Документ v0350322-18, поточна редакція — Прийняття від 18.07.2018

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.07.2018  № 350

Про затвердження форм звітності з охорони праці та безпечного ведення робіт у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), та з метою забезпечення повного і своєчасного аналізу стану охорони праці та виробничого травматизму в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми звітності з охорони праці та безпечного ведення робіт у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, що додаються.

2. Командувачам видів Збройних Сил України, командувачу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, командувачу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, Голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, начальнику Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, командиру військової частини А0515, керівникам інших органів військового управління, командирам (начальникам) військових частин, військових навчальних закладів, установ, організацій, підприємств та їх об'єднань, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, забезпечити своєчасне і об'єктивне надання звітності з охорони праці та безпечного ведення робіт за підпорядковані військові частини.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 21 жовтня 2016 року № 548 "Про затвердження форм звітності з охорони праці та безпечного ведення робіт у Збройних Силах України".

4. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
18.07.2018 № 350

ЗВІТНІСТЬ
з охорони праці та безпечного ведення робіт у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

1-ОП

Ким подається ________________________________________________________________
(найменування військової частини, установи, організації тощо)

Кому подається _______________________________________________________________

Таблиця 1

КІЛЬКІСТЬ
потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних із виробництвом, за основними видами та причинами настання нещасного випадку

№ з/п

Причини та види травм

Кількість травмованих

Примітка

військовослужбовці

працівники

усього травмовано

з них із смертельним наслідком

усього травмовано

з них із смертельним наслідком

1

2

3

4

5

6

7

Причини травм

1

Організаційнівідсутність, недосконалість або невиконання посадових обов'язків, положень, інструкцій з питань безпеки ведення робітвідсутність або неякісне проведення інструктажу, допуск до роботи без навчання та перевірки знаньневикористання засобів індивідуального захиступорушення вимог безпеки під час експлуатації озброєння, військової техніки, обладнання, устаткування, машин, механізмів, технологічного процесу тощоінші причини


2

Технічніконструктивні недоліки, незадовільний технічний стан будівель, споруд, території, засобів виробництва, транспортних засобів, озброєння та військової технікинедосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпекиінші причини


3

Психофізіологічніособиста необережність потерпілогонезадовільні фізичні дані або стан здоров'я


4

Травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб та інші причиниУсього:


Види травм

1

Падіння потерпілого (під час пересування, з висоти, в колодязь, ємність, яму)


2

Падіння устаткування (обладнання) або їх конструктивних елементів, перекидання технологічних транспортних засобів, обрушення будівель, споруд або їх конструктивних елементів


3

Дія предметів, що розлітаються в результаті вибуху або руйнування приладів, посудин, які перебувають під тиском, у вакуумі


4

Дія шкідливих і токсичних речовин


5

Ураження електричним струмом


6

Погіршення стану здоров'я


7

Інші причиниУсього:


Таблиця 2

ПЕРЕЛІК
випадків травмування військовослужбовців та працівників під час виконання робіт

№ з/п

Номер військової частини (назва організації) та місце дислокації

Дата, час нещасного випадку, вид події

Місце події

Стислі обставини нещасного випадку та діагноз

Причини нещасного випадку

Прізвище, ім'я та по батькові, військове звання, посада потерпілого (потерпілих)

Заходи, вжиті за результатами розслідування нещасного випадку

Форма акта, який складено за результатами розслідування нещасного випадку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Таблиця 3

АВАРІЇ,
пов'язані з виконанням робіт

№ з/п

Кількість аварій

Кількість одиниць зіпсованої техніки

Кількість зруйнованих споруд

Кількість осіб, травмованих під час аварій

Матеріальні збитки, грн.

Примітки

об'єкти підвищеної небезпеки

будівлі та споруди

військовослужбовці

працівники

сторонні особи

вантажопідйомні машини

посудини

котельні

електроустановки

інші

нежитловий фонд

житловий фонд

усього травмовано

з них смертельно

усього травмовано

з них смертельно

усього травмовано

з них смертельно

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18Таблиця 4

СТАН
умов та безпеки праці

№ з/п

Показники

Загальна кількість

Чисельність працюючих

усього

з них

чоловіки

жінки

неповнолітні

1

2

3

4

5

6

7

1

Спискова чисельність працюючих (працівники/військовослужбовці)

X

2

Кількість будівель та споруд, усього:


X

X

X

X

2.1

з них: технічний стан не відповідає будівельним нормам і правилам (знаходяться в передаварійному стані)


X

X

X

X

2.2

виведено з експлуатації


X

X

X

X

2.3

знаходяться в аварійному стані


X

X

X

X

3

Кількість робочих місць, що підлягають атестації за умовами праці


4

Кількість робочих місць, атестацію яких вже проведено


5

Чисельність працівників, які зайняті на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці

X

6

Чисельність працівників, які отримують безкоштовно молоко або інші рівноцінні харчові продукти

X

7

Кількість працівників, які повинні проходити щорічну перевірку знань з питань охорони праці

X

8

Кількість працівників, які пройшли перевірку знань у звітному кварталі (з наростаючим підсумком)

X

9

Обсяги видатків на заходи з охорони праці на рік, усього сплановано (тис.грн.)/усього отримано (тис.грн.) (з наростаючим підсумком), у тому числі:


X

X

X

X

9.1

проведення атестації робочих місць, оснащення кабінетів, придбання необхідних нормативно-правових актів, наочних посібників тощо (тис.грн.)


X

X

X

X

9.2

забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту (тис.грн.)


X

X

X

X

9.3

надання працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, спеціального харчування, молока чи рівноцінних харчових продуктів (тис.грн.)


X

X

X

X

9.4

проведення обов'язкового медичного огляду працівників, зайнятих на роботах з небезпечними чи шкідливими умовами праці (тис.грн.)


X

X

X

X

9.5

інше (тис.грн.)


X

X

X

X

10

Видатки на заходи з охорони праці, які використані за звітний період (з наростаючим підсумком) (тис.грн.), у тому числі:


X

X

X

X

10.1

проведення атестації робочих місць, оснащення кабінетів, придбання необхідних нормативно-правових актів, наочних посібників тощо (тис.грн.)


X

X

X

X

10.2

забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту (тис.грн.)


X

X

X

X

10.3

надання працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, спеціального харчування, молока чи рівноцінних харчових продуктів (тис.грн.)


X

X

X

X

10.4

проведення обов'язкового медичного огляду працівників, зайнятих на роботах із небезпечними чи шкідливими умовами праці (тис.грн.)


X

X

X

X

10.5

інше (тис.грн.)


X

X

X

X

Таблиця 5

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ
працюючих засобами індивідуального захисту

№ з/п

Найменування

Необхідно (згідно з вимогами нормативно-правових актів)

Фактично

Строк експлуатації

1

Чисельність працюючих, які забезпечуються безкоштовно засобами індивідуального захисту
2

Засоби індивідуального захисту, якими забезпечуються безкоштовно працюючі:
2.1

спецодяг
2.2

спецвзуття
2.3

захисні щитки
2.4

захисні окуляри
2.5

запобіжні пояси
2.6

захисні каски
2.7

респіратори
2.8

протигази
2.9

діелектричні рукавиці
2.10

кислотостійкі рукавиці
2.11

кислотостійкі фартухи
2.12

навушники
2.13

тощо
Таблиця 6

ВІДОМОСТІ
про роботу служби охорони праці

№ з/п

Показники

Кількість

1

Проведені службою охорони праці перевірки


2

Приписи, видані за результатами перевірок


3

Порушення з питань охорони праці, зареєстровані в приписах


4

Порушення з питань охорони праці, усунуті за звітний період


5

Розпорядження (телеграми), спрямовані на поліпшення стану охорони праці


Таблиця 7

СТАН
виробничого травматизму серед військовослужбовців та працівників Збройних Сил України

№ з/п

Органи військового управління

Травмовано

разом

військовослужбовці

працівники

усього травмовано

з них зі смертельним наслідком

усього травмовано

з них зі смертельним наслідком

усього травмовано

з них зі смертельним наслідком

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сухопутні війська Збройних Сил України2

Повітряні Сили Збройних Сил України3

Військово-Морські Сили Збройних Сил України4

Десантно-штурмові війська Збройних Сил України5

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України6

Центральне управління логістики Збройних Сил України7

Озброєння Збройних Сил України8

Тил Збройних Сил України9

Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України10

Інші органи військового управлінняТаблиця 8

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ
про стан виробничого травматизму за __________
з _______ по _______ 20__ р.

№ з/п

Вид травматизму

За тиждень

усього випадків

травмовано військовослужбовців з них зі смертельним наслідком

травмовано працівників з них зі смертельним наслідком

1

Загальний травматизм
2

Виробничий травматизм
__________
Примітки:


1. Таблиці 1, 2, 3, 4, 5, 6 Форми 1-ОП подаються щоквартально з наростаючим підсумком станом на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом:
за військову частину, військовий навчальний заклад, установу та організацію Збройних Сил України - старшому командиру (начальнику) до 5 числа місяця, що настає за звітним кварталом;
за оперативне командування, територіальне управління, повітряне командування, військово-морську базу та центри, частини безпосереднього підпорядкування - командувачу виду Збройних Сил України за підпорядкованістю до 5 числа місяця, що настає за звітним кварталом;
за види Збройних Сил України, командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Тил Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України, Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, Центральне управління військових сполучень Збройних Сил України - до Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом;
за державні підприємства, госпрозрахункові організації і установи, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, та їх об'єднання відповідно до функціонального управління об'єктами державної власності - до Головного управління майна та ресурсів, Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, Головного військово-медичного управління та Центру стратегічного аналізу при Міністерстві оборони України до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом. Оперативні відомості про стан травматизму подаються щоп'ятниці до 12.00 за формою, визначеною у таблиці 8, та в разі настання нещасного випадку невідкладно інформувати про факт та обставини виникнення нещасного випадку;
за заклади охорони здоров'я, які належать до сфери управління Міністерства оборони України, - до Головного військово-медичного управління - до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом;
за квартирно-експлуатаційне управління, квартирно-експлуатаційні відділи, квартирно-експлуатаційні частини (районів) - до Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України - до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом;
за структурні підрозділи Міністерства оборони України, Державну спеціальну службу транспорту, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, військову частину А0515 - до сектору охорони праці Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
Центральне управління безпеки військової служби Збройних Сил України, Головне управління майна та ресурсів, Головне військово-медичне управління, Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України узагальнюють звітність та надають до сектору охорони праці Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
Таблиця 7 подається до сектору охорони праці Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України Центральним управлінням безпеки військової служби Збройних Сил України до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
Центральне управління безпеки військової служби Збройних Сил України, Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України, Головне військово-медичне управління, Головне управління майна та ресурсів щоп'ятниці подають оперативні відомості про стан травматизму за формою, зазначеною у таблиці 8, до сектору охорони праці Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України за телефонами 454-44-09, 239-09. У разі настання нещасного випадку невідкладно інформується про факт та обставини виникнення нещасного випадку.
2. Звітність з охорони праці у Збройних Силах України складає на підставі аналізу стану роботи з охорони праці та виробничого травматизму фахівець з охорони праці або посадова особа, на яку командиром (начальником) покладено виконання функцій спеціаліста з охорони праці, та підписує відповідний командир (начальник).
До таблиць 1, 2, 3 форм звітності включаються тільки випадки травматизму під час виконання робіт, на які розповсюджується дія нормативно-правових актів з охорони праці.
3. Таблиці 1, 2 містять дані про випадки травмування військовослужбовців під час виконання робіт та випадки травмування працівників на підставі облікованих у Журналі реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві (додаток 7 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 "Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві", акт форми Н-1).
Графа "військовослужбовці" таблиці 1 містить дані щодо осіб офіцерського складу, осіб сержантського і старшинського складу, військовослужбовців військової служби за контрактом, осіб рядового складу, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та військовослужбовців строкової військової служби.
У графі "примітки" таблиці 1, якщо складається акт спеціального розслідування (нещасний випадок зі смертельним наслідком або груповий нещасний випадок), подаються такі дані: дата нещасного випадку, номер військової частини (назва установи, організації), військове звання, прізвище та ініціали потерпілого, обставини, за яких стався нещасний випадок.
4. Таблиця 3 подається на підставі облікованих у Журналі реєстрації аварій (додаток 18 до наказу Міністра оборони України від 06 лютого 2001 року № 36, додаток 20 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232).
У графі "примітки" таблиці 3, якщо складається акт спеціального розслідування (нещасний випадок зі смертельним наслідком або груповий нещасний випадок), подаються такі дані: дата нещасного випадку, номер військової частини (назва установи, організації), обставини та причини аварії.
5. Таблиця 4 містить дані щодо працівників Збройних Сил України, які працюють за штатами та штатними розкладами, а також військовослужбовців, що відповідно до посадових обов'язків зайняті виробничою діяльністю чи виконують роботи, на які поширюються вимоги нормативно-правових актів з охорони праці.
У графі 1 рядків 4 - 7 таблиці 4 чисельність працюючих подається через дріб (/), де в чисельнику - кількість працівників, у знаменнику - кількість військовослужбовців.
У графі 3 рядка 2.3 таблиці 4 визначення показника здійснюється за результатами оглядів будівель і споруд відповідно до пункту 2 Керівництва з поточного та капітального ремонту будівель і комунальних споруд у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 19 серпня 2011 року № 520, або висновків спеціалізованої організації.
У графах 4 - 7 рядка 4 таблиці 4 містяться дані за робочі місця, на яких проведена атестація за умовами праці та на підставі даних, зазначених у карті умов праці на атестоване робоче місце, де хоча б один фактор виробничого середовища і виробничого процесу перевищує гранично допустимий. У цій позиції кожний працюючий враховується тільки один раз, незалежно від кількості шкідливих і небезпечних виробничих факторів, які діють на нього (під час виконання робіт).
У графі 3 рядків 9 - 10.5 таблиці 4 містяться дані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 року № 994 "Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат".
6. У графі 3 таблиці 5 містяться дані відповідно до розрахунків, проведених згідно з вимогами Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137, Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 року за № 424/16440, Інструкції про організацію речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та в особливий період, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 29 квітня 2016 року № 232, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 травня 2016 року за № 768/28898.
7. За необхідності керівники органів військового управління можуть вимагати від підпорядкованих військових частин надання відповідних пояснювальних записок.

Директор Департаменту 
інформаційно-організаційної
роботи та контролю
Міністерства оборони України
В.О. Говор

{Текст взято з сайту Міноборони України http://www.mil.gov.ua}вгору