Про затвердження Положення про Департамент рибного господарства
Мінагрополітики України; Наказ, Положення від 07.07.2006362
Документ v0362555-06, поточна редакція — Прийняття від 07.07.2006

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.07.2006 N 362

Про затвердження Положення про Департамент
рибного господарства

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
25.05.2006 N 752 ( 752-2006-п ) "Про ліквідацію Державного
департаменту рибного господарства" та Наказу Міністерства аграрної
політики від 19.05.06 N 253 ( v0253555-06 ) "Про ліквідацію
Державного департаменту рибного господарства і Державного
департаменту продовольства як урядових органів управління"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Департамент рибного господарства,
що додається.
2. Департаменту рибного господарства (Усаченко Л.М.)
розробити і затвердити в установленому порядку положення про
відділи, які є структурними підрозділами департаменту, посадові
інструкції працівників, не допускаючи дублювання функцій між
підрозділами та окремими працівниками, дотримуючись чіткого
розмежування обов'язків між ними;
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Скорченка А.Ф.
Міністр О.П.Баранівський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
07.07.2006 N 362

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент рибного господарства

Загальні положення
1. Департамент рибного господарства (надалі - Департамент) є
самостійним структурним підрозділом Міністерства аграрної політики
України (далі - міністерство).
2. Очолює Департамент директор.
3. Структура і чисельність Департаменту визначаються штатним
розписом Міністерства аграрної політики України.
4. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Верховної Ради
України, Президента України, Кабінету Міністрів України,
Положенням про Міністерство аграрної політики України, цим
Положенням та іншими нормативними актами.
Завдання Департаменту
4. Основними завданнями Департаменту є:
4.1. участь у реалізації державної політики у сфері рибного
господарства, охорони, відтворення і раціонального використання
водних живих ресурсів та їх переробки;
4.2. розроблення та реалізація комплексних заходів щодо
охорони, відтворення та використання водних живих ресурсів,
вивчення стану їх запасів у рибогосподарських водоймах України,
територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні
України та водах за межами юрисдикції України відповідно до
міжнародних зобов'язань України;
4.3. організація і здійснення державного нагляду за безпекою
мореплавства флоту рибного господарства України та контроль за
ефективністю функціонування суб'єктів системи моніторингу
риболовних суден;
4.4. здійснення та координування за дорученням Кабінету
Міністрів України та міністерства міжнародного багатостороннього
та двостороннього співробітництва з метою розвитку рибного
господарства з урахуванням сучасних міжнародних тенденцій,
забезпечення доступу підприємств рибного господарства України до
запасів водних живих ресурсів Світового океану;
4.5. внесення пропозицій та координація використання коштів
спеціального фонду Державного бюджету на міжнародну діяльність у
галузі рибного господарства;
4.6. участь у реалізації єдиної технічної та інвестиційної
політики, створення правових умов впровадження у виробництво
прогресивних технологій, досягнень науки, техніки і передового
досвіду, проведення комплексного аналізу соціально-економічного і
науково-технічного розвитку рибного господарства України;
4.7. внесення пропозицій та розробка проектів
нормативно-правових та законодавчих актів, державних програм, що
належать до компетенції Департаменту;
4.8. організація та забезпечення проведення моніторингу
виробництва рибної продукції;
4.9. координація роботи стосовно рибопереробки з органами
ветеринарної медицини, охорони здоров'я та стандартизації,
санітарно-епідеміологічної служби;
5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
5.1. бере участь у реалізації державної політики у сфері
рибного господарства, спрямованої на виробництво
конкурентоспроможної продукції з пріоритетним розвитком ресурсо-
та енергозберігаючих технологій, подає до міністерства пропозиції
щодо напрямів державної політики у сфері рибного господарства;
5.2. здійснює в межах наданих повноважень управління у сфері
рибного господарства та контролює у межах своєї компетенції
рибогосподарську діяльність юридичних та фізичних осіб;
5.3. у межах компетенції організовує і здійснює контроль за
охороною водних живих ресурсів та середовища їх перебування,
відтворенням водних живих ресурсів та регулюванням рибальства;
5.4. організовує спеціальне використання водних живих
ресурсів, а також любительське і спортивне рибальство, здійснює у
межах своєї компетенції контроль у цій сфері;
5.5. розробляє проекти лімітів та розподіляє квоти
використання водних живих ресурсів і після затвердження в
установленому порядку доводить їх до відома відповідних органів і
користувачів;
5.6. за дорученням міністерства організовує разом із
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань стандартизації роботу із стандартизації продукції рибного
господарства, акредитації лабораторій рибопереробних підприємств,
реєстрації рибоконсервних та пресервних цехів, надання їм номерів,
асортиментних знаків консервам, пресервам та рибопродукції у
скляних, металевих та полімерних банках, а також здійснює
експертну оцінку програм і проектів з цих питань;
5.7. за дорученням міністерства бере участь у здійсненні,
відповідно до законодавства, на підприємствах усіх форм власності
контролю за якістю вироблюваної рибо продукції та сировини, їх
зберіганням і реалізацією, в тому числі під час здійснення
експортно-імпортних операцій;
5.8. спільно з органами статистики проводить моніторинг
наявності рибопереробних підприємств, обсягів та асортименту
продукції з риби та інших водних живих ресурсів;
5.9. за дорученням міністерства бере участь у проведенні
державної політики у сфері рибництва, забезпечує здійснення
програм селекційно-племінної роботи, впровадження селекційних
досягнень, а також здійснює контроль за якістю племінних
генетичних ресурсів рибництва;
5.10. організовує разом із спеціально уповноваженими
центральними органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування роботу з ведення державного кадастру, обліку
чисельності та використання водних живих ресурсів;
5.11. складає в межах наданих повноважень та в установленому
порядку разом з відповідними міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади баланси забезпечення рибного
господарства трудовими, сировинними та енергетичними ресурсами, та
з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування - регіональні баланси такого забезпечення
відповідних підприємств;
5.12. розробляє та подає в установленому порядку проекти
бюджетного фінансування капітальних вкладень у рибному
господарстві, науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт
та науково-технічних програм, утримання закладів освіти,
здійснення освітніх програм, операційних та інших витрат;
5.13 бере участь у проведенні кадрової політики, розробленні
галузевих угод із соціально-економічних питань, підготовці
пропозицій щодо соціальних гарантій працівників підприємств,
установ та організацій рибного господарства, вносить пропозиції
Міністру щодо призначення керівників державних підприємств,
установ та організацій рибного господарства;
5.14. бере участь у розвитку інфраструктури
науково-консультаційних, інформаційних, правових та інших послуг
(бібліотеки, банки даних) у сфері рибного господарства;
5.15. в межах компетенції забезпечує проведення в рибному
господарстві єдиної політики у сфері забезпечення безпеки
мореплавства, морської охорони суден і портових споруд, зв'язку,
суднобудування для рибного господарства, реєстрації риболовних
суден, попередження забруднення з суден, функціонування системи
моніторингу риболовних суден, підготовки, оцінки компетентності та
сертифікації персоналу риболовних суден;
5.16. забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію вимог
щодо відповідності суден флоту рибного господарства, морських
рибних портів, місць базування риболовних суден,
підприємств-судновласників усіх форм власності положенням
міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів;
5.17. забезпечує підготовку, перепідготовку і дипломування
фахівців рибного господарства згідно з вимогами міжнародних
договорів України, інших нормативно-правових актів;
5.18. в межах наданих повноважень здійснює контроль за
відповідністю навчання на курсах, тренажерах, у
навчально-тренажерних центрах, на навчально-тренажерних суднах та
факультетах підвищення кваліфікації працівників підприємств та
організацій рибного господарства вимогам, встановленим
законодавством;
5.19. розробляє та подає на затвердження до міністерства
спеціальні правила експлуатації, реєстрації, обліку та технічного
нагляду за суднами флоту рибного господарства, нормативно-правові
акти з питань безпеки мореплавства, охорони праці, екологічної,
пожежної безпеки, радіозв'язку, експлуатації морських рибних
портів і роботи капітана порту, та інспекцій державного портового
нагляду;
5.20. бере участь у здійсненні зовнішньоекономічних зв'язків
і міжнародного науково-технічного співробітництва у сфері рибного
господарства;
5.21 за дорученням міністерства забезпечує у випадках,
передбачених законодавством, ліцензування окремих видів
господарської діяльності, та контроль дотримання ліцензійних умов;
5.22. організовує з питань, що належать до компетенції
Департаменту, роботу щодо забезпечення підтримки і захисту
вітчизняного виробника та ефективності застосування
антимонопольного законодавства у сфері рибного господарства;
5.23. організовує виконання і несе відповідальність за
дотримання законодавства про охорону навколишнього природного
середовища підприємствами та організаціями рибного господарства;
5.24. організовує проведення дистанційного моніторингу
риболовних суден з використанням компонентів супутникових
навігаційних систем;
5.25. в межах наданих повноважень здійснює державний нагляд
за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, за
дотриманням вимог охорони праці в рибному господарстві;
5.26. в межах компетенції здійснює державний нагляд і
контроль за дотриманням кваліфікаційних вимог (стандартів) щодо
підготовки та сертифікації персоналу риболовних суден;
5.27. погоджує реєстрацію і веде Реєстр риболовних суден як
складову частину Державного суднового реєстру України
( 1069-97-п ) і Суднової книги України;
5.28. організовує технічний нагляд та нагляд за дотриманням
риболовними суднами вимог міжнародних договорів;
5.29. бере в межах наданих повноважень участь у підготовці
міжнародних договорів України, за дорученням Кабінету Міністрів
України, Мінагрополітики укладає міжнародні договори галузевого
характеру;
5.30. в межах компетенції здійснює контроль за ефективним
використанням майна підприємств, установ і організацій функції з
координації діяльності яких покладені на Департамент рибного
господарства;
5.31. у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, органами
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування,
об'єднаннями громадян, міжнародними кваліфікаційними товариствами,
а також відповідними органами інших держав з питань, віднесених до
його компетенції;
5.32. здійснює відповідно до законодавства в межах
повноважень, наданих Міністром, функції з управління об'єктами
державної власності віднесеними до сфери управління
Мінагрополітики, та майном, що не увійшло до статутних фондів
господарських товариств, в тому числі проведення контрольно -
ревізійного аналізу результатів їх діяльності;
5.33. бере участь в узгодженні питань будівництва підприємств
і споруд, проведенні інших робіт, а також впровадження нової
техніки, технології, матеріалів і речовин, що впливають або можуть
вплинути на стан рибогосподарських водойм та водних живих
ресурсів, здійснює експертизу таких проектів;
5.34. виконує функції Морської адміністрації та обов'язки
держави прапору щодо суден флоту рибного господарства, морських
рибних портів та місць базування риболовних суден відповідно до
нормативних актів чинного законодавства;
Права Департаменту
6.1. відвідувати без перешкод підприємства, установи,
організації, українські та іноземні судна, плавучі засоби, що
здійснюють добування і переробку риби, інших водних живих ресурсів
у водах під юрисдикцією України та міжнародних рибогосподарських
організацій, членом яких є Україна, гідротехнічні споруди, а також
території природно-заповідного фонду України з метою здійснення
контролю за дотриманням вимог безпеки мореплавства, охорони праці
та навколишнього природного середовища;
6.2. залучати у встановленому порядку спеціалістів інших
структурних підрозділів міністерства для підготовки проектів
відповідних актів чи документів, що входять до компетенції
Департаменту;
6.3. одержувати інформацію, необхідну для виконання
покладених на Департамент завдань;
6.4. від імені міністерства представляти Кабінет Міністрів
України у міжнародних організаціях та під час укладання
міжнародних договорів України;
6.5. у встановленому порядку брати участь у засіданнях
колегії, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які
проводяться у міністерстві;
6.6. брати участь у проведенні державної екологічної
експертизи схем розвитку та розташування продуктивних сил,
територіальних схем комплексного використання водних, земельних,
природних та інших ресурсів щодо впливу об'єктів, стосовно яких
проводиться експертиза, на водні живі ресурси та середовище їх
перебування;
6.7. утворювати та організовувати роботу галузевих
науково-технічної та науково-промислової рад, приймати участь у
створенні та організації роботи міжвідомчої іхтіологічної комісії;
6.8. за погодженням з міністерством, для оперативного
вирішення питань функціонування рибного господарства, має право
утворювати територіальні органи в межах встановленої граничної
чисельності працівників Департаменту;
6.9. працівникам Департаменту надається право носіння
форменого одягу встановленого зразка та службових посвідчень.
Управління Департаментом
7.1. Департамент очолює директор, який призначається на
посаду і звільняється з посади Міністром;
7.2. інші працівники Департаменту призначаються на посади і
звільняються з них в установленому законодавством порядку;
Директор Департаменту
7.3. є членом колегії міністерства;
7.4. визначає політику та стратегію діяльності Департаменту;
7.5. здійснює керівництво діяльністю Департаментом і несе
персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених
цим Положенням, організацію роботи, додержання правил внутрішнього
трудового розпорядку і дисципліни працівниками Департаменту;
7.6. розподіляє обов'язки між начальниками структурних
підрозділів Департаменту, затверджує посадові інструкції
працівників Департаменту;
7.7. подає пропозиції керівництву міністерства про
призначення на посади, звільнення з посад та переміщення
працівників Департаменту, керівників державних підприємств,
установ і організацій, вживає необхідних заходів щодо підвищення
кваліфікації працівників.
7.8. забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент
завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері,
організовує розробку проектів законодавчих і нормативних актів,
державних програм;
7.9. має право підпису документів, що обумовлюють оперативне
вирішення питань галузевого характеру, в тому числі: повідомлення
про виділення квот на вилов риби та вилучення інших живих
ресурсів, бланків, ліцензій на провадження господарської
діяльності пов'язаним з промисловим виловом риби, листів -
роз'яснювального змісту та відповідей заявникам;
7.10. за дорученням керівництва міністерства представляє його
інтереси з питань, що належать до компетенції Департаменту в
центральних органах виконавчої влади, органах Автономної
Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, громадських
організаціях;
7.11. забезпечує захист державної таємниці у напрямах
діяльності.
Директор Департаменту
рибного господарства Л.М.Усаченковгору