Документ v0375351-08, поточна редакція — Прийняття від 24.12.2008

                                                          
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2008 N 375

Про затвердження рекомендацій щодо включення
до регламентів роботи органів місцевого
самоврядування питань проходження служби
в органах місцевого самоврядування

На виконання пункту 4 протоколу за результатами проведення
Всеукраїнської наради "Сучасні тенденції розвитку місцевого
самоврядування: український та зарубіжний досвід" та з метою
удосконалення регламентів роботи органів місцевого самоврядування
в частині проходження служби в органах місцевого самоврядування
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити рекомендації щодо включення до регламентів
роботи органів місцевого самоврядування питань проходження служби
в органах місцевого самоврядування (далі - рекомендації), що
додаються.
2. Департаменту персоналу державних органів та місцевого
самоврядування спільно з управлінням організаційної роботи,
документообігу та контролю забезпечити розсилку рекомендацій
Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським радам.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Начальника Головдержслужби за розподілом обов'язків.
Начальник Головдержслужби Т.Мотренко

Додаток
до наказу Головдержслужби
24.12.2008 N 375

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо включення до регламентів
роботи органів місцевого самоврядування
питань проходження служби
в органах місцевого самоврядування

1. Кадрова робота в органах місцевого самоврядування
спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування
органів місцевого самоврядування висококваліфікованими і
компетентними кадрами.
2. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування
здійснюється: на посаду сільського, селищного, міського голови шляхом
обрання відповідною територіальною громадою на основі загального,
рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування
строком на чотири роки в порядку, визначеному законом, і він
здійснює свої повноваження на постійній основі; на посаду голови районної, обласної, районної у місті (у разі
її створення) ради шляхом обрання відповідною радою з числа її
депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням; на посаду голови та заступників голови районної, районної у
місті, обласної ради, заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської
ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної,
Київської та Севастопольської міських рад шляхом обрання
відповідною радою; на посади заступників сільського, селищного, міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами
(секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської,
районної у місті ради шляхом затвердження відповідною радою; на посади керівника секретаріату (керуючого справами)
районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату
обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших
працівників органів місцевого самоврядування шляхом призначення
відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної,
районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою
процедурою, передбаченою законодавством України. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів
ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським,
селищним, міським головою, головою районної у місті ради
одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням
з відповідними органами виконавчої влади. Керівники та інші працівники структурних підрозділів
виконавчого апарату обласної, районної ради призначаються та
звільняються головою відповідної ради.
3. Проведення конкурсу, випробування та стажування при
прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється
в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.
4. У разі необхідності, за згодою сторін, посадова особа
місцевого самоврядування може бути переведена на рівнозначну чи
нижчу посаду або посаду радника чи консультанта без конкурсного
відбору.
5. Голови районних, районних у містах, обласних рад,
Київський та Севастопольський міський голова та міські голови
(міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим
значення) мають право самостійно (без конкурсу) добирати та
приймати на службу своїх помічників, радників (патронатну службу).
6. На час відсутності (відпустки) посадових осіб органів
місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх
повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим
трудовим договором (контрактом). Особи, прийняті на роботу в
органи місцевого самоврядування на умовах контракту не складають
Присяги, їм не встановлюється ранг і період роботи за контрактом
не зараховується до стажу служби в органах місцевого
самоврядування чи державної служби.
7. Громадяни України, які вперше приймаються (обираються) на
службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу
посадової особи місцевого самоврядування.
8. Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст
Присяги, який зберігається за місцем її роботи. Про складання
Присяги робиться запис у трудовій книжці.
9. Новообрані сільські, селищні, міські голови, голови рад
складають Присягу на сесії відповідної ради.
10. Ранги, які відповідають посадам першої та другої
категорій, а також ранги сільським, селищним, міським головам,
головам районних, районних у містах рад присвоюються рішенням
відповідної ради в межах відповідної категорії посад.
11. Ранги, які відповідають посадам третьої - сьомої
категорії, присвоюються відповідно сільським, селищним, міським
головою, головою обласної, районної, районної у місті ради.
12. Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня
професійної кваліфікації, результатів роботи.
13. Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на
службу в органи місцевого самоврядування або обранням
(призначенням) на вищу посаду. Особам, які призначаються на посади
з випробувальним строком, ранги присвоюються після його
закінчення, за результатами роботи. Особам, які призначені на
посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування або
ранги державного службовця, присвоєні за попереднім місцем роботи,
надбавка за ранг у період випробувального строку виплачується
відповідно до цих рангів.
14. Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа
успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки.
15. За виконання особливо відповідальних завдань посадовій
особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг
достроково у межах відповідної категорії посад.
16. За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі
місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза
межами відповідної категорії посад.
17. Посадова особа місцевого самоврядування може бути
позбавлена присвоєного відповідно до цього Закону рангу лише за
вироком суду.
18. Якщо посадова особа місцевого самоврядування обрана чи
призначена на посаду нижчої категорії або залишила службу в органі
місцевого самоврядування, за нею зберігається присвоєний ранг.
19. У трудовій книжці посадової особи місцевого
самоврядування робиться запис про присвоєння, зміну чи позбавлення
її відповідного рангу.
20. За рішенням органу місцевого самоврядування створюється
кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі, який
затверджується сільським, селищним, міським головою, головою
районної, районної у місті, обласної ради.
21. До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили
бажання зайняти посаду в органах місцевого самоврядування і мають
відповідну кваліфікацію та освіту або здобувають її.
22. Кадровий резерв формується з: посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили
кваліфікацію або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною
комісією на вищі посади; державних службовців, які бажають перейти на службу в органи
місцевого самоврядування; спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та
інших сфер, а також випускників навчальних закладів відповідного
профілю.
23. Порядок формування та ведення кадрового резерву посадових
осіб визначається відповідною радою.
24. Примірний порядок формування кадрового резерву
розробляється і затверджується Кабінетом Міністрів України.
25. З метою оцінки ділових та професійних якостей, а також
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, крім осіб,
зазначених у частині другій цієї статті, посадові особи місцевого
самоврядування один раз на 4 роки підлягають атестації.
26. Атестації не підлягають сільські, селищні, міські голови,
голови районних у містах, районних і обласних рад, секретарі
сільських, селищних, міських рад, працівники патронатної служби,
особи, які перебувають на посаді менше одного року, молоді
спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного
року після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи
догляду за дитиною, особи, прийняті на посаду на визначений строк.
27. Атестаційна комісія створюється за рішенням сільського,
селищного, міського голови, голови районної у місті, районної,
обласної ради. Головою атестаційної комісії призначається секретар
сільської, селищної, міської ради, заступник голови районної у
місті, районної, обласної ради. У сільських, селищних радах з
нечисленними виконавчими органами (до 5 осіб) атестацію може
проводити сільський, селищний голова.
28. Атестаційна комісія працює гласно. Посадова особа має
право попередньо ознайомитися з матеріалами її атестації, брати
участь у засіданні комісії, на якому розглядається питання про її
атестування, оскаржувати, у разі незгоди, рішення атестаційної
комісії сільському, селищному, міському голові, голові районної у
місті, районної, обласної ради протягом 10 днів з дня винесення її
рішення або до суду.
29. За результатами атестації атестаційна комісія робить один
з таких висновків: про відповідність займаній посаді; про
відповідність займаній посаді за певних умов (здобуття освіти,
проходження стажування, набуття відповідних навичок, підвищення
кваліфікації тощо); про невідповідність займаній посаді.
30. Результати атестації мають рекомендаційний характер.
31. Відповідно до висновку атестаційна комісія пропонує
сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті,
районної, обласної ради: визнати посадову особу атестованою; призначити протягом року повторне атестування (за згодою
посадової особи); зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити
її на вищу посаду; перевести посадову особу на іншу посаду, що відповідає її
кваліфікації, або звільнити її з займаної посади.
32. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням атестації,
вирішуються відповідно до законодавства про порядок вирішення
індивідуальних трудових спорів.
33. Інші питання атестації посадових осіб регулюються
положенням про проведення атестації, яке затверджується сільським,
селищним, міським головою, головою районної у місті, районної,
обласної ради.
34. Типове положення про проведення атестації посадових осіб
місцевого самоврядування затверджується Кабінетом Міністрів
України.
35. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого
самоврядування становить 60 років для чоловіків і 55 років для
жінок. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого
самоврядування, які обираються на відповідні посади.
36. Термін перебування на службі в органах місцевого
самоврядування може бути продовжено, але не більш як на 5 років за
рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної,
районної у місті, обласної ради.
37. Після закінчення цього терміну служба в органах місцевого
самоврядування припиняється відповідно до пункту 5 статті 20
Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
( 2493-14 ) та за рішенням відповідного голови можуть бути
залишені шляхом переведення на посадах радників чи консультантів
(патронатна служба), якщо такі посади передбачені штатним
розписом, на умовах строкового трудового договору.
38. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про
працю України ( 322-08 ), служба в органах місцевого
самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених
Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ), цим та іншими законами України, а також у разі: відмови посадової особи місцевого самоврядування від
складання Присяги; порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого
самоврядування; неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого
самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у
встановлений термін; виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають
перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов'язаних із
проходженням служби в органах місцевого самоврядування; досягнення посадовою особою місцевого самоврядування
граничного віку перебування на службі в органах місцевого
самоврядування.
39. Рішення про припинення служби в органах місцевого
самоврядування може бути оскаржено посадовою особою місцевого
самоврядування у порядку, визначеному законом.
40. Перевибори сільських, селищних, міських голів, зміна
керівників органів місцевого самоврядування не є підставою для
припинення служби посадовими особами виконавчих органів рад, їх
секретаріатів, крім працівників патронатної служби.
41. Повноваження сільського, селищного, міського голови,
голови районної у місті, районної, обласної ради вважаються
достроково припиненими у разі: його звернення з особистою заявою до відповідної ради про
складення ним повноважень голови; припинення його громадянства; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності
з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом; визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або
оголошення таким, що помер; його смерті.
42. Повноваження сільського, селищного, міського голови
можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує
Конституцію ( 254к/96-ВР ) або закони України, права і свободи
громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
43. Повноваження сільського, селищного, міського голови за
наявності підстав, передбачених частиною другою цієї статті, та в
інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням
місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим
шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів
депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого
референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського,
селищного, міського голови визначається законом про місцеві
референдуми.
44. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо
дострокового припинення повноважень сільського, селищного,
міського голови приймається сільською, селищною, міською радою як
за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої
частини громадян, що проживають на відповідній території і мають
право голосу.
45. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій
сільського, селищного, міського голови незаконними, висновків
відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може
призначити позачергові вибори сільського, селищного, міського
голови. Питання про призначення Верховною Радою України
позачергових виборів сільського, селищного, міського голови може
порушуватись перед Верховною Радою України відповідною сільською,
селищною, міською радою, головою обласної, Київської,
Севастопольської міської державної адміністрації.
46. Порядок проведення позачергових виборів сільського,
селищного, міського голови визначається законом про вибори.
47. Повноваження сільського, селищного, міського голови
припиняються з дня прийняття місцевим референдумом або відповідною
радою рішення про це, а в разі призначення Верховною Радою України
позачергових виборів сільського, селищного, міського голови - в
день обрання головою іншої особи.
48. Повноваження голови районної в місті, районної, обласної
ради також припиняються достроково в порядку, передбаченому
статтею 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ): У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути
звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало
не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом
таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на
розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального
складу ради.вгору