Документ v0407736-11, поточна редакція — Прийняття від 28.04.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.04.2011 N 407

Про проведення дослідно-експериментальної роботи
на базі загальноосвітньої школи II-III ступенів
"Центр освіти" м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області

На виконання Державної програми "Вчитель", затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. N 379
( 379-2002-п ), відповідно до Положення про експериментальний
загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Міністерством
освіти і науки України 23.11.2009 N 1054 ( z1217-09 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12.2009
N 1217/17233, враховуючи лист Головного управління освіти і науки
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 23.03.2011
N 1021/2/1-11, висновки комісії з питань інноваційної діяльності
та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних
закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства
освіти і науки, з метою розроблення та забезпечення функціонування
інноваційної моделі навчального закладу "Центр освіти підлітків і
дорослих" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити як такі, що додаються: Заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи за
темою "Розробка моделі інноваційного навчального закладу "Центр
освіти підлітків" і дорослих" на базі загальноосвітньої школи
II-III ступенів "Центр освіти" м. Кривого Рогу Дніпропетровської
області на 2011-2016 роки; Програму дослідно-експериментальної роботи на 2011-2016 роки.
2. Надати статус експериментального загальноосвітнього
навчального закладу всеукраїнського рівня загальноосвітній школі
II-III ступенів "Центр освіти" м. Кривого Рогу Дніпропетровської
області (далі - загальноосвітня школа "Центр освіти").
3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
(Удод О.А.): надавати науково-методичну допомогу педагогічному колективу
загальноосвітньої школи "Центр освіти" щодо проведення
дослідно-експериментальної роботи; заслухати у травні 2012 року звіт загальноосвітньої школи
"Центр освіти" про завершення організаційно-підготовчого етапу
дослідно-експериментальної роботи.
4. Головному управлінню освіти і науки Дніпропетровської
обласної державної адміністрації (Мегега Г.Б.) надавати допомогу
загальноосвітній школі "Центр освіти" у забезпеченні необхідних
умов щодо організації та проведення дослідно-експериментальної
роботи.
5. Розмістити наказ на офіційному веб-сайті Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України (www.mon.gov.ua).
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра Б.М.Жебровський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту
України
28.04.2011 N 407

ЗАЯВКА
на проведення дослідно-експериментальної роботи
за темою: "Розробка моделі інноваційного навчального
закладу "Центр освіти підлітків і дорослих" на базі
загальноосвітньої школи II-III ступенів
"Центр освіти" м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області на 2011-2016 роки

Актуальність та доцільність дослідження
Соціально-економічні та політичні зміни в Україні висувають
нові вимоги до системи освіти й виховання підростаючої
особистості. Процес навчання та виховання не може бути однаковим,
стереотипним для всіх часів. Сьогодні важливо працювати над
створенням нових технологій навчання та виховання молодих громадян
держави, які повинні мати рівні можливості для здобуття якісної
освіти. Виконання умов Конвенції ООН про права дитини ( 995_021 ),
Загальної декларації прав людини ( 995_015 ), положень Всесвітньої
декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей
( 995_075 ) вимагає від суспільства та педагогічних колективів
цілеспрямованих дій щодо створення сприятливих умов для життя,
навчання та виховання дітей, підлітків і дорослих. Однак, девіантна поведінка учнів, дитяча злочинність,
бездоглядність, бродяжництво, зловживання алкоголем, наркоманія,
куріння - результат негативного впливу соціального середовища - є
найболючішими проблемами нашого часу. Внаслідок уживання
алкогольних напоїв, наркотичних і психотропних речовин
відзначається значне погіршення стану фізичного та психічного
здоров'я підлітків. Така дитина може стати повноцінною особистістю тільки в
умовах доцільно організованого навчально-виховного процесу, в
якому узгоджено взаємодіють вихователь і вихованець. Необхідність розвитку освіти підлітків та молодої людини
зумовлена динамікою соціального й науково-технічного прогресу,
змінами у змісті та характері праці і суспільної діяльності людей,
запитами ринку праці, головними з яких є компетентність та
професіоналізм фахівця, необхідністю підвищення рівня
адаптованості всіх категорій осіб, що навчаються, до мінливого
соціально-економічного середовища. На сучасному етапі коло проблем навчання підлітків та
учнівської молоді має свою специфіку: педагогічний супровід
профорієнтаційного процесу та соціальної адаптації, створення
системи забезпечення освітнього процесу, що потребує соціальної,
психологічної та педагогічної допомоги з урахуванням
індивідуальних особливостей, відхилень у фізичному та духовному
розвитку. Одним із наслідків науково-технічної революції XXI століття є
прискорений процес знецінення і старіння знань та вмінь фахівців.
Тому освіта стала імперативом науково-технічного прогресу,
соціальна роль якого виявляється у сприянні розвитку суспільства й
одночасно розвитку та соціальному захисту особистості молодої
людини. У зв'язку зі світовою економічною кризою освіта підлітків
та учнівської молоді набуває розвитку, а необхідність навчання
соціальне незахищених верств населення стає актуальною. З іншого
боку, підвищуються вимоги до якісних параметрів базової освіти,
яка вимагає вищого рівня індивідуалізації, орієнтації на нахили та
здібності при формуванні перших - професійних навичок та
орієнтирів у подальшому професійному житті. Умовами забезпечення
таких якісних параметрів освіти є рання профілізація як
найважливіший мотив набуття знань, умінь і навичок, комплексний
підхід до навчально-виховного процесу, розвиток креативності,
урахування індивідуальних потреб та особливостей учня. З'являються
нові, нетрадиційні форми освіти: дистанційне, кореспондентське
навчання тощо, які значною мірою дозволяють полегшити вирішення
вказаних проблем. Саме тому на рубежі століть виникло усвідомлення
того, що освіті молодих людей потрібна концептуалізація. Адже, не
дивлячись на існування ряду парадигм освіти, вони не стали
предметом спеціального осмислення. Крім того, на поточному етапі
розвитку вітчизняної освіти практично не існує закладів, в яких
були б сконцентровані освітні та виховні функції для вказаних
категорій, діяльність яких була б науково обґрунтована та
концептуально оформлена. Актуальним стає створення інноваційного
навчального закладу, який не є симбіозом звичайної
загальноосвітньої, вечірньої школи та позашкільного навчального
закладу. Це має бути новий соціально-освітній інститут, який
відповідає вимогам нової соціально-освітньої ситуації. Актуальність і перспективність запланованого дослідження
зумовлюються також високими темпами соціально-економічного
розвитку суспільства; розвитком інформаційних технологій,
розбудовою громадянського суспільства, створенням навчального
середовища для різних груп населення (як для працездатних, так і
для людей з особливими потребами); створенням умов для навчання за
допомогою мережі Інтернет. Згідно із статтею 53 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) кожний громадянин України має право на
освіту. Початок реформування системи освіти у нашій державі
розпочався прийняттям законодавчих актів: законів України "Про
освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ),
"Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), "Про інноваційну
діяльність" ( 40-15 ), "Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні" ( 433-15 ), "Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування" ( 2342-15 ),
Національної доктрини розвитку освіти. Роль і функції освіти підлітків та учнівської молоді в
Україні за останні півстоліття набували нових ознак і якостей. На
сучасному етапі посилилася динаміка процесів і явищ навколишнього
світу, які необхідно розуміти, сприймати й адаптуватися до них.
Тому накопичені знання потребують систематизації і структуризації
(М.Т.Громкова). У галузі освіти підлітків в Україні також сталися
деякі зміни: з'явилися нові технології, форми здобуття освіти,
типи навчальних закладів, бо педагогічний процес є частиною
глобальної, вселюдської соціально-педагогічної системи, яка
виховує нове покоління, від якого залежатиме доля всієї
цивілізації. Тому виникає необхідність об'єктивно розібратися, що
потрібно відкинути; а що зберегти у великій теоретичній спадщині й
педагогічному досвіді виховання особистості. Сучасній школі
потрібен новий інструментований педагогічний підхід, побудований
на тісному зв'язку знань, почуттів, поведінки, пріоритетності
підходу до учня як суб'єкта виховання. Виховання особистості - непростий, тривалий процес, який
передбачає засвоєння і закріплення моральних навичок на
практичному досвіді. У сучасних умовах розвитку освіти особливо актуальними є ідеї
особистісно орієнтованого навчання і виховання, що ґрунтуються на
принципах гуманістичної педагогіки. Темою науково-дослідної та експериментальної роботи є
"Розробка моделі інноваційного навчального закладу "Центр освіти
підлітків і дорослих". Враховуючи соціальну значущість освіти для побудови
суспільства в умовах соціально-економічних трансформацій в
Україні, потребу учня, учнівської молоді, дорослої людини, яка
готується до самостійної діяльності, адаптації до сучасного життя,
її мотивацію до навчання, значення освіти для особистісного
зростання, кар'єрного розвитку та підготовку педагогічного
персоналу в умовах гнучких форм навчання, є доцільність у
розробленні моделі інноваційного навчального закладу "Центр освіти
підлітків і дорослих". Отже, актуальність дослідження полягає у створенні та
апробації моделі інноваційного навчального закладу "Центр освіти
підлітків і дорослих", в якому навчально-виховний процес буде
здійснюватися на засадах особистісно орієнтованої освіти, з
урахуванням особливостей і потреб підлітка та дорослого учня. Мета дослідження полягає в обгрунтуванні та експериментальній
апробації моделі інноваційного навчального закладу "Центр освіти
підлітків і дорослих". Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що ефективність
психолого-педагогічної та соціальної адаптації підлітків і
дорослих учнів у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі,
проектування моделі та визначення її педагогічної доцільності
будуть ефективними і підвищаться за умов: створення дієвої навчально-виховної системи, яка здатна
забезпечити кожному учневі вільний вибір щодо самовизначення та
отримання повної загальної середньої освіти; налагодження співпраці та взаєморозуміння всіх учасників
навчально-виховного процесу - учнів, учителів, батьків; андрагогічно орієнтованої підготовки педагогічного персоналу; створення науково-методичного супроводу діяльності
педагогічного персоналу в умовах функціонування гнучких форм
навчання; запровадження консультативно-інформативної, тренінгової
роботи з учасниками навчально-виховного процесу школи; врахування життєвого досвіду суб'єктів навчально-виховного
процесу; впровадження розробки методик на засадах гуманістичного,
андрагогічного, діяльнісного, особистісно орієнтованого та
комплексного підходів. Завдання дослідження сформульовано відповідно до мети та
гіпотези: теоретично обґрунтувати змістово-функціональні компоненти
моделі інноваційного навчального закладу "Центр освіти підлітків і
дорослих"; створити дієву навчально-виховну систему, яка здатна
забезпечити кожному учневі вільний вибір щодо самовизначення та
отримання повної загальної середньої освіти; розробити науково-методичний супровід діяльності
педагогічного персоналу в умовах функціонування гнучких форм
навчання; налагодити співпрацю та взаєморозуміння всіх учасників
навчально-виховного процесу - учнів, учителів, батьків; обґрунтувати критерії ефективності функціонування
інноваційного навчального закладу; виявити та експериментальне перевірити ефективність
розробленої моделі; візуалізувати результати дослідницької діяльності. Об'єкт дослідження - навчально-виховний процес інноваційного
навчального закладу освіти II-III ступенів "Центр освіти"
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Предмет дослідження: організаційно-методичні умови
функціонування інноваційної моделі навчального закладу "Центр
освіти підлітків і дорослих". Методи дослідження: теоретичні - теоретичний аналіз джерельної бази з проблеми
дослідження; емпіричні - анкетування, бесіда, вивчення навчальних планів,
програм, нормативної документації, спостереження, інтерв'ю,
опитування, тестування, оцінювання; математичні і статистичні методи - ранжування, моделювання,
обробка одержаних даних із використанням комплексу програмного
забезпечення для прогностичної аналітики PASW Statistics; основний метод дослідження - педагогічний експеримент. Теоретико-методологічною основою дослідження є філософські
положення про єдність свідомості та діяльності, про
взаємозалежність між розвитком особистості й організацією її
навчальної роботи, ідеї особистісно орієнтованої освіти, теорія
систем та системного підходу, теорія управління системами, теорія
змісту навчання, теорія організації навчання різних категорій
дорослого населення, державні документи про освіту, концепція
профільного навчання у старшій школі, формування гуманістичних
цінностей, гуманізації виховання. Реалізація мети та завдань дослідження ґрунтується на таких
принципах: забезпечення рівних можливостей для кожного учня в реалізації
права на вільний вибір форм навчання згідно його здібностей та
інтересів; врахування вікових та індивідуальних особливостей розвитку
учнів; гуманізації та демократизації освіти, соціального партнерства
та творчої діяльності учасників навчально-виховного процесу; неперервності, наступності, систематичності та системності
проведення експериментального навчання учнів і учнівської молоді в
умовах школи нового типу; доступності змісту, варіативності форм, методів та засобів
навчання; участі органів виконавчої влади, соціально-психологічних
служб, засобів масової інформації та представників професійних
громад регіону в налагодженні ефективного процесу взаємодії із
педагогічним колективом школи на професійно-профільній основі. База дослідження: загальноосвітній навчальний заклад
II-III ступенів "Центр освіти" м. Кривого Рогу Дніпропетровської
області. Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають
у: обґрунтуванні й розробленні моделі інноваційного навчального
закладу "Центр освіти підлітків і дорослих"; теоретичному та експериментальному обґрунтуванні
змістово-функціональних компонентів моделі; обґрунтуванні критеріїв ефективності функціонування
інноваційного навчального закладу в умовах гнучких форм навчання. Практичне значення дослідження полягає у: розробці програми та методичних рекомендацій для підготовки
вчителів до розробки змісту курсів і програм на засадах
особистісно-орієнтованої освіти; доборі та розробленні діагностичного інструментарію,
науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу
інноваційного закладу освіти; створенні навчально-методичних видань для забезпечення
педагогічного процесу в умовах гнучких форм навчання; підготовці пропозицій щодо впровадження одержаних результатів
у практику роботи відповідних загальноосвітніх навчальних
закладів. Вірогідність результатів експерименту забезпечуватиметься
теоретико-методологічним обґрунтуванням його вихідних позицій,
застосуванням комплексу засобів, форм і методів, адекватних
об'єкту, предмету, меті і завданням дослідження, якісною і
кількісною обробкою експериментальних даних; систематичним
моніторингом експерименту, а також підтверджуватиметься на
всеукраїнських, обласних і міжвузівських конференціях та
психолого-педагогічних семінарах. Терміни та етапи проведення дослідно-експериментальної
роботи: Організаційно-підготовчий етап (квітень 2011 р. - травень
2012 р.): визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань
дослідно-експериментальної роботи; вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми
дослідно-експериментальної роботи, організація науково-методичної
підтримки експерименту; розробка нормативно-правового забезпечення
науково-експериментальної роботи; визначення та розподіл функціональних обов'язків членів
колективу, які беруть участь в експерименті, та представників
професійної громади м. Кривого Рогу щодо вирішення завдань
експерименту; налагодження співпраці з соціально-психологічними службами,
центрами зайнятості, засобами масової інформації та представниками
професійних громад Дніпропетровської області з педагогічним
колективом; обґрунтування кошторису витрат для забезпечення реалізації
програми дослідно-експериментальної роботи; формування творчих груп учителів за темою
дослідно-експериментальної роботи, підготовка та проведення
педагогічних рад, тренінгів та семінарів для педагогічного
персоналу; підведення підсумків першого (організаційно-підготовчого)
етапу дослідно-експериментальної роботи. Концептуально-діагностичний етап (травень 2012 р. - червень
2013 р.): розробка концептуальних засад створення інноваційної моделі
навчального закладу "Центр освіти підлітків і дорослих"; розробка теоретико-концептуальних засад
дослідно-експериментальної роботи; підбір методик і технологій комплексного моніторингу
експерименту; розробка науково-методичного забезпечення
дослідно-експериментальної роботи; визначення психолого-педагогічного супроводу експерименту: методик та описів психолого-діагностичного інструментарію для
забезпечення діагностики ефективності діяльності навчального
закладу в умовах гнучких форм навчання; визначення критеріїв, показників та рівнів ефективності
діяльності навчального закладу в умовах гнучких форм навчання; створення умов для соціальної, психолого-педагогічної
корекції та реабілітації особистості дорослих та підлітків;
розробка методик для оцінювання впливу середовища дистанційного
навчання на його результати; проведення діагностики рівня педагогічної компетентності
педагогічного персоналу навчального закладу з проблеми
дослідження; організація і проведення комплексного психолого-педагогічного
моніторингу готовності учнів та учнівської молоді (дорослих учнів)
в умовах гнучких форм навчання; створення консультаційного on-line центру з сегментами: вчительська творча лабораторія, клуб небайдужих батьків; розробка та затвердження програм і спецкурсів для учнів та
учнівської молоді (дорослих учнів) відповідно до чинного
законодавства; проведення науково-практичної конференції "Інноваційна
діяльність навчального закладу Центру освіти підлітків і
дорослих"; підведення підсумків II (концептуально-діагностичного) етапу
дослідно-експериментальної роботи: Формувальний етап (серпень 2013 р. - червень 2014 р.): експериментальне впровадження моделі інноваційного
навчального закладу "Центр освіти підлітків і дорослих"; дослідження організаційних психолого-педагогічних умов
забезпечення ефективного навчання учнів та учнівської молоді в
умовах гнучких форм навчання; розробка та практичне відпрацювання методики узгодження
взаємодії учасників навчально-виховного процесу, органів
виконавчої влади, представників професійної громади для
забезпечення функціонування моделі інноваційного навчального
закладу "Центр освіти підлітків і дорослих"; практична апробація, корекція комплексу методів роботи з
учнями та учнівською молоддю (дорослими учнями) в умовах гнучких
форм навчання: проведення моніторингу мотивації до успішного
навчання учнів і учнівської молоді (дорослих учнів); апробація
науково-методичного комплексу для педагогічного персоналу щодо
роботи з дорослими учнями в умовах гнучких форм навчання;
проведення спостереження за рівнями ефективності функціонування
інноваційного навчального закладу в умовах гнучких форм навчання у
відповідності до розроблених критеріїв; поточний моніторинг
готовності учнів до успішного навчання; накопичення набутого досвіду з питань організації навчання в
умовах гнучких форм навчання, проведення всеукраїнського
науково-практичного семінару; підведення підсумків III (формувального) етапу
дослідно-експериментальної роботи. Узагальнювальний етап (серпень 2014 р. - травень 2016 р.): проведення аналізу дослідно-експериментальної роботи.
Здійснення контрольного діагностування рівня ефективності
функціонування інноваційного навчального закладу в умовах гнучких
форм навчання; порівняння результатів діагностико-концептуального і
контрольно-узагальнювального етапів експерименту, визначення
співвідношення мети і завдань із результатами експерименту; проведення кількісного та якісного аналізу оцінювання
ефективності функціонування інноваційного навчального закладу в
умовах гнучких форм навчання; окреслення проблем й суперечностей, які мали місце на
попередніх етапах експерименту; популяризація результатів експерименту, поширення досвіду
дослідницько-експериментальної роботи з означеної проблеми,
публікація результатів експерименту у збірнику наукових праць
"Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи" та інших наукових,
науково-методичних виданнях, пресі; проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції
"Інноваційна діяльність навчального закладу "Центр освіти дорослих
і підлітків: досвід, проблеми, перспективи"; підготовка наукового звіту про підсумки
дослідно-експериментальної роботи. Очікувані результати: високий рівень готовності педагогічного персоналу до
інноваційної педагогічної діяльності в умовах гнучких форм
навчання; високий рівень мотивації до навчання учнів і учнівської
молоді (дорослих учнів) в умовах гнучких форм навчання; створення науково-методичного супроводу діяльності
педагогічного персоналу в умовах функціонування гнучких форм
навчання; надання психолого-педагогічної допомоги учням, учнівській
молоді (дорослим учням) у виборі доцільної форми навчання; підвищення рівня взаємозв'язку навчального закладу, учнів,
учнівської молоді, дорослих учнів, центрів зайнятості у формуванні
інтересу до навчання; застосування системи дистанційної освіти незахищених верств
населення а саме: підлітків, учнівської молоді та дорослих у
вирішенні найбільш конструктивних проблем сучасності, таких як
інтеграція вказаних верств населення в соціум та досягнення ними
конкурентоспроможності на відкритому ринку праці.
Наукове та кадрове забезпечення дослідно-експериментальної
роботи: Наукові керівники: Кириленко Світлана Володимирівна - начальник відділу
інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України, кандидат педагогічних
наук; Ганіна Людмила Борисівна - науковий співробітник відділу
андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
Національної академії педагогічних наук України, член Галузевої
Ради м. Кривого Рогу з питань освіти, науки та інноваційних
технологій, заступник директора Інституту ділового адміністрування
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Наукові консультанти: Бех Іван Дмитрович - директор Інституту проблем виховання
Національної академії педагогічних наук України, дійсний член
Національної академії педагогічних наук України, доктор
психологічних наук, професор; Зязюн Іван Андрійович - директор Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук
України, дійсний член Національної академії педагогічних наук
України, доктор філософських наук, професор; Лукьянова Лариса Борисівна - завідувачка відділу андрагогіки
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної
академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук,
професор; Сігаєва Лариса Євгенівна - старший науковий співробітник
відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих Національної академії педагогічних наук України, кандидат
педагогічних наук; Оржеховська Валентина Михайлівна - завідувачка лабораторії
превентивного виховання Інституту проблем виховання Національної
академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук,
професор; Побірченко Неля Антонівна - професор кафедри дистанційного
навчання Інституту заочного і дистанційного навчання Національного
авіаційного університету, доктор психологічних наук, професор.
Консультанти: Кіслов Сергій Юрійович - начальник управління освіти і науки
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області; Полянська Лариса Василівна - начальник сектору організації
загальноосвітнього та професійно-технічного навчання засуджених
управління соціально-виховної та психологічної роботи із
засудженими Державної пенітенціарної служби України; Копкіна Діна Миколаївна - завідувачка методичним кабінетом
відділу освіти виконкому Дзержинської районної у місті ради
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області; Боровік Ольга Миколаївна - молодший науковий співробітник
відділу теорії та історії педагогічної майстерності Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії
педагогічних наук України, директор ТОВ "Академія педагогічної
майстерності".
Координатор: Грабовська Валентина Михайлівна - методист вищої категорії
лабораторії інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної
роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Відповідальні виконавці: Скиба Тетяна Олегівна, директор Криворізької
загальноосвітньої школи II-III ступенів "Центр освіти"; Поліщук Вікторія Вікторівна, заступник директора з
навчально-виховної роботи; Соломонова Наталя Василівна, заступник директора з
науково-методичної роботи; Онацька Ірина Віталіївна, заступник директора з виховної
роботи; Леськів Дар'я Миколаївна, практичний психолог; Давідченко Вікторія Сергіївна, соціальний педагог.
Науковий керівник С.В.Кириленко
Директор Т.О.Скиба
Координатор В.М.Грабовська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту
28.04.2011 N 407

ПРОГРАМА
дослідно-експериментальної роботи на 2011-2016 роки

------------------------------------------------------------------------------- |N | Зміст роботи |Строк виконання| Очікувані результати | |-----------------------------------------------------------------------------| | Організаційно-підготовчий етап (квітень 2011 р. - травень 2012 р.) | |-----------------------------------------------------------------------------| |1.|Визначення та наукове | Квітень - |Готовність до роботи в | | |обґрунтування теми, мети та | травень |умовах експерименту. | | |завдань дослідно- | 2011 р. | | | |експериментальної роботи. | | | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |2.|Вивчення та аналіз методичної | Квітень - |Банк даних з проблеми | | |літератури з проблеми | травень |дослідно-експериментальної| | |експерименту. | 2011 р. |роботи. | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |3.|Вивчення та аналіз | Квітень - |Створення бази даних за | | |педагогічного досвіду з | травень |темою експерименту. | | |проблеми дослідно- | 2011 р. | | | |експериментальної роботи. | | | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |4.|Систематизація нормативно- | |Створити базу нормативного| | |правових документів, | |забезпечення експерименту.| | |Нормативно-правове | | | | |забезпечення дослідно- | | | | |експериментальної роботи: | | | | |-------------------------------+---------------| | | |а) розробка Інструкції про |Квітень 2011 р.| | | |функціональні обов'язки членів | | | | |педагогічного колективу та | | | | |представників професійної | | | | |громади; | | | | |-------------------------------+---------------| | | |б) планування дослідно- |Серпень 2011 р.| | | |експериментальної роботи в | | | | |загальноосвітній школі II-III | | | | |ступенів "Центр освіти"; | | | | |-------------------------------+---------------| | | |в) проведення педагогічної ради|Травень 2011 р.| | | |за темою "Основи діяльності | | | | |школи на I етапі дослідно- | | | | |експериментальної роботи"; | | | | |-------------------------------+---------------+--------------------------| | |г) підготовка, укладання та |Червень 2011 р.|Залучення батьківської та | | |підписання договорів про | - |професійної громадськості | | |співпрацю педагогічного |травень 2012 р.|до експерименту. | | |колективу школи з соціально- | | | | |психологічними службами, | | | | |центрами зайнятості, засобами | | | | |масової інформації та | | | | |представниками професійних | | | | |громад регіону. | | | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |5.|Складання кошторису витрат для |Квітень 2011 р.|Фінансове та матеріально- | | |забезпечення реалізації | |технічне забезпечення | | |програми дослідно- | |дослідно-експериментальної| | |експериментальної роботи. | |роботи. | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |6.|Формування творчих груп |Серпень 2011 р.|Системність в організації | | |(науково-дослідної лабораторії)| - |дослідно-експериментальної| | |за темою дослідно- |травень 2012 р.|роботи, програми роботи | | |експериментальної роботи, їх | |творчих груп. | | |підготовка до роботи у системі | | | | |наступності. | | | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |7.|Підготовка анкет для вчителів |Травень 2011 р.|Статистичні дані для | | |школи, учнів та їх батьків з | - |аналітичної роботи, | | |метою вивчення освітніх потреб.|травень 2012 р.|довідка. Постійний | | |Поточне анкетування учнів | |моніторинг з метою | | |школи та їхніх батьків, | |відстеження змін в роботі | | |вчителів школи. | |школи. | |-----------------------------------------------------------------------------| | Концептуально-діагностичний етап (травень 2012 р. - червень 2013 р). | |-----------------------------------------------------------------------------| |1.|Розробка теоретико- |Травень 2012 р.|Науково-методичне | | |концептуальних засад дослідно- | - |забезпечення експерименту,| | |експериментальної роботи. |січень 2013 р. |методична база для | | |Підбір методик та технологій | |комплексного моніторингу | | |дослідження, змісту моніторингу| |дослідження. | | |експерименту. | | | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |2.|Створення умов для соціальної, |Травень 2012 р.|Розробка психолого- | | |психолого-педагогічної | - |діагностичного | | |корекції та реабілітації |січень 2013 р. |інструментарію | | |особистості дорослих та | |дослідження. Аналіз | | |підлітків. Розробка методик для| |дистанційного навчання | | |оцінювання впливу середовища | |учнів школи та підвищення | | |дистанційного навчання на його | |кваліфікації педагогів. | | |результати. | | | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |3.|Здійснення діагностики | Лютий 2013 р. |Внесення змін до | | |компетентності педагогічного | |планування методичної | | |колективу з проблеми | |роботи для підвищення | | |дослідження. | |фахового рівня | | | | |педагогічного колективу. | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |4.|Організація та проведення | Березень |Опрацювання отриманих | | |комплексного психолого- | 2013 р. |аналітичних даних для | | |педагогічного моніторингу | |внесення відповідних змін | | |готовності учнів | |у ході експерименту | | |експериментальних, контрольних | |(довідка). | | |класів до успішного навчання. | | | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |5.|Діагностування організації |Протягом року. |Узагальнені підсумки | | |навчально-виховного процесу | |діагностування, варіанти | | |школи; відпрацювання | |тестів, анкет. | | |діагностичних методик, | | | | |принципів їх аналізу, розробка | | | | |нових анкет, тестів, інших | | | | |матеріалів. | | | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |6.|Вивчення соціально- |Протягом року. |Створення Комплексної | | |психологічного клімату в сім'ї | |програми "Допомога сім'ї" | | |як джерела психічного розладу | | | | |особистості й відпрацювання | | | | |шляхів і форм його корекцій. | | | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |7.|Створення консультаційного on- | Квітень - |"Скарбниця" творчих ідей | | |line центру із сегментами: | червень |педагогів школи, чат | | |вчительська творча лабораторія;| 2013 р. |"батьківські збори". | | |клуб небайдужих батьків. | | | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |8.|Розробка та затвердження | Квітень - |Навчально-методичне | | |програм та спецкурсів. | червень |забезпечення. | | | | 2013 р. | | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |9.|Проведення науково-практичної | Квітень - |Активізація всіх учасників| | |конференції "Інноваційна | червень |навчально-виховного | | |діяльність навчального закладу | 2013 р. |процесу. Програма | | |"Центр освіти підлітків і | |семінару, методичні | | |дорослих". | |матеріали. | |-----------------------------------------------------------------------------| | Формувальний етап | | (серпень 2013 р. - червень 2014 р.) | |-----------------------------------------------------------------------------| |1.|Впровадження результатів |Серпень 2013 р.|Науково обгрунтована, | | |експериментального дослідження | - |експериментальне | | |в навчально-виховний процес. |червень 2014 р.|перевірена система моделі | | |Внесення коректив та доповнень | |інноваційного навчального | | |до системи підготовки персоналу| |закладу з гнучкими формами| | |до інноваційної діяльності в | |навчання. | | |умовах гнучких форм навчання. | | | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |2.|Дослідження організаційних, |Серпень 2013 р.|Визначення умов, що | | |психолого-педагогічних умов | - |забезпечують ефективність | | |надання допомоги учням і |червень 2014 р.|навчально-виховного | | |учнівській молоді у виборі | |процесу в аспекті | | |доцільної форми навчання. | |дослідження. | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |3.|Розробка та практичне | Вересень |Реалізація методики | | |відпрацювання методики | 2013 р. |узгодження і взаємодії | | |узгодження і взаємодії | |учасників навчально- | | |учасників навчально-виховного | |виховного процесу, органів| | |процесу, органів виконавчої | |виконавчої влади, | | |влади, представників | |представників професійної | | |професійної громади. | |громади. | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |4.|Практична апробація, корекція | Вересень |Розробка та видання | | |комплексу методів роботи із | 2013 р. - |навчально-методичних | | |дітьми та їхніми батьками щодо |червень 2014 р.|посібників і методичних | | |свідомого та відповідального | |рекомендацій. | | |вибору форми навчання. | | | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |5.|Проведення спостереження за | Вересень |Внесення коректив до | | |рівнями ефективності | 2013 р. - |організації навчально- | | |функціонування інноваційного |червень 2014 р.|виховного процесу школи. | | |навчального закладу в умовах | | | | |гнучких форм навчання у | | | | |відповідності до розроблених | | | | |критеріїв. | | | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |6.|Здійснення поточного | Вересень |Впровадження ефективної | | |моніторингу готовності учнів | 2013 р. - |методики та інструментарію| | |експериментальних та |червень 2014 р.|моніторингу як | | |контрольних класів до успішного| |обов'язкового компоненту | | |навчання за різними формами. | |наукового дослідження. | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |7.|Накопичення набутого досвіду з |Жовтень 2013 р.|Опис досвіду з теми | | |питань організації навчально- | - |дослідно-експериментальної| | |виховного процесу в умовах |травень 2014 р.|роботи. | | |гнучких форм навчання. | | | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |8.|Проведення Всеукраїнського |Квітень 2014 р.|Підведення підсумків | | |науково-практичного семінару | |експерименту, підвищення | | |"Формування інноваційної | |фахового рівня | | |особистості - вимога часу". | |педагогічного персоналу. | |-----------------------------------------------------------------------------| | Узагальнювальний етап (серпень 2014 р. - травень 2016 р.) | |-----------------------------------------------------------------------------| |1.|Контрольне діагностування рівня| Вересень - |Підтвердження | | |ефективності функціонування | листопад |результативності системи | | |інноваційного навчального | 2014 р. |наступності в освіті учнів| | |закладу в умовах гнучких форм | |школи. | | |навчання. | | | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |2.|Порівняння результатів |Грудень 2014 р.|Аналітичні висновки про | | |діагностико-концептуального і | - |результативність | | |узагальнювального етапів |січень 2016 р. |діяльності суб'єктів | | |експерименту. Визначення | |експерименту. | | |співвідношення мети і завдань | | | | |із результатами експерименту. | | | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |3.|Кількісний та якісний аналізи, |Лютий 2016 р. -|Аналітичні висновки про | | |оцінювання ефективності |травень 2016 р.|ефективність навчально- | | |функціонування інноваційного | |виховної системи в "Центрі| | |навчального закладу в умовах | |освіти". | | |гнучких форм навчання. | | | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |4.|Популяризація результатів |Серпень 2015 р.|Розробка та видання | | |експерименту, видання | - |відповідних програм, | | |друкованої продукції за темою |травень 2016 р.|посібників, методичних | | |дослідно-експериментальної | |рекомендацій за темою | | |роботи. | |дослідження. | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |5.|Поширення досвіду дослідно- | Січень - |Статті в науково- | | |експериментальної роботи з | травень |педагогічних виданнях, | | |означеної проблеми через | 2016 р. |електронних журналах, | | |публікації у пресі. | |тощо. | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |6.|Проведення Всеукраїнської | Квітень - |Матеріали та рекомендації | | |науково-практичної конференції | 2016 р. |конференції, збірки | | |"Інноваційна діяльність | |статей, статті в Інтернет-| | |навчального закладу "Центр | |виданнях за результатами | | |освіти підлітків і дорослих". | |експерименту. | |--+-------------------------------+---------------+--------------------------| |7.|Підготовка наукового звіту про |Травень 2016 р.|Науковий звіт, додатки до | | |підсумки проведення дослідно- | |наукового звіту (науково- | | |експериментальної роботи за | |методичне та програмне | | |темою дослідження. | |забезпечення | | | | |експерименту). | -------------------------------------------------------------------------------
Наукові керівники С.В.Кириленко
Л.Б.Ганіна
Директор Т.О.Скиба
Координатор В.М.Грабовськавгору