Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2012  № 378

Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 29 березня 2012 року

Відповідно до підпунктів 26 і 28 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 410, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 423, та Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1169/19907, та на підставі рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 29 березня 2012 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 1);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 2);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора філософії здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 3).

2. Присвоїти вчене звання старшого наукового співробітника за науковими спеціальностями і видати атестати старшого наукового співробітника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 4).

3. Відмовити у присвоєнні вченого звання старшого наукового співробітника за науковими спеціальностями та у видачі атестатів старшого наукового співробітника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 5).

4. Зауваження експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту до дисертацій та атестаційних справ здобувачів наукових ступенів (додаток 6) взяти до відома.

Звернути увагу спеціалізованих вчених рад на необхідність дотримання вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів.

5. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В.Д.) забезпечити оформлення та видачу дипломів доктора наук, кандидата наук, доктора філософії та атестатів старшого наукового співробітника.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

Міністр

Д.В. Табачник
Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29.03.2012  № 378

СПИСОК
здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Д 20.051.06

Салій Ярослав Петрович, 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні"

Гасюк Іван Михайлович, 01.04.24 "Фізика колоїдних систем"

Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України

Д 64.245.01

Калініченко Олександр Іванович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Інститут монокристалів НАН України

Д 64.169.01

Притула Ігор Михайлович, 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.08

Єсилевський Семен Олександрович, 03.00.02 "Біофізика"

Д 26.001.18

Олійник Андрій Степанович, 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел"

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Д 41.051.01

Борщак Віталій Анатолійович, 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків"

Сумський державний університет

Д 55.051.02

Проценко Сергій Іванович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.03

Єфімова Світлана Леонідівна, 01.04.05 "Оптика, лазерна фізика"

ХІМІЧНІ НАУКИ

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

Д 26.220.01

Кобилянський Євгеній Васильович, 02.00.13 "Нафтохімія і вуглехімія"

Інститут органічної хімії НАН України

Д 26.217.01

Волочнюк Дмитро Михайлович, 02.00.03 "Органічна хімія"

02.00.08 "Хімія елементоорганічних сполук"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.03

Затовський Ігор Вікторович, 02.00.01 "Неорганічна хімія"

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут агроекології і природокористувння НААН України

Д 26.371.01

Рильський Олександр Федорович, 03.00.16 "Екологія"

Солодкий Володимир Дмитрович, 03.00.16 "Екологія"

Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України

Д 26.211.01

Гапон Світлана Василівна, 03.00.05 "Ботаніка"

Інститут гідробіології НАН України

Д 26.213.01

Кірпенко Наталя Іванівна, 03.00.17 "Гідробіологія"

Потрохов Олександр Спиридонович, 03.00.10 "Іхтіологія"

Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України

Д 26.153.01

Хаустов Олександр Олександрович, 03.00.08 "Зоологія"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.38

Гарманчук Людмила Василівна, 03.00.11 "Цитологія, клітинна біологія, гістологія"

Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України

Д 26.215.01

Буюн Людмила Іванівна, 03.00.05 "Ботаніка"

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

Д 35.072.04

Поберейко Богдан Петрович, 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини"

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

Д 08.085.02

Шпирько Микола Васильович, 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби"

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Д 12.085.02

Гусєнцова Яна Алімівна, 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання"

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.04

Петрина Дмитро Юрійович, 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища"

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

Д 27.201.01

Талерко Микола Миколайович, 21.06.01 "Екологічна безпека"

Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України

Д 26.207.01

Косско Ігор Олександрович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.09

Катушков Володимир Олексійович, 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія"

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Д 64.062.07

Кравченко Олександр Іванович, 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи"

Національний авіаційний університет

Д 26.062.05

Тропіна Альбіна Альбертівна, 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми"

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Д 64.050.13

Білогуб Олександр Віталійович, 05.05.03 "Двигуни та енергетичні установки"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Д 26.002.05

Радовенчик Вячеслав Михайлович, 21.06.01 "Екологічна безпека"

Д 26.002.19

Кебкал Костянтин Георгійович, 05.09.08 "Прикладна акустика та звукотехніка"

Національний університет "Львівська політехніка"

Д 35.052.18

Скопа Олександр Олександрович, 05.13.21 "Системи захисту інформації"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.06

Тищенко Сергій Сергійович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

ННЦ "Інститут метрології" Мінекономрозвитку України

Д 64.827.01

Купко Олександр Данилович, 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення"

ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України

Д 27.358.01

Леженкін Олександр Миколайович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Д 11.085.03

Бабиченко Віктор Якович, 05.23.08 "Технологія та організація промислового та цивільного будівництва"

Українська державна академія залізничного транспорту

Д 64.820.04

Остапчук Віктор Миколайович, 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту"

Український науково-дослідний інститут екологічних проблем Мінприроди України

Д 64.812.01

Аніщенко Людмила Яківна, 21.06.01 "Екологічна безпека"

Харківська національна академія міського господарства

Д 64.089.03

Лобашов Олексій Олегович, 05.22.01 "Транспортні системи"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.09

Адаменко Микола Ігоревич, 21.06.01 "Екологічна безпека"

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.08

Танянський Сергій Станіславович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Житомирський національний агроекологічний університет

Д 14.083.01

Романчук Людмила Донатівна, 03.00.16 "Екологія"

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Д 26.360.01

Вахній Сергій Петрович, 06.01.09 "Рослинництво"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.02

Яровий Григорій Іванович, 06.01.11 "Фітопатологія"

Д 26.004.09

Яворовський Петро Петрович, 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація"

Д 26.004.15

Спиридонов Владислав Геннадійович, 03.00.20 "Біотехнологія"

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Дипломатична академія України при МЗС України

Д 26.728.01

Рендюк Теофіл Георгійович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Інститут археології НАН України

Д 26.234.01

Біляєва Світлана Олександрівна, 07.00.04 "Археологія"

Інститут українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України

Д 35.222.01

Борщевич Володимир Трохимович, 07.00.01 "Історія України"

Комар Володимир Леонович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України

Д 26.228.01

Ковальчук Оксана Олександрівна, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Вінницький національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 05.854.03

Шуст Олена Анатоліївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"

Д 55.081.01

Балацький Євген Олегович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Донецький державний університет управління

Д 11.128.01

Попова Ольга Юріївна, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Д 11.128.02

Карлова Олена Анатоліївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Любченко Олексій Миколайович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Донецький національний університет

Д 11.051.01

Казарінова Наталія Леонідівна, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Д 11.055.02

Малигіна Валентина Дмитрівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Інститут регіональних досліджень НАН України

Д 35.154.01

Другов Олексій Олександрович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Житомирський державний технологічний університет

Д 14.052.01

Жиглей Ірина Вікторівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України

Д 14.083.02

Волощук Катерина Богданівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Класичний приватний університет

Д 17.127.06

Пивоваров Михайло Григорович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.01

Лобозинська Софія Миколаївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

Д 64.251.01

Скоробогатова Тетяна Миколаївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Національна академія статистики, обліку та аудиту Держстату України

Д 26.870.01

Шпак Валентин Аркадійович, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Д 64.050.02

Райко Діана Валеріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН України

Д 26.350.01

Ломаченко Тетяна Іванівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Одеський національний економічний університет

Д 41.055.01

Рябініна Людмила Миколаївна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права"

Д 67.135.01

Булюк Віталій Вікторович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Д 44.052.03

Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Сумський державний університет

Д 55.051.01

Божкова Вікторія Вікторівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Харківська національна академія міського господарства

Д 64.089.01

Васильєв Олексій Вікторович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Д 26.161.02

Кузьміна Світлана Леонідівна, 09.00.05 "Історія філософії"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.43

Кононенко Тарас Петрович, 09.00.12 "Українознавство"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Д 26.053.16

Жижко Тетяна Анатоліївна, 09.00.10 "Філософія освіти"

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.19

Саплін Юрій Юрійович, 10.02.15 "Загальне мовознавство"

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.07

Даценко Людмила Миколаївна, 11.00.12 "Географічна картографія"

Смаль Валентина Володимирівна, 11.00.02 "Економічна та соціальна географія"

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України

Д 08.727.02

Зозуля Ігор Вікторович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України

Д 26.236.02

Чеботарьова Галина Валентинівна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.04

Дзейко Жанна Олександрівна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Національний університет державної податкової служби України ДПА України

Д 27.855.02

Гречанюк Сергій Костянтинович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Національний університет "Одеська юридична академія"

Д 41.086.03

Ясинок Микола Михайлович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

Д 64.086.01

Корнякова Тетяна Всеволодівна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Шило Ольга Георгіївна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Д 64.700.01

Покатаєва Ольга Вікторівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Д 26.459.01

Колгатін Олександр Геннадійович, 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"

Інститут вищої освіти НАПН України

Д 26.456.02

Морозова Тетяна Юріївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Пляченко Тетяна Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Інститут проблем виховання НАПН України

Д 26.454.01

Канішевська Любов Вікторівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.06

Тадеєва Марія Іванівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Д 58.053.03

Микитенко Наталія Олександрівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти", 13.00.02 "Теорія і методика навчання: германські мови"

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Д 73.053.02

Чашечнікова Ольга Серафимівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України"

Д 26.614.01

Мойсеєва Ганна В'ячеславівна, 14.02.02 "Епідеміологія"

ДУ "Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В. К. Гусака НАМН України"

Д 11.559.01

Шаталов Олександр Дмитрович, 14.01.03 "Хірургія"

ДУ "Інститут отоларингології імені проф. О. С. Коломійченка НАМН України"

Д 26.611.01

Почуєва Тетяна Віталіївна, 14.01.19 "Оториноларингологія"

ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України"

Д 41.556.01

Безкоровайна Ірина Миколаївна, 14.01.18 "Офтальмологія"

ДУ "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України"

Д 64.607.01

Корольков Олександр Іванович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України"

Д 26.555.01

Кулик Любомир Володимирович, 14.01.04 "Серцево-судинна хірургія"

ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України

Д 26.561.01

Діброва Юрій Андрійович, 14.01.03 "Хірургія"

Зограб'ян Рубен Овакимович, 14.01.08 "Трансплантологія та штучні органи"

Косинський Олександр Вікторович, 14.01.03 "Хірургія"

Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Д 17.600.01

Тесленко Сергій Миколайович, 14.01.03 "Хірургія"

КРУ "НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології імені І. М. Сєченова"

Д 53.610.01

Горша Оксана Вікторівна, 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія"

Львівський національний університет імені Данила Галицького

Д 35.600.05

Базилевич Андрій Ярославович, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України

Д 26.613.02

Згржебловська Леся Володимирівна, 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія"

Паєнок Олександр Станіславович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Д 26.613.07

Возний Олександр Вікторович, 14.02.03 "Соціальна медицина"

Любінець Олег Володимирович, 14.02.03 "Соціальна медицина"

Медведовська Наталія Володимирівна, 14.02.03 "Соціальна медицина"

Д 26.613.08

Трутяк Ігор Романович, 14.01.03 "Хірургія"

Д 26.613.10

Вихованець Юрій Георгійович, 14.03.11 "Медична та біологічна інформатика і кібернетика"

Національний інститут раку МОЗ України

Д 26.560.01

Кундін Валерій Юрійович, 14.01.23 "Променева діагностика та променева терапія"

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України

Д 26.003.02

Ільїнська Ірина Федорівна, 14.03.08 "Імунологія та алергологія"

Д 26.003.03

Крючина Євгенія Андріївна, 14.01.03 "Хірургія"

Д 26.003.04

Боброва Віра Іванівна, 14.01.10 "Педіатрія"

ННЦ "Інститут кардіології імена академіка М. Д. Стражеска" НАМН України

Д 26.616.01

Тихонова Сусанна Адольфівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Д 64.600.04

Амбросова Тетяна Миколаївна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

Д 64.605.02

Галій Лариса Віталіївна, 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація"

Євтушенко Олена Миколаївна, 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація"

Д 64.605.03

Щокіна Катерина Геннадіївна, 14.03.05 "Фармакологія"

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Мінагрополітики України

Д 35.826.03

Кухтин Микола Дмитрович, 16.00.06 "Гігієна тварин та ветеринарна санітарія"

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Д 26.453.01

Борисюк Алла Степанівна, 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"

Панок Віталій Григорович, 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Д 26.457.01

Блинова Олена Євгенівна, 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"

Класичний приватний університет

Д 17.127.06

Большакова Анастасія Миколаївна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.08

Сергєєв Вячеслав Сергійович, 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.03

Куц Галина Михайлівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Донецький державний університет управління

Д 11.107.01

Любчук Ольга Костянтинівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Класичний приватний університет

Д 17.127.03

Домбровська Світлана Миколаївна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Національна академія державного управління при Президентові України

Д 26.810.02

Малиш Наталія Андріївна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Д 64.858.01

Древаль Юрій Дмитрович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29.03.2012  № 378

СПИСОК
здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Д 26.208.01

Ахметов Володимир Сабірджанович, 01.03.01 "Астрометрія і небесна механіка"

Захожай Ольга Володимирівна, 01.03.03 "Геліофізика і фізика Сонячної системи"

Лозицька Наталія Йосипівна, 01.03.03 "Геліофізика і фізика Сонячної системи"

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

К 20.051.09

Дубей Марія Володимирівна, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Нікітіна Ольга Михайлівна, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.02

Ляшков Олександр Юрійович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Прохода Олександр Сергійович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Д 08.051.10

Білова Оксана Вікторівна, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Донецький національний університет

К 11.051.05

Добряк Оксана Анатоліївна, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Донецький фізико-технічний інститут імені О. О. Галкіна НАН України

Д 11.184.01

Букін Геннадій Володимирович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Хачатурова Тетяна Олександрівна, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Ящішин Ігор Олександрович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України

Д 64.245.01

Самофалова Вікторія Миколаївна, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Карасьова Євгенія Василівна, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Інститут магнетизму НАН України та МОНмолодьспорту України

Д 26.248.01

Дзюблюк Валерій Володимирович, 01.04.11 "Магнетизм"

Загороднюк Сергій Петрович, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Косогор Анна Олексіївна, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України

Д 26.168.02

Галстян Ірина Євгенівна, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Кукуста Денис Олександрович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Лізунова Світлана Вячеславівна, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України

Д 35.195.01

Васільєв Кирил Володимирович, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Процюк Юрій Борисович, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

Д 11.193.01

Столярова Яніна Сергіївна, 01.02.01 "Теоретична механіка"

К 11.193.02

Штепіна Тетяна Вадимівна, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Качанова Ірина Олександрівна, 01.01.05 "Теорія ймовірностей і математична статистика"

Д 11.193.03

Войтович Михайло Володимирович, 01.01.02 "Диференціальні рівняння"

Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України

Д 26.199.01

Килимчук Інна Володимирівна, 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем"

Тимочко Микола Дмитрович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Д 26.199.02

Романець Петро Миколайович, 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків"

Інститут фізичної оптики

Д 35.071.01

Кушнір Олег Павлович, 01.04.05 "Оптика, лазерна фізика"

Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України

Д 26.207.01

Крикля Олександр Олександрович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Інституту ядерних досліджень НАН України

Д 26.167.01

Ширма Юрій Олегович, 01.04.16 "Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій"

Юрченко Сергій Сергійович, 01.04.16 "Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій"

Яковенко Віктор Миколайович, 01.04.16 "Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій"

Ячменьов Олексій Олексійович, 01.04.16 "Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.08

Крюкова Галина Віталіївна, 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел"

Ніколаєнко Тимофій Юрійович, 03.00.02 "Біофізика"

Хрипченко Микола Сергійович, 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел"

К 26.001.21

Некислих Катерина Михайлівна, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Д 26.001.23

Манько Дмитро Юрійович, 01.04.05 "Оптика, лазерна фізика"

Д 26.001.35

Анікушин Андрій Валерійович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Д 26.001.37

Банна Оксана Леонідівна, 01.01.05 "Теорія ймовірностей і математична статистика"

Каменщикова Олександра Євгенівна, 01.01.05 "Теорія ймовірностей і математична статистика"

Карташов Юрій Миколайович, 01.01.05 "Теорія ймовірностей і математична статистика"

Моклячук Олександр Михайлович, 01.01.05 "Теорія ймовірностей і математична статистика"

Ральченко Костянтин Володимирович, 01.01.05 "Теорія ймовірностей і математична статистика"

ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут"

Д 64.845.01

Лінник Анатолій Федорович, 01.04.20 "Фізика пучків заряджених частинок"

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Д 41.051.01

Кіріян Сергій Вікторович, 01.04.14 "Теплофізика та молекулярна фізика"

К 41.051.04

Саідов Тамерлан Адамович (громадянин Російської Федерації), 01.04.02 "Теоретична фізика"

К 41.051.05

Брадул Наталя Валеріївна, 01.01.09 "Варіаційне числення та теорія оптимального керування"

Касьянова Валерія Анатоліївна, 01.01.02 "Диференціальні рівняння"

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

К 52.051.02

Євстаф'єв Олександр Іванович, 01.04.11 "Магнетизм"

К 52.051.10

Дудік Ольга Олександрівна, 01.01.02 "Диференціальні рівняння"

Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України

Д 64.175.02

Доля Сергій Миколайович, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Чаркіна Оксана Вікторівна, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Д 64.175.03

Карачевцев Максим Вікторович, 01.04.14 "Теплофізика та молекулярна фізика"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.12

Бондар Віра Михайлівна, 01.04.16 "Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій"

Овчаренко Катерина Олегівна, 01.04.03 "Радіофізика"

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.04

Биков Михайло Олександрович, 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем"

Красов Павло Сергійович, 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем"

Радіонов Володимир Петрович, 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем"

К 64.052.07

Кобильська Олена Борисівна, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.01

Іванський Богдан Васильович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

ХІМІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

К 20.051.03

Прокопів Володимир Володимирович, 02.00.21 "Хімія твердого тіла"

Шелюк Ірина Олександрівна, 02.00.21 "Хімія твердого тіла"

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

Д 08.078.03

Герасименко Костянтин Олегович, 02.00.06 "Хімія високомолекулярних сполук"

Жильцова Світлана Віталіївна, 02.00.06 "Хімія високомолекулярних сполук"

Мурашевич Богдан Валерійович, 02.00.03 "Органічна хімія"

Синиця Олексій Анатолійович, 02.00.03 "Органічна хімія"

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

Д 26.220.01

Іваненко Віталій Вікторович, 02.00.13 "Нафтохімія і вуглехімія"

Інститут загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України

Д 26.218.01

Бут Євген Федорович, 02.00.04 "Фізична хімія"

Пшеничний Роман Миколайович, 02.00.04 "Фізична хімія"

Савчук Анастасія Віталіївна, 02.00.05 "Електрохімія"

Інститут органічної хімії НАН України

Д 26.217.01

Бентя Антон Валентинович, 02.00.03 "Органічна хімія"

Якубовський Віктор Петрович, 02.00.03 "Органічна хімія"

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л. М. Литвиненка НАН України

Д 11.216.01

Щебетовська Наталія Віталіївна, 02.00.04 "Фізична хімія"

Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України

Д 26.210.01

Бородавка Тетяна Василівна, 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні"

Керусь Сергій Валерійович, 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.03

Коваленко Олександр Олександрович, 02.00.01 "Неорганічна хімія"

Д 26.001.25

Безуглий Микола Юрійович, 02.00.06 "Хімія високомолекулярних сполук"

Національний університет "Львівська політехніка"

Д 35.052.01

Потопник Михайло Андрійович, 02.00.03 "Органічна хімія"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.14

Красніков Денис Олександрович, 02.00.03 "Органічна хімія"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К 76.051.10

Кушнір Олег Васильович, 02.00.03 "Органічна хімія"

Цимбалюк Валентина Василівна, 02.00.04 "Фізична хімія"

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мінприроди України

К 26.880.02

Жицька Людмила Іванівна, 03.00.16 "Екологія"

ДУ "Науковий центр радіаційної медицини Академії медичних наук України"

Д 26.562.02

Соболь Марія Віталіївна, 03.00.15 "Генетика"

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України

Д 26.155.01

Артамонова Ганна Борисівна, 14.01.07 "Онкологія"

ДУ "Інститут фармакології та токсикології Академії медичних наук України"

Д 26.550.01

Жернова Галина Олександрівна, 14.03.05 "Фармакологія"

ДУ "Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Д 26.604.01

Петрищенко Людмила Миколаївна, 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія"

Шумак Оксана Василівна, 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія"

ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України"

Д 26.254.01

Голуб Микола Олексійович, 03.00.20 "Біотехнологія"

Красиленко Юлія Андріївна, 03.00.11 "Цитологія, клітинна біологія, гістологія"

Мошинець Олена Володимирівна, 03.00.11 "Цитологія, клітинна біологія, гістологія"

Танасієнко Ірина Вікторівна, 03.00.20 "Біотехнологія"

Чебан Лариса Миколаївна, 03.00.20 "Біотехнологія"

Інститут біології південних морів імені О. О. Ковалевського НАН України

Д 50.214.01

Гудвілович Ірина Миколаївна, 03.00.17 "Гідробіологія"

Інститут біології тварин НААН України

Д 35.368.01

Дух Ольга Ігорівна, 03.00.04 "Біохімія"

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

Д 26.220.01

Корнет Марина Миколаївна, 02.00.10 "Біоорганічна хімія"

Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України

Д 26.240.01

Лихмус Олена Юріївна, 03.00.04 "Біохімія"

Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України

Д 26.211.01

Мулєнкова Олена Геннадіївна, 03.00.05 "Ботаніка"

Інститут мікробіології та вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України

Д 26.233.01

Бурцева Ганна Володимирівна, 03.00.07 "Мікробіологія"

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Д 26.237.01

Дергай Микола Васильович, 03.00.03 "Молекулярна біологія"

Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України

Д 26.198.01

Гошовська Юлія Володимирівна, 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.24

Жук Ірина Вікторівна, 03.00.12 "Фізіологія рослин"

Д 26.001.38

Горлов Дмитро Сергійович, 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

Корчинська Леся Володимирівна, 03.00.02 "Біофізика"

Одеський національний медичний університет МОЗ України

Д 41.600.01

Лихота Олена Борисівна, 14.03.05 "Фармакологія"

Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України

Д 26.215.01

Грабовецька Ольга Анатоліївна, 03.00.05 "Ботаніка"

Колісник Людмила Миколаївна, 03.00.05 "Ботаніка"

Потоцька Світлана Олександрівна, 03.00.05 "Ботаніка"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.08

Здоровцева Любов Миколаївна, 03.00.04 "Біохімія"

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

К 52.051.04

Ананченко Марина Миколаївна, 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

Костюк Олександра Сергіївна, 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

Ярмолюк Наталія Сергіївна, 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.17

Волкова Юлія Василівна, 03.00.04 "Біохімія"

Ковальова Марина Костянтинівна, 03.00.04 "Біохімія"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.05

Дубицький Олександр Леонідович, 03.00.04 "Біохімія"

Яремчук Ольга Зеновіївна, 03.00.04 "Біохімія"

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Д 08.080.05

Пащенко Павло Сергійович, 04.00.16 "Геологія твердих горючих копалин"

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

Д 35.072.03

Климаш Роман Романович, 05.05.04 "Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт"

Д 35.072.04

Копанський Микола Михайлович, 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини"

Копинець Зоя Павлівна, 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини"

Коширець Світлана Іванівна, 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини"

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

Д 12.052.01

Зареченський Денис Олександрович, 05.03.06 "Зварювання та споріднені процеси і технології"

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

Д 08.085.01

Дрозд Андрій Анатолійович, 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби"

Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості Міненерговугілля України

Д 12.834.01

Колібабчук Олексій Олексійович, 21.06.02 "Пожежна безпека"

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна Мінінфраструктури України

Д 08.820.02

Завгородній Олександр Вікторович, 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту"

Мельничук Василь Олексійович, 05.22.07 "Рухомий склад залізниць і тяга поїздів"

Разгонов Сергій Адамович, 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту"

ДП "Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління"

Д 26.876.01

Носовський Андрій Миколайович, 05.22.13 "Навігація та управління рухом"

Запорізький національний технічний університет

Д 17.052.01

Голтвяниця Володимир Сергійович, 05.02.01 "Матеріалознавство"

Інститут електродинаміки НАН України

Д 26.187.02

Зайцев Євген Олександрович, 05.11.05 "Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин"

Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України

Д 26.182.01

Гах Ігор Сергійович, 05.03.06 "Зварювання та споріднені процеси і технології"

Стефанів Богдан Васильович, 05.03.06 "Зварювання та споріднені процеси і технології"

Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України

Д 26.205.01

Кондрук Наталія Емерихівна, 01.05.04 "Системний аналіз і теорія оптимальних рішень"

Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України

Д 26.166.01

Павлюк Ярослав Вікторович, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Інститут монокристалів НАН України

Д 64.169.01

Караваєва Наталія Леонідівна, 05.02.01 "Матеріалознавство"

Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України

Д 26.230.01

Коновал Сергій Михайлович, 05.02.01 "Матеріалознавство"

Назарчук Сергій Миколайович, 05.02.01 "Матеріалознавство"

Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України

Д 26.207.03

Артюх Ярослав Юрійович, 05.02.01 "Матеріалознавство"

Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України

Д 64.180.01

Гнатенко Григорій Олександрович, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Д 64.180.02

Збараз Леонід Йосипович, 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"

Яковлєв Віктор Андрійович, 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки"

Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України

Д 26.185.01

Артемчук Володимир Олександрович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Інститут технічної теплофізики НАН України

Д 26.224.01

Яцевський Віталій Аркадійович, 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.03

Доненко Ірина Володимирівна, 05.23.08 "Технологія та організація промислового та цивільного будівництва"

Книжнікова Олена Олександрівна, 05.23.08 "Технологія та організація промислового та цивільного будівництва"

Д 26.056.04

Мицюк Сергій Вікторович, 05.23.17 "Будівельна механіка"

Д 26.056.05

Яців Марина Юріївна, 21.06.01 "Екологічна безпека"

Д 26.056.06

Черняк Віталій Іванович, 05.01.01 "Прикладна геометрія, інженерна графіка"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.35

Голубєва Катерина Миколаївна, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Назарага Інна Михайлівна, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Кіровоградський національний технічний університет

К 23.073.02

Годунко Максим Олегович, 05.03.01 "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти"

Пугач Микола Васильович, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

Смірнова Наталія Володимирівна, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

К 45.052.04

Ковальов Юрій Григорович, 05.27.06 "Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки"

Славко Олена Геннадіївна, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Луцький національний технічний університет

Д 32.075.01

Ушак Тарас Ігорович, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України

К 36.814.03

Шолудько Петро Васильович, 05.13.22 "Управління проектами і програмами"

Герасимчук Олександр Павлович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОНмолодьспорт України

Д 26.171.03

Фірсов Олексій Геннадійович, 05.13.09 "Медична та біологічна інформатика і кібернетика"

Морський гідрофізичний інститут НАН України

К 50.158.03

Греков Олександр Миколайович, 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин"

Національний університет біоресурсів та природокористування України

Д 26.004.06

Ліннік Андрій Юрійович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Онищенко Борис Володимирович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

К 26.004.11

Марченко Наталія Валентинівна, 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини"

Національний авіаційний університет

Д 26.062.03

Горбатюк Ольга Дем'янівна, 05.13.03 "Системи та процеси керування"

Комнацька Марта Миколаївна, 05.13.03 "Системи та процеси керування"

Д 26.062.06

Тісов Олександр Вікторович, 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах"

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Д 64.062.02

Антоненко Наталія Сергіївна, 05.12.13 "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій"

Клюєва Анна Миколаївна, 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи"

Д 64.062.04

Костенко Олександр Іванович, 05.07.02 "Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів"

Мозговий Сергій Володимирович, 05.07.02 "Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів"

Д 64.062.07

Іванова Олена Олександрівна, 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи"

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Д 64.050.13

Єлістратов Вячеслав Олександрович, 05.05.03 "Двигуни та енергетичні установки"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Д 26.002.03

Ліщук Катерина Ігорівна, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Д 26.002.04

Лисиця Павло Михайлович, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

Д 26.002.09

Вознюк В'ячеслав Тарасович, 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"

Д 26.002.11

Паньків Костянтин Михайлович, 05.02.08 "Технологія машинобудування"

Д 26.002.14

Міночкін Дмитро Анатолійович, 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі"

Д 26.002.15

Чвертко Євгенія Петрівна, 05.03.06 "Зварювання та споріднені процеси і технології"

Д 26.002.19

Карплюк Євгеній Сергійович, 05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи"

Мосійчук Віталій Сергійович, 05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи"

К 26.002.20

Добролюбова Марина Валеріївна, 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення"

Сікоза Олена Миколаївна, 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення"

Національний транспортний університет

Д 26.059.01

Міронова Вікторія Леонідівна, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Д 26.059.03

Кущ Олексій Іванович, 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах"

Національний університет "Львівська політехніка"

Д 35.052.06

Черевко Юрій Миколайович, 05.02.09 "Динаміка та міцність машин"

Д 35.052.18

Петров Антон Олександрович, 05.13.21 "Системи захисту інформації"

К 35.052.20

Клипко Олег Романович, 05.22.02 "Автомобілі та трактори"

Національний університет водного господарства та природокористування

Д 47.104.01

Бойчук Сергій Дмитрович, 05.23.04 "Водопостачання, каналізація"

Одеська національна морська академія

Д 41.106.01

Кар'янський Сергій Анатолійович, 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту"

Одеський національний морський університет

Д 41.060.01

Андрієнко Олексій Олегович, 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту"

Корнієць Тетяна Євгенівна, 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту"

Сакара Андрій Олександрович, 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту"

Семенов Павло Олександрович, 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту"

Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет"

К 52.805.03

Куклін Володимир Олексійович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Сумський державний університет

К 55.051.03

Левченко Дмитро Олексійович, 05.05.14 "Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання"

Прокопов Максим Геннадійович, 05.05.14 "Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання"

К 55.051.04

Проскуріна Ірина Валеріївна, 21.06.01 "Екологічна безпека"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.13

Грачов Олег Володимирович, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

Письменський Олексій В'ячеславович, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

К 58.052.03

Пташенчук Віталій Віталійович, 05.02.08 "Технологія машинобудування"

Шевчук Оксана Степанівна, 05.02.08 "Технологія машинобудування"

Українська академія друкарства

Д 35.101.01

Лозовий Павло Ігорович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України

Д 64.820.04

Дьомін Ростислав Юрійович, 05.22.07 "Рухомий склад залізниць і тяга поїздів"

Журба Олег Олександрович, 05.22.01 "Транспортні системи"

Уманець Микола Григорович, 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів"

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.01

Шубкіна Ольга Василівна, 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту"

Д 64.052.02

Передрій Олена Олегівна, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Филипська Діана Іванівна, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Чопоров Сергій Вікторович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Д 64.052.08

Пономарьова Ганна Вікторівна, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

Д 64.052.09

Колтун Юрій Миколайович, 05.12.13 "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій"

Херсонський національний технічний університет

Д 67.052.01

Вишемирська Світлана Вікторівна, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Завальнюк Інна Петрівна, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

Мартинова Юлія Володимирівна, 05.13.06 "Інформаційні технології"

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 27.821.01

Новицький Василь Петрович, 03.00.20 "Біотехнологія"

ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

Д 35.072.02

Іваницький Роман Степанович, 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво"

Казимир Михайло Миколайович, 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво"

Остудімов Анатолій Олександрович, 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація"

Попович Василь Васильович, 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація"

ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" Мінагрополітики України

Д 67.830.01

Журавльов Олександр Володимирович, 06.01.02 "Сільськогосподарські меліорації"

Тимошенко Григорій Захарович, 06.01.09 "Рослинництво"

Дніпропетровський державний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 08.804.02

Бунчак Олександр Миронович, 03.00.16 "Екологія"

Гнидюк Володимир Сергійович, 03.00.16 "Екологія"

Дядько Ігор Іванович, 06.01.01 "Загальне землеробство"

Сендецький Володимир Миколайович, 03.00.16 "Екологія"

Інститут агроекології і природокористування НААН України

Д 26.371.01

Крижко Анастасія Володимирівна, 03.00.16 "Екологія"

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Д 26.360.01

Войтов Юрій Володимирович, 06.01.05 "Селекція і насінництво"

Войтовська Вікторія Іванівна, 06.01.05 "Селекція і насінництво"

Петришин Дмитро Михайлович, 06.01.09 "Рослинництво"

Чередничок Оксана Іванівна, 06.01.05 "Селекція і насінництво"

Інститут рибного господарства НААН України

Д 26.364.01

Базаєва Алевтина Василівна, 06.02.03 "Рибництво"

Інститут розведення і генетики тварин НААН України

Д 27.355.01

Стадницька Ольга Ігорівна, 06.02.01 "Розведення та селекція тварин"

Інститут рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН України

Д 64.366.01

Манько Катерина Миколаївна, 06.01.09 "Рослинництво"

Музафарова Валентина Андріївна, 06.01.05 "Селекція і насінництво"

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Мінагрополітики України

Д 35.826.02

Душара Ігор Володимирович, 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів"

Миколаївський державний аграрний університет Мінагрополітики України

К 38.806.02

Шевченко Тетяна Володимирівна, 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва"

Національний інститут винограду і вина "Магарач" НААН України

Д 53.365.01

Любка Олександр Степанович, 06.01.08 "Виноградарство"

ННЦ "Інститут землеробства" НААН України

Д 27.361.01

Шалівський Сергій Валерійович, 06.01.09 "Рослинництво"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.04

Єсипенко Віктор Анатолійович, 06.01.04 "Агрохімія"

Салтановська Олена Павлівна, 06.01.03 "Агроґрунтознавство і агрофізика"

Д 26.004.05

Войналович Микола Володимирович, 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва"

Д 26.004.09

Гатальська Надія Вікторівна, 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація"

Д 26.004.15

Міняйло Анатолій Анатолійович, 03.00.16 "Екологія"

ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова" НААН України

Д 41.374.01

Бузовська Марина Борисівна, 06.01.08 "Виноградарство"

Кузьменко Євгенія Іллівна, 06.01.08 "Виноградарство"

Чебан Василь Вікторович, 06.01.08 "Виноградарство"

Подільський державний аграрно-технічний університет Мінагрополітики України

К 71.831.01

М'ялковський Руслан Олександрович, 06.01.09 "Рослинництво"

Покотило Ігор Анатолійович, 06.01.09 "Рослинництво"

Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавсьтва та сортовивчення НААН України

Д 41.363.01

Наконечний Микола Юрійович, 06.01.05 "Селекція і насінництво"

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Волинський національний університет імені Лесі Українки

К 32.051.03

Токарський Василь Васильович, 07.00.01 "Історія України"

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

К 17.051.01

Назарова Євгенія Пулатівна, 07.00.01 "Історія України"

Назарук Юлія Станіславівна, 07.00.01 "Історія України"

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

К 27.053.02

Муха Дар'я Ігорівна, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

НЗ "Ужгородський національний університет"

Д 61.051.04

Кухарчук Ольга Степанівна, 07.00.01 "Історія України"

ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

К 29.053.06

Севрюк Сергій Віталійович, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Хадж Асаад Ніхад Лоутфі (громадянин Італії), 07.00.02 "Всесвітня історія"

Дипломатична академія України при МЗС України

Д 26.728.01

Дукмас Олена Леонідівна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.14

Баханова Світлана Степанівна, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Перетокін Андрій Геннадійович, 07.00.01 "Історія України"

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

Д 26.227.01

Аблямитова Лейля Халітівна, 07.00.05 "Етнологія"

Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України

Д 26.174.01

Разуміхіна Наталія Ніколаєвна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України

Д 26.228.01

Стариков Григорій Миколайович, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Інститут українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України

Д 35.222.01

Колб Наталія Михайлівна, 07.00.01 "Історія України"

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

К 71.053.01

Крупка Олександр Володимирович, 07.00.01 "Історія України"

Опря Богдана Олексіївна, 07.00.01 "Історія України"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.20

Долінська Інна Іванівна, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Філіпович Марина Анатоліївна, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Д 26.053.02

Гуржій Іванна Олександрівна, 07.00.01 "Історія України"

Дзюбленко Ірина Михайлівна, 07.00.01 "Історія України"

Єгоров Владислав Володимирович, 07.00.01 "Історія України"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.01

Дмитренко Анатолій Петрович, 09.00.12 "Українознавство"

Левицький Володимир Володимирович, 07.00.05 "Етнологія"

Сайчук Микола Миколайович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Львівський національний університет імені Івана Франка

К 35.051.12

Олійник Микола Андрійович, 07.00.01 "Історія України"

Трофимович Лілія Володимирівна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.850.01

Хроненко Ігор Вікторович, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України

Д 26.165.01

Бондар Наталія Петрівна, 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство"

Дем'янюк Людмила Миколаївна, 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство"

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Д 26.008.02

Гуцул Володимир Миколайович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Шляхтич Роман Петрович, 07.00.01 "Історія України"

Національний університет "Острозька академія"

К 48.125.01

Антонюк Ярослав Миколайович, 07.00.01 "Історія України"

Загребельна Людмила Володимирівна, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Д 41.051.08

Журавльова Алла Олександрівна, 07.00.01 "Історія України"

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

К 58.053.04

Місько Володимир Володимирович, 07.00.01 "Історія України"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.10

Дейнеко Сергій Миколайович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

К 38.053.02

Федорченко Олег Володимирович, 07.00.01 "Історія України"

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Академія муніципального управління Мінрегіонбуду України

К 26.129.02

Обушна Наталія Іванівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

К 18.143.01

Ліхоносова Ганна Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Нагаєць Ірина Юріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Д 44.877.01

Клемпарська Мірослава Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Соколова Альона Миколаївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Д 26.130.01

Патєрікіна Лілія Володимирівна, 21.04.02 "Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності"

Вінницький національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 05.584.03

Березюк Юлія Борисівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Д 26.006.01

Бережна Ілона Юріївна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Королюк Тетяна Олександрівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Д 26.006.02

Іващук Сергій Петрович, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Д 26.006.03

Ліфінцев Денис Сергійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 26.006.04

Бездітко Юрій Михайлович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Комадовська Валентина Сергіївна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Корнилюк Анна Валентинівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Кравченко Катерина Володимирівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Красножон Світлана Володимирівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Шевалдіна Валентина Геннадіївна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Д 26.006.06

Миронова Юлія Юріївна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Топоровська Анна Михайлівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Фаріон Антоніна Іванівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Д 26.006.07

Дернова Ірина Анатоліївна, 08.00.10 "Статистика"

Зінов'єва Ірина Сергіївна, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

Д 12.052.02

Артюх Олена Василівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Георгієв Владислав Ангелович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Каменська Оксана Олексіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Кудряшов Едуард Миколайович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

К 61.051.02

Галущак Ірина Євгенівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Семененко Ольга Сергіївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Яцко Вікторія Вікторівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"

Д 55.081.01

Макаренко Інна Олександрівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Махота Алла Валентинівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Семеног Андрій Юрійович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Дніпропетровський державний аграрний університет Мінагрополітики України

К 08.804.01

Іванова Наталя Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.13

Сніщенко Роман Григорович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Донецький державний університет управління

Д 11.128.01

Алавердян Людмила Миколаївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Гавренкова Тетяна Семенівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Єгоренко Ігор Віталійович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Іншин Іван Леонідович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Клименко Антон Вікторович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Міланін Олег Вячеславович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Стародубцева Олена Іванівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Д 11.128.02

Кузнєцов Олексій Олександрович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Логвиненко Олександр Володимирович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Донецький національний університет

Д 11.051.01

Карпилянська Людмила Іванівна, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Нестеров Юрій Олексійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Чубучна Олена Валеріївна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Д 11.051.03

Аванесова Інесса Борисівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Балашова Олена Віталіївна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Нікітіна Ольга Борисівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Синицин Сергій Вікторович, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Степанова Ганна Євгенівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Д 11.051.07

Ходякова Ольга Володимирівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Д 11.055.01

Полєтаєв Олексій Олександрович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Шулаєва Юлія Євгенівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

К 11.055.03

Захарова Ольга Володимирівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Д 26.239.01

Корніяка Олександр Володимирович, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Житомирський державний технологічний університет

Д 14.052.01

Городиський Микола Петрович, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

К 20.052.06

Мацьків Романа Тарасівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Степанюк Галина Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Тимошенко Дмитро Віталійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України

Д 26.247.01

Терець Валентина Миколаївна, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Інститут економіки промисловості НАН України

Д 11.151.01

Андрєєва Олена Юріївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Байдак Ганна Володимирівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Бурук Ганна Пилипівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Гракова Марина Анатоліївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Демешок Ольга Олександрівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Д 11.170.01

Мельникова Олександра Анатоліївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Тарасова Олена Олександрівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Д 41.177.01

Бровкіна Юлія Олексіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Коленкова Наталя Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Інститут регіональних досліджень НАН України

Д 35.154.01

Антонов Віталій Борисович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Гузар Уляна Євгенівна, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

К 35.154.02

Стойка Вікторія Степанівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Д 26.176.01

Левківський Іван Іванович, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.01

Андрієць Віталій Савич, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Волинець Оксана Олександрівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Дупляк Тетяна Петрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Кочубей Дмитро Вячеславович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 26.055.03

Клапків Любов Михайлівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.02

Гайдуцький Іван Павлович, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Крикун Вікторія Андріївна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Кузенко Наталія Володимирівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Лебедь Ірина Геннадіївна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Фостик Богдан Володимирович, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Д 26.001.12

Харабара Віолетта Миколаївна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Д 26.001.13

Дзядук Тетяна Вікторівна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Малій Олена Вікторівна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Класичний приватний університет

Д 17.127.01

Піддубна Ольга Олександрівна, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Луганський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 29.841.02

Бронська Олена Юріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Колеснікова Віта Вікторівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Чеботарьова Олена Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Луцький національний технічний університет

Д 32.075.03

Жиляєва Надія Михайлівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Забедюк Мирослава Сергіївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Сініціна Олена Володимирівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств України

Д 35.840.01

Харук Катерина Богданівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України

К 35.725.04

Воробйов Віталій Іванович, 21.04.02 "Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності"

Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 36.814.02

Брух Оксана Олексіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Солтис Ольга Григорівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Цимбаліста Наталія Андріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.01

Куцалаба Надія Ігорівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Д 26.801.01

Мельникова Тетяна Борисівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Смерека Світлана Богданівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

Д 64.251.01

Бернацький Петро Йосипович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Кириченко Дмитро Олександрович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Мощицька Тетяна Олексіївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

Д 52.079.02

Храбова Наталя Іванівна, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України

Д 26.870.01

Труфен Алла Олегівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Національний авіаційний університет

Д 26.062.02

Кулявець Вєга Габдрахимівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Позняк Оксана Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Хуан Мінжун (громадянин КНР), 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Д 64.050.02

Крамськой Дмитро Юрійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Сусліков Станіслав Вячеславович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Національний транспортний університет

Д 26.059.04

Рудковський Олександр Володимирович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.01

Арестенко Вікторія Валеріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Нікітченко Сергій Олександрович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 26.004.17

Детюк Тетяна Григорівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Національний університет водного господарства та природокористування

К 47.104.03

Матвійчук Олена Вікторівна, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Національний університет харчових технологій

Д 26.058.01

Дунда Світлана Петрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Коткова Наталія Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Маркова Світлана Вікторівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН України

Д 26.350.01

Кернасюк Юрій Валентинович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Срібнюк Михайло Степанович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 26.350.02

Дорош Олена Богданівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Коваль Олена Вікторівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

ПВНЗ "Європейський університет"

К 26.063.01

Гріненко Андрій Юрійович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Короленко Наталя Валеріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права"

К 35.140.01

Андрушків Роман Юрійович, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права"

Д 67.135.01

Бугаєнко Станіслав Анатолійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Павлова Лариса Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Черкас Сергій Васильович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

К 67.135.02

Кузічкіна Наталія Ігорівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Полтавська державна аграрна академія Мінагрополітики України

К 44.887.01

Сіренко Олена Вікторівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Д 44.052.03

Попова Юлія Михайлівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Стоєв Володимир Леонідович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Ховрак Інна Вікторівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Філонич Олена Миколаївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Сумський державний університет

Д 55.051.01

Сегеда Ірина Василівна, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Тарасенко Світлана Вікторівна, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.12

Антонян Олена Альбертівна, 21.04.02 "Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності"

Дорошко Марина Віталіївна, 21.04.02 "Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності"

Рибнікова Наталія Олександрівна, 21.04.02 "Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності"

Д 29.051.01

Клюс Юлія Ігорівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Д 52.051.06

Криховецький Іван Зеновійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Тернопільський національний економічний університет

Д 58.082.01

Чикало Інна Василівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Д 58.082.03

Мельничук Інна Василівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Орловська Тетяна Михайлівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

К 58.052.05

Дідоренко Тетяна Василівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Українська державна академія залізничного транспорту

Д 64.820.05

Ананко Ірина Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Когут Юлія Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Нескуба Тетяна Володимирівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України

К 74.844.03

Михайловина Світлана Олексіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Університет банківської справи Національного банку України

Д 26.883.01

Ковч Тамара Богданівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Романчукевич Віталій Вікторович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Харківська національна академія міського господарства

Д 64.089.01

Кононенко Віталіна Володимирівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Радіонова Ольга Миколаївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Шевчук Віолетта Вячеславівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Шубна Олена Василівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Харківський державний університет харчування та торгівлі

К 64.088.02

Смольнякова Наталія Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва Мінагрополітики України

К 64.803.01

Зубова Ольга Валентинівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Герасименко Юлія Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Улько Євгеній Миколайович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Харківський національний економічний університет

Д 64.055.01

Найпак Денис Валерійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

К 64.055.02

Корват Олена Валеріївна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Литовченко Ірина Володимирівна, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Рудак Сергій Михайлович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.01

Розіт Тетяна Володимирівна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Яровікова Тетяна Ігорівна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

К 64.051.25

Беренда Сергій Васильович, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Херсонський національний технічний університет

К 67.052.05

Сморжанюк Тетяна Петрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Шукліна Вікторія Вікторівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Хмельницький національний університет

К 70.052.01

Григор'єва Людмила Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України

Д 26.189.01

Безшкура Анна Юльянівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

К 17.051.05

Цапліна Ірина Сергіївна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.11

Купцова Тетяна Анатоліївна, 09.00.05 "Історія філософії"

Донецький національний університет

К 11.051.06

Ковальський Григорій Євгенович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.27

Ковальчук Іван Анатолійович, 09.00.06 "Логіка"

Солдатська Тамара Ігорівна, 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.02

Романишин Дмитро Васильович, 09.00.05 "Історія філософії"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.05

Спичак Олена Ернестівна, 09.00.08 "Естетика"

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Д 52.051.01

Безукладова Лариса Василівна, 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"

Горошко Юлія Миколаївна, 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"

Старцева Тетяна Миколаївна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Волинський національний університет імені Лесі Українки

К 32.051.02

Бицька Мирослава Віталіївна, 10.02.01 "Українська мова"

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

К 20.051.02

Гургула Орест Борисович, 10.02.01 "Українська мова"

Донецький національний університет

К 11.051.10

Антонюк Олена Вікторівна, 10.02.01 "Українська мова"

Чікібаєв Аркадій Геннадійович, 10.02.15 "Загальне мовознавство"

Інститут української мови НАН України

Д 26.173.01

Гордієнко Наталія Григорівна, 10.02.01 "Українська мова"

Примушко Наталія Олексіївна, 10.02.01 "Українська мова"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.11

Юрковська Майя Миколаївна, 10.02.04 "Германські мови"

Д 26.001.15

Пастух Тетяна Анатоліївна, 10.01.07 "Фольклористика"

Потіпак Юлія Анатолівна, 10.01.01 "Українська література"

Савчин Надія Богданівна, 10.01.05 "Порівняльне літературознавство"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

К 26.053.04

Пилипенко Євген Михайлович, 10.02.01 "Українська мова"

Стадній Алла Сергіївна, 10.02.01 "Українська мова"

Сулима Марія Петрівна, 10.02.01 "Українська мова"

Шарапа Марина Василівна, 10.02.01 "Українська мова"

К 26.053.15

Герцовська Наталія Олексіївна, 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"

Жихарева Наталія Анатоліївна, 10.02.15 "Загальне мовознавство"

Смужаниця Діана Іванівна, 10.02.15 "Загальне мовознавство"

Фурист Наталія Петрівна, 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Д 41.051.02

Закреницька Людмила Антонівна, 10.02.04 "Германські мови"

Кісельова Анастасія Андріївна, 10.02.01 "Українська мова"

Лупол Алла Вікторівна, 10.02.01 "Українська мова"

Мар'янко Яніна Георгіївна, 10.02.01 "Українська мова"

Петренко Оксана Романівна, 10.02.01 "Українська мова"

Станкевич Юлія Володимирівна, 10.02.01 "Українська мова"

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Д 52.051.05

Ікітян Людмила Нодаріївна, 10.01.02 "Російська література"

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

К 58.053.02

Гоч Світлана Василівна, 10.01.05 "Порівняльне літературознавство"

Джурбій Тетяна Олександрівна, 10.01.05 "Порівняльне літературознавство"

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

К 64.053.03

Матвієнко Ганна Ігорівна, 10.01.01 "Українська література"

К 64.053.05

Борисов Володимир Андрійович, 10.02.01 "Українська мова"

Лю Юйін (громадянка КНР), 10.02.02 "Російська мова"

Тихоненко Олена Василівна, 10.02.01 "Українська мова"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

К 64.051.20

Кожушко Ірина Анатоліївна, 10.02.01 "Українська мова"

Колоколова Анастасія Олександрівна, 10.02.01 "Українська мова"

Купріянов Євген Валерійович, 10.02.01 "Українська мова"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.07

Гудима Наталія Василівна, 10.02.01 "Українська мова"

Шкварчук Світлана Степанівна, 10.02.04 "Германські мови"

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К 76.051.04

Березка Ігор Степанович, 11.00.11 "Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів"

Гищук Роман Миколайович, 11.00.02 "Економічна та соціальна географія"

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Академія адвокатури України

К 26.122.01

Бишевець Олена Володимирівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Волинець Руслан Анатолійович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України

К 26.888.01

Острович Сергій Ернестович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

К 26.139.01

Дроботова Тетяна Борисівна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Лагодієнко Олег Вікторович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Липа Володимир Анатолійович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Мирошниченко Юрій Михайлович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Терещук Олександр Дмитрович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Тімашова Вікторія Михайлівна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Туманов Валентин Валентинович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

К 17.051.07

Іванникова Вікторія Вікторівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Матвієнко Павло Дмитрович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Новікова Тамара Вадимівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Погосян Алла Петрівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Шевейко Роман Ігорович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Юркова Євгенія Валеріївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Державний науково-дослідний інститут МВС України

Д 26.732.01

Головенко Олег Дмитрович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Мандриченко Олександр Володимирович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Просолов Микола Олександрович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Шутий Михайло Володимирович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України

Д 26.236.02

Аніщук Вікторія Василівна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Молявко Олеся Михайлівна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Нижний Андрій Валерійович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Падучак Богдан Михайлович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Д 26.236.03

Волкова Олена Миколаївна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Д 11.170.02

Бардашевич Наталя Олександрівна, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Хачук Кіра Дмитріївна, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Хрімлі Олександр Геннадійович, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Щербаков Володимир Володимирович, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Інститут законодавства Верховної Ради України

Д 26.867.01

Богашева Наталія Владиславівна, 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право"

Брель Олександр Сергійович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Гранцев Іван Володимирович, 12.00.11 "Міжнародне право"

Коновалова Надія Олександрівна, 12.00.11 "Міжнародне право"

Макар Володимир Романович, 12.00.11 "Міжнародне право"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.04

Котенко Віталій Миколайович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Класичний приватний університет

Д 17.127.09

Грищук Алла Миколаївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Сергієнко Квіталіна Анатоліївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка МВС України

К 29.733.01

Клочков Володимир Олександрович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України

Д 35.725.02

Броневицька Оксана Михайлівна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Мина Володимир Валентинович, 12.00.12 "Філософія права"

Міжнародний гуманітарний університет

К 41.136.01

Дзевелюк Андрій Володимирович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Міжрегіональна академія управління персоналом

К 26.142.01

Демидова Алла Маркіянівна, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

К 26.142.02

Костюкевич Олександр Костянтинович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Леонова Олена Вікторівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Марченко Олеся Володимирівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України

К 26.500.01

Кот Олександр Васильович, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Кутателадзе Віталій Олегович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Маріц Дарія Олександрівна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Черненко Олена Анатоліївна, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Шаркова Ірина Миколаївна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Національна академія внутрішніх справ МВС України

Д 26.007.03

Копилова Майя Андріївна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Д 26.007.04

Власенко Олена Леонідівна, 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право"

Лазарєв Анатолій Анатолійович, 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право"

Нікольська Олеся Валеріївна, 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право"

Д 26.007.05

Корсун Володимир Ярославович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Михайлів Світлана Василівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Пастушенко Сергій Володимирович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Охрімчук Тетяна Володимирівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

К 26.004.16

Кравчук Мар'яна Юріївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Ломакіна Ірина Юріївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Оверченко Ігор Сергійович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Національний університет державної податкової служби України ДПА України

Д 27.855.02

Капшученко Ірина Олексіївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Національний університет "Одеська юридична академія"

Д 41.086.01

Гасанова Антоніна Керимівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Іванченко Ольга Миколаївна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Д 41.086.03

Акіменко Юлія Юріївна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Барцицька Анастасія Анатоліївна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Волошина Світлана Михайлівна, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Єфімов Олександр Олександрович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Кіцен Наталія Валентинівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Форманюк Вікторія Василівна, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Д 41.086.04

Злакоман Ігор Миколайович, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

Д 64.086.01

Удовіченко Сергій Олександрович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Д 64.086.04

Дрягіна Тетяна Борисівна, 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право"

Сакаджи Катерина Борисівна, 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право"

Шеверєва Віталіна Євгенівна, 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право"

ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права"

К 35.140.02

Кіцул Юрій Степанович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Малиняк Христина Василівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права"

К 67.135.03

Филипенко Євгеній Павлович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.10

Теличко Оксана Анатоліївна, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Д 05.053.01

Кобися Володимир Михайлович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

К 26.139.04

Галатир Інга Анатоліївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Марлова Аліна Сергіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

К 27.053.03

Шемуда Марина Григорівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

К 26.455.01

Єгорова Вероніка Вячеславівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Калита Олена Петрівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Д 26.455.03

Ренькас Броніслава Мирославівна, 13.00.06 "Теорія і методика управління освітою"

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Д 36.053.01

Кізин Ірина Василівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Хомишак Оксана Богданівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Д 26.459.01

Ковальчук Вікторія Наумівна, 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"

Інститут педагогіки НАПН України

Д 26.452.01

Гармаш Олена Василівна, 13.00.09 "Теорія навчання"

Науменко Світлана Олександрівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

К 26.452.02

Мхитарян Ольга Дмитрівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"

Підгурська Валентина Юріївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"

К 26.452.03

Богдановська Людмила Петрівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)"

Мартинюк Віталій Миколайович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)"

Д 26.452.04

Благосмислов Олександр Сергійович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій"

К 26.452.05

Кудирко Василь Іванович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)"

Супричов Олексій Володимирович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)"

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Д 26.451.01

Білозерська Ганна Олегівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Сагун Ірина Григорівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Шевченко Олена Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Інститут проблем виховання НАПН України

Д 26.454.01

Бабко Тетяна Миколаївна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Загороднюк Тетяна Миколаївна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Козак Євген Павлович, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Примачок Людмила Леонтіївна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Церклевич Вікторія Сергіївна, 13.00.05 "Соціальна педагогіка"

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Д 26.450.01

Коваль Людмила Вікторівна, 13.00.03 "Корекційна педагогіка"

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

К 23.053.02

Жульова Світлана Іванівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Костюченко Костянтин Євгенійович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Копилова Оксана Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Мироненко Наталя Василівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Криворізький державний педагогічний університет

Д 09.053.01

Бойко Яна Володимирівна, 13.00.09 "Теорія навчання"

Ревенко Вікторія Володимирівна, 13.00.09 "Теорія навчання"

Штельмах Ольга Володимирівна, 13.00.09 "Теорія навчання"

Національний авіаційний університет

К 26.062.15

Конопляник Леся Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Д 26.053.19

Гуменюк Тетяна Броніславівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"

Матвісів Ярослав Ярославович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.18

Грицяк Леся Данилівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Олефіренко Тарас Олексійович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Сидоренко Любов Сергіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

К 44.053.01

Бурчак Ліана Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Гуменюк Вікторія Олексіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Колесникова Оксана Володимирівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Коровіна Рената Володимирівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Курчій Оксана Володимирівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Процай Людмила Петрівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.06

Бондарева Галина Іванівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Гончаренко Олег Станіславович, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Долецька Світлана Валентинівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Костик Євгенія Володимирівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Марчук Володимир Васильович, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Попович Олексій Петрович, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Шабінський Микола Євгенійович, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Д 58.053.01

Іваньо Юрій Юрійович, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Українська інженерно-педагогічна академія

К 64.108.01

Бачієва Лариса Олександрівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"

Зимогляд Наталія Сергіївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"

Корольова Наталія Валеріївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"

Пермінова Анна Василівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

К 74.053.01

Деркач Світлана Петрівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Іванова Світлана Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Маркова Олена Віталіївна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Совік Тетяна Віталіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Д 64.053.04

Кисельова Олеся Борисівна, 13.00.09 "Теорія навчання"

Резніченко Олена Миколаївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

К 64.053.06

Кузнецова Валентина Миколаївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

К 64.051.19

Шевчук Олена Анатоліївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"

Херсонський державний університет

К 67.051.02

Сніжко Микола Васильович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Сокол Ігор Васильович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Шахматова Тамара Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Д 67.051.03

Мунтян Світлана Віталіївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"

Хейлік Володимир Дмитрович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (російська мова)"

Хмельницький національний університет

К 70.052.05

Долинський Євген Володимирович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Киселиця Оксана Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Колодницька Ольга Дмитрівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Мартинюк Олена Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Д 79.053.02

Комашко Наталія Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Кухарева Олена Сергіївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

К 79.053.02

Ковбаса Тетяна Іванівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій"

Коляда Андрій Миколайович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій"

Ребенок Вадим Михайлович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій"

К 79.053.03

Канішева Маріанна Олександрівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Михайленко Олена Вікторівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

МЕДИЧНІ НАУКИ

ВДНЗ "Буковинський державний медичний університет" МОЗ України

К 76.600.01

Малишевський Ігор Олександрович, 14.01.03 "Хірургія"

Соловей Юрій Миколайович, 14.01.03 "Хірургія"

К 76.600.02

Гарас Микола Нестерович, 14.01.10 "Педіатрія"

Сажин Сергій Іпполітович, 14.01.10 "Педіатрія"

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Д 05.600.01

Шевчук Олександр Миколайович, 14.01.03 "Хірургія"

Д 05.600.02

Болюх Дмитро Борисович, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Скляров Павло Олександрович, 14.03.03 "Нормальна фізіологія"

Цибульська Людмила Сергіївна, 14.03.03 "Нормальна фізіологія"

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний унверситет імені І. Я. Горбачевського" МОЗ України

Д 58.601.01

Мошкола Володимир Володимирович, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

К 58.601.02

Жураківський Віктор Миколайович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Донецький національний медичний університет імені Максима Горького МОЗ України

Д 11.600.04

Антропова Оксана Сергіївна, 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія"

Мироненко Ігор В'ячеславович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

Д 11.600.05

Мальцев Станіслав Валентинович, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Нечипуренко Тетяна Борисівна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Д 11.600.06

Григор'єва Юлія Володимирівна, 14.03.02 "Патологічна анатомія"

ДУ "Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва НАМН України"

Д 26.604.01

Дмитренко Олена Анатоліївна, 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія"

ДУ "Інститут дерматології та венерології АМН України"

Д 64.603.01

Мантула Аліна Олександрівна, 14.01.20 "Шкірні та венеричні хвороби"

ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України"

Д 26.614.01

Іпатова Домнікія Петрівна, 14.01.13 "Інфекційні хвороби"

Подорожна Алла Сергіївна, 14.02.02 "Епідеміологія"

ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

Д 26.554.01

Єрмакова Ольга Володимирівна, 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія"

ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України"

Д 64.566.01

Андрейко Дмитро Михайлович, 14.01.16 "Психіатрія"

Плевачук Оксана Юріївна, 14.01.16 "Психіатрія"

Троценко Оксана Борисівна, 14.01.15 "Нервові хвороби"

ДУ "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України"

Д 64.607.01

Зацепін Олександр Васильович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України"

Д 26.553.01

Баранецька Ірина Олександрівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Верхошанова Оксана Георгіївна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Вовк Юлія Олександрівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Годованець Олексій Сергійович, 14.01.10 "Педіатрія"

Дербак Альона Василівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Касаткіна Тетяна Олександрівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

ДУ "Інститут стоматології НАМН України"

Д 41.563.01

Бом Костянтин Георгійович, 14.01.22 "Стоматологія"

Косенко Дарія Костянтинівна, 14.01.22 "Стоматологія"

Панченко Володимир Миколайович, 14.01.22 "Стоматологія"

ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"

Д 26.606.01

Хименко Сергій Олександрович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

ДУ "Кримський державний медичний унверситет імені С. І. Георгієвського" МОЗ України

Д 52.600.01

Захарова Марина Олександрівна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Д 52.600.02

Нарбутова Тамара Євгенівна, 14.03.02 "Патологічна анатомія"

ДУ "Науковий центр радіаційної медицини НАМН України"

Д 26.562.02

Заганяч Ярина Юріївна, 03.00.15 "Генетика"

ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України"

Д 26.552.01

Добрянський Дмитро Вікторович, 14.01.27 "Пульмонологія"

Сенько Юлія Олександрівна, 14.01.26 "Фтизіатрія"

Чопорова Олександра Іванівна, 14.01.26 "Фтизіатрія"

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

Д 17.600.02

Мірошниченко Ганна Олександрівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Опімах Олександр Іванович, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Д 17.600.04

Гончарова Ганна Сергіївна, 14.03.02 "Патологічна анатомія"

Шебеко Юлія Олександрівна, 14.03.02 "Патологічна анатомія"

КРУ "НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології імені І. М. Сєченова"

Д 53.610.01

Жабо Тетяна Максимівна, 14.01.27 "Пульмонологія"

Циганкова Тетяна Іванівна, 14.01.27 "Пульмонологія"

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Д 35.600.01

Ключковська Наталія Романівна, 14.01.22 "Стоматологія"

Кушнірчук Микола Іванович, 14.01.03 "Хірургія"

Д 35.600.05

Жакун Ірина Богданівна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Зенін Вадим Вадимович, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Січкарук Ірина Миколаївна, 14.01.11 "Кардіологія"

Черкас Андрій Петрович, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України

Д 26.613.01

Ващенко Вікторія Володимирівна, 14.01.15 "Нервові хвороби"

Д 26.613.03

Москаленко Валентин Сергійович, 14.01.25 "Судова медицина"

Д 26.613.05

Косуба Сергій Ігорович, 14.01.18 "Офтальмологія"

Селіванова Ольга Валентинівна, 14.01.18 "Офтальмологія"

Д 26.613.06

Антонів Альона Андріївна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Прибильська Ольга Сергіївна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Присяжнюк Василь Петрович, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Чимпой Кристина Андріївна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Д 26.613.07

Бухановська Тетяна Миколаївна, 14.02.03 "Соціальна медицина"

Лисак Віктор Петрович, 14.02.03 "Соціальна медицина"

Олійник Ірина Василівна, 14.02.03 "Соціальна медицина"

Партасюк Неоніла Юріївна, 14.02.03 "Соціальна медицина"

Середа Орест Миколайович, 14.02.04 "Історія медицини"

Д 26.613.08

Шушкевич Юрій Миколайович, 14.01.03 "Хірургія"

Д 26.613.09

Дорошенко Максим Віталійович, 14.01.22 "Стоматологія"

Єрмакова Людмила Георгіївна, 14.01.22 "Стоматологія"

Паливода Ігор Іванович, 14.01.22 "Стоматологія"

Національний інститут раку МОЗ України

Д 26.560.01

Чорнобай Тетяна Миколаївна, 14.01.23 "Променева діагностика та променева

терапія"

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України

Д 26.561.01

Артеменко Михайло Олегович, 14.01.03 "Хірургія"

Шкурупій Олександр Анатолійович, 14.01.03 "Хірургія"

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України

Д 26.003.01

Васильєв Юрій Костянтинович, 14.02.04 "Історія медицини"

Зінченко Тетяна Олександрівна, 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія"

Макушенко Олександр Сергійович, 03.00.07 "Мікробіологія"

Д 26.003.02

Малашевська Ніна Михайлівна, 14.03.08 "Імунологія та алергологія"

Д 26.003.03

Діденко Сергій Миколайович, 14.01.03 "Хірургія"

Паращишена Тетяна Афанасіївна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Ткаченко Олександр Анатолійович, 14.01.03 "Хірургія"

Д 26.003.05

Федірко Ігор Володимирович, 14.01.22 "Стоматологія"

Д 26.003.06

Храпай Олена Володимирівна, 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія"

Д 26.003.09

Володічева Юлія Олександрівна, 14.01.36 "Гастроентерологія"

Протас Юлія Вікторівна, 14.01.36 "Гастроентерологія"

ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска" НАМН України

Д 26.616.01

Терешкевич Леся Петрівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Одеський національний медичний університет МОЗ України

Д 41.600.01

Кашута В'ячеслав Євгенович, 14.03.05 "Фармакологія"

Український науково-дослідний інститут соціальної і судовї психіатрії та наркології МОЗ України

Д.26.620.01

Гаврилюк Ірина Василівна, 14.01.16 "Психіатрія"

Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України

Д 41.608.01

Гуржій Олена Ігорівна, 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія"

Новак Ганна Олександрівна, 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія"

Соловйов Юрій Юрійович, 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія"

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Д 64.609.03

Михайлик Олег Петрович, 19.00.04 "Медична психологія"

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Д 64.600.02

Бадалов Роберт Мехралі огли, 14.01.22 "Стоматологія"

Волкова Ольга Сергіївна, 14.01.22 "Стоматологія"

Д 64.600.03

Бобро Олена Валеріївна, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Д 64.600.04

Вільцанюк Оксана Олександрівна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Кравчун Павло Павлович, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Польщикова Світлана Леонідівна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

Д 64.605.01

Алтухов Олександр Олександрович, 15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія"

Затильнікова Ольга Олександрівна, 15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія"

Левашова Ольга Леонідівна, 15.00.03 "Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів"

Суворов Олександр Віталійович, 15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія"

Д 64.605.02

Басакіна Ірина Іванівна, 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація"

Кулдиркаєва Катерина Вікторівна, 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація"

Рибалкін Микола Вікторович, 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація"

Трунова Тетяна Валеріївна, 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація"

Цокало Інна Євгенівна, 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація"

Д 64.605.03

Асадуллаєва Надія Яківна, 14.03.05 "Фармакологія"

Добра Олена Олександрівна, 14.03.05 "Фармакологія"

Ковальчук Ірина Вікторівна, 14.03.05 "Фармакологія"

Кучинська Ірина Вікторівна, 14.03.05 "Фармакологія"

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.03

Бордюгова Світлана Сергіївна, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Мартинюк Олександр Григорович, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Д 26.004.12

Адаменко Ліда Володимирівна,16.00.09 "Ветеринарно-санітарна експертиза"

Д 26.004.13

Сібілєва Олена Володимирівна, 16.00.07 "Ветеринарне акушерство"

ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" НААН України

Д 64.359.01

Гайдей Ольга Сергіївна, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Северин Раїса Василівна, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Одеський державний аграрний університет Мінагрополітики України

К 41.372.01

Бойко Оксана Петрівна, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Харківська державна зооветеринарна академія Мінагрополітики України

К 64.070.01

Заріцька Аліна Олегівна, 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин"

Хомутовська Світлана Олександрівна, 16.00.06 "Гігієна тварин та ветеринарна санітарія"

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.807.02

Оленюк Діана Василівна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Ян Ірина Миколаївна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.850.01

Супрун Олена Володимирівна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства культури України

К 64.871.01

Михайлова Наталія Миколаївна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Д 26.457.01

Кухар Тетяна Володимирівна, 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"

Позняк Світлана Іванівна, 19.00.11 "Політична психологія"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.26

Грищук Елісо Юріївна, 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"

Невідома Яна Григорівна, 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"

Київський університет імені Бориса Грінченка

К 26.133.04

Кльоц Любов Антонівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Маланьїна Тетяна Михайлівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Д 26.053.10

Кучеренко Єгор Валерійович, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Лобода Олена Вікторівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Ткаченко Олена Андріївна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут соціології НАН України

Д 26.229.01

Хуткий Дмитро Олександрович, 22.00.01 "Теорія та історія соціології"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.01.30

Іщенко Володимир Олександрович, 22.00.03 "Соціальні структури та соціальні відносини"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.15

Козаченко Ольга Олександрівна, 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології"

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

Д 41.053.06

Рогатіна Ліда Петрівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України

Д 26.236.01

Гомза Іван Анатолійович, 23.00.03 "Політична культура та ідеологія"

Кисіль Юлія Миколаївна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.41

Андрущенко Максим Олександрович, 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки"

Національний інститут стратегічних досліджень

Д 26.718.03

Загривенко Володимир Борисович, 21.01.01 "Основи національної безпеки держави"

Львівський національний університет імені Івана Франка

К 35.051.11

Івахів Олег Степанович, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.09

Остренко Євгенія Іванівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.03

Гольцман Кирило Олександрович, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Очеретяний Євгеній Олександрович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

К 20.051.10

Бичук Ігор Олександрович, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Кузь Юрій Степанович, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Луцький Василь Ярославович, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Фащук Олександра Василівна, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

К 08.881.01

Бабій Вікторія Григорівна, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Лядська Ольга Юріївна, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Миценко Євген Вікторович, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Соколова Ольга Валентинівна, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Шиян Володимир Миколайович, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Львівський державний університет фізичної культури

К 35.829.01

Пронтенко Василь Віталійович, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Д 26.829.01

Захарченко Інна Василівна, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Радченко Юрій Анатолійович, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Рибачок Роман Олександрович, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Сушко Руслана Олександрівна, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Д 26.829.02

Жук Ганна Олександрівна, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Люгайло Світлана Станіславівна, 24.00.03 "Фізична реабілітація"

Мартинюк Оксана Анатоліївна, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Підпомога Андрій Юрійович, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Тумілович Ганна Геннадіївна, 24.00.03 "Фізична реабілітація"

Ядвіга Юлія Петрівна, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Ярмак Олена Миколаївна, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Харківська державна академія фізичної культури

К 64.862.01

Байєр Валерія Валеріївна, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Академія муніципального управління

Д 26.129.01

Бібленко Сергій Борисович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Порвін Микола Юрійович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

К 08.866.01

Сидоренко Наталія Сергіївна, 25.00.03 "Державна служба"

Скрипник Олександр Анатолійович, 25.00.01 "Теорія та історія державного управління"

Тарасенко Тетяна Миколаївна, 25.00.01 "Теорія та історія державного управління"

Чередник Юлія Миколаївна, 25.00.01 "Теорія та історія державного управління"

Донецький державний університет управління

Д 11.107.01

Горшкова Ася Семенівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Діденко Володимир Сергійович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Ткаченко Володимир Сергійович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

К 20.052.07

Черчатий Олександр Іванович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Класичний приватний університет

Д 17.127.03

Настечко Оксана Дмитрівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Національна академія державного управління при Президентові України

Д 26.810.01

Григорович Василь Романович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Д 26.810.02

Безпрозванна Валентина Михайлівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Капінос Микола Семенович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Ляховченко Людмила Анатоліївна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Медвідь Анатолій Петрович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Д 64.858.01

Мирна Надія Володимирівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Світлична Юлія Олександрівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Д 38.053.03

Репешко Павло Іванович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

К 52.051.09

Бойчук Вячеслав Васильович, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Брижак Ольга Володимирівна, 26.00.02 "Світова культура і міжнародні культурні зв'язки"

Вейсова Вєтана Енверівна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Єрзаулова Ганна Геннадіївна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Ликова Наталія Миколаївна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Тихонова Ольга Іванівна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України

Д 26.165.01

Пальчук Валентина Едуардівна, 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство"

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29.03.2012  № 378

СПИСОК
здобувачів наукового ступеня кандидата наук (громадян іноземних держав)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.01

Даюб Ясер (громадянин Сірійської Арабської Республіки),

01.05.04 "Системний аналіз і теорія оптимальних рішень"

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Луганський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 29.841.02

Табет Ахмад Салем Джарадат (громадянин Хашимітського Королівства Йорданія),

08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Чернігівський державний інститут економіки і управління

К 79.137.01

Нгуєн Вінь Фионг (громадянин Соціалістичної Республіки В'єтнам),

08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Криворізький державний педагогічний університет

Д 09.053.01

Стіліані Іліаді Христофі (громадянка Республіки Кіпр),

13.00.09 "Теорія навчання"

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДЗ "Луганський державний медичний університет"

Д 29.600.01

Абдулмалік Абдула Нассер Джахаф (громадянин Єменської Республіки),

14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29.03.2012  № 378

СПИСОК
здобувачів вченого звання старшого наукового співробітника

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Національний університет цивільного захисту України МНС України

Миргород Оксана Володимирівна, 21.06.02 "Пожежна безпека"

ДП "Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління"

Тихонов Ілля Валентинович, 05.22.13 "Навігація та управління рухом"

Цулая Анатолій Важевич, 05.22.13 "Навігація та управління рухом"

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Головко Олександр Борисович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку" НАН України

Матюха Володимир Вікторович, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Інститут економіки промисловості НАН України

Прокопенко Роман Васильович, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Інститут регіональних досліджень НАН України

Шевченко Ольга Валеріївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Київський національний торговельно-економічний університет

Макогон Валентина Дмитрівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Державний науково-дослідний інститут МВС України

Рядінська Валерія Олександрівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України

Самойленко Олена Олександрівна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

Гетьман Євген Анатолійович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Національна академія внутрішніх справ МВС України

Мозоль Станіслав Анатолійович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Інститут педагогіки НАПН України

Поліхун Наталія Іванівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Федорова Ніна Федорівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Шахрай Тетяна Олексіївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Інститут проблем виховання НАПН України

Морін Олег Леонідович, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

Лук'яненко Ганна Іванівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Селецький Андрій Васильович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Гудим Ірина Миколаївна, 13.00.03 "Корекційна педагогіка"

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

Національна академія Служби безпеки України

Солодка Олена Маркіянівна, 21.07.01 "Забезпечення державної безпеки України"

Строгий Валерій Іванович, 21.07.01 "Забезпечення державної безпеки України"

Хлевицький Віталій Борисович, 21.07.01 "Забезпечення державної безпеки України"

Воєнно-дипломатична академія

Романюк Юрій Петрович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Національний університет оборони України Міністерства оборони України

Ратніков Борис Михайлович, 20.02.22 "Військова історія"

Центральний науково-дослідний інститут Збройних сил України Міністерства оборони України

Свида Іван Юрійович, 21.02.01 "Воєнна безпека держави"

Українська військово-медична академія Міністерства оборони України

Стриженко Володимир Іванович, 14.02.03 "Соціальна медицина"

Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України

Сідченко Сергій Олександрович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Шубін Євген Вікторович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Львівський державний університет фізичної культури

Афонін Вячеслав Миколайович, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29.03.2012  № 378

СПИСОК
здобувачів, яким відмовлено у присвоєнні вченого звання старшого наукового співробітника

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Український науково-дослідний інститут промислової медицини МОЗ України

Варламова Альоша Василівна, 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія"

Іщенко Людмила Олександрівна, 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія"

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

Чернелівська Олена Олександрівна, 06.01.09 "Рослинництво"

Інститут сільського господарства степової зони НААН України

Воронюк Зоя Степанівна, 06.01.09 "Рослинництво"

Національний науковий центр "Інститут землеробства НААН України"

Максімов Анатолій Миколайович, 06.01.05 "Селекція і насінництво"

МЕДИЧНІ НАУКИ

Український науково-дослідний інститут промислової медицини МОЗ України

Орєхова Оксана Вікторівна, 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія"

ДУ "Український науково-дослідний протичумний інститут імені І. І. Мечникова" МОЗ України

Поздняков Сергей Васильевич, 03.00.06 "Вірусологія"

ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України"

Даниленко Олена Григорівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 6
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29.03.2012  № 378

ЗАУВАЖЕННЯ
експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту до дисертацій та атестаційних справ здобувачів наукових ступенів

1. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Гарманчук Людмили Василівни на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.11 "Цитологія, клітинна біологія, гістологія", захищеної у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.38 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо оформлення матеріалів атестаційної справи.

2. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Прокопіва Володимира Володимировича на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.21 "Хімія твердого тіла", захищеної у спеціалізованій вченій раді К 20.051.03 ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 17 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо визначення радою додаткових кандидатських іспитів.

3. За результатами проведення експертизи дисертацій та атестаційних справ Мошинець Олени Володимирівни та Красиленко Юлії Андріївни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.11 "Цитологія, клітинна біологія, гістологія", а також Голуба Миколи Олексійовича та Танасієнко Ірини Вікторівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 "Біотехнологія", захищених у спеціалізованій вченій раді Д 26.254.01 ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України", зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо оформлення матеріалів атестаційних справ.

4. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Жук Ірини Вікторівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.12 "Фізіологія рослин", захищеної у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.24 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

5. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Єлістратова В'ячеслава Олександровича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.03 "Двигуни та енергетичні установки", захищеної у спеціалізованій вченій раді Д 64.050.13 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

6. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Новицького Василя Петровича на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 "Біотехнологія", захищеної у спеціалізованій вченій раді Д 27.821.01 Білоцерківського національного аграрного університету Мінпромполітики України, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

7. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Дупляк Тетяни Петрівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", захищеної у спеціалізованій вченій раді Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 25 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо участі членів спецради в обговоренні дисертації та проведення захисту у вигляді наукової дискусії.

8. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Дунди Світлани Петрівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", захищеної у спеціалізованій вченій раді Д 26.058.01 Національного університету харчових технологій, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

9. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Шукліної Вікторії Вікторівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", захищеної у спеціалізованій вченій раді К 67.052.05 Херсонського національного технічного університету, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

10. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Романишина Дмитра Васильовича на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 "Історія філософії", захищеної у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.02 Львівського національного університету імені Івана Франка, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

11. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Кисельової Анастасії Андріївни на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 "Українська мова", захищеної у спеціалізованій вченій раді Д 41.051.02 Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 11 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо єдності змісту дисертації в рамках паспорту наукової спеціальності.

12. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Оленюк Діани Василівни на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 "Теорія та історія культури", захищеної у спеціалізованій вченій раді Д 26.807.02 Київського національного університету культури і мистецтв Міністерства культури України, зауваження вченому секретарю спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

13. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Івахіва Олега Степановича на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку", захищеної у спеціалізованій вченій раді К 35.051.11 Львівського національного університету імені Івана Франка, зауваження вченому секретарю спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 15 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо оформлення автореферату дисертації.

14. За результатами проведення експертизи дисертацій та атестаційних справ Брижак Ольги Володимирівни на здобуття наукового ступеня кандидата наук з культурології за спеціальністю 26.00.02 "Світова культура і міжнародні культурні зв'язки", Ликової Наталії Миколаївни та Єрзаулової Ганни Геннадіївни на здобуття наукового ступеня кандидата наук з культурології за спеціальністю 26.00.01 "Теорія та історія культури", захищених у спеціалізованій вченій раді К 52.051.09 Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, зауваження голові спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо високого рівня вимогливості під час проведення експертизи дисертаційних робіт та науковому керівнику по дисертації Єрзаулової Г. Г. щодо недостатнього використання сучасного теоретичного музикознавчого матеріалу за обраною темою.

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко


Публікації документа