Про створення Інспекції з контролю
Мінтранс України; Наказ, Положення від 13.06.2002384
Документ v0384361-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.07.2002, підстава - v0487361-02

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 384 від 13.06.2002
м. Київ
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
транспорту
N 487 ( v0487361-02 ) від 17.07.2002 )
Про створення Інспекції з контролю

З метою посилення виконавчої дисципліни, вдосконалення
організації контролю за виконанням нормативних актів і доручень
Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України, наказів Міністерства транспорту України, рішень Колегії,
програм, планів та завдань, що випливають із стратегічної лінії
Міністерства транспорту України, окремих доручень Н А К А З У Ю:
1. Створити Інспекцію з контролю у кількості 11 чоловік.
2. Затвердити Положення про Інспекцію з контролю (додається).
3. Державному секретарю Міністерства транспорту Абдуллаєву
Е.Ф. врахувати створення Інспекції в проекті нової структури
управління Міністерства транспорту та штатному розкладі.
4. В.о. начальника Управління кадрової політики та державної
служби В.В. Маліну після погодження в установленому порядку з
Міністерством фінансів України нового штатного розкладу та
введення його в дію, у триденний термін подати пропозицію щодо
кандидатури для призначення на посаду керівника інспекції.
5. Керівникам Державних департаментів транспорту,
Укрзалізниці, Укравтодору, об'єднань, підприємств та організацій,
які входять до сфери управління Мінтрансу, прийняти до керівництва
"Положення про Інспекцію з контролю Міністерства транспорту
України" та внести відповідні зміни в діючі або затвердити нові
положення про Інспекції з контролю при керівниках зазначених
установ.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Положення
про Інспекцію з контролю Міністерства транспорту України
1. Загальні положення
1.1. Інспекція з контролю Міністерства транспорту (далі
Інспекція) створена згідно розпорядження Міністра транспорту від
01.06.2002 р. відповідно до вимог Указу Президента України від
11.05.2000 р. N 678/2000 ( 678/2000 ) "Про положення про
Міністерство транспорту України" та постанови Кабінету Міністрів
України від 17.10.97 N 1153 ( 1153-97-п ) "Про затвердження
Примірної Інструкції з діловодства у міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади".
1.2 Інспекція за своїм статусом і самостійним структурним
підрозділом центрального апарату Міністерства транспорту і
підпорядковується безпосередньо Державному секретарю.
1.3 До складу Інспекції входить відділ діловодства і відділ
контролю та аналізу.
1.4 Інспекцію очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади Державним Секретарем Міністерства
транспорту України за погодженням з Міністром.
1.5 Вимоги Інспекції в межах завдань та функціональних
обов'язків, визначених цим положенням, і обо'вязковими для
виконання в системі Мінтрансу. У своїй діяльності Інспекція керується чинним законодавством,
у тому числі постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97
N 1153 ( 1153-97-п ) "Про затвердження Примірної Інструкції з
діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади, Раді міністрів Автономноч Республіки Крим, місцевих органах
виконавчої влади", положенням про Мінтранс ( 678/2000 ) та цим
положенням.
1.6 Поточна робота Інспекції здійснюється у відповідності до
затверджених Міністром або Державним секретарем планів та
оперативних доручень і розпоряджень Міністра та Державного
секретаря.
1.7 Начальник Інспекції керує її діяльністю, представляє
Інспекцію в усіх державних, громадських та інших установах і
організаціях, вносить пропозиції керівництву Мінтрансу щодо
заохочення працівників Інспекції, або накладення стягнень у
відповідності з чинним законодавством.
1.8. Інспекційні підрозділи Державних департаментів
транспорту функціонально підпорядковуються начальнику Інспекції
Мінтрансу. Для Інспекцій підприємств, установ і організацій, які
входять до сфери управління Мінтрансу, вказівки та розпорядження
начальника Інспекції Мінтрансу і обов'язковими для виконання.
2. Завдання Інспекції
2.1 Загальна організація, вдосконалення та ведення
діловодства і контроль виконавської дисципліни в системі
Мінтрансу.
2.2 Оперативне керівництво і контроль ефективності діяльності
відповідних підрозділів Укравтотрансу, Укрморрічфлоту,
Укравіатрансу, взаємодія з питань виконавської дисципліни з
Укрзалізницею і Укравтодором.
2.3 Проведення згідно розпоряджень Міністра та Державного
секретаря перевірок стану виконання працівниками апарату
Міністерства транспорту та Державних департаментів транспорту
Законів України, постанов Верховної Ради, Указів, розпоряджень та
доручень Президента України, запитів та звернень народних
депутатів України, наказів та рішень колегії Мінтрансу,
розпоряджень та доручень Міністра та Державного секретаря та його
заступників, розгляду отриманих звернень громадян.
3. Функції
3.1 Контроль за якісним та своєчасним виконанням: Законів
України, постанов Верховної Ради, указів, розпоряджень та доручень
Президента України, запитів і звернень народних депутатів України,
наказів та рішень колегії Мінтрансу, розпоряджень та доручень
Міністра, Державного секретаря та його заступників та інших
документів з встановленими термінами їх виконання. Розгляд
отриманих звернень громадян.
3.2 Постановка документів на контроль та зняття з контролю,
формування комп'ютерної бази даних контрольованих та виконаних
документів.
3.3 Забезпечення своєчасного доведення документів до
виконавців, перевірки ходу виконання, облік і узагальнення
результатів контролю за виконанням документів.
3.4 Інформування у встановленому порядку Міністра, Державного
секретаря, його заступників, керівників державних департаментів
транспорту, департаментів, управлінь та самостійних відділів
Мінтрансу, Укрзалізниці, Укравтодору, щодо стану виконавської
дисципліни, причини порушень та заходів по їх усуненню.
3.5 Здійснення заходів щодо створення єдиної автоматизованої
системи діловодства та безпаперової системи підготовки документів
в системі Мінтрансу.
3.6 Перевірка, аналіз та вжиття заходів щодо забезпечення
ефективності контролю за виконавською дисципліною на підприємствах
транспорту, які входять до сфери управління Мінтрансу.
4. Інспекція має право:
4.1. Здійснювати систематичний та оперативний контроль шляхом
співставлення отриманої інформації з первинними документами та
проведенням перевірок виконавчої дисципліни безпосередньо на
місцях.
4.2. Отримувати необхідні документи, довідки, аналітичну
інформацію та інші матеріали в Державних департаментах транспорту,
департаментах, самостійних управліннях і відділах Мінтрансу та на
підприємствах, які належать до сфери управління Мінтрансу з
питань, що входять до компетенції Інспекції або передбачені
програмою перевірки.
4.3. За дорученням Міністра або Державного Секретаря
отримувати від посадових осіб апарату Мінтрансу, підприємств,
установ і організацій що входять до сфери управління Мінтрансу
письмових пояснень щодо причин порушення термінів чи неналежного
виконання розпорядчих документів вищестоящих органів, наказів і
доручень Міністра, Державного Секретаря та його заступників,
невжиття дієвих заходів по усуненню раніше виявлених недоліків, а
також при проведенні службових розслідувань і перевірок за
дорученням Міністра або Державного Секретаря.
4.4. Залучати за розпорядженням Міністра або Державного
секретаря до участі у перевірках працівників відповідного фаху та
кваліфікації апарату Мінтрансу, підприємств, що належать до сфери
управління Мінтрансу.
4.5 Вносити для розгляду на Колегії Мінтрансу пропозиції з
питань, віднесених до компетенції Інспекції.
4.6. Опрацьовувати та здійснювати контроль за станом розгляду
звернень громадян у відповідності до чинного законодавства.
Проводити окремі перевірки фактичного стану розгляду звернень
громадян за дорученнями Міністра або Державного Секретаря.
4.7. Надавати необхідну методичну допомогу, роз'яснення та
консультації з питань організації контролю та діловодства,
ініціювати проведення семінарів, курсів підвищення кваліфікації,
видання необхідної методичної літератури тощо з питань:
організації контролю, розгляду пропозицій, звернень, заяв і скарг,
особистого прийому громадян.
5. Відповідальність
5.1. Начальник Інспекції несе персональну відповідальність за
виконанням завдань і функцій, передбачених цим Положенням.
5.2. Відповідальність працівників Інспекції за виконання
покладених на них обов'язків визначається цим Положенням, їх
посадовими інструкційними картками та чинним законодавством.
5.3. Начальник Інспекції несе персональну відповідальність за
збереження та забезпечення нерозголошення інформації з обмеженим
доступом користування, такої, що носить конфіденційний характер
або містить державну таємницю.
Міністр Г.М. Кірпа
Приложение к информационному бюллетеню
"Весь транспорт Онлайн" N 106 от 02.06.2002 г.вгору