Документ v0399282-07, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 06.08.2010, підстава - v0660282-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
12.07.2007 N 399
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 660 ( v0660282-10 ) від 06.08.2010 }
Про реалізацію постанови
Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 року N 712

З метою виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 року "Про затвердження Порядку видачі
експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва,
переробки або реалізації харчових продуктів" ( 712-2007-п ) та
керуючись статтею 40 Закону України "Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) з метою
вдосконалення облікової статистичної документації, що
використовується в санітарно-епідеміологічних закладах
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми заяви, журналу обліку/реєстрації заяв та
документів, необхідних для видачі експлуатаційного дозволу,
повідомлення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу,
рішення про поновлення дії експлуатаційного дозволу (додаток 1).
2. Унести до наказу МОЗ України від 11.07.2000 N 160
( v0160282-00 ) "Про затвердження форм облікової статистичної
документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних
закладах" такі зміни:
2.1. Пункт 1 доповнити новими обліковими формами (додаток 2):
форма N 511/о "Припис про усунення допущених порушень та/або
тимчасову заборону обігу об'єктів санітарних заходів, про
призупинення функціонування потужності (об'єкту)", форма N 511-1/о
"Журнал обліку приписів про усунення допущених порушень та/або
тимчасову заборону обігу об'єктів санітарних заходів, про
призупинення функціонування потужності (об'єкту)", форма N 512/о
"Постанова про призупинення експлуатаційного дозволу", форма
N 512-1/о "Постанова про скасування експлуатаційного дозволу",
форма N 512-2/о "Журнал обліку постанов про призупинення та/або
скасування експлуатаційного дозволу".
2.2. У Формі N 315/о "Акт санітарно-епідеміологічного
обстеження об'єкта" після слів "Положення про державний
санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні" доповнити словами
"Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
N 2809-IV ( 2809-15 ) від 6 вересня 2005 року та "Порядку видачі
експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва,
переробки або реалізації харчових продуктів", затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року
N 712 ( 712-2007-п )".
3. Затвердити Інструкцію про складання та зберігання форм
облікової статистичної документації форми N 511/о "Припис про
усунення допущених порушень та/або тимчасову заборону обігу
об'єктів санітарних заходів, про призупинення функціонування
потужності (об'єкту), форми N 511-1/о "Журнал обліку приписів про
усунення допущених порушень та/або тимчасову заборону обігу
об'єктів санітарних заходів, про призупинення функціонування
потужності (об'єкту)", форми N 512/о "Постанова про призупинення
експлуатаційного дозволу", форми N 512-1/о "Постанова про
скасування експлуатаційного дозволу" та форми N 512-2/о "Журнал
обліку постанов про призупинення та/або скасування
експлуатаційного дозволу" (додаток 3).
4. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного
нагляду (Пономаренко А.М.) довести цей наказ до відома керівників
установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби.
5. Центру медичної статистики МОЗ України (Голубчиков М.В.)
забезпечити санітарно-епідеміологічні заклади обласного рівня
зразками затверджених облікових форм.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду
Міністерства охорони здоров'я України Пономаренка А.М.
Перший заступник Міністра,
головний державний
санітарний лікар України С.П.Бережнов

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
12.07.2007 N 399

ЗАЯВА

"____" __________ 200___ року

Головному державному санітарному лікарю _____________________
Прошу провести інспекцію потужності (об'єкту) з метою
встановлення відповідності санітарним заходам та видати
експлуатаційний дозвіл:
Назва потужності (об'єкту) ______________________________________
Оператор потужності (об'єкту) ___________________________________ _________________________________________________________________
Реквізити оператора потужності (об'єкту) ________________________
(місцезнаходження, _________________________________________________________________
адреса, телефон, телефакс, E-mail, WWW)
Документ про повноваження заявника представляти
виробника (власника) ____________________________________________
Необхідні документи додаються _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
перелік
Підтверджую достовірність інформації, зазначеної в заяві та
документах. Оплату гарантуємо.
Підпис заявника ____________
М.П.

ЖУРНАЛ
обліку/реєстрації заяв та документів,
необхідних для видачі експлуатаційного дозволу

Почато ________ 20__ р. Закінчено ________ 20__ р.
----------------------------------------------------------------------------------- |Реєстраційний| Дата | Назва | Прізвище| Відмітка | Відмітка |Примітка| | номер | прийняття |потужності| та |про видачу| про відмову | | | | заяви та |(об'єкту) | ініціали|експлуата-| у видачі | | | |документів,| та |особи, що| ційного | експлуата- | | | | що | оператор | прийняла| дозволу, | ційного | | | | додаються |потужності| заяву та|дата його | дозволу, | | | | |(об'єкту) |документи|отримання |номер та дата | | | | | | до неї, |та підпис | рішення | | | | | |її підпис| заявника |(повідомлення)| | | | | | | | про відмову | | | | | | | | у видачі | | |-------------+-----------+----------+---------+----------+--------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------+-----------+----------+---------+----------+--------------+--------| | | | | | | | | |-------------+-----------+----------+---------+----------+--------------+--------| | | | | | | | | |-------------+-----------+----------+---------+----------+--------------+--------| | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------

ПОВІДОМЛЕННЯ*
про відмову у видачі експлуатаційного дозволу

N____ "___"____________ 20__ р.
На заяву від ______________ 20__ р.
(дата) _________________________________________________________________
(найменування потужності та оператора потужності (об'єкту), _________________________________________________________________
місцезнаходження, адреса, телефон)
ПРИЙМАЮ рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу _________________________________________________________________
(назва установи державної санітарно-епідеміологічної служби)
ПІДСТАВИ для відмови у видачі експлуатаційного дозволу: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
__________________________ ____________ ____________________
(посада особи державної (підпис) (прізвище, ініціали)
санітарно-епідеміологічної
служби)
М.П.
--------------- * Видається на бланку відповідної установи державної
санітарно-епідеміологічної служби.

РІШЕННЯ*
про поновлення дії експлуатаційного дозволу

N_______ від "____" __________ 20__ р.
Я, __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, _________________________________________________________________
яка винесла рішення)
РОЗГЛЯНУВШИ надані матеріали: ___________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(перелічити)
ПРИЙМАЮ рішення про поновлення дії експлуатаційного дозволу
N____ від _________ 20 р.
_________________________________________________________________
назва потужності (об'єкту) _________________________________________________________________
(найменування оператора потужності (об'єкту) _________________________________________________________________
(персональний контрольний реєстраційний номер) _________________________________________________________________
__________________________ ____________ ____________________
(посада особи державної (підпис) (прізвище, ініціали)
санітарно-епідеміологічної
служби)
М.П.
--------------- * Видається на бланку відповідної установи державної
санітарно-епідеміологічної служби.
Директор Департаменту
державного
санітарно-епідеміологічного
нагляду А.М.Пономаренко

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
12.07.2007 N 399

--------------------------------------------- | ----------------------| | Код форми за ЗКУД | | | | | | | || | ----------------------| | Код закладу ----------------------| | за ЕДРПОУ | | | | | | | || | ----------------------| --------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- |Міністерство охорони здоров'я України || МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |--------------------------------------|| | | Найменування закладу || Форма N 511/о | | || | | || ЗАТВЕРДЖЕНО | | || Наказ МОЗ України | | || 12.07.2007 N 399 | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ | | | | ПРИПИС | | про усунення допущених порушень | | та/або тимчасову заборону обігу об'єктів | | санітарних заходів, про призупинення | | функціонування потужності (об'єкту) | | | | | | від "___"____________ 20__ р. N __________ | |----------------------------------------------------------------| | 1. Я, _________________________________________________________| | (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, | | _______________________________________________________________| | яка винесла припис) | | | |під час державного нагляду або державного контролю | | | | 2. Виявив недотримання санітарних заходів | | Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта | | від "___" _______ 20__ р. результати досліджень, вимірювань | | від "___" _____________ 20__ р. | | _______________________________________________________________| | тощо | | | |На підставі статей 10 та 23 Закону України "Про безпечність та | |якість харчових продуктів" | | | | 3. П Р И П И С У Ю: | | усунути допущені порушення | | тимчасово заборонити обіг | | призупинити (тимчасово зупинити) функціонування | | потужності (об'єкту) | | (необхідне підкреслити) | | | |________________________________________________________________| | (найменування) | | 4. З __________________________________________________________| | (вказати дату, час або інше) | | | | 5. Відповідальність за виконання припису покладається на ______| |________________________________________________________________| | (посада, прізвище, ім'я, по батькові) | | | | 6. Інформацію про виконання припису прошу надіслати до ________| | Попереджаю, що невиконання припису тягне відповідальність | | згідно із законодавством. | | | | 7. Припис одержав _____________________________________________| | (прізвище, ініціали, посада, підпис, дата) | | | | Відмітка про відправлення припису: ____________________________| | | | 8. Примітка: __________________________________________________| | | | __________________________________ _______________ | | (посада особи державної (підпис) | | санітарно-епідеміологічної служби) | ------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- | ----------------------| | Код форми за ЗКУД | | | | | | | || | ----------------------| | Код закладу ----------------------| | за ЕДРПОУ | | | | | | | || | ----------------------| --------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- |Міністерство охорони здоров'я України || МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |--------------------------------------|| | | Найменування закладу || Форма N 511-1/о | | || | | || ЗАТВЕРДЖЕНО | | || Наказ МОЗ України | | || 12.07.2007 N 399 | -----------------------------------------------------------------

ЖУРНАЛ
обліку приписів про усунення
допущених порушень та/або тимчасову заборону
обігу об'єктів санітарних заходів, про призупинення
функціонування потужності (об'єкту)

Почато ________ 20__ р. Закінчено ________ 20__ р.
------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Посада, | Назва |Відомості | Дата | Посада, | Дата |Примітка| |припису|винесення| прізвище, |припису| про |вручення| прізвище |фактичного| | | | припису | ім'я, | |потужність| припису| особи, |виконання | | | | |по-батькові| | (об'єкт) | | на яку | припису | | | | | особи, | | | |покладено | | | | | |яка винесла| | | |відпоність| | | | | | припис | | | | | | | |-------+---------+-----------+-------+----------+--------+----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-------+---------+-----------+-------+----------+--------+----------+----------+--------| | | | | | | | | | | |-------+---------+-----------+-------+----------+--------+----------+----------+--------| | | | | | | | | | | |-------+---------+-----------+-------+----------+--------+----------+----------+--------| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- | ----------------------| | Код форми за ЗКУД | | | | | | | || | ----------------------| | Код закладу ----------------------| | за ЕДРПОУ | | | | | | | || | ----------------------| --------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- |Міністерство охорони здоров'я України || МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |--------------------------------------|| | | Найменування закладу || Форма N 512/о | | || | | || ЗАТВЕРДЖЕНО | | || Наказ МОЗ України | | || 12.07.2007 N 399 | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ | | | | П О С Т А Н О В А | | про призупинення експлуатаційного дозволу | | | | | | від "___" _________ 20__ р. N ___ | | | |----------------------------------------------------------------| | Я __________________________________________________________| | (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, | |________________________________________________________________| | яка винесла постанову) | | | |розглянув припис _______________________________________________| | (номер і дата припису) | |встановив ______________________________________________________| | (стислий виклад обставин) | |________________________________________________________________| |що є порушенням ________________________________________________| | (пункти санітарних норм, правил | |________________________________________________________________| | і гігієнічних нормативів, стаття Закону України | |________________________________________________________________| | "Про безпечність та якість харчових продуктів" | |________________________________________________________________| | або інші нормативно-правові акти) | | | | На підставі статей 10 та 23 Закону України "Про безпечність | |та якість харчових продуктів" постановив: | | | | 1. Призупинити (тимчасово зупинити) дію експлуатаційного | | дозволу N___ від ____ р. | |________________________________________________________________| | (найменування потужності (об'єкта), адреса) | | | | з _____________________ до ______________________ | | (дата, час або інше) (дата, час або інше) | | | | 2. Роботи можуть бути відновлені за рішенням __________________| | | | 3. Відповідальність за виконання постанови покладається на | |________________________________________________________________| | (посада, прізвище, ім'я, по батькові) | | | | 4. Інформацію про виконання постанови прошу надіслати мені до | |________________________________________________________________| | | | 5. Ця постанова в 10-денний термін може бути оскаржена| |вищестоящому головному державному санітарному лікарю або до| |суду. Оскарження постанови не припиняє її дії та не звільняє від| |обов'язку виконання. | | | | 6. Попереджаю, що невиконання постанови тягне відповідальність| |згідно з Законом. | | Постанову одержав, про відповідальність попереджений: | |________________________________________________________________| | (підпис особи, на яку покладено відповідальність) | | | | "___" ________ 20__ р. | | | | Відмітка про відправлення постанови рекомендованим листом | | _________________________________ | | (число, місяць, рік, N квитанції) | | | | 7. Копії постанови вручені (направлені): | |________________________________________________________________| | (вказати кому і коли надіслані) | | | | 8. Примітка: __________________________________________________| | | | М.П. _________________________________ | | _________________________________ ______________| | Посада особи державної Підпис | | санітарно-епідеміологічної служби | ------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- | ----------------------| | Код форми за ЗКУД | | | | | | | || | ----------------------| | Код закладу ----------------------| | за ЕДРПОУ | | | | | | | || | ----------------------| --------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- |Міністерство охорони здоров'я України || МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |--------------------------------------|| | | Найменування закладу || Форма N 512-1/о | | || | | || ЗАТВЕРДЖЕНО | | || Наказ МОЗ України | | || 12.07.2007 N 399 | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ | | | | П О С Т А Н О В А | | про скасування експлуатаційного дозволу | | | | | | від "___" _________ 20__ р. N ___ | | | |----------------------------------------------------------------| | Я __________________________________________________________| | (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, | |________________________________________________________________| | яка винесла постанову) | | | |розглянув припис _______________________________________________| | (номер і дата припису) | |встановив ______________________________________________________| | (стислий виклад обставин) | |________________________________________________________________| |що є порушенням ________________________________________________| | (пункти санітарних норм, правил | |________________________________________________________________| | і гігієнічних нормативів, стаття Закону України | |________________________________________________________________| | "Про безпечність та якість харчових продуктів" | |________________________________________________________________| | або інші нормативно-правові акти) | | | | На підставі статей 10 та 23 Закону України "Про безпечність | |та якість харчових продуктів" постановив: | | | | 1. Скасувати дію експлуатаційного дозволу N___ від ____ р. | |________________________________________________________________| | (найменування потужності (об'єкта), адреса) | | | | з _____________________ до ______________________ | | (дата, час або інше) (дата, час або інше) | | | | 2. Подання заяви на одержання іншого експлуатаційного дозволу | | може бути не раніше ніж через шість місяців | | | | 3.Відповідальність за виконання постанови покладається на | |________________________________________________________________| | (посада, прізвище, ім'я, по батькові) | | | | 4. Інформацію про виконання постанови прошу надіслати мені до | |________________________________________________________________| | | | 5. Ця постанова в 10-денний термін може бути оскаржена| |вищестоящому головному державному санітарному лікарю або до| |суду. Оскарження постанови не припиняє її дії та не звільняє від| |обов'язку виконання. | | | | 6. Попереджаю, що невиконання постанови тягне відповідальність| |згідно з Законом. | | Постанову одержав, про відповідальність попереджений: | |________________________________________________________________| | (підпис особи, на яку покладено відповідальність) | | | | "___" ________ 20__ р. | | | | Відмітка про відправлення постанови рекомендованим листом | | _________________________________ | | (число, місяць, рік, N квитанції) | | | | 7. Копії постанови вручені (направлені): | |________________________________________________________________| | (вказати кому і коли надіслані) | | | | 8. Примітка: __________________________________________________| | | | М.П. _________________________________ | | _________________________________ ______________| | Посада особи державної Підпис | | санітарно-епідеміологічної служби | ------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- | ----------------------| | Код форми за ЗКУД | | | | | | | || | ----------------------| | Код закладу ----------------------| | за ЕДРПОУ | | | | | | | || | ----------------------| --------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- |Міністерство охорони здоров'я України || МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |--------------------------------------|| | | Найменування закладу || Форма N 512-2/о | | || | | || ЗАТВЕРДЖЕНО | | || Наказ МОЗ України | | || 12.07.2007 N 399 | -----------------------------------------------------------------

ЖУРНАЛ
обліку постанов про призупинення
та/або скасування експлуатаційного дозволу

Почато ________ 20__ р. Закінчено ________ 20__ р.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Посада, | Назва | Відомості про | Посада, |Дата вручення |Направлення|Відмітка| Результат | Відновлення |Примітка| |поста-|винесення| прізвище, |постанови|об'єкт, до якого| прізвище, | постанови | постанови | |оскарження або| роботи | | | нови |постанови| ім'я, | | застосовано | ініціали, | (особисто, | до відома | |опротестування| | | | | |по-батькові| |адміністративно-| на яку | надіслано |-----------| |(заповнюється |-------------| | | | | особи, | |запобіжний захід| покладено |рекомендованим| кому| дата| |при наявності)| ким | з | | | | |яка винесла| |(назва, адреса) |відповідаль-| листом) | | | | |прийнято|якої| | | | | постанову | | | ність | | | | | |рішення,|дати| | | | | | | | | | | | | | номер, | | | | | | | | | | | | | | | дата | | | |------+---------+-----------+---------+----------------+------------+--------------+-----+-----+--------+--------------+--------+----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------+---------+-----------+---------+----------------+------------+--------------+-----+-----+--------+--------------+--------+----+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |------+---------+-----------+---------+----------------+------------+--------------+-----+-----+--------+--------------+--------+----+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |------+---------+-----------+---------+----------------+------------+--------------+-----+-----+--------+--------------+--------+----+--------| | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
державного
санітарно-епідеміологічного
нагляду А.М.Пономаренко

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
12.07.2007 N 399

ІНСТРУКЦІЯ
про складання та зберігання форм
облікової статистичної документації
Форма N 511/о "Припис про усунення допущених
порушень та/або тимчасову заборону обігу об'єктів
санітарних заходів, про призупинення
функціонування потужності (об'єкту)"

1. Ця інструкція визначає порядок заповнення та зберігання
форм облікової статистичної документації N 511/о Припис про
усунення допущених порушень та/або тимчасову заборону обігу
об'єктів санітарних заходів, про призупинення функціонування
потужності (об'єкту) (далі - форма N 511/о). Форму N 511/о слід складати у двох примірниках і обов'язково
вказувати: установу, в якій працює посадова особа, що винесла припис
(вказується у верхньому лівому куті ("найменування закладу"); дату його винесення та номер;
2. У рядку 1 вказуються відомості про посадову особу, яка
винесла припис, посада, прізвище, ім'я та по-батькові;
3. У рядку 2 "Виявив недотримання санітарних заходів" у графі
"Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта" та
"результати досліджень, вимірювань" зазначаються дати складання
цих документів та інші у разі їх наявності: протоколи
лабораторно-інструментальних досліджень, висновки державної
санітарно-епідеміологічної експертизи, інші службові документи, що
можуть бути підставою для складання припису і долучатися до нього.
4. У рядку 3 "Приписую" необхідне підкреслюється: або
"усунути допущені порушення" або "тимчасово заборонити обіг"
та/або "призупинити (тимчасово зупинити) функціонування потужності
(об'єкту)", а також зазначається найменування порушень або
найменування об'єктів санітарних заходів, які слід тимчасово
заборонити та/або найменування конкретної потужності (об'єкту),
функціонування якого необхідно призупинити (тимчасово зупинити).
5. У рядку 4 вказується дата, час або інше (партія об'єктів
санітарних заходів тощо). Як термін виконання припису може
зазначатись "з дати, зазначеної в приписі", "з моменту отримання",
"у зв'язку з настанням певної події".
6. У рядку 5 "Відповідальність за виконання припису
покладається на" - зазначається посада, прізвище, ім'я по-батькові
особи, яка відповідальна за виконання припису.
7. У рядку 6 "Інформацію про виконання припису прошу
надіслати до" - відповідальна за виконання припису особа повинна
надати інформацію посадовій собі, що винесла припис про факт його
виконання припису та зазначається територіальна установа державної
санепідслужби, а також, за необхідності, у який термін.
8. Один примірник припису вручається під розписку посадовій
особі або громадянину, які відповідають за його виконання та
проставляється дата вручення. При цьому вони попереджаються про
відповідальність за невиконання припису. Другий примірник
зберігається у справах установи державної
санітарно-епідеміологічної служби, посадова особа, якої її
винесла.
9. У рядку 7 "Припис одержав" зазначається прізвище,
ініціали, посада особи, яка отримала для виконання припис. У рядку
"Відмітка про відправлення припису" зазначається факт відправлення
припису рекомендованим або цінним листом. Припис може бути
переданий по телеграфу, телетайпу, телефаксу, телексу або по
радіо. При необхідності копії припису можуть бути направлені до
інших зацікавлених державних органів, підприємств, організацій і
установ. Факт відправлення повинен бути засвідчений відповідним
документами (поштова картка, опис цінного листа, виписка з реєстру
поштових відправлень, виписка з журналу радіограм тощо).
10. У рядку 8 "Примітка" зазначається наступна інформація: робиться відповідний запис у разі відмови посадової особи або
громадянина отримати припис і факт відмови засвідчується посадовою
особою, яка винесла припис; інша інформація, що необхідна для здійснення державного
санепіднагляду у частині забезпечення виконання припису тощо.
11. Припис підписується посадовою особою, яка його винесла і
вказується її посада.
12. Форма N 511/о зберігається протягом 25 років у справах
установи державної санітарно-епідеміологічної служби, посадова
особа, якої її винесла.
13. Форма N 511/о реєструється у Журналі обліку приписів про
усунення допущених порушень та/або тимчасову заборону обігу
об'єктів санітарних заходів, про призупинення функціонування
потужності (об'єкту) (форма N 511-1/о).

ІНСТРУКЦІЯ
про складання та зберігання форм
облікової статистичної документації
Форма N 511-1/о "Журнал обліку приписів
про усунення допущених порушень та/або тимчасову
заборону обігу об'єктів санітарних заходів,
про призупинення функціонування потужності (об'єкту)"

1. Ця інструкція визначає порядок заповнення та зберігання
форм облікової статистичної документації форма N 511-1/о "Журнал
обліку приписів про усунення допущених порушень та/або тимчасову
заборону обігу об'єктів санітарних заходів, про призупинення
функціонування потужності (об'єкту)" (далі - форма N 511-1/о). Форма N 511-1/о ведеться в установі державної
санітарно-епідеміологічної служби, посадові особи, якої виносять
приписи.
2. Форма N 511-1/о має титульну сторінку (сторінка 1
ф. N 511-1/о ) та сторінки, де проводиться реєстрація (сторінка 2
ф. N 511-1/о).
3. Сторінка 2 ф. N 511-1/о повинна містити рядок "Почато" із
зазначенням числа, місяця та року і "Закінчено" із зазначенням
числа, місяця та року, а також мати наступні графи: N припису - графа 1; дата винесення припису - графа 2; посада, прізвище, ім'я, по-батькові, особи, яка винесла
припис - графа 3; назва припису - графа 4; відомості про потужність (об'єкт); найменування потужності,
кількість, вага, об'єм об'єкту санітарних заходів - графа 5; дата вручення припису (особисто, надіслано рекомендованим
листом) - графа 6; посада, прізвище, ім'я, по-батькові особи, на яку покладено
відповідальність - графа 7; дата фактичного виконання припису - графа 8; Примітка - графа 9.
4. У графі 1 проставляється порядковий (реєстраційний) номер
припису, який обов'язково повинен відповідати номеру Припису про
усунення допущених порушень та/або тимчасову заборону обігу
об'єктів санітарних заходів, про призупинення функціонування
потужності (об'єкту) форми N 511/о.
5. Нумерація приписів здійснюється з N 1 з початку року, що
почався.
6. Відомості, що вносяться до форми N 511-1/о повинні
відповідати інформації, що міститься у формі N 511/о.
7. У графі 9 форми N 511-1/о зазначається інформація, що
вноситься в рядок "Примітка" форми N 511/о. При необхідності в цій
графі може зазначається інформація не передбачена формою N 511/о,
але необхідна для здійснення державного санепіднагляду.
8. Журнал обліку повинен бути прошитий, прошнурований і на
останній сторінці завірений печаткою установи.
9. Форма N 511-1/о зберігається протягом 25 років.

ІНСТРУКЦІЯ
про складання та зберігання форм
облікової статистичної документації
Форма N 512/о "Постанова про призупинення
експлуатаційного дозволу"

1. Ця інструкція визначає порядок заповнення та зберігання
форм облікової статистичної документації форма N 512/о Постанова
про призупинення експлуатаційного дозволу (далі - форма N 512/о). Форму N 512/о слід складати у двох примірниках і обов'язково
вказувати: установу, в якій працює посадова особа, що винесла постанову
(вказується у верхньому лівому куті ("найменування закладу"); дату її винесення та номер; відомості про посадову особу, яка винесла припис, посада,
прізвище, ім'я та по-батькові;
2. У рядку "розглянув припис" вказати номер і дату припису.
3. У рядку "встановив" зазначається стислий виклад обставин,
а саме, не виконання вимог припису, не виконання термінів припису.
4. У рядку "що є порушенням" вказуються конкретні пункти
санітарних норм, правил і гігієнічних нормативів, стаття Закону
України "Про безпечність та якість харчових продуктів" або інші
нормативно-правові акти, положення яких регулюють питання щодо
санітарних заходів і які є порушеними.
5. У пункті 1 зазначається номер та дата експлуатаційного
дозволу, дія якого призупиняється (тимчасово зупиняється) та
найменування потужності (об'єкта) і адреса.
6. У рядку "з" зазначається термін виконання постанови
(вказується дата, час або інше. Як термін виконання, може
зазначатись: "з дати, зазначеній в постанові"; "з моменту отримання"; "у зв'язку з настанням певної події". У рядку "до" вказується до якого терміну.
7. У пункті 2 "Роботи можуть бути відновлені за рішенням"
зазначається головного державного санітарного лікаря відповідної
території.
8. У пункті 3 зазначається посада, прізвище, ім'я,
по-батькові особи, яка відповідальна за виконання постанови.
9. У пункті 4 зазначається дата або подія до якої особа,
відповідальна за виконання постанови повинна надати інформацію
посадовій собі, що винесла постанову про факт виконання постанови.
10. У пункті 5 зазначена інформація щодо можливості
оскарження постанови та не припинення її дії під час оскарження та
не звільнення від обов'язку її виконання.
11. У пункті 6 зазначається, що один примірник постанови
вручається під розписку посадовій особі або громадянину, які
відповідають за її виконання та проставляється дата вручення
постанови. При цьому вони попереджаються про відповідальність за
невиконання постанови.
12. У рядку "Відмітка про відправлення постанови
рекомендованим листом" зазначається факт відправлення копії
постанови про вилучення з реалізації рекомендованим або цінним
листом. Постанова про призупинення експлуатаційного дозволу може
бути передана по телеграфу, телетайпу, телефаксу, телексу або по
радіо. При необхідності копії постанови можуть бути направлені до
інших зацікавлених державних органів, підприємств, організацій і
установ. Факт відправлення повинен бути засвідчений відповідним
документами (поштова картка, опис цінного листа, виписка з реєстру
поштових відправлень, виписка з журналу радіограм тощо).
13. У пункті 7 "Копії постанови вручені (направлені)"
зазначається кому і коли вони надіслані.
14. У пункті 8 "Примітка" зазначається наступна інформація: робиться відповідний запис у разі відмови посадової особи або
громадянина отримати постанову і факт відмови засвідчується
посадовою особою, яка винесла постанову; інша інформація, що необхідна для здійснення державного
санепіднагляду в частині забезпечення виконання постанови тощо.
15. Постанова про призупинення експлуатаційного дозволу
підписується посадовою особою, яка її винесла і вказується її
посада.
16. Форма N 512/о засвідчується печаткою установи державної
санітарно-епідеміологічної служби.
17. Форма N 512/о зберігається протягом 25 років у справах
установи державної санітарно-епідеміологічної служби, посадова
особа, якої її винесла.
18. Форма N 512/о реєструється у "Журналі обліку постанов про
призупинення та/або скасування експлуатаційного дозволу" (форма
N 512-2/о).

ІНСТРУКЦІЯ
про складання та зберігання форм
облікової статистичної документації
Форма N 512-1/о Постанова про скасування
експлуатаційного дозволу (далі - форма N 512-1/о)

1. Ця інструкція визначає порядок заповнення та зберігання
форм облікової статистичної документації форма N 512-1/о Постанова
про скасування експлуатаційного дозволу (далі - форма N 512-1/о). Форму N 512-1/о слід складати у двох примірниках і
обов'язково вказувати: установу, в якій працює посадова особа, що винесла постанову
(вказується у верхньому лівому куті ("найменування закладу"); дату її винесення та номер; відомості про посадову особу, яка винесла припис, посада,
прізвище, ім'я та по-батькові;
2. У рядку "розглянув припис" вказати номер і дату припису.
3. У рядку "встановив" зазначається стислий виклад обставин,
а саме, не виконання вимог припису, не виконання термінів припису.
4. У рядку "що є порушенням" вказуються конкретні пункти
санітарних норм, правил і гігієнічних нормативів, стаття Закону
України "Про безпечність та якість харчових продуктів" або інші
нормативно-правові акти, положення яких регулюють питання щодо
санітарних заходів і які є порушеними.
5. У пункті 1 зазначається номер та дата експлуатаційного
дозволу, дія якого скасовується, найменування потужності та її
адреса.
6. У рядку "з" зазначається термін виконання постанови
(вказується дата, час або інше. Як термін виконання, може
зазначатись: "з дати, зазначеній в постанові"; "з моменту отримання"; "у зв'язку з настанням певної події". У рядку "до" вказується до якого терміну.
7. У пункті 2 зазначено, що подання заяви на одержання іншого
експлуатаційного дозволу може бути не раніше ніж через шість
місяців.
8. У пункті 3 зазначається посада, прізвище, ім'я,
по-батькові особи, яка відповідальна за виконання постанови.
9. У пункті 4 зазначається дата або подія до якої особа,
відповідальна за виконання постанови повинна надати інформацію
посадовій собі, що винесла постанову про факт виконання постанови.
10. У пункті 5 зазначена інформація щодо можливості
оскарження постанови та не припинення її дії під час оскарження та
не звільнення від обов'язку її виконання.
11. У пункті 6 зазначається, що один примірник постанови
вручається під розписку посадовій особі або громадянину, які
відповідають за її виконання та проставляється дата вручення
постанови. При цьому вони попереджаються про відповідальність за
невиконання постанови.
12. У рядку "Відмітка про відправлення постанови
рекомендованим листом" зазначається факт відправлення копії
постанови про вилучення з реалізації рекомендованим або цінним
листом. Постанова про призупинення експлуатаційного дозволу може
бути передана по телеграфу, телетайпу, телефаксу, телексу або по
радіо. При необхідності копії постанови можуть бути направлені до
інших зацікавлених державних органів, підприємств, організацій і
установ. Факт відправлення повинен бути засвідчений відповідним
документами (поштова картка, опис цінного листа, виписка з реєстру
поштових відправлень, виписка з журналу радіограм тощо).
13. У пункті 7 "Копії постанови вручені (направлені)"
зазначається кому і коли вони надіслані.
14. У пункті 8 "Примітка" зазначається наступна інформація: робиться відповідний запис у разі відмови посадової особи або
громадянина отримати постанову і факт відмови засвідчується
посадовою особою, яка винесла постанову; інша інформація, що необхідна для здійснення державного
санепіднагляду в частині забезпечення виконання постанови тощо.
15. Постанова про призупинення експлуатаційного дозволу
підписується посадовою особою, яка її винесла і вказується її
посада.
16. Форма N 512-1/о засвідчується печаткою установи державної
санітарно-епідеміологічної служби.
17. Форма N 512-1/о зберігається протягом 25 років у справах
установи державної санітарно-епідеміологічної служби, посадова
особа, якої її винесла.
18. Форма N 512-1/о реєструється у "Журналі обліку постанов
про призупинення та/або скасування експлуатаційного дозволу"
(форма N 512-2/о).

ІНСТРУКЦІЯ
про складання та зберігання форм
облікової статистичної документації
Форма N 512-2/о Журнал обліку постанов
про призупинення та/або скасування
експлуатаційного дозволу

1. Ця інструкція визначає порядок заповнення та зберігання
форм облікової статистичної документації форма N 512-2/о Журнал
обліку постанов про призупинення та/або скасування
експлуатаційного дозволу (далі форма N 512-2/о). Форма N 512-2/о ведеться в установі державної
санітарно-епідеміологічної служби, посадові особи, якої виносять
постанови про призупинення та/або скасування експлуатаційного
дозволу.
2. Форма N 512-2/о має титульну сторінку (сторінка 1
ф. N 512-2/о) та сторінки, де проводиться реєстрація (сторінка 2
ф. N 512-2/о ).
3. Сторінка 1 ф. N 512-2/о повинна містити рядок "Почато" із
зазначенням числа, місяця та року і "Закінчено" із зазначенням
числа, місяця та року.
4. Сторінка 2 форми N 512-2/о повинна мати наступні графи: N постанови - графа 1; дата винесення постанови - графа 2; посада, прізвище, ім'я, по-батькові, особи, яка винесла
постанову - графа 3; назва постанови - графа 4; відомості про потужність (об'єкт) її назва та адреса -
графа 5; посада, прізвище, ім'я, по-батькові особи, на яку покладено
відповідальність - графа 6; дата вручення постанови (особисто, надіслано рекомендованим
листом) - графа 7; направлення постанови до відома кому - графа 8 та дата -
графа 9; відмітка - графа 10; результат оскарження або опротестування постанови
(заповнюється при наявності такого) - графа 11; відновлення роботи: ким прийнято рішення, номер та дата - графа 12; з якої дати - графа 13; Примітка - графа 14.
5. В графі 1 проставляється порядковий (реєстраційний) номер
постанови про призупинення та/або скасування експлуатаційного
дозволу, який обов'язково повинен відповідати номеру Постанови про
призупинення експлуатаційного дозволу форми N 512/о та Постанови
про скасування експлуатаційного дозволу форми N 512-1/о.
6. Нумерація постанов здійснюється з N 1 з початку року, що
почався.
7. Відомості, що вносяться до форми N 512-2/о повинні
відповідати інформації, що міститься у формах та N 512/о та
N 512-1/о.
8. У графі 14 форми N 512-2/о зазначається інформація, що
вноситься в рядок "Примітка" у формах та N 512/о та N 512-1/о. При
необхідності в цій графі може зазначається інформація
не передбачена у формах та N 512/о та N 512-1/о, але необхідна для
здійснення державного санепіднагляду.
9. Журнал обліку повинен бути прошитий, прошнурований і на
останній сторінці завірений печаткою установи державної
санепідслужби.
10. Форма N 512-2/о зберігається протягом 25 років.
Директор Департаменту
державного
санітарно-епідеміологічного
нагляду А.М.Пономаренковгору