Про затвердження Положення про комісії з приватизації
Фонд державного майна; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 08.09.1992371
Документ v0371224-92, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.08.1997, підстава - z0361-97

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 371 від 08.09.92
м.Київ
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна
N 743 ( z0361-97 ) від 15.07.97 )
Про затвердження Положення
про комісії з приватизації

На виконання Державної програми приватизації майна державних
підприємств ( 2545-12 ), а також з метою створення нормативної
бази для регулювання процесу приватизації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити "Положення про комісії з приватизації".
2. Начальнику Управління справами Соколенку М.О. в строк до
21.09.92 забезпечити цим Положенням регіональні відділення Фонду.
3. Начальнику відділу кадрів Пясецькому А.В. організувати
для спеціалістів регіональних відділень семінари по вивченню
методики застосування Положення.
4. Положення вводиться в дію з 31 серпня 1992 року.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на начаельника
Управління Васильєва В.В.

Голова Правління В.Прядко

ПОЛОЖЕННЯ
про комісії з приватизації
Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 ) і визначає
порядок створення та діяльності комісії з приватизації.
I. Порядок створення комісії з приватизації
1. Комісія з приватизації (надалі - комісія) створюється:
Фондом державного майна України, його регіональними
відділеннями та представництвами - при приватизації об'єктів, що
знаходяться в загальнодержавній (республіканській) власності;
органами приватизації Республіки Крим - при приватизації
об'єктів, що знаходяться у власності республіки;
органами приватизації адміністративно-територіальних одиниць
- при приватизації об'єктів, що знаходяться в комунальній
власності.
2. Комісія створюється в місячний строк з дня прийняття
рішення про приватизацію об'єкта.
3. Орган приватизації в 3-денний строк з дня прийняття
рішення про приватизацію об'єкта повідомляє про це:
місцеву (районну) Раду народних депутатів, на території якої
знаходиться об'єкт приватизації;
орган державного управління (обласну державну адміністрацію,
державну адміністрацію міст Києва та Севастополя);
фінансовий орган (обласне управління фінансів; управління
фінансів міст Києва та Севастополя);
осіб, які подали заяви на приватизацію об'єкта;
адміністрацію об'єкта, що приватизується.
4. До складу комісії входять: представники товариства
покупців (по одному від кожного товариства), інші особи, що подали
заяву на приватизацію, або їх представники (по одному від кожної
особи), представники державного органу приватизації, органу
державного управління, місцевих Рад народних депутатів, фінансових
органів. Зазначені особи направляються до складу комісії
відповідними органами та особами в 3-денний строк з часу одержання
повідомлення про створення комісії.
5. Склад комісії затверджується рішенням відповідного органу
приватизації. Цим рішенням призначається голова комісії та
встановлюється строк подання плану приватизації об'єкта.
Головою комісії призначається представник органу приватизації
або уповноважена ним особа.
Представники, які увійшли до складу комісії, діють на
підставі належним чином оформленого доручення, виданого
відповідним органом чи особою, які їх направили.

II. Основні завдання та функції комісії з приватизації
1. Основними завданнями комісії є: контроль за проведенням інвентаризації майна об'єкта
приватизації;
розробка плану приватизації об'єкта та подання його на
затвердження в орган приватизації;
оцінка вартості і визначення початкової ціни об'єкта
приватизації, розміру статутного фонду господарського товариства;
визначення форми платежів та квоти обов'язкового застосування
приватизаційних майнових сертифікатів;
розробка, при необхідності, проекту реорганізації об'єкта
приватизації;
розробка пропозицій щодо приватизації об'єктів соціальної
інфраструктури;
оцінка соціальних наслідків приватизації;
підготовка інформаційної картки про приватизацію об'єкта.
2. Комісія несе відповідальність згідно з діючим
законодавством за:
своєчасну розробку плану приватизації;
достовірність відомостей, що містяться у плані приватизації.
III. Права комісії з приватизації
Для виконання поставлених завдань комісія має право:
зобов'язати адміністрацію підприємства здійснювати у
встановлені строки інвентаризацію майна об'єкта, що
приватизується;
давати розпорядження, обов'язкові для адміністрації об'єкта
приватизації, що пов'язані з розробкою плану приватизації;
вимагати від державних органів, установ, організацій подання
відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для
розробки плану приватизації;
залучати до роботи експертів, консультантів, спеціалізовані
аудиторські, консультаційні організації та фірми.
IV. Організація діяльності комісії з приватизації
1. Керує діяльністю комісії і організує її роботу голова
комісії (надалі - голова).
2. Голова в межах своєї компетенції: скликає засідання комісії;
організує підготовку матеріалів на розгляд комісії;
дає розпорядження, обов'язкові для членів комісії та
посадових осіб об'єкта, що приватизується;
представляє комісію у відносинах з іншими органами та
організаціями.
3. Члени комісії зобов'язані брати участь у діяльності
комісії, виконувати розпорядження і доручення голови.
4. Члени комісії мають право вирішального голосу з усіх
питань, які розглядаються на засіданні комісії.
5. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів.
6. При однаковій кількості голосів за і проти голос голови є
вирішальним.
7. Засідання комісії проводяться у міру необхідності і
правомочні при наявності не менш як 2/3 складу комісії. Дата
проведення засідання визначається головою.
8. На засіданнях комісії ведеться протокол. Протокол
засідання і рішення комісії оформлюються протягом двох днів. Ці
документи підписує голова.
V. Порядок розробки і прийняття плану приватизації
1. План приватизації розробляється комісією відповідно до
положення "Про план приватизації".
2. Строк розробки плану приватизації не повинен перевищувати
двох місяців з дня затвердження складу комісії.
3. При розробці плану приватизації комісія враховує
пропозиції:
трудового колективу об'єкта, що приватизується;
покупців;
місцевої Ради народних депутатів (за місцезнаходженням
об'єкта, що приватизується);
органу приватизації.
4. Рішення про закінчення розробки проекту плану приватизації
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 2/3
членів комісії, присутніх на засіданні.
5. Протокол засідання про прийняття проекту плану
приватизації подається разом із проектом плану у відповідний орган
приватизації.
6. У випадку відхилення на засіданні комісії проект плану
приватизації в 10-денний строк підлягає доробці й виноситься на
повторний розгляд.
7. Якщо і при повторному розгляді проект плану приватизації
не було прийнято комісією, рішення про його прийняття приймається
головою.
8. Прийнятий комісією проект плану приватизації передається
на розгляд трудовому колективу об'єкта, що приватизується.
9. Трудовий колектив у 5-денний строк зобов'язаний розглянути
поданий комісією проект плану приватизації і прийняти відповідне
рішення. На зборах трудового колективу при розгляді проекту плану
приватизації обов'язково присутній голова комісії або уповноважені
ним члени комісії.
10. При порушенні трудовим колективом строку розгляду проект
плану приватизації вважається розглянутим і передається комісією
на затвердження в орган приватизації.
11. У випадку незгоди з проектом плану приватизації трудовий
колектив має право в 10-денний строк з дня його одержання
підготувати альтернативний план приватизації об'єкта і подати його
в орган приватизації.
12. При порушенні трудовим колективом строку розробки
альтернативного плану приватизації об'єкта орган приватизації
розглядає тільки проект плану, поданий комісією.
VI. Оплата праці членів комісії
1. Оплата праці членів комісії здійснюється з позабюджетних
фондів приватизації.
2. Оплата послуг експертів, консультантів, аудиторських та
інших спеціалізованих фірм і організацій, залучених комісією до
розробки проекту плану приватизації, здійснюється з позабюджетних
фондів приватизації. Оплата послуг експертів, консультантів, залучених до розробки
проекту плану приватизації за ініціативою покупця, здійснюється за
рахунок покупця.
3. Оплата послуг при розробці альтернативного плану
приватизації об'єкта здійснюється трудовим колективом за рахунок
коштів трудового колективу.
4. Діяльність комісії припиняється за рішенням органу
приватизації після затвердження плану приватизації.

Затверджено наказом Голови
Фонду державного майна
України В. ПРЯДКО
від 8 вересня 1992 року
N 371
Додаток 1

У відповіді посилатися на Адреса: _____________________
рішення N _____________ (поштовий індекс)
(реєстраційний) _____________________________
про створення комісії з (повна поштова адреса)
приватизації _____________________________
"___" ____________ 199__ р.
(дата прийняття рішення)
РІШЕННЯ
про створення комісії з приватизації
__________________________________________________________________
(назва державного органу приватизації) на підставі прийнятого рішення про приватизацію N _____________
(реєстраційний)
від _______________ по об'єкту
_________________________________________________________________,
(майно підприємства або підрозділу, незавершене будівництво)
що знаходиться на балансі підприємства ————————————————— | | | | | | | | | ________________________________________________ ————————————————— (повна назва підприємства - юридичної особи) (код по ЗКПО)
вирішив:
1. Для підготовки плану приватизації створити комісію з
приватизації у складі: ____________ чоловік,
голови ___________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
і членів: ________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Установити строк подання плану приватизації об'єкта
"___" ___________ 199__ р.
3. Оплату праці членів комісії здійснювати з позабюджетного
фонду приватизації.

М. П. __________________ державного органу (підпис особи від
приватизації державного органу Вихідний N _____________
приватизації)

"___" ______________ 199__ р.
(дата відправлення рішення)вгору