Про затвердження Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків в Держкомтелерадіо
Держкомтелерадіо України; Наказ, Положення, Склад колегіального органу від 24.10.2017403
Документ v0403603-17, поточна редакція — Редакція від 24.05.2018, підстава - v0313603-18

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.10.2017  № 403

Про затвердження Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків в Держкомтелерадіо

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
телебачення і радіомовлення
№ 313 від 24.05.2018}

З метою виконання завдань, визначених статтею 19 Закону України "Про запобігання корупції" та Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 265, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (додаток 1).

2. Затвердити склад постійно діючої Комісії з оцінки корупційних ризиків (додаток 2).

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомтелерадіо від 08.12.2016 № 226 "Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Держкомтелерадіо

О.І. НаливайкоДодаток 1
до наказу Держкомтелерадіо
24.10.2017 № 403

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з оцінки корупційних ризиків в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України

1. Це Положення визначає загальні засади діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (далі - Комісія, Держкомтелерадіо).

2. Комісія утворена для проведення оцінки корупційних ризиків в Держкомтелерадіо в рамках підготовки антикорупційної програми Держкомтелерадіо або під час її періодичного перегляду.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства з питань запобігання корупції, рішеннями Держкомтелерадіо та цим Положенням.

4. Основними завданнями Комісії є:

1) проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо під час підготовки його антикорупційної програми або її періодичного перегляду;

2) складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у Держкомтелерадіо, який після затвердження включається до його антикорупційної програми;

3) щоквартальна оцінка результатів здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює планування діяльності з проведення оцінки корупційних ризиків та подає відповідний план на затвердження голові Комісії. За необхідності переглядає цей план на різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків;

2) проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища Держкомтелерадіо з метою виявлення корупційних ризиків у його організаційно-управлінській діяльності;

3) організовує, шляхом використання різних джерел, отримання інформації для ідентифікації, виявлення корупційних ризиків;

4) здійснює ідентифікацію, виявлення корупційних ризиків;

5) проводить у встановленому порядку оцінку корупційних ризиків;

6) готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків та пропозиції щодо заходів з усунення, зменшення рівня виявлених корупційних ризиків;

7) розробляє на підставі проведеної оцінки корупційних ризиків пропозиції до проекту антикорупційної програми Держкомтелерадіо;

8) за результатами отриманої в межах моніторингу інформації щоквартально здійснює оцінку результатів здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою;

9) здійснює за дорученням Голови Держкомтелерадіо інші повноваження з питань антикорупційної діяльності Держкомтелерадіо.

6. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

1) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів необхідну інформацію;

2) залучати до участі у своїй роботі представників структурних підрозділів, а також незалежних експертів (за згодою).

3) вносити Голові Держкомтелерадіо пропозиції щодо вдосконалення в Держкомтелерадіо роботи з питань запобігання і протидії корупції;

4) залучати для забезпечення своєї діяльності необхідні матеріально-технічні ресурси Держкомтелерадіо.

7. Склад Комісії визначається рішенням Голови. У складі Комісії обов'язково призначається голова, заступник голови та секретар Комісії.

Комісію очолює голова Комісії, який має заступника. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

8. Голова Комісії:

1) організовує роботу Комісії та забезпечує для цього необхідні умови;

2) затверджує робочий план з проведення оцінки корупційних ризиків;

3) визначає перелік питань для розгляду на засіданні Комісії;

4) забезпечує всім присутнім на засіданні членам Комісії можливість взяти участь в обговоренні питань порядку денного та висловити свою думку.

9. Секретар Комісії:

1) готує проекти порядку денного засідання Комісії;

2) інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце проведення засідання Комісії та порядок денний;

3) оформлює протоколи засідання Комісії;

4) готує інші документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії.

10. Члени Комісії мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії;

2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

3) ініціювати в разі потреби скликання засідання Комісії;

4) здійснювати інші повноваження, пов'язані із забезпеченням діяльності Комісії.

11. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Комісії або в разі потреби.

Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

12. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії та оформлюється протоколом засідання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії.

13. У протоколі зазначається список присутніх на засіданні Комісії, питання, які розглядалися, та рішення, прийняті за результатами обговорення відповідних питань, із зазначенням результатів голосування.

14. Кожен член Комісії має право подати до протоколу свої пропозиції та зауваження з питання, що розглядалося на засіданні, які викладаються на окремому аркуші та додаються до протоколу.

15. Протокол засідання Комісії оформляється протягом трьох робочих днів після проведення засідання, підписується головою та секретарем Комісії і зберігається в секторі з питань запобігання і виявлення корупції.

16. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, мають рекомендаційний характер.


{Додаток 2 втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення № 313 від 24.05.2018}

{Текст взято з сайту Держкомтелерадіо України http://comin.kmu.gov.ua}вгору