кваліфікаційні вимоги до учасників та перелік документів, що мають бути надані для підтвердження кваліфікації" (далі - додаток № 1) до документації конкурсних торгів встановлено, що для підтвердження кваліфікаційного критерію "наявність фінансової спроможності" учасники у складі пропозиції конкурсних торгів повинні надати оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунків в банківських установах станом не більше ніж 10-денної давнини до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів; копію балансу (форма № 1) за останній звітній період; копію звіту про фінансові результати (форма № 2) за останній звітний період; копію звіту про рух грошових коштів за останній звітний період.

Таким чином, документацією конкурсних торгів Замовника не встановлено вимогу щодо надання учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

Крім того, документація конкурсних торгів Замовника не містить способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої статті 17 Закону.

Відповідно до частини третьої статті 28 Закону та пункту 2 "Виправлення арифметичних помилок" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" (далі - пункт 2 розділу V) стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі "відкриті торги", затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), замовник зобов'язаний зазначити у документації конкурсних торгів умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

При цьому документація конкурсних торгів Замовника не містить порядку виправлення арифметичних помилок.

Додатком 2 "Перелік додаткових документів, що має надати учасник" до документації конкурсних торгів встановлено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 22 Закону документація конкурсних торгів має містити інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). При цьому технічна специфікація повинна містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, в тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі у разі, якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами. Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі, якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз або еквівалент.

Водночас додаток № 3 "Технічне завдання на будівництво згідно проекту "Капітальний ремонт ділянки магістральних трубопроводів КП ДОР "Аульський водовід" ПК130-ПК132" (далі - додаток № 3) до документації конкурсних торгів, який передбачений пунктом 7 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 7 розділу III) документації конкурсних торгів містять посилання на конкретну торгову марку, зокрема: лак уретановий "Ентеграль-Агро", рідкокерамічне покриття "Ізолат-01" без відповідного посилання на еквівалент, що передбачено пунктом 3 частини другої статті 22 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 06.11.2013 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. з ПДВ

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Альк"
(далі - ТОВ "Альк")

11751712,80

2

Приватне підприємство "АвтоБудЦент
(далі - ПП "АвтоБудЦент")

13330131,38

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ), передбачено, що у колонці 2 "Дата, час і спосіб отримання (особисто або поштою)" пункту 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів зазначається спосіб отримання (особисто або поштою тощо) пропозиції конкурсних торгів.

При цьому реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не містить способу отримання пропозицій конкурсних торгів.

Пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 2 розділу 3) документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися, зокрема, з цінової пропозиції конкурсних торгів, складеної згідно з вимогами додатка № 6 (далі - цінова пропозиція).

Пунктом 9 додатка № 6 "Форма пропозиції конкурсних торгів" (далі - додаток № 6) до документації конкурсних торгів передбачено надання інформації про термін виконання робіт учасником, а також цінова пропозиція повинна містити підпис уповноваженої особи учасника.

ТОВ "Альк" надано цінову пропозицію, у пункті 9 якої вказано термін виконання робіт 30 календарних днів.

Водночас у пункті 5.1 розділу V проекту договору, наданого у складі ТОВ "Альк", передбаченого пунктом 2 "Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю" розділу 6 "Укладання договору про закупівлю" документації конкурсних торгів, термін виконання робіт ТОВ "Альк" становить 50 днів з моменту підписання договору, що не відповідає інформації, зазначеній у ціновій пропозиції.

Крім цього, цінова пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Альк" не містить підпису уповноваженої особи.

Додатком № 1 до документації конкурсних торгів встановлено, що для підтвердження кваліфікаційного критерію "наявність обладнання та матеріально-технічної бази" учасники повинні надати інформацію про наявність обладнання (форма № 1).

Формою № 1 "Інформації про наявність обладнання" (далі - форма № 1) додатка № 1 до документації конкурсних торгів передбачено, зокрема, короткий опис обладнання (технічний стан, власний чи орендований).

При цьому у інформації про наявність обладнання, наданій ТОВ "Альк" від 01.11.2013 № 62, відсутні відомості про технічний стан обладнання учасника.

Додатком № 1 до документації конкурсних торгів встановлено, що для підтвердження кваліфікаційного критерію "наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів" учасники повинні надати інформацію про досвід виконання аналогічних договорів (форма № 3).

Формою № 3 "Інформація про досвід виконання аналогічних договорів" (далі - форма № 3) додатка № 1 до документації конкурсних торгів передбачено найменування виконаних робіт, рік виконання та для кого виконувалось (Замовник - назва організації, поштова адреса, № телефону).

Відповідно до пункту 3 "Інформація про предмет закупівлі" розділу 1 "Загальні положення" документації конкурсних торгів предметом закупівлі є роботи з капітального ремонту ділянки магістральних трубопроводів.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Альк" відсутня інформація про досвід виконання аналогічних договорів.

Законом визначено, що документальне підтвердження відповідності учасників встановленим у документації конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям у відповідності до статті 16 Закону має відповідати вимогам законодавства.

У разі, якщо в документації конкурсних торгів була передбачена вимога про надання учасником процедури закупівлі документального підтвердження відповідності встановленому у документації конкурсних торгів кваліфікаційного критерію (без конкретизації вимог щодо змісту такого документа) і пропозиція учасника процедури закупівлі містить документи, передбачені документацією конкурсних торгів, замовник приймає рішення про допущення пропозиції такого учасника до оцінки за відсутності підстав, визначених статтею 29 Закону.

При цьому зазначаємо, що прийняття замовником рішення про відповідність кваліфікаційним критеріям має базуватися не лише на наявності відповідних документів, а виходячи саме зі змісту інформації, яка міститься в таких документах, та враховуючи конкретну закупівлю.

Крім цього у інформації про досвід виконання аналогічних робіт, наданій у складі ПП "АвтоБудЦент" відсутні номери телефонів ТОВ "Будінвестзабезпечення", ТОВ "Інбел" та ТОВ ПМТЗ "Агро-Союз", як це вимагається документацією конкурсних торгів.

Додатком № 1 до документації конкурсних торгів встановлено, що для підтвердження кваліфікаційного критерію "наявність фінансової спроможності" учасники повинні надати копії балансу, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів за останній звітний період.

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" на основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані складати фінансову звітність. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року).

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39, для суб'єктів малого підприємництва - юридичних осіб визначено спрощений порядок складання фінансової звітності.

Порядок подання фінансової звітності затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (далі - Постанова).

Згідно Постанови юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, та юридичні особи, які відповідно до Господарського кодексу України належать до суб'єктів мікропідприємництва, подають відповідним органам річну фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого підприємництва.

Враховуючи наведене, звітністю за останній звітний період для суб'єктів малого підприємництва буде фінансова звітність за попередній рік, для інших підприємств - фінансова звітність за попередній квартал.

У складі пропозицій конкурсних ТОВ "Альк" та ПП "АвтоБудЦент" надано фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 9 місяців 2013 року, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

Пунктом 7 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 7 розділу 3) документації конкурсних торгів встановлено, що учасники процедури закупівлі повинні надати інформацію та документи, що підтверджують відповідність робіт вимогам документації конкурсних торгів відповідно до додатка № 3.

Пунктами 23 та 25 додатка № 3 "Технічне завдання на будівництво згідно  проекту "Капітальний ремонт дільниці магістральних трубопроводів КП ДОР "Аульський водовід" ПК130-ПК132" (далі - додаток № 3) до документації конкурсних торгів для ремонту переходу (трубопроводу) передбачено використання компенсаторів сальникових (однобічних) з сталевих електрозварних та безшовних труб для теплових мереж, діаметр 1200 мм, в кількості 6 од. та переходів штампованих концентричних, діаметр 1420*1220*12 мм, в кількості  6 од.

Для документального підтвердження технічним, якісним, кількісним характеристикам предмета закупівлі ТОВ "Альк" та ПП "АвтоБудЦент" надано пояснювальні записки, договірні ціни, локальні кошториси з розрахунками та відомості ресурсів.

При цьому у локальних кошторисах на ремонт переходу (трубопроводу), наданих у складі ТОВ "Альк" та ПП "АвтоБудЦент" відсутні компенсатори сальникові (однобічні) з сталевих електрозварних та безшовних труб для теплових мереж, діаметр 1200 мм, в кількості 6 од., а кількість переходів штампованих концентричних, діаметр 1420*1220*12 мм, становить 12 од.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі, якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону та якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено, згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів є обов'язком замовника.

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі відхилення усіх пропозицій конкурсних торгів згідно із Законом.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 06.10.2013 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Альк" та ПП "АвтоБудЦент".

При цьому переможцем конкурсних торгів на основі критерію "Ціна" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у додатка № 4, згідно з пунктом 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" визначено ПАТ "Криворіжжитлобуд", пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною, яке взагалі не є учасником конкурсних торгів.

Водночас у повідомленні про акцепт пропозицій конкурсних торгів зазначено учасника-переможця ТОВ "Альк".

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі капітального ремонту ділянки магістральних трубопроводів КП ДОР "Аульський водовід" ПК130-ПК132, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги пунктів 4 і 5 частини першої статті 17 Закону, пунктів 2 та 3 частини другої статті 22 Закону, пункту 2 розділу V стандартної документації конкурсних торгів та зміни до законодавства у сфері господарської діяльності.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Альк" не відповідає вимогам додатків № 1, № 3 та № 6 до документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ПП "АвтоБудЦент" не відповідає вимогам додатків № 1 та № 3 до документації конкурсних торгів;

- Замовником не дотримано вимог частини першої статті 3 та частини першої статті 10 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості усунути вказані порушення провести нову процедуру закупівлі відповідно до вимог законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація:

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору