Документ v0358832-11, поточна редакція — Редакція від 12.02.2014, підстава - v0035832-14

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2011  № 358

Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо ведення мисливського господарства

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики
№ 35 від 12.02.2014}

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо ведення мисливського господарства (далі - Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

3. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) довести Методологічні положення, затверджені цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату -
перший заступник ГоловиВ.О. Піщейко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
статистики України
20.12.2011 № 358

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
з організації державного статистичного спостереження щодо ведення мисливського господарства

І. Загальні положення

Ці Методологічні положення визначають:

- поняття та критерії підприємства, яке займається веденням мисливського господарства;

- порядок організації, методологію проведення державного статистичного спостереження щодо ведення мисливського господарства;

- порядок розробки вищезазначеного державного статистичного спостереження і поширення його результатів;

- принципи формування сукупності статистичних одиниць, які охоплюються державним статистичним спостереженням за формою № 2-тп (мисливство).

Методологічні положення ґрунтуються на нормах Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про інформацію", "Про державну статистику", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", "Про мисливське господарство та полювання", постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 № 499) "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України", наказів Держкомстату від 21.12.2009 № 481 "Про затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств" і від 29.12.2009 № 498 "Про затвердження структури плану статистичного спостереження та глосарія до нього".

ІІ. Визначення термінів

Для цілей цих Методологічних положень терміни вживаються в тлумаченнях, визначених нормами чинного законодавства, глосарієм до плану статистичного спостереження, Положенням про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, а також у значеннях:

Юридична особа - організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Ідентифікаційні показники - ідентифікаційний код ЄДРПОУ суб'єкта.

Класифікаційні показники - реквізити суб'єкта щодо його належності до певного виду економічної діяльності, території, організаційно-правової форми господарювання та інше згідно з чинними національними класифікаціями.

Рік звітний - календарний період, який розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня включно, в якому формуються сукупності одиниць державних статистичних спостережень.

Рік минулий - календарний період, який розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня включно та який передує звітному року.

Крім того, відповідно до чинного законодавства та міжнародних норм при веденні мисливського господарства використовуються такі основні поняття:

Мисливство - вид спеціального використання тваринного світу шляхом добування мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах у межах мисливських угідь.

Мисливське господарство як галузь - сфера суспільного виробництва, основними завданнями якого є охорона, регулювання чисельності диких тварин, використання та відтворення мисливських тварин, надання послуг мисливцям щодо здійснення полювання, розвиток мисливського собаківництва.

Державний мисливський фонд - мисливські тварини, що  перебувають у стані природної волі, а також утримуються в  напіввільних умовах або в неволі в межах угідь державних  мисливських господарств.

Мисливські угіддя - ділянки суші та водного простору, на яких  перебувають мисливські тварини і які можуть бути використані для  ведення мисливського господарства.

Користувачі мисливських угідь - спеціалізовані мисливські господарства, інші підприємства, установи та організації, в яких створені спеціалізовані підрозділи для ведення мисливського господарства з наданням у їх користування мисливських угідь.

Упорядкування мисливських угідь - науково обґрунтована оцінка та інвентаризація типів мисливських угідь, видового, кількісного та якісного складу мисливських тварин певного господарства або окремого регіону, розроблення (з урахуванням природних та економічних умов) режиму ведення мисливського господарства з визначенням заходів щодо охорони, раціонального використання, відтворення мисливських тварин, збереження та поліпшення стану угідь.

Мисливські тварини - дикі звірі та птахи, що можуть бути об'єктами полювання.

Біотехнічні заходи - комплекс різноманітних господарських робіт, спрямованих на поліпшення умов існування, розмноження та збільшення чисельності мисливських тварин.

Регулювання чисельності диких тварин - вилучення (відстріл і відлов) диких тварин, що перебувають у стані природної волі, за умови, що їх чисельність на конкретній території загрожує життю та здоров'ю людей, свійських тварин, завдає значних збитків сільському, лісовому чи мисливському господарству, порушує природний баланс видів, загрожує існуванню інших видів диких тварин.

Утримання мисливських тварин у напіввільних умовах - утримання набутих в установленому порядку мисливських тварин у штучно створених умовах, у яких вони живляться переважно природними кормами, але не мають можливості вільно переміщуватися за межі штучно ізольованої ділянки мисливського угіддя.

Утримання мисливських тварин у неволі - утримання мисливських тварин у відповідних спорудах, де вони не мають можливості живитися природними кормами та самостійно виходити за межі таких споруд.

ІІІ. Методологічні та практичні етапи організації та проведення державного статистичного спостереження

3.1. Мета й основні характеристики державного статистичного спостереження

Метою проведення державного статистичного спостереження щодо ведення мисливського господарства є отримання  статистичної інформації щодо площі мисливських угідь, чисельності працівників мисливського господарства, витрат на ведення мисливського господарства і надходження коштів від експлуатації мисливських угідь, даних про чисельність, розселення і добування мисливських тварин, штучне розведення мисливських звірів і птахів.

Основні принципи організації державного статистичного спостереження щодо ведення мисливського господарства базуються на єдиних методологічних підходах, які забезпечують співставну динаміку вищезазначеної інформації.

Результатом проведення державного статистичного спостереження щодо ведення мисливського господарства є первинна й узагальнена інформація, яка використовується для визначення рівня і динаміки площі мисливських угідь, чисельності працівників мисливського господарства, витрат на ведення мисливського господарства і надходження коштів від експлуатації мисливських угідь, чисельності, розселення і добування мисливських тварин, штучного розведення мисливських звірів і птахів.

Державне статистичне спостереження щодо ведення мисливського господарства має такі основні характеристики:

Вид державного статистичного спостереження:
за ступенем охоплення одиниць: суцільне;
за часом реєстрації даних: поточне.

Організаційна форма державного статистичного спостереження:
статистична звітність.

Спосіб проведення державного статистичного спостереження:
документальний облік.

Одиниця державного статистичного спостереження:
підприємство.

Респондент державного статистичного спостереження:
юридична особа, якій надані у користування мисливські угіддя.

Органи, які здійснюють державне статистичне спостереження:
центральний орган виконавчої влади з питань статистики,
територіальні органи державної статистики.

Місце проведення державного статистичного спостереження:
Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь.

Національні класифікації, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження:

КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності;

КОДУ  - Класифікація органів державного управління;

КОПФГ - Класифікація організаційно-правових форм господарювання;

КОАТУУ - Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України.

3.2. Інструментарій, програма, процедури організації та проведення, розробки та поширення результатів державного статистичного спостереження

3.2.1. Інструментарій і програма державного статистичного спостереження

Державне статистичне спостереження щодо ведення мисливського господарства органи державної статистики здійснюють за формою № 2-тп (мисливство) "Ведення мисливського господарства" (річна) (далі - форма № 2-тп (мисливство)) на основі інструкції щодо її заповнення.

Підставою для заповнення форми № 2–тп (мисливство) є первинні облікові документи, зокрема: особисті картки, розрахунково-платіжні відомості, акти, наряди, накладні, відомості про прийняття робіт, матеріали з обліку чисельності мисливських тварин, ліцензії, дозволи, відстрільні картки, приймально-здавальні документи (накладні, рахунки, акти) і квитанції.

Органи державної статистики здійснюють державне статистичне спостереження за формою № 2–тп (мисливство) на суцільній основі із річною періодичністю і поширюють на підприємства - юридичні особи, незалежно від розміру, виду економічної діяльності, організаційно-правової форми господарювання та підпорядкування, яким надано право користування середовищем перебування тварин - мисливськими угіддями.

Державне управління мисливським господарством передбачає три основні групи користувачів мисливських угідь, а саме:

- державні лісогосподарські підприємства, які знаходяться у відомчому підпорядкуванні;

- ради Українського товариства мисливців і рибалок (УТМР);

- користувачі мисливських угідь, засновниками яких є приватні організації.

Бланк державного статистичного спостереження за формою № 2–тп (мисливство) містить чотири розділи, показники яких заповнюються в цілому за рік.

До першого розділу включено показники, які характеризують площі мисливських угідь, наданих у користування, за категоріями угідь; площу мисливських угідь, охоплену мисливським упорядкуванням, і чисельність штатних працівників, зайнятих у мисливському господарстві.

Другий розділ характеризує економічні показники ведення мисливського господарства: загальні витрати на ведення мисливського господарства; витрати на охорону, відтворення, облік диких тварин, упорядкування мисливських угідь; надходження від ведення мисливського господарства.

До третього розділу включено показники, які характеризують чисельність, розселення і добування різних видів мисливських тварин.

Четвертий розділ містить показники, які характеризують штучне розведення мисливських звірів і птахів та витрати на утримання розплідників, вольєрів і ферм.

3.2.2. Процедури проведення та розробки державного статистичного спостереження, поширення його результатів

Форму № 2–тп (мисливство) складають юридичні особи, яким надані у користування мисливські угіддя, і подають на паперових носіях органу державної статистики за місцезнаходженням респондента у терміни, визначені на бланках форми. Подання форми № 2–тп (мисливство) органам державної статистики як електронного звіту респондент здійснює відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань статистики.

На всіх рівнях обробки після отримання форми № 2–тп (мисливство) у розрізі респондентів органи державної статистики здійснюють її аналіз, уведення у відповідний комплекс електронної обробки статистичної інформації, перевірку логічних і арифметичних контролів (як вхідного, так і вихідного масиву даних) та передають вивірену інформацію на вищий рівень розробки.

Результати державного статистичного спостереження за формою № 2–тп (мисливство) щодо ведення мисливського господарства органи державної статистики формують на районному, регіональному та державному рівнях у розрізі об’єктів спостереження, видів економічної діяльності, форм господарювання, органів державного управління. Крім того, зведену інформацію формують на районному рівні - за районом загалом, на регіональному рівні - за регіоном загалом та в розрізі районів і на державному рівні - по країні загалом, за регіонами (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь).

Для групування та систематизації інформації органи державної статистики використовують державні класифікації та локальні довідники.

За результатами розробки даних за формою № 2–тп (мисливство) на підставі первинних звітів підприємств у розрізі районів, регіонів органи державної статистики формують архів і часові ряди, які зберігають у терміни, передбачені постановкою задачі на програмне забезпечення цього державного статистичного спостереження.

При поширенні інформації користувачам органи державної статистики здійснюють контроль дотримання правил конфіденційності даних.

Основними статистичними публікаціями зі статистики мисливства є:

статистичні збірники: "Україна в цифрах у ___році", "Статистичний щорічник України", "Довкілля України";

таблиці для веб-сайту центрального органу виконавчої влади з питань статистики та запитальників міжнародних статистичних організацій;

доповідь "Довкілля України";

статистичний бюлетень "Ведення мисливського господарства у__ році".

Статистичну інформацію за формою № 2–тп (мисливство) на запити користувачів органи державної статистики надають у паперовому вигляді, на магнітних, електронних носіях, засобами зв’язку (у т.ч. розміщення на веб-сайті), шляхом безпосереднього виписування в порядку та умовах, визначених центральним органом виконавчої влади з питань статистики.

ІV. Загальна схема й організація робіт із формування сукупності одиниць державного статистичного спостереження

Обстеження впроваджується як суцільне для сукупності статистичних одиниць - юридичних осіб, яким надані у користування мисливські угіддя.

Формування сукупності одиниць державного статистичного спостереження щодо ведення мисливського господарства здійснюють на центральному рівні у звітному році щорічно.

Загальну схему формування сукупності одиниць державного статистичного спостереження щодо ведення мисливського господарства наведено в Додатку 1.

Джерелами інформації для формування сукупності одиниць державного статистичного спостереження є:

Реєстр статистичних одиниць у  сільському господарстві, мисливстві, лісовому і рибному господарстві  (АГРО);

перелік і характеристики підприємств, що звітували за формою № 2– тп (мисливство) за попередній до звітного року;

перелік і характеристики підприємств за адміністративними даними центральних органів виконавчої влади.

{Абзац четвертий розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 35 від 12.02.2014}

Роботи з визначення сукупності одиниць державного статистичного спостереження виконуються один раз на рік після актуалізації даних РСО відповідно до плану державних статистичних спостережень.

У генеральну сукупність одиниць державного статистичного спостереження за формою № 2–тп (мисливство) включають об’єкти, які мають такі ідентифікаційні та класифікаційні ознаки:

№ п/п

Критерії формування генеральної сукупності

Класифікації

Ознака критеріїв формування

1.

Інституційний сектор економіки

КІСЕ

S.11, S.13

2.

Тип статистичної одиниці

Довідник типів статистичних одиниць

підприємство

3.

Організаційно-правова форма господарювання

КОПФГ

незалежно від організаційно-правової форми господарювання

4.

Вид економічної діяльності

КВЕД

незалежно від виду економічної діяльності

5.

Територіальні одиниці

КОАТУУ

відповідно до адміністративно-територіального устрою

6.

Орган державного управління

КОДУ

незалежно від органу державного управління

7.

Розмір підприємства

Довідник ознак розміру підприємств

01, 02, 03

8.

Ознака економічної діяльності

х

активне

{Таблиця розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 35 від 12.02.2014}

На підставі даних Реєстру АГРО відбираються підприємства, для яких один із видів економічної діяльності відноситься до секції А, групи 01.7 - "Мисливство, відловлювання тварин й надання пов'язаних із ними послуг", а також підприємства, яким за даними з адміністративних джерел  надані у користування мисливські угіддя.

{Абзац сьомий розділу IV в редакції Наказу Державної служби статистики № 35 від 12.02.2014}

Формування сукупності одиниць державного статистичного спостереження відбувається відповідно до Положення про РСО та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств. При цьому за кожним об’єктом у вигляді таблиці відбираються такі реквізити:

1) ідентифікаційний код ЄДРПОУ підприємства;

2) найменування;

3) місцезнаходження;

4) телефон;

5) код території місцезнаходження за КОАТУУ;

6) код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ;

7) код інституційного сектору економіки за КІСЕ;

8) код основного виду економічної діяльності за КВЕД на початок обстеження й ознака його визначення;

9) коди другорядних видів економічної діяльності за КВЕД;

10) ознака розміру підприємства;

11) ознака підприємства, створеного у звітному році.

Після відбору об’єктів з РСО здійснюється співставлення та відповідне уточнення інформації з фактичним переліком підприємств за формою № 2–тп (мисливство) за попередній до звітного рік. Крім того, на підставі даних адміністративних джерел уточнюється перелік юридичних осіб, яким надані у користування мисливські угіддя, станом на 1 листопада звітного року та вносяться відповідні зміни до переліку респондентів, і в результаті формується сукупність статистичних одиниць, які будуть безпосередньо охоплені державним статистичним спостереженням щодо ведення мисливського господарства.

Сукупність одиниць державного статистичного спостереження щодо ведення мисливського господарства не узгоджується із сукупностями за іншими формами державних статистичних спостережень.

Сформовану сукупність одиниць державного статистичного спостереження щодо ведення мисливського господарства розсилають територіальним органам державної статистики в електронному вигляді. Територіальні органи державної статистики опрацьовують отриману сукупність статистичних одиниць, доповнюють її відсутніми реквізитами (адреси, поштові індекси тощо) та в установлені терміни повертають на державний рівень.

Департамент статистики
сільського господарства
та навколишнього середовища


ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України “Про державну статистику” від 02.10.1992 р. № 2657-XI станом на 01.10.2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2614-12

2. Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, Держкомстат, 2009. [Електронний ресурс]: Держ. ком. статистики України - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/prso.htm.

3. Закон України "Про мисливське господарство та полювання" (зі змінами та доповненнями) від 22 лютого 2000 року № 1478-ІІІ.

4. Глосарій до плану статистичного спостереження, Держкомстат, 2009 [Електронний ресурс]: Держ. ком. статистики України - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/plan/_stat/2011/pr_pl_sts2.rar.

5. Збірник статистичних вимог: методологічні й робочі документи Євростату, 2009. [Електронний ресурс]: Statistical Requirements Compendium, 2009 edition - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009. - Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/ortal/product_details/publicat ion? p_ product_code= KS-RA-09-009.

6. Термінологічний словник/наук. керівник О.О. Васєчко - 1-е видан., - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 140 с.

7. Статистика: Підручник/Герасименко С.С., Головач А.В., Єріна А.М. та інш.; за наук. ред. Герасименка С.С. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 467 с.

8. Закон України "Про інформацію від 02.10.1992 р. № 2657- XIІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=852-15.Додаток 1

ФОРМУВАННЯ
сукупності одиниць державного статистичного спостереження щодо ведення мисливського господарства

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 35 від 12.02.2014}

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}вгору