Про порядок заміщення вакантних посад державних службовців Міністерства аграрної політики України
Мінагрополітики України; Наказ, Порядок, Перелік [...] від 27.10.2004381
Документ v0381555-04, поточна редакція — Редакція від 25.06.2010, підстава - v0355555-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.10.2004 N 381

Про порядок заміщення вакантних посад державних
службовців Міністерства аграрної політики України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
аграрної політики
N 455 ( v0455555-05 ) від 07.09.2005
N 508 ( v0508555-06 ) від 11.09.2006
N 7 ( v0007555-07 ) від 12.01.2007
N 460 ( v0460555-07 ) від 03.07.2007
N 134 ( v0134555-08 ) від 11.03.2008
N 153 ( v0153555-09 ) від 11.03.2009
N 862 ( v0862555-09 ) від 04.12.2009
N 355 ( v0355555-10 ) від 25.06.2010 }
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
15 лютого 2002 року N 169 ( 169-2002-п ) "Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних
службовців" та розробленого і затвердженого спільним наказом
Головного управління державної служби та Української Академії
державного управління при Президентові України від 10 травня
2002 року N 30/84 ( z0446-02 ) Загального порядку проведення
іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних
службовців Н А К А З У Ю:
1. Департаменту з контролю апарату міністерства та роботи з
персоналом (Шведов В.Г.), Державному департаменту продовольства
(Лавров Є.М.), Державному департаменту рибного господарства
(Алимов С.І.), Державному департаменту ветеринарної медицини
(Вербицький П.І.), Державній службі з охорони прав на сорти рослин
(Волкодав В.В.), Державній інспекції з контролю якості
сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку
(Білий О.І.):
1.1. Проводити заміщення вакантних посад спеціалістів згідно
з Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
державних службовців ( 169-2002-п ) та Загальним порядком
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
державних службовців Міністерства аграрної політики України
(додатки 1, 2);
1.2. Сформувати екзаменаційні білети для складання іспитів
кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців за
встановленою формою (додаток 4).
2. Затвердити перелік питань на перевірку знання Конституції
України ( 254к/96-ВР ), законів України "Про державну службу"
( 3723-12 ) та "Про засади запобігання та протидії корупції"
( 1506-17 ) кандидатами на зайняття посад державних службовців з
урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних
підрозділів міністерства (додаток 3). { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 862 ( v0862555-09 ) від 04.12.2009 }
3. Затвердити форму екзаменаційної відомості проведення
іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних
службовців (додаток 5).
4. Затвердити склад конкурсної комісії Міністерства аграрної
політики України (додаток 6).
5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики
України від 31.07.2002 N 218 ( v0218555-02 ) "Про порядок
заміщення вакантних посад державних службовців Міністерства
аграрної політики України".
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Демчака І.М. ( Пункт 6 в редакції Наказів
Міністерства аграрної політики N 455 ( v0455555-05 ) від
07.09.2005, N 508 ( v0508555-06 ) від 11.09.2006 }
Міністр В.А.Слаута

Додаток 1
до наказу Мінагрополітики
України
27.10.2004 N 381
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Кабінету
Міністрів України
15.02.2002 N 169
( 169-2002-п )

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад державних службовців

Загальні положення
1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір
на заміщення вакантних посад державних службовців третьої-сьомої
категорій (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України
встановлено інший порядок заміщення таких посад.
2. Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця
повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до
державної служби громадян України.
3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних
посад державних службовців наказом (розпорядженням) керівника
відповідного державного органу, який здійснює призначення на
посаду державного службовця, утворюється конкурсна комісія у
складі голови, секретаря і членів комісії. Очолює конкурсну комісію, як правило, заступник керівника
державного органу. До складу конкурсної комісії входять
представники кадрової та юридичної служб, а також окремих
структурних підрозділів апарату державного органу.
4. У державному органі з нечисленним апаратом (до п'яти осіб)
конкурс може проводитися керівником цього органу або конкурсною
комісією органу вищого рівня.
5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному
державному органі, а також просування по службі державних
службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли
стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,
може здійснюватися без конкурсного відбору.
Умови проведення конкурсу
6. Умови проведення конкурсу в окремому державному органі
відповідно до цього Порядку визначаються його керівником, який
призначає на посади та звільняє з посад державних службовців. Рішення про проведення конкурсу приймається керівником органу
за наявності вакантної посади державного службовця.
7. До участі у конкурсі не допускаються особи, які: досягли встановленого законодавством граничного віку
перебування на державній службі; визнані в установленому порядку недієздатними; мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади
державного службовця; у разі прийняття на службу будуть безпосередньо
підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи
свояками; позбавлені права займати відповідні посади в установленому
законом порядку на визначений термін; в інших випадках, установлених законами.
8. Особи, які подали необхідні документи до державного органу
для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади
державного службовця (далі - кандидати).
9. Конкурс проводиться поетапно: 1) публікація оголошення державного органу про проведення
конкурсу у пресі або поширення його через інші засоби масової
інформації; 2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у
конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим
кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади; 3) проведення іспиту та відбір кандидатів.
Оголошення про конкурс
10. Державний орган, у якому проводиться конкурс,
зобов'язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в
пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової
інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести
його до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.
11. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися
такі відомості: 1) найменування державного органу із зазначенням його
місцезнаходження, адреси та номерів телефонів; 2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова
інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та
умов оплати праці надається кадровою службою; 3) основні вимоги до кандидатів, визначені державним органом
згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками
посад державних службовців; 4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів
з дня оголошення про проведення конкурсу). В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не
суперечить законодавству про державну службу.
12. При заміщенні вакантних посад, призначення на які
відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету
Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі
прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з
пунктом 5 цього Порядку в межах одного державного органу, конкурс
не оголошується.
Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі
13. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до
конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс,
такі документи: заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про
ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями
щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби; заповнену особову картку (форма П-2ДС) ( z0484-95 ) з
відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4 x 6 см; копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в
іншому встановленому законодавством порядку; відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру
щодо себе та членів своєї сім'ї; копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України,
засвідчену кадровою службою. Особи, які працюють у державному органі, де оголошено
конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до
заяви не додають.
14. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї
освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії
документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового
ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові
публікації тощо).
15. Забороняється вимагати відомості та документи, подання
яких не передбачено законодавством.
16. Кадрова служба державного органу перевіряє подані
документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття
на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду
державного службовця.
17. Особи, документи яких не відповідають встановленим
вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не
допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з
відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних
обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення
приймає конкурсна комісія.
18. Подані документи і матеріали конкурсної комісії
зберігаються у кадровій службі.
Проведення іспиту та відбір кандидатів
19. Іспит проводиться конкурсною комісією державного органу,
в якому оголошено конкурс, з метою об'єктивної оцінки знань і
здібностей кандидатів на посаду державних службовців.
20. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної
комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів
про місце і час його проведення.
21. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України
( 254к/96-ВР ), законів України "Про державну службу" ( 3723-12 )
та "Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ), а
також законодавства з урахуванням специфіки функціональних
повноважень відповідного державного органу та структурного
підрозділу.
22. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на
заміщення вакантних посад державних службовців розробляється
Головдержслужбою разом з Українською Академією державного
управління при Президентові України.
23. Порядок проведення іспиту у державному органі та перелік
питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки
функціональних повноважень цього державного органу та його
структурних підрозділів затверджується керівником органу, в якому
проводиться конкурс, відповідно до цього Порядку та Загального
порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
державних службовців.
24. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути
рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
25. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих
документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які
успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для
зайняття вакантних посад державних службовців.
26. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були
відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням
конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до
кадрового резерву в цьому державному органі і протягом року
прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного
конкурсу. Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з
кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може
рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.
27. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною
комісією для зайняття вакантної посади державного службовця,
оголошується повторний конкурс.
28. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо
на ньому присутні 2/3 складу.
29. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів
присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. У рішенні комісії, що подається керівнику державного органу,
обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного
кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначаються
кандидатури для зарахування до кадрового резерву.
30. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом,
який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і
подається керівникові не пізніше ніж через два дні після
голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою
окрему думку.
31. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати
конкурсу протягом трьох днів після його завершення.
32. Рішення про призначення на посаду державного службовця та
зарахування до кадрового резерву приймає керівник державного
органу на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з
дня прийняття рішення конкурсною комісією.
33. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене керівнику
відповідного державного органу протягом трьох днів після
ознайомлення з цим рішенням.
34. Рішення керівника державного органу може бути оскаржене у
порядку, визначеному законодавством.
{ Порядок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 862 ( v0862555-09 ) від 04.12.2009 }

Додаток 2
до наказу Мінагрополітики
України
27.10.2004 N 381

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення
вакантних посад державних службовців

Цей Порядок визначає правові та організаційні засади
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
державних службовців, як одного з етапів конкурсу, що проводиться
відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад державних службовців міністерства (далі - Порядок проведення
конкурсу).
Загальні положення
1. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та
здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних
службовців.
2. Іспит проводиться конкурсною комісією міністерства.
3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад,
документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на
державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних
службовців. Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам,
за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються,
про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним
обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин,
він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна
комісія.
4. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними
умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок
результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними
критеріями оцінки.
5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних
посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України
( 254к/96-ВР ), законів України "Про державну службу" ( 3723-12 )
та "Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ), а
також законодавства з урахуванням специфіки функціональних
повноважень Мінагрополітики України та структурного підрозділу,
згідно із переліком питань, затвердженим цим наказом (додаток 3). Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах
чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових
нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в
установленому порядку.
6. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних
друкованих засобах масової інформації та обов'язково надаватися
для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів
для участі в конкурсі.
7. Екзаменаційні білети складаються за формою, наведеною у
додатку 4 до цього наказу, та затверджуються головою конкурсної
комісії. До кожного білета включається по одному питанню на
перевірку знання Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів
України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про засади запобігання
та протидії корупції" ( 1506-17 ) та два питання на перевірку
знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень
Мінагрополітики України та його структурного підрозділу - всього
5 питань, які відбираються із затвердженого переліку (додаток 3).
8. Кількість білетів має бути не менше 15.
9. З урахуванням специфіки функціональних повноважень
міністерства та його структурного підрозділу можливе розроблення
кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності
від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.
10. Проведення іспиту можливе і шляхом комп'ютерного
тестування з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу
(додаток 1) та цього Порядку.
11. Процедура іспиту складається з 3 етапів: 1) організаційна підготовка до іспиту; 2) складання іспиту; 3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.
12. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної
комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів
про місце і час його проведення.
Організаційна підготовка до іспиту
13. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день
проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних
посад.
14. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та
процедуру складання іспиту.
15. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає
на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація
секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для
кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли
умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі
виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою
конкурсної комісії.
Складання іспиту
16. Під час підготовки відповідей на запитання
екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів
конкурсної комісії.
17. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення
однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та
за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 18 цього
Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох
вакантних посад.
18. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам
зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та
забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета.
Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому
складається іспит, до його закінчення.
19. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами,
які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у
присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час
складання іспиту.
20. Іспит складається державною мовою.
21. При підготовці відповідей на питання білета кандидат
здійснює записи на аркуші із штампом міністерства. Перед
відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові
кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис
кандидата та дата складання іспиту.
22. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний
білет має становити не більше 60 хвилин.
Оцінювання та підбиття підсумків іспиту
23. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна
система. П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі
знання Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів України "Про
державну службу" ( 3723-12 ), "Про засади запобігання та протидії
корупції" ( 1506-17 ) та успішно справилися із запитаннями на
перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки
функціональних повноважень міністерства та його структурного
підрозділу. Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні
знання Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів України "Про
державну службу" ( 3723-12 ), "Про засади запобігання та протидії
корупції" ( 1506-17 ) і достатньо володіють знаннями законодавства
з урахуванням специфіки функціональних повноважень міністерства та
його структурного підрозділу. Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння
поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи. Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні
поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді
допустили значну кількість помилок. Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на
питання у встановлений строк.
24. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту,
проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка
проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії
приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання
екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з
відповідями кандидата.
25. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за
кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну
відомість, форма якої наведена в додатку 5. З результатами іспиту
кандидат ознайомлюється.
26. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з
іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій
службі.
27. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є
нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути
виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно
склали іспит.
28. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від
максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
29. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути
рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.
{ Загальний порядок із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 862 ( v0862555-09 ) від
04.12.2009 }
Начальник Департаменту
з контролю апарату міністерства
та роботи з персоналом В.Г.Шведов

Додаток 3
до наказу Мінагрополітики
України
27.10.2004 N 381

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України,
законів України "Про державну службу" та
"Про засади запобігання та протидії корупції"

I. Питання на перевірку знання Конституції України
( 254к/96-ВР )
1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України
(ст. ст. 1, 2).
3. Форма правління в Україні (ст. 5).
4. Конституційний статус державної мови та мов національних
меншин України (ст. 10).
5. Найважливіші функції держави (ст. 17).
6. Державні символи України (ст. 20).
7. Конституційне право на працю (ст. 43).
8. Конституційне право на освіту (ст. 53).
9. Обов'язки громадянина України (ст. ст. 65-68).
10. Повноваження Верховної Ради України (ст. 85).
11. Державний бюджет України (ст. 96).
12. Порядок обрання Президента України (ст. 103).
13. Склад Кабінету Міністрів України (ст. 114).
14. Повноваження Кабінету Міністрів України (ст. ст. 116, 117).
15. Система адміністративно-територіального устрою України
(ст. 133).
II. Питання на перевірку знання Закону України
"Про державну службу"
( 3723-12 )
1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за
Законом України "Про державну службу" (ст. ст. 1, 2).
2. Право на державну службу (ст. 4).
3. Основні напрями державної політики у сфері державної
служби (ст. 6).
4. Основні обов'язки державних службовців (ст. 10).
5. Основні права державних службовців (ст. 11).
6. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її
проходженням (ст. ст. 12, 16).
7. Особливості дисциплінарної відповідальності державних
службовців (ст. 14).
8. Присяга державних службовців (ст. 17).
9. Класифікація посад та ранги державних службовців
(ст. ст. 25, 26).
10. Прийняття на посаду державного службовця: випробування
при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців
(ст. ст. 15, 18, 19).
11. Просування по службі державного службовця (ст. 27).
12. Підстави припинення державної служби (ст. 30).
13. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців;
соціально-побутове забезпечення державних службовців (ст. ст. 35,
36).
14. Пенсійне забезпечення державних службовців (ст. 37).
15. Етика поведінки державного службовця (ст. 5).
III. Питання на перевірку знання
Закону України "Про засади запобігання
та протидії корупції"
( 1506-17 )
1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт
інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода
(стаття 1). 2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення
(стаття 2). 3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та
протидії корупції (стаття 3). 4. Обмеження, спрямовані на запобігання та протидію корупції
(стаття 4). 5. Обмеження щодо одержання подарунків та роботи близьких
осіб (статті 5, 6). 6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили
діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, органів
місцевого самоврядування ( стаття 7). 7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на
зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або
органів місцевого самоврядування (стаття 9). 8. Фінансовий контроль (стаття 10). 9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів
(статті 11, 12). 10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових
актів (стаття 13). 11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання та
протидії корупції (стаття 15). 12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні
та протидії корупції (стаття 17). 13. Види відповідальності за корупційні правопорушення
(стаття 18). 14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили
корупційні правопорушення (стаття 19). 15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування
збитків, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення
корупційного правопорушення (стаття 22). { Розділ III додатку 3 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики N 862 ( v0862555-09 ) від 04.12.2009 }
IV. Питання, що стосуються функціональних повноважень
Міністерства аграрної політики України
1. Основні завдання Мінагрополітики України як центрального
органу виконавчої влади.
2. Основні напрямки державної аграрної політики, стратегії та
механізмів її реалізації.
3. Розробка та реалізація в галузях агропромислового
виробництва бюджетної, податкової та митної політики.
4. Державна програма соціального і економічного розвитку
агропромислового комплексу України.
5. Інвестиційна політика в галузі агропромислового
виробництва.
6. Державний контроль за якістю сільськогосподарської
продукції та сировини.
7. Вдосконалення системи управління агропромисловим
комплексом.
8. Реформування економічних, соціальних та правових відносин
у сфері агропромислового виробництва.
9. Забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств
агропромислового комплексу всіх форм власності.
10. Залучення міжнародної технічної допомоги з питань
реформування галузей агропромислового виробництва.
11. Проведення земельної реформи, моніторингу земель
сільськогосподарського призначення та відновлення їх
продуктивності.
12. Розробка системи галузевих стандартів, норм і нормативів
та контроль за їх додержанням.
13. Розробка і здійснення заходів щодо формування
інфраструктури та активізації функціонування аграрного ринку.
14. Галузеве співробітництво України з Європейським Союзом.
15. Організаційне та методичне забезпечення підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників.
16. Повноваження Мінагрополітики України в галузі освіти та
науки, що витікають із Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ).
V. Питання що стосуються функціональних
повноважень структурних підрозділів
Мінагрополітики України
Департамент економіки та управління
державною власністю
1. Основні положення Програми діяльності Кабінету Міністрів
України "Український прорив: для людей, а не політиків"
( n0001120-08 ).
2. Основні пріоритети державної аграрної політики згідно
Закону України "Про основні засади державної аграрної політики на
період до 2015 року" ( 2982-15 ).
3. Види державних цільових програм (ст. 1 Закону України "Про
державні цільові програми") ( 1621-15 ).
4. Хто може бути ініціатором розроблення державної цільової
програми?
5. Назвіть та дайте коротку анотацію законодавчих актів, що
регулюють орендні відносини.
6. Хто може бути орендодавцем цілісного майнового комплексу
підприємства, цілісного майнового комплексу структурного
підрозділу, нерухомого майна, індивідуально визначеного майна?
7. Які переваги має трудовий колектив при укладенні договору
оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його
структурного підрозділу?
8. Хто може виступати із ініціативою щодо приватизації
майнового комплексу?
9. Які пільги мають члени трудового колективу при
приватизації?
10. Якими законодавчими актами керуються при приватизації
об'єктів агропромислового комплексу?
11. Що таке економічна політика?
12. Які основні показники характеризують роботу АПК?
13. Основні джерела інформації для проведення економічного
аналізу роботи підприємств агропромислового комплексу?
14. Які існують форми власності відповідно до Конституції
України ( 254к/96-ВР )?
15. Які нормативно правові документи регулюють питання, що
стосуються управління державним майном?
Департамент розвитку аграрного ринку
1. Основні завдання Департаменту розвитку аграрного ринку.
2. Основні положення Закону України "Про державну підтримку
сільського господарства України" ( 1877-15 ).
3. Роль Аграрного фонду та основні засади його діяльності по
регулюванню аграрного ринку.
4. Товарна біржа, біржовий ринок. Законодавче регулювання,
принципи діяльності.
5. Спотові, форвардні та ф'ючерсні угоди. Поняття,
особливості та застосування.
6. Поняття оптового ринку. Основні засади створення та
діяльності.
7. Інфраструктура аграрного ринку. Основні об'єкти та
учасники.
8. Особливості функціонування аграрного ринку в умовах
членства України в СОТ.
9. Роль гармонізації стандартів і регламентів на
сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки.
10. Система забезпечення якості сільськогосподарської та
харчової продукції. Законодавче регулювання безпеки продукції.
11. Способи державного регулювання цін на
сільськогосподарську продукцію.
12. Ціновий моніторинг, завдання та способи здійснення.
Департамент фінансів
1. Основні напрямки державної податкової політики в
агропромисловому комплексі.
2. Принципи побудови системи оподаткування в Україні.
3. Податок - його суть та призначення.
4. Основні види загальнодержавних та місцевих податків.
5. Фіксований сільськогосподарський податок (ФСП): - платники ФСП; - об'єкт оподаткування ФСП; - ставки ФСП.
6. Спеціальні режими оподаткування сільгосптоваровиробників
податком на додану вартість: їх характеристика та напрямки
використання коштів.
7. Податкові санкції.
8. Сутність, призначення і роль бюджету держави.
9. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування.
10. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України.
11. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання.
12. Система доходів бюджету.
13. Система видатків бюджету.
14. Основні положення Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ).
15. Особливості пільгового кредитування сільськогосподарських
товаровиробників.
16. Основні положення Закону України "Про державну підтримку
сільського господарства України" ( 1877-15 ).
17. Основні положення Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ).
18. Загальні принципи та умови здешевлення вартості страхових
премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку.
Департамент зовнішньоекономічного співробітництва
1. Основні зобов'язання, взяті Україною в ході переговорного
процесу щодо вступу до Світової організації торгівлі, та які
стосуються сільського господарства.
2. Запровадження ліцензування експорту/імпорту
сільськогосподарської продукції.
3. Види і ставки мита.
4. Основні етапи та порядок порушення антидемпінгового
розслідування.
5. Поняття, порядок укладання, виконання та денонсації
міжнародних договорів міжвідомчого характеру.
6. Основні принципи функціонування міжурядових комісій та
питання, що розглядаються на засіданнях цих комісій.
7. Поняття зовнішньоекономічної діяльності.
8. Поняття міжнародної технічної допомоги.
9. Основні міжнародні фінансові організації, які діють в
Україні.
10. Найбільші країни інвестори в аграрний сектор економіки
України.
11. Види іноземних інвестицій.
12. Особливості функціонування спеціальних економічних зон та
територій пріоритетного розвитку в Україні.
13. Основні напрями інтеграційного процесу України до ЄС.
14. Сільськогосподарська політика України та ЄС.
15. Основні положення Угоди про партнерство та
співробітництво між Україною і ЄС щодо сільського господарства та
агропромислового сектора.
Департамент аграрної освіти, науки та дорадництва
1. Основні нормативні документи в галузі освіти.
2. Вимоги до організації навчального процесу у вищих аграрних
навчальних закладах та закладах післядипломної освіти.
3. Освітньо-кваліфікаційні рівні.
4. Порядок створення, ліквідації та реорганізації вищих
навчальних закладів.
5. Ліцензування освітньої діяльності, акредитація напрямів,
спеціальностей та вищих навчальних закладів.
6. Ступенева освіта, її принципи.
7. Вибори, призначення керівників вищих навчальних закладів.
8. Студентське самоврядування.
9. Основні поняття сільськогосподарської дорадчої діяльності.
10. Роль сільськогосподарських дорадчих служб в розвитку
аграрного сектору економіки.
11. Якими нормативними актами регламентується
сільськогосподарська дорадча діяльність в Україні?
12. Які послуги відповідно до Закону України "Про
сільськогосподарську дорадчу діяльність" ( 1807-15 ) належать до
дорадчих?
13. Основний нормативно-правовий акт, яким керується у своїй
діяльності відділ організації наукових досліджень.
14. Основні принципи державного управління та регулювання у
науковій і науково-технічній діяльності.
15. Прикладні наукові дослідження.
16. Фундаментальні наукові дослідження.
17. Підготовка наукових кадрів.
Департамент інженерно-технічного забезпечення
1. Основні завдання департаменту та його структурних
підрозділів.
2. Основні напрямки діяльності відділу інженерно-технічного
забезпечення.
3. Основні напрямки діяльності відділу енергетики та
альтернативних видів палива.
4. Основні напрямки діяльності відділу ринків техніки.
5. Основні функції Державної інспекції по нагляду за
технічним станом машин.
6. Основні напрямки інженерно-технічного забезпечення для
агропромислового комплексу.
7. Основні органи, що здійснюють державний контроль в галузі
за споживанням сільгосптоваровиробниками паливно-енергетичних
ресурсів.
8. Порядок забезпечення підприємств АПК пально-мастильними
матеріалами згідно з чинними нормативно-правовими актами.
9. Основні положення Закону України "Про систему
інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу"
( 229-16 ).
10. Програми державної підтримки забезпечення
сільськогосподарських товаровиробників технікою.
11. Основні нормативні документи, якими керується у роботі
Державна інспекція по нагляду за технічним станом машин.
12. Права і обов'язки інженерів-інспекторів державного
технічного нагляду.
Департамент ринків рослинництва
1. Нормативно-правові акти, які регламентують державну
підтримку виробництва продукції рослинництва.
2. Закони України та нормативно-правові акти, згідно з якими
надається державна підтримка розвитку галузі хмелярства. Порядок
використання бюджетних коштів, виділених для розвитку галузі
хмелярства.
3. Головні причини спаду бурякового виробництва в Україні.
Закони України та постанови Кабінету Міністрів України, що
регламентують мінімальні ціни на цукор та цукрові буряки, граничні
розміри поставки цукру на внутрішній ринок.
4. Закон України, який регламентує державну підтримку щодо
виробництва та розвитку ринку зерна як пріоритетного сектору
економіки агропромислового комплексу України.
5. Насінництво сільськогосподарських культур та захист
інтелектуальної власності на сорти рослин. Нормативно-законодавчі
акти.
6. Сучасний стан грунтів України. Закони України та
нормативно-правові акти, які діють у сфері охорони, відтворення та
підвищення родючості грунтів.
7. Забезпечення екологічної безпеки у поводженні з
пестицидами, агрохімікатами. Закони України та нормативно-правові
акти, що діють у цій сфері.
8. Відшкодування розмірів сортових надбавок за придбане
сільгосптоваровиробниками насіння основних сільськогосподарських
культур.
9. Закони України та нормативно-правові акти, що
регламентують переміщення через державний кордон підкарантинної
продукції.
10. Використання зрошуваних земель в Україні.
11. Сучасний стан та перспективи розвитку галузі
картоплярства в Україні.
12. Технології вирощування зернових культур в Україні.
13. Сучасний стан розвитку галузі льонарства в Україні.
14. Нормативні документи Мінагрополітики щодо запровадження
науково-обгрунтованих сівозмін.
15. Енергозберігаючі технології вирощування овочів закритого
грунту.
Департамент розвитку сільських територій
1. Хто має право на отримання земельного паю?
2. Від чого залежить розмір і вартість земельного паю?
3. Як визначається розмір орендної плати за землю?
4. Яким законодавчим актом встановлюється право на отримання
майнового паю та хто має право на його отримання?
5. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів.
6. Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів
будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи.
7. Порядок здійснення підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі.
8. Нормативно-правова база забезпечення зайнятості сільського
населення, порядок отримання статусу безробітного.
9. Шляхи розв'язання проблем зайнятості на селі, визначені
Державною цільовою програмою розвитку українського села на період
до 2015 року ( 1158-2007-п ).
10. Основні положення постанови Кабінету Міністрів України
від 31.01.07 N 106 ( 106-2007-п ) "Про затвердження порядку
розроблення державних цільових програм".
11. Основні положення постанови Кабінету Міністрів України
від 23.05.07 N 751 ( 751-2007-п ) "Про затвердження Порядку
підготовки, укладення та виконання угоди щодо регіонального
розвитку і відповідної типової угоди".
12. Основна мета та завдання Державної цільової програми
розвитку українського села на період до 2015 року ( 1158-2007-п ).
13. Етапи здійснення та контроль виконання Державної цільової
програми розвитку українського села на період до 2015 року
( 1158-2007-п ).
14. Яким шляхом забезпечується формування
інвестиційно-інноваційної моделі розвитку сільського господарства?
15. Законодавчо-правова база реформування земельно-майнових
відносин. Коротка характеристика.
Департамент ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
1. Основні вимоги до сировини м'ясної промисловості.
2. Охарактеризуйте м'ясо як сировину для виготовлення
споживчих продуктів.
3. Характеристика забійних тварин.
4. Вимоги Стандарту до якості молочної сировини.
5. Що сприяє підвищенню продуктивності корів молочного і
м'ясного напрямків продуктивності?
6. Яка різниця по екстер'єру молочної худоби від м'ясної?
7. Найвища продуктивність корів молочного напряму
продуктивності та молодняку м'ясного напряму продуктивності.
8. Вихід м'яса у тварин молочного та м'ясного напрямів
продуктивності.
9. Постанови Уряду, спрямовані на розвиток галузі вівчарства,
їх мета та основні положення.
10. Нормативно-правові акти розвитку бджільництва, їх мета та
основні положення.
11. Законодавство України про племінну справу у тваринництві.
12. Перелік об'єктів в племінній справі у тваринництві.
13. Що таке державна реєстрація племінних тварин і племінних
стад?
14. Основні повноваження державних органів управління
племінною справою у тваринництві.
15. Органи, що здійснюють державний контроль у галузі
племінної справи у тваринництві.
Департамент правової та законопроектної роботи
1. Роль та повноваження юридичної служби в органах виконавчої
влади.
2. Основні положення Закону України "Про державну підтримку
сільського господарства України" ( 1877-15 ).
3. Правила підготовки законопроектів та актів Кабінету
Міністрів України.
4. Порядок подання нормативно-правових актів на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Поняття та основні елементи нормопроектувальної техніки.
6. Правовий статус підприємств: поняття підприємств,
організаційно-правові форми, порядок створення, державна
реєстрація та припинення діяльності підприємств.
7. Поняття об'єднань підприємств, їх види та
організаційно-правова форма.
8. Порядок укладання договорів. Істотні умови договору.
9. Завдання адміністративного судочинства та компетенція
адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
(ст. 2, 17 КАСУ) ( 2747-15 ).
10. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у
цивільному та адміністративному процесах.
Департамент харчової промисловості
1. Продовольча безпека населення. Закон, який визначає основи
державної політики щодо забезпечення продовольчої безпеки
населення.
2. Основні нормативно-правові акти у сфері державного
регулювання цін на продовольчі товари.
3. Перелік продуктів харчової промисловості, згідно з яким
проводиться моніторинг цін на споживчому ринку. Орган, на який
покладено функції щодо здійснення моніторингу цін на продукцію
харчової промисловості.
4. Акцизний збір. Перелік продуктів харчової промисловості, з
яких справляється акцизний збір. Нормативно-правові акти, які
регламентують обчислення та сплату акцизного збору у цій сфері.
5. Призначення акцизного оподаткування. Визначення платників
та об'єктів оподаткування акцизним збором.
6. Мінімальна гарантована тарифна ставка робітника, який
виконує просту роботу, що не потребує кваліфікації, передбачена
Галузевою Угодою. Мінімальні соціальні гарантії, передбачені
нормами цієї угоди.
7. Нормативно-правові акти, згідно з якими здійснюється
державна підтримка вітчизняних виробників харчової продукції.
8. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, що регулюють
процеси приватизації в харчовій промисловості.
9. Питома вага вітчизняних продуктів на продовольчому ринку
України. Експорт та імпорт продовольчих товарів: перелік продукції
та країни, що споживають українську харчову продукцію та
імпортують продукти харчування.
10. Баланси основних видів харчової продукції. Мета складання
та порядок їх розрахунків.
11. Загальні вимоги Європейського Союзу до якості сировини та
харчової продукції.
12. Основні положення Закону України "Про безпечність і
якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ).
13. Харчові добавки і критерії їх використання у харчовій
промисловості.
14. Основні принципи переходу харчової промисловості на
інноваційну модель розвитку.
15. Нормативна документація, якою визначені показники
екологічної безпеки харчової продукції.
Департамент з контролю апарату
та роботи з персоналом
1. Документ, що регламентує систему документування
управлінської діяльності міністерства.
2. Нормативно-розпорядчі документи, які видає міністерство.
3. Порядок підготовки, узгодження та подання до Кабінету
Міністрів України проектів законодавчих та нормативно-правових
актів.
4. Вимоги до оформлення вихідних документів.
5. Організація контролю виконання документів.
6. Порядок розгляду депутатських запитів і звернень.
7. Основні функції кадрової служби центрального органу
виконавчої влади.
8. Прийняття, проходження, просування та звільнення з
державної служби.
9. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних
службовців.
10. Підвищення кваліфікації державних службовців.
11. Атестація державних службовців.
12. Пенсійне забезпечення державних службовців.
13. Укладання контрактів з керівниками підприємств державної
власності.
14. Документ, який регламентує роботу архіву, та вимоги до
складання номенклатури справ.
15. Документ, який регламентує роботу структурного підрозділу
по організації проведення тендерів.
Управління бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи
1. Які основні нормативно-правові акти та положення
(стандарти) бухгалтерського обліку щодо складання фінансової
звітності існують на сьогодні?
2. Облікова політика підприємства і порядок її впровадження
на підприємствах і в організаціях.
3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової
звітності.
4. Терміни подання підприємствами квартальної та річної
фінансової звітності.
5. Види та склад звітності бюджетних установ.
6. Який державний орган займається регулюванням питань
бухгалтерського обліку та фінансової звітності?
7. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулюють
бюджетні відносини в Україні.
8. Основні права та обов'язки працівників відділу
контрольно-ревізійної роботи Управління бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи.
9. Яким нормативно-правовим актом регламентується робота
внутрішнього фінансового контролю?
10. Яким документом оформляються матеріали ревізій і
перевірок та послідуючий контроль за цими матеріалами?
Управління організаційних структур
і соціально-трудових відносин
1. Основні нормативно-правові акти, якими регулюються
соціально-трудові відносини в аграрному секторі.
2. Сфера державного регулювання оплати праці.
3. Система договірного регулювання оплати праці.
4. Структура заробітної плати.
5. Мінімальна заробітна плата.
6. Джерела коштів на оплату праці.
7. Умови і розміри оплати праці керівників підприємств,
заснованих на державній власності, та об'єднань державних
підприємств.
8. Нормативні документи, якими визначені умови оплати праці
працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету.
9. Нормативні документи, якими визначені умови оплати праці
державних службовців.
10. Основні нормативно-правові акти з питань пенсійного
забезпечення громадян.
Спеціальне управління
1. Які основні завдання мобілізаційного підрозділу органу
державної влади?
2. Які права має мобілізаційний підрозділ органу державної
влади?
3. Виконання якого комплексу заходів передбачає мобілізаційна
підготовка?
4. Що таке мобілізація?
5. Як здійснюється фінансування мобілізаційної підготовки та
мобілізації?
6. Які повноваження має орган державної влади у сфері
мобілізаційної підготовки та мобілізації?
7. Мета та порядок бронювання військовозобов'язаних.
8. Яка інформація може бути віднесена до державної таємниці у
сфері економіки, науки і техніки?
9. Які обов'язки покладаються на громадян щодо збереження
державної таємниці?
10. Які існують обмеження прав у зв'язку з допуском і
доступом до державної таємниці?
11. Які існують підстави для тимчасових обмежень у праві
виїзду громадян України за кордон?
12. У яких випадках не надається допуск до державної
таємниці?
13. Яким чином проводиться виїзд з України громадян, які
обізнані з відомостями, що становлять державну таємницю?
14. Покарання, які несуть громадяни у разі порушення
законодавства про державну таємницю.
15. Що є інформацією з обмеженим доступом?
Відділ у зв'язках з Верховною Радою України
і координації законотворчої роботи
1. Загальні положення Відділу у зв'язках з Верховною Радою
України і координації законотворчої роботи.
2. Основні завдання Відділу у зв'язках з Верховною Радою
України і координації законотворчої роботи.
3. Основні функції Відділу у зв'язках з Верховною Радою
України і координації законотворчої роботи.
4. Якими нормативно-правовими актами потрібно керуватися у
роботі по взаємодії з Верховною Радою України?
5. Якими матеріалами Відділ у зв'язках з Верховною Радою
України і координації законотворчої роботи, відповідно до своїх
функцій, забезпечує керівництво та структурні підрозділи
міністерства?
6. Основні функції Відділу у зв'язках з Верховною Радою
України і координації законотворчої роботи з організації розгляду
пропозицій, заяв і скарг громадян.
7. Вимоги до оформлення документів з питань розгляду
пропозицій, заяв і скарг громадян.
8. Якими нормативно-правовими актами потрібно керуватися у
роботі з організації розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян?
9. Хто має право законодавчої ініціативи в Україні?
10. Основні повноваження органу законодавчої ініціативи
України.
11. Правова база діяльності Верховної Ради України.
12. Кількість і завдання комітетів Верховної Ради України.
13. Порядок роботи Верховної Ради України.
14. Порядок набрання чинності законодавчих актів.
15. Основні повноваження Комітету з питань аграрної політики
та земельних відносин Верховної Ради України.
Відділ виставок та інформатизації
1. Основні стратегічні цілі розвитку інформаційного
суспільства в Україні.
2. Національна політика розвитку інформаційного суспільства в
Україні.
3. Головна мета та основні завдання Національної програми
інформатизації.
4. Законодавча база у сфері інформатизації.
5. Електронний документ та електронний цифровий підпис.
6. Технічний захист інформації (ТЗІ) та суб'єкти системи ТЗІ.

7. Правова основа технічного захисту інформації в Україні.
8. Визначення виставково-ярмаркової діяльності.
9. Основні завдання у сфері виставкової діяльності.
10. Суб'єкти виставкової діяльності.
11. Вимоги до проведення виставок і ярмарків.
12. Фінансування виставок і ярмарків.
13. Удосконалення виставкової діяльності.
14. Процедура визначення розпорядника виставки (ярмарку).
15. Державне регулювання у сфері виставкової діяльності.
Відділ розвитку садівництва,
виноградарства та виноробства
1. Законодавча база та інші нормативно-правові акти, які
регламентують здійснення державної політики в галузях садівництва,
виноградарства та виноробства.
2. Основні проблеми галузей садівництва та виноградарства у
зв'язку з вступом України до СОТ.
3. Джерела державної підтримки розвитку галузей
виноградарства та садівництва.
4. Організація плодового та виноградного розсадництва.
5. Основні принципи інтегрованої системи захисту багаторічних
насаджень.
6. Основні фактори інтенсифікації садівництва та
виноградарства.
7. Основні умови створення багаторічних насаджень у різних
грунтово-кліматичних зонах України.
8. Основи державної політики щодо виноробної галузі України.
9. Основні проблеми виноробної галузі у зв'язку з вступом
України до СОТ.
10. Атестація виноробного виробництва. Порядок та
періодичність проведення.
11. Порядок отримання ліцензії на виробництво виноробної
продукції. Випадки, при яких анулюються ліцензії.
12. Імпорт-експорт виноробної продукції. Умови та порядок
здійснення.
13. Порядок затвердження нормативної документації на нові
види виноробної продукції.
14. Взаємозв'язок між стандартами та технологічними
інструкціями. Випадки, при яких розробляються технічні умови.
15. Проблеми фальсифікації виноробної продукції та способи
боротьби з ними.
Сектор охорони праці, пожежної безпеки
та безпеки дорожнього руху
1. Основні принципи державної політики в галузі охорони
праці.
2. Управління охороною праці та обов'язки роботодавця.
3. Служба охорони праці на підприємстві.
4. Навчання з питань охорони праці.
5. Державне управління охороною праці.
6. Нормативно-правові акти з охорони праці.
7. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.
8. Відповідальність за порушення законодавства про охорону
праці.
9. Основні принципи страхування від нещасного випадку.
10. Управління страхуванням від нещасного випадку.
11. Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому
ушкодженням його здоров'я.
12. Порядок і строки проведення страхових виплат.
13. Права та обов'язки застрахованого та роботодавця як
страхувальника.
14. Основні положення Закону України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ).
15. Основні положення Закону України "Про дорожній рух"
( 3353-12 ). { Розділ 5 додатку 3 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики N 153 ( v0153555-09 ) від 11.03.2009 }

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 862 ( v0862555-09 ) від 04.12.2009 }

Начальник Департаменту з контролю
апарату міністерства
та роботи з персоналом В.Г.Шведов

Додаток 4
до наказу Мінагрополітики
України
27.10.2004 N 381

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N _____
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад державних службовців

1. Питання на перевірку знання Конституції України.
2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну
службу".
3. Питання на перевірку знання Закону України "Про боротьбу з
корупцією".
4. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням
функціональних повноважень Міністерства аграрної політики України.
5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням
специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу
міністерства.
Начальник Департаменту з контролю
апарату міністерства
та роботи з персоналом В.Г.Шведов

Додаток 5
до наказу Мінагрополітики
України
27.10.2004 N 381

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад державних службовців конкурсною комісією
Міністерства аграрної політики України

від "___" ____________ 200_ року
згідно з Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад державних службовців
------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище, ім'я,| Посада, на яку |Категорія|Номер |Загальна| |з/п | по батькові | претендує | посади |білета| сума | | | | кандидат | | | балів | |----+---------------+-----------------+---------+------+--------| | | | | | | | |----+---------------+-----------------+---------+------+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова комісії ______________ ______________________
(підпис) (П.І.Б.)
Заступник
голови комісії ______________ ______________________
(підпис) (П.І.Б.)
Члени комісії ______________ ______________________
(підпис) (П.І.Б.)
Секретар комісії ______________ ______________________
(підпис) (П.І.Б.)
Начальник Департаменту з контролю
апарату міністерства
та роботи з персоналом В.Г.Шведов

Додаток 6
до наказу Мінагрополітики
27.10.2004 N 381
(в редакції наказу
Мінагрополітики
25.06.2010 N 355)
( v0355555-10 )

СКЛАД
конкурсної комісії Міністерства
аграрної політики України

МЕЛЬНИК - перший заступник Міністра
Сергій Іванович аграрної політики України, голова комісії
ТРИГУБЕНКО - заступник Міністра аграрної
Сергій Миколайович політики України, заступник голови комісії
ТЮПА - головний спеціаліст відділу
Олена Володимирівна кадрів апарату міністерства Департаменту
з контролю апарату та роботи з персоналом,
секретар комісії
Члени комісії:
ГРИНЬКО - заступник директора Департаменту
Павло Васильович інженерно-технічного забезпечення
ДОВГИЙ - начальник відділу організаційних
Сергій Анатолійович структур Управління організаційних
структур і соціально-трудових відносин
ЖАРУН - заступник директора Департаменту ринків
Юрій Леонідович рослинництва
МИРГОРОДСЬКИЙ - в.о. директора Департаменту
Олег Петрович правової та законопроектної роботи
ЛАБОЖЕНКО - директор Департаменту
Дмитро Борисович з контролю апарату та роботи з персоналом
ПИЩОЛКА - заступник директора
Володимир Андрійович Департаменту ринків тваринництва
з Головною державною племінною інспекцією
СИНЯВСЬКА - директор Департаменту аграрної
Ірина Максимівна освіти, науки та дорадництва
ЧЕРВІНСЬКА - начальник Спеціального управління
Людмила Феліксівна
{ Додаток 6 в редакції Наказів Міністерства аграрної політики
N 455 ( v0455555-05 ) від 07.09.2005, N 508 ( v0508555-06 ) від
11.09.2006, N 7 ( v0007555-07 ) від 12.01.2007, N 460
( v0460555-07 ) від 03.07.2007, N 134 ( v0134555-08 ) від
11.03.2008, N 355 ( v0355555-10 ) від 25.06.2010 }
Начальник Департаменту з контролю
апарату міністерства
та роботи з персоналом В.Г.Шведоввгору