Щодо запровадження Додатка до диплома Європейського зразка
МОН України; Лист, Рекомендації від 10.06.20101/9-409
Документ v0409290-10, поточна редакція — Прийняття від 10.06.2010

               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
10.06.2010 N 1/9-409
Керівникам вищих
навчальних закладів

Щодо запровадження Додатка
до диплома Європейського зразка

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
2 березня 2010 р. N 265 ( 265-2010-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р.
N 1260" Міністерство освіти і науки повідомляє, що, починаючи з
2010 року, запроваджується Додаток до диплома Європейського зразка
(DIPLOMA SUPPLEMENT). Додаток до диплома Європейського зразка (далі Додаток)
видається випускникам вищих навчальних закладів, які виявили
бажання його отримати. Виготовлення Додатка у 2010 році
здійснюється за кошти його отримувача. Просимо своєчасно організувати роботу щодо замовлення та
видачі Додатка випускникам вищих навчальних закладів, які виявили
бажання його отримати. Інформація, пов'язана із замовленням та виготовленням Додатка
розміщена у розділі "Вища освіта" на сторінці "Болонський процес"
сайту Міністерства освіти і науки www.mon.gov.ua та на сайті
державної інформаційно-виробничої системи "ОСВІТА" www.osvita.net
в розділі "Новини". Контактна особа у державному підприємстві "Державний центр
прикладних та інформаційних технологій" - Єгорова Н.С.,
тел. (044) 246-29-05.
Заступник Міністра Є.М.Суліма

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо заповнення Додатка
до диплома європейського зразка
у вищих навчальних закладах України

I. Загальні положення
Рекомендації розроблено відповідно до рекомендацій
Європейської комісії, Ради Європи і ЮНЕСКО/СЕПЕС щодо оформлення і
видачі Додатка до диплома європейського зразка (далі - Додаток). Додаток є документом, що видається випускникам вищих
навчальних закладів усіх форм власності і підпорядкування з метою
надання інформації, необхідної для об'єктивної оцінки кваліфікації
вищої освіти, здобутої особою, яка отримала диплом про вищу
освіту. Додаток є дійсним лише з дипломом про вищу освіту. Додаток оформлюється українською та англійською мовами. Виготовлення та видача Додатка здійснюються у порядку, що
визначається Міністерством освіти і науки України.
II. Структура Додатка
Додаток заповнюється відповідно до структури, розробленої
Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/СЕПЕС, що необхідно
для забезпечення міжнародної зрозумілості та визнання диплома
(кваліфікації вищої освіти) з метою доступу до подальшого навчання
та/або здійснення професійної діяльності. Додаток починається з преамбули (короткої пояснювальної
записки), яка є обов'язковою частиною документа та розміщується в
рамці у верхньому полі, першого аркуша з метою надання загальної
інформації щодо його призначення та змісту. Додаток містить 8 розділів. Інформація до 8 розділу надається
Міністерством освіти і науки України.
<Емблема/логотип вищого
навчального закладу>
<Назва вищого навчального закладу>
Ukraine <назва країни>
Додаток до диплома
DIPLOMA SUPPLEMENT
Диплом серія N Diploma series No
------------------------------------------------------------------ |Цей Додаток до диплома |This Diploma Supplement follows| |відповідає моделі, яка |the model developed by the | |розроблена Європейською |European Commission, Council of| |комісією, Радою Європи і |Europe and UNESCO/CEPES. The | |ЮНЕСКО/СЕПЕС. Метою Додатка є |purpose of the supplement is to| |надання достатньої об'єктивної |provide sufficient independent | |інформації для поліпшення |data to improve the | |міжнародної "прозорості" і |international 'transparency' | |справедливого академічного та |and fair academic and | |професійного визнання |professional recognition of | |кваліфікацій (дипломів, |qualifications (diplomas, | |ступенів, сертифікатів тощо). |degrees, certificates etc.). | |Додаток до диплома містить опис |It is designed to provide a | |характеру, рівня, контексту, |description of the nature, | |змісту і статусу навчання, яке |level, context, content and | |було виконано та успішно |status of the studies that were| |завершено особою, зазначеною в |pursued and successfully | |оригіналі кваліфікаційного |completed by the individual | |документа, до якого додається |named on the original | |цей Додаток. Додаток не повинен |qualification to which this | |містити жодних оцінювальних |supplement is appended. It | |суджень, тверджень щодо |should be free from any value | |еквівалентності чи пропозицій |judgements, equivalence | |щодо визнання. Інформація має |statements or suggestions about| |бути наведена в усіх восьми |recognition. Information in all| |розділах. Якщо інформація не |eight sections should be | |надається, слід зазначити |provided. Where information is | |причину її відсутності. |not provided, an explanation | | |should give the reason why. | ------------------------------------------------------------------
1 ІНФОМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ ВИДАНО ДИПЛОМ/ INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION
1.1 Прізвище/ Family name(s);
1.2 Ім'я та по батькові/ Given name(s);
1.3 Дата народження (число/місяць/рік)/ Date of birth (day/month/year);
1.4 Ідентифікаційний номер чи код студента (якщо є)/ Student identification number or code (if available);
2 ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ/ INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION
2.1 Назва кваліфікації і звання (якщо надається)/ Name of qualification and (if applicable) title conferred
( in original language);
2.2 Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією/ Main field(s) of study for the qualification;
2.3 Назва і статус навчального закладу, який присвоїв
кваліфікацію/ Name and status of awarding institution (in original
language);
2.4 Назва і статус навчального закладу, який здійснював
навчання (якщо відмінні від п. 2.3)/ Name and status of institution (if different from 2.3)
administering studies (in original language);
2.5 Мова(и) навчання/ екзаменів/ Language(s) of instruction/examination;
3 ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ/ INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION
3.1 Рівень кваліфікації/ Level of qualification;
3.2 Офіційна тривалість програми/ Official length of programme;
3.3 Вимоги до вступу/ Access requirements(s);
4 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ/ INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED
4.1 Форма навчання/ Mode of study;
4.2 Вимоги програми/ Programme requirements;
4.3 Детальні відомості про програму: (напр., модулі або
навчальні компоненти),і отримані особою результати навчання:
бали/оцінки/кредити; (якщо ця інформація міститься в офіційній
академічній довідці, її потрібно навести тут)/ Programme details: (e.g. modules or units studied), and the
individual grades/marks/credits obtained; (if this information is
available on an official transcript this should be used here)
4.4 Схема оцінювання і, якщо є, довідник з розподілу оцінок/ Grading scheme and, if available, grade distribution
guidance;
4.5 Загальна класифікація присвоєної кваліфікації/ Overall classification of the qualification (in original
language);
5 ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА/ INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION
5.1 Академічні права/ Access to further study;
5.2 Професійні права (якщо надаються)/ Professional status (if applicable);
6 ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ/ ADDITIONAL INFORMATION
6.1 Додаткова інформація/ Additional information;
6.2 Інші джерела інформації/ Further information sources;
7 ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА/ CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT
7.1 Дата/ Date;
7.2 Підпис/ Signature;
7.3 Посада/ Capacity;
7.4 Офіційний штамп чи печатка/ Official stamp or seal;
8 ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ/ INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM
III. Заповнення Додатка
Заповнення Додатка здійснюється за інформацією, поданою вищим
навчальним закладом відповідно до наведеної структури. Заповненню
підлягають усі розділи та підрозділи (пункти). Якщо інформація з
певного розділу чи підрозділу (пункту) не надається, то
зазначається причина її відсутності.
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ ВИДАНО ДИПЛОМ
1.1 Прізвище: Зазначити повне прізвище у називному відмінку згідно з
відповідним дипломом про освіту. Англійською мовою прізвище
зазначається відповідно до офіційного документа (перекладу),
наприклад, як це зазначено у паспорті особи для виїзду за кордон,
або транслітерується відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 27 січня 2010 року N 55 ( 55-2010-п ) "Про
впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею".
1.2. Ім'я та по батькові: Зазначити ім'я та по батькові у називному відмінку згідно з
відповідним дипломом про освіту. Англійською мовою ім'я (та по
батькові) зазначається відповідно до офіційного документа
(перекладу), наприклад, як це зазначено у паспорті особи для
виїзду за кордон, або транслітерується відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року N 55
( 55-2010-п ) "Про впорядкування транслітерації українського
алфавіту латиницею".
1.3.Дата народження (число/місяць/рік): Вказати день, місяць та рік народження в числовому вимірі.
Наприклад: 10/05/1986.
1.4. Ідентифікаційний номер чи код студента (якщо є): Зазначити ідентифікаційний номер особи, наданий Державною
податковою адміністрацією України. Якщо є, зазначити
індивідуальний (персональний) номер студента в базі даних вищого
навчального закладу.
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ
2.1. Назва кваліфікації і звання (якщо надається): Зазначити назву присвоєної кваліфікації. Назва кваліфікації
формується з назви освітньо-кваліфікаційного рівня та напряму
підготовки (для бакалаврів), або назви освітньо-кваліфікаційного
рівня та спеціальності (для інших освітньо-кваліфікаційних
рівнів). Назва кваліфікації має відповідати затвердженим галузевим
стандартам вищої освіти (освітньо-кваліфікаційній характеристиці,
освітньо-професійній програмі підготовки, навчальному плану). Допускається окремо вказувати назву професійної кваліфікації
відповідно до Національного класифікатора України. Класифікатора
професій ДК 003:2005 ( vb375609-05 ), наприклад:
"Технік-лаборант".
2.2. Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією: Для бакалаврів вказати професійне спрямування (якщо є). Для
інших освітньо-кваліфікаційних рівнів - спеціалізацію (якщо є).
2.3. Назва і статус навчального закладу, який присвоїв
кваліфікацію: Зазначити повну офіційну назву вищого навчального закладу та
його статус (державний, комунальний, приватний), наявність
акредитації Державною акредитаційною комісією України та/або
іншими органами (якщо є).
2.4. Назва і статус навчального закладу, який здійснював
навчання (якщо відмінні від п. 2.3): Зазначити повну офіційну назву і статус вищого навчального
закладу, який фактично здійснював підготовку (якщо відрізняється
від зазначеного у п. 2.3.). Якщо навчальний заклад, який
здійснював підготовку, є тим самим, що й зазначений у п. 2.3,
записати: "Дивись п. 2.3/ Same as 2.3".
2.5. Мова(и) навчання/екзаменів: Зазначити мову (мови), якими здійснювалося навчання і
проведення екзаменів.
3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ
3.1. Рівень кваліфікації: Зазначити назву освітньо-кваліфікаційного рівня та його місце
у структурі вищої освіти України: для молодших спеціалістів - "неповна вища освіта/short
cycle"; для бакалаврів - "базова вища освіта/first cycle of higher
education"; для спеціалістів, магістрів - "повна вища освіта/second cycle
of higher education". Після затвердження Національної рамки кваліфікацій у цьому
підрозділі необхідно зазначати рівень (місце) кваліфікації у
Національній рамці кваліфікацій.
3.2. Офіційна тривалість програми: Зазначити нормативний термін підготовки за
освітньо-кваліфікаційним рівнем в роках та обсяг програми в
кредитах ЄКТС згідно з галузевим стандартом вищої освіти
(наприклад, 4 роки за денною формою навчання, 240 кредитів ЄКТС).
3.3. Вимоги до вступу: Вказати освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень, який
дає право вступу на навчання за даним освітньо-кваліфікаційним
рівнем. Наприклад, "повна загальна середня освіта/Atestat
(Secondary school leaving certificate)" (для доступу на навчання
за програмою бакалавра), "освітньо-кваліфікаційний рівень
бакалавра/ Diploma of Bachelor" (для вступу на навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста) тощо.
Навести інформацію про вступні випробування, необхідність подання
сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
4.1. Форма навчання: Зазначити форму навчання (денна/ full-time, заочна/
part-time, інше).
4.2. Вимоги програми навчання: Навести: - стислий опис структури програми навчання за певним
освітньо-кваліфікаційним рівнем: видів навчальної роботи студента,
контрольних заходів, форм державної атестації, виконання
(проходження) яких є обов'язковою вимогою для присвоєння
кваліфікації; - стислий опис результатів навчання із зазначенням цілей, на
які спрямована програма. При описі структури програми зазначити обсяг (у кредитах
ЄКТС) її компонентів. Компоненти програми визначаються в
залежності від специфічних особливостей напряму, професійного
спрямування, спеціальності, спеціалізації (наприклад:
фундаментальна підготовка та/або підготовка за спеціалізацією;
практична підготовка; виконання випускної роботи/проекту тощо). Опис результатів навчання наводиться у стислому вигляді із
посиланням на типи професійних завдань певної галузі, що повинна
бути здатною вирішувати особа, якій присвоєно кваліфікацію. При
цьому можливе посилання на знання, уміння та типи професійних
завдань, які передбачені для відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня у Положенні про
освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65
( 65-98-п ). Наприклад, "Успішне завершення програми передбачає
здобуття особою, якій присвоюється кваліфікація, фундаментальних і
професійно-орієнтованих знань і умінь, необхідних для виконання
типових професійних завдань, пов'язаних з експлуатацією суднових
енергетичних установок". Рекомендується також навести посилання на офіційну Інтернет
сторінку вищого навчального закладу, де наведені нормативні
документи вищого навчального закладу, які визначають вимоги щодо
організації та результатів навчання (наприклад - Положення про
організацію навчального процесу тощо).
4.3. Детальні відомості про програму (напр., модулі або
навчальні компоненти), і отримані особою результати навчання:
бали/оцінки/кредита. Детальний опис програми та навчальних досягнень оформлюється
у вигляді таблиці (див. табл. 1).
Таблиця 1. Макет таблиці опису програми та навчальних
досягнень:
------------------------------------------------------------------ |Номер за |Назва елементу|Кредити | Оцінка | Оцінка за | Оцінка | |порядком | навчальної | ЄКТС/ | за |національною| за | |або код/ | програми | ECTS | шкалою | шкалою/ | шкалою | | Course |(дисципліни)/ |credits | ВНЗ/ | National | ЄКТС/ | |Unit Code| Course unit | | Local | grade | ECTS | | | title | | grade | | grade | |---------+--------------+--------+--------+------------+--------| |.........|..............|........|........|............|........| |.........|продовжувати |........|........|............|........| | |на окремому |........| | | | | |аркуші |Усього: | | | | | | |........| | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Код елементу навчальної програми (дисципліни)
зазначається відповідно до інформаційного пакету ЄКТС. Таблиця
містить колонку "Оцінка за шкалою ВНЗ/ Local grade" у випадку
використання вищим навчальним закладом шкали, відмінної від
національної. Також до таблиці може бути включена колонка
"Навчальний рік/ Academic year".
Запис елементів програми (навчальних дисциплін, курсових
робіт (проектів), практик, державної атестації) здійснюється
згідно з навчальним планом. Дипломний проект (робота) зазначається
з назвою теми і датою захисту.
4.4. Схема оцінювання і, якщо є, довідник з розподілу оцінок: Навести інформацію щодо схеми (шкали) оцінювання та критеріїв
позитивних оцінок. Якщо використовується більше ніж одна схема
оцінювання, навести інформацію про всі такі схеми (шкали),
наприклад у випадку використання вищим навчальним закладом шкали,
відмінної від національної. Інформацію рекомендується наводити у такому форматі:
Оцінка (за національною шкалою) Рівень досягнень, % (оцінка за шкалою ВНЗ)
Відмінно / Excellent ХХ Добре / Good ХХ Задовільно / Satisfactory ХХ Незадовільно / Fail ХХ Зараховано / Passed ХХ Незараховано / Fail ХХ
Рівень досягнень рекомендується зазначати у відсотках
засвоєння змісту навчальної дисципліни або якості виконання роботи
(проекту). Необхідно також зазначити в яких випадках застосовується
шкала "відмінно - добре - задовільно - незадовільно", а в яких
"зараховано - незараховано". Наприклад: "Оцінки "відмінно";
"добре"; "задовільно" виставляються за підсумками екзаменів та
виконання і захисту курсових робіт (проектів). Оцінка "зараховано"
виставляється за підсумками виконання індивідуальних завдань,
лабораторних робіт, практичних та семінарських занять." Також наводиться стисла інформація про використання ЄКТС,
наприклад: "Шкала ЄКТС відображає відносну успішність студента у
складі потоку/курсу: A - 10% найбільш успішних студентів; B -
наступні 25%; C - наступні 30%; D - наступні 25%; E - наступні
10%). У випадку, якщо поля "Кредити ЄКТС" та "Оцінка за шкалою
ЄКТС" не заповнені, для даних елементів програми ЄКТС не
використовується"/ "The ECTS Grade is a relative grading
indicating the learner's performance within the cohort. Grades A
to E are assigned among students with a PASS grade; A top 10%; B
next 25%; C next 30%; D next 25%; E next 10%. ECTS credits and
ECTS grades are not applied to units/modules where these fields
are blank." Можна використовувати й інший формат опису схеми оцінювання,
якщо цей формат буде сприяти підвищенню зрозумілості критеріїв
оцінювання за національною шкалою, шкалою ЄКТС та шкалою вищого
навчального закладу.
4.5. Загальна класифікація присвоєної кваліфікації: Зазначити, який диплом видається: диплом з відзнакою або
диплом звичайного зразка. Наприклад: "Диплом з відзнакою/ Diploma
with honours" або "Диплом/Diploma". Коротко пояснити систему класифікації кваліфікацій шляхом
подання відсотків чи загальних досягнень у спосіб, зрозумілий на
міжнародному рівні. Наприклад:
------------------------------------------------------------------ |Класифікація кваліфікації/|Критерії/ | |classification system |Criteria | |--------------------------+-------------------------------------| |Диплом з відзнакою/ |не менше як 75 відсотків відмінних | |Diploma with honours |оцінок з усіх навчальних дисциплін та| | |практичної підготовки, з оцінками | | |"добре" з інших дисциплін та з | | |оцінками "відмінно" за результатами | | |державної атестації/ | | |over 75% of grades are "excellent", | | |no "satisfactory", only "excellent" | | |grades for a state examination. | |--------------------------+-------------------------------------| |Диплом/ |успішне виконання програми | |Diploma |підготовки/ | | |passed | ------------------------------------------------------------------
5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА
5.1. Академічні права: Зазначити права доступу до подальшої освіти. Наприклад:
"Навчання за програмою підготовки спеціаліста, магістра/ Access to
a master or specialist study programme".
5.2. Професійні права (якщо надаються): Навести опис професійних прав або професійного статусу особи,
яка здобула кваліфікацію. Опис формулюється з урахуванням
галузевого стандарту вищої освіти України та варіативної складової
програми підготовки. Якщо присвоєна кваліфікація дозволяє отримати доступ до
професій, статус яких визначається окремими нормативними
документами та/або специфічними правилами, зазначити права доступу
до таких професій.
6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
6.1. Додаткова інформація: Подається інформація (якщо є або вважається за доцільне): - про вищий навчальний заклад; - про окремі додаткові індивідуально опановані курси; - щодо навчання в іншому навчальному закладі, в тому числі за
кордоном (навчальні досягнення і виконані дослідження); - щодо проходження практики за фахом на посаді; - щодо попереднього досвіду роботи; - про інші (не включені до попередніх розділів) навчальні та
наукові досягнення випускника; - щодо громадської діяльності в університеті; - інша інформація тощо. У цьому пункті також можна надати додаткову інформацію про
кваліфікацію, якщо така інформація не була представлена в іншому
місці Додатка до диплома.
6.2. Інші джерела інформації: Зазначити будь-які інші корисні джерела інформації або
посилання, за якими можна знайти докладнішу інформацію, наводиться
уся відповідна контактна інформація вищого навчального закладу.
Наприклад, веб-сайт вищого навчального закладу, його підрозділу;
національний інформаційний центр з академічного визнання і
мобільності (ENIC); інші відповідні національні джерела
інформації. Наприклад, контактна інформація про вищий навчальний заклад: Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601, Україна тел.: +38 044 234 13 88 факс: +38 044 289 83 91 www.univ.kiev.ua
Національні джерела інформації: Міністерство освіти і науки України пр-т Перемоги, 10, м. Київ, 01135, Україна тел.: +38 (044) 486-24-42 факс: +38 (044) 236 10 49 E-mail: ministry@mon.gov.ua www.mon.gov.ua
Державна акредитаційна комісія України (ДАК) Відділ нострифікації / (Ukranian ENIC) www.mon.gov.ua
Державний центр прикладних інформаційних технологій http://www.osvita.net/
7. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА
7.1. Дата: Зазначається дата видачі Додатка. Дата видачі не обов'язково
має співпадати з датою видачі диплома, але не раніше дати видачі
диплома.
7.2. Підпис: Прізвище, ініціали та підпис керівника вищого навчального
закладу, який засвідчує Додаток до диплома.
7.3. Посада: Офіційна посада особи, яка засвідчує Додаток.
7.4. Офіційний штамп чи печатка: Ставиться гербова печатка вищого навчального закладу.
8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Інформація для цього розділу наведена у додатку І. Надається
Міністерством освіти і науки України та наводиться станом на час
присвоєння кваліфікації.
Додаток I. Інформація про національну систему вищої освіти (станом на 2009/2010 навчальний рік. Укладена з метою
використання в додатках до диплома європейського зразка, що
видаються вищими навчальними закладами України).
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Загальні вимоги до доступу (вступу) Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на
конкурсній основі. Вища освіта здійснюється на основі повної
загальної середньої освіти. При вступі подається сертифікат
Українського центру оцінювання якості освіти (Сертифікат
зовнішнього незалежного оцінювання). За окремими напрямами
підготовки (спеціальностями) вступники проходять вступне
випробування. До вищих навчальних закладів, що здійснюють
підготовку молодших спеціалістів, можуть прийматися особи, які
мають базову загальну середню освіту.
Структура вищої освіти. Документи про вищу освіту До структури вищої освіти входять освітні (неповна вища
освіта, базова вища освіта, повна вища освіта) та
освітньо-кваліфікаційні рівні (молодший спеціаліст, бакалавр,
спеціаліст, магістр). Молодший спеціаліст. Нормативний термін навчання за програмою
підготовки молодшого спеціаліста на основі повної загальної
середньої освіти становить 2-3 роки, на основі базової загальної
середньої освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої
освіти - 3-4 роки. Випускники, які успішно пройшли державну
атестацію, отримують Диплом молодшого спеціаліста, що надає право
на здійснення професійної діяльності та право вступу на програму
підготовки бакалавра. Бакалавр. Підготовка бакалаврів здійснюється на основі повної
загальної середньої освіти. Нормативний термін навчання становить
3-4 роки і зменшується на один-два роки у випадку навчання на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за
відповідною до напряму підготовки спеціальністю. Випускники, які
успішно пройшли державну атестацію, отримують Диплом бакалавра, що
надає право на здійснення професійної діяльності та право вступу
на програму підготовки спеціаліста або магістра. Спеціаліст. Нормативний термін навчання за програмою
підготовки спеціаліста становить 1-1,5 роки на основі кваліфікації
бакалавра; для спеціаліста медичного, ветеринарно-медичного
спрямувань - 5-6 років на основі повної загальної середньої
освіти. Випускники, які успішно пройшли державну атестацію,
отримують Диплом спеціаліста, що надає право на здійснення
професійної діяльності та право вступу до магістратури або
аспірантури. Магістр. Кваліфікація магістра здобувається на основі
кваліфікації бакалавра або спеціаліста. Нормативний період
підготовки магістра становить 1-2 роки. Випускники проходять
державну атестацію, що включає публічний захист дипломної роботи.
Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують Диплом
магістра, що надає право на здійснення професійної діяльності та
право вступу до аспірантури.
Наукові ступені Кандидат наук є науковим ступенем, що здобувається особою,
яка має кваліфікацію магістра або спеціаліста, і, зазвичай,
навчається в аспірантурі вищого навчального закладу або наукової
установи. Здобуття ступеня кандидата наук передбачає публічний
захист дисертації. Нормативний термін навчання становить 3 роки. Доктор наук є вищим науковим ступенем, що здобувається
особою, яка має науковий ступінь кандидата наук і, зазвичай,
перебуває в докторантурі вищого навчального закладу або наукової
установи. Здобуття ступеня доктора наук передбачає проведення
оригінальних наукових досліджень, отримання наукових результатів,
які мають суттєву наукову новизну та практичне значення, їх
опублікування у наукових виданнях та публічний захист дисертації.
Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує
3 років.
Типи вищих навчальних закладів В Україні діють вищі навчальні заклади державної, комунальної
та приватної форм власності таких типів: університет, академія,
інститут, консерваторія (музична академія), коледж, технікум
(училище). Університети, академії, інститути, консерваторії можуть
здійснювати навчання за усіма типами програм підготовки (молодший
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, кандидат наук), а також
за програмами післядипломної освіти. Університету (академії) може
бути надано статус національного за досягнення найвищих показників
у науково-дослідницькій діяльності.
Система забезпечення якості Національна система забезпечення якості реалізується через
механізми ліцензування та акредитації. Освітня діяльність на території України здійснюється вищими
навчальними закладами на підставі ліцензій. Обов'язковою умовою
видачі ліцензії є відповідність нормативам, що встановлюється
Міністерством освіти і науки України. Вищий навчальний заклад має право видавати державний документ
про вищу освіту установленого зразка тільки з акредитованого
напряму (спеціальності). Напрям (спеціальність) вважається
акредитованим, якщо рівень підготовки за цим напрямом
(спеціальністю) відповідає державним вимогам. Органами, які уповноважені здійснювати контроль за
забезпеченням якості вищої освіти в Україні, є: Міністерство
освіти і науки (МОН), Державна акредитаційна комісія (ДАК),
Державна інспекція навчальних закладів, Вища атестаційна комісія
(ВАК). Вищі навчальні заклади, що мають ліцензії, вносяться до
Державного реєстру вищих навчальних закладів
(http://www.mon.gov.ua/main.php?query=nz або
http://reestr.osvita.net/).
Структура вищої освіти України
------------------------------------------------------------------ | Структура освіти | Рівні | Період |Цикли ЄПВО | | | (ступені), | навчання | | | | документ про | (роки, | | | | освіту | кредити | | | | | ЄКТС | | |------------------------+--------------+------------+-----------| |Докторантура |Доктор наук | | | | |науковий | | | | |ступінь, | | | | |диплом доктора| | | | |наук | | | |------------------------+--------------+------------+-----------| |Аспірантура |Кандидат наук |>= 3 роки |III цикл | | |науковий | | | | |ступінь, | | | | |диплом | | | | |кандидата наук| | | |------------------------+--------------+------------+-----------| |Вища освіта |Повна |Магістр, |1-2 роки |II цикл | | |вища освіта|диплом |(60-120 | | | | |магістра |ЄКТС) | | | | | |(1-3 роки за| | | | | |напрямом | | | | | |медицина, | | | | | |ветеринарія)| | | | |--------------+------------| | | | |Спеціаліст, |1-1,5 роки | | | | |диплом |(60-90 ЄКТС)| | | | |спеціаліста |(5-6 років | | | | | |за напрямом | | | | | |медицина, | | | | | |ветеринарія | | | | | |(300-360 | | | | | |ЄКТС)) | | | |-----------+--------------+------------+-----------| | |Базова |Бакалавр, |3-4 роки |І цикл | | |вища освіта|диплом |(180-240 | | | | |бакалавра |ЄКТС) | | | | | |(2-3 роки на| | | | | |основі | | | | | |диплома | | | | | |молодшого | | | | | |спеціаліста)| | | |-----------+--------------+------------+-----------| | |Неповна |Молодший |2-3 роки |короткий | | |вища освіта|спеціаліст, |(120-180 |цикл І | | | |диплом |ЄКТС) |циклу | | | |молодшого |(3-4 роки на| | | | |спеціаліста |основі БЗСО)| | |------------------------+--------------+------------+-----------| |Професійно-технічна |Кваліфікований|3 роки (на |Доступ до | |освіта |робітник, |основі БЗСО)|вищої | | |диплом |1-1.5 роки |освіти | | | |(на основі | | | | |ПЗСО) | | |------------------------+--------------+------------| | |Загальна |Повна |атестат |2-3 роки | | |середня |загальна | | | | |освіта |середня | | | | | |освіта | | | | | |(ПЗСО) | | | | | |-----------+--------------+------------+-----------| | |Базова |свідоцтво |5 років | | | |загальна | | | | | |середня | | | | | |освіта | | | | | |(БЗСО) | | | | | |-----------+--------------+------------| | | |Початкова | |4 роки | | | |загальна | | | | | |освіта | | | | |------------------------+--------------+------------| | |Дошкільна освіта | | | | ------------------------------------------------------------------
INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM
Admission to higher education Admission to higher education institutions (HEIs) is carried
out on competitive basis. General access to higher education in
Ukraine requires complete general secondary education, including
secondary school leaving examinations - External Independent
Assessment Certificate. Admission to certain programmes includes
an entrance examination. Admission to programmes leading to Junior
Specialist awards may be carried out on the basis of the basic
general secondary education.
Higher education qualifications The Law on Higher Education establishes three educational
levels of higher education: incomplete, basic, and complete, with
corresponding higher education qualifications of Junior
Specialist, Bachelor, Specialist and Master. Junior Specialist (Molodshyi Spetsialist). Programmes leading
to Junior Specialist awards are provided for a period of 2-3 years
on the basis of complete general secondary education, or 3-4 years
on the basis of basic general secondary education including
obtaining complete general secondary education. The study
programme must be completed with a final state examination.
Graduates receiveDiploma of Junior Specialist (Dyplom Molodshogo
Spetsialista). The Diploma confers a right to employment and the
right to enter bachelor study programme. Bachelor (Bakalavr). The entry requirement to a Bachelor
programme is a certificate of completed general secondary
education. The programme leading to the Bachelor award generally
lasts 3-4 years, but may be 1-2 years shorter in case of entry on
the basis of Junior Specialist award in a given or related field
of study or speciality. The study programme must be completed with
a final state examination. Graduates receiveDiploma of
Bachelor (Dyplom Bakalavra). The Diploma confers a right to enter
the labour market or a specialist or master study programme. Specialist (Specialist). Programmes leading to Specialist
awards are provided for a period of 1 -1.5 years on the basis of
Bachelor award. In selected fields (such as Medicine and
Veterinary studies), the Specialist's programme is available
directly on the basis of completed secondary education, and lasts
5-6 years. The study programme must be completed with a final
state examination. Graduates receive Diploma of Specialist (Dyplom
Spetsialista). The Diploma confers a right to enter a profession
or continue studies in programmes leading to Master award or
Candidate of sciences degree. Master (Magistr). A Master qualification may be obtained on
the basis of a Bachelor or Specialist qualification. The programme
leading to the Master award generally lasts 1-2 years. The study
programme must be completed with a final state examination which
includes public presentation and defence of a master thesis.
Graduates receive Diploma of Master (Dyplom Magistra). The Diploma
confers a right to enter a profession or continue studies in
programmes leading to Candidate of sciences degree.
Scientific degrees Candidate of Sciences (Kandidat Nauk) is a scientific degree
which normally requires at least 3 years of doctoral studies
(Aspirantura) in HEIs or research institutes after the award of
the Specialist or the Master diploma. It is achieved by public
defence of the dissertation (thesis). Doctor of Sciences (Doktor Nauk) is the highest scientific
degree which is achieved by postdoctoral research following the
award of the Candidate of Sciences degree, usually through a
research appointment in HEIs or research institutes taken up for 3
years (Doktorantura). It requires research in a specialist subject
which must make an essential contribution to a given field,
presentation of its results in scientific publications, and public
defence of the dissertation (thesis).
Types of higher education institutions Ukrainian higher education institutions are either public
(state or municipal) or non-public (private). There are the
following types of higher education institutions: university,
academy, institute, conservatoire (music academy), college,
technical (vocational) school. Universities, academies, institutes, conservatoires may offer
all types of study programmes (Junior specialist, Bachelor,
Specialist, Master, Doctoral), as well as lifelong learning.
University and academy may be bestowed the status of "National"
for outstanding performance in research and scientific activity.
Quality assurance The national system of quality assurance in Ukraine is
realized by means of licensing and accreditation procedures. All HEIs must be licensed before they offer tertiary level
educational programmes. To be granted a licence a HEI must meet
the required standards set by the Ministry of Education and
Science. To have an educational programme accredited a HEI must meet
the requirements of the HE standards. Students will graduate with
a state-recognized degree and qualifications only after having
completed an accredited programme of study. The responsibility for the national system of quality
assurance in Ukraine rests with the Ministry of Education and
Science, the State Accreditation Commission, the State
Inspectorate of HEIs, and the Higher (Supreme) Attestation Board. A list of recognised (licensed) HEIs is available
athttp://www.mon.gov.ua/main.php?query=nz or may be found
athttp://reestr.osvita.net/.
Diagram of higher education
qualification levels in Ukraine
------------------------------------------------------------------ | Structure of education | Levels | Period of | EHEA Cycle | | | (degrees), | study | | | | credential |(years, ECTS| | | | | credits) | | |-------------------------+------------+------------+------------| |Doktorantura |Doctor of | | | |(Postdoctoral research) |Sciences, | | | | |scientific | | | | |degree | | | |-------------------------+------------+------------+------------| |Aspirantura |Candidate of|>= 3 years |Third cycle | |(Doctoral studies) |Sciences, | | | | |scientific | | | | |degree | | | |-------------------------+------------+------------+------------| |Higher |Complete |Master, |1-2 years |Second cycle| |education |higher |Diploma of |(60-120 | | | |education |Master |ECTS) | | | | | |(1-3 years | | | | | |in medicine,| | | | | |veterinary | | | | | |medicine) | | | | |------------+------------| | | | |Specialist, |1-1,5 years | | | | |Diploma of |(60-90 ECTS)| | | | |Specialist |(5-6 years | | | | | |in medicine,| | | | | |veterinary | | | | | |medicine | | | | | |(300-360 | | | | | |ECTS)) | | | |------------+------------+------------+------------| | |Basic higher|Bachelor, |3-4 years |First cycle | | |education |Diploma of |(180-240 | | | | |Bachelor |ECTS) (2-3 | | | | | |years on the| | | | | |basis of the| | | | | |Diploma of | | | | | |Junior | | | | | |Specialist) | | | |------------+------------+------------+------------| | |Incomplete |Junior |2-3 years |Short cycle | | |higher |Specialist, |(120-180 |(within | | |education |Diploma |ECTS) |or linked to| | | |of Junior |(3-4 years |the first | | | |Specialist |on the basis|cycle) | | | | |of ISCED 2) | | |-------------------------+------------+------------+------------| |Vocational education |Qualified |3 years |Entry | | |Worker, |(on the |to higher | | |Diploma |basis of |education | | | |ISCED 2) | | | | |1-1.5 year | | | | |(on the | | | | |basis of | | | | |ISCED 3) | | |-------------------------+------------+------------| | |General |Complete |Atestat |2-3 years | | |secondary |general |(Secondary | | | |education |secondary |School | | | | |education |Leaving | | | | |(ISCED 3) |Certificate)| | | | |------------+------------+------------+------------| | |Basic |Certificate |5 years | | | |general |(School | | | | |secondary |Leaving | | | | |education |Certificate)| | | | |(ISCED 2) | | | | | |------------+------------+------------| | | |Primary | |4 years | | | |education | | | | | |(ISCED 1) | | | | |-------------------------+------------+------------| | |Pre-primary education | | | | |(ISCED 0) | | | | ------------------------------------------------------------------вгору