Документ v0446558-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.12.2008, підстава - v0631558-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.09.2007 N 446
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
палива та енергетики
N 631 ( v0631558-08 ) від 12.12.2008 }
Про внесення змін до наказу
Мінпаливенерго від 28.12.2006 N 532
"Про затвердження Порядку проведення
інвентаризації державного майна, яке перебуває
у сфері управління Мінпаливенерго, та надання
відомостей до Єдиного реєстру об'єктів
державної власності"

Керуючись Законом України "Про управління об'єктами державної
власності" ( 185-16 ), постановами Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2005 року N 1121 ( 1121-2005-п ) "Про затвердження
Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності"
та від 14 квітня 2004 року N 467 ( 467-2004-п ) "Про затвердження
положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності" та
враховуючи роз'яснення Фонду державного майна України від
15 травня 2007 року N 10-15-7632 щодо порядку надання відомостей
для наповнення Єдиного реєстру об'єктів державної
власності, Н А К А З У Ю:
1. Внести до Порядку проведення інвентаризації державного
майна, яке перебуває у сфері управління Мінпаливенерго, та надання
відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності,
затвердженого наказом Мінпаливенерго від 28 грудня 2006 року
N 532 ( v0532558-06 ) (далі - Порядок), такі зміни:
1.1. Частину третю преамбули доповнити новим абзацом такого
змісту: "- іншими суб'єктами господарювання, на балансі яких
обліковується державне майно, управління яким здійснює
Мінпаливенерго";
1.2. Абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції: "1. Керівники суб'єктів господарювання, зазначених в частині
третій преамбули Порядку:";
1.3. Підпункт 1.2. пункту 1 доповнити новими абзацами такого
змісту: "- відомості щодо руху державного майна, згідно з додатком 7; - наказ про проведення щорічної інвентаризації, протокол
засідання інвентаризаційної комісії щодо розгляду результатів
інвентаризації державного майна. Протокол засідання
інвентаризаційної комісії повинен обов'язково містити дані щодо
технічного стану, кількості, складу, вартості об'єктів державної
власності та причин, які зумовили збільшення/зменшення кількості
об'єктів державної власності";
1.4. Пункт 1 доповнити підпунктом 1.4 такого змісту: "1.4. Якщо підприємство, установа, організація не
погоджується із раніше наданими результатами інвентаризації, а
також результатами інвентаризації, затвердженими Мінпаливенерго,
одночасно з наданням на розгляд Комісії результатів інвентаризації
слід також надати відповідне обґрунтування та підтвердні
документи.";
1.5. Пункт 2 виключити, у зв'язку із чим пункти 3 та 4
вважати пунктами 2 та 3 відповідно.
1.6. У пункті 2 слова та цифри "визначених в абзацах 2-4 п. 3
Порядку" замінити словами та цифрами "визначених в
абзацах 2-4 п. 2 Порядку".
1.7. Доповнити пунктом 4 такого змісту: "4. Департаменту майнових відносин та реформування власності,
Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості, Департаменту з питань електроенергетики,
Департаменту ядерної енергетики та атомної промисловості,
Департаменту фінансового та відомчого контролю забезпечити участь
уповноважених представників Мінпаливенерго у відповідних
інвентаризаційних комісіях, створених суб'єктами господарювання на
виконання підпункту 1.1 пункту 1 Порядку".
2. Додатки 7, 8 та 9 до наказу Мінпаливенерго від 28 грудня
2006 року N 532 ( v0532558-06 ) виключити, у зв'язку з чим
додаток 10 вважати додатком 7, який викласти в новій редакції, що
додається.
3. У додатках до наказу Мінпаливенерго від 28 грудня
2006 року N 532 ( v0532558-06 ) слова "Додаток до наказу
Міністерства палива та енергетики України" замінити словами
"Додаток до Порядку, затвердженого наказом Мінпаливенерго від
28 грудня 2006 року N 532".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чупруна В.П.
Міністр Ю.Бойко

Додаток
до наказу Мінпаливенерго
19.09.2007 N 446
Додаток
до Порядку, затвердженого
наказом Мінпаливенерго
28.12.2006 N 532

УЗАГАЛЬНЕНІ ВІДОМОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ
інвентаризації державного майна, яке обліковується
на балансі ________________, станом на 31.12.20__ р.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Майно за результатами | Вартість майна, яке | Вартість майна, яке |Результати інвентаризації | |п/п|показника| попередньої щорічної | надійшло в термін від | вибуло в термін від |державного майна станом на| | |(за гру- |інвентаризації державного | моменту проведення | моменту проведення | 31.12.20__ р. | | |пами)(*) | майна | попередньої щорічної | попередньої щорічної | | | | | |інвентаризації державного |інвентаризації державного | | | | | | майна | майна | | | | |--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------| | | |Кіль- |Первісна |Залишкова|Кіль- |Первісна |Залишкова|Кіль- |Первісна |Залишкова|Кіль- |Первісна |Залишкова| | | |кість,|вартість,|вартість,|кість,|вартість,|вартість,|кість,|вартість,|вартість,|кість,|вартість,|вартість,| | | | од. | грн. | грн. | од. | грн. | грн. | од. | грн. | грн. | од. | грн. | грн. | |---+---------+------+---------+---------+------+---------+---------+------+---------+---------+------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+---------+------+---------+---------+------+---------+---------+------+---------+---------+------+---------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------+------+---------+---------+------+---------+---------+------+---------+---------+------+---------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------+------+---------+---------+------+---------+---------+------+---------+---------+------+---------+---------| | |Разом: | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ______________
* - підприємства з газопостачання та газифікації необхідно
обов'язково згрупувати основні засоби наступним чином:
1. Газопроводи всього: 1.1. Високого тиску, 1.2. Середнього тиску,
1.3. Низького тиску; 2. Споруди на газопроводах всього: 2.1. СКЗ;
2.2. ГРП, 2.3. ШРП; 3. Транспортні засоби спеціального
призначення; 4. Інше.
Голова інвентаризаційної
комісії: ___________________________ _____________ _______________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: ___________________________ _____________ _______________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
ПООБ'ЄКТНА ВІДОМІСТЬ РУХУ
державного майна, яке обліковується
на балансі ___________, станом на 31.12.20__ р.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Майно за результатами | Вартість майна, яке надійшло в |Вартість майна, яке вибуло в термін|Примітки| |п/п| показника/ | попередньої щорічної | термін від моменту проведення |від моменту проведення попередньої | | | |найменування|інвентаризації державного |попередньої щорічної інвентаризації |щорічної інвентаризації державного | | | | об'єкта | майна | державного майна | майна | | | | |--------------------------+------------------------------------+-----------------------------------| | | | |Кіль- |Первісна |Залишкова|Кіль- |Первісна |Залишкова|Підстава |Кіль- |Первісна |Залишкова|Підстава| | | | |кість,|вартість,|вартість,|кість,|вартість,|вартість,|прийняття|кість,|вартість,|вартість,|вибуття | | | | | од. | грн. | грн. | од. | грн. | грн. | | од. | грн. | грн. | | | |---+------------+------+---------+---------+------+---------+---------+---------+------+---------+---------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+------------+------+---------+---------+------+---------+---------+---------+------+---------+---------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+------+---------+---------+------+---------+---------+---------+------+---------+---------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+---------+---------+------+---------+---------+---------+------+---------+---------+--------+--------| |Разом: | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова інвентаризаційної
комісії: ___________________________ _____________ _______________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: ___________________________ _____________ _______________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)вгору