Документ v0354230-18, поточна редакція — Прийняття від 25.01.2018

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

25.01.2018  № 354/6.2

Про внесення змін до Програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. № 3125-XII (зі змінами й доповненнями) та Порядком сертифікації аудиторів банків, затвердженим рішенням Аудиторської палати України від 11.10.2007 р. № 183/3, Аудиторська палата України (далі - АПУ) ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків (додається).

2. Направити затверджену Програму підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків, до Національного банку України на погодження.

3. Секретаріату АПУ, після погодження Програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків Національним банком України, забезпечити оприлюднення цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова АПУ

Т.О. Каменська


Додаток
до рішення Аудиторської палати України
25.01.2018 № 354/6.2

ПРОГРАМА
підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків

1. АУДИТ

1.1. Загальна характеристика та регулювання аудиторської діяльності в Україні

1.1.1. Поняття аудиту та аудиторської діяльності. Постулати аудиту.

1.1.2. Місце незалежного аудиту в системі фінансового контролю.

1.1.3. Державне регулювання в сфері аудиту.

1.1.4. Закон України "Про аудиторську діяльність". Об'єкти аудиторської перевірки. Аудитор і аудиторська фірма, їх статус. Права, обов'язки та відповідальність аудиторів та аудиторських фірм. Вимоги щодо незалежності аудиторів.

1.1.5. Повноваження Аудиторської палати України з регулювання аудиту. Кваліфікаційні вимоги та сертифікація аудиторів. Перелік послуг, що затверджуються АПУ. Постійне удосконалення професійних знань аудиторів. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів. Контроль якості аудиторських послуг в Україні.

1.1.6. Міжнародні нормативні акти, що регламентують аудиторську професію: стандарти аудиту, Директива 2006/43/ЄС, Закон Сарбейнса-Окслі (SOX 2002).

1.2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг

1.2.1. Рада з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) - повноваження, цілі та методи роботи. Структура стандартів, виданих РМСАНВ. Статус Міжнародних стандартів, виданих РМСАНВ. Статус Нотатків з практики та інших документів, виданих РМСАНВ. Застосування Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг в Україні. Глосарій термінів.

1.2.2. Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості. Визначення та мета завдання з надання впевненості. Рівні впевненості. Види завдань, що виконують аудитори. Прийняття завдання. Елементи завдання з надання впевненості: тристоронні відносини, предмет, критерії, докази, висновок з надання впевненості.

1.2.3. Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги (МСКЯ 1).

1.3. Основи професійної етики аудиторів

1.3.1. Кодекс етики професійних бухгалтерів як основа етичних вимог до професійних бухгалтерів (аудиторів): цілі професії, громадські інтереси. Фундаментальні принципи професійної етики аудиторів. Запровадження етичних вимог та застереження щодо їх дотримання.

1.3.2. Етичні вимоги щодо діяльності професійних бухгалтерів-практиків (аудиторів). Загрози та застережні заходи. Розв'язання етичних конфліктів. Приклади обставин, що створюють загрозу дотримання фундаментальних принципів та застережні заходи.

1.3.3. Незалежність аудиторів при виконанні завдання з надання впевненості. Концептуальний підхід до незалежності. Застосування вимог незалежності до різних видів завдань. Застосування вимог незалежності до конкретних ситуацій.

1.4. Загальні принципи та відповідальність аудиторів під час аудиту історичної фінансової інформації

1.4.1. Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА 200). Застосовна концептуальна основа фінансового звітування. Професійне судження. Професійний скептицизм. Дотримання МСА, доречних для аудиту.

1.4.2. Узгодження умов виконання завдань з аудиту (МСА 210). Передумови для проведення аудиту. Згода на умови завдання з аудиту. Прийняття змін в умови завдання з аудиту. Додаткові міркування під час прийняття завдання.

1.4.3. Аудиторська документація (МСА 230). Характер і цілі аудиторської документації. Своєчасне складання аудиторської документації. Форма, зміст і обсяг аудиторської документації. Формування остаточного аудиторського файлу.

1.4.4. Аудиторські докази (МСА 500). Оцінка прийнятності та достатності аудиторських доказів (МСА 200, 500). Інформація, яка може використовуватися як аудиторські докази.

1.4.5. Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності (МСА 240). Характеристики шахрайства та відповідальність за виявлення шахрайства. Професійний скептицизм. Оцінка ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики. Оцінка аудиторських доказів. Неспроможність аудитора продовжувати виконання завдання. Письмові запевнення та вимоги щодо повідомлення інформації. Приклади чинників ризику шахрайства та обставин, які свідчать про можливість шахрайства.

1.4.6. Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності (МСА 250). Вплив законодавчих та нормативних актів. Відповідальність за дотримання законодавчих і нормативних актів. Розгляд аудитором дотримання вимог. Аудиторські процедури, якщо виявлено недотримання вимог. Повідомлення про підозрюване недотримання вимог.

1.4.7. Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями, в т.ч. про недоліки внутрішнього контролю (МСА 260 (переглянутий), МСА 265)

1.4.8. Контроль якості аудиту фінансової звітності (МСА 220). Відповідальність керівництва аудиторської фірми за якість аудитів. Система контролю якості та її елементи.

1.5. Планування аудиту, оцінка ризиків та дії у відповідь на оцінені ризики

1.5.1. Планування аудиту фінансової звітності (МСА 300). Загальні вимоги до планування. Діяльність, що передує завданню. Стратегія та план аудиту. Приклади питань, які розглядає аудитор під час вибору стратегії аудиту. Особливості планування перших завдань з аудиту.

1.5.2. Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища (МСА 315 (переглянутий)). Отримання розуміння суб'єкта господарювання, його середовища та внутрішнього контролю. Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення. Компоненти внутрішнього контролю. Аудиторський ризик та його компоненти (МСА 200).

1.5.3. Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту (МСА 320). Концепція суттєвості. Визначення суттєвості та суттєвості виконання при плануванні та проведенні аудиту.

1.5.4. Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики (МСА 330). Визначення аудиторських процедур у відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення. Достатність подання та розкриття інформації. Оцінка достатності та прийнятності аудиторських доказів.

1.6. Отримання аудиторських доказів в процесі аудиту

1.6.1. Перші завдання з аудиту - залишки на початок періоду (МСА 510). Аудиторські процедури. Аудиторські висновки та звітування.

1.6.2. Аудиторські докази - особливі положення щодо відібраних елементів (МСА 501). Присутність аудитора при інвентаризації запасів та додаткові міркування щодо окремих статей. Судові справи та претензії.

1.6.3. Зовнішні підтвердження (МСА 505). Процедури зовнішнього підтвердження. Результати процедур зовнішнього підтвердження та оцінка отриманих доказів. Негативні підтвердження.

1.6.4. Аналітичні процедури (МСА 520). Аналітичні процедури по суті. Аналітичні процедури, які допомагають при формулюванні загального висновку. Розгляд результатів аналітичних процедур.

1.6.5. Аудиторська вибірка (МСА 530). Організація вибірки, обсяг і відбір статей вибірки. Виконання аудиторських процедур. Прогнозна оцінка викривлень. Оцінка результатів аудиторської вибірки.

1.6.6. Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов'язані з ними розкриття інформації (МСА 540). Характер облікових оцінок. Процедури оцінки ризиків і відповідні дії. Подальші процедури по суті. Оцінка обґрунтованості облікових оцінок і визначення викривлень. Розкриття інформації, пов'язаної з обліковими оцінками. Аудит оцінок за справедливою вартістю та розкриття інформації про них.

1.6.7. Пов'язані сторони (МСА 550). Характер відносин і операцій з пов'язаними сторонами. Ідентифікація та оцінка ризиків. Дії у відповідь на оцінені ризики. Розкриття операцій з пов'язаними сторонами. Письмові запевнення. Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями.
Особливості ідентифікації операцій банку із пов'язаними із банком особами та застосування ознак пов'язаності осіб із банками відповідно до вимог НБУ. Процедури, що здійснюються аудитором при ідентифікації операцій з пов'язаними із банками особами.

1.7. Дії аудитора при завершенні аудиту

1.7.1. Аналітичні процедури наприкінці аудиту (МСА 520). Оцінювання викривлень, виявлених під час аудиту (МСА 450). Накопичення виявлених викривлень. Інформування про викривлення та їх виправлення. Оцінка впливу невиправлених викривлень.

1.7.2. Подальші події (МСА 560). Події, що відбуваються у період між датою фінансової звітності та датою звіту аудитора. Факти, виявлені після дати аудиторського звіту, але до опублікування фінансових звітів. Факти, виявлені після оприлюднення фінансових звітів.

1.7.3. Безперервність діяльності суб'єкта господарювання (МСА 570 (переглянутий)) Припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку. Відповідальність за оцінку здатності суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Оцінювання оцінки управлінського персоналу здатності суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Додаткові аудиторські процедури, якщо виявлено події або умови. Висновки аудитора. Вплив на звіт аудитора. Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями.

1.7.4. Письмові запевнення управлінського персоналу (МСА 580). Письмові запевнення як аудиторські докази. Управлінський персонал, до якого звертаються щодо надання письмових запевнень. Письмові запевнення щодо відповідальності управлінського персоналу. Форма та дата письмових запевнень. Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями. Сумніви щодо надійності письмових запевнень.

1.8. Особливі положення, пов'язані з аудитом фінансової звітності

1.8.1. Положення щодо аудиту суб'єкту господарювання, що користується послугами організації, що надає послуги (МСА 402). Отримання розуміння послуг, які надаються організацією. Дії у відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення. Звітність аудитора користувача.

1.8.2. Особливі положення щодо аудитів фінансової звітності групи (включаючи роботу аудиторів компонентів) (МСА 600). Прийняття та продовження завдання. Розуміння групи, її компонентів та їх середовища. Суттєвість. Дії у відповідь на оцінені ризики. Процес консолідації. Повідомлення інформації аудитору компонента.

1.8.3. Використання роботи внутрішніх аудиторів (МСА 610 (переглянутий в 2013 р.)). Визначення діяльності внутрішніх аудиторів. Визначення доцільності та обсягу використання роботи внутрішніх аудиторів. Використання внутрішніх аудиторів для надання ними прямої допомоги.

1.8.4. Використання роботи експерта аудитора (МСА 620). Визначення необхідності використання роботи експерта аудитора. Характер, час та обсяг аудиторських процедур. Угода з експертом аудитора. Оцінка достатності роботи експерта аудитора. Посилання на експерта аудитора в аудиторському звіті.

1.9. Аудиторські висновки та звітність

1.9.1. Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності (МСА 700 (переглянутий)). Якісні аспекти облікових практик суб'єкта господарювання. Облікові політики, що у прийнятний спосіб розкриті у фінансовій звітності. Опис застосовної концептуальної основи фінансового звітування. Формування думки щодо фінансової звітності. Форма думки аудитора. Звіт аудитора. Додаткова інформація, що наведена разом із фінансовою звітністю.

1.9.2. Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора (МСА 701). Визначення ключових питань аудиту. Повідомлення інформації з ключових питань аудиту. Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями.

1.9.3. Модифікації думки у звіті незалежного аудитора (МСА 705 (переглянутий)). Обставини, за яких вимагається модифікація аудиторської думки. Визначення типу модифікації аудиторської думки. Форма та зміст звіту аудитор при висловленні модифікованої думки.

1.9.4. Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора (МСА 706 (переглянутий)). Зв'язок між пояснювальними параграфами та ключовими питаннями аудиту в звіті аудитора. Обставини, за яких пояснювальний параграф може виявитись необхідним. Розміщення пояснювальних параграфів та параграфів з інших питань у звіті аудитора.

1.9.5. Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність (МСА 710). Характер порівняльної інформації. Аудиторські процедури. Звітування аудитора. Відповідальність аудитора щодо іншої інформації (МСА 720 (переглянутий)). Ознайомлення та розгляд іншої інформації. Відповідні дії, якщо може існувати суттєва невідповідність або якщо інша інформація може містити суттєве викривлення. Звітування аудитора.

1.9.6. Особливі положення - аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення (МСА 800). Визначення концептуальної основи спеціального призначення. Особливості прийняття завдання, планування та проведення аудиту. Формування думки та звіту.

1.9.7. Особливі положення щодо аудитів окремих фінансових звітів та окремих елементів, рахунків або статей фінансового звіту (МСА 805). Сфера застосування. Формування думки та звіту. Завдання з надання звіту щодо узагальненої фінансової звітності (МСА 810). Прийняття завдання. Характер процедур. Форма висловлення думки.

1.10. Завдання з огляду фінансових звітів

1.10.1. Завдання з огляду фінансових звітів (МСЗО 2400 (переглянутий)). Виконання завдання з огляду відповідно до МСЗО. Етичні вимоги. Контроль якості на рівні завдання. Прийняття та продовження відносин з клієнтом і завдання з огляду. Виконання завдання. Оцінювання доказів, отриманих під час виконання процедур. Формування практикуючим фахівцем висновку щодо фінансової звітності. Звіт практикуючого фахівця.

1.10.2. Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним аудитором суб'єкта господарювання (МСЗО 2410). Мета та загальні принципи огляду проміжної фінансової інформації. Рівень упевненості. Узгодження умов завдання. Процедури огляду проміжної фінансової інформації. Оцінювання викривлень. Запевнення управлінського персоналу. Повідомлення інформації. Звіти щодо характеру, обсягу та результатів огляду проміжної фінансової інформації.

1.11. Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації

1.11.1. Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації (МСЗНВ 3000 (переглянутий)). Вимоги етики та контроль якості. Прийняття завдання та узгодження умов завдання. Планування та отримання доказів. Опис застосовних критеріїв. Формування висновку з надання впевненості. Підготовка звіту з надання впевненості. Немодифіковані та модифіковані висновки.

1.11.2. Перевірка прогнозної фінансової інформації (МСЗНВ 3400). Упевненість аудитора стосовно прогнозної фінансової інформації. Прийняття завдання та знання бізнесу. Період, охоплений прогнозною фінансовою інформацією. Процедури перевірки. Подання та розкриття інформації. Звіт щодо перевірки прогнозної фінансової інформації.

1.11.3. Звіти з надання впевненості щодо заходів контролю в організації, що надає послуги (МСЗНВ 3402). Прийняття завдання. Оцінювання належності критеріїв. Отримання доказів, які стосуються оцінки заходів контролю. Складання звіту з надання впевненості.

1.11.4. Завдання з надання впевненості щодо звітів з парникових газів (МСЗНВ 3410). Прийняття та планування завдання. Суттєвість при плануванні та виконанні завдання. Розуміння суб'єкта господарювання. Загальні дії у відповідь на оцінені ризики. Формування висновку із завдання.

1.11.5. Завдання з надання впевненості щодо складання гіпотетичної фінансової інформації, яка включається в проспект емісії (МСЗНВ 3420). Прийняття завдання. Планування та виконання завдання. Письмові запевнення. Формування думки та форма думки. Підготовка звіту із завдання.

1.12. Супутні послуги

1.12.1. Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації (МССП 4400). Мета та загальні принципи завдання з погоджених процедур. Визначення умов завдання. Планування, документування, процедури та докази. Складання звітності.

1.12.2. Завдання з компіляції інформації (МССП 4410 (переглянутий)). Виконання завдання з компіляції інформації відповідно до МССП. Етичні вимоги. Професійне судження. Контроль якості на рівні завдання. Прийняття і продовження завдання. Виконання завдання. Звіт практикуючого фахівця.

2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

2.1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

2.1.1. Характеристика різних концептуальних основ складання фінансової звітності, що застосовуються в Україні. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

2.1.2. Поняття про бухгалтерський облік. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Облікова політика підприємства.

2.1.3. План рахунків бухгалтерського обліку для банків в Україні.

2.1.4. Первинні облікові документи та інвентаризація активів і зобов'язань.

2.1.5. Подання та оприлюднення фінансової звітності. Розкриття інформації у фінансовій звітності.

2.2. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів за МСФЗ.

2.2.1. Основоположні припущення. Якісні характеристики фінансових звітів.

2.2.2. Елементи фінансових звітів: активи; зобов'язання; власний капітал; результати діяльності; доходи; витрати. Визнання елементів фінансових звітів. Оцінка елементів фінансових звітів.

2.2.3. Порівняння концептуальних засад за МСФЗ з вимогами законодавства з бухгалтерського обліку в Україні.

2.3. Подання фінансової звітності

2.3.1. Призначення фінансової звітності. Склад та загальні характеристики фінансової звітності (МСБО 1). Принцип нарахування в бухгалтерському обліку.

2.3.2. Суттєвість в бухгалтерському обліку.

2.3.3. Звіт про фінансовий стан.

2.3.4. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.

2.3.5. Звіт про зміни у власному капіталі.

2.3.6. Звіт про рух грошових коштів (МСБО 7).

2.3.7. Примітки до фінансової звітності.

2.3.8. Проміжна фінансова звітність (МСБО 34).

2.3.9. Звіт про управління (Директива ЄС 2013/34 від 26.06.2013)

2.4. Облікова політика

2.4.1. Облікові політики. Вибір та зміни облікових політик. (МСБО 8).

2.4.2. Облікові оцінки та зміни облікових оцінок. Виправлення помилок. Розкриття інформації за МСБО 8.

2.4.3. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ 1).

2.5. Основні засоби (МСБО 16) та інвестиційна нерухомість (МСБО 40)

2.5.1. Визнання, первісна та подальша оцінка основних засобів. Особливості обліку основних засобів.

2.5.2. Визнання, первісна оцінка інвестиційної нерухомості. Моделі обліку інвестиційної нерухомості.

2.5.3. Витрати на позики (МСБО 23). Кваліфіковані активи. Витрати на позики, які підлягають капіталізації. Розкриття інформації.

2.5.4. Амортизація основних засобів та інвестиційної нерухомості (правила та методи).

2.5.5. Переоцінка основних засобів.

2.5.6. Припинення визнання основних засобів та інвестиційної нерухомості. Розкриття інформації.

2.6. Нематеріальні активи (МСБО 38)

2.6.1. Визнання та первісна оцінка нематеріальних активів. Моделі обліку нематеріальних активів.

2.6.2. Особливості обліку нематеріальних активів у залежності від способу отримання.

2.6.3. Амортизація нематеріальних активів.

2.6.4. Припинення визнання нематеріальних активів.

2.6.5. Розкриття інформації.

2.7. Зменшення корисності активів (МСБО 36)

2.7.1. Ідентифікація активу, корисність якого може зменшитися, та ознаки зменшення корисності.

2.7.2. Оцінка суми очікуваного відшкодування. Справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж. Вартість при використанні. Основа для попередніх оцінок майбутніх грошових потоків. Структура оцінок майбутніх грошових потоків.

2.7.3. Визнання та оцінка збитку від зменшення корисності.

2.7.4. Одиниці, які генерують грошові кошти. Збиток від зменшення корисності одиниці, що генерує грошові кошти, та його розподіл.

2.7.5. Відновлення корисності активів.

2.7.6. Розкриття інформації.

2.8. Запаси (МСБО 2)

2.8.1. Визнання та первісна оцінка запасів.

2.8.2. Оцінка запасів на дату фінансової звітності. Собівартість запасів. Чиста вартість реалізації.

2.8.3. Формули розрахунку собівартості запасів.

2.8.4. Розкриття інформації про запаси.

2.9. Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність (МСФЗ 5)

2.9.1. Визнання непоточних активів (або ліквідаційних груп) як утримуваних для продажу або утримуваних для розподілу власникам.

2.9.2. Оцінка непоточних активів (або ліквідаційних груп), класифікованих як утримувані для продажу. Визнання збитків від зменшення корисності та сторнування.

2.9.3. Подання та розкриття інформації.

2.10. Оренда (МСБО 17)

2.10.1. Класифікація оренди. Фінансова і операційна оренда.

2.10.2. Облік і відображення оренди у фінансовій звітності орендарів.

2.10.3. Облік і відображення оренди у фінансовій звітності орендодавця.

2.10.4. Розкриття інформації щодо оренди.

2.11. Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи (МСБО 37)

2.11.1. Визначення та визнання забезпечень. Види забезпечень. Застосування правил визнання та оцінки щодо окремих видів забезпечень.

2.11.2. Оцінка та використання забезпечень.Ризики та невизначеності. Теперішня вартість. Майбутні події.

2.11.3. Компенсації для погашення забезпечення.

2.11.4. Поняття умовних активів та умовних зобов'язань.

2.11.5. Розкриття інформації про забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи.

2.12. Виплати працівникам та платежі на основі акції

2.12.1. Короткострокові виплати працівникам, їх класифікація, визнання та оцінка. Розкриття інформації.

2.12.2. Виплати по закінченні трудової діяльності, їх класифікація. Визнання та оцінка, теперішня вартість зобов'язань за визначеними виплатами та вартість поточних послуг. Розкриття інформації.

2.12.3. Інші довгострокові виплати працівникам. Виплати при звільненні.

2.12.4. Платіж на основі акцій (МСФЗ 2).

2.12.5. Операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням інструментів власного капіталу.

2.12.6. Операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням грошових коштів (та з можливістю розрахунків грошовими коштами).

2.12.7. Розкриття інформації платежів на основі акцій.

2.13. Податки на прибуток (МСБО 12)

2.13.1. Визнання поточних податкових зобов'язань та поточних податкових активів.

2.13.2. Визнання відстрочених податкових зобов'язань і відстрочених податкових активів. Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню. Тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню.

2.13.3. Невикористані податкові збитки та невикористані податкові пільги.

2.13.4. Визнання та оцінка поточного та відстроченого податку.

2.13.5. Розкриття інформації.

2.14. Фінансові інструменти: визнання, оцінка, розкриття

2.14.1. Фінансові інструменти: визнання та оцінка (МСФЗ 9). Первісне визнання. Припинення визнання фінансових активів та фінансових зобов'язань. Класифікації фінансових активів та фінансових зобов'язань.

2.14.2. Первісна та подальша оцінка фінансових активів та фінансових зобов'язань.

2.14.3. Фінансові інструменти: подання (МСБО 32).

2.14.4. Фінансові інструменти: розкриття інформації (МСФЗ 7).

2.14.5. Очікувані кредитні збитки. Підходи до їх оцінки. Стадії зменшення корисності фінансових інструментів. Формування резерву під очікувані кредитні збитки.

2.14.6. Модифікація фінансових інструментів та їх облік

2.15. Питання фінансового звітування груп підприємств

2.15.1. Об'єднання бізнесу (МСФЗ 3). Метод придбання та принципи оцінки. Подальша оцінка та облік. Розкриття інформації.

2.15.2. Консолідована фінансова звітність (МСФЗ 10). Поняття контролю. Процедури та техніка консолідації.

2.15.3. Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання (МСФЗ 12).

2.15.4. Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства (МСБО 28). Суттєвий вплив. Застосування методу участі в капіталі. Розкриття інформації.

2.15.5. Окрема фінансова звітність (МСБО 27). Облік інвестицій в окремій фінансовій звітності. Розкриття інформації.

2.16. Інші питання, пов'язані із підготовкою фінансової звітності та її поданням

2.16.1. Події після звітного періоду (МСБО 10). Визнання та оцінка. Події, які вимагають та не вимагають коригування після звітного періоду. Безперервність. Розкриття інформації.

2.16.2. Вплив змін валютних курсів (МСБО 21). Функціональна валюта. Звітність у функціональній валюті. Використання іншої валюти для подання звітності. Розкриття інформації.

2.16.3. Розкриття інформації про пов'язані сторони (МСБО 24).

2.16.4. Операційні сегменти (МСФЗ 8). Звітні сегменти. Розкриття інформації.

2.17. Виручка по контрактам з клієнтами

2.17.1. Основна концепція МСФЗ 15.

2.17.2. "Виручка по контрактам з клієнтами".

2.17.3. Єдина п'ятиступінчаста модель визнання виручки.

2.17.4. Витрати на укладання та виконання контрактів.

2.17.5. Подання контрактів у фінансовій звітності.

2.17.6. Особливі випадки визнання виручки за МСФЗ 15.

3. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В БАНКАХ

3.1. Планування і контроль в системі управління діяльністю банка.

3.1.1. Планування як основа управління діяльністю банку. Стратегія планування. Оперативне планування.

3.1.2. Бюджетування в банку. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень.

3.2. Облік витрат за центрами відповідальності та аналіз їх діяльності

3.2.1. Поняття центру відповідальності. Формування центрів відповідальності в банках

3.2.2. Трансферне ціноутворення в банках.

3.2.3. Методичні підходи до оцінки та аналізу діяльності центрів відповідальності. Методологічні основи складання внутрішньої управлінської звітності банку. Оцінка ефективності діяльності центрів відповідальності.

3.3. Облік витрат та калькулювання банківських продуктів

3.3.1 Види витрат та їх класифікація. Методи розподілу банківських накладних витрат.

3.3.2. Методичні підходи до калькулювання банківських продуктів. Перспективи використання методу калькулювання на основі діяльності (Activity Based Costing).

3.4. Рішення стосовно капітальних інвестицій в банках

3.4.1. Оцінка майбутньої та теперішньої вартості грошових потоків банку. Оцінка ануїтетів.

3.4.2. Рішення стосовно вибору інвестиційних проектів. Аналіз ризику в процесі прийняття інвестиційних рішень.

3.4.3. Врахування інфляції в оцінці майбутніх доходів від інвестиційних проектів.

3.5. Методика внутрішнього управлінського аналізу діяльності банку

3.5.1. Методичні основи CVP - аналізу. Врахування банківських ризиків в аналізі банківської діяльності

3.5.2. Аналіз рентабельності банківських продуктів та прибутковості клієнтів. Використання збалансованої системи показників (BSC) в стратегічному управлінському обліку банків.

4. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Аналіз кредитних операцій банку.

4.1.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу кредитних операцій. Аналіз масштабів і динаміки кредитних вкладень. Аналіз оборотності кредитів. Аналіз погашення виданих кредитів. Аналіз диверсифікації кредитних вкладень. Аналіз структури кредитного портфеля. Оцінка кредитного портфеля банку за ступенем ризику. Аналіз правильності класифікації кредитного портфеля банку на предмет захищеності від можливих втрат. Аналіз дохідності та ефективності кредитних операцій.

4.1.2. Аналіз інвестиційних та інших операцій банку з цінними паперами. Класифікація цінних паперів та основні напрямки банківських операцій з цінними паперами. Аналіз динаміки та структури операцій з цінними паперами. Аналіз ефективності операцій з цінними паперами. Оцінка якості цінних паперів. Особливості аналізу інвестиційного проекту

4.2. Аналіз валютних операцій

4.2.1. Економічна сутність, завдання аналізу та інформаційна база аналізу.

4.2.2. Аналіз масштабів, динаміки та структури валютних операцій. Аналіз валютної позиції банку. Особливості аналізу обмінних операцій. Аналіз ефективності валютних операцій.

4.3. Аналіз фінансових результатів діяльності банку

4.3.1. Аналіз доходів банку. Аналіз динаміки та структури банківських доходів. Факторний аналіз доходів банку. Аналіз відносних показників дохідності. Аналіз витрат банку. Аналіз структури витрат банку. Факторний аналіз витрат банку. Аналіз відносних показників витратності.

4.3.2. Аналіз прибутку і рентабельності банку Значення та завдання аналізу. Загальна схема аналізу банківського прибутку. Аналіз відносних показників в прибутковості (рентабельності) роботи банку.

4.3.3. Аналіз і оцінка фінансового стану банку Аналіз фінансової стабільності банку. Аналіз ділової активності. Аналіз ефективності управління. Узагальнююча оцінка фінансового стану банку.

5. ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Корпоративне управління в банках.

5.1.1. Сучасні вимоги нормативно-правових актів НБУ та рекомендації до корпоративного управління (COSO та Базельського комітету). Впровадження корпоративних стандартів та культури.

5.1.2. Повноваження та відповідальність суб'єктів корпоративного управління (Загальні збори акціонерів (ЗЗА) Рада, Правління, менеджмент, Ризик-менеджмент, Внутрішній аудит). Політика винагороди. Розкриття інформації.
Оцінка якості корпоративного управління та рекомендації по результатах перевірки.

5.2. Система управління ризиками

5.2.1. Концепція побудови системи управління ризиками. Система управління ризиками у відповідності до нормативних докуметів Базельского комітету з банківського нагляду та вимог нормативно-правових актів НБУ.

5.2.2. Основні види банківських ризиків. Міжнародні практики та підходи до управління ризиками.

5.2.3. Загальні принципи визначення кредитного ризику за активами. Підходи до розрахунків банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями. Оцінювання розміру кредитного ризику за кредитами на індивідуальній та груповій основі

5.2.4. Принципи надійного управління та нагляду за ризиками капіталу та ліквідності. Принципи надійної практики стрес-тестування. Оцінка стійкості банків та банківської системи України.

5.2.5. Базель III: вдосконалення вимог щодо капіталу банків: Зміст нових вимог щодо капіталу банків.
5.2.6. Аналіз ліквідності банку Економічна сутність ліквідності банку та її значення в банківській діяльності. Фактори, що впливають на рівень ліквідності банку. Міжнародний досвід оцінки ліквідності банків. Підходи, що використовуються банками України для оцінки ризику ліквідності

5.2.7. Передумови виникнення функції комплаєнс та її практична цінність. Міжнародні вимоги до формування функції комплаєнс.

5.2.8. Система управління комплаєнс-ризиками. Основні напрямки комплаєнс-контролю. Звітність підрозділу комплаєнс. Оцінка ефективності роботи підрозділу комплаєнс. Комплаєнс та внутрішній аудит, комплаєнс та операційні ризики.

5.2.9. Інформаційні ризики в діяльності банків. Інформаційна безпека та її інтеграція у середовище контролю. Ризико-орієнтовний підхід. Кіберзлочинність як елемент операційного ризику. Аудит інформаційних ризиків банку

5.3. Система внутрішнього контролю

5.3.1. Концепція побудови системи внутрішнього контролю. Система внутрішнього контролю у відповідності до COSO, рекомендацій Базельського комітету з банковського нагляду та вимог нормативно-правових актів НБУ.

5.3.2. Три лінії захисту системи внутрішнього контролю. Практичні методи оцінки системи внутрішнього контролю. Ефективна система внутрішнього контролю організації: що таке та як її оцінити?

5.3.3. Аналіз достатності та ефективності внутрішніх положень, процедур, процесів і систем внутрішнього контролю банку щодо операцій з пов'язаними із банками особами та стану забезпечення банком відповідності умов угод з пов'язаними із банками особами національному законодавству та вимогам відповідних внутрішніх положень і процедур банку.

5.4. Роль та функції внутрішнього аудиту

5.4.1. Організація та діяльність внутрішнього аудиту у відповідності до Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту (Стандарти), рекомендацій Базельського комітету з банковського нагляду та вимог нормативно-правових актів НБУ.

5.4.2. Роль функції внутрішнього аудиту в організації як елемент 3-ї лінії захисту системи внутрішнього контролю. Забезпечення незалежності підрозділу внутрішнього аудиту, дотримання об'єктивності внутрішніми аудиторами, уникнення конфлікту інтересів. Ризик-орієнтований підхід планування діяльності внутрішнього аудиту. Послідуючий моніторинг виконання рекомендацій внутрішнього аудиту. Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. Внутрішні та зовнішні оцінки. Взаємодія з керівництвом організації на різних рівнях, порядок та регулярність звітування.

5.4.3. Вимоги. Побудова системи внутрішнього аудиту.

5.4.4. Особливості процесів аудиту оцінки системи внутрішнього контролю в банківській установі: активні операції, пасивні операції, розрахункові операції, валютні операцій, звітність.
Документування. Шаблони робочих документів як підтвердження оцінки системи внутрішнього контролю.

6. ОПОДАТКУВАННЯ

6.1. Основні поняття та особливості побудови податкової системи. Адміністрування податків

6.1.1. Правове регулювання системи оподаткування в Україні. Сфера дії Податкового кодексу. Співвідношення податкового законодавства з іншими нормативними документами.

6.1.2. Поняття податкової системи, склад та повноваження контролюючих органів, елементи податку, принципи побудови системи оподаткування. Склад та класифікація податків.

6.1.3. Сутність і складові адміністрування податків. Застосування норм міжнародних договорів, України про усунення подвійного оподаткування. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань, порядок зарахування та повернення помилково та надлишково перерахованих коштів.

6.1.4. Облік платників податків. Порядок складання податкової декларації. Обов'язкові реквізити. Терміни та способи подання податкової декларації. Особливості подання декларації з податку на прибуток підприємств.

6.1.5. Податковий контроль. Види та порядок проведення податкових перевірок. Оформлення результатів податкових перевірок. Податкове повідомлення-рішення, податкова вимога. Порядок оскарження рішень контролюючих органів.

6.1.6. Відповідальність за порушення податкового законодавства. Застосування штрафних санкцій, терміни позовної давності, розміри штрафів. Пеня. Податковий борг та податкова застава. Порядок погашення податкового боргу.

6.2. Податок на додану вартість

6.2.1. Платники податку. Порядок обов'язкової та добровільної реєстрації платників податку. Анулювання реєстрації платника ПДВ. Аналіз термінів "постачання товарів" і "постачання послуг". Визначення об'єкта та бази оподаткування. Місце постачання товарів (послуг).

6.2.2. Податкові зобов'язання. Дата виникнення. Оподатковувані і не оподатковувані ПДВ операції. Операції, що не є об'єктом оподаткування та операції, що звільнені від оподаткування ПДВ. Особливості оподаткування ПДВ зовнішньоекономічної діяльності.

6.2.3. Податковий кредит. Умови включення ПДВ до складу податкового кредиту та дата виникнення. Порядок розподілу вхідного ПДВ при здійсненні оподатковуваних і неоподатковуваних операцій.

6.2.4. Податкова накладна: обов'язкові реквізити, умови реєстрації в ЄРПН, інші документи, що є підставою для формування податкового кредиту. Особливості складання та подання до контролюючих органів декларації з ПДВ. Механізм зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування та порядок оскарження зупинення реєстрації.

6.2.5. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті або відшкодуванню з Державного бюджету України. Строки проведення розрахунків. Податкові періоди. Порядок відшкодування ПДВ з бюджету. Податкові ставки. Касовий метод. Особливості оподаткування ПДВ при переміщенні товарів через митний кордон України.

6.2.6. Система електронного адміністрування ПДВ. Формула визначення реєстраційного ліміту. Електронні ПДВ-рахунки. Особливості декларування та сплати ПДВ. Порядок відпрацювання ризиків ухилення від сплати ПДВ.

6.3. Податок на прибуток підприємств

6.3.1. Платники податку. Об'єкт та база оподаткування. Ставки податку. Податкові періоди. Порядок обчислення та терміни сплати податку.

6.3.2. Об'єкт оподаткування податком на прибуток. Особливості засування податкових різниць. Податковий періоду: квартальний або річний - особливості застосування. Особливості складання та подання декларації з податку на прибуток підприємств.

6.3.3. Різниці, що виникають при амортизації необоротних активів. Амортизація основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів. Групи основних засобів та нематеріальних активів. Методи амортизації. Особливості віднесення сум нарахованої амортизації до витрат з метою оподаткування.

6.3.4. Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень). Порядок коригування фінансового результату до оподаткування на суму резервів (забезпечень). Резерв сумнівних боргів. Резерв оплати відпускних

6.4.5. Різниці, що виникають при здійснення фінансових операцій. Відсотки за кредитами, отриманими від нерезидентів. Роялті. Операції з неприбутковими організаціями. Від'ємний об'єкт оподаткування. Інші різниці.

6.3.4. Оподаткування операцій особливого виду (з розрахунками в іноземній валюті, із пов'язаними особами, дивідендів, з борговими вимогами та зобов'язаннями, лізингу (оренди), з цінними паперами, з управління майном, спільної діяльності, інших). Звільнення від оподаткування. Особливості оподаткування окремих платників податків. Безнадійна та сумнівна заборгованість, операції з нерезидентами.

6.4. Податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

6.4.1. Платники ПДФО, об'єкт і база оподаткування. Ставки податку. Доходи фізичних осіб, що включаються до складу загального місячного (річного) оподаткованого доходу. Доходи, що не включаються до оподаткованого доходу фізичної особи. Застосування податкового коефіцієнту для доходів, одержаних у не грошовій формі.

6.4.2. Порядок оподаткування пасивних доходів, в тому числі дивідендів, роялті, доходи від продажу рухомого і нерухомого майна, спадщина і дарування. Податкова соціальна пільга. Податкова знижка. Строки сплати і відповідальність податкового агента.

6.4.3. Особливості декларування ПДФО: при сплаті податковим агентом та при сплаті фізичною особою самостійно. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем та особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

6.4.4. Порядок нарахування та сплати військового збору. Об'єкт оподаткування, ставка, порядок сплати і декларування

6.4.5. Поняття та особливості обчислення єдиного соціального внеску (ЄСВ). Платники ЄСВ: роботодавці, фізичні особи-підприємці. Ставки ЄСВ.

6.4.6. Виплати, що не включаються в базу нарахування ЄСВ, особливості нарахування та сплати ЄСВ, особливості звітування з ЄСВ роботодавців та фізичних осіб-підприємців. Особливості адміністрування ЄСВ. Розміри та застосування штрафних санкцій за порушення законодавства з ЄСВ.

6.5. Акцизний податок

6.5.1. Платники акцизного податку: вітчизняні виробники та імпортери підакцизних товарів. Акцизний податок при роздрібному продажу підакцизних товарів. Об'єкти оподаткування. Перелік товарів, що є підакцизними в Україні. Операції з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню.

6.5.2. База оподаткування. Ставки акцизного податку для різних підакцизних товарів. Дата виникнення податкового зобов'язання. Звітний період. Особливості звітування та сплати акцизного податку.

6.5.3. Порядок обчислення акцизного податку з товарів, вироблених на митній території України. Особливості оподаткування імпорту підакцизних товарів.

6.6. Місцеві податки і збори. Спеціальні податкові режими.

6.6.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: платники податку, об'єкт та база оподаткування, пільги при сплаті податку, ставки податку, податковий період, терміни сплати, порядок звітування.

6.6.2. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Збір за місця для паркування транспортних засобів. Туристичний збір.

6.6.3. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності. Єдиний податок. Групи платників єдиного податку, вимоги до перебування на спрощеній системі оподаткування, ставки єдиного податку в залежності від групи платника єдиного податку. Операції та види діяльності, здійснення яких не дає права застосування спрощеної системи оподаткування.

6.6.4. Склад доходів та порядок їх визначення для платника єдиного податку - юридичної особи та фізичної особи - підприємця. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку.

6.6.5. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування. Реєстрація та анулювання реєстрації платників єдиного податку.

7. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

7.1. Загальна характеристика правової системи України

7.1.1. Поняття права, правової системи та її структура.

7.1.2. Система права та її елементи.

7.1.3. Джерела права.

7.1.4. Види нормативно-правових актів України за юридичною силою та визначення їх чинності.

7.1.5. Застосування міжнародних договорів та їх співвідношення з національним законодавством.

7.2. Загальна характеристика господарського права

7.2.1. Поняття господарського права.

7.2.2. Господарські правовідносини: поняття і види.

7.2.3. Учасники відносин у сфері господарювання.

7.3. Господарська комерційна діяльність (підприємництво)

7.3.1. Поняття та ознаки підприємницької діяльності. Принципи та умови здійснення підприємницької діяльності.

7.3.2. Обмеження в підприємницькій діяльності.

7.3.3. Правова характеристика процедури ліцензування господарської діяльності. Ліцензія: поняття і види.

7.4. Некомерційна господарська діяльність.

7.4.1. Некомерційне господарювання.

7.4.2. Організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяльності.

7.5. Основи правового статусу суб'єктів підприємницької діяльності.

7.5.1. Поняття та види суб'єктів підприємницької діяльності.

7.5.2. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи. Державна реєстрація фізичних осіб - підприємців. Відповідальність фізичних осіб - підприємців.

7.5.3. Юридичні особи. Ознаки юридичних осіб. Види юридичних осіб. Порядок державної реєстрації юридичних осіб. Установчі документи юридичних осіб. Припинення юридичних осіб.

7.6. Правова характеристика окремих організаційно-правових форм юридичних осіб

7.6.1. Правова характеристика господарських товариств.

7.6.2. Правовий статус акціонерних товариств. Поняття та види акціонерних товариств. Порядок створення акціонерного товариства. Цінні папери акціонерного товариства. Управління акціонерним товариством.

7.6.3. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю. Поняття та ознаки товариства з обмеженою відповідальністю, управління товариством з обмеженою відповідальністю.

7.6.4. Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю. Поняття та ознаки товариства з додатковою відповідальністю, управління товариством з додатковою відповідальністю.

7.6.5. Правовий статус повного товариства. Поняття та ознаки повного товариства, управління повним товариством.

7.6.6. Правовий статус командитного товариства. Поняття та ознаки командитного товариства, управління командитним товариством.

7.6.7. Правова характеристика виробничого кооперативу.

7.7. Право власності та інші речові права

7.7.1. Загальні положення про право власності. Характеристика правомочностей власника. Форми власності в Україні: правова характеристика.

7.7.2. Набуття права власності. Підстави набуття права власності. Момент набуття права власності. Набувальна власність.

7.7.3. Припинення права власності.

7.7.4. Право спільної власності.

7.7.5. Захист права власності.

7.7.6. Речові права на чуже майно. Право володіння чужим майном. Право користування чужим майном. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови.

7.7.7. Характеристика права господарського відання та оперативного управління.

7.7.8. Склад та джерела формування майна юридичної особи.

7.8. Загальні положення зобов'язального права

7.8.1. Загальні положення про зобов'язання. Підстави виникнення зобов'язань. Сторони у зобов'язанні.

7.8.2. Виконання зобов'язання.

7.8.3. Види забезпечення виконання договірних зобов'язань. Правова характеристика неустойки, застави, завдатку, поруки, гарантії та притримання.

7.8.4. Припинення зобов'язання.

7.9. Загальні положення про договір

7.9.1. Поняття та умови договору. Види договору. Зміст договору. Форма договору.

7.9.2. Господарські договори. Загальні умови укладення договорів, що породжують господарські зобов'язання. Порядок виконання господарського договору. Порядок зміни та розірвання господарських договорів.

7.9.3. Підстави, процедура та наслідки визнання господарського договору недійсним.

7.10. Відповідальність у господарсько-правових відносинах

7.10.1. Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності.

7.10.2. Підстави та межі господарсько-правової відповідальності.

7.10.3. Відшкодування збитків у сфері господарювання.

7.10.4. Штрафні та оперативно-господарські санкції.

7.10.5. Адміністративно-господарські санкції.

7.11. Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства

7.11.1. Поняття неплатоспроможності та банкрутства.

7.11.2. Сторони та інші учасники процесу у справах про банкрутство.

7.11.3. Досудова санація боржника.

7.11.4. Стадії (етапи) провадження у справах про банкрутство.

7.11.5. Судові процедури провадження у справах про банкрутство.

7.12. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання.

7.12.1. Галузі та види господарської діяльності.

7.12.2. Правове регулювання господарсько-торгівельної діяльності. Правове регулювання матеріально-технічного постачання та збуту.

7.12.3. Правове регулювання біржової торгівлі. Поняття ознаки біржі. Види біржових угод. Правовий статус фондової біржі.

7.12.4. Правове регулювання інвестиційної діяльності. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Правові форми реалізацій інвестиційної діяльності.

7.12.5. Правове регулювання банківської діяльності. Поняття, види та правове становище банків. Банківські операції та їх види. Поняття та види кредиту. Кредитний договір.

7.12.6. Правове регулювання страхової діяльності. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність.

7.13. Правові засади обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції в Україні

7.13.1. Конкурентні відносини як об'єкти правового регулювання.

7.13.2. Правові засоби контролю за монопольним становищем на ринку суб'єкта підприємницької діяльності.

7.13.3. Захист господарської діяльності від недобросовісної конкуренції.

7.14. Захист прав та законних інтересів суб'єктів господарювання

7.14.1. Органи системи правосуддя та їх повноваження. Конституційний суд України. Система судів загальної юрисдикції.

7.14.2. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам.

7.14.3. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ.

7.14.4. Вирішення спорів третейськими судами.

{Текст взято з сайту Аудиторської палати України http://www.apu.com.ua}вгору