Документ v0391737-12, поточна редакція — Редакція від 02.09.2016, підстава - v0323737-16

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.08.2012  № 391

Про затвердження Регламенту Міністерства екології та природних ресурсів України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства екології та природних ресурсів
№ 45 від 07.02.2013
№ 308 від 12.07.2013
№ 71 від 21.03.2014
№ 128 від 28.04.2014
№ 323 від 02.09.2016}

Відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", з метою вдосконалення організації праці, зміцнення виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Регламент Міністерства екології та природних ресурсів України (далі - Регламент), що додається.

2. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів Мінприроди забезпечити роботу відповідно до цього Регламенту.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Мінприроди від 16.05.2008 № 120 "Про затвердження Регламенту Міністерства охорони навколишнього природного середовища України" та від 04.03.2009 № 105 "Про зміни до регламенту Міністерства охорони навколишнього природного середовища України".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Е.А. СтавицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінприроди
03.08.2012 № 391

РЕГЛАМЕНТ
Міністерства екології та природних ресурсів України

I. Загальні положення

1. Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України (далі - Мінприроди), пов'язаної із здійсненням його повноважень.

2. Діяльність Мінприроди, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, спрямовується на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства.

Завдання та повноваження Мінприроди визначені Положенням про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженим Указом Президента України від 13.04.2011 № 452/2011 "Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України".

3. Відповідно до абзацу 1 пункту 9 Положення про Мінприроди міністерство у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, а також доручень Президента України видає накази, які підписуються Міністром. Мінприроди у разі потреби видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.

Відповідно до абзацу 5 пункту 9 Положення про Мінприроди накази Мінприроди, видані в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності та громадянами.

4. Мінприроди у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців.

5. Діяльність міністерства є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції на радіо і телебаченні репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників Мінприроди.

Інформація про діяльність Мінприроди надасться громадянам, представникам засобів масової інформації відповідно до законодавства України.

II. Організація роботи Мінприроди

Планування роботи

6. Мінприроди розробляє та затверджує річний план заходів із виконання покладених на міністерство завдань (далі - річний план).

Порядок розроблення і виконання річного плану, його структура та підрозділ, відповідальний за його розроблення, визначається наказом Міністра.

7. У річному плані визначаються:

перелік завдань (робіт), що повинні бути виконані;

відповідальні за виконання завдань (робіт);

строки виконання завдань (робіт), проведення оцінки та підготовки звітності;

результативні показники виконання плану.

8. Пропозиції до річного плану на наступний рік розробляються структурними підрозділами центрального апарату Мінприроди.

Протягом звітного року, в разі потреби, щокварталу готуються пропозиції щодо уточнення пунктів річного плану.

9. Пропозиції до річного плану подаються до Департаменту державного екологічного регулювання та міжнародної діяльності щороку до 1 грудня.

10. Департамент державного екологічного регулювання та міжнародної діяльності після прийняття Закону України про Державний бюджет на відповідний рік, у разі необхідності, готує пропозиції про внесення змін до річного плану та в установленому порядку подає його на затвердження Міністрові.

Моніторинг виконання річного плану проводиться щокварталу. Контроль за його виконанням здійснює Міністр.

11. Структурні підрозділи центрального апарату Мінприроди надають щокварталу копії затверджених квартальних планів та звіти про виконання річного плану за підсумками кварталу (року) до Департаменту державного екологічного регулювання та міжнародної діяльності - щокварталу з наростаючим підсумком до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

12. Після закінчення строку дії річного плану Департамент державного екологічного регулювання та міжнародної діяльності готує звіт про його виконання та в установленому порядку подає на затвердження Міністрові.

13. Структурні підрозділи Мінприроди провадять свою діяльність згідно з квартальними планами, що розробляються на підставі річного плану роботи Мінприроди з урахуванням наказів Мінприроди, рішень колегій Мінприроди.

Визначення повноважень Міністра, заступників Міністра та інших працівників апарату Мінприроди

14. Повноваження Міністра екології та природних ресурсів України визначені Положенням про Мінприроди та Законом України "Про центральні органи виконавчої влади".

15. Міністр здійснює розподіл обов'язків між своїми заступниками відповідно до законодавства.

Розподіл обов'язків затверджується наказом Міністра, в якому визначаються:

перелік закріплених за відповідним заступником обов'язків, що випливають з покладених на Мінприроди завдань та функцій;

перелік структурних підрозділів центрального апарату Мінприроди, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України.

16. Положення про структурний підрозділ розробляється керівником відповідного підрозділу, погоджується із заступником Міністра (відповідно до розподілу обов'язків) і затверджується Міністром.

17. Обов'язки керівника структурного підрозділу визначаються положенням про структурний підрозділ. Обов'язки інших працівників структурних підрозділів визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються заступником Міністра (відповідно до розподілу обов'язків).

Організація роботи колегії

18. Колегія Мінприроди є консультативно-дорадчим органом, що утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання міністерством своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.

Рішення про утворення колегії приймається Міністром.

У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, Міністра, наказами міністерства та Положенням про Мінприроди.

Порядок утворення та діяльності колегії визначається Положенням про колегію та Регламентом колегії Мінприроди, затвердженими наказом Мінприроди.

19. До складу колегії міністерства входять Міністр (голова колегії), перший заступник та заступник Міністра, заступник Міністра - керівник апарату (за посадою), керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України (за посадою), керівник Відділу внутрішнього аудиту та контролю центрального апарату міністерства (за посадою), можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів апарату міністерства, а також за згодою - представники інших державних органів, Адміністрації Президента України, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інші особи.

У разі потреби до складу колегії можуть входити народні депутати України, представники підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінприроди (за згодою).

Кількісний та персональний склад колегії Мінприроди затверджує Міністр.

Рішення колегії затверджується наказами Міністра.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

20. Мінприроди для забезпечення здійснення своїх повноважень, для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності може утворювати постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення та ліквідацію постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

21. Наказом від 02.06.2011 № 188 утворено науково-технічну раду Мінприроди.

Основними завданнями Науково-технічної ради є: підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень в галузі охорони навколишнього природного середовища; надання рекомендацій стосовно формування єдиної науково-технічної політики з охорони довкілля; розгляд та підготовка пропозицій до проектів національних, державних, міжгалузевих та галузевих науково-технічних програм тощо.

Розпорядок роботи Мінприроди

22. Тривалість робочого часу державних службовців центрального апарату Мінприроди визначається відповідно до законодавства про працю з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про державну службу".

Для працівників центрального апарату Мінприроди встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою і неділею.

Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених законодавством України).

У випадках, передбачених статтею 56 Кодексу законів про працю України, окремим працівникам на їх прохання може встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ними часу.

23. У центральному апараті Мінприроди встановлено такий розпорядок роботи:

початок роботи з 9 години - протягом тижня;

перерва на обід з 13 години до 13 години 45 хвилин - протягом робочого тижня;

кінець робочого дня у понеділок, вівторок, середу та четвер - о 18 годині, у п'ятницю - о 16 годині 45 хвилин.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня зменшується на одну годину.

24. З метою своєчасного виконання завдань і доручень керівництва Мінприроди за наказом Мінприроди можливе залучення окремих працівників до служби у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до законодавства про працю.

25. Для забезпечення оперативного виконання завдань, що пов'язані з діяльністю Мінприроди, у святкові та вихідні дні за наказом Мінприроди здійснюється чергування заступників Міністра та, в разі потреби, встановлюється чергування працівників структурних підрозділів (згідно з графіком, затвердженим наказом Мінприроди).

26. Перебування у робочий час працівників структурних підрозділів за межами приміщень міністерства з метою вирішення службових питань погоджується з керівниками відповідних підрозділів. Керівники структурних підрозділів повідомляють про свою відсутність у робочий час у зв'язку із службовою необхідністю заступників Міністра, які здійснюють керівництво відповідними підрозділами.

Фінансова дисципліна та управління майном

27. Мінприроди, реалізовуючи свої повноваження, вживає заходів щодо забезпечення ефективного та цільового витрачання фінансових ресурсів і використання майна.

Здійснення видатків на утримання Мінприроди, а також контроль за дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни покладається на Департамент фінансового та економічного забезпечення та відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Мінприроди:

- забезпечує підготовку пропозицій під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік і загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку України;

- забезпечує в межах компетенції організацію контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;

- організовує у встановленому порядку підготовку пропозицій до планів капітальних вкладень у будівництво приміщень підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також житла для працівників системи Мінприроди.

28. Управління майном, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення забезпечує управління об'єктами державної власності, матеріально-технічне забезпечення діяльності міністерства.

III. Управління персоналом та проходження державної служби

29. Організацію роботи з кадрами в центральному апараті Мінприроди здійснює Управління роботи з персоналом відповідно до Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.96 № 912.

Відділ кадрового забезпечення діє згідно з окремим планом, що складається на підставі річного плану, в якому визначаються заходи з добору, розстановки, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

30. Прийняття на державну службу в Мінприроди здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством. На кожного працівника, прийнятого на роботу, оформляється особова справа.

Прийняття працівників на роботу до Мінприроди на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

31. Призначення керівних працівників центрального апарату Мінприроди на посади першої - другої категорій здійснюється відповідно до Порядку розгляду питань, пов'язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 298.

32. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у центральному апараті Мінприроди регламентується Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169.

33. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей осіб, які претендують на посади державних службовців, може проводитися в установленому порядку стажування терміном від двох тижнів до двох місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

34. Особи, які вперше приймаються на державну службу, приймають Присягу державного службовця.

35. У Мінприроди формується кадровий резерв відповідно до Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 199, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню.

36. Кадровий резерв на посади першої - третьої категорій, призначення на які здійснюється Кабінетом Міністрів України, формується на конкурсних засадах, що визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 199.

37. До кадрового резерву центрального апарату Мінприроди зараховуються професійно підготовлені працівники, які успішно справляються з виконанням службових обов'язків, виявляють ініціативу, володіють навичками роботи на комп'ютері, мають організаторські здібності, необхідні для виконання посадових обов'язків.

38. Кадровий резерв на посади керівників структурних підрозділів та їх заступників створюється після узгодження із заступником Міністра - керівником апарату. Кадровий резерв на посади начальників відділів та їх заступників у кількості двох осіб, на посади спеціалістів формується у разі необхідності за наявності пропозицій керівників структурних підрозділів, що подаються до Управління роботи з персоналом.

Із зарахованими до кадрового резерву особами проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву, або державних службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування на відповідних посадах у структурних підрозділах.

Порядок надання відпусток

39. Порядок надання відпусток працівникам центрального апарату Мінприроди регламентується законами України "Про відпустки", "Про державну службу", Кодексом законів про працю України.

Черговість надання відпусток керівникам структурних підрозділів визначається графіком, що затверджується Міністром на початку кожного року.

Черговість надання відпусток іншим працівникам центрального апарату Мінприроди визначається графіками, що погоджується заступником Міністра - керівником апарату та затверджується Міністром на початку кожного року.

40. За рішенням Міністра чи заступника Міністра - керівника апарату у разі службової необхідності працівники центрального апарату Мінприроди можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки (відповідно до Закону України "Про державну службу"), про що видається відповідний наказ Мінприроди.

Частина невикористаної відпустки, що залишилася, надається працівнику центрального апарату Мінприроди у будь-який інший час поточного року або приєднується до щорічної відпустки у наступному році на підставі відповідного наказу Мінприроди.

41. Контроль за дотриманням графіка відпусток працівників центрального апарату Мінприроди та оформленням документів, пов'язаних з відпустками, здійснює Управління роботи з персоналом.

Оцінка діяльності персоналу

42. З метою підвищення ефективності діяльності державних службовців та відповідальності за доручену справу відповідно до Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1922, та наказу Мінприроди в центральному апараті міністерства проводиться атестація державних службовців.

Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками під час виконання службових обов'язків, визначених у посадових інструкціях.

43. У період між атестаціями з метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців у центральному апараті Мінприроди щороку у січні - лютому проводиться оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов'язків за попередній рік роботи відповідно до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 31.10.2003 № 122, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за № 1063/8384.

Професійне навчання персоналу

44. Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу в центральному апараті Мінприроди, на підприємствах, в установах, організаціях, що входять до сфери управління Мінприроди, регламентується Указом Президента України від 09.11.2000 № 1212/2000 "Про Комплексну програму підготовки державних службовців", Положенням про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 № 564, та іншими нормативно-правовими актами з питань державної служби і навчання державних службовців. Організацію та координацію процесу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу здійснює відділ кадрового забезпечення.

45. Основними видами підвищення кваліфікації є:

- навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців;

- систематичне самостійне навчання (самоосвіта);

- тематичні постійно діючі семінари;

- тематичні короткотермінові семінари;

- стажування в органах, на які поширюється дія Закону України "Про державну службу", а також за кордоном.

46. До сфери управління Мінприроди належить Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, яка здійснює безперервне системне підвищення фахової кваліфікації працівників галузі.

Оформлення службових відряджень

47. Службові відрядження працівників центрального апарату Мінприроди в межах України та за її межами здійснюються на підставі відповідного наказу Мінприроди.

Підготовку проекту наказу Мінприроди про службове відрядження в межах України здійснює Управління роботи з персоналом не пізніше ніж за 5 днів до службового відрядження:

- про відрядження для проведення комплексної перевірки діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінприроди - на підставі плану проведення перевірок на відповідний рік або доручення Міністра та доповідної записки керівника структурного підрозділу;

- про відрядження для проведення цільової або тематичної перевірки діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінприроди - на підставі плану проведення перевірок на відповідний рік та доповідної записки керівника відповідного структурного підрозділу;

- про відрядження для проведення позапланових цільових, тематичних перевірок, з іншою службовою метою - на підставі доповідної записки керівника відповідного структурного підрозділу:

- про відрядження для участі у семінарах, нарадах, конференціях на підставі запрошення та доповідної записки керівника відповідного структурного підрозділу.

Підготовку проекту наказу Мінприроди про службове відрядження за межі України здійснює Департамент державного екологічного регулювання та міжнародної діяльності.

48. Підставою для підготовки наказу про службове відрядження є позитивна резолюція Міністра (заступника Міністра - керівника апарату) на доповідній записці керівника структурного підрозділу.

Заохочення за трудові досягнення та успіхи в роботі

49. За успіхи у роботі та сумлінне виконання трудових обов'язків до працівників центрального апарату Мінприроди, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Мінприроди, застосовуються такі форми матеріального та морального заохочення:

премія;

подяка Міністра;

Почесна грамота Міністерства екології та природних ресурсів України.

50. За особливі трудові заслуги працівники центрального апарату Мінприроди, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Мінприроди, можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних знань.

51. Питання щодо застосування заохочень до працівників центрального апарату Мінприроди подається на розгляд у встановленому порядку Міністрові.

IV. Нормотворча діяльність

52. Нормотворча діяльність Мінприроди здійснюється на підставі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, а також з власної ініціативи міністерства.

53. Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів здійснюється у порядку, встановленому Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2012 № 55), Правилами підготовки актів Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 № 870, іншими актами законодавства.

54. Підготовка та державна реєстрація нормативно-правових актів міністерства здійснюється відповідно до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за № 381/10661 (із змінами).

55. Розроблення та подальше супроводження проекту нормативно-правового акта покладається на структурний підрозділ Мінприроди відповідно до його компетенції.

56. Взаємодія міністерства в частині нормотворчої діяльності з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, здійснюється відповідно до наказу Мінприроди "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України" від 10.10.2011 № 380, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.11.2011 за № 1265/20003.

57. Для розроблення проекту нормативно-правового акта наказом Міністра може утворюватися робоча група.

58. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта: проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підготовки проекту, визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання, перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили, чинним міжнародним договорам України та забезпечується опрацювання проекту з урахуванням acquis communautaire, якщо проект за предметом правового регулювання належить до сфери, правовідносини в якій регулюються законодавством ЄС, забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими органами виконавчої влади та у разі потреби вносяться відповідні поправки, вживаються заходи щодо усунення розбіжностей, зокрема організовуються та проводяться за участю заінтересованих органів виконавчої влади, які мають зауваження до проекту, узгоджувальні наради з метою детального обговорення шляхів вирішення спірних питань.

59. Проект нормативно-правового акта перед подання на розгляд Міністру обов'язково узгоджується з усіма заінтересованими структурними підрозділами міністерства, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, Юридичним департаментом та заступником Міністра (відповідно до розподілу обов'язків).

60. За результатами опрацювання проекту нормативно-правового акта, підготовленого структурними підрозділами міністерства, юридичною службою міністерства готується висновок за формою, встановленою наказом Міністерства юстиції України від 06.07.2011 № 1805/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.07.2011 за № 826/19564.

V. Організація роботи з документами

61. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України, затвердженої наказом Мінприроди від 14.09.2010 № 393. Інструкція з діловодства в Мінприроди встановлює єдині правила документування управлінської діяльності центрального апарату міністерства і регламентує порядок роботи з документами від моменту їх надходження або створення до відправлення або передачі в архів Мінприроди.

62. Відповідальність за організацію і ведення діловодства в Мінприроди покладається на відділ забезпечення документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян.

Проходження документів через Відділ забезпечення документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян та подання їх на розпис керівництву Мінприроди здійснюється в одноденний термін з моменту надходження до Мінприроди.

{Пункт 62 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 45 від 07.02.2013}

Реєстрація вхідної та вихідної документації з надання або попереднього погодження адміністративних послуг, що надаються Мінприроди за принципом "Єдиного вікна", здійснюється структурним підрозділом Мінприроди, визначеним Міністром екології та природних ресурсів - відповідальним підрозділом.

{Пункт 62 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 45 від 07.02.2013}

63. Ведення діловодства у структурних підрозділах покладається на одного із працівників структурного підрозділу.

64. Порядок організації роботи з документами, які містять службову інформацію, визначається законодавством України.

65. До основних видів роботи з документами належать:

- реєстрація вхідної кореспонденції;

- робота з документами у структурних підрозділах;

- підготовка документів для доповіді керівництву;

- підготовка та узгодження проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру;

- організація виконання рішень Кабінету Міністрів України;

- підготовка та оформлення документів до засідань колегії;

- реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;

- організація та здійснення контролю за виконанням документів;

- складення номенклатури та формування справ;

- підготовка справ до архівного зберігання;

- ведення обліку, зберігання та використання бланків, печаток і штампів Мінприроди.

66. Системи електронного документообігу та обробки інформації повинні відповідати вимогам державних стандартів і Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242.

67. Міністр визначає головним виконавцем завдань та доручень заступника Міністра та/або структурний підрозділ відповідно до розподілу функціональних обов'язків та повноважень, що покладені на них.

Заступник Міністра визначає головним виконавцем завдань та доручень виключно ті структурні підрозділи, що спрямовуються, координуються та контролюються ним відповідно до розподілу обов'язків, затвердженого наказом Міністра.

Заступник Міністра може визначати співвиконавцями завдань та доручень також інші структурні підрозділи відповідно до повноважень, визначених положеннями про ці структурні підрозділи.

З метою забезпечення своєчасного та належного виконання документів у міністерстві здійснюється контроль у порядку, затвердженому наказом Міністра.

Розпис документів, визначення відповідального виконавця, співвиконавців (у разі необхідності), та доведення до їх відома змісту документа (оригіналів та копій у паперовому вигляді) здійснюється Міністром або заступником Міністра в одноденний термін з моменту отримання документів з Відділу забезпечення документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян.

{Пункт 67 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 45 від 07.02.2013}

У разі надходження документа до заступника Міністра з резолюцією Міністра, заступник Міністра доводить його зміст до керівників відповідальних структурних підрозділів в одноденний термін.

{Пункт 67 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 45 від 07.02.2013}

Міністр, заступник Міністра, керівник структурного підрозділу при розписі документів обов'язково зазначають дату розпису документів.

{Пункт 67 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 45 від 07.02.2013}

При розписі документів в якості відповідальних виконавців керівництвом Мінприроди обов'язково визначаються центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів, і які реалізують державну політику у відповідній сфері, та структурні підрозділи центрального апарату Мінприроди, до компетенції яких відносяться питання, порушені в документі.

{Пункт 67 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 45 від 07.02.2013}

Керівник структурного підрозділу, визначеного відповідальним виконавцем документа, доводить до відома безпосереднього виконавця зміст документа (в паперовому вигляді) в одноденний термін.

{Пункт 67 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 45 від 07.02.2013}

Документи з грифом "Терміново" доводяться до відома виконавців Міністром, заступником Міністра, керівником структурного підрозділу негайно. Розгляд, опрацювання та подання на підпис (візування) таких документів здійснюється виконавцями невідкладно.

{Пункт 67 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 45 від 07.02.2013}

Юридична служба Мінприроди при розгляді документів, що подаються на підпис керівництва міністерства, погоджує (візує) їх лише за наявності віз керівників структурних підрозділів Мінприроди, до компетенції яких відносяться питання, порушені в документі, і які визначені виконавцями по цих документах. Покладання на юридичну службу Мінприроди обов'язків, що не належать або виходять за межі її компетенції, не допускається.

{Пункт 67 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 45 від 07.02.2013}

Відповідальний виконавець здійснює розгляд та візування документів та забезпечує їх подання на підпис (візування) до Міністра або заступника Міністра, які відповідно до розподілу функціональних обов'язків забезпечують координацію роботи відповідального структурного підрозділу, не пізніше ніж за два дні до визначеного терміну виконання. Зазначена вимога стосується також документів, на які розповсюджується дія законів України "Про звернення громадян", "Про статус народного депутата", "Про доступ до публічної інформації" та інших законодавчих актів.

{Пункт 67 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 45 від 07.02.2013}

Під час візування документа працівниками відповідальних структурних підрозділів поряд з візами виконавців обов'язково зазначаються дати візування зазначеного документа та розшифровки віз.

{Пункт 67 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 45 від 07.02.2013}

У разі необхідності Міністр або заступник Міністра можуть повернути документ на доопрацювання до відповідального структурного підрозділу.

{Пункт 67 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 45 від 07.02.2013}

Доопрацювання здійснюється не більш як у дводенний термін з моменту повернення документа до відповідального виконавця.

{Пункт 67 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 45 від 07.02.2013}

Візування документів, які надходять до заступників Міністра, здійснюється в одноденний термін з моменту їх надходження від відповідальних виконавців.

{Пункт 67 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 45 від 07.02.2013}

У разі невиконання вимог щодо роботи з документами, зазначених у цьому пункті, посадові особи та працівники Мінприроди, винні у невиконанні, несуть дисциплінарну відповідальність.

{Пункт 67 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 45 від 07.02.2013}

VI. Порядок проведення нарад

Апаратні наради

68. Апаратні наради проводяться щотижня з керівниками структурних підрозділів та з керівниками центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України.

69. Міністр або в разі його відсутності заступник Міністра (відповідно до розподілу обов'язків) проводить апаратні наради для розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень Мінприроди.

70. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій заступників Міністра.

71. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, оформлюються у триденний строк протоколами.

Протоколи підписуються головуючим і доводяться до відома учасників апаратної наради.

72. Організацію проведення апаратних нарад здійснює структурний підрозділ, що відповідає за організацію роботи Міністра.

73. Відповідальні керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, керівники структурних підрозділів що п'ятниці надають до підрозділу, що відповідає за організацію роботи Міністра, інформацію щодо виконання доручень, наданих на попередніх апаратних нарадах.

Оперативні наради

74. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Мінприроди, Міністр або його заступник проводять оперативні наради.

75. Рішення, прийняті на оперативній нараді, оформлюються у триденний строк протоколом.

Протокол наради підписує головуючий.

76. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

Міжвідомчі наради

77. Для вирішення питань міжвідомчого характеру у міністерстві можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням представників інших органів виконавчої влади.

78. Порядок денний та матеріали до нього надсилаються учасникам міжвідомчої наради не пізніше ніж за два дні до початку її проведення.

79. Організація міжвідомчих нарад покладається на заступника Міністра та структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

80. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний структурний підрозділ.

VII. Взаємодія Мінприроди з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

81. Під час здійснення своїх повноважень Мінприроди взаємодіє з Верховною Радою України та її органами, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України та його Секретаріатом, центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

82. Мінприроди, взаємодіючи з Верховною Радою України:

- забезпечує представлення у Верховній Раді України внесеного Кабінетом Міністрів України законопроекту та його супроводження на всіх стадіях розгляду;

- визначає посадову особу, яка представлятиме позицію Кабінету Міністрів України під час розгляду законопроекту, внесеного на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України;

- готує висновки до законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України;

- розглядає депутатські звернення і запити, звернення та рекомендації комітетів Верховної Ради України;

- готує матеріали до проведення години запитань до Уряду та до парламентських слухань, слухань у комітетах Верховної Ради України.

83. Для забезпечення взаємодії з Верховною Радою України в Мінприроди у складі Юридичного департаменту створено відділ взаємодії з Верховною Радою України та регуляторної діяльності.

84. Мінприроди із Секретаріатом Кабінету Міністрів України з питань, що виникають у відносинах з Кабінетом Міністрів України, проводить консультації стосовно процедури підготовки проектів актів законодавства та інших документів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, організації контролю за виконанням рішень Уряду, а також з інших питань.

85. Мінприроди забезпечує постійну та ефективну співпрацю з іншими органами виконавчої влади.

86. Мінприроди розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, забезпечує своєчасне узгодження проектів нормативно-правових актів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.

VIII. Спрямування і координація діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України

87. Спрямування і координація діяльності центральних органів, виконавчої влади через Міністра екології та природних ресурсів України здійснюється відповідно до пункту 10 Положення про Мінприроди.

88. Взаємодія міністерства з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, здійснюється відповідно до наказу Мінприроди "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України" від 10.10.2011 № 380, зареєстрованого Міністерстві юстиції України 03.11.2011 за № 1265/20003.

IX. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю

89. З метою забезпечення участі громадськості у процесі підготовки проектів рішень та моніторингу громадської думки під час їх виконання при міністерстві діє Громадська рада відповідно до Положення про громадську раду при Міністерстві екології та природних ресурсів України, погоджену з Мінприроди.

90. Мінприроди створює необхідні умови для роботи Громадської ради та проведення її засідань.

91. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду в Мінприроди.

92. З метою організації ефективної взаємодії між Мінприроди, засобами масової інформації та об'єднаннями громадян міністерство забезпечує:

- проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю;

- організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів та перспектив розвитку у відповідній сфері;

- проведення моніторингу громадської думки під час підготовки та виконання рішень Мінприроди;

- інформування громадськості про діяльність шляхом проведення прес-конференцій, брифінгів, Інтернет-конференцій, прямих телефонних ліній, розміщення в засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів.

- підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про діяльність Мінприроди;

- проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження;

- організацію та проведення роз'яснень цілей, змісту і порядку реалізації державної політики у відповідній сфері.

Взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю забезпечує відділ взаємодії із ЗМІ та консультацій з громадськістю.

X. Організація роботи із зверненнями громадян, зверненнями та запитами народних депутатів

93. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Інструкцією про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого прийому в Міністерстві охорони навколишнього середовища України, затвердженої наказом Мінприроди від 06.07.2005 № 244, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за № 776/11056, інших актів законодавства.

За зверненнями громадян ведеться в установленому порядку окреме діловодство.

94. Особистий прийом громадян Міністром, заступниками Міністра здійснюється відповідно до графіка особистого прийому громадян, що наведено у додатку 1 до Регламенту.

95. У разі відсутності посадової особи, яка проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов'язків.

96. Розгляд звернень громадян в Мінприроди покладається на відділ забезпечення документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян, який забезпечує кваліфікований та своєчасний розгляд звернень громадян, що надійшли на адресу Мінприроди; ведення окремого діловодства за зверненнями громадян; здійснення контролю за дотриманням порядку і строків розгляду та вирішення питань, порушених у зверненнях громадян; проведення систематичного аналізу та узагальнення звернень громадян з метою виявлення суспільно значущих проблем, які потребують невідкладного розв'язання, інформування про це керівництва міністерства та Кабінету Міністрів України; вносять пропозиції і вживають заходів до поліпшення організації роботи із зверненнями громадян, вирішення порушених у них питань та вдосконалення законодавства у відповідній сфері.

97. Розгляд запитів та звернень народних депутатів України здійснюється відповідно до законодавства України та у строки, встановлені законами України "Про статус народного депутата України" та "Про комітети Верховної Ради України".

Запити та звернення народних депутатів України підлягають обов'язковому контролю.

XI. Забезпечення доступу до публічної інформації

98. З метою організації виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечення прозорості діяльності Мінприроди, забезпечення прав громадян на доступ до екологічної інформації наказом Мінприроди від 09.09.2011 № 321 затверджено Порядок оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті Мінприроди.

99. Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію та форму для подання запиту затверджено наказом Мінприроди від 11.11.2011 № 444 "Про забезпечення доступу до публічної інформації", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.11.2011 за № 1363/20101.

100. Порядок відшкодування та розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджено наказом Мінприроди від 02.12.2011 № 504, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за № 1488/20226.

XII. Пропускний режим

101. Пропускний режим с сукупністю правил, що регламентують порядок допуску співробітників Мінприроди, відвідувачів, порядок виносу-вивозу матеріальних цінностей тощо.

102. Вхід до службових приміщень адміністративного будинку Мінприроди співробітників центрального апарату міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, здійснюється за електронними, тимчасовими та разовими перепусками.

Прохід відвідувачів від підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Мінприроди, здійснюється за пред'явленням разової перепустки, яка видається у бюро перепусток, та відповідного службового посвідчення встановленого зразка або за електронною карткою.

Прохід іноземних делегацій, груп та окремих іноземців здійснюється відповідно до поданої заявки від керівника структурного підрозділу міністерства або керівника центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, погодженої із Департаментом державного екологічного регулювання та міжнародної діяльності та Управлінням майном, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення виключно у супроводі відповідальної особи міністерства.

Прохід відвідувачів здійснюється в робочий час тільки за разовими перепусками, які видаються в бюро перепусток відповідно до поданої заявки.

103. У вихідні та святкові дні допуск до службових приміщень співробітників міністерства (крім керівництва Міністерства, директорів департаментів, управлінь, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України) здійснюється відповідно до поданої заявки за підписом керівника, погодженої із Управлінням майном, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення.

104. Пропуск у приміщення міністерства працівників аварійно-рятувальних загонів, аварійних, медичних служб, пожежників тощо у разі надзвичайної ситуації здійснюється безперешкодно за наявності у них спеціальних перепусток, а якщо такі перепустки відсутні - за наявності документа, що посвідчує особу.

105. Вивезення (завезення), винесення (занесення) матеріальних цінностей дозволяється відповідно до службової записки керівників структурних підрозділів центрального апарату або керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів по матеріальній перепустці встановленого зразка за підписом відповідальної особи Управління майном, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення та матеріально-відповідальної особи - завідувача господарством після реєстрації в окремому журналі матеріальних перепусток на КПП.Додаток 1
до пункту 94 Регламенту
Міністерства екології
та природних
ресурсів України,
затвердженого наказом
Мінприроди України
03.08.2012 № 391

ГРАФІК
особистого прийому громадян Міністром, заступником Міністра - керівником апарату, заступником Міністра з питань європейської інтеграції

Посада

День прийому

Години прийому

Міністр

перший четвер щомісяця

з 15-00 до 17-00

Заступник Міністра - керівник апарату

третій вівторок щомісяця

з 15-00 до 17-00

Заступник Міністра з питань європейської інтеграції

друга п'ятниця щомісяця

з 14-00 до 16-00

ГРАФІК
особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів апарату Мінприроди

Посада

День прийому

Години прийому

Директор Юридичного департаменту

перший понеділок щомісяця

з 15-00 до 17-00

Директор Департаменту екологічної безпеки

другий понеділок щомісяця

з 15-00 до 17-00

Директор Департаменту охорони природних ресурсів

третій понеділок щомісяця

з 15-00 до 17-00

Директор Департаменту з питань заповідної справи

четвертий понеділок щомісяця

з 15-00 до 17-00

Директор Департаменту економіки та фінансів

перша середа щомісяця

з 15-00 до 17-00

Директор Департаменту з питань зміни клімату та захисту озонового шару

третя середа щомісяця

з 15-00 до 17-00

Директор Департаменту стратегічної екологічної політики

друга середа щомісяця

з 15-00 до 17-00

Директор Департаменту управління майном та взаємодії з громадськістю

другий вівторок щомісяця

з 15-00 до 17-00

{Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства екології та природних ресурсів № 308 від 12.07.2013, № 71 від 21.03.2014, № 128 від 28.04.2014, № 323 від 02.09.2016}вгору