Документ v0387662-09, поточна редакція — Прийняття від 08.12.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
08.12.2009 N 387

Про доповнення до Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників
(Випуск 87)

Відповідно до Положення про Міністерство з питань
житлово-комунального господарства України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 717
( 717-2007-п ), та з метою удосконалення нормативно-правової бази
підприємств житлово-комунального господарства Н А К А З У Ю:
1. За погодженням з Міністерством праці та соціальної
політики України затвердити доповнення до розділів 1, 2 Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 87
"Житлово-комунальне господарство населених пунктів), затвердженого
наказом Держбуду України від 17.06.99 N 144 ( v0144241-99 ), що
додаються.
2. Управлінню тарифної політики (Лебеда Т.Б.) і Сектору
інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ (Березіна С.В.)
забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті
Мінжитлокомунгоспу.
3. Управлінню тарифної політики (Т.Б.Лебеда) надіслати цей
наказ до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київської та Севастопольської міським державним адміністраціям для
впровадження, використання в роботі та подальшого доведення до
відома підприємств житлово-комунального господарства.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - С.О.Кузьменка.
Міністр О.Ю.Кучеренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства
08.12.2009 N 387

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ДОПОВНЕННЯ
ДО ДОВІДНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ
( v0144241-99 )
Випуск 87
Житлове та комунальне господарство населених пунктів

Розділ 1. Збирання, очищення та розподілення
води по мережах. Збирання, відведення по мережах
та оброблення рідких відходів
ПРОФЕСІОНАЛИ
Базова професія інженер-технолог з очищення води
Спеціалізація 1. Інженер-технолог з очищення води
(по контролю якості води: джерела водопостачання,
по етапах очистки та питної води, реагентів,
фільтруючих матеріалів)
Завдання та обов'язки Веде аналітичний хімічний контроль якості води згідно
прийнятих державних та міжнародних стандартів. Впроваджує в роботу
нові та чинні нормативні документи по контролю якості води:
джерела водопостачання, по етапах очистки на очисних спорудах
питної води; реагентів, які застосовуються для очистки води.
Впроваджує в роботу нові прилади та методики, які забезпечують
контроль якості питної води згідно встановлених нормативів.
Організовує та проводить внутрішній контроль проведення
аналітичного хімічного дослідження якості води, реагентів та
стічних вод. Проводить лабораторні дослідження нових реагентів та
режимів обробки води шляхом моделювання роботи очисних споруд, з
метою виявлення їх ефективності по покращенню якості питної води.
Організовує і здійснює необхідний облік і звітність про виконану
роботу. Систематично вивчає вітчизняні, зарубіжні науково-технічні
досягнення та передовий досвід у галузі водопідготовки та контролю
якості води, реагентів, стічних вод.
Повинен знати: Технологію водопідготовки, основи неорганічної та органічної
хімії, лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації,
Державні стандарти, технічні вимоги, положення, інструкції та інші
керівні матеріали щодо очистки та контролю якості питної води;
вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий
досвід в галузі виробництва і контролю; організацію лабораторного
контролю виробництва; основи трудового законодавства; правила та
норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного
захисту.
Кваліфікаційні вимоги Провідний інженер-технолог з очищення води (по контролю
якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної
води, реагентів, фільтруючих матеріалів): повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
інженера-технолога з очищення води (по контролю якості води:
джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води,
реагентів, фільтруючих матеріалів) I категорії не менше 2 років.
Інженер-технолог з очищення води (по контролю якості води: джерела
водопостачання, по етапах очистки та питної води, реагентів,
фільтруючих матеріалів) I категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу
роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією
інженера-технолога з очищення води (по контролю якості води:
джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води,
реагентів, фільтруючих матеріалів) II категорії - не менше
2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Інженер-технолог з очищення води (по контролю якості води:
джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води,
реагентів, фільтруючих матеріалів) II категорії: повна або базова
вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог
до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією
інженера-технолога з очищення води (по контролю якості води:
джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води,
реагентів, фільтруючих матеріалів) не менше 2 років. Інженер-технолог з очищення води (по контролю якості води:
джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води,
реагентів, фільтруючих матеріалів): повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без
вимог до стажу роботи.
Базова професія бактеріолог
Спеціалізація 1. Бактеріолог (по контролю якості води:
джерела водопостачання, по етапах очистки
на водоочисній станції, питній воді, осадах)
Завдання та обов'язки Проводить мікробіологічний контроль якості води згідно
прийнятих Державних та міжнародних стандартів. Впроваджує в роботу
нові та чинні нормативні документи по контролю якості води:
джерела водопостачання, по етапах очистки на очисних спорудах
питної води; осадах. Впроваджує в роботу нові прилади та методики,
які забезпечують контроль якості питної води згідно встановлених
нормативів. Організовує та проводить внутрішній контроль
санітарно-мікробіологічного дослідження якості води та стічних
вод. Контролює санітарний стан повітря, апаратури і виробничих
приміщень. Організовує і здійснює правильне і своєчасне
виготовлення, контроль і зберігання живильних середовищ. Контролює
режим стерилізації, правильність записів і ведення робочих
журналів. Організовує і здійснює необхідний облік і звітність про
виконану роботу. Систематично вивчає вітчизняні, зарубіжні
науково-технічні досягнення та передовий досвід у галузі
мікробіологічного контролю якості води, стічних вод та технології
водопідготовки.
Повинен знати: Санітарну мікробіологію; методи контролю мікробіологічних
показників; технологію водопідготовки; лабораторне обладнання,
прилади і правила їх експлуатації, Державні стандарти, технічні
вимоги, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо
очистки та контролю якості питної води; вітчизняні і зарубіжні
науково-технічні досягнення і передовий досвід в галузі
виробництва і контролю; організацію лабораторного контролю
виробництва, основи трудового законодавства, правила та норми з
охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги Провідний бактеріолог (по контролю якості води: джерела
водопостачання, по етапах очистки та питної води, осадах): повна
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)
та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бактеріолога
(по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах
очистки та питної води, осадах) I категорії не менше 2 років. Бактеріолог I категорії (по контролю якості води: джерела
водопостачання, по етапах очистки та питної води, осадах): повна
або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для
магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж
роботи за професією бактеріолога (по контролю якості води: джерела
водопостачання, по етапах очистки та питної води, осадах)
II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Бактеріолог II категорії (по контролю якості води: джерела
водопостачання, по етапах очистки та питної води, осадах): повна
або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст
або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без
вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією
бактеріолога (по контролю якості води: джерела водопостачання, по
етапах очистки та питної води, осадах) не менше 2 років. Бактеріолог (по контролю якості води: джерела водопостачання,
по етапах очистки та питної води, осадах): повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)
без вимог до стажу роботи.
Базова професія гідробіолог
Спеціалізація 1. Гідробіолог (по контролю мікрофлори
та мікрофауни води: джерела водопостачання,
по етапах очистки на водоочисній станції, питній воді)
Завдання та обов'язки Проводить якісний і кількісний контроль мікрофлори та
мікрофауни, тобто наявності фітопланктону та зооорганізмів
(далі - гідробіологічний контроль) води згідно прийнятих
Державних, міжнародних стандартів та стандартів підприємства.
Впроваджує в роботу нові чинні нормативні документи по
гідробіологічному контролю якості води: джерела водопостачання, по
етапах очистки на очисних спорудах питної води, осадах;
фільтруючих матеріалах. Впроваджує в роботу нові прилади та
методики, які забезпечують контроль якості питної води згідно
встановлених нормативів. Організує та проводить внутрішній
контроль гідробіологічного дослідження якості води. Контролює
правильність записів і ведення робочих журналів. Організовує і
здійснює необхідний облік і звітність про виконану роботу.
Систематично вивчає вітчизняні, зарубіжні науково-технічні
досягнення та передовий досвід у галузі гідробіологічного контролю
якості води та технології водопідготовки.
Повинен знати: Санітарну гідробіологію, методи контролю гідробіологічних
показників; технологію водопідготовки; лабораторне обладнання,
прилади і правила їх експлуатації, Державні та міжнародні
стандарти, стандарти підприємства; технічні вимоги, положення,
інструкції та інші керівні матеріали щодо очистки та контролю
якості питної води; вітчизняні і зарубіжні науково-технічні
досягнення і передовий досвід в галузі виробництва і контролю;
організацію лабораторного виробництва, основи трудового
законодавства, правила та норми з охорони праці, виробничої
санітарії і протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги Провідний гідробіолог (по контролю якості води: джерела
водопостачання, по етапах очистки та питної води; осадах;
фільтруючих матеріалах): повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією гідробіолога (по контролю якості води: джерела
водопостачання, по етапах очистки та питної води; осадах;
фільтруючих матеріалах) I категорії не менше 2 років. Гідробіолог I категорії (по контролю якості води: джерела
водопостачання, по етапах очистки та питної води; осадах;
фільтруючих матеріалах): повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи,
для спеціаліста - стаж роботи за професією гідробіолога по
контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та
питної води; осадах; фільтруючих матеріалах) II категорії не менше
2 років, для бакалавра - не менше 3 років. Гідробіолог II категорії (по контролю якості води: джерела
водопостачання, по етапах очистки та питної води; осадах;
фільтруючих матеріалах): повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення
кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для
бакалавра - стаж роботи за професією гідробіолога по контролю
якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної
води; осадах; фільтруючих матеріалах) не менше 2 років. Гідробіолог (по контролю якості води: джерела водопостачання,
по етапах очистки та питної води; осадах; фільтруючих матеріалах):
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
Розділ 2. Вироблення та розподіл теплової енергії
по мережах для обігрівання житла
і побутових та технологічних потреб
РОБІТНИКИ
1. Контролер теплового господарства
3-й розряд
Завдання та обов'язки Контролює роботу і знімає показання лічильників теплової
енергії усіх систем, а також лічильників гарячого водопостачання
за окремими договорами. Складає акти обстежень при відхиленні
параметрів надання послуг з теплопостачання. Контролює дотримання
абонентами правил користування тепловою енергією. У разі
необхідності здійснює контроль за розрахунками на послуги
теплопостачання та гарячого водопостачання згідно з чинними
тарифами.
Повинен знати: Правила користування тепловою енергією; правила надання
населенню послуг з централізованого водо-, теплопостачання;
правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії і
протипожежного захисту; чинні тарифи і порядок розрахунків з
абонентами.
Кваліфікаційні вимоги Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без
вимог до стажу роботи.вгору