Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності Міністерства аграрної політики України
Мінагрополітики України; Наказ, Заходи, Перелік від 25.12.2002407
Документ v0407555-02, поточна редакція — Прийняття від 25.12.2002

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНА
Н А К А З
25.12.2002 N 407

Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності
Міністерства аграрної політики України

На виконання Указу Президента України під 1 серпня 2002 р.
N 683/2002 ( 683/2002 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення
відкритості у діяльності органів виконавчої влади", постанови
Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1302
( 1302-2002-п ) "Про заходи щодо подальшого забезпечення
відкритості у діяльності органів виконавчої влади" та з метою
забезпечення відкритості у діяльності Міністерства аграрної
політики України Н А К А З У Ю:
1. Створити робочу групу для аналізу і організації
висвітлення діяльності міністерства (далі - робоча група) у складі
згідно з додатком 1.
2. Робочій групі після отримання затвердженого Державним
комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення
разом з Державним комітетом зв'язку та інформатизації Порядку
інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного
веб-порталу органів виконавчої влади ( z1021-02 ) в двотижневий
термін підготувати пропозиції щодо інформаційного наповнення
Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України (далі -
веб-портал).
3. Затвердити заходи щодо забезпечення відкритості у
діяльності Міністерства аграрної політики України (додаток 2).
4. Департаменту зв'язків з Верховною Радою України та
організаційної роботи (Шейко), Управлінню патронатної служби
Міністра (Пустовіт) для вирішення питань розвитку інформатизації у
сфері агропромислового виробництва, а також здійснення заходів,
передбачених Указом Президента України від 1 серпня 2002 р.
N 683/2002 ( 683/2002 ), виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 4 січня 2002 р. N 3 ( 3-2002-п ) "Про Порядок
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів
виконавчої влади", інших рішень і доручень Кабінету Міністрів
України з питань інформатизації та забезпечення відкритості у
діяльності органів виконавчої влади:
4.1. До 13 січня 2003 року надати Управлінню реформування
управління АПК та соціально-трудових відносин (Савицька)
пропозиції щодо вдосконалення структури підрозділів міністерства,
які займаються питаннями інформатизації та забезпечують зв'язки
міністерства із засобами масової інформації.
4.2. Забезпечити функціонування веб-сайту міністерства з
дотриманням вимог порядку функціонування веб-сайтів органів
виконавчої влади.
4.3. Щокварталу, до 10 числа наступного за звітним кварталом
місяця, подавати Державному комітету інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення відповідну інформацію згідно з
додатками 3, 4, 5.
5. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб) під час формування проекту бюджету міністерства щорічно
одержувати кошти на висвітлення діяльності Мінагрополітики
відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації" ( 539/97-ВР ) в межах
видатків, призначених на його утримання.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Лузана Ю.Я.
Міністр С.Рижук
Додаток 1
до наказу Мінагрополітики
України
25.12.2002 N 407

СКЛАД
робочої групи для аналізу і організації висвітлення
діяльності міністерства

Лузан перший заступник Державного секретаря -
Юрій Якович керівник робочої групи
Шейко начальник Департаменту зв'язків з Верховною
Петро Володимирович Радою України та організаційної роботи -
заступник керівника робочої групи
Бойко начальник Департаменту кадрової політики,
Микола Федорович аграрної освіти та науки
Бочковська начальник Юридичного управління
Світлана Михайлівна
Власенко начальник управління інформатизації,
Владислав виставкових заходів та зв'язків з
Олександрович органами державної влади
Департаменту зв'язків з Верховною
Радою України та організаційної роботи
Василець начальник відділу управління водними живими
Сергій Володимирович ресурсами, ліцензування та квотування
Державного департаменту рибного господарства
Горжеєв перший заступник голови Державного
Володимир Михайлович департаменту ветеринарної медицини
Дробот начальник Департаменту стратегії розвитку
Віталій Іванович аграрної економіки
Криворучко голова правління ВАТ "Агропромсистема"
Іван Митрофанович (за згодою)
Куць начальник Департаменту реформування
Олександр Іванович сільського господарства
Микитюк начальник Департаменту ринків продукції
Дмитро Миколайович тваринництва з Головною державною племінною
інспекцією
Савицька начальник управління реформування управління
Олена Петрівна АПК та соціально-трудових відносин
Стукалова заступник начальника управління розвитку
Валентина Степанівна інфраструктури аграрного ринку
Департаменту формування
та функціонування аграрного ринку
Тесленко заступник керуючого справами Управління
Володимир Петрович справами Департаменту зв'язків з Верховною
Радою України та організаційної роботи
Христенко заступник голови Державного департаменту
Валерій Іванович продовольства
Черешинська заступник начальника Управління патронатної
Наталія Миколаївна служби Міністра - керівник прес-служби
Шаповал заступник начальника управління розвитку
Людмила Давидівна зовнішнього аграрного ринку, цінового
моніторингу, стандартизації та сертифікації
продукції Департаменту формування та
функціонування аграрного ринку

Додаток 2
до наказу Мінагрополітики
України
25.12.2002 N 407

ЗАХОДИ
щодо забезпечення відкритості у діяльності
Міністерства аграрної
політики України
----------------------------------------------------------------------- |N | Найменування заходу | Термін |Відповідальні | |з/п| | виконання | | |---+---------------------------------+-------------+-----------------| |1 | 2 | 3 | 4 | |---+---------------------------------+-------------+-----------------| |1 |Провести аналіз виконання |20 січня 2003|Департамент | | |доручень Міністра щодо звернень | року |зв'язків з | | |громадян та громадських | |Верховною Радою | | |організація у 2000-2002 роках на | |України та | | |предмет забезпечення їх прав на | |організаційної | | |отримання достовірної інформації | |роботи | | |про діяльність міністерства, | | | | |перевірити наявність фактів | | | | |необгрунтованої відмови | | | | |громадянам у наданні відкритої | | | | |інформації. | | | |---+---------------------------------+-------------+-----------------| |2 |Провести аналіз запитів громадян | -"- | -"- | | |щодо отримання інформації, | | | | |додержання встановлених термінів | | | | |відповідей, кількість та причини | | | | |відмов у наданні інформації, їх | | | | |обгрунтованість. | | | |---+---------------------------------+-------------+-----------------| |3 |Удосконалити порядок подання | -"- | -"- | | |запитів на інформаційні послуги. | | | |---+---------------------------------+-------------+-----------------| |4 |Забезпечити можливість ведення | -" - | -"- | | |через веб-сторінку міністерства | | | | |та засобами Internet широкого | | | | |обговорення актуальних | | | | |суспільних проблем та вивчення | | | | |громадської думки про шляхи їх | | | | |розв'язання. | | | |---+---------------------------------+-------------+-----------------| |5 |Удосконалити веб-сторінку |20 січня 2003|Департамент | | |міністерства на основі розробки | року |зв'язків з | | |регламенту розміщення та | |Верховною Радою | | |оновлення інформації про | |України та | | |діяльність Мінагрополітики. | |організаційної | | | | |роботи | |---+---------------------------------+-------------+-----------------| |6 |Організувати оперативне (не | -"- | -"- | | |пізніше 5-ти робочих днів) | | | | |розміщення на веб-сайті офіційної| | | | |інформації про діяльність | | | | |міністерства (виконання програм,| | | | |планів, відкрита статистична | | | | |інформація, новини про події | | | | |в АПК, чинні та скасовані | | | | |нормативно-правові акти, | | | | |їх проекти та інше). | | | |---+---------------------------------+-------------+-----------------| |7 |Забезпечити недопущення | -"- | -"- | | |обмеження права на отримання | | | | |відкритої інформації, | | | | |необгрунтованої відмови в її | | | | |наданні, а також запровадження | | | | |плати за надання інформації у | | | | |випадках, не передбачених | | | | |законодавством. | | | |---+---------------------------------+-------------+-----------------| |8 |Розглянути роботу із засобами | -"- |Управління | | |масової інформації, скласти | |патронатної | | |статистику та провести аналіз | |служби Міністра | | |ефективності. | | | |---+---------------------------------+-------------+-----------------| |9 |Провести аналіз роботи галузевих | -"- | -"- | | |засобів масової інформації, їх | | | | |ефективність, підготувати | | | | |пропозиції щодо створення нових | | | | |галузевих видань. | | | |---+---------------------------------+-------------+-----------------| |10 |Проаналізувати за період 2000- | -"- | -"- | | |2002 роки публікації в засобах | | | | |масової інформації, що | | | | |надавалися структурними | | | | |підрозділами Мінагрополітики, на | | | | |предмет їх повноти, | | | | |достовірності, об'єктивності, | | | | |доступності для громадськості. | | | |---+---------------------------------+-------------+-----------------| |11 |Скласти розклад проведення (не |20 січня 2003|Управління | | |рідше одного разу в квартал) | року |патронатної | | |прес-конференцій, у тому числі з | |служби Міністра | | |використанням інформаційної | | | | |мережі Інтернет, забезпечити | | | | |його оприлюднення на веб-сайті | | | | |міністерства. | | | |---+---------------------------------+-------------+-----------------| |12 |Проаналізувати як здійснюється | -"- |Департамент | | |відкрите публікування інформації | |зв'язків з | | |про роботу АПК, можливість | |Верховною Радою | | |доступу громадян до | |України та | | |неопублікованої відкритої | |організаційної | | |інформації. | |роботи Управління| | | | |патронатної | | | | |служби Міністра | |---+---------------------------------+-------------+-----------------| |13 |Підготувати пропозиції щодо | -"- |Департамент | | |визначення структур, | |зв'язків з | | |відповідальних за збереження | |Верховною Радою | | |відкритої інформації та ведення | |України та | | |загальнодоступних баз даних, | |організаційної | | |систематичне опублікування | |роботи, | | |найважливішої інформації про | |Департамент | | |діяльність міністерства. | |стратегії | | | | |розвитку аграрної| | | | |економіки, | | | | |Управління | | | | |патронатної | | | | |служби Міністра | |---+---------------------------------+-------------+-----------------| |14 |За результатами проведеного |27 січня 2003| -"- | | |вивчення та аналізу підготувати | року | | | |пропозиції щодо вдосконалення | | | | |діяльності міністерства в | | | | |інформаційній сфері. | | | -----------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до наказу Мінагрополітики
України
25.12.2002 N 407

ПЕРЕЛІК
показників, за якими подається інформація про хід
виконання завдань, передбачених Указом Президента України
від 1 серпня 2002 р. N 683/2002 ( 683/2002 ),
Міністерством аграрної політики України щодо
організаційних та технічних аспектів
функціонування власного веб-сайту
-------------------------------------------------------------------- | N | Найменування показника |Значення показника| |п/п | | | |----+------------------------------------------+------------------| | 1 |Адреса веб-сайту та електронної пошти* | | |----+------------------------------------------+------------------| | 2 |Посада, прізвище, ім'я та по батькові; | | | |номер телефону й адреса електронної пошти | | | |особи, відповідальної за веб-сайт (із | | | |числа керівників органу виконавчої влади)*| | |----+------------------------------------------+------------------| | 3 |Структурний підрозділ, відповідальний за | | | |підтримку та організацію інформаційного | | | |наповнення веб-сайту* | | |----+------------------------------------------+------------------| | 4 |Якими мовами, крім державної, подається | | | |інформація на веб-сайті | | |----+------------------------------------------+------------------| | 5 |Орієнтовна чисельність оригінальних | | | |відвідувачів веб-сайту за місяць | | |----+------------------------------------------+------------------| | 6 |Кількість зареєстрованих звернень | | | |електронною поштою | | |----+------------------------------------------+------------------| | 7 |Витрати на створення і підтримку | | | |веб-серверу | | |----+------------------------------------------+------------------| | 8 |Організація-розробник веб-сайту* | | |----+------------------------------------------+------------------| | 9 |Організація-провайдер послуг Інтернет* | | |----+------------------------------------------+------------------| |10 |Місце розташування веб-сайту (на власному | | | |сервері чи на сервері провайдера)* | | |----+------------------------------------------+------------------| |11 |Вид лінії зв'язку з провайдером | | | |(комутована чи виділена)* | | |----+------------------------------------------+------------------| |12 |Пропускна здатність лінії зв'язку з | | | |провайдером* | | -------------------------------------------------------------------- --------------- * Подається один раз на рік (у жовтні) та у разі зміни
відомостей.
Додаток 4
до наказу Мінагрополітики
25.12.2002 N 407

ПЕРЕЛІК
показників, за якими подається інформація про
хід виконання завдань, передбачених
Указом Президента України
від 1 серпня 2002 р. N 683/2020 ( 683/2002 ),
Міністерством аграрної політики України щодо
інформаційного наповнення власного веб-сайту
----------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування (зміст) рубрики |Наявність |Обсяг |Періодич- | |п/п| веб-сайту |(+/-) |розміщеної |ність | | | |інформації|текстової |оновлення | | | |в рубриці |інформації |інформації| | | | |(в аркушах |в рубриці | | | | |формату А4)| | |---+-----------------------------------------------------------------------| |1 |Основні завдання та | | |нормативно-правові засади діяльності* | |---+-----------------------------------------------------------------------| |2 |Структура органу* | |---+-----------------------------------------------------------------------| |3 |Прізвища, імена та по батькові | | |керівників* | |---+-----------------------------------------------------------------------| |4 |Місцезнаходження центрального апарату | | |міністерства, іншого центрального | | |органу виконавчої влади, урядових | | |органів державного управління, | | |утворених у його складі, | | |територіальних органів (поштові | | |адреси, номери телефонів, факсів, | | |адреси веб-сайту та електронної | | |пошти)* | |---+-----------------------------------------------------------------------| |5 |Основні функції структурних | | |підрозділів, прізвища, імена та по | | |батькові, номери телефонів, адреси | | |електронної пошти їх керівників* | |---+-----------------------------------------------------------------------| |6 |Нормативно-правові акти з питань, що | | | | | |належать до компетенції органу | | | | |---+-------------------------------------+----------+-----------+----------| |7 |Порядок реєстрації, ліцензування | | | | | |окремих видів діяльності (зразки | | | | | |документів, розрахункові рахунки для | | | | | |внесення необхідних платежів, їх | | | | | |розмір тощо) | | | | |---+-------------------------------------+----------+-----------+----------| |8 |Перелік та умови отримання | | | | | |громадянами послуг, що надаються | | | | | |органом, форми і зразки документів, | | | | | |правила їх заповнення | | | | |---+-------------------------------------+----------+-----------+----------| |9 |Розпорядок роботи органу та час | | | | | |прийому громадян керівництвом* | | | | |---+-------------------------------------+----------+-----------+----------| |10 |Підприємства, установи та | | | | | |організації, що належать до сфери | | | | | |управління органу* | | | | |---+-------------------------------------+----------+-----------+----------| |11 |Цільові програми у відповідній | | | | | |галузі (сфері), регіоні | | | | |---+-------------------------------------+----------+-----------+----------| |12 |Відомості про проведення закупівлі | | | | | |товарів (робіт, послуг) за державні | | | | | |кошти | | | | |---+-------------------------------------+----------+-----------+----------| |13 |Показники діяльності органу, у тому | | | | | |числі статистична інформація | | | | |---+-------------------------------------+----------+-----------+----------| |14 |Поточні та заплановані заходи і | | | | | |події у відповідній сфері | | | | |---+-------------------------------------+----------+-----------+----------| |15 |Відомості про вакансії* | | | | |---+-------------------------------------+----------+-----------+----------| |16 |Інші рубрики (перелічити) | | | | ----------------------------------------------------------------------------- _______________
* Дані щодо обсягу інформації та періодичності її подаються.
Оновлення не подаються.
Додаток 5
до наказу Мінагрополітики
України
25.12.2002 N 407

ПЕРЕЛІК
показників, за якими подається інформація
про хід виконання завдань, передбачених
Указом Президента України
від 1 серпня 2002 р. N 683/2002 ( 683/2002 ),
Міністерством аграрної політики України щодо
задоволення звернень громадян та
проведення прес-конференцій
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування показника | Кількість | Тематична | |п/п | | | спрямованість| |----+------------------------------+------------+---------------| |1 |Задоволені звернення громадян | | | | |щодо надання відкритої | | | | |інформації | | | |----+------------------------------+------------+---------------| |2 |Відмова у наданні громадянам | | | | |інформації* | | | |----+------------------------------+------------+---------------| |3 |Стягнення плати за надання | | | | |громадянам інформації* | | | |----+------------------------------+------------+---------------| |4 |Проведення прес-конференцій, | | | | |усього | | | |----+------------------------------+------------+---------------| | |у тому числі з використанням | | | | |мережі Інтернет | | | |----+------------------------------+------------+---------------| |5 |Оприлюднення відповідей на | | | | |запитання громадян у засобах | | | | |масової інформації | | | ------------------------------------------------------------------ --------------- * У разі наявності таких випадків надається детальна
інформація.вгору