Щодо затвердження Правил прийому до військових ліцеїв
МОН України; Наказ, Правила, Форма типового документа [...] від 17.05.2010419
Документ v0419290-10, поточна редакція — Прийняття від 17.05.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.05.2010 N 419

Щодо затвердження Правил прийому до військових ліцеїв

Відповідно до п. 22 Положення про військовий ліцей, що
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня
2003 р. N 1087 ( 1087-2003-п ), та з метою якісного забезпечення
прийому кандидатів на навчання до військових ліцеїв Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила прийому на навчання до Київського
військового ліцею імені Івана Богуна (додаток 1) та
Військово-морського ліцею (додаток 2).
2. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
(Єресько О.В.). Підстава: Подання Департаменту військової освіти та науки
Міністерства оборони України від 12.05.2010 N 263/2/1422.
Перший заступник Міністра Б.М.Жебровський

Додаток N 1
до наказу
17.05.2010 N 419
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
17.05.2010 N 419

ПРАВИЛА
прийому до Київського військового ліцею
імені Івана Богуна

Правила прийому до Київського військового ліцею імені Івана
Богуна (далі - Правила) розроблені відповідно до Положення про
військовий ліцей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17.07.2003 N 1087 ( 1087-2003-п ), та Статуту ліцею і
визначають порядок відбору вступників до ліцею, проведення
вступних випробувань та зарахування до ліцею.
1. Загальні положення
1.1. Київський військовий ліцей імені Івана Богуна
(далі - ліцей) створений відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 19.08.92 N 490 ( 490-92-п ) і є
загальноосвітнім навчальним закладом III ступеня, який: надає встановлену Державним стандартом базову та повну
загальну середню освіту; забезпечує поглиблену допрофесійну підготовку військового
спрямування, можливість здобуття первинних військових знань, умінь
і навичок, необхідних для подальшого вступу і навчання у вищих
військових навчальних закладах Міністерства оборони України та
військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів
України. Ліцей має структурний підрозділ - навчально-оздоровчий
комплекс, де проводиться навчання у 8 та 9 класах.
1.2. Прийом до ліцею здійснюється на конкурсній основі за
результатами вступних випробувань з урахуванням результатів
медичного огляду.
1.3. Право на вступ до ліцею мають юнаки - громадяни України
(незалежно від місця їх проживання): які у поточному році закінчили 7 або 9 класів
загальноосвітнього навчального закладу; яким у рік зарахування до ліцею виповнюється 13-14 років
(7 клас) або 15-16 років (9 клас); придатні за станом здоров'я навчатися у ліцеї та по його
закінченні бажають продовжити навчання у вищих військових
навчальних закладах Міністерства оборони України та військових
навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України.
2. Організація прийому
2.1. Для проведення конкурсних вступних випробувань у ліцеї
створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом
начальника ліцею за погодженням з педагогічною радою ліцею. До складу приймальної комісії включаються: голова; заступник голови; відповідальний секретар; заступник відповідального секретаря; військово-лікарська комісія; комісія з професійного психологічного відбору; предметна комісія з української мови; предметна комісія з математики; предметна комісія з іноземної мови; комісія з оцінювання рівня фізичної підготовленості; апеляційна комісія; секретаріат. Головою приймальної комісії є начальник ліцею або його
заступник.
2.2. У наказі про створення приймальної комісії також
визначається порядок організації та проведення конкурсних вступних
випробувань до 8-го та 10-го класів.
2.3. На приймальну комісію покладається: оповіщення громадян України через засоби масової інформації
про Правила прийому до ліцею; допуск вступників до вступних випробувань; організація та проведення медичного огляду і вступних
випробувань; прийняття рішення щодо зарахування до ліцею.
2.4. Медичний огляд проводить військово-лікарська комісія у
відповідності до вимог наказу Міністра оборони України від
14.08.2008 N 402 ( z1109-08 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.11.2008 за N 1109/15800, з метою визначення
придатності вступника до навчання у військовому ліцеї за станом
здоров'я.
2.5. Професійний психологічний відбір проводиться відповідною
комісією у вигляді оцінювання психологічних якостей вступників з
метою виявлення у кандидатів конкретних особистих якостей та
індивідуальних особливостей, потрібних для успішного навчання у
ліцеї.
2.6. Для проведення вступних випробувань із загальноосвітніх
предметів, оцінювання рівня фізичної підготовленості створюються
відповідні предметні комісії, до складу яких включаються вчителі
методичних комісій ліцею.
2.7. Склад вищезазначених комісій затверджується наказом
начальника ліцею.
2.8. Для вступу до ліцею батьками або особами, які їх
замінюють, подається заява на ім'я начальника ліцею. До заяви батьків додаються наступні документи: особиста заява вступника про бажання навчатися в ліцеї і
продовжувати навчання у вищих військових навчальних закладах
Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах
вищих навчальних закладів України; автобіографія; характеристика із загальноосвітнього навчального закладу,
завірена директором; копія свідоцтва про народження; копія табеля про успішність за I семестр навчання поточного
навчального року, завірена директором школи; довідка про склад сім'ї та реєстрацію (форма N 3); 4 фотокартки 3 х 4 см (без головного убору); довідка про проходження медичного огляду (облікова форма
МОЗ України N 086/о) ( va302282-99 ), до якої додаються: довідка про щеплення; дані про флюорографію органів грудної клітини (з 15 років); електрокардіограма; результати загального аналізу крові, сечі, аналізу калу
на я/г (термін дії довідки про результати аналізів -
14 календарних діб від дня здачі аналізів у медичному закладі); конверт зі зворотною адресою. Оригінали свідоцтва про базову загальну середню освіту,
свідоцтва про народження, амбулаторна медична книжка та результати
загального аналізу крові, сечі, аналізу калу на я/г подаються
особисто вступником при прибутті до ліцею для складання вступних
випробувань.
2.9. Вступники, які мають пільги та переваги під час вступу
до ліцею або зараховуються до ліцею за окремим конкурсом, повинні
подати нотаріально завірені документи, що підтверджують їх пільги
(переваги). Також можна подавати копії дипломів, грамот, інших
документів, що підтверджують здібності вступників та відображають
їх навчальні, спортивні або творчі досягнення.
2.10. Документи до приймальної комісії подаються вступником
особисто (крім вихідних та святкових днів) або поштою з другого
вівторка травня по третю п'ятницю червня: 11.05-18.06 вступниками до 8-го класу за адресою: 08156, Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Хрещатик, 103,
навчально-оздоровчий комплекс Київського військового ліцею імені
Івана Богуна; вступниками до 10-го класу за адресою: 01014, м. Київ-014,
бульвар Лесі Українки, 25, Київський військовий ліцей імені Івана
Богуна;
2.11. Приймальна комісія здійснює прийом документів
вступників і за результатами їх вивчення складає соціальну картку
вступника (Додаток 1) і списки вступників (Додаток 2). Списки, підписані головою комісії, виносяться на розгляд
приймальної комісії. Приймальна комісія приймає рішення щодо
допуску вступників до вступних випробувань, про що складається
протокол приймальної комісії. Вступникам, які допущені до випробувань, видається картка
вступника (Додаток 3), яка є перепусткою на випробування.
2.12. Прибуття вступника для здачі вступних випробувань
проводиться за письмовим викликом.
3. Проведення прийому
3.1. Вступні випробування до ліцею проводяться після
закінчення навчального року, але не пізніше 15 серпня поточного
року.
3.2. Прийом до ліцею здійснюється за результатами оцінювання
загальноосвітнього рівня вступників та визначення їх придатності
до навчання у ліцеї.
3.3. Оцінювання загальноосвітнього рівня вступників
здійснюється у процесі виконання вступних випробувань з: математики (інтегроване вступне випробування з алгебри та
геометрії) - письмово; української мови - диктант; іноземної мови, яку вивчав вступник (англійська, німецька,
французька) - письмово.
3.4. Визначення придатності навчатися у ліцеї здійснюється
шляхом проведення медичного огляду, професійного психологічного
відбору та оцінювання рівня фізичної підготовленості вступників.
3.5. Начальник ліцею своїм наказом визначає порядок
розміщення вступників та розпорядок дня на період проведення
вступних випробувань.
3.6. Розклад вступних випробувань затверджується начальником
ліцею не пізніше ніж за 10 днів до початку вступних випробувань. У розкладі вказуються дні проведення медичного огляду,
професійного психологічного відбору, оцінювання рівня фізичної
підготовленості та вступних випробувань з загальноосвітніх
предметів.
3.7. Для організації вступних випробувань вступники
розподіляються по групах, чисельністю не більше 50 чоловік.
Старшим групи призначається офіцер (прапорщик) ліцею.
3.8. Медичний огляд вступників проводить військово-лікарська
комісія, до складу якої включаються лікарі ліцею та лікарі
відповідних військово-медичних закладів згідно з вимогами наказу
Міністра оборони України від 14.08.2008 N 402 ( z1109-08 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за
N 1109/15800.
3.9. Професійний психологічний відбір кандидатів проводиться
у відповідності до Методичних рекомендацій щодо проведення
професійного психологічного відбору кандидатів до військового
ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою,
розроблених Українським науково-методичним центром практичної
психології і соціальної роботи, затверджених директором
Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони
України 17.05.2008 року.
3.10. Оцінювання рівня фізичної підготовленості проводиться в
процесі виконання нормативів з підтягування, бігу на 60 метрів та
бігу на 1500 метрів (Додаток 4). Залік з оцінювання фізичної підготовленості виставляється у
разі отримання заліку за виконання всіх встановлених нормативів.
3.11. Вступні випробування з загальноосвітніх предметів
проводяться у формі та порядку, який визначається щорічно
інструктивно-методичними листами Міністерства освіти і науки
України про порядок проведення державної підсумкової атестації у
загальноосвітніх навчальних закладах у поточному навчальному році.
3.12. Завдання для проведення вступних випробувань із
загальноосвітніх предметів та критерії оцінювання, які
розробляються Департаментом військової освіти та науки
Міністерства оборони України, видаються голові приймальної комісії
в запечатаному конверті (з розрахунку - один конверт на одне
випробування) і до початку випробування зберігаються у нього. Конверт розкривається головою приймальної комісії за одну
годину до початку випробування у присутності всіх членів
предметної комісії, про що складається акт (Додаток 5).
3.13. За 15 хвилин до початку вступного випробування
вступники прибувають до приміщення (місця), визначеного для його
проведення, маючи при собі картку вступника та необхідне приладдя
для складання випробування. Їм оголошується порядок проведення
випробування. У приміщення (місця), що визначені для проведення
випробувань, допускаються лише вступники, члени предметних
комісій, які проводять випробування, голова і заступник голови
приймальної комісії та особи, які прибули для контролю ходу
прийому до ліцею.
3.14. Для проведення випробувань із загальноосвітніх
предметів вступникам видається папір зі штампом ліцею та
закріпленим на ньому титульним ярликом. Кожний вступник
власноручно заповнює титульний ярлик. Уся письмова робота (як у
чистовому, так і чорновому варіанті) виконується синіми або
фіолетовими чорнилами (пастою). Робити будь-які помітки чи
позначки на роботах не дозволяється.
3.15. Для проведення вступного випробування з математики
відводиться: для вступників до 8 класу - 2 (дві) астрономічні години
(120 хвилин); для вступників до 10 класу - 2,5 (дві з половиною)
астрономічні години (150 хвилин).
3.16. Для проведення вступного випробування з української та
іноземної мов відводиться по 1 (одній) астрономічній годині
(60 хвилин).
3.17. Відлік часу для проведення вступного випробування
починається з моменту закінчення оформлення титульного ярлика та
отримання завдання.
3.18. Після завершення виконання завдань або закінчення часу,
що надається для проведення вступного випробування, вступники
здають роботи членам предметної комісії, які відразу ж передають
їх голові приймальної комісії або відповідальному секретарю. Після цього роботи вступників шифруються і, без титульного
ярлика, надаються членам предметної комісії для перевірки.
Титульні ярлики під час перевірки зберігаються у сейфі голови
приймальної комісії.
3.19. Оцінювання вступних випробувань з загальноосвітніх
предметів здійснюється у відповідності до Критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
( v0371290-08 ), затверджених діючим наказом Міністерства освіти і
науки України, та вимог інструктивних-методичних листів
Міністерства освіти і науки України про порядок проведення
державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних
закладах у поточному навчальному році.
3.20. Оцінка результату вступного випробування з
загальноосвітніх предметів виставляється на першій сторінці
чистового листа роботи і завіряється підписом члена предметної
комісії, який робив перевірку. Робота, яка оцінена нижче встановленого мінімального рівня,
повторно перевіряється головою предметної комісії і завіряється
його підписом. Виправлення помилково виставлених оцінок допускається лише з
відома голови предметної комісії за рішенням голови приймальної
комісії і оформлюється протоколом. Після перевірки письмові роботи повертаються голові
приймальної комісії для дешифрування.
3.21. Письмові роботи вступників з загальноосвітніх предметів
зберігаються в ліцеї протягом року, після чого знищуються у
встановленому порядку. Місце їх зберігання визначає начальник
ліцею.
3.22. Результати вступних випробувань оформлюються
протоколами відповідних предметних комісій (Додаток 6) і
зберігаються у порядку, визначеному Положенням про державну
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 18.02.2008 N 94 ( z0151-08 ), зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за N 151/14842, зі
змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України
від 12.09.2008 N 845 ( z0974-08 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 14.10.2008 за N 974/15665.
3.23. Результати оцінювання рівня фізичної підготовленості
оголошуються вступникам в той самий день, а результати решти
випробувань - не пізніше ніж через три дні після їх проведення.
3.24. Вступники, які за результатами медичного огляду або
психологічного відбору визнані не придатними до навчання у
військовому ліцеї, не отримали залік з оцінювання рівня фізичної
підготовка або за результатами вступних випробувань з
загальноосвітніх предметів отримали оцінку нижче порогового рівня,
за рішенням приймальної комісії до подальших випробувань не
допускаються. Повторне складання вступних випробувань не дозволяється.
3.25. Вступники, які через поважні причини не приступили до
складання вступних випробувань, зобов'язані подати до приймальної
комісії підтверджуючі документи у встановленому законодавством
порядку до оголошення результатів вступних випробувань, на
підставі яких їм надається право складати випробування, термін
проведення яких визначає голова приймальної комісії.
3.26. Вступники, які не з'явились на вступне випробування без
поважних причин, до наступних випробувань не допускаються і з
числа вступників виключаються наказом начальника ліцею.
3.27. Вступники, які вчинили грубі порушення дисципліни та
порядку, встановленого в ліцеї, до складання вступних випробувань
не допускаються і з числа вступників виключаються наказом
начальника ліцею.
3.28. Якщо вступники, їх батьки або особи, які їх замінюють,
не згодні з результатами оцінювання вступного випробування, вони
можуть звернутися до апеляційної комісії в день оголошення оцінок. Склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджується
наказом начальника ліцею. Відповідне рішення апеляційної комісії оформлюється
протоколом і підписується головою апеляційної комісії.
3.29. Вступники з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, під час проведення вступних випробувань
забезпечуються безкоштовним харчуванням та місцем проживання у
ліцеї. Усі інші вступники на період вступних випробувань місцем
проживання та харчуванням не забезпечуються. Проїзд до ліцею та в зворотному напрямку здійснюється за
власний рахунок.
3.30. Для підтримання внутрішнього порядку, охорони
приміщень, майна ліцею та особистих речей вступників щоденно з їх
числа призначається добовий наряд. Для контролю розпорядку дня та підтримання внутрішнього
порядку на кожну добу призначається офіцер (прапорщик).
3.31. Забороняється використовувати вступників для виконання
господарчих робіт, крім наведення порядку в приміщенні, де вони
розташовані.
4. Порядок зарахування до ліцею
4.1. За результатами вступних випробувань складається
загальний рейтинговий список. Вступники, які позитивно склали
вступні випробування, пройшли медичний огляд та професійний
психологічний відбір, на конкурсній основі зараховуються до ліцею
наказом начальника на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування проводиться протягом 5-ти днів після оголошення
результатів конкурсу.
4.2. Поза конкурсом (за умови позитивного складання вступних
випробувань) зараховуються: діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок
отриманих ран чи при виконанні службових обов'язків, зараховуються
до ліцею протягом всього навчального року.
4.3. За окремим конкурсом (до 50% від чисельності набору)
зараховуються: переможці III-IV етапів Всеукраїнських шкільних олімпіад; діти військовослужбовців; діти, у яких немає одного з батьків; діти з багатодітних сімей; діти учасників ліквідації аварії на ЧАЕС; діти, які визнані Законом як постраждалі внаслідок
Чорнобильської катастрофи; обдаровані і талановиті діти, які є переможцями або
учасниками пісенних, мистецьких, танцювальних конкурсів,
спортивних змагань, що мають статус Всеукраїнських.
4.4. З числа вступників, які не зараховані до ліцею за
результатами конкурсу, формується відповідно до їх рейтингу резерв
вступників до ліцею у кількості 10-ти відсотків чисельності
набору. Зазначені вступники мають переважне право на зарахування
до ліцею протягом навчального року за наявності вільних місць для
навчання. Рішення про їх зарахування приймається педагогічною
радою ліцею.
4.5. Вступники, які зараховані до ліцею, але не приступили до
занять протягом 10-ти днів від їх початку без поважних причин,
відраховуються з ліцею. На звільнені місця за рішенням
педагогічної ради проводиться додаткове зарахування з числа
резерву.
5. Контроль за проведенням прийому
5.1. Начальник ліцею несе персональну відповідальність за
дотримання вимог даних Правил.
5.2. Контроль за організацією та проведенням прийому,
порядком зарахування вступників до ліцею, за його результатами
покладається на Департамент військової освіти та науки
Міністерства оборони України.
Директор Департаменту
військової освіти та науки
Міністерства оборони України М.І.Науменко

Додаток 1
до п. 2.11 Правил прийому
до Київського військового
ліцею імені Івана Богуна

СОЦІАЛЬНА КАРТКА
вступника до Київського військового ліцею
імені Івана Богуна

------------------------------------------------------------------ |А) ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ім'я, по батькові | | |----------------------------------+-----------------------------| |Число, місяць, рік народження | | |----------------------------------+-----------------------------| |Місце проживання до вступу у ліцей| | |----------------------------------+-----------------------------| |Соціальний стан (з сім'ї | | |військовослужбовців, службовців, | | |робітників, селян, підприємців) | | |----------------------------------------------------------------| |Б) ВІДОМОСТІ ПРО БАТЬКІВ (ОПІКУНІВ): | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, військове | |звання; якщо загинув (помер), то в якому році, за яких обставин | |(при виконанні службових обов'язків, інші причини) | |----------------------------------------------------------------| |Батько | | |----------------------------------+-----------------------------| |Мати | | |----------------------------------+-----------------------------| |Участь у бойових діях (хто з | | |батьків, де, у який період, | | |державні нагороди) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Участь у ліквідації наслідків | | |аварії на ЧАЕС (категорія, | | |N посвідчення, ким видано) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Один чи обидва з батьків інваліди | | |(група, N посвідчення, ким видано)| | |----------------------------------+-----------------------------| |Інші пільги (N посвідчення, | | |ким видано) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Склад сім'ї (інші діти, які | | |знаходяться на утриманні батьків) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Чи забезпечені житлом | | |----------------------------------+-----------------------------| |Адреса | | |----------------------------------------------------------------| |В) ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ | |----------------------------------------------------------------| |Середній бал атестату | | |----------------------------------+-----------------------------| |Яку іноземну мову вивчає | | |----------------------------------+-----------------------------| |Спортивні досягнення | | |----------------------------------+-----------------------------| |Участь у художній самодіяльності | | ------------------------------------------------------------------
Відповідальний секретар
приймальної комісії ___________________________ ____________ ______________________
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
"___" ____________ 201_ року

Додаток 2
до п. 2.11 Правил прийому
до Київського військового
ліцею імені Івана Богуна

СПИСОК
вступників до Київського військового ліцею
імені Івана Богуна у 201_ році

------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,| Число, | Короткі |Середній|Іноземна | Дані зі |Примітки| |з/п|ім'я, по | місяць, |відомості| бал |мова, яка| шкільної | | | |батькові;| рік | про |атестату|вивчалась|характеристики| | | | домашня |народження| батьків | | | (здібності, | | | | адреса | | | | | нахили) | | |---+---------+----------+---------+--------+---------+--------------+--------| | | | | | | | | | |---+---------+----------+---------+--------+---------+--------------+--------| | | | | | | | | | |---+---------+----------+---------+--------+---------+--------------+--------| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
Відповідальний секретар
приймальної комісії ___________________________ ____________ ______________________
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
"___" ____________ 201_ року

Додаток 3
до п. 2.11 Правил прийому
до Київського військового
ліцею імені Івана Богуна

КАРТКА ВСТУПНИКА N ____
до Київського військового ліцею імені Івана Богуна

------------ |Фотокартка| Приймальна комісія Київського військового ліцею |3 х 4 см, | імені Івана Богуна надає право |скріплена | _______________________________________________ |відтиском | (прізвище, ім'я, по батькові вступника) | гербової | | печатки | складати вступні випробування у 200_ році ------------ Видана "___" ____________ 201_ року
дійсна до "___" _________ 201 року
Особистий підпис вступника ____________________
(підпис)
Відповідальний секретар
приймальної комісії ___________________________ ____________ ______________________
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 4
до п. 3.10 Правил прийому
до Київського військового
ліцею імені Івана Богуна

ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ
рівня фізичної підготовленості

------------------------------------------------------------------ | Нормативи | Для вступників | Для вступників | | | до 8-го класу | до 10-го класу | | |------------------------+------------------------| | | залік | не залік | залік | не залік | |--------------+------------+-----------+------------+-----------| |Підтягування | 5 і більше | менше 5 | 8 і більше | менше 8 | |(раз) | | | | | |--------------+------------+-----------+------------+-----------| |Біг 60 метрів |9,40 і менше|більше 9,40|9,00 і менше|більше 9,00| |(сек.) | | | | | |--------------+------------+-----------+------------+-----------| |Біг |7,00 і менше|більше 7,00|6,30 і менше|більше 6,30| |1500 метрів | | | | | |(хв., сек.) | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до п. 3.12 Правил прийому
до Київського військового
ліцею імені Івана Богуна
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова приймальної комісії
Київського військового
ліцею імені Івана Богуна ____________________________
(військове звання, підпис,
ініціали, прізвище)
"___" ____________ 201_ року

АКТ

Комісія у складі: голови предметної комісії (прізвище,
ініціали), членів предметної комісії (прізвище, ініціали),
відповідального секретаря приймальної комісії (прізвище,
ініціали), провела розпечатування конверта N ___ з завданнями для
вступного випробування з _______________. У конверті виявились варіанти ______ (N варіантів або назва
диктанту) для проведення вступного випробування
з ___________________.
Голова предметної комісії _________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Члени предметної комісії _________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
_________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
_________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Відповідальний секретар
приймальної комісії ___________________________ ____________ ______________________
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
"___" ____________ 201_ року

Додаток 6
до п. 3.22 Правил прийому
до Київського військового
ліцею імені Івана Богуна

ПРОТОКОЛ N ___ (група N ___)
результатів вступного випробування з _______________
для вступу до ___ класу Київського військового ліцею
імені Івана Богуна

Прізвище, ім'я, по батькові осіб, які проводили випробування:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
Зміст випробування ______________________________________________
(назва диктанту, NN варіантів або завдань)
3. ______________________________________________________________
оголошено о _______ год. _______ хв.
Випробування розпочалось о _______ год. ______ хв.
До випробування допущено _____ осіб, з'явилось _____ осіб
Не заявилось _____ осіб, з них без поважних причин ______ осіб
------------------------------------------------------------------ |N з/п |Прізвище, ім'я, по батькові |Шифр|N завдання|Набрані бали| |------+----------------------------+----+----------+------------| | 1. | | | | | |------+----------------------------+----+----------+------------| | 2. | | | | | |------+----------------------------+----+----------+------------| | 3. | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова приймальної
комісії працівник ЗСУ __________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Відповідальний секретар
приймальної комісії ___________________________ ____________ ______________________
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
"___" ____________ 201_ року

Додаток N 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
17.05.2010 N 419

ПРАВИЛА
прийому до Військово-морського ліцею

Правила прийому до Військово-морського ліцею (далі - Правила)
визначають порядок відбору вступників до ліцею, проведення
вступних випробувань, зарахування до ліцею і розроблені відповідно
до Положення про військовий ліцей, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1087 ( 1087-2003-п ),
Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів,
вихованців) до ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл
(шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і
науки від 19.06.2003 N 389 ( z0547-03 ), та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за N 547/7868, Статуту
ліцею.
1. Загальні положення
1.1. Військово-морський ліцей (далі - ліцей) створений
відповідно до наказу Міністра оборони України від 10.09.2008 N 448
і є загальноосвітнім навчальним закладом III ступеня з
військово-професійною спрямованістю навчання та допрофесійної
підготовки і: надає встановлену Державним стандартом повну загальну середню
освіту; забезпечує поглиблену допрофесійну підготовку військового
спрямування, можливості здобуття первинних військових знань, умінь
і навичок, необхідних для подальшого їх вступу і навчання у вищих
військових навчальних закладах Збройних Сил України та вищих
навчальних закладах, що мають військові навчальні підрозділи.
1.2. Прийом до ліцею здійснюється на конкурсній основі за
результатами вступних випробувань з урахуванням медичного огляду.
1.3. Право на вступ до ліцею мають юнаки - громадяни України
(незалежно від місця проживання), які в рік вступу закінчили
9 класів загальноосвітнього навчального закладу, придатні за
станом здоров'я навчатися в ліцеї та бажають продовжити навчання у
вищих військових навчальних закладах. У рік вступу їм повинно
виповнитись 15-16 років.
2. Організація прийому
2.1. Для прийому документів вступників створюється комісія,
яка їх вивчає і за результатами вивчення складає соціальну картку
вступника (додаток 1) і списки вступників (додаток 2). Списки, підписані головою комісії з прийому особових справ,
виносяться на розгляд приймальної комісії. Приймальна комісія
приймає рішення щодо допуску вступників до вступних випробувань,
про що складається протокол приймальної комісії.
2.2. Для вступу до ліцею батьками або особами, які їх
замінюють, подається заява на ім'я начальника ліцею. До заяви
батьків додаються наступні документи: особиста заява вступника; автобіографія; характеристика із загальноосвітнього навчального закладу,
завірена його директором; копія свідоцтва про народження; копія ідентифікаційного коду; довідка про пільги (якщо такі є); копія табеля про успішність (за перший семестр навчання); довідка про склад сім'ї та реєстрацію (форма N 3); 4 фотокартки 3 х 4 см без головного убору; довідка про стан здоров'я (форма N 086/о) ( va302282-99 ); довідку про зроблені щеплення (ф-63) ( za688-06 ); дві папки - швидкозшивачі, конверт зі зворотною адресою. Оригінали свідоцтва про базову загальну середню освіту,
свідоцтва про народження, амбулаторна медична книжка подаються при
прибутті до ліцею для складання вступних випробувань.
2.3. Документи подаються до комісії з прийому документів
особисто або поштою в період з 05 травня по 15 червня (крім неділі
та святкових днів) за адресою: 99028, м. Севастополь,
вул. Дибенко, 1а, Військово-морський ліцей.
2.4. Вступники, які мають пільги та переваги під час вступу
до ліцею або зараховуються до ліцею за окремим конкурсом, повинні
подати нотаріально завірені документи, що підтверджують їх пільги
та переваги. Також можна подавати копії дипломів, грамот, інших
документів, що підтверджують здібності вступника та відображають
їх навчальні та (або) творчі досягнення.
2.5. Прибуття для здачі вступних випробувань проводиться за
письмовим викликом.
2.6. Для проведення конкурсних вступних випробувань у ліцеї
створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом
начальника ліцею за погодженням з педагогічною радою ліцею. У
наказі визначається організація та порядок проведення конкурсних
вступних випробувань. До складу приймальної комісії включаються: заступники
начальника ліцею, командири рот, до яких проводиться прийом,
голови методичних комісій, начальник медичної служби, психологи та
психофізіологи. Головою приймальної комісії є начальник ліцею або його
заступник.
2.7. На приймальну комісію покладається: оповіщення через засоби масової інформації про Правила
прийому до ліцею; допуск вступників до вступних випробувань; організація і проведення медичного огляду та вступних
випробувань; прийняття рішення щодо зарахування до ліцею.
2.8. Для проведення вступних випробувань із загальноосвітніх
предметів, оцінювання рівня фізичної підготовленості створюються
предметні комісії, до складу яких включаються вчителі методичних
комісій ліцею. Для проведення медичного огляду створюється
військово-лікарська комісія, до складу якої включаються лікарі
Військово-морського ліцею, Академії Військово-морських сил
ім. П.С.Нахімова (далі - АВМС ім. П.С.Нахімова) та
Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону. Для проведення психологічного відбору створюється комісія, до
складу якої включаються психологи і психофізіологи ліцею та АВМС
ім. П.С.Нахімова. Склад комісій затверджується наказом начальника ліцею.
3. Проведення прийому
3.1. Вступні випробування до ліцею проводяться після
закінчення навчального року, але не пізніше 15 серпня поточного
року.
3.2. Прийом здійснюється за результатами: а) медичного огляду; б) фахових вступних випробувань (професійний психологічний
відбір; оцінювання рівня фізичної підготовленості (підтягування на
перекладині, біг 60 метрів, біг 1500 метрів); в) вступних випробувань із загальноосвітніх предметів:
математики - письмово; української мови - диктант; іноземної мови (англійська, німецька, французька) - письмово.
3.3. Начальник ліцею визначає порядок розміщення вступників
та розпорядок дня на період проведення вступних випробувань. Розклад вступних випробувань затверджується начальником ліцею
не пізніше ніж за 10 днів до початку вступних випробувань. У розкладі вказуються дні проведення медичного огляду,
професійного психологічного відбору, оцінки рівня фізичної
підготовленості та вступних випробувань із загальноосвітніх
предметів. Перерва між випробуваннями із загальноосвітніх предметів
повинна бути не менше двох діб.
3.4. Вступники, які не здали хоча б один з видів вступних
випробувань або не пройшли медичний огляд, за рішенням приймальної
комісії до подальших випробувань не допускаються. При отриманні вступниками оцінки низького рівня (1, 2, 3)
повторне складання випробування не дозволяється.
3.5. Програми вступних випробувань із загальноосвітніх
предметів мають відповідати навчальним програмам загальноосвітніх
навчальних закладів. Завдання для проведення вступних випробувань із
загальноосвітніх предметів розробляються Департаментом військової
освіти та науки Міністерства оборони України за погодженням з
Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти
Міністерства освіти і науки України і видаються голові приймальної
комісії в запечатаному конверті з розрахунку один конверт на одне
випробування і до початку випробувань зберігаються в нього. Конверт розкривається головою приймальної комісії за одну
годину до початку випробування в присутності всіх членів
предметної комісії, про що складається акт (додаток 3). Оцінювання вступних випробувань з загальноосвітніх предметів
здійснюється у відповідності до Критеріїв оцінювання навчальних
досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
( v0371290-08 ), затверджених діючим наказом Міністерства освіти і
науки України, та вимог інструктивних-методичних листів
Міністерства освіти і науки України про порядок проведення
державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних
закладах у поточному навчальному році.
3.6. Медичний огляд вступників проводить військово-лікарська
комісія, до складу якої включаються лікарі ліцею та лікарі
відповідних військово-медичних закладів згідно до вимог наказу
Міністра оборони України від 14.08.2008 N 402 ( z1109-08 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за
N 1109/15800.
3.7. Професійний психологічний відбір кандидатів проводиться
у відповідності до Методичних рекомендацій щодо проведення
професійного психологічного відбору кандидатів до військового
ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою,
розроблених Українським науково-методичним центром практичної
психології і соціальної роботи, затверджених директором
Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони
України 17.05.2008.
3.8. Оцінювання рівня фізичної підготовленості проводиться за
результатами виконання нормативів з підтягування, бігу на
60 метрів, бігу на 1500 метрів. Залік з оцінювання фізичної підготовленості виставляється в
разі виконання всіх встановлених нормативів на рівні не нижчому,
чим визначено Правилами (додаток 4).
3.9. Для організації вступних випробувань вступники
розподіляються по групах, чисельністю не більше 50 чоловік.
Старшим групи призначається офіцер ліцею. За 15 хвилин до початку вступного випробування вступники
прибувають до приміщення (місця), визначеного для його проведення,
маючи при собі картку вступника (додаток 5) та необхідне приладдя
для здачі випробування. Їм оголошується порядок проведення
випробування. У приміщення, що визначені для проведення випробувань,
допускаються лише вступники, члени предметних комісій, які
проводять випробування, голова і заступник голови приймальної
комісії та особи, які прибули для перевірки і контролю ходу
прийому до ліцею.
3.10. Для проведення вступних випробувань із загальноосвітніх
предметів вступникам видається папір зі штампом ліцею із
закріпленим на ньому титульним ярликом. Кожен вступник заповнює
титульний ярлик. Уся письмова робота (як у чистовому, так і
чорновому варіанті) виконується синіми або фіолетовими чорнилами
(пастою). Робити які б то не було помітки чи позначки на роботах
не дозволяється. На вступному випробуванні з математики та іноземної мови
видається картка-завдання. Для письмового випробування з математики для вступників до
10 класу відводиться 2,5 (дві з половиною) астрономічні години
(150 хвилин), з іноземної та української мов - по 1 (одній)
астрономічній годині (60 хвилин). Час визначається з моменту
закінчення оформлення титульного ярлика та отримання
картки-завдання.
3.11. Після виконання письмової роботи або закінчення часу,
що надається для її проведення, роботи здаються членам предметної
комісії і відразу ж передаються голові приймальної комісії. Роботи кодуються і повертаються для перевірки членам
предметної комісії без титульного ярлика. Під час перевірки
титульні ярлики зберігаються у сейфі голови приймальної комісії. Оцінка результату випробування виставляється на першій
сторінці чистового листа роботи і завіряється підписом члена
предметної комісії, який здійснював перевірку. Робота, яка оцінена оцінкою низького рівня (1, 2, 3 бали),
повторно перевіряється головою предметної комісії і завіряється
його підписом. Виправлення оцінок, помилково проставлених, допускається лише
з відома голови приймальної комісії і оформлюється протоколом. Після перевірки письмові роботи повертаються голові
приймальної комісії для дешифрування.
3.12. Письмові роботи вступників із загальноосвітніх
предметів зберігаються в ліцеї протягом року в місці, визначеному
начальником ліцею, після чого знищуються в установленому порядку.
3.13. Результати вступних випробувань оформлюються
протоколами відповідних предметних комісій (додаток 6) і
зберігаються у порядку, визначеному Положенням про державну
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 18.02.2008 N 94 ( z0151-08 ), зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за N 151/14842, зі
змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України
від 12.09.2008 N 845 ( z0974-08 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 14.10.2008 за N 974/15665.
3.14. Результати оцінювання рівня фізичної підготовленості
оголошуються в той самий день, результати решти вступних
випробувань - не пізніше ніж через три дні після його проведення.
3.15. Вступники, які через поважні причини не приступили до
складання вступних випробувань, зобов'язані подати до приймальної
комісії підтверджуючі документи у встановленому законодавством
порядку до оголошення результатів вступних випробувань, на
підставі яких їм надається право складати випробування, термін
проведення яких визначає голова приймальної комісії. Вступники, які не з'явились на вступне випробування без
поважних причин, до наступних випробувань не допускаються і з
числа вступників виключаються наказом начальника ліцею.
3.16. Вступники, які вчинили грубі порушення дисципліни та
Правил внутрішнього розпорядку, встановлених у ліцеї, до складання
вступних випробувань не допускаються, і з числа вступників
виключаються наказом начальника ліцею.
3.17. Якщо вступники, їх батьки або особи, які їх замінюють,
не згодні з результатами оцінювання вступного випробування, вони
можуть звернутися до апеляційної комісії в день оголошення
результатів оцінювання. Склад та порядок роботи апеляційної
комісії затверджується наказом начальника ліцею. Відповідне рішення апеляційної комісії оформлюється
протоколом і підписується головою апеляційної комісії.
3.18. Вступники з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, під час проведення випробувань
забезпечуються місцем для проживання та харчуванням безкоштовно. Усі інші вступники проживають за межами ліцею і прибувають до
нього тільки на консультації та для проходження вступних
випробувань.
4. Порядок зарахування до ліцею
4.1. За результатами вступних випробувань складається
загальний рейтинговий список. Вступники, які позитивно склали
вступні випробування, пройшли медичний огляд та професійний
психологічний відбір, на конкурсній основі зараховуються до ліцею
наказом начальника на підставі рішення приймальної комісії.
Зарахування проводиться протягом 5-ти днів після оголошення
результатів конкурсу.
4.2. Поза конкурсом (за умови позитивного складання вступних
випробувань) зараховуються: діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування. Діти військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок
отриманих ран чи при виконанні службових обов'язків, можуть
зараховуватися до ліцею протягом всього навчального року.
4.3. За окремим конкурсом (до 50-ти % від чисельності набору)
можуть зараховуватися: переможці III-IV етапів Всеукраїнських шкільних олімпіад з
базових предметів; діти, у яких немає одного з батьків; діти з малозабезпечених сімей; діти з багатодітних сімей; діти учасників ліквідації аварії на ЧАЕС; діти, які визнані Законом, як постраждалі внаслідок
Чорнобильської катастрофи; діти військовослужбовців Збройних Сил України.
4.4. Випускникам Навчально-оздоровчого комплексу Київського
військового ліцею імені І. Богуна (за особистою заявою та заявою
батьків) оцінки Державної підсумкової атестації за базову середню
освіту з математики, української та іноземної мов можуть
зараховуватись, як результати вступних випробувань до
Військово-морського ліцею. Після проведення професійного відбору, медичного огляду та
оцінювання рівня фізичної підготовленості випускники
Навчально-оздоровчого комплексу Київського військового ліцею імені
І.Богуна приймають участь в конкурсному відборі на загальних
підставах.
4.5. Якщо вступники, їх батьки або особи, які їх замінюють,
не згодні з рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутися
до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом
тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається
апеляційною комісією протягом трьох днів після її подання.
Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції
забороняється.
4.6. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не
задовольнять осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися
до Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони
України, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є
остаточним.
4.7. З числа вступників, які не зараховані до ліцею за
результатами конкурсу, формується відповідно до їх рейтингу резерв
вступників до ліцею в кількості 10-ти відсотків чисельності
набору. Зазначені вступники мають переважне право на зарахування
до ліцею протягом навчального року за наявності вільних місць для
навчання. Рішення про їх зарахування приймається педагогічною
радою ліцею.
4.8. Вступники, які зараховані до ліцею, але не приступили до
занять протягом 10-ти днів від їх початку без поважних причин,
відраховуються з ліцею. На звільнені місця за рішенням
педагогічної ради проводиться додаткове зарахування з числа
резерву за рейтингом.
5. Контроль за проведенням прийому
5.1. Начальник ліцею несе персональну відповідальність за
дотримання вимог даних Правил.
5.2. Контроль за організацією та проведенням прийому,
порядком зарахування вступників до ліцею та його результатами
покладається на Департамент військової освіти та науки
Міністерства оборони України.
Заступник командувача
ВМС ЗС України з бойової
підготовки - начальник
управління бойової підготовки
контр-адмірал В.І.Носенко

Додаток 1
до п. 2.1

СОЦІАЛЬНА КАРТКА
вступника до Військово-морського ліцею

------------------------------------------------------------------ |а) Загальні відомості | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ім'я, по батькові | | |----------------------------------+-----------------------------| |Число, місяць, рік народження | | |----------------------------------+-----------------------------| |Місце проживання до вступу у ліцей| | |----------------------------------+-----------------------------| |Соціальний стан (з сім'ї | | |військовослужбовців, службовців, | | |робітників, селян, підприємців) | | |----------------------------------------------------------------| |б) Відомості про батьків (опікунів): | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, військове | |звання; якщо загинув (помер), то якого року, за яких обставин | |(при виконанні службових обов'язків, інші причини) | |----------------------------------------------------------------| |Батько | | |----------------------------------+-----------------------------| |Мати | | |----------------------------------+-----------------------------| |Участь у бойових діях (хто з | | |батьків, де, у який період, | | |державні нагороди) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Участь у ліквідації наслідків | | |аварії на ЧАЕС (категорія, | | |N посвідчення, ким видано) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Один чи обидва з батьків інваліди | | |(група, N посвідчення, ким видано)| | |----------------------------------+-----------------------------| |Інші пільги (N посвідчення, | | |ким видано) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Склад сім'ї (інші діти, які | | |знаходяться на утриманні батьків) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Чи забезпечені житлом | | |----------------------------------+-----------------------------| |Адреса | | |----------------------------------------------------------------| |в) Додаткові відомості | |----------------------------------------------------------------| |Середній бал свідоцтва про базову | | |середню освіту | | |(табеля за 9-ий клас) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Яку іноземну мову вивчає | | |----------------------------------+-----------------------------| |Спортивні досягнення | | |----------------------------------+-----------------------------| |Участь у художній самодіяльності | | ------------------------------------------------------------------
Голова комісії
з прийому
особових справ __________________ ________ ____________________
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2
до п. 2.1

СПИСОК
вступників до Військово-морського ліцею 20__ року

------------------------------------------------------------------ |N з/п|Прізвище,| Число, | Короткі |Середній|Іноземна |Примітки| | |ім'я, по | місяць, |відомості| бал |мова, яка| | | |батькові,| рік | про | |вивчалась| | | | домашня |народження| батьків | | | | | | адреса | | | | | | |-----+---------+----------+---------+--------+---------+--------| | | | | | | | | |-----+---------+----------+---------+--------+---------+--------| | | | | | | | | |-----+---------+----------+---------+--------+---------+--------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка. Список складається за область в алфавітному порядку
Голова комісії
з прийому
особових справ __________________ ________ ____________________
(військове звання) (підпис) (ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

Додаток 3
до п. 3.5
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова приймальної комісії
Військово-морського ліцею ____________________________
(військове звання, підпис
ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

АКТ

Комісія в складі: голови предметної комісії (прізвище,
ініціали), членів предметної комісії (прізвище, ініціали),
секретаря приймальної комісії (прізвище, ініціали), провела
розкриття конверта N ___ із завданнями для вступного випробування
з ___________________________. У конверті виявились варіанти N ___ (назва диктанту) для
проведення вступного випробування з _____________________________.

Голова предметної комісії ____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Члени предметної комісії ____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Секретар приймальної
комісії ____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"___" ____________ 200_ року

Додаток 4
до п. 3.8

ТАБЛИЦЯ
критеріїв оцінювання рівня фізичної підготовленості

------------------------------------------------------------------ | Нормативи | Для вступників до 10-го класу | | |----------------------------------------| | | залік | не залік | |-----------------------+--------------------+-------------------| |Підтягування (раз) | 8 і більше | менше 8 | |-----------------------+--------------------+-------------------| |Біг 60 метрів (сек.) | 9,0 і менше | більше 9,0 | |-----------------------+--------------------+-------------------| |Біг 1500 метрів | 6,30 і менше | більше 6,30 | |(хв. сек.) | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до п. 3.9

КАРТКА ВСТУПНИКА N ____
до Військово-морського ліцею

------------ |Фотокартка| Приймальна комісія Військово-морського ліцею |вступника | надає право |3 х 4 см, | _______________________________________________ |скріплена | (прізвище, ім'я, по батькові вступника) |відтиском | | гербової | складати вступні випробування у 20__ році | печатки | ------------ Видана "___" ____________ 201_ року Дійсна до "___" _________ 201 року
Секретар
приймальної комісії __________________ ________ _______________
(військове звання) (підпис) (ініціали,
прізвище)
____________________________
(особистий підпис вступника)

Додаток 6
до п. 3.13

ПРОТОКОЛ N ___ (група N ___)
конкурсного вступного випробування з ____________
для вступу до 10 класу Військово-морського ліцею

Прізвище, ім'я, по батькові осіб, які проводили випробування:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
Зміст випробування ______________________________________________
(назва диктанту, NN завдань)
3. ______________________________________________________________
оголошено о ___ год. ___ хв. Випробування розпочалось о ___ год. ___ хв. До випробування допущено ___ чол., з'явилось ___ чол. Не з'явилось ___ чол., з них без поважних причин ___ чол.
------------------------------------------------------------------ |N з/п | Прізвище, ім'я та |N завдання|Рейтингова оцінка|Примітка| | | по батькові | | | | |------+-------------------+----------+-----------------+--------| | 1. | | | | | |------+-------------------+----------+-----------------+--------| | 2. | | | | | |------+-------------------+----------+-----------------+--------| | 3. | | | | | |------+-------------------+----------+-----------------+--------| | 4. | | | | | |------+-------------------+----------+-----------------+--------| | 5. | | | | | |------+-------------------+----------+-----------------+--------| | 6. | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова предметної комісії ____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Члени предметної комісії ____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Секретар приймальної
комісії ____________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"___" ____________ 200_ рокувгору