Щодо проведення інвентаризації інтелектуальної власності
Мінпромполітики (з 2001р.); Наказ, Форма від 05.10.2005369
Документ v0369581-05, поточна редакція — Прийняття від 05.10.2005

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.10.2005 N 369

Щодо проведення інвентаризації
інтелектуальної власності

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
20.07.2005 N 35073/1/1-05 до пункту 3 доручення Президента України
від 07.07.2005 щодо проведення інвентаризації об'єктів права
інтелектуальної власності (ОПІВ) у складі нематеріальних активів
підприємств, установ і організацій, яка проводиться з метою
виявлення ОПІВ, права на які згідно із законодавством, що діяло до
1 січня 2004 року, належали державі, або які було створено за
державні кошти, Н А К А З У Ю:
1. Директорам департаментів (управлінь) забезпечити передачу
на підвідомчі підприємства методичні поради та форми звітності
(форма 1, форма 2). Узагальнити отримані матеріали згідно з формою 3 та надати до
Департаменту науково-технічного, інноваційного забезпечення
матеріали (форма 1, форма 2, форма 3) до 1 листопада 2005 року.
2. Для аналізу стану інвентаризації створити комісію у
складі: Голова комісії - Луговський Віктор Володимирович - заступник
директора Департаменту науково-технічного, інноваційного
забезпечення; Заступник голови комісії - Шклярук Михайло Миколайович -
заступник директора Департаменту фінансово-економічного
забезпечення промисловості; Члени комісії: Ляшенко Олександра Павлівна - заступник начальника
управління, начальник відділу методології бухгалтерського обліку
Департаменту фінансово-економічного забезпечення промисловості; Волошин Ніна Михайлівна - заступник начальника управління,
начальник відділу інноваційної діяльності та інтелектуальної
власності Департаменту науково-технічного, інноваційного
забезпечення; Онисько Євген Анатолійович - головний спеціаліст Департаменту
науково-технічного, інноваційного забезпечення; Коряк Марія Григорівна - головний спеціаліст Департаменту
фінансово-економічного забезпечення промисловості.
3. Юридичному управлінню у разі необхідності надавати
консультації з питань, що виникають під час проведення перевірки.
4. Надати право голові комісії Луговському В.В. залучати
фахівців підприємств, що входять до сфери управління
Мінпромполітики України, для участі у роботі комісії.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Баранчука В.М.
Міністр В.М.Шандра

Додаток

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ
З ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Інвентаризація об'єктів права інтелектуальної власності
(далі - ОПІВ) проводиться на виконання доручення Президента
України від 7 липня 2005 року N 1-1/635 з метою: виявлення ОПІВ, майнові права на які відповідно до
законодавства, що діяло до 1 січня 2004 року, належали державі,
і/або ОПІВ, створених із залученням державних коштів, відображених
і/або не відображених у бухгалтерському обліку підприємств,
установ, організацій у складі належних їм нематеріальних активів; визначення правового статусу; визначення стану виявлених ОПІВ; визначення вартості ОПІВ, що не відображені у бухгалтерському
обліку, і перевірки вартості ОПІВ, поставлених на облік; винесення рішення щодо доцільності відображення у
(перебування на) бухгалтерському обліку.
2. Інвентаризація ОПІВ проводиться у порядку, визначеному: для позабюджетних підприємств і організацій - Інструкцією по
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків,
затвердженою наказом Мінфіну від 11.08.94 р. N 69 ( z0202-94 ), із
змінами і доповненнями; для бюджетних установ - Інструкцією з інвентаризації основних
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу,
затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства
України Міністерства фінансів України від 30.10.98 р. N 90
( z0728-98 ), із змінами і доповненнями.
3. Інвентаризації підлягають ОПІВ, визначені статтею 420
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), зокрема: літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій
мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; сорти рослин, породи тварин; торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні
зазначення; комерційні таємниці (ноу-хау). При цьому результати завершених науково-дослідних робіт,
пошукових робіт, дослідно-конструкторських робіт,
дослідно-технологічних робіт, комплекти конструкторської і
технологічної документації (первинні зразки - кальки) тощо
розглядаються як наукові, науково-технічні та технічні об'єкти
авторського права.
4. До ОПІВ, майнові права на які відповідно до законодавства,
що діяло до 1 січня 2004 року, належали державі, відносяться ОПІВ: захищені чинними на території України авторськими свідоцтвами
і свідоцтвами СРСР, виданими на ім'я підприємства, установи,
організації державної форми власності або акціонерного товариства,
в пакеті акцій якого є частка, що належить державі; свідоцтвами і патентами України, власниками (заявниками) яких
є підприємства, установи, організації державної форми власності
або акціонерне товариство, в пакеті акцій якого є частка, що
належить державі; майнові права, на які до проведення приватизації підприємства
належали державі і які не включені у передавальну відомість при
приватизації; створені при виконанні програм, що безпосередньо повністю або
частково фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету; створені за договорами про виконання державного замовлення,
якщо умовами договору не передбачено інше.
5. До ОПІВ, створених із залученням державних коштів,
відносяться ОПІВ: створені при виконанні програм, що безпосередньо повністю або
частково фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету; створені за договорами про виконання державного замовлення; створені за договорами із головними розпорядниками коштів
державного бюджету.
6. При проведенні інвентаризації ОПІВ складається
Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у
складі нематеріальних активів N _____ (типова форма НА-4), форму
якого затверджено наказом Мінфіну України від
22 листопада 2004 року N 732 ( z1580-04 ).
7. На кожний виявлений ОПІВ заповнюється Інвентарна картка
обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі
нематеріальних активів (типова форма НА-2), форму якої затверджено
наказом Мінфіну України від 22 листопада 2004 року N 732
( z1580-04 ). Щодо кожного виявленого ОПІВ, що використовується,
складається Акт введення в господарський оборот об'єкта права
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова
форма НА-1), форму якого затверджено наказом Мінфіну України від
22 листопада 2004 року N 732 ( z1580-04 ).
8. При визначенні правого статусу ОПІВ проводиться: ідентифікація ОПІВ - перевіряється відповідність виявленого
об'єкта його опису у документі, що засвідчує цей об'єкт; перевіряється правовий статус документів, що засвічують
об'єкт; перевіряється наявність документів, що засвідчують майнові
права суб'єкта на об'єкт, та їх правовий статус. Такими документами є: охоронні документи встановленого зразка (патенти, свідоцтва
України, авторські свідоцтва і свідоцтва СРСР, чинні на території
України); виписки з державних реєстрів, що засвідчують права на об'єкт; договори-замовлення; авторські договори, інші договори про використання і
розпорядження майновими правами на ОПІВ; акти здавання-приймання, акти передавання, у яких визначено
власника ОПІВ; рішення органів виконавчої і/або судової влади, винесені щодо
об'єкта; інші документи, складені відповідно до законодавства.
9. При визначенні стану ОПІВ перевіряється: чи використовується об'єкт; чи зараховано об'єкт на бухгалтерський облік. Якщо ні, то
встановлюють причину цього; чи відповідає об'єкт вимогам, встановленим законодавством
України для зарахування на бухгалтерський облік, а саме: - для позабюджетних підприємств - Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженим
наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. N 242 ( z0750-99 ) (далі
- П(С)БО 8); - для бюджетних установ - Інструкцією з обліку необоротних
активів бюджетних установ, затвердженою наказом Державного
казначейства України від 17.07.2000 р. N 64 ( z0459-00 ), у
редакції наказу Державного казначейства України від
21 лютого 2005 року N 30 ( z0300-05 ) (далі - Інструкція 64); моральний знос (відповідність сучасному рівню науки і техніки
тощо).
10. Для всіх ОПІВ, що відображені у бухгалтерському обліку
підприємства, установи, організації, перевіряється правильність
визначення первісної вартості об'єкта, вказаної у балансі. При виявленні ОПІВ, що не відображені у бухгалтерському
обліку, провести їх вартісну оцінку.
11. За результатами проведеної роботи стосовно кожного
об'єкта виноситься рішення щодо доцільності його зарахування на
бухгалтерський облік (перебування на бухгалтерському обліку). Щодо об'єктів, перебування яких на бухгалтерському обліку
визнано недоцільним, складається Акт вибуття (ліквідації) об'єкта
права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів
(типова форма НА-3), форму якого затверджено наказом Мінфіну
України від 22 листопада 2004 року N 732 ( z1580-04 ).
12. Зарахування виявлених ОПІВ на бухгалтерський облік
проводиться у порядку, встановленому: - для позабюджетних підприємств - П(С)БО 8 ( z0750-99 ); - для бюджетних установ - Інструкцією 64 ( z0459-00 ).
13. ОПІВ, що не відповідають вимогам П(С)БО 8 ( z0750-99 )
або Інструкції 64 ( z0459-00 ), відображаються у
внутрішньогосподарському (управлінському) обліку.
14. При проведенні інвентаризації слід керуватися нормами нижченаведених законодавчих та нормативно-правових актів, а саме:
Цивільний кодекс України ( 435-15 ) (Глава 16, зокрема статті
202-205, 207-210, книга IV, Глава 75); Господарський кодекс України ( 436-15 ) (статті 19, 71, 90,
145); Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" від 16.07.99 р. N 996 ( 996-14 ); Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) від 22.05.97 р. N 283; Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і
документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства
фінансів України від 11.08.94 р. N 69 ( z0202-94 ); Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і
документів, розрахунків та інших статей балансу, затверджена
наказом Головного управління Державного казначейства України від
30.10.98 р. N 90 ( z0728-98 ); постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.97 р. N 757
( 757-97-п ) "Про проведення інвентаризації державного майна, яке
не увійшло до статутних фондів акціонерних товариств, створених у
процесі корпоратизації та приватизації"; постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.93 р. N 158
( 158-93-п ) "Про затвердження Положення про інвентаризацію майна
державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних
підприємств та організацій, яке передається в оренду"; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні
активи", затверджене наказом Міністерства фінансів України від
18.10.99 р. N 242 ( z0750-99 ); Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ,
затверджена наказом Державного казначейства України від
17.07.2000 р. N 64 ( z0459-00 ), у редакції наказу Державного
казначейства України від 21 лютого 2005 року N 30 ( z0300-05 ); наказ Міністерства фінансів України від
22 листопада 2004 року N 732 ( z1580-04 ) "Про затвердження
типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної
власності у складі нематеріальних активів".

Форма 1

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
об'єктів права інтелектуальної власності,
права на які належали державі
і/або які було створено за державні кошти,
на "___" ____________ 20__ року

Назва підприємства (установи, організації): _____________________
код ЄДРПОУ ______________________________________________________
Адреса підприємства (установи, організації) _____________________
E-mail: _________________________________________________________

I. Об'єкти промислової власності
------------------------------------------------------------------ | N | Вид | Вид |Власник|Відомості про | Дата | Вартість | |п/п| об'єкта |охоро-|охорон-| введення в |поста- | об'єкта | | |(винахід, |нного | ного |господарський | новки |промислової| | | корисна |доку- | доку- | оборот |об'єкта| власності | | | модель, |мента | мента | |промис-| за даними | | |промисло- | (па- | і/або | | лової |бухгалтер- | | | вий зра- | тент,|заявник| |власно-| ського | | |зок, тор- |свідо-| | |сті на | балансу | | | говельна | цтво,| | |бухгал-| | | | марка, |автор-| | |терсь- | | | |сорт рос- | ське | |--------------| кий |-----------| | |лин, ком- |свідо-| |Вико- | Пере- | облік | Пер- |Сума| | |(топогра- | N | |вують-|викори-| |варті-| су,| | | фія) | | |ся у |стання | | сть, |грн.| | |інтегра- | | |влас- |за лі- | | грн. | | | | льних | | | ній |цензій-| | | | | |мікросхем,| | |діяль-|ними | | | | | |комерційні| | |ності |догово-| | | | | |таємниці) | | | |рами | | | | | | і назва | | | | (+), | | | | | | об'єкта | | | | (-) | | | | |---+----------+------+-------+------+-------+-------+------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+----------+------+-------+------+-------+-------+------+----| | | | | | | | | | | |---+----------+------+-------+------+-------+-------+------+----| | | | | | | | | | | |---+----------+------+-------+------+-------+-------+------+----| | | | | | | | | | | |---+----------+------+-------+------+-------+-------+------+----| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ________ __________________ ______________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
Головний _________ _____________________
бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)

II. Об'єкти авторського права та суміжних прав
------------------------------------------------------------------ | N | Вид і |Особа, | Відомості про | Дата | Вартість за | |п/п| назва | якій | введення в |постано-| даними | | |об'єкта|належа-|господарський оборот | вки | бухгалтерсь-| | | |ть вик-| |об'єкта | кого обліку | | | | лючні |---------------------| на |-------------| | | |майнові|Використо-|Передано у|бухгал- |Пер- | Сума | | | | права | вуються |використа-|терський|віс- | зносу | | | |на твір| особою, |ння за ав-| облік | на | | | | |(або на| якій |торським | | | | | | |об'єкт | належать |договором | | | | | | |суміж- | виключні |або дого- | | | | | | | них | майнові |вором про | | | | | | | прав) | права на |надання у | | | | | | | |твір (або |користува-| | | | | | | |на об'єкт | ння | | | | | | | | суміжних | | | | | | | | |прав) (+),| | | | | | | | | (-) | | | | | |---+-------+-------+----------+----------+--------+-----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-------+-------+----------+----------+--------+-----+-------| | | | | | | | | | |---+-------+-------+----------+----------+--------+-----+-------| | | | | | | | | | |---+-------+-------+----------+----------+--------+-----+-------| | | | | | | | | | |---+-------+-------+----------+----------+--------+-----+-------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ________ __________________ ______________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
Гол. _________ _____________________
бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
Примітки до розділу 1: Графа 2 - вказуються види об'єктів промислової власності,
визначені законодавством, а саме; винахід, корисна модель - результат інтелектуальної
діяльності людини в будь-якій сфері технології (Закон України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.93 року
N 3687-XII із змінами та доповненнями); промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у
галузі художнього конструювання (Закон України "Про охорону прав
на промислові зразки" від 15.12.93 року N 3688-XII із змінами та
доповненнями); торговельна марка (знак для товарів і послуг) - позначення,
за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних
товарів і послуг інших осіб (Закон України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" від 15.12.93 року N 3689-XII із
змінами та доповненнями); сорт рослин - окрема група рослин (клон, лінія, гібрид
першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих
ботанічних таксонів, яка, незалежно від того, задовольняє вона
повністю або ні умови надання правової охорони (Закон України "Про
внесення змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин"
від 17.01.2002 року N 2986-III); компонування (топографія) інтегральних мікросхем -
зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне
розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та
з'єднань між ними (Закон України "Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем" від 05.11.97 року N 621/97-ВР із змінами і
доповненнями). Графа 3 - вказується вид охоронного документа та його номер,
виданого як в Україні, так і іноземних державах (за наявності),
інший документ, що дає можливість ідентифікувати об'єкт і власника
прав на нього. В Україні винаходи, корисні моделі охороняються
патентами (деклараційними патентами), промислові зразки, сорти
рослин патентами, знаки для товарів і послуг, топографії
інтегральних мікросхем - свідоцтвами. Винаходи, на які видані
авторські свідоцтва СРСР, враховуються в тому випадку, якщо не
закінчився 20-річний строк дії авторського свідоцтва від дати
подання заявки на винахід. Графа 4 - наводиться повне офіційне найменування власника,
якому належить право власності на момент інвентаризації відповідно
до державних реєстрів охоронних документів; стосовно авторських
свідоцтв вказується заявник. Графа 5 - заповнюється у випадку, якщо даний об'єкт
використовується власником у власній господарській діяльності,
проставляється дата початку використання; в іншому випадку
проставляється "-". Графа 6 - заповнюється у випадку, якщо підприємством,
установою, організацією - власником охоронного документа передано
право на використання об'єкта промислової власності іншій особі за
ліцензією чи ліцензійним договором проставляється "+" (за
наявності реєстрації вказується реєстраційний номер та дата
реєстрації), у іншому випадку проставляється "-". Графи 7, 8, 9 - заповнюються в тому випадку, якщо об'єкт
оцінено та поставлено на бухгалтерський облік.
Примітки до розділу 2: Графа 2 - вказується вид і назва об'єкта авторського права
або суміжних прав, перелік яких визначено в Законі України "Про
авторське право і суміжні права": для об'єктів авторського права
(Розділ II ст. 8), для об'єктів суміжних прав (Розділ III ст. 35).
За наявності державної реєстрації вказується номер та дата видачі
свідоцтва. Графа 3 - вказується фізична або юридична особа, якій
належать виключні майнові права на твір (для об'єктів авторського
права) чи виключні майнові права суб'єктів суміжних прав (для
об'єктів суміжних прав). Якщо підприємство (установа,
організація), що заповнює цю форму (далі - підприємство, що
звітується), використовує права на об'єкт за договором з фізичною
особою або з юридичною особою, якій належать виключні майнові
права, вказується особа, яка надала право на використання об'єкта. Графа 4 - заповнюється, якщо об'єкт, виключні майнові права
на об'єкт (відповідно до ст. 16, ст. 34 Закону України "Про
авторське право і суміжні права") належать підприємству, що
звітується, та використовується у власній діяльності цього
підприємства. За наявності державної реєстрації договору
вказується номер та дата рішення про реєстрацію договору. Графа 5 - заповнюється, якщо майнові права суб'єкта
авторського права (або суміжних прав), що належать підприємству,
що звітується, передано за авторським договором (для об'єктів
авторського права) або за договором про надання у користування
майнових прав (для об'єктів суміжних прав) іншим особам (фізичним
або юридичним) (вказати кому саме). За наявності державної
реєстрації договору вказується номер та дата рішення про
реєстрацію договору. Графи 6, 7, 8 - заповнюються в тому випадку, якщо об'єкт
оцінено та поставлено на бухгалтерський облік.

Форма 2
Подається разом з Формою 1
________________________________________________
найменування підприємства, установи, організації

ДОВІДКА
про інвентаризацію об'єктів права
інтелектуальної власності (ОПІВ) у складі
нематеріальних активів підприємства,
установи, організації

------------------------------------------------------------------ |Найменування ОПІВ |Виявлено|Перебува-|Плануєть-|Введено|Примітки| | |об'єктів| ють на |ся взяти | в | | | |(одини- | обліку |на облік |господ.| | | | ць) |(одиниць)|(одиниць)|оборот | | | | | | |(одини-| | | | | | | ць) | | |------------------+--------+---------+---------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------------+--------+---------+---------+-------+--------| |Винаходи (патенти,| | | | | | |авторські | | | | | | |свідоцтва) | | | | | | |------------------+--------+---------+---------+-------+--------| |Корисні моделі | | | | | | |------------------+--------+---------+---------+-------+--------| |Промислові зразки | | | | | | |------------------+--------+---------+---------+-------+--------| |Торговельні марки | | | | | | |(знаки для товарів| | | | | | |і послуг) | | | | | | |------------------+--------+---------+---------+-------+--------| |Компонування | | | | | | |(топографія) | | | | | | |інтегральних | | | | | | |мікросхем | | | | | | |------------------+--------+---------+---------+-------+--------| |Сорти рослин | | | | | | |------------------+--------+---------+---------+-------+--------| |Об'єкти | | | | | | |авторського права | | | | | | |------------------+--------+---------+---------+-------+--------| |Об'єкти суміжних | | | | | | |прав | | | | | | |------------------+--------+---------+---------+-------+--------| |Всього | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ________ __________________ ______________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
Головний _________ _____________________
бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)

Примітки: 1. У графі 2 вказується загальна кількість об'єктів даного
виду, виявлених в процесі інвентаризації, при цьому винаходи, на
які видані авторські свідоцтва СРСР, враховуються у тому випадку,
якщо не закінчився 20-річний строк дії авторського свідоцтва від
дати подання заявки на винахід. 2. У графі 3 вказується кількість об'єктів даного виду, які
поставлені на бухгалтерський облік на дату інвентаризації. 3. У графі 4 вказується кількість об'єктів даного виду, які
планується поставити на бухгалтерський облік за результатами
інвентаризації. 4. У графі 5 зазначається кількість об'єктів даного виду, які
на дату інвентаризації введені в господарський оборот. 5. Форма 2 опрацьовується та заповнюється на підставі
відомостей, занесених у Форму 1.

Форма 3
Подається на адресу МОН
України (Державний
департамент інтелектуальної
власності) разом з формою 1
_______________________________________
найменування органу, що складає довідку

ДОВІДКА
про інвентаризацію об'єктів права
інтелектуальної власності (ОПІВ)

------------------------------------------------------------------ | Найменування ОПІВ |Виявле-|Перебуваю-|Планується|Введено|Примі-| | | но | ть на | взяти на | в | тки | | |об'єк- | обліку | облік |господ.| | | | тів |(одиниць) |(одиниць) |оборот | | | |(одини-| | |(одини-| | | | ць) | | | ць) | | |-------------------+-------+----------+----------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------------+-------+----------+----------+-------+------| |Винаходи (патенти, | | | | | | |авторські | | | | | | |свідоцтва) | | | | | | |-------------------+-------+----------+----------+-------+------| |Корисні моделі | | | | | | |-------------------+-------+----------+----------+-------+------| |Промислові зразки | | | | | | |-------------------+-------+----------+----------+-------+------| |Торговельні марки | | | | | | |(знаки для товарів | | | | | | |і послуг) | | | | | | |-------------------+-------+----------+----------+-------+------| |Топографія | | | | | | |інтегральних | | | | | | |мікросхем | | | | | | |-------------------+-------+----------+----------+-------+------| |Сорти рослин | | | | | | |-------------------+-------+----------+----------+-------+------| |Об'єкти авторського| | | | | | |права | | | | | | |-------------------+-------+----------+----------+-------+------| |Об'єкти суміжних | | | | | | |прав | | | | | | |-------------------+-------+----------+----------+-------+------| |Всього | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ________ __________________ ______________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
Головний _________ _____________________
бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
Примітки: 1. У графі 2 вказується загальна кількість об'єктів даного
виду, виявлених в процесі інвентаризації, при цьому винаходи, на
які видані авторські свідоцтва СРСР, враховуються у тому випадку,
якщо не закінчився 20-річний строк дії авторського свідоцтва від
дати подання заявки на винахід. 2. У графі 3 вказується кількість об'єктів даного виду, які
поставлені на бухгалтерський облік на дату інвентаризації. 3. У графі 4 вказується кількість об'єктів даного виду, які
планується поставити на бухгалтерський облік за результатами
інвентаризації. 4. У графі 5 зазначається кількість об'єктів даного виду, які
на дату інвентаризації введені в господарський оборот. 5. Форма 3 опрацьовується та заповнюється центральним органом
виконавчої влади, Радою міністрів АР Крим, обласною, Київською та
Севастопольською міськими держадміністраціями, Національною та
галузевими академіями наук на підставі відомостей, наданих у
формах 1, 2.вгору