Документ v0357555-09, поточна редакція — Редакція від 16.02.2015, підстава - v0051730-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.05.2009 N 357

Про затвердження Положення про ліцензійну
комісію з ліцензування провадження
господарської діяльності з проведення
фумігації (знезараження) об'єктів
регулювання, що визначені Законом України
"Про карантин рослин", які переміщуються
через державний кордон України та карантинні
зони, і складу ліцензійної комісії
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
аграрної політики
N 622 ( v0622555-09 ) від 31.08.2009
N 215 ( v0215555-10 ) від 28.04.2010
N 390 ( v0390555-10 ) від 08.07.2010
Наказами Міністерства аграрної політики
та продовольства
N 194 ( v0194730-11 ) від 24.05.2011
N 669 ( v0669730-11 ) від 29.11.2011
N 51 ( v0051730-15 ) від 16.02.2015 }

З метою приведення у відповідність Положення про ліцензійну
комісію з ліцензування провадження господарської діяльності з
проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що
визначені Законом України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ), які
переміщуються через державний кордон України та карантинні зони,
до вимог статті 6 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі що додаються: Положення про ліцензійну комісію з ліцензування провадження
господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження)
об'єктів регулювання, що визначені Законом України "Про карантин
рослин" ( 3348-12 ), які переміщуються через державний кордон
України та карантинні зони. Склад Ліцензійної комісії з ліцензування провадження
господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження)
об'єктів регулювання, що визначені Законом України "Про карантин
рослин" ( 3348-12 ), які переміщуються через державний кордон
України та карантинні зони.
2. Встановити, що рішення ліцензійної комісії носить
рекомендаційний характер.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики
від 27.03.2008 N 182 ( v0182555-08 ) "Про затвердження Положення
про ліцензійну комісію з проведення фумігації (знезараження)
об'єктів регулювання, що визначені Законом України "Про карантин
рослин", які переміщуються через державний кордон України та
карантинні зони, і складу ліцензійної комісії".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
В.о. Міністра С.І.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
25.05.2009 N 357

ПОЛОЖЕННЯ
про ліцензійну комісію з ліцензування
провадження господарської діяльності
з проведення фумігації (знезараження)
об'єктів регулювання, що визначені
Законом України "Про карантин рослин"
( 3348-12 ),
які переміщуються через державний кордон
України та карантинні зони

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності
ліцензійної комісії з розгляду заяв та документів суб'єктів
господарювання щодо видачі ліцензій, їх переоформлення, видачі
копій, дублікатів та анулювання на провадження господарської
діяльності з проведення фумігації (знезараження) об'єктів
регулювання, що визначені Законом України "Про карантин рослин"
( 3348-12 ), які переміщуються через державний кордон України та
карантинні зони.
1.2. У своїй діяльності ліцензійна комісія керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами та цим Положенням.
2. Порядок роботи комісії
2.1. Засідання ліцензійної комісії проводиться за
необхідності у разі надходження заяв та інших документів, розгляд
яких потребує прийняття невідкладного рішення з ліцензування.
2.2. Рішення ліцензійної комісії приймаються на її засіданнях
у присутності не менше 50 відсотків її складу відкритим
голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості
голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним.
2.3. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписують
усі члени комісії, які були присутні на засіданні. Рішення носить рекомендаційний характер.
3. Обов'язки ліцензійної комісії
3.1. Аналізує заяви осіб, які звернулися до міністерства з
питань ліцензування, перевіряє відповідність даних документів
вимогам законодавства, готує проекти рішень щодо видачі,
переоформлення, анулювання, скасування рішення про видачу та
рішення про визнання ліцензії недійсною, погоджує їх з
відповідними структурними підрозділами та подає на підпис
керівництва.
4. Права ліцензійної комісії
4.1. Залучати представників органів виконавчої влади,
інститутів, установ, організацій, суб'єктів господарювання та їх
об'єднань незалежно від форм власності та організаційно-правової
форми (за згодою їх керівництва) до розгляду питань, віднесених до
компетенції ліцензійної комісії.
4.2. Одержувати в установленому законодавством порядку від
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
інформацію, що стосується виконання вимог законодавства у сфері
ліцензування провадження господарської діяльності з проведення
фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені
Законом України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ), які
переміщуються через державний кордон України та карантинні зони.
5. Склад ліцензійної комісії
5.1. До складу ліцензійної комісії входять: голова
ліцензійної комісії, заступник голови, секретар та члени
ліцензійної комісії.
5.2. Голова ліцензійної комісії: керує діяльністю ліцензійної комісії; розподіляє обов'язки між її членами; затверджує протокол засідання і рішення ліцензійної комісії.
Заступник директора
Департаменту ринків
рослинництва Ю.Л.Жарун

Додаток
до наказу Міністерства
аграрної політики України
25.05.2009 N 357
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
від 16.02.2015 N 51)
( v0051730-15 )

СКЛАД
ліцензійної комісії з ліцензування
провадження господарської діяльності
з проведення фумігації (знезараження)
об'єктів регулювання, що визначені
Законом України "Про карантин рослин"
( 3348-12 ),
які переміщуються через державний
кордон України та карантинні зони

Топчій В.М. - директор Департаменту землеробства та
технічної політики в АПК Мінагрополітики
України, голова ліцензійної комісії
Лазарь Т.І. - заступник директора Департаменту
землеробства та технічної політики в АПК
Мінагрополітики України, заступник
голови ліцензійної комісії
Дербуш С.І. - головний спеціаліст відділу
удосконалення земельних відносин
управління землеробства, родючості
ґрунтів та удосконалення земельних
відносин Департаменту землеробства та
технічної політики в АПК Мінагрополітики
України, секретар ліцензійної комісії
Члени ліцензійної комісії:
Литвин О.А. - головний спеціаліст відділу зернових та
технічних культур управління зернових
культур та насінництва Департаменту
землеробства та технічної політики в АПК
Мінагрополітики України
Хмара Б.П. - головний спеціаліст відділу
землеробства, родючості ґрунтів та
меліорації земель управління
землеробства, родючості ґрунтів та
удосконалення земельних відносин
Департаменту землеробства та технічної
політики в АПК Мінагрополітики України
Палагут Н.І. - головний спеціаліст відділу правової
роботи Департаменту правової та
законопроектної роботи Мінагрополітики
України
Чайковський В.М. - начальник відділу карантину рослин
управління карантину рослин Департаменту
карантину рослин Держветфітослужби
України (за згодою).
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 622 ( v0622555-09 ) від 31.08.2009; в редакції
Наказу Міністерства аграрної політики N 215 ( v0215555-10 ) від
28.04.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 390 ( v0390555-10 ) від 08.07.2010; в редакції
Наказів Міністерства аграрної політики та продовольства N 194
( v0194730-11 ) від 24.05.2011, N 669 ( v0669730-11 ) від
29.11.2011, N 51 ( v0051730-15 ) від 16.02.2015 }вгору