Документ v0348862-14, поточна редакція — Прийняття від 27.03.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

27.03.2014  № 348

Про затвердження Звіту про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у 2013 році

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Звіт про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у 2013 році (додається).

Голова Комісії

С. Тітенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
27.03.2014  № 348

ЗВІТ
про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у 2013 році

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АЕС - атомна електростанція;

АМК - Антимонопольний комітет України;

АСДТК - автоматизована система диспетчерсько-технологічного керування;

АСКОЕ - автоматизована система комерційного обліку електричної енергії;

ВДЕ - відновлювані джерела енергії;

ВЕС - вітряна електростанція;

в. п. - відсоткові пункти;

ГАЕС - гідроакумулююча електростанція;

ГЕС - гідроелектростанція;

Держенергонагляд - Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії;

Держпідприємництво України - Державна служба регуляторної політики та розвитку підприємництва;

ДК - дочірня компанія;

ДП "Енергоринок" - державне підприємство "Енергоринок";

ДП "НЕК "Укренерго" - Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго";

ДП НАЕК "Енергоатом" - державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом";

ДСТУ - Державний стандарт України;

ДЧОРЕ - Договір між членами оптового ринку електричної енергії;

ЄГТСУ - Єдина газотранспортна система України;

ЄЕС Російської Федерації - Єдина енергетична система Росії;

ЄС - Європейський Союз;

ЗМІ - Засоби масової інформації;

ІКЦ - Інформаційно-консультаційний центр;

КМУ - Кабінет Міністрів України;

КУ - когенераційна установка;

КХЗ - коксохімічний завод;

ЛУЗОД - локальне устаткування збору і обробки даних;

Мінекономрозвитку - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

Міненерговугілля - Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;

НБУ - Національний банк України;

НЕК "Укренерго" - Національна енергетична компанія "Укренерго";

НКРЕ - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (до 23 листопада 2011 року - Національна комісія регулювання електроенергетики України);

НТЦЕ - науково-технічний центр електроенергетики;

ОЕС України - об'єднана енергетична система України;

ОРЕ - оптовий ринок електричної енергії України;

ОРЦ - оптова ринкова ціна;

ПЕК - паливно-енергетичний комплекс;

ПКЕЕ - правила користування електричною енергією;

ПКЕЕН - правила користування електричною енергією для населення;

ПНТ - постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом;

ПРТ - постачальник електроенергії за регульованим тарифом;

СЕС - сонячна електростанція;

ТВЕ - технологічні витрати електроенергії в електричних мережах;

ТЕС - теплова електростанція;

ТЕЦ - теплоелектроцентраль;

ТКЕ - теплокомуненерго;

BSRRI (Black See Regional Regulatory Initiative) - Чорноморська регіональна ініціатива в сфері регулювання;

CEER (Council of European Energy Regulators) - Рада органів регулювання енергетики Європейського Союзу;

CWG ECRB (Customers Working Group) - Робоча група з питань споживачів Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства;

ECRB (Energy Community Regulatory Board) - Рада органів регулювання Енергетичного Співтовариства;

ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument) - Європейський інструмент сусідства та партнерства;

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) - європейська мережа системних операторів передачі електроенергії;

ERRA (Energy Regulators Regional Association) - Регіональна асоціація органів регулювання енергетики Центральної та Східної Європи;

GWG ECRB (Gas Working Group) - Робоча група з питань газу Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства;

INOGATE (INterstate Oil and GAs Transportation to Europe) - Міждержавне транспортування нафти і газу до Європи (програма міжнародного співробітництва в енергетичній сфері між Європейським Союзом, причорноморськими і прикаспійськими державами, а також сусідніми з ними країнами);

NARUC (National Association of Regulatory Utility Commissioners) - Національна асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств США;

USAID (U.S. Agency for International Development) - агентство з міжнародного розвитку США;

USEA (United States Energy Association) - Енергетична Асоціація США.

1. КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМІСІЮ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На виконання Законів України "Про природні монополії", "Про електроенергетику" Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" було створено Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ, Комісія), на яку покладено завдання і функції аналогічні тим, які виконувала Національна комісія регулювання електроенергетики України (створена згідно з Указом Президента України від 08.12.94 № 738 та ліквідована без правонаступництва Указом Президента України від 23.11.2011 № 1057).

НКРЕ є органом державного регулювання діяльності в енергетиці, державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді України.

У своїй діяльності НКРЕ керується Конституцією України, Законами України "Про природні монополії", "Про електроенергетику", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про нафту і газ", "Про теплопостачання", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", "Про засади функціонування ринку природного газу" та іншими нормативно-правовими актами.

Діяльність НКРЕ спрямована на виконання основних завдань, визначених Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059, зокрема на:

- державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання в частині діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках із використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (далі - сфера теплопостачання), на ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ (далі - природний газ), нафти та нафтопродуктів;

- здійснення ліцензування господарської діяльності;

- забезпечення контролю здійснення ліцензійної діяльності;

- забезпечення проведення цінової і тарифної політики;

- сприяння розвитку конкуренції у сфері виробництва і постачання електричної енергії, на ринку природного газу, а також створенню конкурентного середовища у сфері теплопостачання;

- сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;

- захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання та нафтогазовому комплексі.

Комісія здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій на основі таких принципів:

- гласності та відкритості процедур регулювання;

- адресності регулювання, його спрямованості на конкретний суб'єкт природної монополії;

- самоокупності суб'єктів природних монополій;

- стимулювання підвищення якості товарів і задоволення попиту на них;

- забезпечення захисту прав споживачів;

- підвищення ефективності функціонування суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії шляхом застосування стимулюючого регулювання.

Основною формою роботи НКРЕ як колегіального органу є засідання, які проводяться у формі відкритих або закритих слухань. У разі розгляду питань, що мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі відкритих слухань, у яких беруть участь представники суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, об'єднань споживачів і громадськості.

Рішення, прийняті НКРЕ, оформлюються постановами і розпорядженнями і обов'язкові до виконання суб'єктами природних монополій та можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

Рішення Комісії, які є нормативно-правовими актами, підлягають обов'язковій державній реєстрації в установленому законодавством порядку, за винятком рішень з питань встановлення цін та тарифів (крім встановлення цін та тарифів для населення) та рішень з питань функціонування оптового ринку електричної енергії та не потребують узгодження з іншими органами державної влади, крім випадків, передбачених законом.

Рішення НКРЕ, які відповідно до закону є регуляторними актами (крім рішень щодо встановлення тарифів), розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

До складу Комісії входять Голова та шість членів Комісії, які призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України.

Діяльність НКРЕ забезпечує центральний апарат та її територіальні підрозділи, що діють в Автономній Республіці Крим та в усіх областях України. Станом на 01.01.2014 гранична чисельність Комісії становить 412 працівників. Структура НКРЕ наведена в додатку 1.1.

2. ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

2.1. Засади функціонування ОРЕ

Правові та організаційні засади, які покладені в основу діючої моделі оптового ринку електричної енергії України (ОРЕ), визначені Законом України "Про електроенергетику", Положенням про НКРЕ, затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059, актами Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Згідно з Законом України "Про електроенергетику" оптовий ринок електричної енергії України створюється на підставі Договору між членами ОРЕ (ДЧОРЕ), сторонами якого є виробники, постачальники електричної енергії, оптовий постачальник електроенергії (ДП "Енергоринок"), а також підприємство, що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою (ОЕС) України та передачу електроенергії магістральними та міждержавними електромережами (НЕК "Укренерго").

У ДЧОРЕ, погодженому з Міненерговугілля, НКРЕ та АМК, визначаються мета та умови діяльності, права, обов'язки та відповідальність сторін. Невід'ємною частиною ДЧОРЕ є, зокрема, Правила оптового ринку електричної енергії України (Правила ОРЕ), які визначають механізм функціонування ОРЕ, порядок розподілу навантажень між генеруючими джерелами, правила формування ринкової ціни на електричну енергію тощо.

Відповідно до законодавства всі виробники продають, а всі постачальники купують електричну енергію на ОРЕ (модель "єдиного покупця"). Усі виробники та постачальники електричної енергії мають рівноправний доступ до ОРЕ та послуг з передачі енергії електричними мережами, укладають договори купівлі-продажу електричної енергії з ДП "Енергоринок".

Ураховуючи, що значна частина учасників ОРЕ є суб'єктами природних монополій або займає домінуюче становище на ринку, державне регулювання оптового ринку електричної енергії здійснюється з урахуванням положень Закону України "Про природні монополії" та Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Діюча модель ОРЕ запроваджена у ході структурного реформування галузі електроенергетики у 1996 році і є цілісною впорядкованою системою взаємовідносин між суб'єктами господарської діяльності у процесі здійснення купівлі-продажу електричної енергії, яка діє на принципах самоврядування та відкритості.

Самоврядування ОРЕ забезпечується діяльністю Ради ОРЕ як представницького органу Членів ОРЕ. Робочі групи, створені Радою ОРЕ, розробляють пропозиції з питань поточної роботи ОРЕ та удосконалення норм основних нормативних документів ОРЕ - додатків до ДЧОРЕ, до яких належать і Правила ОРЕ. Склад і повноваження Ради ОРЕ визначено відповідними нормами ДЧОРЕ, згідно з якими до Ради ОРЕ входить 10 Голосуючих Директорів (по 5 від виробників і постачальників електричної енергії), а також Неголосуючі Директори, які представляють ДП "Енергоринок", Аудитора ринку, НЕК "Укренерго", Міненерговугілля, НКРЕ та АМК. Участь представників НКРЕ, Міненерговугілля та АМК у Раді ОРЕ є одним із засобів реалізації регулюючих функцій держави у процесі підготовки, обговорення та прийняття рішень Ради ОРЕ.

Для вирішення найважливіших питань роботи ринку та внесення необхідних змін до ДЧОРЕ збираються Щорічні Загальні збори Членів ОРЕ.

Функціональна схема оптового та роздрібного ринків електричної енергії України наведена в додатку 2.1.1.

2.2. Регулювання взаємовідносин суб'єктів ОРЕ

НКРЕ відповідно до наданих законодавством повноважень сприяє ефективності функціонування ринку електричної енергії на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів і послуг; створює умови для захисту суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції тощо.

У частині регулювання діяльності суб'єктів ОРЕ НКРЕ, зокрема, регулює: тарифо- та ціноутворення, умови конкуренції між виробниками електричної енергії, а також між постачальниками електричної енергії, порядок закупівлі обсягів електричної енергії та права на користування пропускною спроможністю міждержавних ліній електропередачі з метою експорту електричної енергії, алгоритм оптового ринку електричної енергії - порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання постачальників електроенергії без платіжних доручень, а також порядок розподілу оптовим постачальником коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання між виробниками та іншими отримувачами.

Основним способом здійснення державного регулювання ОРЕ є прийняття відповідних постанов НКРЕ, у тому числі щодо встановлення та затвердження тарифів, затвердження алгоритму оптового ринку електричної енергії, окремих порядків розподілу коштів ОРЕ згідно з Урядовими рішеннями. Також постановами НКРЕ погоджуються або схвалюються рішення Ради ОРЕ щодо:

- платіжно-розрахункових відносин (залучення кредитних коштів для розрахунків ГК ТЕС за куповане вугілля тощо);

- внесення змін і доповнень до ДЧОРЕ, додатків до нього, зокрема Правил ОРЕ.

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", зміни та доповнення до ДЧОРЕ та додатків до нього мають погоджуватися НКРЕ, Міненерговугілля та АМК. У разі незгоди будь-кого з зазначених вище органів державної влади і регулювання зміни та доповнення не набирають чинності.

2.3 Обсяги купівлі-продажу та розрахунки за електричну енергію на ОРЕ

Енергопостачальні компанії

У 2013 році закупівля енергопостачальними компаніями електричної енергії у ДП "Енергоринок" (як для споживачів України, так і для експорту) становила 172,1 млрд. кВт·год., що на 4,1 млрд. кВт·год., або на 2,3 %, менше, ніж у 2012 році (додаток 2.3.1).

З метою експорту електричної енергії протягом 2013 року енергопостачальні компанії закупили на ОРЕ електричну енергію в обсязі 9870,1 млн. кВт·год., що на 118,7 млн. кВт·год. більше від рівня 2012 року (у 2012 році - 9751,4 млн. кВт·год.).

Вартість електроенергії, купованої постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом (далі - ПРТ), у 2013 році зросла, порівняно з 2012 роком, на 1725,0 млн. грн. (на 2,1 %) і становила 81951,2 млн. грн. (з ПДВ).

Вартість електроенергії, купованої постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом (далі - ПНТ), у 2013 році становила 17332,7 млн. грн. (без експорту) (15214,5 млн. грн. - у 2012 році).

У 2013 році всього надійшло 104681,1 млн. грн. у рахунок оплати за електричну енергію, куповану на ОРЕ, що на 2341,6 млн. грн. (або на 2,3 %) більше, ніж у 2012 році.

Загальний рівень розрахунків усіх енергопостачальників по Україні за куповану електроенергію становив у 2013 році 99,1 % від вартості товарної продукції (у 2012 році - 100,8 %). Відсоток поточної оплати електроенергії поточного періоду з урахуванням доплат за 14 діб наступного періоду енергопостачальними компаніями загалом по Україні в 2013 році становив 97,6 % (у 2012 році - 97,8 %) (додаток 2.3.2).

Загальна оплата електричної енергії, купованої у 2013 році, енергопостачальними компаніями за регульованим тарифом, становила 96,4 % від вартості товарної продукції (у 2012 році - 95,3 %) без урахування погашення заборгованості минулих періодів за законодавчими та урядовими рішеннями. Поточна оплата ПРТ з урахуванням доплат, які здійснюються до 15 числа місяця, наступного після розрахункового, у 2013 році становила 97,0 % від вартості товарної продукції (у 2012 році - 97,2 %).

Загальний обсяг оплати за електроенергію, куповану ПРТ у 2013 році, становив 81560,7 млн. грн. (99,5 % від товарної продукції), у 2012 році - 80148,5 млн. грн. (99,9 %).

З урахуванням доплат, які здійснюються до 15 числа місяця, наступного після розрахункового, повну поточну оплату за електроенергію, куповану на ОРЕ у 2013 році, забезпечили 19 постачальників електричної енергії за регульованим тарифом.

Станом на 01.01.2014 до 22 ПРТ (станом на 01.01.2013 - до 18 ПРТ), які не мають заборгованості за електричну енергію (з урахуванням договору реструктуризації боргу) перед ОРЕ та підписали з ДП "Енергоринок" графік здійснення платежів за куповану електроенергію на ОРЕ, застосовується особливий порядок розрахунків (кошти за електричну енергію, які надходять від споживачів, у повному обсязі перераховуються на поточний рахунок енергопостачальних компаній).

У 2013 році спостерігалось поліпшення рівня загальної оплати "живими" коштами, без врахування розрахунків по Закону України від 23.06.2005 № 2711 "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (у 2013 році - 96,4 %, а в 2012 році - 95,3 %).

У 2013 році спостерігалось погіршення рівня поточної оплати за електричну енергію, куповану постачальниками за регульованим тарифом (без урахування погашення заборгованості минулих періодів за законодавчими та урядовими рішеннями приріст заборгованості за 2013 рік становив 2468,8 млн. грн., а за 2012 рік - 2246,3 млн. грн.). Найбільший приріст заборгованості за 2013 рік мали:

- ДП "Регіональні електричні мережі" - 1133,9 млн. грн.;

- ПАТ "Київенерго" - 409,5 млн. грн.;

- ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" - 349,2 млн. грн.;

- ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - 238,9 млн. грн.;

- ВАТ "Запоріжжяобленерго" - 55,8 млн. грн.;

- ПАТ "Черкасиобленерго" - 28,9 млн. грн.

Основними причинами нарощення заборгованості енергопостачальних компаній є недоплата за спожиту електричну енергію підприємствами вугільної промисловості (1249,1 млн. грн.) та підприємствами, що надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (1029,0 млн. грн.).

Розрахунки щодо погашення заборгованості за електричну енергію підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення (яка виникла внаслідок різниці в тарифах), передбачені Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" та постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 167 "Про затвердження Порядку та умови надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування", із змінами від 27.11.2013 № 865, проведені на суму 1586,7 млн. грн. Разом з тим, загальна заборгованість підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиту електричну енергію за 2013 рік станом на 01.01.2014 склала 3464,0 млн. грн.

Слід зазначити, що за рахунок застосування НКРЕ стимулюючого механізму, а саме понижуючих коефіцієнтів до нормативу відрахувань коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників електричної енергії за регульованим тарифом у випадку незабезпечення ними повної оплати купованої на ОРЕ електричної енергії та за понаднормативні втрати електроенергії в мережах, у 2013 році виробникам електричної енергії додатково надійшло близько 330 млн. грн.

Постачальники електричної енергії за нерегульованим тарифом (ПНТ) в 2013 році здійснили поточну оплату електричної енергії (з урахуванням авансів на початок звітного періоду), як і в 2012 році, у повному обсязі, тобто у розмірі 100 %-ої вартості купованої електричної енергії.

Виробники електричної енергії

У 2013 році продаж електричної енергії в ОРЕ здійснювали 145 українських виробників електроенергії, у тому числі ДП "НАЕК "Енергоатом" (до складу якого входить 4 атомні станції, одна гідроакумулююча електростанція та одна гідроелектростанція), 5 компаній теплових електростанцій (до складу яких входить 14 ТЕС), 2 компанії ГЕС, у тому числі ПАТ "Укргідроенерго", до складу якого входить 7 ГЕС та 2 ГАЕС, 28 підприємств теплоелектроцентралей та 106 підприємств, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел, та 3 інших підприємства.

Кількість виробників електричної енергії, які здійснюють продаж електричної енергії в ОРЕ, збільшилася порівняно з 2012 роком на 29 виробників за рахунок збільшення кількості виробників енергії з альтернативних джерел електричної енергії.

Обсяг проданої виробниками електроенергії в ОРЕ у 2013 році порівняно з 2012 роком зменшився на 2,3 % (з 180512,5 млн. кВт·год. до 176292,8 млн. кВт·год.).

Обсяг електричної енергії, проданої в ОРЕ ДП "НАЕК "Енергоатом", зменшився на 8,6 % (з 84979,2 млн. кВт·год. до 78235,8 млн. кВт·год.), компаніями теплових електростанцій (ТЕС) на 0,8 % (з 71709,5 млн. кВт·год. до 71112,4 млн. кВт·год.).

Обсяг електричної енергії, проданої теплоелектроцентралями (ТЕЦ) в ОРЕ, зменшився на 946,0 млн. кВт·год. або на 8,2 % від аналогічного періоду 2012 року (12462,6 млн. кВт·год.) та становить 11517,3 млн. кВт·год. Вартість відпущеної ТЕЦ в ОРЕ електричної енергії зменшилась на 8,8 % та становить 14771,9 млн. грн., тоді як у 2012 році відпущена товарна продукція в ОРЕ склала 16073,8 млн. грн. (тут і далі, якщо не сказано іншого, вартість товарної продукції наводиться з ПДВ).

Обсяг електричної енергії, проданої гідроелектростанціями (ГЕС) в ОРЕ, збільшився на 3342,8 млн. кВт·год., або на 32,3 % від аналогічного періоду 2012 року (10357,1 млн. кВт·год.) та становить 13699,9 млн. кВт·год. Вартість відпущеної ГЕС в ОРЕ електричної енергії збільшилась на 730,2 млн. грн. (28,6 %) та становить 3282,3 млн. грн. (у 2012 році відпущена товарна продукція в ОРЕ склала 2552,1 млн. грн.).

За 2013 рік загальний відпуск товарної продукції, виробленої виробниками електричної енергії з альтернативних джерел, збільшився у 1,9 рази до 1551,9 млн. кВт·год. (у 2012 - 833,3 млн. кВт·год.), вартість - 4824,5 млн. грн. (у 2012 році - 2651,9 млн. грн.).

Вартість електроенергії, проданої всіма українськими виробниками в ОРЕ, у 2013 році становила 97770,8 млн. грн. Слід зазначити, що протягом 2013 року з урахуванням доплат, які згідно з умовами договірних відносин між ДП "Енергоринок" та виробниками електроенергії здійснюються до 15 числа місяця, наступного після розрахункового, забезпечувалася стовідсоткова оплата за поточну товарну продукцію, відпущену в попередньому розрахунковому періоді, за всі місяці року, крім березня та квітня (березень - 85,2 %, квітень - 75,8 %).

Рівень оплати послуг з передачі електричної енергії магістральними мережами у 2013 році ДП "НЕК "Укренерго" був на стовідсотковому рівні (окрім березня та квітня 2013 року).

Рівень розрахунків з енергогенеруючими компаніями та "НЕК "Укренерго" за електричну енергію, закуплену в них у 2013 році, становив 98,3 % (додаток 2.3.3).

2.4. Розподіл коштів на ОРЕ

Розподіл коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання постачальників електричної енергії за регульованим тарифом

Розрахунки за куповану ПРТ електричну енергію на ОРЕ відповідно до вимог Закону України "Про електроенергетику" здійснюються через поточні рахунки із спеціальним режимом використання ПРТ та оптового постачальника електроенергії.

Для проведення розрахунків за закуплену на ОРЕ та спожиту електричну енергію ПРТ та оптовий постачальник електричної енергії відкривають поточні рахунки із спеціальним режимом використання в установах уповноваженого банку (банківській установі, визначеній Урядом, яка обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання учасників оптового ринку електричної енергії, з 2006 року - ПАТ "Ощадбанк"). Споживачі, які купують електричну енергію у ПРТ, вносять плату за поставлену їм електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника в уповноваженому банку.

Законом визначено вичерпний перелік можливих напрямків спрямування коштів із поточних рахунків із спеціальним режимом використання енергопостачальників, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території, а також встановлено механізм проходження платежів споживачів у грошовій формі з застосуванням алгоритму розподілу коштів, який, згідно з нормами Закону України "Про електроенергетику", затверджується НКРЕ і реалізується установами уповноваженого банку ОРЕ. Всі кошти від споживачів електричної енергії, які надходять на зазначені вище поточні рахунки із спеціальним режимом використання ПРТ, розподіляються уповноваженим банком відповідно до щомісяця затвердженого НКРЕ алгоритму розподілу коштів з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання постачальників електричної енергії за регульованим тарифом. Комісія розраховує зазначений алгоритм - порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, згідно з методологічними принципами Порядку визначення відрахувань коштів, на поточні рахунки ПРТ та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 26.10.2006 № 1419. З 01.09.2013 діє нова редакція зазначеного Порядку, затверджена постановою НКРЕ від 13.06.2013 № 700.

Розрахунковий норматив відрахувань кожному ПРТ базується на визначенні належної йому частки коштів для покриття витрат на здійснення ліцензованої діяльності з передачі та постачання електричної енергії місцевими (локальними) електромережами виходячи із затверджених тарифів на передачу та постачання електричної енергії, а також для покриття витрат на здійснення розрахунків за електроенергію, куповану поза ОРЕ. Порядок визначення нормативу відрахувань коштів передбачає також стимулюючі механізми, застосування яких спрямоване на покращення рівня розрахунків за куповану у оптового постачальника електричну енергію, а також на зменшення рівня витрат електричної енергії в мережах під час її передачі.

Розподіл коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії

Зазначений розподіл коштів здійснюється Розпорядником коштів ОРЕ, функції якого виконує ДП "Енергоринок", з урахуванням норм Закону України "Про електроенергетику", якими визначено вичерпний перелік можливих напрямків спрямування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, а також встановлено принцип пропорційності розподілу зазначених коштів, а саме: у кожному розрахунковому періоді (місяці) забезпечується оплата вартості електричної енергії та послуг, закуплених у цьому періоді оптовим постачальником електричної енергії, у рівному відсотку кожному виробнику електроенергії та НЕК "Укренерго".

На виконання зазначених норм Закону України "Про електроенергетику" постановою від 21.12.2011 № 2 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" НКРЕ затвердила алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, який діяв протягом усього 2013 року і відповідно до якого щоденно здійснювалось перерахування коштів належним отримувачам.

Із загального обсягу коштів, що надходили на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, перераховувалися кошти, необхідні для реалізації окремих рішень Кабінету Міністрів України та постанов НКРЕ, у тому числі з метою погашення заборгованості минулих періодів.

З решти коштів першочергово здійснювались перерахування на поточний рахунок ДП "Енергоринок" для відшкодування витрат у межах кошторису ДП "Енергоринок".

Залишок коштів розподілявся між:

- виробниками електричної енергії ТЕС, ГЕС, АЕС та НЕК "Укренерго" пропорційно до розрахункового обсягу товарної продукції, нарахованого наростаючим підсумком з початку місяця;

- іншими виробниками електричної енергії відповідно до їх фактичної товарної продукції попереднього розрахункового дня.

Крім того, з коштів, що надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, у терміни, визначені Податковим кодексом України, здійснювалося перерахування податкових зобов'язань, у тому числі податкове зобов'язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що підлягало сплаті до державного бюджету і за даними ДП "Енергоринок" становило 2549 млн. грн. (станом на 01.01.2014).

За підсумками розрахункового місяця до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим, здійснювалася доплата коштів кожній енергогенеруючій компанії та НЕК "Укренерго" в рахунок оплати відпущеної електричної енергії, яка забезпечувала рівний відсоток оплати товарної продукції попереднього розрахункового періоду кожній енергогенеруючій компанії та НЕК "Укренерго" (за винятком виробників електричної енергії з альтернативних джерел електричної енергії, яким законом встановлено 100 % обов'язковий рівень оплати електроенергії).

Крім того, окремі алгоритми перерахувань коштів встановлювалися на виконання рішень Кабінету Міністрів України, а також погоджених НКРЕ рішень Ради ОРЕ.

У 2013 році за механізмом постанови НКРЕ від 17.05.2002 № 493 "Про перерахування коштів" (розрахунки з вугледобувними компаніями) енергогенеруючим компаніям ТЕС було перераховано 450,9 млн. грн. Слід відзначити тенденцію зменшення розрахунків. За цією постановою, зокрема, згідно з даними ДП "Енергоринок", у 2010 році було перераховано 2,3 млрд. грн., у 2011 році - 1,5 млрд. грн., у 2012 році - 765,8 млн. грн., у 2013 році - 450,9 млн. грн.

Відповідно до постанови НКРЕ від 03.09.2008 № 1052 "Про алгоритм перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії України" розпорядником коштів ОРЕ було перераховано кошти виробникам електричної енергії та НЕК "Укренерго" в рахунок погашення заборгованості на суму 111,4 млн. грн., що на 8,2 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За механізмом, визначеним постановою НКРЕ від 01.04.2011 № 568 "Про алгоритм перерахування коштів через поточні рахунки із спеціальним режимом використання для погашення заборгованості", який було розроблено на виконання Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", було перераховано кошти виробникам електричної енергії та НЕК "Укренерго" на загальну суму 128,7 млн. грн., що на 22,7 % більше, ніж у попередньому, 2012, році.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 167 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування" було перераховано кошти на загальну суму 1,59 млрд. грн.

З метою забезпечення розрахунків з погашення заборгованості за спожиту в минулих роках електричну енергію за рахунок бюджетних коштів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 № 236 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості", постановою НКРЕ від 23.12.2013 № 1711 "Про перерахування коштів" було затверджено окремий алгоритм, згідно з яким перераховано 240 млн. грн. в рахунок погашення ДП "Енергоринок" заборгованості перед НАЕК "Енергоатом".

З метою своєчасних та повних розрахунків з постачальниками вугільної продукції на теплові електростанції (ТЕС) генеруючих компаній ДП "Енергоринок" у межах кредитного портфеля у розмірі 3,4 млрд. грн. протягом 2013 року відповідно до рішень ради ОРЕ, погоджених постановами НКРЕ, залучались на поворотній основі кредити в уповноваженому банку.

2.5. Діяльність виробників та постачальників електричної енергії на ОРЕ в умовах конкуренції

Щодо діяльності виробників електричної енергії

У конкурентних умовах на ОРЕ працюють генеруючі компанії ТЕС, формування тарифів продажу електричної енергії в ОРЕ для яких здійснюється згідно з Правилами ОРЕ на основі цінових заявок, поданих виробником на кожний роботоспроможний енергоблок Розпоряднику системи розрахунків, функції якого виконує ДП "Енергоринок".

Розпорядник системи розрахунків щоденно на основі прогнозу споживання електричної енергії та заявок потужності всіх виробників формує на наступну добу погодинний графік навантаження енергосистеми в цілому та кожного енергоблока (станції) окремо.

У першу чергу до графіка навантаження включаються енергоблоки "базової" потужності, зокрема АЕС та ТЕЦ. Змінна частина графіка навантаження покривається потужністю ГЕС, ГАЕС та виробників, які працюють за ціновими заявками (ТЕС).

Розпорядник системи розрахунків проводить вибір складу працюючого обладнання виробників, які працюють за ціновими заявками, за таким принципом: у першу чергу включаються енергоблоки виробників, які подали найнижчі цінові пропозиції, ранжування енергоблоків проводиться за принципом здорожчання до повного покриття навантаження, що відповідає погодинному попиту на електроенергію.

До графіка навантаження обов'язково, незалежно від величин поданих цінових пропозицій, включаються енергоблоки, що забезпечують:

- мінімально допустимий склад обладнання станції;

- кількість працюючих блоків за вимогами режиму об'єднаної енергосистеми України та за вимогами режиму електромережі ENTSO-E (для генерації "острову Бурштинської ТЕС", що працює в паралельному режимі з країнами ЄС);

- роботу блоків для проведення випробувань після капітального та середнього ремонту або реконструкції цих блоків з подальшим переведенням їх до резерву або роботоспроможного стану;

- 24-годинну роботу блоків, крім газомазутних, для проведення випробувань після планових поточних та аварійних ремонтів.

Згідно з Правилами ОРЕ, ціни на електроенергію для виробників, які працюють за ціновими заявками, формуються погодинно. За фактичними режимами роботи енергоблока нараховуються, зокрема, такі платежі:

- за електричну енергію - нараховується за ціною найдорожчого обраного в роботу маневреного енергоблока енергосистеми (гранична ціна системи). Першочергове включення в роботу найдешевших енергоблоків економічно стримує генеруючі компанії ТЕС від завищення цінових заявок;

- за робочу потужність - нараховується на основі фактичної робочої потужності енергоблока та ціни за робочу потужність в залежності від групи, до якої належить енергоблок (чотири групи в залежності від включення до графіка навантаження та стану готовності до включення в роботу);

- за маневреність, що економічно стимулює виробників, які працюють за ціновими заявками, до навантаження енергоблоків у пікові години та розвантаження енергоблоків у нічні години, що сприяє оптимізації графіка навантаження енергосистеми;

- додатковий платіж виробнику електричної енергії на реконструкцію та модернізацію енергогенеруючого обладнання;

- зменшення платежу енергоблокам за порушення режиму роботи, що стимулює виробників, які працюють за ціновими заявками, дотримуватись команд диспетчера.

З метою вдосконалення механізму ціноутворення на ОРЕ та посилення конкуренції серед виробників, які працюють за ціновими заявками, при Раді ОРЕ діє робоча група, до складу якої входить працівник НКРЕ. Робоча група опрацювала, а Рада ОРЕ своїми рішеннями затвердила ряд змін до Правил ОРЕ, які, згідно з процедурою набрання чинності змін до Правил ОРЕ, були погоджені Міненерговугіллям, АМК та НКРЕ. Зазначені зміни до Правил ОРЕ передбачають врегулювання питання щодо технологічної сумісності заданих графіків навантаження виробників, які працюють за ціновими заявками, щодо порядку розміну блоків станцій, працюючих на мінімально допустимому складі обладнання, та щодо формалізації процедури формування та передачі Розпорядником системи розрахунків переліку даних для диспетчерського центру. Також вдосконалено Алгоритм визначення величин навантаження та виробництва електроенергії блока виробника, що працює за ціновими заявками, в кожному розрахунковому періоді доби за командами диспетчера.

Щодо діяльності постачальників електричної енергії

Інститут постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом (ПНТ) був створений з метою забезпечення конкуренції на роздрібному ринку електричної енергії України.

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" споживач електричної енергії має право на вибір постачальника електричної енергії.

Таким чином, ПНТ мають право здійснювати постачання електричної енергії її споживачам, у зв'язку з чим вони знаходяться у конкуренції з ПРТ та між собою.

ПНТ працюють на ОРЕ виключно за умови забезпечення авансової оплати електроенергії. Система купівлі-продажу електричної енергії ними дозволяє суттєво знизити витрати, а отже, сприяє підвищенню конкурентоспроможності виробленої продукції споживачами електричної енергії на внутрішньому та зовнішніх ринках.

Поряд з цим, значна диференціація оптової ринкової ціни протягом доби стимулює ПНТ до максимально можливого вирівнювання добового графіка споживання електричної енергії споживачами, а отже, сприяє оптимізації технічних та економічних показників у системі.

НКРЕ в цілому видано 257 ліцензій на здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом. У той же час у 2013 році закупівлю електричної енергії на ОРЕ з метою її постачання за нерегульованим тарифом споживачам електричної енергії на території України здійснювало 80 постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом (ПНТ). У 2012 році здійснювало закупівлю електричної енергії на ОРЕ 81 ПНТ, у 2011 році - 74 ПНТ.

У 2013 році ПНТ було закуплено електричної енергії на ОРЕ в обсязі 21801 тис. МВт·год. (13,5 % загального відпуску з ОРЕ для споживачів України) на суму 17332,5 млн. грн., при тому, що у 2012 році було закуплено електричної енергії на ОРЕ в обсязі 19816 тис. МВт·год.

Середньорічна фактична ціна купівлі електроенергії на ОРЕ у 2013 році для ПНТ склалась на рівні 66,25 коп./кВт·год. (без ПДВ), що на 2,27 коп./кВт·год. більше, ніж у 2012 році.

У 2013 році ПНТ здійснювали постачання електроенергії на територіях 35-х ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами (із 40 існуючих).

Середньомісячна кількість споживачів ПНТ у 2013 склала 1090, що на 68 споживачів більше, ніж у 2012 році (1022), при цьому кількість споживачів, що змінила постачальника, у 2013 році склала 384, що на 11 споживачів більше, ніж у 2012 році (377).

Найбільша кількість ПНТ та їх споживачів у 2013 році залишається на ліцензованій території АК "Харківобленерго" (у середньому близько 23 ПНТ та більше ніж 750 із 1090 споживачів ПНТ у цілому по Україні).

Найбільший обсяг постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом у 2013 році був по таких територіях:

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - 3309 тис. МВт·год., що складає 40 % постачання по Луганській області та близько 15 % від загального обсягу постачання електричної енергії ПНТ;

ПАТ "Полтаваобленерго" - 2654 тис. МВт·год., що складає 47 % постачання по Полтавській області та близько 12 % від загального обсягу постачання електричної енергії ПНТ;

Запорізької області - 1710 тис. МВт·год., що складає 19 % постачання по території ліцензованої діяльності Одеської залізниці та близько 8 % від загального обсягу постачання електричної енергії ПНТ;

ДТГО "Південно-Західна залізниця" - 1313 тис. МВт·год., що складає 77 % постачання по території ліцензованої діяльності Південно-Західної залізниці та близько 6 % від загального обсягу постачання електричної енергії ПНТ;

Одеська залізниця - 1196 тис. МВт·год., що складає 84 % постачання по території ліцензованої діяльності Одеської залізниці та близько 5 % від загального обсягу постачання електричної енергії ПНТ.

У порядку здійснення моніторингу діяльності ПНТ на ОРЕ у 2012 році Комісія проводила таку роботу:

- здійснювала аналіз діяльності ПНТ на ОРЕ в частині дотримання норм правових документів;

- спільно з ДП "Енергоринок" здійснювала моніторинг своєчасності та повноти оплати ПНТ купованої ними електроенергії на ОРЕ;

- проводила поточну роботу з розгляду звернень ПНТ щодо проявів монополізму з боку електропередавальних компаній та у межах компетенції вживала відповідних заходів впливу.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2012 № 912 "Деякі питання забезпечення стабілізації роботи електрометалургійних підприємств" (із змінами) та ураховуючи Меморандум про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами від 05.02.2013, в Правила ОРЕ внесені зміни, згідно з якими забезпечено закупівлю електричної енергії на ОРЕ для задоволення технологічних потреб металургійного виробництва з 01 лютого до 31 грудня 2013 року електрометалургійними підприємствами, середньомісячне споживання електричної енергії яких за підсумками роботи у 2011 році становило понад 60 млн. кВт·год. та питома вага електричної енергії у складі собівартості перевищує 30 відсотків, за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотацій для компенсації втрат, пов'язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом.

Щодо експорту електричної енергії

З метою експорту електричної енергії протягом 2013 року енергопостачальні компанії закупили на ОРЕ електричну енергію в обсязі 9870,1 млн. кВт·год. У додатку 2.5.1 наведена динаміка обсягів закупівлі електричної енергії на ОРЕ з метою експорту за межі України у 2009 - 2013 роках.

Для експорту до країн ENTSO-E (Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща) обсяг закупівлі електроенергії на ОРЕ становив 5405,1 млн. кВт·год., що на 550 млн. кВт·год. більше, ніж у 2012 році, до Республіки Молдова - 1455,7 млн. кВт·год. (на 610 млн. кВт·год. більше), до Республіки Білорусь - 3002,8 млн. кВт·год. (на 1047,6 млн. кВт·год. менше) та до Російської Федерації - 6,4 млн. кВт·год.

За контрактами між ДП "Енергоринок" та ВАТ "Інтер РАО ЄЕС" на купівлю та на продаж технологічного сальдо перетоку електричної енергії, укладеними з метою забезпечення паралельної роботи ОЕС України та ЄЕС Російської Федерації, ДП "Енергоринок" у 2013 році було імпортовано 38,6 млн. кВт·год. електроенергії.

За контрактами між ДП "Енергоринок" та ДВО "Біленерго" здійснювалося постачання електроенергії до прикордонних районів навантаження ОЕС Білорусі та ОЕС України тупиковими лініями електропередачі. Сальдо перетоку цими лініями до ОЕС Білорусі у 2013 році склало 0,9 млн. кВт·год.

Також у 2013 році мережами України здійснювався транзит електричної енергії між країнами ENTSO-E в обсязі 125 млн. кВт·год.

2.6. Розвиток комерційного обліку на ОРЕ

Діяльність НКРЕ за звітний період щодо організації та розвитку комерційного обліку електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії була зосереджена на вдосконаленні діючої нормативно-правової бази щодо впровадження та функціонування автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, розгляді інвестиційних програм ліцензіатів щодо питань впровадження АСКОЕ, технічного обліку електричної енергії, а також на контролі виконання прийнятих раніше рішень щодо використання АСКОЕ та забезпечення комерційного обліку.

Станом на 31.12.2013:

- АСКОЕ впроваджені в промислову експлуатацію у всіх постачальників електричної енергії за регульованим тарифом (40 шт.). Головним оператором, функції якого виконує ДП "Енергоринок", зареєстровані всі 40 АСКОЕ;

- З 145 виробників електричної енергії впровадили АСКОЕ в промислову експлуатацію 142 виробники електричної енергії (не впроваджена в промислову експлуатацію АСКОЕ ПАТ "Укргідроенерго", ТОВ "Соларенерго", ТОВ "Вітряний Парк Керченський"). Головним оператором зареєстровано 135 АСКОЕ виробників електричної енергії;

- ДП "НЕК "Укренерго" впровадило в промислову експлуатацію АСКОЕ на всіх своїх підстанціях.

Таким чином, станом на 31.12.2013 кількість зареєстрованих АСКОЕ, дані з яких включаються до системи розрахунків на ОРЕ України, становить 175 з 185 існуючих або 95 % (Рис. 2.6.1).

Рис. 2.6.1. Стан впровадження та використання в розрахунках АСКОЕ суб'єктів ОРЕ України в 2009-2013 роках

Суб'єкти ОРЕ, які не впровадили АСКОЕ в промислову експлуатацію та/або не зареєстрували її у Головного оператора, продовжують роботи щодо впровадження АСКОЕ та здійснення їх випробувань у частині збору, обробки та передачі інформації комерційного обліку Головному оператору та операторам АСКОЕ суміжних суб'єктів ОРЕ. По мірі готовності цих АСКОЕ Головним оператором буде проводитися їх реєстрація.

У 2013 році з метою врегулювання відносин між суб'єктами ринку електричної енергії, вдосконалення процедур формування єдиних вимог комерційного обліку електроенергії, а також встановлення вимог до обладнання АСКОЕ робочою групою Ради ОРЕ з технічних питань забезпечення роботи ОРЕ разом зі спеціалістами Комісії здійснювалась робота щодо доопрацювання Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії (зі змінами). Так, постановою НКРЕ від 23.05.2013 № 625 погоджено рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 25.12.2012 та від 23.01.2013, якими були внесені зміни та доповнення до Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії.

Прийняття зазначених змін та доповнень дозволило:

- уточнити функції Головного оператора системи комерційного обліку ОРЕ та суміжних суб'єктів ОРЕ при створенні автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії;

- встановити єдині норми до обладнання вимірювання у складі засобів комерційного обліку, його резервування, відповідності встановленим класам точності, термінів зняття показів на електростанціях та підстанціях для складання балансу та забезпечення надійного функціонування;

- регламентувати порядок дій при порушеннях у роботі вимірювальних комплексів;

- встановити вимоги щодо включення вимірювальних комплексів до складу АСКОЕ;

- встановити процедури обміну даними комерційного обліку, отриманими в спільних точках перетоків електроенергії, та регламентованого автоматизованого дистанційного доступу до приладів комерційного обліку електроенергії;

- удосконалити існуючі визначення (термінологію), ввести нові терміни та вилучити застарілі.

З метою визначення правил здійснення комерційного обліку електричної енергії, встановлення процедур виконання вимірювання, реєстрації, формування та валідації даних комерційного обліку, встановлення вимог до побудови та експлуатації вимірювальних комплексів, визначення прав та обов'язків суб'єктів ринку при забезпеченні організації комерційного обліку електричної енергії робочою групою з доопрацювання технічних кодексів Міжвідомчої комісії з координації роботи, пов'язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку Оптового ринку електричної енергії України, під керівництвом Комісії розроблений проект Кодексу комерційного обліку електричної енергії (далі - Кодекс). Проект Кодексу розміщений на офіційному веб-сайті НКРЕ та знаходиться у стадії обговорення.

Вдосконалення нормативно-правової бази щодо побудови та функціонування АСКОЕ та заходи з впровадження автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії у ліцензіатів забезпечили покращення точності, достовірності та надійності визначення обсягів купленої та проданої електричної енергії на ОРЕ України, стали одним з головних чинників зниження фактичних втрат в електромережах, а також посилили відповідальність сторін щодо здійснення комерційного обліку, що сприяло розвитку чесної конкуренції та рівноправних відносин між суб'єктами ОРЕ.

3. РОЗДРІБНИЙ РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

3.1. Засади функціонування роздрібного ринку

Роздрібний ринок електричної енергії є системою відносин, які виникають у процесі продажу і купівлі електричної енергії між постачальниками електричної енергії та кінцевими споживачами.

Місце роздрібного ринку в функціональній схемі ринку електричної енергії України зображено в додатку 2.1.1.

Законом України "Про електроенергетику" визначені основні засади функціонування роздрібного ринку електричної енергії, зокрема:

- взаємні відповідальність, права та обов'язки енергопостачальників та споживачів у процесі купівлі-продажу електричної енергії;

- забезпечення доступу до електричних мереж.

Одним з основних принципів, на яких базується державна політика в електроенергетиці, є принцип державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

Органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці є НКРЕ.

Реалізація державної політики у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики здійснюється Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії, функції якої полягають у здійсненні контролю щодо дотримання учасниками роздрібного ринку вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації, енергетичного обладнання споживачів енергії та суб'єктів електроенергетики, випробування та ремонту енергоустановок і мереж, режимів постачання та споживання електричної енергії, виконання робіт з проектування енергоустановок і мереж та підтвердження їх готовності до роботи.

3.2. Регулювання взаємовідносин суб'єктів роздрібного ринку електричної енергії

Керуючись наданими Законом України "Про електроенергетику" повноваженнями, НКРЕ розроблено Правила користування електричною енергією для населення та Правила користування електричною енергією.

Правила користування електричною енергією для населення, згідно з вимогами Закону України "Про електроенергетику", затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357 (ПКЕЕН).

Правила користування електричною енергією затверджені постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442 (ПКЕЕ).

Цими документами затверджені також типові форми договорів про постачання електричної енергії та про користування електричною енергією, про технічне забезпечення електропостачання споживача, про спільне використання технологічних електричних мереж, про тимчасове постачання електричної енергії без засобів обліку та типова форма Акта-претензії, який складається побутовими споживачами у разі порушення їх прав з боку енергопостачальників.

Схема договірних відносин на роздрібному ринку наведена в додатку 3.2.1.

Упродовж 2013 року НКРЕ здійснювалась робота з удосконалення регуляторної бази на роздрібному ринку електричної енергії, зокрема продовжується робота з узагальнення пропозицій та зауважень учасників роздрібного ринку до ПКЕЕН та ПКЕЕ.

3.3. Розрахунки за електричну енергію на роздрібному ринку електроенергії

Розрахунки споживачів з енергопостачальними компаніями

Споживачам України за 2013 рік енергопостачальними компаніями була відпущена електрична енергія в обсязі 145443 млн. кВт·год., у тому числі 124086 млн. кВт·год., або 85,3 % від загального обсягу вартістю 99261,3 млн. грн. постачальниками за регульованим тарифом та 21357 млн. кВт·год., або 14,7 % від загального обсягу постачальниками за нерегульованим тарифом.

Порівняно з 2012 роком, обсяг електричної енергії, відпущеної споживачам від ПРТ, зменшився на 5412 млн. кВт·год. (4,2 в. п.).

Оплата споживачами електричної енергії енергопостачальникам за регульованим тарифом дорівнює 96831,1 млн. грн., що становить 97,6 % від вартості проданої споживачам електричної енергії, що на 2,2 в. п. менше, ніж у 2012 році (99,8 %).

У додатку 3.3.1 наведено дані щодо обсягів спожитої електричної енергії від ПРТ за 2009 - 2013 роки у цілому та за категоріями споживачів. У додатку 3.3.2 наведено дані щодо рівня збору коштів споживачів за електричну енергію від ПРТ у відповідних галузях економіки у 2012 - 2013 роках. У додатку 3.3.3 наведені дані щодо розрахунків споживачів з ПРТ та енергопостачальних компаній з ОРЕ за 2013 рік відповідно до форм звітності 5-НКРЕ та 7-НКРЕ. У додатку 3.3.4 наведені дані щодо розрахунків та структури заборгованості за категоріями споживачів електричної енергії від ПРТ за 2009 - 2013 роки.

За спожиту у 2013 році електричну енергію повністю розрахувались споживачі з 15 енергопостачальними компаніями. Не виконали своїх зобов'язань щодо розрахунків з постачальниками електричної енергії споживачі 26 енергокомпаній.

Промисловим підприємствам у 2013 році була відпущена електрична енергія в обсязі 67194 млн. кВт·год., у тому числі від ПРТ - 51071 млн. кВт·год. (76,0 %) вартістю 51289,0 млн. грн. та 16123 млн. кВт·год. (24,0 %) - від ПНТ. Порівняно з 2012 роком, обсяг відпущеної електроенергії від ПРТ зменшився на 6892 млн. кВт·год., або на 11,9 %. Рівень розрахунків промислових підприємств з ПРТ у 2013 році порівняно з 2012 роком (96,6 %) збільшився на 0,7 в. п. і становить 49897,9 млн. грн., або 97,3 %. Повну оплату електричної енергії забезпечили споживачі 21 енергопостачальної компанії. З рештою енергокомпаній промислові споживачі розрахувалися у межах 79,0 - 99,9 %.

Сільськогосподарські підприємства у 2013 році отримали електричну енергію в обсязі 2749 млн. кВт·год. вартістю 3122,0 млн. грн. Рівень розрахунків становить 3123,5 млн. грн., або 100,0 % від вартості поставленої електроенергії. У 2012 році рівень сплати становив 100,2 %. У повному обсязі розрахувались споживачі з 20 енергопостачальними компаніями, з рештою - в межах 93,2 - 99,9 %.

Установи та організації, що фінансуються з державного бюджету, за спожиту електричну енергію у 2013 році розрахувалися на 100,7 %, що на 0,4 в. п. менше, ніж у 2012 році (101,1 %). Обсяг спожитої електроенергії склав 3376 млн. кВт·год. вартістю 3130,3 млн. грн., оплата - 3153,6 млн. грн. У межах 96,5 - 99,9 % розрахувались споживачі з 14 енергопостачальними компаніями, з рештою - більше ніж 100 %.

Установи та організації, що фінансуються з місцевого бюджету, оплатили електроенергію на 99,7 % у 2013 році (99,0 % - у 2012 році), отримавши 2917 млн. кВт·год. електроенергії вартістю 3026,0 млн. грн. та сплативши 3017,5 млн. грн. Повністю розрахувалися споживачі з 15 енергопостачальними компаніями, з рештою - в межах 96,0 - 99,9 %.

Порівняно з 2012 роком, на 32,8 в. п. погіршили розрахунки за спожиту електричну енергію житлово-комунальні господарства. Рівень розрахунків цієї категорії споживачів у 2013 році склав 87,4 % (120,2 % - у 2012 році). Обсяг спожитої електроенергії склав 9812 млн. кВт·год. вартістю 8668,1 млн. грн., оплата - 7573,1 млн. грн. Повністю розрахувалися споживачі 8 енергопостачальних компаній, решта - в межах 40,0 - 99,9 %.

Рівень розрахунків населення за спожиту електричну енергію у 2013 році становив 100,1 %, що на 1,2 в. п. більше рівня 2012 року (98,9 %). Відпущено населенню 37206 млн. кВт·год. електроенергії вартістю 11066,6 млн. грн., оплата - 11080,1 млн. грн. Повну оплату за електроенергію забезпечили споживачі 24 енергопостачальних компаній. Решта споживачів розрахувалася в межах 81,6 - 99,9 %.

Залізниці за спожиту електричну енергію у 2013 році розрахувалися на 99,9 % (100,2 % - у 2012 році). Обсяг спожитої електроенергії склав 625 млн. кВт·год. вартістю 620,3 млн. грн., оплата - 620,1 млн. грн. Споживачі залізниці розрахувались з енергокомпаніями в межах 98,8 - 100,0 %.

Розрахунки інших споживачів - 100,1 % (100,4 % - за 2012 рік). Обсяг спожитої електроенергії склав 16329 млн. кВт·год. вартістю 18339,0 млн. грн., оплата - 18365,4 млн. грн.

У цілому за 2013 рік загальна заборгованість за спожиту електроенергію збільшилась на 2351,8 млн. грн. та станом на 01.01.2014 становить 15095,6 млн. грн. У додатку 3.3.5 наведено структуру заборгованості за спожиту електричну енергію від ПРТ у галузях економіки станом на 01.01.2014.

3.4. Моніторинг роздрібного ринку електричної енергії

З метою захисту економічної конкуренції та прав споживачів НКРЕ здійснює постійний моніторинг стану виконання суб'єктами роздрібного ринку електричної енергії вимог законодавства, зокрема в частині:

- стану виконання суб'єктами господарювання вимог ПКЕЕ в частині влаштування локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД);

- стану функціонування Інформаційно-консультаційних центрів (ІКЦ);

- обліку укладених договорів про приєднання до електричних мереж та виданих технічних умов;

- форм оплати за спожиту електричну енергію побутовими споживачами;

- якості послуг з енергопостачання.

Щодо стану виконання суб'єктами господарювання вимог ПКЕЕ в частині влаштування локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД)

Локальне устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) - це улаштована з метою розрахунків за спожиту електричну енергію сукупність засобів обліку (або один засіб обліку), які забезпечують вимірювання, збір, накопичення, оброблення результатів вимірювань за відповідними періодами часу (формування первинної вимірювальної інформації про обсяги і параметри потоків електричної енергії та значення споживаної потужності) на окремій площадці вимірювання та мають інтерфейс дистанційного зчитування даних для роботи в складі автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ).

Постановою НКРЕ від 17.10.2005 № 910 (зі змінами) передбачено, що суб'єкти господарювання - споживачі електричної енергії мають запровадити комерційний облік на належних їм електроустановках:

- до 29.10.2010 - з приєднаною потужністю електроустановок 550 кВт та більше;

- до 29.10.2011 - з приєднаною потужністю електроустановок від 150 кВт до 550 кВт.

Відповідно до даних звітності від загальної кількості суб'єктів господарювання, які мали встановити ЛУЗОД, станом на 01.12.2013 ЛУЗОД встановлено в 68,8 % таких суб'єктів.

Динаміка встановлення суб'єктами господарювання локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) станом на 01.12.2013 наведена в додатку 3.4.1.

Основним чинником затримки виконання суб'єктами господарювання вимог зазначеної вище постанови є їх складне фінансове становище, пов'язане з наслідками фінансово-економічної кризи в Україні.

Щодо роботи Інформаційно-консультаційних центрів (ІКЦ) енергопостачальників

З метою формування між енергопостачальниками та споживачами електричної енергії прозорого середовища щодо енергопостачання, розв'язання енергопостачальниками суперечностей та конфліктних ситуацій, надання ними роз'яснень з питань, які виникають у споживачів при виконанні вимог договорів про користування електричною енергією, чинних нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, що діють в електроенергетиці, 12.03.2009 постановою НКРЕ від 12.03.2009 № 299 затверджено Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі зі споживачами електричної енергії (зі змінами) (далі - Положення).

Положенням встановлюється чітка процедура щодо надання енергопостачальними компаніями споживачам доступної, своєчасної, достовірної інформації, забезпечення рівних умов для кожного заявника (споживача) з отримання відповідної інформації, об'єктивності розгляду звернень (заяв, скарг).

Згідно із звітними даними енергопостачальних компаній та електропередавальних організацій щодо реєстрації звернень заявників, які є споживачами електричної енергії або мають намір ними стати та звернулись до Інформаційно-консультаційних центрів (далі - ІКЦ), у період з червня до грудня 2009 року до енергопостачальних компаній та електропередавальних організацій надійшло 155940 звернень, у 2010 році - 184823 звернення, 2011 році - 446254 звернення, 2012 році - 458476 звернень, у 2013 році - 378683 звернення (Рис. 3.4.1 - 3.4.3).

Рис. 3.4.1. Загальна кількість звернень побутових споживачів до Інформаційно-консультаційних центрів енергопостачальних компаній за регульованим тарифом у 2010 - 2013 роках.

Рис. 3.4.2. Кількість споживачів, які звернулись до енергопостачальників у 2011 - 2013 роках, за регіонами

Рис. 3.4.3. Кількість споживачів, які звернулись до енергопостачальників зі спірних питань у 2011-2013 роках, за регіонами

Слід зазначити, що впродовж 2013 року спостерігалась тенденція щодо зменшення кількості звернень до ІКЦ. Це пов'язано із запровадженням енергопостачальними компаніями Call-центрів.

Так, за підсумками НКРЕ у 2013 році до ІКЦ щодо надання інформаційних довідок звернулось 365547 споживачів, що становить 80,7 % від 2012 р.

Натомість, у 2013 році, на відміну від 2012 року, збільшилась кількість звернень споживачів зі спірних питань, а саме: у 2012 році звернулось 5525 споживачів, а у 2013 - 13136, що становить 238,8 % від попереднього року.

Крім того, із загальної кількості звернень на розгляд до центральних органів виконавчої влади та організацій, які здійснюють регулювання та нагляд в електроенергетиці, було направлено 75 звернень, з них до НКРЕ - 38, до Держенергонагляду - 31, до інших організацій та установ - 6.

Слід звернути увагу, що за 13136 зверненнями заявників щодо спірних ситуацій, які склались між ними та енергопостачальниками, 10466 звернень вирішено на користь заявників, а 2595 - на користь енергопостачальних компаній (електропередавальних організацій).

Найбільше споживачі звертались до ІКЦ з таких питань (додаток 3.4.2):

1) розрахунки за спожиту електричну енергію, застосування тарифів та надання пільг за спожиту електричну енергію для населення - 236351;

2) отримання, узгодження та виконання технічних умов приєднання до електричних мереж нових або реконструйованих електроустановок - 23796;

3) надійність та якість електропостачання - 22172;

4) переоформлення договору про користування електричною енергією або постачання електричної енергії при зміні власника - 7638;

5) встановлення, ремонт або заміна приладів обліку - 7272;

6) технічний стан електромереж - 5389;

7) проведення заміни приладів обліку електричної енергії у населення та їх технічної перевірки і експертизи - 4632;

8) відновлення енергопостачання після відключення електроустановок споживача у зв'язку з несплатою заборгованості за спожиту електроенергію - 3811;

9) перехід на розрахунки за тарифом, диференційованим за періодами часу - 2379;

10) установлення договірних величин споживання електричної енергії та потужності, коригування та стягнення плати за перевищення договірних величин споживання - 1792;

11) проведення проектних, будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт, пов'язаних з виконанням технічних умов, - 1012;

12) скарги на роботу персоналу енергопостачальної компанії - 864;

13) взаєморозрахунки між сторонами під час приєднання електроустановок до електричних мереж електропередавальної організації або основного споживача - 683.

Звернення, які розглядаються НКРЕ, зокрема, стосуються спірних питань, які виникли між суб'єктами роздрібного ринку електричної енергії в результаті недотримання одним із них нормативно-правових актів або через неврегульованість чинним законодавством спірного питання.

Щодо обліку укладених договорів про приєднання до електричних мереж та виданих технічних умов на приєднання

Упродовж 2009-2012 років спостерігалась тенденція поступового помірного збільшення величини приєднаної потужності за укладеними договорами про приєднання та виданими технічними умовами в цілому по країні. При цьому до 01.01.2013 питання приєднання електроустановок споживачів до електричних мереж не було врегульоване на законодавчому рівні.

У зв'язку із законодавчим врегулюванням питань приєднання електроустановок споживачів до електричних мереж згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій" № 5021-VI, у 2013 році НКРЕ очікувалась активізація замовників щодо вирішення питань приєднання електроустановок до електричних мереж.

Так, за результатами моніторингу та аналізу статистичних даних, наданих НКРЕ електропередавальними організаціями, виявлено, що у першому кварталі 2013 р. величина приєднаної потужності становить 524,8 МВт, що в середньому відповідає аналогічним величинам у перших кварталах трьох попередніх років.

Разом з тим, у другому та третьому кварталах 2013 р. спостерігалося незначне зменшення величин приєднаної потужності до рівня аналогічної величини у першому кварталі 2013 р., що було пов'язано із перехідним періодом та обережним застосуванням замовниками з приєднань нової законодавчої бази з цього питання.

У четвертому кварталі 2013 р. величина приєднаної потужності за укладеними договорами про приєднання та виданими технічними умовами становить 599,3 МВт, що в середньому лише на 20 % менше відповідних величин четвертих кварталів попередніх років.

Таким чином, наведена вище динаміка, яка спостерігається у четвертому кварталі 2013 року, свідчить про активізацію замовників щодо вирішення питань приєднання електроустановок до електричних мереж та про в цілому позитивне сприйняття нової законодавчої бази з питань приєднання замовниками.

Статистичні дані за 2006 - 2013 рр. щодо обліку укладених договорів про приєднання до електричних мереж та виданих технічних умов на приєднання наведені в додатку 3.4.3.

Слід також зазначити, що впродовж 2013 р. електропередавальними організаціями надано послуги зі стандартних приєднань першого ступеня потужності (до 16 кВт включно) на величину приєднаної потужності 127,8 МВт, що складає 6 % від загальної величини приєднаної потужності 1956,8 МВт. (додаток 3.4.4).

З урахуванням наявних проблемних питань розвитку малого і середнього бізнесу в Україні та ідучи назустріч даним категоріям суб'єктів господарювання (замовники послуг з приєднання об'єктів з приєднаною потужністю від 20 до 100 кВт), НКРЕ опрацьовує питання впровадження та введення в дію другого та третього ступенів стандартного приєднання та подальшого спрощення процедури приєднання електроустановок.

Щодо форми оплати за спожиту електричну енергію побутовими споживачами

На сьогодні положеннями Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357 (із змінами) (далі - ПКЕЕН), визначено, що розрахунки населення за спожиту електричну енергію здійснюються на підставі показань приладів обліку, зняття яких має провадитись споживачами щомісяця.

Право знімати покази приладів обліку у споживачів мають також енергопостачальники. Зокрема, ПКЕЕН передбачено зобов'язання енергопостачальника здійснювати зняття показників приладів обліку не рідше одного разу на 6 місяців.

Оплата спожитої електричної енергії відповідно до ПКЕЕН може здійснюватися:

- за розрахунковими книжками;

- за платіжними документами, які виписує енергопостачальник;

- за карткою попередньої оплати.

Так, у 2013 р. побутові споживачі розраховувались з енергопостачальниками за обсяг, спожитий протягом розрахункового періоду:

- за розрахунковими книжками - у 28 енергопостачальних компаніях;

- за платіжними документами, які виписує енергопостачальник, - у 31 енергопостачальної компанії;

- за карткою попередньої оплати на сьогодні розраховуються 12 побутових споживачів ПАТ "Черкасиобленерго".

У таких енергопостачальних компаніях, як ПАТ "Київенерго", ПАТ "Миколаївобленерго", ДП "Донецька залізниця", ДП "Придніпровська залізниця", ДП "Південна залізниця", ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля", ДП "Регіональні електричні мережі" та ТОВ "Енергія - Новий Розділ" передбачена лише форма розрахунку за спожиту електричну енергію за розрахунковими книжками.

Статистичні дані щодо форми оплати за спожиту електричну енергію побутовими споживачами наведено в додатку 3.4.5.

Щодо стану обліку електричної енергії у побутових споживачів електричної енергії (населення)

Упродовж 2013 р. енергопостачальні компанії продовжували активну роботу щодо заміни морально застарілих індукційних лічильників класу точності 2,5 та встановлення електронних засобів обліку електричної енергії, які відповідають українським та європейським стандартам.

Сучасні електронні засоби обліку електричної енергії мають такі переваги:

- підвищений клас точності;

- підвищену чутливість та більш точний облік спожитої електроенергії;

- розширений температурний діапазон експлуатації (можуть працювати при мінусових температурах без спеціального підігріву);

- збільшений гарантійний термін та термін експлуатації;

- збільшений міжповірочний інтервал та менші експлуатаційні витрати.

Згідно з даними на 31 грудня 2013 р., за 2013 рік енергопостачальними компаніями придбано та встановлено побутовим споживачам 1,4 млн. одиниць однофазних приладів обліку (Рис. 3.4.4).

Рис. 3.4.4. Кількість придбаних та встановлених побутовим споживачам однофазних приладів обліку у 2011-2013 рр.

Згідно з даними на 31 грудня 2013 р., за 2013 рік енергопостачальним компаніям залишилось замінити близько 4,3 млн. одиниць індукційних лічильників класу 2,5, що становить 22 % від загальної кількості побутових споживачів.

Також упродовж 2013 року енергопостачальники продовжували активну роботу щодо встановлення інтелектуальних приладів обліку електричної енергії.

Інтелектуальні прилади обліку мають такі переваги:

- високий клас точності;

- збереження високого класу точності в умовах низьких і швидкозмінних навантажень;

- підвищену чутливість та точний облік спожитої електроенергії;

- багатотарифність;

- доступність обліку різних видів енергії одним приладом;

- дистанційне знімання показників різними цифровими інтерфейсами;

- створення на базі інтелектуальних лічильників АСКОЕ.

Згідно з даними на 31 грудня 2013 р., за 2013 рік енергопостачальниками придбано та встановлено побутовим споживачам 115 тис. одиниць інтелектуальних приладів обліку (Рис. 3.4.5).

Рис. 3.4.5. Кількість придбаних та встановлених побутовим споживачам інтелектуальних приладів обліку у 2011-2013 рр.

Щодо моніторингу та регулювання якості послуг з електропостачання

Одним із пріоритетних завдань НКРЕ є захист прав та інтересів споживачів, що забезпечується, зокрема, встановленням вимог щодо якості надання послуг з електропостачання.

Регулювання якості послуг в електроенергетиці здійснюється за трьома основними напрямами:

- регулювання надійності (безперервності) електропостачання, яка характеризується тривалістю і кількістю перерв в електропостачанні;

- регулювання комерційної якості послуг, яка характеризується якістю взаємовідносин між постачальником і споживачем;

- регулювання якості електроенергії, яка характеризується рівнем напруги електроенергії, частоти, перенапруги та інше у відповідності до ДСТУ 13109-97 "Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення".

Протягом 2013 року НКРЕ продовжувала роботу щодо моніторингу показників надійності та комерційної якості послуг в електроенергетиці.

Так, з метою вдосконалення системи моніторингу показників якості послуг НКРЕ 25.07.2013 прийняла постанову № 1015 "Про затвердження форм звітності № 11-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання" та № 12-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг" та інструкцій щодо їх заповнення", яка замінила постанову НКРЕ № 232 від 17.02.2011.

Цією постановою визначено основні показники надійності електропостачання: індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі SAIDI, індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні в системі SAIFI та розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії - ENS, процедуру збору первинної інформації, її обробки та надання звітності. Також змінено порядок реєстрації інформації, необхідної для розрахунку показників надійності електропостачання, зокрема, за новою методикою реєструється фактична кількість відключених споживачів по кожній перерві в електропостачанні; врегульовано питання реєстрації відключень деяких категорій споживачів (субспоживачів та споживачів, приєднаних до мереж інших ліцензіатів), що дозволяє точніше оцінити надійність електропостачання; скорочено термін подачі звітності щодо показників надійності електропостачання до НКРЕ з 50-ти до 20-ти днів після завершення звітного кварталу. У формі звітності № 12-НКРЕ приведено у відповідність до чинного законодавства перелік типів послуг компаній, які є об'єктом моніторингу, зокрема щодо видачі технічних умов, підключення електроустановки замовника до електромереж, перевірки рахунків на оплату електроенергії для населення.

НКРЕ затверджує цільові показники надійності електропостачання та комерційної якості послуг для ліцензіатів з передачі електроенергії місцевими (локальними) мережами. Цільові значення індексів SAIDI (з вини компаній - планових без попереджень переривань та переривань, пов'язаних з технологічними порушеннями в електропостачанні) й граничний відсоток послуг та відповідей на звернення громадян, наданих з перевищенням встановленого терміну виконання за 2013 рік по кожному ліцензіату, визначено постановою НКРЕ № 299 від 28.03.2013.

Динаміка щодо показників SAIDI та ENS за період 2010 - 2013 років наведена на Рис. 3.4.6 та Рис. 3.4.7.

У додатку 3.4.6 наведено індекси SAIDI (з вини компаній - планових без попереджень переривань та переривань, пов'язаних з технологічними порушеннями в електропостачанні) за 2013 рік по кожному ліцензіату з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами.

Рис. 3.4.6. Загальний індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі по Україні (з вини компаній) за період 2010-2013 років

Рис. 3.4.7. Загальний розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії по Україні (з вини компаній) за період 2010-2013 років

4. ЦІНОВА І ТАРИФНА ПОЛІТИКА В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

Відповідно до наданих законодавством повноважень НКРЕ здійснює регулювання цін (тарифів) на товари (послуги) суб'єктів природних монополій у паливно-енергетичному комплексі України, керуючись принципами регулювання, визначеними чинним законодавством, основним з яких є принцип балансу економічних інтересів виробників і споживачів їх товарів та послуг, а також принцип забезпечення повного відшкодування споживачем економічно обґрунтованих витрат на виробництво, передачу та постачання електричної енергії.

Система цінового регулювання передбачає контроль за ціноутворенням на кожному етапі формування тарифів на електроенергію - виробництва, передачі та постачання електричної енергії.

НКРЕ встановлює тарифи на:

- відпуск електричної енергії для енергогенеруючих підприємств, що працюють на ОРЕ не за ціновими заявками. До такої групи виробників електричної енергії належать атомні (АЕС) і гідро- та гідроакумулюючі (ГЕС та ГАЕС) електростанції, теплоелектроцентралі (ТЕЦ), когенераційні установки (КУ);

- передачу електричної енергії місцевими (локальними) мережами та тарифи на постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

- передачу електроенергії магістральними та міждержавними електромережами.

Відповідно до повноважень, передбачених чинним законодавством, НКРЕ також встановлює "зелений" тариф на електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями).

Генеруючі компанії ТЕС здійснюють свою діяльність на ОРЕ в умовах конкуренції, продаючи вироблену електричну енергію в ОРЕ за механізмом цінових заявок. Ціни продажу виробленої ними електричної енергії в ОРЕ визначаються за Правилами ОРЕ.

Тарифи на електричну енергію для населення та роздрібні тарифи на електричну енергію для непобутових споживачів встановлюються НКРЕ.

Ціни на електричну енергію, яку постачають суб'єкти підприємницької діяльності, що мають ліцензію на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, визначаються в договорах між постачальником і споживачем електричної енергії.

4.1. Регулювання тарифів продажу електричної енергії генеруючими підприємствами

4.1.1. Формування тарифів продажу електричної енергії генеруючими підприємствами, що працюють за ціновими заявками на ОРЕ

Формування тарифів продажу електричної енергії в ОРЕ для виробників, що працюють за ціновими заявками (генеруючі компанії ТЕС), у 2013 році здійснювалося згідно з Правилами Оптового ринку електричної енергії України погодинно і складалося з таких платежів:

- за вироблену електроенергію (62,6 %);

- за робочу потужність (22,8 %);

- за маневреність (8,8 %);

- додаткових на реконструкцію та модернізацію енергетичного обладнання та для виконання законодавчих актів і урядових рішень (4,9 %);

- інших (1,6 %);

- зменшення платежу енергоблокам за порушення режиму роботи (-0,7 %).

З метою недопущення збільшення оптової ринкової ціни (далі - ОРЦ) через необґрунтоване формування виробниками, які працюють за ціновими заявками, цін за електричну енергію на рівні, що перевищує паливну складову, Комісія протягом 2013 року застосовувала обмеження граничної ціни системи.

За 2013 рік тариф продажу електроенергії виробниками, які працюють за ціновими заявками, в ОРЕ зріс порівняно з 2012 роком на 7,3 % (з 59,08 коп./кВт·год. до 63,41 коп./кВт·год.). У структурі тарифу частка собівартості виробництва електроенергії збільшилася з 53,93 коп./кВт·год. до 54,94 коп./кВт·год. (на 1,9 %). Водночас рентабельність виробництва електричної енергії збільшилась з 9,5 % до 15,4 %.

Зростання собівартості виробництва електроенергії відбулось за рахунок збільшення умовно-постійних витрат з 10,71 коп./кВт·год. до 12,72 коп./кВт·год. (на 18,7 %). Слід відмітити, що у структурі умовно-постійних витрат відбулося збільшення витрат на виробничі послуги, сировину та допоміжні матеріали, амортизаційні відрахування.

Водночас, паливна складова у структурі собівартості зменшилась з 43,2 коп./кВт·год. до 42,2 коп./кВт·год. (на 2,3 %) за рахунок зниження цін на газ з 3872 грн./1000 м-3 до 3843 грн./1000 м-3 (на 0,8 %) та вугілля - з 775,07 грн./тонну до 772,9 грн./тонну (на 0,3 %). При цьому калорійність вугілля збільшилась з 5232 ккал/кг до 5269 ккал/кг (на 0,7 %). Питомі витрати умовного палива на виробництво електроенергії зменшились з 395,6 грам/кВт·год. до 393,6 грам/кВт·год. (на 0,5 %).

У додатку 4.1.1-1 наведено середній тариф закупівлі електроенергії у виробників, які працюють за ціновими заявками, у 2009-2013 роках.

Структура тарифу закупівлі електроенергії у виробників, які працюють за ціновими заявками, у 2009 - 2013 роках наведена в додатку 4.1.1-2.

4.1.2. Установлення тарифів продажу електричної енергії генеруючими підприємствами, що не працюють за ціновими заявками на ОРЕ

Питання встановлення тарифів на відпуск електричної енергії регулюється:

- Процедурою перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії, затвердженою постановою НКРЕ від 12.10.2005 № 898;

- Порядком розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затвердженим постановою НКРЕ від 12.10.2005 № 896;

- Методичними рекомендаціями щодо формування тарифу на електричну енергію гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій, затвердженими постановою НКРЕ від 12.10.2005 № 895;

- Порядком розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється когенераційними установками, затвердженим постановою НКРЕ від 12.10.2005 № 897;

- Порядком установлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності, затвердженим постановами НКРЕ від 22.01.2009 № 32 та від 02.11.2012 № 1421.

Тарифи (крім "зелених" тарифів, рівень яких встановлюється відповідно до Закону України "Про електроенергетику") розраховуються з урахуванням економічно обґрунтованих витрат, необхідних для забезпечення виробничого процесу, коштів на фінансування заходів з модернізації і реконструкції енергетичного обладнання, передбачених інвестиційними програмами, погодженими Міненерговугілля, та планових обсягів відпуску електричної енергії відповідно до Прогнозного балансу електроенергії ОЕС України.

АЕС

Тариф на відпуск електричної енергії, що виробляється на атомних станціях ДП "НАЕК "Енергоатом", з 1 січня 2013 року становив 20,53 коп./кВт·год.

З 1 лютого 2013 року тарифи на електричну та теплову енергію були скориговані до рівня 21,60 коп./кВт·год. і 34,88 грн./Гкал відповідно. З урахуванням пункту 3 протоколу наради під головуванням Віце-прем'єр-міністра України Ю. А. Бойка від 11 січня 2013 року з питання будівництва енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС та продовження строків експлуатації енергоблоків № 1, 2 Южно-Української АЕС та № 1, 2 Запорізької АЕС та розпорядження КМУ від 26.12.2012 № 1062-р до тарифів були включені додаткові витрати на вивіз відпрацьованого палива, витрати на створення комплексів з переробки твердих радіоактивних відходів, витрати на обслуговування облігацій, додаткові витрати на погашення кредитів. Крім цього, плановий відпуск електричної енергії в ОРЕ було зменшено на 1007 млн. кВт·год. відповідно до скоригованого Прогнозного балансу електроенергії ОЕС України на 2013 рік.

З 1 серпня 2013 року до тарифів були включені додаткові витрати на фінансування заходів, передбачених Комплексною (зведеною) програмою підвищення рівня безпеки атомних електростанцій, у зв'язку із внесенням змін до постанови КМУ від 07.12.2011 № 1270. Таким чином з 1 серпня 2013 року тариф на відпуск електричної енергії, що виробляється на атомних станціях, становив 22,20 коп./кВт·год.

Середній тариф на відпуск виробленої на АЕС електричної енергії у 2013 році становив 21,74 коп./кВт·год. проти 21,38 коп./кВт·год. у 2012 році. Підвищення середнього тарифу відносно 2012 року склало 1,7 %, що зумовлено збільшенням вартості свіжого ядерного палива, зростанням витрат на продовження терміну експлуатації енергоблоків, ремонт, оплату праці, супроводження експлуатації та інше. Інвестиційна програма ДП "НАЕК "Енергоатом" на 2013 рік схвалена НКРЕ в обсязі 1576 млн. грн. (без ПДВ).

Динаміка середніх тарифів АЕС на відпуск електричної енергії в ОРЕ за 2009 - 2013 роки наведена на Рис. 4.1.2-1.

Рис. 4.1.2-1. Динаміка середніх тарифів АЕС на відпуск електричної енергії в ОРЕ за 2009-2013 роки

ТЕЦ

Тарифи на відпуск електричної енергії для ТЕЦ, встановлені з 1 січня 2013 року, враховували, зокрема, граничний рівень ціни природного газу на рівні 3509,00 грн. за 1000 м-3 (без ПДВ) та тариф на транспортування природного газу 305,60 грн. за 1000 м-3 (без ПДВ).

У зв'язку зі зменшенням граничного рівня ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання до 3459,00 грн. за 1000 м-3 і тарифу на транспортування природного газу до 295,60 грн. за 1000 м-3 (без ПДВ) відповідно до постанов НКРЕ від 27.06.2013 № 753 та № 807 Комісія з 04.07.2013 переглянула тарифи на відпуск електричної енергії для ТЕЦ.

Загальний обсяг інвестиційних програм ТЕЦ у 2013 році, схвалений НКРЕ, становив 1548,3 млн. грн. (без ПДВ).

Середньозважений тариф на відпуск електричної енергії для ТЕЦ у 2013 році склав 106,61 коп./кВт·год., що на 1,6 % більше тарифу за попередній рік, який становив 104,90 коп./кВт·год. Зростання середнього тарифу на відпуск електричної енергії зумовлене зростанням тарифів на водопостачання, водовідведення, екологічного податку, витрат на оплату праці та інших операційних витрат.

Динаміка середньозважених тарифів ТЕЦ на відпуск електричної енергії в ОРЕ за 2009 - 2013 роки наведена на Рис. 4.1.2-2.

Рис. 4.1.2-2. Середньозважені тарифи ТЕЦ на відпуск електричної енергії в ОРЕ за 2009 - 2013 роки

ГЕС та ГАЕС

Для гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій (ГЕС та ГАЕС) відповідно до затвердженої методології встановлюється двоставковий тариф на відпуск електричної енергії (з метою зниження впливу сезонності виробництва на дохід підприємства). Двоставковий тариф складається із ставки плати за відпущену електричну енергію (за 1 кВт·год.) та ставки плати за робочу потужність (за 1 МВт). Ставка плати за відпущену електроенергію встановлюється єдина на весь період регулювання, а ставка плати за робочу потужність - на кожний квартал.

Для ПАТ "Укргідроенерго" з 1 січня двоставковий тариф на 2013 рік становив:

ставка плати за електричну енергію - 6,60 коп./кВт·год.;

ставка плати за робочу потужність:

на I квартал - 77013,00 грн./МВт;

на II квартал - 59850,70 грн./МВт;

на III квартал - 89074,40 грн./МВт;

на IV квартал - 60177,20 грн./МВт.

З 1 лютого 2013 року тариф ПАТ "Укргідроенерго" був переглянутий (скоригований обсяг цільових коштів на будівництво Дністровської ГАЕС та реалізацію другої черги реконструкції гідроелектростанцій) та затверджений у розмірі:

ставка плати за електричну енергію - 8,79 коп./кВт·год.;

ставка плати за робочу потужність:

на I квартал - 114543,00 грн./МВт;

на II квартал - 93584,40 грн./МВт;

на III квартал - 130483,60 грн./МВт;

на IV квартал - 95864,00 грн./МВт.

Інвестиційна програма ПАТ "Укргідроенерго" на 2013 рік схвалена НКРЕ в обсязі 1515,349 млн. грн. (без ПДВ).

З урахуванням усіх змін протягом року середній тариф ГЕС ПАТ "Укргідроенерго" на 2013 рік становив 20,03 коп./кВт·год. проти 20,65 коп./кВт·год. у 2012 році. Зменшення тарифу на 3 % зумовлено значним зростанням обсягу відпуску електричної енергії (на 33 %). Динаміка середніх тарифів ГЕС ПАТ "Укргідроенерго" на відпуск електричної енергії в ОРЕ за 2009 - 2013 роки наведена на Рис. 4.1.2-3.

Рис. 4.1.2-3. Середній тариф ГЕС на відпуск електричної енергії в ОРЕ за 2009 - 2013 роки

Для ГЕС та ГАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" (Ташлицька ГАЕС та Олександрівська ГЕС) у 2013 році діяв двоставковий тариф на відпуск електричної енергії, при якому середній тариф становив 98,08 коп./кВт·год., що на 8 % більше, ніж у 2012 році.

Для Теребле-Рікської ГЕС ПАТ "Закарпаттяобленерго" у 2013 році діяв двоставковий тариф на відпуск електричної енергії, при якому середній тариф становив 11,87 коп./кВт·год., що на 18 % більше, ніж у 2012 році.

Виробники електричної енергії з альтернативних джерел енергії

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" величини "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, що виробляють електричну енергію на об'єктах електроенергетики з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюються щомісячно в залежності від офіційного курсу НБУ національної валюти до євро на дату встановлення роздрібних тарифів для споживачів.

У зв'язку з тим, що офіційний курс гривні до євро на дату встановлення роздрібних тарифів для споживачів електричної енергії на кожен місяць, крім листопада, 2013 року був меншим за офіційний курс гривні до євро станом на 01.01.2009, "зелені" тарифи у 2013 році, крім листопада, встановлювались на рівні фіксованих мінімальних розмірів "зелених" тарифів. Оскільки офіційний курс гривні до євро на 24.10.2013, день встановлення роздрібних тарифів для споживачів електричної енергії на листопад 2013 року, який становив 1099,1974 грн. за 100 євро, був більший за офіційний курс гривні до євро на 01.01.2009, який становив 1085,546 грн. за 100 євро, "зелені" тарифи на електричну енергію на листопад 2013 року були встановлені на рівні вищому, ніж фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу (таблиця 4.1.2-1).

Таблиця 4.1.2-1

Місяць

Мікро-, Міні-, Малі ГЕС, введені в експлуатацію до 01.04.2013

Мікро ГЕС, введені в експлуатацію після 01.04.2013

ВЕС

Біомаса (з 01.04.2013 і Біогаз)

СЕС наземні

СЕС дахові/фасадні більше 100 кВт

СЕС дахові/ фасадні до 100 кВт

введені в експлуатацію до 01.04.2013

введені в експлуатацію після 01.04.2013

введені в експлуатацію до 01.04.2013

введені в експлуатацію після 01.04.2013

січень

84,18

122,77

134,46

505,09

463,00

лютий

84,18

122,77

134,46

505,09

463,00

березень

84,18

122,77

134,46

505,09

463,00

квітень

126,27

122,77

134,46

505,09

463,00

травень

126,27

122,77

134,46

505,09

484,05

463,00

червень

126,27

122,77

134,46

505,09

484,05

463,00

липень

126,27

210,46

122,77

134,46

505,09

368,30

484,05

463,00

серпень

126,27

210,46

122,77

134,46

505,09

368,30

484,05

463,00

вересень

126,27

210,46

122,77

134,46

505,09

368,30

484,05

463,00

жовтень

126,27

210,46

122,77

134,46

505,09

368,30

484,05

378,82

463,00

листопад

127,86

213,10

124,31

136,15

511,45

372,93

490,14

383,58

468,83

грудень

126,27

210,46

122,77

134,46

505,09

368,30

484,05

378,82

463,00

Станом на 31.12.2013 НКРЕ встановила "зелені" тарифи для 124 суб'єктів господарювання, з яких:

- 13 суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії вітру (17 вітроелектростанцій (ВЕС);

- 5 суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси (5 електростанцій, які працюють на біомасі);

- 3 суб'єкта господарювання, які виробляють електричну енергію з біогазу (4 електростанції, які працюють на біогазі);

- 70 суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання (у т. ч. 2 виробляють електроенергію на наземному об'єкті та на об'єкті, який змонтовано на даху) (усього 83 сонячних електростанцій (СЕС), у т. ч. 17 дахових);

- 35 суб'єктів господарювання, які експлуатують малі ГЕС (усього 90 ГЕС).

При цьому 2 суб'єкта господарювання експлуатують як малі ГЕС, так і СЕС.

Динаміка встановленої потужності та відпуску електроенергії об'єктами електроенергетики, що працюють за "зеленим" тарифом, наведена в додатку 4.1.2-1.

Динаміка середньозваженого "зеленого" тарифу за 2009 - 2013 роки наведена на Рис. 4.1.2-4.

Рис. 4.1.2-4. Динаміка середньозваженого "зеленого" тарифу за 2009 - 2013 роки

4.2. Установлення тарифів на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними мережами

Процедура встановлення (перегляду) тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджена постановою НКРЕ від 26.12.2003 № 1456 (зі змінами) і поширюється на суб'єкта господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, яким є ДП "НЕК "Укренерго".

Рівень тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами (далі - тариф) і структура витрат для ДП "НЕК "Укренерго" затверджується відповідно до Методики розрахунку тарифів на послуги з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, а також послуги з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 № 563.

Установлений середньорічний тариф для ДП "НЕК "Укренерго" у 2013 році становив 2,300 коп./кВт·год. при плановому надходженні електричної енергії у магістральні та міждержавні електромережі в обсязі 136,2 млрд/кВт·год.

Під час встановлення тарифу ДП "НЕК "Укренерго" на 2013 рік було враховано збільшення фонду оплати праці і, відповідно, відрахувань у соціальні фонди. Джерелами інвестиційної програми на 2013 рік за рахунок тарифу визначено амортизацію у розмірі 406605 тис. грн. та прибуток на капітальні інвестиції у розмірі 513500 тис. грн.

Протягом 2013 року рівень тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами і структуру витрат для ДП "НЕК "Укренерго" НКРЕ переглядала двічі.

1) Враховуючи звернення ДП "НЕК "Укренерго", підтримане Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, через необхідність забезпечення сталого функціонування ДП "НЕК "Укренерго", зокрема фінансування у повному обсязі інвестиційних проектів, які були пусковими у 2013 році, а саме: завершення будівництва та введення в роботу заходів ПЛ 330 кВ "Новокиївська-Сєвєрна" на ПС 750 кВ "Київська" та завершення реалізації робочого проекту "Розширення та реконструкція ПС 330/110/10 кВ "Сєвєрна" і врахування коштів на погашення зобов'язань перед міжнародними фінансовими організаціями на повернення запозичень, з 01 лютого 2013 року НКРЕ переглянула рівень тарифу на передачу електроенергії магістральними та міждержавними електромережами на 2013 рік, зокрема за рахунок збільшення статті витрат "Амортизація", прибутку на "капітальні інвестиції", витрат на погашення зобов'язань по поверненню кредитів. Загальна сума коригування структури тарифу склала 244941 тис. грн.

Крім того, було враховано зміни до Прогнозного балансу електроенергії, палива та витрат генеруючих компаній ТЕС на 2013 рік.

З огляду на внесені зміни, з 01 лютого 2013 року для ДП "НЕК "Укренерго" установлено середньорічний тариф на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, включаючи плату за централізоване диспетчерське управління об'єднаною енергетичною системою України, на рівні 2,493 коп. за 1 кВт·год. електроенергії, відпущеної в магістральні мережі, що відповідає рівню тарифу, діючого у 2012 році (що більше на 8,39 % порівняно із тарифом, що діяв з 01 січня 2013 року).

2) Перегляд тарифу з 01.07.2013 зумовлений необхідністю збільшення обсягу інвестиційної програми компанії.

Так, було збільшено прибуток на "капітальні інвестиції" для фінансування додаткових об'єктів інвестиційної програми.

Збільшення прибутку на "капітальні інвестиції" також призвело до необхідності збільшення суми відрахувань на державну частку, яка підлягає сплаті до Державного бюджету та податку на прибуток.

У той же час, за результатами перевірки компанії за 2012 рік із структури тарифу було вилучено кошти за перевищення вартості закупівель інвестиційної програми більше ніж на 5 %.

З огляду на внесені зміни, з 01 липня 2013 року для ДП "НЕК "Укренерго" було установлено середньорічний тариф на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, включаючи плату за централізоване диспетчерське управління об'єднаною енергетичною системою України, на рівні 2,501 коп. за 1 кВт·год. електроенергії, відпущеної в магістральні мережі, що більше на 0,32 % порівняно із тарифом, що діяв з 01 лютого 2013 року.

З урахуванням перегляду тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами для ДП "НЕК "Укренерго" протягом 2013 року, зростання середньорічного тарифу склало 0,32 % порівняно із 2012 роком.

4.3. Формування оптової ринкової ціни на електроенергію

Відповідно до Правил ОРЕ оптова ринкова ціна на електроенергію (ОРЦ) визначається як середньозважена величина вартості закупівлі електричної енергії від усіх виробників, що продають електричну енергію в ОРЕ, витрат на диспетчеризацію та утримання магістральних та міждержавних електромереж, витрат на забезпечення функціонування ОРЕ та додаткових загальнодержавних витрат (збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на теплову та електричну енергію, компенсація пільгових тарифів для деяких категорій споживачів, у першу чергу населення тощо).

У 2013 році відбулось зростання фактичної ОРЦ продажу електроенергії з ОРЕ енергопостачальним компаніям з 676,0 грн./МВт·год. у 2012 році до 730,05 грн./МВт·год. у 2013 році (на 8 %). У додатку 4.3.1 наведено динаміку щомісячних змін прогнозованої оптової ринкової ціни у 2009 - 2013 роках. Структура оптової ринкової ціни за 2009 - 2013 роки наведена в додатку 4.3.2.

Зростання ОРЦ у 2013 році зумовлено такими факторами:

- на 82,7 % (з 2197 млн. грн. до 4013 млн. грн.) зросла вартість електричної енергії, що продавалася в ОРЕ виробниками електроенергії з альтернативних джерел, що обумовлено зростанням обсягу відпущеної електроенергії в ОРЕ на 88,9 % (з 816 млн. кВт·год. до 1542 млн. кВт·год.);

- на 28,7 % (з 2116 млн. грн. до 2722 млн. грн.) зросла вартість електричної енергії, що продавалася в ОРЕ ГЕС ПАТ "Укргідроенерго", що обумовлено зростанням обсягу відпущеної електроенергії в ОРЕ на 32,6 % (з 10246 млн. кВт·год. до 13587 млн. кВт·год.);

- на 6,4 % (з 42366 млн. грн. до 45091 млн. грн.) зросла вартість електричної енергії, що продавалася в ОРЕ генеруючими компаніями ТЕС, що зумовлено зростанням тарифу відпуску електроенергії в ОРЕ на 7,3 %;

- на 8,97 % (з 34466 млн. грн. до 37577 млн. грн.) зріс обсяг дотацій для компенсації втрат енергопостачальних компаній від постачання електричної енергії за регульованим тарифом пільговим категоріям споживачів. Питома вага дотацій у структурі ОРЦ зросла з 29 % до 30 % (з 195,7 грн./МВт·год до 218,29 грн./МВт·год).

Динаміка основних складових балансу електричної енергії на ОРЕ за 2009 - 2013 роки наведена у додатку 4.3.3.

4.4. Установлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом

Протягом 2013 року НКРЕ проводила роботу щодо регулювання тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом.

Зокрема, Комісією було здійснено аналіз діяльності енергопостачальних компаній за 2012 рік, у результаті якого встановлено, що енергопостачальні компанії отримали додатковий дохід за рахунок перевищення фактичних обсягів корисного відпуску електроенергії споживачам порівняно із затвердженими в тарифах на передачу та на постачання електроенергії.

Крім того, було встановлено, що енергопостачальні компанії отримали додатковий дохід внаслідок економії ТВЕ, зростання обсягів плати за реактивну енергію, що не було враховано як джерело фінансування інвестиційної програми, а також виявлено, що кошти не в повному обсязі були спрямовані на виконання інвестиційної програми 2012 року.

На засіданнях Комісії у формі відкритих слухань за результатами перевірок ліцензійної діяльності за 2012 рік НКРЕ приймала рішення щодо застосування до компаній штрафних санкцій, зокрема зняття з тарифу сум перевищення вартості закупівель Інвестиційної програми на 2012 рік більше ніж на 5 %, а також сум невиконання Інвестиційної програми на 2012 рік у частині реструктуризованих заходів.

Враховуючи наведене, за результатами аналізу щодо отриманого доходу та понесених фактичних витрат на ліцензовану діяльність, а також беручи до уваги постійні звернення енергопостачальних компаній щодо коригування структури тарифів за окремими статтями, за якими відбувається обґрунтоване зростання витрат, Комісією здійснено заходи щодо упорядкування діючої на момент перегляду структури тарифів на передачу та постачання електроенергії з урахуванням фактичного зростання обсягів корисного відпуску електроенергії.

Крім того, НКРЕ протягом 2013 року переглядала енергопостачальним компаніям статтю "Витрати на оплату праці" відповідно до Механізму визначення фонду оплати праці ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженого постановою НКРЕ від 15.11.2007 № 1553.

Середньозважений рівень тарифів на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами у 2013 році становив:

- на 1 класі напруги - 21,63 грн./МВт·год., порівняно з 20,88 грн./МВт·год. у 2012 році (зростання на 3,6 %);

- на 2 класі напруги - 127,19 грн./МВт·год., порівняно з 125,62 грн./МВт·год. у 2012 році (зростання на 1,2 %).

Середньозважений рівень тарифів на постачання електроенергії у 2013 році для споживачів 1 групи (усі споживачі, крім населення) становив 5,14 грн./МВт·год., порівняно з 4,86 грн./МВт·год. у 2012 році (зростання на 5,8 %); для споживачів 2 групи (населення) - 37,00 грн./МВт·год., порівняно з 35,74 грн./МВт·год. у 2012 році (зростання на 3,5 %).

Динаміка середньозважених тарифів на передачу та постачання електроенергії за 2009 - 2013 роки наведена в додатку 4.4.1.

Середні тарифи на передачу та постачання електроенергії у 2013 році наведені у додатку 4.4.2.

4.5. Ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку електричної енергії

На роздрібному ринку НКРЕ встановлює тарифи на електричну енергію для населення та роздрібні тарифи на електричну енергію (для всіх споживачів, крім населення).

Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів формувалися з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 № 745 "Про перехід до єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам", згідно з якою НКРЕ з 1 вересня 2005 року проведено впровадження єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім тарифів на електричну енергію, що відпускається на побутові потреби населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення. Розрахунок єдиних роздрібних тарифів на електроенергію здійснювався відповідно до Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України, затвердженого постановою НКРЕ від 26.08.2005 № 707 (зі змінами).

Протягом 2013 року діяли єдині роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів в усіх регіонах України (крім населення).

Середній роздрібний тариф на електроенергію у 2013 році за структурою складався з ОРЦ на електроенергію (81,4 %), тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) мережами (9,9 %) і тарифу на постачання електричної енергії (0,6 %). Крім того, роздрібний тариф ураховував відшкодування вартості технологічних витрат електроенергії в мережах при її транспортуванні та інші фактори (8,1 %).

Усвідомлюючи важливість для економіки і суспільства стабільності роздрібних цін на електроенергію, НКРЕ протягом 2013 року впроваджувала заходи щодо недопущення необґрунтованого зростання роздрібних тарифів шляхом жорсткого контролю за формуванням їх складових.

Роздрібні тарифи на електричну енергію у грудні 2013 року становили:

- на 1 класі напруги - 81,11 коп./кВт·год., порівняно з 74,37 коп./кВт·год. у грудні 2012 року (зростання на 9,1 %);

- на 2 класі напруги - 103,24 коп./кВт·год., порівняно з 94,67 коп./кВт·год. у грудні 2012 році (зростання на 9,1 %).

Динаміка середньозважених річних роздрібних тарифів на електроенергію для непобутових споживачів за класами напруги у 2009 - 2013 роках наведена в додатку 4.5.1, а їх структура у 2006 - 2013 роках - у додатку 4.5.2.

Зростання середньозважених роздрібних тарифів на електричну енергію для споживачів у 2013 році порівняно з 2012 роком обумовлене, в основному, зростанням ОРЦ. При цьому спостерігається тенденція до зниження частки тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами в структурі роздрібного тарифу на електроенергію.

Негативним фактором у функціонуванні ринку електроенергії залишається високий рівень перехресного субсидіювання промисловими споживачами вартості електричної енергії, що відпускається деяким категоріям споживачів, в першу чергу населенню, за зниженими (фіксованими) тарифами. Підставою для надання зазначеним споживачам зниженого (фіксованого) тарифу на електроенергію є нормативно-правові акти.

Суми компенсації втрат (дотацій) енергопостачальним компаніям від здійснення постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів у 2013 році наведені в додатку 4.5.3. Динаміка сум та структура компенсації втрат енергопостачальним компаніям від здійснення постачання електроенергії окремим категоріям споживачів за 2009 - 2013 роки відображена в додатку 4.5.4.

Тарифи на електричну енергію для населення та порядок їх застосування затверджені постановами НКРЕ від 23.04.2012 № 497 "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" та від 23.04.2012 № 498 "Про затвердження Порядку застосування тарифів на електроенергію" і протягом 2013 року не переглядались.

Тарифи на електроенергію для населення, що діяли протягом звітного періоду, наведено в додатку 4.5.5.

4.6. Реалізація інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва, передачі та постачання електричної енергії

Ліцензіати з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом

У звітному році НКРЕ продовжувала роботу з удосконалення нормативно-правової бази щодо формування та схвалення інвестиційних програм технічного розвитку компаній, контролю за їх виконанням. Зокрема, розроблені зміни до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії щодо вдосконалення процедури розробки, подання, розгляду, схвалення та контролю за виконанням інвестиційних програм.

На 2013 рік НКРЕ розглянула та схвалила інвестиційні програми для всіх 44 ліцензіатів із передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом. У програмах передбачені поквартальні плани виконання робіт та обсяги їх фінансування. Основним джерелом фінансування інвестиційних програм (52 %) є тариф на передачу та постачання електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами відповідної компанії. Разом з цим додатковими джерелами фінансування інвестиційних програм були визначені кошти, які компанії отримали внаслідок небалансу ТВЕ, як оплату за реактивну енергію від споживачів та дохід від збільшення обсягів товарної продукції у 2012 році.

При розгляді інвестиційних програм НКРЕ зокрема враховувала Програми розвитку електромереж напругою 35 - 110 (150) кВ та визначення обсягів реконструкції електромереж напругою 0,4 - 10 кВ на 2012 - 2015 роки, затверджених Міненерговугілля.

Комісія звертала особливу увагу на обґрунтованість запропонованих компаніями заходів і обсягів їх фінансування та пріоритетність спрямування коштів на технічну реконструкцію та модернізацію електричних мереж із урахуванням термінів їх виконання та згідно з програмами розвитку електричних мереж. У 2013 році обсяги фінансування заходів з будівництва, модернізації та реконструкції електричних мереж та обладнання (I розділ інвестиційних програм) були схвалені в сумі 3835 млн. грн. (з ПДВ), що складає 79,5 % від загальної суми схвалених інвестиційних програм. На фінансування робіт, направлених на послідовне зменшення та недопущення понаднормативних витрат електроенергії, було передбачено 8,1 % від загальної суми інвестиційних програм. Решту коштів передбачалося спрямовувати на фінансування заходів із упровадження автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК), будівництва систем зв'язку, реконструкції виробничих приміщень, комп'ютеризації компаній тощо.

Протягом року компанії щоквартально звітували про хід виконання інвестиційних програм. При нагальній необхідності та належному обґрунтуванні Комісія погоджувала зміни до інвестиційних програм. Основними факторами, які спричиняли звернення компаній щодо внесення змін, були продовження виконання заходів інвестиційних програм попередніх періодів, коригування проектно-кошторисної документації, включення до складу інвестиційних програм додаткових заходів за рахунок економії тощо.

Фактичний обсяг виконання інвестиційних програм на 2013 рік склав 4010,9 млн. грн. (з ПДВ), або 83,2 % від запланованого.

Виконання інвестиційних програм на 2013 рік та динаміка фінансування інвестиційних програм за 2003-2013 роки наведена в додатках 4.6.1 та 4.6.2 відповідно.

Порівняно з 2012 роком кількість компаній, які виконали свої інвестиційні програми на 100 %, збільшилась з 19 у 2012 році до 25 - у 2013 році.

Ліцензіат з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

Інвестиційна програма єдиного ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами ДП "НЕК "Укренерго" була схвалена на 2013 рік в обсязі 2934 млн. грн. (з ПДВ). Джерелами її фінансування були визначені тарифні кошти (45,3 %), кредити (40,8 %), кошти Державного бюджету (5,4 %) та інші доходи.

Програмою ДП "НЕК "Укренерго" на 2013 рік зокрема передбачені заходи з будівництва ліній електропередачі 750 кВ для видачі потужностей атомних електростанцій: ПЛ 750 кВ "Рівненська-Київська" з розширенням ПС 750 кВ "Київська" та заходами ПЛ 750 кВ - 656,4 млн. грн. (з ПДВ), ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з підстанцією 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛ 330 кВ - 651,7 млн. грн. (з ПДВ), будівництва ПС 750 кВ "Київська" із заходами ПЛ 750-330 кВ, реконструкції ПС 330/110/10 кВ "Сєвєрна" тощо.

Фактичний обсяг виконання інвестиційної програми ДП "НЕК "Укренерго" на 2013 рік склав 2275 млн. грн. (з ПДВ) або 77,5 %. Недовиконання інвестиційної програми обумовлено, зокрема, недостатністю відповідного бюджетного фінансування, невирішенням питання щодо викупу земельних ділянок, зменшенням обсягів передачі електричної енергії порівняно із запланованим тощо.

Фінансування заходів з підключення до електричних мереж об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

Відповідно до статті 12 Закону України "Про електроенергетику" 5 компаній передбачили у своїх інвестиційних програмах на 2013 рік витрати на фінансування заходів з підключення до електричних мереж об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії в таких обсягах: ДП "НЕК "Укренерго" - 29,8 млн. грн. (з ПДВ), ВАТ "Запоріжжяобленерго" - 175,7 млн. грн. (з ПДВ), ПАТ "Крименерго" - 1,2 млн. грн. (з ПДВ), ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" - 145,4 млн. грн. (з ПДВ), ПАТ "Миколаївобленерго" - 17,2 млн. грн. (з ПДВ), ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" - 2,3 млн. грн. (з ПДВ).

Ліцензіати з виробництва електричної та теплової енергії

У 2013 році фактичне фінансування інвестиційних програм ліцензіатами з виробництва електричної та теплової енергії за рахунок коштів тарифів становило:

- ДП "НАЕК "Енергоатом" - 2118,6 млн. грн. (без ПДВ), або 129,3 % від плану;

- ВАТ "Укргідроенерго" - 1524,8 млн. грн. (без ПДВ), або 100,6 % від плану;

- теплоелектроцентралі (загалом) - 1451,9 млн. грн. (без ПДВ), або 93,8 % від плану.

Щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій

На сьогоднішній день усі 97 працюючих енергоблоків ТЕС України відпрацювали свій розрахунковий ресурс роботи (100 тис. годин), 86 з них відпрацювали межу граничного ресурсу роботи енергоблоків (170 тис. годин), 83 з них перевищили термін фізичного зносу обладнання (200 тис. годин).

Фактичні значення викидів пилу, діоксиду сірки, оксиду азоту значно перевищують граничні рівні, визначені нормативними документами ЄС.

За шістнадцять років незалежності України, з 1991 по 2007 роки, було здійснено реконструкцію та модернізацію тільки двох енергоблоків ТЕС - енергоблока № 4 Старобешівської ТЕС ВАТ "Донбасенерго" та енергоблока № 8 Зміївської ТЕС ВАТ "ДЕК "Центренерго" (за участю Європейського банку реконструкції та розвитку, Консорціуму банків Федеративної Республіки Німеччина KfW та AKA відповідно).

У зв'язку з особливостями ціноутворення на ОРЕ для виробників електричної енергії, ГК ТЕС, які працюють у конкурентних умовах за ціновими заявками, з метою забезпечення можливості їх реконструкції Кабінетом Міністрів України було затверджено план реконструкції та модернізації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей у період до 2020 року (далі - План реконструкції) та порядок фінансування реконструкції (розпорядження КМУ від 08.09.2004 № 648-р "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у період до 2020 року").

Відповідно до пункту 3 зазначеного розпорядження КМУ було рекомендовано НКРЕ: "враховувати в тарифах на вироблювану енергогенеруючими компаніями електроенергію складову, необхідну для забезпечення виконання плану реконструкції теплоелектростанцій і повернення кредитів, використаних з цією метою".

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України Міненерговугілля своїм наказом від 24.05.2006 № 183 затвердило Порядок підготовки та фінансування проектів з метою реалізації Плану реконструкції (далі - Порядок), де був визначений алгоритм розрахунку інвестиційної складової.

Відповідно до Порядку розмір інвестиційної складової, що відшкодовує кошти, залучені для фінансування заходів інвестиційних проектів ТЕС, не пов'язаних з екологічними заходами проекту, не може перевищувати 80 % від кошторисної вартості заходів інвестиційних проектів, не пов'язаних з екологічними заходами проекту, визначеної на стадії ТЕО або стадії Проект.

Розмір інвестиційної складової, що відшкодовує кошти, залучені для фінансування екологічних заходів інвестиційних проектів ТЕС, не може перевищувати 95 % від кошторисної вартості екологічних заходів інвестиційних проектів, визначеної у проектно-кошторисній документації інвестиційного проекту на стадії ТЕО або стадії Проект.

Поряд з цим, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України НКРЕ постановою від 18.07.2013 № 999 затвердила Порядок затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію (далі - Порядок затвердження інвестиційної складової), який визначає умови і процедуру затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію, що продається в Оптовий ринок електричної енергії України.

Результати проведення реконструкції та модернізації передбачають зменшення питомих витрат умовного палива, збільшення встановленої потужності, збільшення діапазону маневреності, подовження терміну експлуатації об'єкта та, в більшості випадків, зменшення концентрації неорганічного пилу у відхідних димових газах до рівня 50 мг/нм-3 і менше, що відповідає нормативним вимогам щодо зазначених викидів у країнах Європейського союзу, які Україна зобов'язалась виконувати.

На 01.01.2014 відповідно до Плану реконструкції розпочато реалізацію 39 проектів реконструкції та модернізації енергоблоків (потужність яких складає близько 42,6 % від загальної встановленої потужності енергоблоків ТЕС, без урахування газомазутних блоків), по яких затверджено загальну величину інвестиційної складової у розмірі близько 17,1 млрд. грн.

Завершені та введені в промислову експлуатацію 13 енергоблоків (потужність яких складає близько 14,3 % від загальної встановленої потужності енергоблоків ТЕС, без урахування газомазутних блоків), а саме:

- У 2009 році - 2 енергоблока (№ 5 Курахівської ТЕС, № 2 Зуївської ТЕС);

- У 2011 році - 2 енергоблока (№ 7 Курахівської ТЕС, № 1 Зуївської ТЕС);

- У 2012 році - 5 енергоблоків (№ 7 Бурштинської ТЕС, № 8 Курахівської ТЕС, № 3 Криворізької ТЕС, № 10 Луганської ТЕС, № 9 Придніпровської ТЕС);

- У 2013 році - 4 енергоблоків (№ 4 Зуївської ТЕС, № 6 Курахівської ТЕС, № 1 Запорізької ТЕС, № 13 Старобешівської ТЕС).

Також завершена реконструкція електрофільтрів 2 енергоблоків та відкритого розподільчого пристрою Бурштинської ТЕС.

Станом на 01.01.2014 на 7 енергоблоках ТЕС відбувається фізична реалізація проектів реконструкції та 2 енергоблоки знаходяться у дослідно-промисловій експлуатації. Встановлена потужність енергоблоків за результатами реконструкції з 2009 по 2013 рік зросла на 256 МВт (у т. ч. у 2013 році - на 95 МВт), а ресурс роботи подовжено на 15 - 20 років.

4.7. Виконання заходів щодо зниження витрат електричної енергії на її транспортування електричними мережами

Розробка та прийняття нормативно-правових актів

Протягом 2013 року для приведення нормативної бази НКРЕ до вимог чинного законодавства, а також вирішення питань щодо підготовки до впровадження стимулюючого регулювання з метою зниження нормативних технологічних витрат електроенергії ліцензіатами з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами було розроблено та постановою НКРЕ від 15.08.2013 № 1110 затверджено Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (далі - Положення).

Положенням, зокрема, шляхом застосування понижуючих коефіцієнтів до розрахунку нормативних технологічних втрат, запроваджено механізм стимулювання електропередавальних компаній, які застосовують при формуванні тарифів механізм стимулюючого регулювання, до зменшення рівня фактичних технологічних витрат.

З метою реалізації норм Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" для створення передумов забезпечення ефективного функціонування повномасштабного ринку електричної енергії, з урахуванням особливостей перехідного періоду шляхом поступового вдосконалення механізмів тарифоутворення магістральних та міждержавних електричних мереж, Комісією розроблено проект Положення про порядок відшкодування витрат електроенергії в магістральних та міждержавних електричних мережах, який планується затвердити відповідно до вимог законодавства у 2014 році.

Поточна діяльність

Протягом звітного року НКРЕ розглянула, проаналізувала та постановами від 14.03.2013 № 246 та від 13.06.2013 № 686 затвердила 40 ліцензіатам економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ) в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами для 1 та 2 класів напруги, які беруть участь у розрахунках роздрібних тарифів на електричну енергію. Слід зазначити, що з метою недопущення збільшення роздрібних тарифів споживачам електричної енергії ЕКНТВЕ на II-IV квартали 2013 року та на I квартал 2014 року були затверджені Комісією на рівні не більшому від рівня ЕКНТВЕ аналогічних розрахункових періодів (кварталів) минулого року.

Крім того, за результатами роботи ліцензіатів щомісячно за формою 2-НКРЕ аналізувалися величини коригування нормативного значення технологічних витрат електроенергії (тис. кВт·год.) та їх вартість.

У звітному році НКРЕ продовжувала роботу з удосконалення механізму стимулювання енергорозподільних компаній до зниження та недопущення понаднормативних витрат електричної енергії. Реалізація зазначеного здійснювалась шляхом:

передбачення у тарифі на передачу електричної енергії коштів для закупівлі нових чи модернізації діючих засобів комерційного обліку та поліпшення збутової роботи;

застосування коригуючого (знижуючого) коефіцієнта за наявність понаднормативних втрат електричної енергії до нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок енергорозподільних компаній, у яких рівень відношення нетехнічних (понаднормативних) втрат електроенергії до коефіцієнта нормативних технологічних витрат електричної енергії більше граничного;

збільшення коштів на розвиток матеріальної бази енергорозподільних компаній у рамках виконання інвестиційних програм.

За 2013 рік звітні (фактичні) технологічні витрати електроенергії в електричних мережах енергорозподільних компаній складають 16440,0 млн. кВт·год. або 10,17 %, що на 1083,5 млн. кВт·год., або на 0,37 в. п., менше, ніж за 2012 рік. Зазначене зниження відбулося завдяки вказаним вище заходам щодо стимулювання енергорозподільних компаній до зниження технологічних витрат електричної енергії.

Слід зазначити, що переважна більшість енергорозподільних компаній протягом звітного року зменшила звітні технологічні витрати електроенергії порівняно з 2012 роком.

Збільшення цих витрат за звітний період допустили:

ПАТ "Вінницяобленерго" - на 0,03 в. п.;

ПАТ "Київобленерго" - на 0,41 в. п.;

ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" - на 0,01 в. п.;

ПАТ "Східно-Кримська ЕК" - на 0,36 в. п.;

ТОВ "Сервіс-Інвест" - на 0,06 в. п.;

ДТГО "ПЗЗ" - на 0,30 в. п.;

Львівська залізниця - на 0,90 в. п.

Нормативні витрати в електричних мережах енергорозподільних компаній за 2013 рік складають 18678,4 млн. кВт·год., або 11,56 %, що на 0,05 % менше, ніж у минулому році.

Слід зауважити, що 35 енергорозподільних компаній (87,5 % від їх загальної кількості) за результатами роботи за 2013 рік мають звітні (фактичні) витрати менше нормативних.

За 2013 рік різниця між звітними (фактичними) та нормативними витратами електроенергії (небаланс) в електричних мережах енергорозподільних компаній склала (-2238,5) млн. кВт·год. або (-1,38 %), що менше на (-460,17) млн. кВт·год., або на (-0,31 %), ніж у 2012 році.

Фактичні втрати електроенергії, більші нормативних за 2013 рік, мають наступні енергорозподільні компанії:

- ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" - 0,05 в. п.;

- ПАТ "Східно-Кримська ЕК" - 0,27 в. п.;

- ТОВ "Енергія-Новояворівськ" - 0,01 в. п.;

- ДТГО "ПЗЗ" - 0,23 в. п.;

- Львівська залізниця - 1,65 в. п.

У додатку 4.7.1 наведено динаміку технологічних витрат електричної енергії в електромережах України 0,38 - 750 кВ за 2002 - 2013 роки.

4.8. Установлення тарифів на виробництво теплової енергії

Тарифи на виробництво теплової енергії, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і когенераційних установках, встановлюються з урахуванням планових обсягів виробництва, обґрунтованих витрат, необхідних для забезпечення виробничого процесу, та коштів на фінансування інвестиційних програм, погоджених Міненерговугілля. Тарифи для ліцензіатів, що здійснюють як виробництво електричної, так і теплової енергії, встановлюються одночасно, при цьому умовно-постійні витрати між видами виробництва розподіляються пропорційно витратам палива на виробництво електричної енергії та на виробництво теплової енергії.

АЕС

Тариф на виробництво теплової енергії, що виробляється на атомних станціях ДП "НАЕК "Енергоатом", з початку 2013 року становив 33,49 грн./Гкал, з 1 лютого - 34,88 грн./Гкал, а з 1 серпня - 35,85 грн./Гкал.

ТЕЦ

Тарифи на 2013 рік встановлювались з урахуванням таких цін на природний газ:

- що використовується для виробництва теплової енергії та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання - 1091,00 грн. за 1000 м-3 (без ПДВ);

- що використовується для виробництва теплової енергії для промислових споживачів та бюджетних установ - 3884,78 грн. за 1000 м-3 (без ПДВ), яка включає ціну природного газу на рівні 3509,00 грн. за 1000 м-3 (без ПДВ), тариф на транспортування природного газу 305,60 грн. за 1000 м-3 (без ПДВ) та збір у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ на рівні 2 %.

Відповідно до Процедури перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії НКРЕ переглянула та встановила тарифи на виробництво теплової енергії для суб'єктів господарської діяльності з 04.07.2013 з урахуванням ціни природного газу 3823,78 грн. за 1000 м-3 (без ПДВ).

Діапазон затверджених тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється ТЕЦ (в залежності від структури палива та техніко-економічних показників ТЕЦ), у 2013 році складає:

- для промислових споживачів та бюджетних установ - від 36,33 грн./Гкал (ПАТ "Авдіївський КХЗ", яке спалювало коксовий та доменний газ за ціною 20,16 грн. за 1000 м-3 (без ПДВ)) до 950,21 грн./Гкал (ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ", яке спалювало природний газ за ціною 3884,78 грн. за 1000 м-3 (без ПДВ));

- для населення - від 168,44 грн./Гкал (КП "Харківські теплові мережі" філія ТЕЦ-3) до 352,30 грн./Гкал (ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ").

Середньозважений тариф на виробництво теплової енергії для ТЕЦ за 2013 рік складає:

- для населення - 192,01 грн./Гкал;

- для промислових споживачів та бюджетних установ - 457,27 грн./Гкал.

ТЕС

Тарифи на виробництво теплової енергії по ТЕС на 2013 рік не переглядались, за винятком тарифу на виробництво теплової енергії Зміївської ТЕС ВАТ "ДЕК "Центренерго", який переглянуто у зв'язку зі зміною обсягів виробництва теплової енергії та встановлено на рівні 168,90 грн./Гкал (без ПДВ).

Середній тариф на виробництво теплової енергії по ТЕС на 2013 рік становив 207,63 грн./Гкал, при цьому діапазон тарифів по генкомпаніях знаходився у межах від 163,97 до 245,37 грн./Гкал.

Виробники теплової енергії з нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії

Протягом 2013 року спостерігалось суттєве збільшення кількості об'єктів теплоенергетики, на яких встановлювались установки з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії. Так, НКРЕ встановила тарифи на виробництво теплової енергії 20 суб'єктам господарювання, які виробляють теплову енергію з використанням в якості палива щепи, брикетів, пеллет та торфу.

Станом на кінець 2013 року тарифи на виробництво теплової енергії встановлено 36 суб'єктам господарювання, які використовують нетрадиційні джерела енергії. Загальна встановлена потужність таких об'єктів складає 100,7 Гкал/год., а виробництво ними теплової енергії у 2013 році становить 139,4 Гкал. Середньозважений тариф на виробництво теплової енергії для зазначених суб'єктів господарювання за планом складає 317,20 грн./Гкал, а без врахування ТОВ "Приколотнянський олійноекстраційний завод", який виробляє теплову енергію з використанням в якості палива відходів основної діяльності (лушпиння соняшника), - 530,40 грн./Гкал.

5. РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ

5.1. Засади функціонування ринку природного газу

Правову основу функціонування ринку природного газу становлять Конституція України, Закон України "Про засади функціонування ринку природного газу", Кодекс України про надра, Закони України "Про трубопровідний транспорт", "Про природні монополії", "Про нафту і газ", "Про енергозбереження", "Про угоди про розподіл продукції", "Про захист економічної конкуренції", "Про газ (метан) вугільних родовищ", "Про охорону навколишнього природного середовища", міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інші акти законодавства.

Ринок природного газу України будується, зокрема, на засадах вільного вибору споживачами постачальників природного газу; забезпечення рівних можливостей замовників для доступу до Єдиної газотранспортної системи України; вільної торгівлі природним газом; недопущення дій, спрямованих на спричинення збитків суб'єктам ринку; забезпечення захисту прав та інтересів споживачів природного газу; відповідальності суб'єктів ринку за порушення правил діяльності на ринку природного газу та умов договорів.

Учасниками ринку природного газу є власники природного газу, газодобувні підприємства, газотранспортні підприємства, газорозподільні підприємства, постачальники природного газу та споживачі.

До основних газодобувних підприємств належать ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз", ПАТ "Укрнафта", які загалом видобувають близько 90 % газу власного видобутку.

Підприємствами, які здійснюють транспортування природного газу магістральними трубопроводами, є ПАТ "Укртрансгаз" та ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз".

За підсумками 2013 року в Україні налічується:

- 50 підприємств, що здійснюють розподіл природного газу;

- 49 підприємств, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом;

- 294 підприємства, що здійснюють постачання природного газу за нерегульованим тарифом.

Найбільшим власником газу є НАК "Нафтогаз України", який є також основним імпортером (близько 50 %) природного газу.

Спрощену модель ринку природного газу, що діяла у 2013 році, представлено в додатку 5.1.1.

Система розрахунків газопостачальних підприємств з власниками природного газу, газотранспортними і газорозподільними підприємствами регулюється постановами Кабінету Міністрів України "Про забезпечення споживачів природним газом" від 27.12.2001 № 1729, "Про вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природний газ" від 26.03.2008 № 247 та постановою НКРЕ від 02.08.2012 № 1000 "Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу", відповідно до яких встановлені Порядок забезпечення споживачів природним газом; Порядок відкриття (закриття) поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ; Порядок проведення розрахунків за природний газ; Порядок розподілу та перерахування коштів, що надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника та його структурних підрозділів, та механізм розрахунку гарантованим постачальником нормативу перерахування коштів.

За даними постачальників природного газу за регульованим тарифом (гарантованих постачальників) та НАК "Нафтогаз України", за 12 місяців 2013 року загальні фактичні обсяги постачання природного газу різним категоріям споживачів склали 33354,4 млн. м-3, зокрема для потреб:

- населення - 16968,8 млн. м-3;

- установ і організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, - 843,9 млн. м-3;

- ТКЕ - 9998,0 млн. м-3;

- промислових підприємств та інших категорій споживачів - 5543,7 млн. м-3.

Рівень розрахунків споживачів з постачальниками природного газу за регульованим тарифом (з урахуванням оплати за спожитий природний газ у минулі періоди) та НАК "Нафтогаз України" становить:

- для населення - 98,69 %;

- для установ і організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, - 102,94 %;

- для ТКЕ - 29,86 %;

- для промислових підприємств та інших категорій споживачів - 93,92 %.

Інформація про споживання природного газу різними категоріями споживачів та рівні їх оплати з постачальниками природного газу за регульованим тарифом за 2009-2013 роки наведені у додатках 5.1.2 та 5.1.3.

5.2. Регулювання взаємовідносин суб'єктів на ринку природного газу

Основними цілями і завданнями діяльності Комісії в нафтогазовому комплексі є:

- державне регулювання відносин суб'єктів ринку природного газу;

- участь у формуванні і забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сфері функціонування ринків газу, нафти і нафтопродуктів;

- забезпечення проведення цінової і тарифної політики у нафтогазовому комплексі;

- забезпечення ефективності функціонування товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;

- участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин на ринку природного газу;

- захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку природного газу.

Державне регулювання ринку природного газу здійснюється відповідно до положень Законів України "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про природні монополії", "Про нафту і газ", "Про захист економічної конкуренції", "Про трубопровідний транспорт", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про газ (метан) вугільних родовищ".

Правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку природного газу визначаються Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу" (далі - Закон України).

Відповідно до частини першої статті 9 Закону України ринок природного газу функціонує на конкурентних засадах, за винятком діяльності суб'єктів природних монополій.

На виконання вимог частини п'ятої статті 16 Закону України, у 2013 році Комісією було здійснено моніторинг звітів щодо результатів проведених заходів з відокремлення функцій з розподілу і постачання природного газу в 2012 році та планів заходів з відокремлення функцій з розподілу і постачання природного газу на 2013 рік, наданих газорозподільними підприємствами (45 газорозподільних підприємств).

Дія статті 16 Закону України в частині обов'язкового відокремлення функцій з розподілу та постачання природного газу не поширюється на газорозподільні підприємства, які, згідно з вимогами статті 55 Господарського кодексу України, є малими (п'ять підприємств).

За результатами моніторингу було встановлено, що газорозподільними підприємствами у 2012 році було проведено підготовчі та організаційні заходи стосовно відокремлення функцій з розподілу та постачання природного газу.

При цьому остаточне відокремлення функцій з розподілу та постачання природного газу газорозподільними підприємствами, відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону, має відбутися до 1 січня 2015 року.

Результати проведеного моніторингу оприлюднено на сайті Комісії у березні 2013 року.

Частиною третьою статті 9 Закону України встановлено, що суб'єкти ринку природного газу провадять свою діяльність на підставі договорів, що укладаються відповідно до законодавства.

Транспортування природного газу здійснюється відповідно до договору, укладеного на підставі Типового договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затвердженого постановою НКРЕ від 22.09.2011 № 1579.

Відносини на ринку природного газу у частині розподілу природного газу та постачання природного газу за регульованим тарифом регулюються Типовим договором на розподіл природного газу, затвердженим постановою НКРЕ від 06.09.2012 № 1164, та Типовим договором на постачання природного газу за регульованим тарифом, затвердженим постановою НКРЕ від 22.09.2011 № 1580.

Врегулювання договірних відносин у сфері купівлі-продажу природного газу здійснюється на підставі Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу), затвердженого постановою НКРЕ від 05.07.2012 № 849.

Зберігання (закачування, відбір) природного газу здійснюється відповідно до договору, укладеного відповідно до Типового договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу, затвердженого постановою НКРЕ від 01.11.2012 № 1398.

Відносини, які виникають між газопостачальними, газорозподільними, газотранспортними підприємствами та споживачами природного газу (крім населення), регулюються Правилами користування природним газом для юридичних осіб, затвердженими постановою НКРЕ від 13.09.2012 № 1181 (далі - Правила).

Правила визначають права та обов'язки суб'єктів ринку природного газу та встановлюють вимоги до здійснення комерційного обліку газу, визначення межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, визначають умови припинення (обмеження) та відновлення постачання/розподілу/транспортування природного газу, встановлюють порядок укладення договорів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, розподіл та постачання природного газу.

Правовідносини, що виникають під час надання доступу до магістрального газопроводу, мереж газодобувних підприємств, розподільних трубопроводів та підземних сховищ газу, регулюються Порядком доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженим постановою НКРЕ від 19.04.2012 № 420.

Порядок доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України забезпечує рівні права доступу всіх суб'єктів ринку природного газу до Єдиної газотранспортної системи України, що сприяє захисту прав та інтересів кожного учасника газового ринку, встановленню послідовних та прозорих процедур надання замовникам послуг з транспортування природного газу магістральними та розподільними газопроводами, зберігання газу, приєднання об'єктів систем газопостачання замовників до магістральних та розподільних газопроводів, підвищенню взаємної відповідальності газодобувних, газотранспортних, газорозподільних, газопостачальних підприємств та споживачів природного газу.

З 01.01.2013 набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій", яким внесено зміни до Закону України.

Так, згідно зі статтею 7-1 Закону України, власники складових Єдиної газотранспортної системи України зобов'язані передати належні їм складові Єдиної газотранспортної системи України у власність, господарське відання чи користування газотранспортному або газорозподільному підприємству чи укласти з газотранспортним або газорозподільним підприємством договір про експлуатацію таких складових.

Експлуатація Єдиної газотранспортної системи України здійснюється виключно газотранспортними або газорозподільними підприємствами.

Передача складових Єдиної газотранспортної системи України здійснюється на підставі договорів, укладених відповідно до Типових договорів, затверджених НКРЕ.

При цьому укладені договори між власниками газових мереж та газорозподільним (газотранспортним) підприємством повинні відповідати Типовим договорам, затвердженим такими постановами НКРЕ:

- від 07.03.2013 № 226 "Про затвердження Типового договору на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)";

- від 07.03.2013 № 227 "Про затвердження Типового договору на користування складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)";

- від 07.03.2013 № 228 "Про затвердження Типового договору на експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)".

Основним принципом, покладеним в основу вказаних вище нормативно-правових актів, є врегулювання питань, пов'язаних із передачею газових мереж (складових Єдиної газотранспортної системи України) у користування, господарське відання та експлуатацію тим суб'єктам природних монополій, які безпосередньо здійснюють транспортування або розподіл природного газу цими мережами та мають забезпечити надійність доставки природного газу споживачам, ефективне використання складових Єдиної газотранспортної системи України, їх збереження та відновлення.

Основні відмінності правових наслідків вчинення правочину з використання типових договорів наведено у таблиці 5.2.1.

Таблиця 5.2.1

Правові наслідки вчинення правочину з використанням Типових договорів

Типовий договір на

Господарське відання

Користування

Експлуатацію

1

Набуття права власності ГП (ГТП) (у розрізі правомочності володіння, користування, розпорядження)

ГП (ГТП) набуває обмежене право власності (повне володіння, повне користування, але розпорядження лише за погодженням з Власником)

ГП (ГТП) не набуває права власності

ГП (ГТП) не набуває права власності

2

Оплата в рамках договору

Відсутня

Відсутня

Власник регулярно оплачує ГП (ГТП) вартість обслуговування газорозподільних мереж

3

Суб'єкт, який в результаті правочину стає балансоутримувачем газорозподільних мереж

ГП (ГТП)

ГП (ГТП)

Власник

4

Можливість приєднання замовників

Без обмежень

За погодженням з власником

За погодженням з власником

5

Кому належать відокремлювані поліпшення (в результаті капітального, поточного ремонту)

Власнику

ГП (ГТП)

Власнику

6

Кому належать невідокремлювані поліпшення (в результаті капітального, поточного ремонту)

Власнику

Власнику

Власнику

З метою забезпечення захисту прав споживачів, на виконання підпункту 153.1 пункту 153 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128/2013, НКРЕ було прийнято постанову від 20.06.2013 № 709 "Про підвищення якості обслуговування споживачів природного газу" (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 за № 1088/23620), головною метою якої є забезпечення захисту прав споживачів газу та підвищення якості надання послуг з газопостачання, зокрема рівня поінформованості споживачів природного газу щодо їх прав, цін на природний газ тощо.

Зазначеною постановою встановлено, що для забезпечення інформування споживачів природного газу, зокрема щодо їх прав та установлених цін відповідним категоріям споживачів, гарантовані постачальники природного газу щорічно розміщують відповідну інформацію через їх офіційні веб-сайти та платіжні документи відповідно до затверджених цією постановою форм.

Реалізація зазначеної постанови забезпечить дотримання прозорості у відносинах між гарантованими постачальниками природного газу та споживачами природного газу, а також сприятиме підвищенню ефективності роботи газопостачальних підприємств.

Відповідно до положень статті 18 Закону України гарантовані постачальники природного газу відкривають в установах уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів.

Згідно з Законом України, гарантований постачальник - визначене у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, газопостачальне підприємство, яке не має права відмовити споживачу в укладенні договору на постачання природного газу.

Згідно з положеннями пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 № 705 "Про визначення гарантованих постачальників природного газу", гарантованим постачальником природного газу для промислових споживачів, річний обсяг споживання природного газу яких перевищує 3 млн. куб. метрів, та підприємств, що здійснюють виробництво теплової енергії, є Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

НАК "Нафтогаз України", як гарантований постачальник, відкрив у кінці 2013 року окремі поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за спожитий природний газ, від:

- суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, зокрема із застосуванням блочних (модульних) котелень, установлених на даху та прибудованих (у разі використання природного газу для виробництва і надання населенню та релігійним організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання і за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води);

- суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, зокрема із застосуванням блочних (модульних) котелень, установлених на даху та прибудованих (в обсягах природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами та організаціями та іншими споживачами, крім населення та релігійних організацій);

- промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання (річний обсяг споживання природного газу яких перевищує 3 млн. куб. метрів).

Наступним кроком для виконання зазначених вище норм законодавства є укладення НАК "Нафтогаз України" окремих договорів на транспортування/розподіл природного газу з газотранспортними та газорозподільними підприємствами.

Розпочата робота з розробки нормативно-правової бази ринку природного газу буде спрямована на розробку проектів постанов НКРЕ:

- "Про внесення змін до Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу";

- "Про затвердження Змін до Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж";

- "Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання";

- "Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання";

- "Про затвердження Змін до Правил користування природним газом для юридичних осіб".

Крім того, у 2014 році Комісією буде здійснюватися робота щодо вдосконалення нормативно-правової бази, зокрема, планується внесення змін до Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу), затвердженого постановою НКРЕ від 05.07.2012 № 849, Типового договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затвердженого постановою НКРЕ від 22.09.2011 № 1579 та Типового договору на розподіл природного газу, затвердженого від 06.09.2012 № 1164.

5.3. Тарифна політика в нафтогазовому комплексі

Регулювання цін (тарифів) на продукцію (послуги) суб'єктів природних монополій в паливно-енергетичному комплексі України НКРЕ здійснює керуючись принципами регулювання, визначеними чинним законодавством, основним з яких є принцип збалансованості економічних інтересів суспільства, виробників і споживачів їх продукції та послуг.

Він передбачає, з однієї сторони, встановлення економічно обґрунтованих цін (тарифів), тобто компенсуючих поточні витрати природних монополій і капіталовкладення в розвиток та модернізацію газотранспортної системи України, а з іншої сторони, врахування економічних можливостей споживачів - рівня платоспроможного попиту.

Постановою НКРЕ від 28.07.2011 № 1384 затверджено Порядок формування тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу, який забезпечує єдиний підхід до формування тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу для газотранспортних, газорозподільних, газопостачальних та газозберігаючих підприємств.

Діючий механізм встановлення тарифів на послуги з транспортування природного газу передбачає встановлення єдиного загального тарифу на транспортування природного газу для всіх споживачів України за виключенням споживачів, які отримують природний газ безпосередньо з магістральних газопроводів. Загальний тариф на послуги з транспортування природного газу територією України встановлюється за принципом "поштової марки", тобто всі споживачі сплачують за транспортні послуги однакову вартість незалежно від відстані транспортування.

Тарифи на транспортування природного газу розподільними трубопроводами для газорозподільних підприємств встановлюються виходячи з рівня їх експлуатаційних витрат та обсягів протранспортованого газу.

Тарифи на транспортування природного газу магістральними трубопроводами в межах території ліцензованої діяльності газорозподільного підприємства визначаються як різниця між розміром загального тарифу та тарифом, встановленим газорозподільному підприємству.

Процедура встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу, затверджена постановою НКРЕ від 03.04.2013 № 369.

На виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128/2013, та з метою удосконалення тарифоутворення в нафтогазовому комплексі, впровадження методології стимулюючого тарифоутворення для газорозподільних підприємств НКРЕ протягом 2013 року розроблено та затверджено:

Порядок формування тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами на основі багаторічного стимулюючого регулювання (постанова НКРЕ від 28.11.2013 № 1499);

Порядок визначення регуляторної бази активів суб'єктів, що здійснюють розподіл природного газу (постанова НКРЕ від 28.11.2013 № 1500).

Щодо тарифів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та на постачання природного газу за регульованим тарифом

Розрахунок тарифів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для газотранспортних підприємств здійснюється відповідно до Методики розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затвердженої постановою НКРЕ від 04.09.2002 № 984.

Розрахунок тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для газорозподільних та газопостачальних підприємств здійснюється відповідно до Методики розрахунку тарифів на транспортування та постачання природного газу для підприємств з газопостачання та газифікації, затвердженої постановою НКРЕ від 04.09.2002 № 983.

Протягом січня - червня 2013 року діяли такі рівні тарифів (без урахування ПДВ) (постанова НКРЕ від 28.12.2011 № 131 (зі змінами):

- загальний тариф на транспортування природного газу в розмірі 305,60 грн. за 1000 м-3;

- тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів - 265,10 грн. за 1000 м-3;

- розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" - 106,90 грн. за 1000 м-3;

- розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ДАТ "Чорноморнафтогаз" - 83,20 грн. за 1000 м-3;

- середньозважений тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами - 198,70 грн. за 1000 м-3;

- середньозважений тариф на постачання природного газу - 43,70 грн. за 1000 м-3.

З 01 липня 2013 року, у зв'язку зі зміною ціни природного газу на виробничо-технологічні витрати та нормовані втрати природного газу в трубопроводах, постановою НКРЕ від 27.06.2013 № 807 встановлено такі рівні тарифів (без урахування ПДВ):

- загальний тариф на транспортування природного газу - в розмірі 295,60 грн. за 1000 м-3;

- розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для Публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" - у розмірі 93,90 грн. за 1000 м-3;

- розрахунковий середній тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для Публічного акціонерного товариства "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" - у розмірі 69,90 грн. за 1000 м-3;

- середньозважений тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами - у розмірі 201,70 грн. за 1000 м-3.

Постановами НКРЕ від 28.12.2011 № 132 - № 183 (зі змінами) встановлено тарифи на транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом для газорозподільних та газопостачальних підприємств.

Динаміку тарифів на транспортування та постачання природного газу за 2009-2013 роки наведено в додатку 5.3.1.

Щодо тарифів на послуги із зберігання природного газу в підземних сховищах

Розрахунок тарифів на зберігання природного газу для газозберігаючих підприємств здійснюється у відповідності до Методики розрахунку тарифів за надані послуги з закачування, зберігання та відбору природного газу з підземних сховищ, затвердженої постановою НКРЕ від 22.06.2000 № 701. Сумарний тариф на зберігання природного газу включає три окремі тарифи: на закачування, зберігання та відбір природного газу.

Протягом січня - червня 2013 року діяли такі рівні тарифів на зберігання (закачування, зберігання та відбір) природного газу в підземних сховищах для Дочірньої компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (без урахування ПДВ) (постанова НКРЕ від 11.05.2006 № 575):

- тариф на зберігання природного газу - в розмірі 18,00 грн. за 1000 м-3;

- тариф на закачування природного газу - в розмірі 7,50 грн. за 1000 м-3;

- тариф на відбір природного газу - в розмірі 7,50 грн. за 1000 м-3.

З 01 липня 2013 року постановою НКРЕ від 26.06.2013 № 741 для Публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" встановлено такі рівні тарифів (без урахування ПДВ):

- тариф на закачування природного газу - в розмірі 32,90 грн. за 1000 м-3;

- тариф на зберігання природного газу - в розмірі 46,20 грн. за 1000 м-3;

- тариф на відбір природного газу - в розмірі 32,90 грн. за 1000 м-3.

З 02 вересня 2013 року по 30 квітня 2014 року постановою НКРЕ від 02.09.2013 № 1201 для Публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" встановлено такі рівні тарифів (без урахування ПДВ):

- тариф на зберігання природного газу - в розмірі 18,00 грн. за 1000 м-3;

- тариф на закачування природного газу - в розмірі 7,50 грн. за 1000 м-3;

- тариф на відбір природного газу - в розмірі 7,50 грн. за 1000 м-3.

Діючі тарифи (без урахування ПДВ) для ДАТ "Чорноморнафтогаз" установлено постановою НКРЕ від 30.06.2011 № 1114:

- на закачування природного газу - в розмірі 35,10 грн. за 1000 м-3;

- на зберігання природного газу - в розмірі 37,60 грн. за 1000 м-3;

- на відбір природного газу - в розмірі 33,90 грн. за 1000 м-3.

Щодо тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами

Розрахунок тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами для нафтотранспортних підприємств здійснюється відповідно до Методики розрахунку тарифів за надані послуги з транспортування нафти територією України магістральними нафтопроводами, перевалки та наливу нафти, затвердженої постановою НКРЕ від 30.07.99 № 993.

Діючі тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами для ПАТ "Укртранснафта" встановлено постановами НКРЕ від 01.03.2007 № 287, від 03.09.2009 року № 1011, від 11.08.2011 № 1439 та від 20.12.2012 № 1664.

Усього встановлено тарифи по 34 маршрутах транспортування нафти магістральними трубопроводами.

Протягом 2013 року тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами не змінювались.

Діючі тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами для споживачів України наведено в додатку 5.3.2.

Щодо тарифів на транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами для споживачів України

Діючі тарифи на транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами для Дочірнього підприємства "ПрикарпатЗахідтранс" Південно-Західного відкритого акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів установлено постановою НКРЕ від 09.07.2010 № 809.

Усього встановлено тарифи по 3 маршрутах транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами для споживачів України.

Протягом 2013 року тарифи на транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами не змінювались.

Діючі тарифи на транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами для споживачів України наведено в додатку 5.3.3.

Щодо тарифів на транспортування рідкого аміаку магістральними трубопроводами, що постачається споживачам України

Діючі тарифи на транспортування аміаку магістральними трубопроводами для УДП "Укрхімтрансаміак" установлено постановою НКРЕ від 30.07.2009 № 897.

Усього встановлено тарифи по 26 маршрутах транспортування аміаку магістральними трубопроводами для споживачів України.

Протягом 2013 року тарифи на транспортування рідкого аміаку магістральними трубопроводами не змінювались.

Діючі тарифи на транспортування аміаку магістральними трубопроводами для споживачів України наведено в додатку 5.3.4.

5.4. Цінова політика в нафтогазовому комплексі

Відповідно до законодавства НКРЕ установлює роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення; граничні рівні цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання; граничні рівні цін на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню і релігійним організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води); ціни на товарний природний газ власного видобутку для суб'єктів, визначених законом.

Щодо цін на природний газ для потреб населення та дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія"

Роздрібні ціни на природний газ для потреб населення розраховуються з урахуванням ціни газу власного видобутку як товару, цільової надбавки, податку на додану вартість та тарифів на транспортування, розподіл та постачання газу населенню.

Протягом 2013 року діяли роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення та дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія", затверджені постановою НКРЕ від 13.07.2010 № 812, а саме:

- за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м-3 на рік:

за наявності газових лічильників - 72,54 коп. за 1 м-3;

за відсутності газових лічильників - 79,80 коп. за 1 м-3;

- за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м-3 на рік:

за наявності газових лічильників - 109,80 коп. за 1 м-3;

за відсутності газових лічильників - 120,78 коп. за 1 м-3;

- за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м-3 на рік:

за наявності газових лічильників - 224,82 коп. за 1 м-3;

за відсутності газових лічильників - 247,32 коп. за 1 м-3;

за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м-3 на рік:

за наявності газових лічильників - 268,56 коп. за 1 м-3;

за відсутності газових лічильників - 295,41 коп. за 1 м-3.

Зазначені роздрібні ціни на природний газ розраховані відповідно до Тимчасового порядку установлення роздрібних цін на природний газ для населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1697, з урахуванням дотримання вартісного балансу закупівлі та реалізації природного газу суб'єкта, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу для населення, і враховують обґрунтовані витрати НАК "Нафтогаз України", пов'язані із закупівлею природного газу та його реалізацією населенню.

Динаміку роздрібних цін на природний газ для потреб населення за 2007 - 2013 роки наведено в додатку 5.4.1.

Щодо граничного рівня ціни на природний газ для підприємств теплокомуненерго

Протягом 2013 року діяв граничний рівень ціни на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) (далі - підприємства ТКЕ), з урахуванням збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом, податку на додану вартість, затверджений постановою НКРЕ від 13.07.2010 № 813, на рівні 1309,20 грн. за 1000 м-3.

Динаміку цін на природний газ для підприємств ТКЕ (населення) за 2009-2013 роки наведено в додатку 5.4.2.

Щодо граничних рівнів цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання

Визначення граничних рівнів цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 2013 рік, здійснювалось з урахуванням ціни імпортованого природного газу відповідно до контракту купівлі-продажу природного газу між ВАТ "Газпром" та НАК "Нафтогаз України" на 2009-2019 роки, офіційного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком України, витрат імпортера, пов'язаних з закупівлею і реалізацією природного газу, та річних обсягів споживання імпортованого природного газу зазначеними споживачами відповідно до прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу по Україні на 2013 рік.

З 01 січня 2013 року НКРЕ затверджено граничні рівні цін на природний газ без урахування податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу для:

- установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, - на рівні 3509,00 грн. за 1000 м-3 (постанова НКРЕ від 28.12.2012 № 1848);

- промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання - на рівні 3509,00 грн. за 1000 м-3 (постанова НКРЕ від 28.12.2012 № 1849).

При цьому зазначені граничні рівні цін діяли протягом січня - червня 2013 року.

З 01 липня 2013 року НКРЕ затверджено граничні рівні цін на природний газ без урахування податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу для:

- установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, - на рівні 3459,00 грн. за 1000 м-3 (постанова НКРЕ від 27.06.2013 № 752);

- промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання - на рівні 3459,00 грн. за 1000 м-3 (постанова НКРЕ від 27.06.2013 № 753).

При цьому зазначені граничні рівні цін діяли протягом липня - грудня 2013 року.

Динаміку цін на природний газ для бюджетних, промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання за 2009-2013 роки наведено в додатку 5.4.2.

Щодо цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток

Відповідно до статті 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" підприємства, частка держави у статутному фонді яких становить 50 відсотків та більше, господарські товариства, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких перебувають у статутному фонді інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність та/або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісяця здійснюють продаж усього товарного природного газу, видобутого на підставі спеціальних дозволів на користування надрами в межах території України, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на формування такого ресурсу, за закупівельними цінами, які для кожного суб'єкта господарювання - власника спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами щороку встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, згідно із затвердженим нею Порядком формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток.

Протягом 2013 року діяли такі рівні цін на товарний природний газ, встановлені НКРЕ для:

- ПАТ "Укргазвидобування" - 349,2 грн. за 1000 м-3 без ПДВ (постанова НКРЕ від 27.12.2012 № 1830);

- ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз" - 440 грн. за 1000 м-3 без ПДВ (постанова НКРЕ від 27.12.2012 № 1831);

- ПАТ "Укрнафта" - 492,6 грн. за 1000 м-3 без ПДВ (постанова НКРЕ від 27.12.2012 № 1832);

- Спільної діяльності від 21.12.2000 № 5/56 між НГВУ "Полтаванафтогаз" ВАТ "Укрнафта" (Україна) і ТОВ "Надра-Інвест" (Україна) - 1130 грн. за 1000 м-3 без ПДВ (постанова НКРЕ від 27.12.2012 № 1833);

- Спільної діяльності від 28.01.2008 № 35/21-СД між ПАТ "Укрнафта" та СП "Каштан Петролеум Лтд" - 1052,70 грн. за 1000 м-3 без ПДВ (постанова НКРЕ від 18.07.2013 № 997).

6. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ ТА НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ

6.1. Ліцензування господарської діяльності в електроенергетиці

Відповідно до статті 11 Закону України "Про електроенергетику" державне регулювання діяльності в електроенергетиці провадиться, зокрема, шляхом надання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності в електроенергетиці. Статтею 13 цього Закону визначено, що діяльність з виробництва, передачі та постачання електричної енергії підлягає ліцензуванню. Ліцензія видається окремо на кожний вид діяльності відповідно до Інструкції, Умов і Правил здійснення окремих видів діяльності, що затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Протягом звітного року НКРЕ продовжила започатковану в 1996 році діяльність з видачі, анулювання, переоформлення, продовження дії ліцензій в електроенергетиці, результати якої наведено в таблиці 6.1.1.

Таблиця 6.1.1.

Вид ліцензованої діяльності

Кількість чинних ліцензій станом на 01.01.2013

Кількість виданих ліцензій

Кількість анульованих ліцензій (у тому числі строк дії яких закінчився)

Кількість чинних ліцензій станом на 01.01.2014

Виробництво електричної енергії

182

55

12

225

Постачання електричної енергії за регульованим тарифом

42

0

0

42

Постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

275

26

44

257

Передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами

45

0

0

45

Передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

1

0

0

1

Оптове постачання електричної енергії

1

0

0

1

Разом

546

81

56

571

Крім того, згідно з Законом України "Про електроенергетику", до повноважень НКРЕ віднесено формування та ведення реєстру об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій). На виконання зазначеного закону Комісія щомісячно публікує на офіційному веб-сайті НКРЕ www.nerc.gov.ua реєстр об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій).

6.2. Ліцензування господарської діяльності в нафтогазовому комплексі

Протягом звітного року НКРЕ продовжила започатковану в 1999 році діяльність з видачі, анулювання, переоформлення ліцензій на право провадження господарської діяльності в нафтогазовому комплексі.

Інформацію щодо результатів цієї діяльності у 2013 році наведено в таблиці 6.2.1.

Таблиця 6.2.1.

Вид ліцензованої діяльності

Кількість чинних ліцензій станом на 01.01.2013

Кількість виданих ліцензій

Кількість анульованих ліцензій (у тому числі строк дії яких закінчився)

Кількість чинних ліцензій станом на 01.01.2014

Постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом

51

0

2

49

Постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом

289

57

52

294

Розподіл природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

52

0

2

50

Транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами

2

1

1

2

Транспортування нафти магістральними трубопроводами

1

0

0

1

Транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами

1

0

0

1

Зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ

2

1

1

2

Разом

398

59

58

399

6.3. Ліцензування діяльності з комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

Ліцензування діяльності з комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії здійснюється з 2006 року відповідно до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" та Закону України "Про теплопостачання".

Підсумки діяльності Комісії з ліцензування у сфері теплопостачання за 2013 рік наведено в таблиці 6.3.1.

Таблиця 6.3.1.

Вид ліцензованої діяльності

Кількість чинних ліцензій станом на 01.01.2013

Кількість виданих ліцензій

Кількість анульованих ліцензій (у тому числі строк дії яких закінчився)

Кількість чинних ліцензій станом на 01.01.2014

Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

111

36

10

137

Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії

30

6

2

34

Разом

141

42

12

171

6.4. Контроль виконання ліцензіатами ліцензійних умов здійснення господарської діяльності в електроенергетичному та теплоенергетичному комплексах

Перевірки ліцензіатів електроенергетичного та теплоенергетичного комплексів здійснюються на підставі Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про електроенергетику", "Про теплопостачання", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", постанови КМУ від 17.09.2008 № 835 "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від діяльності суб'єктів господарювання, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", постанови НКРЕ від 19.05.2011 № 882 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії".

Відповідно до затвердженого наказом НКРЕ Плану заходів із здійснення державного нагляду (контролю) ліцензіатів, які здійснюють діяльність з виробництва, передачі, постачання електроенергії, виробництва теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, на 2013 рік НКРЕ здійснила 356 планових перевірок щодо дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов та 54 позапланові перевірки відповідно до звернень державних та правоохоронних органів, скарг споживачів та на виконання рішень НКРЕ.

Усього протягом 2013 року НКРЕ здійснила 410 перевірок, у тому числі:

- 120 перевірок ліцензіатів з виробництва електроенергії;

- 70 перевірок ліцензіатів з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

- 17 перевірок ліцензіатів з комбінованого виробництва електричної і теплової енергії;

- 121 перевірку ліцензіатів з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом;

- 79 перевірок ліцензіатів з передачі електроенергії та з постачання електроенергії за регульованим тарифом;

- 2 перевірки ліцензіатів з передачі магістральними та міждержавними мережами;

- 1 перевірку ліцензіата з оптового постачання електричної енергії.

Результати проведених перевірок оформлено відповідними актами та у випадках наявності порушень розглянуто в межах визначених повноважень на засіданнях Комісії, які проводились у формі відкритого слухання.

Основними порушеннями ліцензійних умов, виявленими під час перевірок ліцензіатів електроенергетичного комплексу, були:

- неналежний стан виконання інвестиційних програм та недотримання структури тарифів;

- неповне проведення розрахунків з Оптовим ринком електричної енергії (для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом);

- недотримання законодавства України та інших нормативних документів, зокрема Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28 (далі - ПКЕЕ), Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357 (далі - ПКЕЕН), та Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 № 562 (далі - Методика);

- непередбачення в договорах на користування електричною енергією та договорах на передачу електричної енергії зчитування обленерго показників лічильників;

- неповідомлення НКРЕ протягом 10 днів про зміни установчих документів;

- недотримання ліцензіатами нормативів достатності власних активів (для ліцензіатів з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом).

На засіданнях Комісії, які проводились у формі відкритих слухань, протягом 2013 року НКРЕ прийнято 109 постанов та 37 розпоряджень, у тому числі:

- 43 постанови про накладення штрафу за порушення Ліцензійних умов з постачання та передачі електричної енергії;

- 20 постанов про накладення штрафу за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії та з комбінованого виробництва електричної і теплової енергії;

- 33 постанови-застереження щодо усунення та недопущення у подальшому порушень Ліцензійних умов з постачання та передачі електричної енергії;

- 2 постанови щодо продовження терміну усунення порушень Ліцензійних умов з постачання та передачі електричної енергії;

- 2 постанови щодо внесення змін до Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік;

- 8 постанов щодо анулювання ліцензій з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;

- 1 постанову щодо анулювання ліцензій з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії за порушення ліцензійних умов;

- 29 розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії та постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;

- 4 розпорядження про застереження щодо недопущення порушень Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

- 4 розпорядження щодо продовження терміну усунення порушень Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом.

Штрафні санкції до ліцензіатів, які провадять господарську діяльність в електроенергетичному комплексі, визначено вимогами ст. 27 Закону України "Про електроенергетику" у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Штрафні санкції до ліцензіатів, які провадять господарську діяльність у теплоенергетичному комплексі, визначено вимогами ст. 31 Закону України "Про теплопостачання" у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За результатами розгляду виявлених під час проведення перевірок порушень Ліцензійних умов на відкритих засіданнях Комісії до ліцензіатів-порушників застосовано санкції у вигляді штрафів відповідно до законодавства на загальну суму 2,151 млн. грн.

За результатами проведених протягом року перевірок на відкритих засіданнях Комісії у формі відкритих слухань було розглянуто діяльність енергопостачальних та енергопередавальних компаній та прийнято відповідні рішення. Зокрема, Комісія прийняла рішення про вилучення з тарифів компаній коштів на загальну суму 141,2 млн. грн.

Крім того, на засіданнях Комісії у формі відкритих слухань було прийнято рішення щодо врахування при наступних переглядах тарифів на відпуск електричної та теплової енергії коштів у сумі 11,9 млн. грн. та збільшення обсягів інвестиційних програм зазначених ліцензіатів із збільшенням джерел фінансування на суму 11,7 млн. грн.

Так, наприклад, за результатами планової перевірки ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", проведеної на підставі звернення правоохоронних органів, на Товариство було накладено штраф у розмірі 85 тис. грн. за незабезпечення управління ліцензованою діяльністю за принципом економічної доцільності; нездійснення належних розрахунків з ОРЕ та неналежне проведення розрахунків із суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює передачу належної ліцензіату електричної енергії, якщо електрична енергія поставляється мережами, які не є його власністю; надання переваги будь-яким енергопостачальникам чи безпідставної протидії суб'єкту підприємницької діяльності займатись ліцензованою діяльністю з постачання електричної енергії; зловживання своїм монопольним становищем; недотримання законодавства України та інших нормативних документів, у тому числі щодо якості надання послуг споживачам електричної енергії.

За результатами планової перевірки ліцензованої діяльності на ПАТ "Сумиобленерго", проведеної також на підставі звернення правоохоронних органів, було накладено штраф у розмірі 170 тис. грн. за систематичне надання у перевіряємому періоді недостовірної інформації у складі технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва, та у розмірі 50 тис. грн. за недотримання законодавства України та інших нормативних документів, а саме: статті 18 Закону України "Про електроенергетику", постанови НКРЕ від 17.10.2005 № 910, Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 26.07.2007 № 1052, який діяв у перевіряємому періоді.

6.5. Контроль виконання ліцензіатами ліцензійних умов здійснення господарської діяльності в нафтогазовому комплексі

Перевірки ліцензіатів нафтогазового комплексу здійснюються на підставі Законів України "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про природні монополії", постанови КМУ від 17.09.2008 № 835 "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від діяльності суб'єктів господарювання, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", постанов НКРЕ від 19.05.2011 № 880 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами" та від 19.05.2011 № 881 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу".

Відповідно до Плану заходів із здійснення державного нагляду (контролю) ліцензіатів, які провадять діяльність із зберігання і постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподілу, транспортування нафти та нафтопродуктів магістральним трубопроводом, на 2013 рік, затвердженого наказом НКРЕ від 28.11.2012 № 814 (зі змінами), НКРЕ здійснила 195 планових перевірок щодо дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов та 41 позапланову перевірку відповідно до звернень державних та правоохоронних органів, скарг споживачів та на виконання рішень НКРЕ.

Усього протягом 2013 року НКРЕ здійснила 236 перевірок, у тому числі:

- 111 перевірок ліцензіатів з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;

- 119 перевірок ліцензіатів з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та ліцензіатів з розподілу природного та нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ;

- 2 перевірки ліцензіатів з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами;

- 2 перевірки ліцензіатів із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ;

- 1 перевірку ліцензіата з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами;

- 1 перевірку ліцензіата з транспортування нафти магістральними трубопроводами.

Результати проведених перевірок оформлено відповідними актами та у випадках наявності порушень розглянуто в межах визначених повноважень на засіданнях Комісії, які проводились у формі відкритого слухання.

Основними порушеннями ліцензійних умов, виявленими за 2013 рік під час перевірок ліцензіатів нафтогазового комплексу, були:

- недотримання затвердженої НКРЕ структури тарифів;

- невиконання в повному обсязі інвестиційних програм, схвалених НКРЕ;

- невиконання в повному обсязі фінансових зобов'язань щодо своєчасної оплати газу, оплати послуг з транспортування магістральними трубопроводами природного і нафтового газу відповідно до умов укладених договорів;

- неопублікування в засобах масової інформації даних щодо перевірок параметрів якості газу;

- провадження господарської діяльності з розподілу природного та нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ за наявності у ліцензіата мереж, що перебувають у його власності чи користуванні;

- недотримання установлених НКРЕ нормативів достатності власних активів та інших показників (вимог), що обмежують ризики з операцій на ринку газу (для ліцензіатів з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом);

- ненадання звітності з ліцензованої діяльності, визначеної НКРЕ в установленому порядку;

- ненадання ліцензіатом необхідних для проведення перевірки документів та незабезпечення умов для її проведення.

За результатами перевірок на засіданнях Комісії, які проводились у формі відкритого слухання, протягом 2013 року НКРЕ прийнято 67 постанов та 26 розпоряджень, у тому числі:

- 49 постанов - про накладення штрафу на ліцензіатів за порушення відповідних Ліцензійних умов.

Штрафні санкції до ліцензіатів, які провадять господарську діяльність на ринку природного газу, визначено вимогами ст. 23 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" у розмірі до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Штрафні санкції до ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, визначено вимогами ст. 17 Закону України "Про природні монополії" у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За результатами розгляду виявлених під час проведення перевірок порушень Ліцензійних умов на засіданнях Комісії застосовано до ліцензіатів-порушників санкції у вигляді штрафів на загальну суму 3,332 млн. грн. та прийнято протокольні рішення щодо коригування при наступному перегляді тарифів у сторону зменшення величин тарифів на загальну суму 70,02 млн. грн., в т. ч. 62,9 млн. грн. - перевитрати більше 5 % по заходах інвестиційних програм 2012 року, 4,1 млн. грн. - невиконання інвестиційних програм 2012 року та 3,0 млн. грн. - сума перехресного субсидіювання.

Крім того, було прийнято:

- 11 постанов - про анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;

- 6 постанов - щодо продовження терміну усунення порушень Ліцензійних умов;

- 1 постанова - про визнання недійсною ліцензії;

- 15 розпоряджень - про попередження щодо необхідності усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;

- 11 розпоряджень - про попередження щодо необхідності усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ.

Так, у результаті розгляду на засіданні Комісії актів планової перевірки ПАТ "Укртрансгаз" на товариство накладено штраф у розмірі 500 тис. грн. за порушення Ліцензійних умов, зокрема:

- невиконання у повному обсязі інвестиційної програми 2012 року, схваленої НКРЕ, на загальну суму 359,1 млн. грн.;

- невиконання вимог, встановлених НКРЕ щодо здійснення інших, крім ліцензованого, видів діяльності, а саме беззбиткового провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності;

- незатвердження плану перспективного розвитку газотранспортної системи;

- ненадання всіх необхідних для проведення перевірки документів.

Крім того, прийнято протокольне рішення щодо коригування при наступному перегляді тарифу для ПАТ "Укртрансгаз" структури діючих тарифів ліцензіата шляхом вилучення коштів у сумі 47,6 млн. грн. - перевищення фактичної питомої вартості закупівель (виконаних робіт) інвестиційної програми 2012 року порівняно з плановою (більше ніж на 5 %).

У результаті розгляду на засіданні Комісії акта планової перевірки ПАТ "Київоблгаз" на товариство накладено штраф у розмірі 100 тис. грн. за порушення Ліцензійних умов, зокрема:

- невиконання у повному обсязі схвалених НКРЕ інвестиційних програм 2012 року;

- ненадання НКРЕ звітності щодо провадження господарської діяльності з постачання газу за регульованим тарифом у встановленому НКРЕ порядку;

- невиконання у повному обсязі в установлений термін вимог постанови НКРЕ від 12.07.2012 № 896 "Про накладення штрафу на ПАТ "Київоблгаз" та попередження про необхідність усунення порушень Ліцензійних умов з постачання природного газу та Ліцензійних умов з розподілу природного газу".

Крім того, прийнято протокольне рішення щодо коригування в сторону зменшення тарифної виручки ПАТ "Київоблгаз" на загальну суму 4,4 млн. грн., в т. ч. 1,6 млн. грн. - сума перехресного субсидіювання та 2,8 млн. грн. - перевитрати більше 5 % по заходах інвестиційних програм 2012 року.

7. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

7.1. Реалізація функцій Комісії щодо захисту прав споживачів електричної енергії та природного газу

Одним з основних завдань Комісії, визначених у Законах України "Про природні монополії", "Про електроенергетику", "Про засади функціонування ринку природного газу", Положенні про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженому Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, є захист прав споживачів товарів (послуг) на ринках, що перебувають у стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання та нафтогазовому комплексі.

Для належного захисту прав споживачів НКРЕ у 2013 році здійснювався детальний розгляд наведеної у зверненнях (скаргах, заявах) інформації та у разі необхідності проводилися в установленому порядку перевірки фактів порушень прав споживачів із залученням територіальних підрозділів НКРЕ.

За результатами перевірок та відповідно до вимог чинного законодавства розглядались та здійснювались заходи щодо можливих шляхів вирішення спірних питань. НКРЕ направляла листи до суб'єктів господарювання з вимогами щодо приведення взаємовідносин зі споживачами електричної енергії та газу у відповідність до положень законодавства, та/або розгляд спірного питання здійснювався на засіданні Комісії у формі відкритого слухання, за результатами якого приймалися відповідні рішення.

Крім цього, НКРЕ розглядала звернення споживачів, які надходили у разі коли їх взаємовідносини з енергокомпаніями перебували на стадії досудового розгляду. З кожної конкретної ситуації з метою захисту порушених прав споживачів електричної енергії НКРЕ надавала роз'яснення положень чинного законодавства.

При розгляді звернень споживачів Комісія керувалась та дотримувалась вимог Законів України "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних" тощо.

Для забезпечення реалізації прав громадян і організацій на доступ до інформації та обізнаності громадян щодо їх прав та обов'язків, як споживачів електричної енергії та природного газу НКРЕ регулярно публікуються окремі відповіді на найбільш поширені запитання, інформаційні та аналітичні матеріали у своєму офіційному друкованому виданні - "Інформаційний бюлетень НКРЕ", на офіційному веб-сайті НКРЕ та в системах інформаційно-правового забезпечення "ЛІГА:ЗАКОН" і "Законодавство".

З метою вдосконалення регулювання відносин між споживачами електричної енергії, природного газу та теплової енегії НКРЕ здійснювала роботу щодо вдосконалення чинного законодавства шляхом розроблення, в межах компетенції, проектів нормативно-правових актів.

З метою реалізації прав споживачів на отримання інформації постановою НКРЕ від 30.05.2013 № 642 "Про підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії" енергопостачальні компанії зобов'язані щорічно розміщувати інформацію щодо структури джерел електричної енергії за обсягом виробництва та вартості, купленої енергопостачальником на Оптовому ринку електричної енергії, з урахуванням власної виробленої електричної енергії та купленої в установленому порядку безпосередньо у виробників електричної енергії на зворотному боці платіжних документів або в окремих повідомленнях.

Також, згідно з постановою НКРЕ від 20.06.2013 № 709 "Про підвищення якості обслуговування споживачів природного газу", гарантовані постачальники природного газу зобов'язані розміщувати на своєму веб-сайті інформацію щодо прав побутових споживачів природного газу (фізичних осіб), споживачів природного газу (юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців) та установлених цін на природний газ для таких споживачів, а також розміщувати зазначену інформацію в платіжних документах; надавати на запит споживача в установлений законодавством строк інформацію щодо обсягів спожитого природного газу в минулому та поточному роках, стану розрахунків за спожитий природний газ; публікувати у засобах масової інформації та на веб-сайті детальну інформацію про зміну цін на природний газ за п'ять днів до введення їх у дію, а також доводити її до відома споживачів.

Крім того, було внесено зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 № 15/1, та до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 11, згідно з якими ліцензіати мають створити та забезпечити функціонування кол-центрів для обслуговування споживачів, вимоги щодо яких встановлюються НКРЕ.

03.09.2013 набрала чинності постанова НКРЕ від 08.08.2013 № 1070 "Щодо забезпечення функціонування кол-центрів суб'єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом", відповідно до якої постачальники електроенергії за регульованим тарифом, кількість споживачів яких перевищує 100000, зобов'язані створити кол-центри або удосконалити існуючі кол-центри та забезпечити їх функціонування для надання на безоплатній основі обов'язкових інформаційних послуг споживачам з дотриманням встановлених організаційно-технічних вимог до роботи кол-центрів.

Відповідно до вимог постанови, впровадження кол-центрів має відбуватись у два етапи. На першому етапі, протягом шести місяців з дня набрання чинності постановою, компанії за участю оператора кол-центра мають надавати інформаційні послуги абонентам шляхом обробки їх вхідних звернень, що надходять через засоби телекомунікації (телефонний та мобільний зв'язок, засоби мережі Інтернет), надавати відповіді на ці звернення, у т. ч. шляхом перенаправлення їх до відповідних структурних підрозділів, а також через систему голосового меню самообслуговування надавати абонентам інформацію щодо незапланованих (аварійних) перерв в електропостачанні без врахування їх місцезнаходження (місця проживання) тощо.

На другому етапі впровадження кол-центрів, протягом вісімнадцяти місяців з дня набрання чинності постановою, компанії додатково мають реалізувати вимоги постанови щодо сповіщення абонентів за допомогою голосового меню самообслуговування щодо незапланованих (аварійних) перерв в електропостачанні, враховуючи місце проживання абонентів та строки усунення несправностей, а також за попередньою домовленістю з абонентом в автоматичному режимі сповіщувати про заплановані та незаплановані перерви в електропостачанні та приблизний час відновлення електропостачання, враховуючи місцезнаходження (місце проживання) абонентів тощо.

Введення кол-центрів полегшує комунікацію споживачів з компанією, надає їм можливість отримання в реальному часі та цілодобово оперативної інформації щодо перерв в електропостачанні, оплати рахунків за спожиту електричну енергію, тарифів на електричну енергію, приєднання до електричної мережі, нормативно-правової бази в сфері електроенергетики тощо, а також надає можливість компаніям визначити проблемні питання, які є найактуальнішими з точки зору споживачів.

7.2. Робота зі зверненнями та скаргами споживачів

У Комісії сформована система роботи зі зверненнями та скаргами споживачів, що надало можливість НКРЕ своєчасно та якісно розглядати звернення та скарги, які надходили протягом 2013 року, давати вичерпні відповіді на питання, що порушувались у листах громадян.

Робота зі зверненнями та скаргами споживачів здійснюється відповідно до визначених законодавством повноважень, функцій Комісії з організації прийому громадян, забезпечення своєчасного і повного розгляду усних і письмових звернень споживачів, прийняття по них рішень та направлення відповідей у встановлені законодавством терміни.

У відповідях на звернення громадян з питань, що належать до компетенції Комісії, НКРЕ надавала роз'яснення положень чинного законодавства України щодо державного регулювання енергетики та принципів його здійснення, а також щодо правового врегулювання взаємовідносин ліцензіатів та споживачів.

Посадовими особами, а саме Головою та членами Комісії, у 2013 році на особистому прийомі було прийнято 13 громадян. Комісією в межах компетенції надано консультації та підготовлено роз'яснення з порушених під час прийому питань.

НКРЕ надає також відповіді на звернення споживачів електричної енергії та природного газу, які надходять на Форум Комісії. У 2013 році було розглянуто 383 звернення, що в два рази більше, ніж у 2012. Теми, що обговорюються користувачами на Форумі, стосуються проблемних питань роздрібного ринку електричної енергії (58 %), регулювання нафтогазового комплексу (22 %), цінової політики в електроенергетиці (11 %), генеруючих підприємств (3 %), цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу (3 %) та інші.

За результатами проведеної у 2013 році роботи із захисту прав споживачів, споживачі електричної та теплової енергії, природного газу звертались до НКРЕ з питаннями щодо:

- відповідності положенням законодавства дій енергопостачальників, газопостачальних організацій з припинень, відключень від джерел енерго- та газопостачання;

- правомірності здійснених нарахувань відшкодування шкоди, заподіяної суб'єктам господарювання споживачами електричної енергії та газу;

- цін на газ для населення, порядку оплати його споживання, плати за використаний газ за умови наявності лічильника або його відсутності;

- тарифів на електричну енергію для населення та порядку оплати спожитої електричної енергії як на особисті, так і на загальнобудинкові потреби та технічні цілі;

- порядку приєднання електроустановок до електричних мереж, порядку приєднання до газових мереж, розрахунку плати за приєднання;

- порядку укладання договорів про користування електричною енергією та договорів про надання послуг з газопостачання;

- порядку оплати електричної енергії громадянами, які у встановленому порядку набули статусу суб'єктів господарської діяльності; громадянами, що здійснюють професійну діяльність;

- правового врегулювання питання укладення договорів про користування електричною енергією громадянами, що мають статус членів садових товариств, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, кооперативів, або громадянами, які у встановленому порядку вибули із таких організацій, об'єднань, кооперативів;

- надання роз'яснень щодо застосування Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357, Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 13.07.96 № 28 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 № 910), Правил надання населенню послуг із газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 № 2246, та інших нормативно-правових актів України, надання роз'яснень яких віднесено законодавством до повноважень НКРЕ.

Від соціально вразливих верств населення (пенсіонери, інваліди, малозабезпечені особи) надходили звернення щодо порядку реструктуризації заборгованості, що виникла під час користування енергією та природним газом, порядку використання пільг та субсидій з їх оплати тощо. У зв'язку з такими зверненнями Комісією в межах компетенції готувались роз'яснення застосування положень чинного законодавства з порушених питань.

Інформацію щодо кількості звернень, що надійшли до НКРЕ у 2013 році, їх повторності, категорій громадян, які звертались з приводу захисту прав та отримання роз'яснень, інша кількісна інформація стосовно роботи із зверненнями споживачів електричної та теплової енергії, природного газу представлено в додатку 7.2.1.

У 2013 році з посиланням на Закон України "Про доступ до публічної інформації" до НКРЕ надійшло 365 запитів, у т. ч.:

- від фізичних осіб - 163 (поштою - 85, електронною поштою - 72, через веб-сайт - 3, факсом - 3);

- від юридичних осіб - 202 (поштою - 144, електронною поштою - 51, через веб-сайт - 2, факсом - 5).

Зазначені запити стосувались питань, що належать до компетенції:

- управління роздрібного ринку електричної енергії - 89 запитів;

- управління ліцензування - 101 запит;

- управління цінової політики в електроенергетиці - 37 запитів;

- управління інформаційних технологій - 4 запита;

- управління регулювання нафтогазового комплексу - 42 запита;

- юридичного управління - 7 запитів;

- управління ліцензійного контролю та територіальних підрозділів - 4 запита;

- управління генеруючих підприємств - 46 запитів;

- управління інвестиційної політики та технічного розвитку - 1 запит;

- управління організації роботи Комісії, документообігу та архівної справи - 15 запитів;

- відділу роботи з персоналом, запобігання та протидії корупції - 2 запита;

- управління енергоринку - 1 запит;

- управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу - 12 запитів;

- управління стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків - 1 запит.

Всі запити на інформацію розглянуті у встановлений законодавством строк, з них:

на 43 запита (12 %) надано публічну інформацію;

на 291 запит (80 %), що подані з посиланням на Закон України "Про доступ до публічної інформації" і стосувалися роз'яснення законодавства України, надано відповідні роз'яснення законодавства;

надіслано для розгляду належним розпорядникам інформації 31 запит (8 %).

8. РОЗВИТОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ РЕГУЛЮВАННЯ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ ТА НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, протягом 2013 року продовжувала роботу з удосконалення нормативної бази у сфері регулювання енергетики та нафтогазового комплексу.

Значною мірою правова робота НКРЕ була направлена на розробку нових та на удосконалення діючих регуляторних актів.

Постановою НКРЕ від 13.12.2012 № 1603 було затверджено План діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік (далі - План), який відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" був оприлюднений на офіційному веб-сайті НКРЕ в мережі Інтернет за адресою www.nerc.gov.ua.

За необхідності протягом року до цього Плану вносилися зміни та доповнення, що приймались на засіданнях Комісії та оприлюднювалися на веб-сайті НКРЕ.

Згідно із зазначеним Планом, у 2013 році було заплановано розробити 111 проектів регуляторних актів, у тому числі 1 законопроект та 6 проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

На виконання підпункту 131.1 пункту 131 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" НКРЕ розроблено та в установленому законодавством порядку подано до Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про державне регулювання у сфері енергетики", який 16.08.2013 за № 3095 зареєстровано у Верховній Раді України.

Протягом 2013 року прийнято 49 регуляторних актів, у тому числі 2 акта Кабінету Міністрів України, головним розробником яких була НКРЕ, а саме:

- постанову від 21.11.2013 № 852 "Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", розроблену з метою скорочення адміністративного навантаження на ліцензіатів (заявників) та їх часу на оформлення матеріалів на видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, що передбачає скорочення переліку документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на право провадження певних видів господарської діяльності у нафтогазовому комплексі;

- постанову від 24.07.2013 № 510 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 705", розроблену з метою забезпечення отримання усіма гарантованими постачальниками природного газу ліцензій на постачання природного газу за регульованим тарифом, у тому числі гарантованими постачальниками, які здійснюють постачання природного газу промисловим споживачам, річний обсяг споживання природного газу яких перевищує 3 млн. куб. метрів, та підприємствам, що здійснюють виробництво теплової енергії.

На виконання вимог статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та відповідно до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3, НКРЕ забезпечувала оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності.

Оприлюднення проектів регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу здійснювалося шляхом їх розміщення на веб-сайті НКРЕ з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

Рішення Комісії після їх прийняття у встановленому порядку публікувалися у друкованому виданні Комісії - "Інформаційному бюлетені НКРЕ", "Офіційному віснику України", "Урядовому кур'єрі", а також у всеукраїнській юридичній інформаційно-пошуковій системі "ЛІГА:ЗАКОН".

На виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" наказом НКРЕ від 19.03.2013 № 168 затверджено План-графік здійснення відстеження результативності регуляторних актів НКРЕ на 2013 рік.

Протягом року здійснено 91 відстеження результативності регуляторних актів НКРЕ, у тому числі: 50 базових, 25 повторних та 16 періодичних, а також 8 відстежень результативності регуляторних актів Кабінету Міністрів України, з них 2 базових та 6 повторних.

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів було оприлюднено на веб-сайті Комісії та направлено до Державної служби з питань регуляторної політики та підприємництва відповідно до статей 10 та 26 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Комісія, у межах компетенції, брала участь в опрацюванні законопроектів, які надходили до НКРЕ, зокрема проектів законів України:

- "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо послуг з енергопостачання";

- "Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій";

- "Про проведення експерименту у сфері теплопостачання";

- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою вдосконалення відносин у сфері житлово-комунальних послуг";

- "Про внесення змін до деяких законів України щодо регазифікації";

- "Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" щодо збільшення частки використання нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії у виробництві теплової енергії";

- "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" (щодо покращення становища споживачів електричної енергії)";

- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води";

- "Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції";

- "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії";

- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення умов соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає в зонах спостереження" та інші.

Для проведення Кабінетом Міністрів України експертизи законів, які надійшли на підпис Президентові України, Комісія готувала пропозиції щодо доцільності прийняття таких законів.

Комісія співпрацює з Комітетом Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки та з іншими комітетами Верховної Ради України при розгляді проектів законів, що належать до її компетенції, надає пропозиції та бере участь у їх обговоренні.

Також відповідно до § 132 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (зі змінами), Комісія готує проекти висновків до ініційованих народними депутатами України законопроектів, що надходять до НКРЕ від Кабінету Міністрів України.

8.1. Реформування оптового ринку електричної енергії

Створення конкурентної моделі ринку електричної енергії передбачено рядом програмних документів Уряду та Президента України. Так, Концепцією функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України (схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1789) закладено основи та напрямки лібералізації діючого оптового ринку електричної енергії України. Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" Президента України передбачено перехід від моделі ринку "єдиного покупця" до моделі прямих договорів і балансуючого ринку з поступовим відкриттям ринку для кваліфікованих споживачів та створення відповідного законодавчого підґрунтя для такого переходу - прийняття закону про засади функціонування ринку електричної енергії України.

20 листопада 2012 року Верховною Радою України за основу у першому читанні був прийнятий законопроект "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

Упродовж 2013 року законопроект доопрацьовувався з метою уточнення та конкретизації окремих його положень шляхом врахування пропозицій та зауважень органів державної влади, суб'єктів ринку та інших заінтересованих сторін. Оскільки реформування ринку електроенергії України відбувається також з урахуванням вимог законодавства ЄС, що обумовлено набуттям Україною у 2011 році статусу Договірної Сторони у Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства Південно-Східної Європи, в ході доопрацювання законопроекту було прийнято до уваги пропозиції та зауваження Секретаріату Енергетичного Співтовариства, а також ряду інших міжнародних інституцій.

Комісія в рамках виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (затвердженого указом Президента України від 12.03.2013 року № 128/2013) протягом 2013 року брала активну участь у роботі з доопрацювання проекту Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" з метою його розгляду Верховною Радою України у другому читанні.

24 жовтня 2013 року Закон України № 663-VII "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" був прийнятий Верховною Радою України. Він визначає організаційні, правові та економічні основи функціонування ринку електричної енергії в Україні.

Відповідно до Закону реформа ринку електроенергії буде здійснюватися поступово. З 2014 року запроваджується перехідний період, метою якого є створення передумов для впровадження нової моделі ринку, забезпечення її подальшого ефективного функціонування. Протягом перехідного періоду також будуть запроваджені нові складові ринку, сумісні з діючою моделлю, механізми роботи яких залишаться і у цільовій моделі (Рис. 8.1.1). Зокрема, буде запроваджено ринок допоміжних послуг - як механізм придбання системним оператором послуг для забезпечення регулювання частоти та активної потужності, підтримання балансу потужності та енергії в об'єднаній енергетичній системі України. Також будуть запроваджені нові правила розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж відповідно до вимог Регламенту 1228/2003 ЄС про правила доступу до пропускної спроможності мереж транскордонного обміну електроенергією. На роздрібному ринку впроваджується поняття "кваліфікований споживач електроенергії", посилюються обов'язки електропостачальників щодо якості обслуговування споживачів.

Рис. 8.1.1. Ринок електричної енергії протягом перехідного періоду

З 01 липня 2017 року планується запровадження повномасштабного ринку електричної енергії (Рис. 8.1.2), який буде складатися з:

1) ринку двосторонніх договорів (купівля-продаж електроенергії шляхом укладання безпосередньо між учасниками двосторонніх договорів на умовах, що є предметом домовленостей сторін);

2) ринку "на добу наперед" (купівля-продаж електроенергії через організовані торги на наступну добу шляхом укладення угод з оператором ринку);

3) балансуючого ринку (купівля-продаж електричної енергії системним оператором шляхом відбору пропозицій (заявок) від учасників балансування та купівля-продаж небалансів);

4) ринку допоміжних послуг (придбання системним оператором послуг щодо регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України (із забезпеченням відповідних резервів потужності) та підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в ОЕС України);

5) роздрібного ринку електричної енергії (ринок постачання електроенергії до кінцевого споживача, який матиме право вільно обирати постачальника: незалежного або гарантованого).

Впровадження повномасштабного ринку електроенергії, передбаченого Законом, дозволить відійти від практики адміністративного регулювання ряду процесів на ринку електричної енергії і перейти до їх роботи на конкурентних засадах, як це здійснюється на лібералізованих ринках. Функціонування нових складових ринку електроенергії за недискримінаційними правилами привнесе конкуренцію на роздрібний ринок з вигодою для споживача, що має відобразитись у більш вигідних цінових пропозиціях та підвищенні якості обслуговування споживачів. Лібералізація відносин на оптовому ринку дозволить укладати двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії на договірних засадах без посередників, даватиме змогу виробникам та споживачам оперативно реагувати на надлишок (дефіцит) електричної енергії шляхом участі на ринку "на добу наперед", забезпечувати баланс виробництва та споживання в режимі реального часу та запровадити відповідальність за підтримку балансу фактичних та договірних позицій завдяки балансуючому ринку, підтримувати надійність роботи ОЕС України.

Рис. 8.1.2. Повномасштабний ринок електричної енергії

Впровадження нової моделі ринку електричної енергії відбуватиметься у кілька етапів (Рис. 8.1.3). Протягом перехідного періоду (з 1 січня 2014 року по 01 липня 2017 року) буде здійснено ряд організаційних, правових, технічних та фінансових заходів, які внесуть зміни у правила роботи існуючого ринку електричної енергії (оптовий ринок, роздрібний ринок електроенергії, розподіл пропускної спроможності, ринок допоміжних послуг). З 01 січня 2016 року по 01 січня 2017 року має бути проведений тестовий режим функціонування ринку електроенергії за новими правилами для виявлення недоліків у роботі нової моделі ринку електричної енергії та внесення відповідних змін. З 01 липня 2017 року ринок електричної енергії набуде рис цільової моделі та працюватиме за новими правилами, розпочнуть функціонування нові складові: ринок двосторонніх договорів, ринок на "добу наперед", балансуючий ринок.

Визначені Законом перетворення є масштабними і вимагають узгоджених дій органів державної влади, суб'єктів ринку та інших заінтересованих сторін з метою їх ефективної реалізації. Тому Закон передбачає створення консультаційно-дорадчого органу при Кабінеті Міністрів України - Координаційного центру із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії, який має здійснювати координацію роботи із запровадження повномасштабного ринку електричної енергії. З цього питання Комісією Міністерству енергетики та вугільної промисловості України були надані пропозиції до проекту нормативно-правового акта стосовно створення Координаційного центру із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії.

Рис. 8.1.3. Часовий графік впровадження нової моделі ринку електричної енергії

Необхідною умовою успішного впровадження реформ є підтримка з боку суспільства, налагодження діалогу між представниками громадськості та органами державної влади. Тому 24 грудня 2013 року в НКРЕ було проведено консультації з громадськістю - засідання за круглим столом на тему: "Окремі питання впровадження нової моделі ринку електричної енергії", під час якого з представниками громадських організацій, суб'єктів ринку було розглянуто організаційні та нормативно-правові питання запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, а також засади функціонування ринку електричної енергії на перехідному періоді.

З метою своєчасного виконання заходів, передбачених Законом, наказом від 24.12.2013 № 670 "Про організацію роботи в НКРЕ з реалізації положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" в Комісії створено робочі групи з реалізації положень Закону, які здійснюватимуть підготовку проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення функціонування ринку електричної енергії. У роботі робочих груп передбачена участь представників заінтересованих суб'єктів ринку, що дозволить їм надавати свої пропозиції та зауваження у процесі підготовки проектів документів.

8.2. Упровадження стимулюючого регулювання

Одним із напрямків діяльності НКРЕ щодо вдосконалення цінової і тарифної політики в енергетиці є запровадження стимулюючого регулювання на послуги суб'єктів природних монополій, основними цілями якого є стимулювання електропередавальних компаній до підвищення ефективності операційної діяльності та якості послуг для споживачів, усунення втрат в мережах і залучення інвестицій.

На сьогодні тарифне регулювання природних монополій в енергетиці здійснюється з використанням витратних методів, за якими компанії мають стимули до нарощування витрат. При цьому більшість країн світу і, зокрема, всі країни Європейського Союзу перейшли від витратних методів регулювання до стимулюючих, за яких зацікавленість компаній до залучення інвестицій, скорочення неефективних витрат та якісного постачання електроенергії досягається через встановлення норми доходності на залучений капітал для оновлення основних фондів компаній, запровадження стимулів до скорочення витрат та встановлення показників якості для недопущення погіршення якості послуг.

Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про природні монополії" (далі - Закон) від 21.06.2012 № 4998-VI було внесено зміни, які забезпечують можливість впровадження стимулюючого регулювання під час встановлення тарифів на електроенергію для суб'єктів природних монополій.

Законом передбачено створення нормативної бази для забезпечення переходу до стимулюючого тарифоутворення.

Нова тарифна методологія передбачає встановлення для електропередавальних компаній норми прибутку на інвестований капітал, яка, з одного боку, не може бути нижчою, ніж в середньому по галузях економіки країни, а з іншого боку, з метою захисту прав споживачів послуг суб'єктів природних монополій, не може бути вищою за рівень, достатній для залучення інвестицій.

Методологія передбачає також шляхом встановлення відповідних коефіцієнтів ефективності стимулювання компаній до зниження контрольованих операційних витрат та витрат електроенергії на її транспортування в мережах.

Стимулювання підвищення якості послуг передбачається шляхом запровадження цільових показників якості послуг та механізму зниження тарифного доходу за умови їх невиконання.

Встановлення довгострокових параметрів регулювання на регуляторний період (п'ять років, на перший регуляторний період - три роки) забезпечує стабільність тарифної політики, що підвищує інвестиційну привабливість галузі.

Для забезпечення з 2014 року можливості встановлення тарифів на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та на постачання електроенергії за регульованим тарифом для енергопостачальних компаній за стимулюючою методологією НКРЕ прийнято такі нормативні акти:

- "Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання" від 11.07.2013 № 898;

- "Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики" від 11.07.2013 № 899;

- "Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання" від 11.07.2013 № 900;

- "Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання" від 23.07.2013 № 1009;

- "Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами" від 26.07.2013 № 1029;

- "Про затвердження Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання" від 26.07.2013 № 1030 (далі - Процедура встановлення тарифів);

- "Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами" від 26.07.2013 № 1031;

- "Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання" від 26.07.2013 № 1032.

Пунктом 2 постанови НКРЕ від 23.07.2013 № 1009 "Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання" (зі змінами) визначено, що остаточний рівень регуляторної норми доходу на регуляторну базу активів буде прийнято окремим рішенням НКРЕ до 31 грудня 2013 року з урахуванням результатів проведення незалежної оцінки активів ліцензіатів, інформації ліцензіатів щодо встановлення тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання та узгоджених параметрів цінової та тарифної політики в електроенергетиці на 2014 рік.

Відповідно до пункту 8 розділу 7 "Рішення з окремих питань" Витягу з протоколу № 60 засідання Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року на НКРЕ було покладено завдання вжити дієвих заходів, спрямованих на недопущення підвищення цін і тарифів суб'єктів природних монополій у 2013 та 2014 роках.

Крім того, відповідно до положень Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та підприємствами гірничо-металургійного комплексу України від 14 червня 2013 року, Кабінет Міністрів України зобов'язано рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, не допускати до завершення дії Меморандуму сукупного підвищення тарифів на електроенергію для потреб підприємств гірничо-металургійного комплексу понад 5 відсотків рівня, встановленого на 1 квітня 2013 року.

На момент перегляду тарифів на передачу та постачання електроенергії на 2014 рік проект Прогнозного балансу електроенергії, палива та витрат генеруючих компаній ТЕС на 2014 рік, що затверджується Міненерговугілля, знаходився на стадії остаточного обговорення та не передбачав зростання оптової ринкової ціни на електроенергію у 2014 році.

З огляду на зазначене, НКРЕ було розроблено проект постанови "Про встановлення регуляторної норми доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання", який передбачає встановлення регуляторної норми доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання на рівні:

- на перший рік першого регуляторного періоду (а саме на 2014 рік) - 0,00 відносних одиниць;

- на другий рік першого регуляторного періоду - 0,01 відносних одиниць;

- на третій рік першого регуляторного періоду - 0,02 відносних одиниць.

Протягом 2013 року окремі енергопостачальні компанії здійснили переоцінку активів відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12.03.2013 № 293.

Відповідно до Процедури встановлення тарифів до НКРЕ звернулось 9 ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом щодо встановлення тарифів на передачу та постачання електроенергії із застосуванням стимулюючого регулювання (ПАТ "Вінницяобленерго", ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО", ВАТ "Запоріжжяобленерго", ПАТ "Київобленерго", ПАТ "Кіровоградобленерго", ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО", ПАТ "Львівобленерго", ТОВ "Сервіс-Інвест, ПАТ "ЕК "Херсонобленерго").

З огляду на рекомендації Уряду щодо недопущення підвищення цін і тарифів суб'єктів природних монополій для виробників товарів і послуг у 2013 і наступному роках та у зв'язку із зверненнями ліцензіатів щодо відтермінування переходу до стимулюючого регулювання Комісією прийнято рішення щодо встановлення тарифів на передачу та постачання електроенергії на 2014 рік без застосування стимулюючого регулювання.

8.3. Врегулювання питань приєднання до мереж суб'єктів природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі

З метою законодавчого врегулювання питань приєднання споживачів до електричних та газових мереж 22.06.2012 Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій" № 5021-VI, який набрав чинності з 01 січня 2013 року (далі - Закон про приєднання).

Закон про приєднання передбачає окремі порядки приєднання до електричних мереж в залежності від типу електроустановок замовників, їх потужності та відстані, на якій вони розташовані від електричних мереж електропередавальних організацій. Зокрема, введено поняття "стандартне" приєднання, під яким розуміється максимально спрощена процедура приєднання електроустановок замовника (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності.

Протягом звітного періоду НКРЕ було розроблено та прийнято основні нормативні документи, що регулюють процедуру приєднання електроустановок до електричних мереж:

- Правила приєднання електроустановок до електричних мереж (постанова НКРЕ від 17.01.2013 № 32);

- Методику розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж (постанова НКРЕ від 12.02.2013 № 115);

- Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2013 рік (постанова НКРЕ від 25.12.2012 № 1695);

- Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2014 рік (постанова НКРЕ від 05.12.2013 № 1529).

Разом з цим, НКРЕ було розроблено такі типові форми, що є додатками до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджені постановою НКРЕ від 17.01.2013 № 32:

- Типовий договір про приєднання до електричних мереж;

- Типова форма технічних умов стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок;

- Типова форма технічних умов приєднання, яке не є стандартним, до електричних мереж електроустановок.

Закон про приєднання також на законодавчому рівні встановлює основні засади приєднання об'єктів газоспоживання (газопостачання) до Єдиної газотранспортної системи України (ЄГТСУ).

Проектування, нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення складових ЄГТСУ, які перебувають у власності, господарському віданні або користуванні газотранспортних та газорозподільних підприємств, передбачаються інвестиційними програмами, схваленими НКРЕ, та фінансуються за рахунок коштів, передбачених у тарифах на транспортування та розподіл природного газу, плати за приєднання, поворотної фінансової допомоги замовників, банківських кредитів, коштів, залучених з інших джерел, не заборонених законодавством.

При цьому нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення складових ЄГТСУ, пов'язаних з приєднанням об'єктів замовника від місця забезпечення потужності до місця приєднання об'єкта замовника, забезпечується за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання, поворотної фінансової допомоги замовників та за рахунок коштів, передбачених інвестиційною програмою, схваленою НКРЕ.

Відповідно до положень Закону про приєднання було введене поняття "стандартне приєднання" до газових мереж, а також процедура здійснення такого приєднання, яка має на меті максимально спростити процес приєднання до газових мереж об'єктів споживання потужністю до 16 куб. м/год. включно, на відстань 10 метрів (для міської місцевості) та 25 метрів (для сільської місцевості).

На виконання положень Закону про приєднання НКРЕ протягом звітного періоду було розроблено та прийнято основні нормативні документи, що регулюють процедуру приєднання до газових мереж:

- Постанову НКРЕ від 26.03.2013 № 291 "Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газових мереж на 2013 рік";

- Постанову НКРЕ від 29.11.2013 № 1524 "Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газових мереж на 2014 рік";

- Постанову НКРЕ від 31.01.2013 № 75 "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 19 квітня 2012 року № 420" (визначено умови приєднання та підключення об'єктів замовника до ЄГТСУ);

- Типовий договір на приєднання до газових мереж (постанова НКРЕ від 31.01.2013 № 76);

- Порядок розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж (постанова НКРЕ від 31.01.2013 № 77).

Разом з тим, постановою НКРЕ від 14.11.2013 № 1431 було внесено зміни та доповнення до Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж, якими удосконалено процедуру встановлення та застосування ставок плати за стандартне приєднання до газових мереж.

Так, якщо у звітний період газорозподільним підприємством було здійснено менше десяти стандартних приєднань або не здійснено жодного стандартного приєднання (окремо по кожному діапазону потужності споживання природного газу з урахуванням типів місцевості), розрахункові значення плати за стандартне приєднання на наступний рік обчислюються газорозподільним підприємством на підставі розрахованих планових калькуляцій з урахуванням витрат на матеріали та роботи і послуги сторонніх організацій.

Також зазначеними змінами було забезпечено визначення процедури застосування ставок плати за стандартне приєднання для селищ міського типу, надані визначення термінів "сільської" та "міської" місцевостей.

Крім того, постановою НКРЕ від 26.12.2013 № 1722 "Про затвердження Змін до Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України" було визначено поняття "внутрішньої" та "зовнішньої" системи газопостачання.

Зазначене сприяло чіткому визначенню обсягів виконання газорозподільним підприємством робіт при наданні послуги із приєднання, а також врегулювання питання газифікації населених пунктів. Зокрема, встановлена процедура здійснення приєднання та врегулювано відносини між замовником і газорозподільним підприємством у випадку, коли газові мережі проходять по межі земельної ділянки або знаходяться на території замовника.

Зазначені зміни забезпечили спрощення та здешевлення процедури заміни газового обладнання споживача без збільшення потужності газових мереж у точці приєднання.

8.4. Врегулювання питань стимулювання розвитку відновлюваної енергетики

20.11.2012 Верховною Радою України був прийнятий Закон України № 5485-VI "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" (в частині стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії)". Зазначеним Законом, зокрема, передбачено зниження коефіцієнтів "зеленого" тарифу на електричну енергію, вироблену сонячними електростанціями, надання "зеленого" тарифу для об'єктів, що використовують біогаз, диференціацію коефіцієнтів "зеленого" тарифу для малих ГЕС в залежності від встановленої потужності, надання "зеленого" тарифу для генеруючих установок приватних домогосподарств, зміну принципу визначення розміру місцевої складової тощо.

На виконання вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" Комісія розробила нову редакцію Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності, яка була затверджена постановою НКРЕ від 14 березня 2013 року № 251. Також постановою від 27.06.2013 № 744 Комісія затвердила Порядок визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів).

З метою урегулювання питань продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом приватними домогосподарствами НКРЕ протягом 2013 року прийняті постанови від 19.12.2013 № 1697 "Про внесення зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом" та від 12.12.2013 № 1551 "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 22 січня 2001 року № 47". Також НКРЕ розроблено проекти Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, постанови НКРЕ "Про встановлення "зеленого" тарифу для приватних домогосподарств" та відповідних змін до Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357.

Крім того, на виконання пункту 93.2 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" постановами від 06 червня 2013 року № 679 та від 08 серпня 2013 року № 1090 Комісія внесла зміни до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності, якими забезпечила можливість одночасного подання документів для отримання ліцензії на виробництво електричної енергії (комбінованого виробництва теплової і електричної енергії) та на встановлення "зеленого" тарифу.

8.5. Вдосконалення іншої нормативно-правової бази регулювання електроенергетики

З метою реалізації повноважень НКРЕ стосовно участі у регулюванні платіжно-розрахункових відносин оптового ринку електроенергії, покладеного на Комісію Законом України "Про електроенергетику", та удосконалення порядку проведення розрахунків за електричну енергію на Оптовому ринку електричної енергії України було прийнято постанову НКРЕ від 13.06.2013 № 700, якою затверджено нову редакцію Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії.

З метою врахування, в межах чинного законодавства України, зауважень Енергетичного Співтовариства до норм Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії, який було затверджено постановою НКРЕ від 08.11.2012 № 1450, НКРЕ було прийнято постанову від 07.11.2013 № 1410 "Про затвердження Змін до Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії", якими, зокрема, передбачено:

- внесення змін до порядку та їх застосування з урахуванням достатнього часу для їх виконання учасниками аукціону;

- механізм скорочення розподіленої пропускної спроможності у випадках "незапланованого дефіциту";

- розширення видів фінансової гарантії оплати доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

- визначення розміру фінансової гарантії;

- встановлення ціни доступу у випадку відсутності перевантажень міждержавних електричних мереж;

- термін, на який учасник аукціону може бути визнаний неналежним учасником.

З метою ефективного виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2004 року № 648-р "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у період до 2020 року" була прийнята постанова НКРЕ від 18.07.2013 № 999 "Про Порядок затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію".

З метою удосконалення системи моніторингу показників якості послуг енергопостачальних компаній прийнято постанову від 25.07.2013 № 1015 "Про затвердження форм звітності № 11-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання" та № 12-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг" та інструкцій щодо їх заповнення".

З метою встановлення механізму компенсації втрат енергопостачальній компанії, що виникають у зв'язку з постачанням електричної енергії населенню м. Світлодарськ за фіксованим тарифом на електроенергію відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 332 "Деякі питання стабілізації ситуації у м. Світлодарську Донецької області, що склалася внаслідок пожежі на Вуглегірській ТЕС" постановою НКРЕ від 01.08.2013 № 1046 затверджено Порядок надання енергопостачальнику компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарськ.

Крім того, з метою приведення нормативно-правової бази НКРЕ у відповідність до чинного законодавства протягом 2013 року було внесено зміни до деяких нормативно-правових актів НКРЕ та деякі акти визнано такими, що втратили чинність.

8.6. Вдосконалення іншої нормативно-правової бази регулювання нафтогазового комплексу

У звітному році НКРЕ продовжувала роботу з удосконалення нормативно-правової бази регулювання нафтогазового комплексу. Комісією було розроблено та затверджено ряд нормативно-правових актів, числі зокрема, на виконання вимог підпункту 12 пункту 3 статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" прийнято постанову від 03.04.2013 № 369 "Про затвердження Процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу".

На виконання вимог чинного законодавства та з метою врегулювання проблемних питань у нафтогазовому комплексі НКРЕ було також розроблено проекти нормативно-правових актів, зокрема:

- постанови НКРЕ "Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу";

- постанови НКРЕ "Про затвердження Змін до Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами";

- постанови НКРЕ "Про затвердження Змін до Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу)";

- постанови НКРЕ "Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги із закачування, зберігання та відбору природного газу" та інші.

Станом на кінець звітного року зазначені проекти розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ з метою отримання пропозицій та зауважень.

Крім того, з метою приведення нормативно-правової бази НКРЕ у відповідність до чинного законодавства протягом 2013 року було внесено зміни до деяких нормативно-правових актів НКРЕ та деякі акти визнано такими, що втратили чинність.

9. СПІВРОБІТНИЦТВО З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ ТА НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Протягом 2013 року Комісія провадила міжнародну діяльність за основними напрямками:

- Європейська інтеграція та участь в Енергетичному Співтоваристві;

- співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями;

- співробітництво з міжнародними організаціями органів регулювання енергетики.

Реалізація Комісією євроінтеграційних завдань здійснювалася відповідно до положень Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері енергетики між Україною та Європейським Співтовариством, Плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 73-р з урахуванням вимог Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

З метою виконання зобов'язань, які взяла на себе Україна відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, до якого Україна приєдналася у 2011 році, та врахування її інтересів при формуванні нормативно-правової бази регіонального енергетичного ринку, продовжувалась робота відповідно до планів роботи Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства (ECRB) та її робочих груп.

Протягом 2013 року представники Комісії брали участь у заходах, організованих Секретаріатом Енергетичного Співтовариства: у 23-му - 26-му засіданнях ECRB, у 27-му - 30-му засіданнях Робочої групи з питань електроенергетики Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства (EWG ECRB), у 23-му - 26-му засіданнях Робочої групи з питань споживачів Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства (CWG ECRB), у 25-му - 28-му засіданнях Робочої групи з питань газу Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства (GWG ECRB), 18-му Афінському електроенергетичному форумі, 6-му Соціальному форумі, 8-му Газовому форумі, спільному засіданні ECRB та Антимонопольних органів регулювання та в семінарах Енергетичного Співтовариства, присвячених питанням безпеки постачання газу, моніторингу регіонального ринку електроенергії, впровадження Директиви 2009/28/ЕС щодо відновлюваних джерел енергії, впровадження Кодексів мереж 3-го пакету енергетичного законодавства ЄС, розробки десятилітнього плану розвитку мереж, та спільному семінарі CEER/ECRB/ERRA "Посилення ролі побутових споживачів на лібералізованих ринках та під час процесу створення ринку".

Комісією розпочато роботу з підготовки нового проекту Twinning "Підтримка НКРЕ щодо впровадження лібералізованої моделі ринку електричної енергії". Головною метою проекту є підтримка НКРЕ в процесі впровадження лібералізованої моделі ринку електроенергії відповідно до вимог Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" з урахуванням досвіду органів регулювання країн Європейського Союзу. У 2013 році розпочалась робота з підготовки технічного завдання проекту, яка здійснюється експертами, залученими Представництвом ЄС в Україні за контрактом "Підготовка проекту Twinning та надання допомоги НКРЕ щодо регулювання ринку електричної енергії" (Nr 2013/318466). Планується, що проект Twinning буде реалізовуватись за наступними компонентами:

Компонент 1: "Доступ учасників ринку до електричних мереж";

Компонент 2: "Заміна постачальника електроенергії, заміна/призначення гарантованого постачальника / постачальника останньої інстанції";

Компонент 3: "Регулювання діяльності гарантованого постачальника / постачальника останньої інстанції";

Компонент 4: "Підтримка у розробці правил ринку "на добу наперед";

Компонент 5: "Підтримка у впровадженні відокремлення видів діяльності з розподілу та постачання електричної енергії".

Крім того, контракт також передбачає надання НКРЕ спеціальної допомоги щодо регулювання ринку електричної енергії за такими напрямами:

- практика участі виробників електроенергії на ГЕС та ГАЕС в конкурентному ринку;

- розмежування видів діяльності з розподілу електричної енергії та постачання відповідно до положень Директиви 2003/54/EC;

- методи врахування витрат електроенергії при її передачі/розподілі магістральними/розподільчими електричними мережами у тарифах на передачу/розподіл;

- механізми застосування регульованих цін (тарифів) на електроенергію для кінцевих споживачів в умовах лібералізованого ринку;

- доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

НКРЕ бере участь у співробітництві України з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) - Міжнародним валютним фондом (МВФ), Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), німецькою Кредитною Установою для Відбудови (KfW) та ін. Зокрема, Комісія виступає як гарант обслуговування та повернення кредитів при укладенні кредитних угод з МФО для фінансування великих інвестиційних проектів в енергетиці. Це дозволяє таким підприємствам державного сектору економіки, як ДП НАЕК "Енергоатом", ДП НЕК "Укренерго", ПАТ "Укргідроенерго" залучити на вигідних умовах кредитні кошти для виконання інвестиційних проектів, які матимуть позитивний вплив на розвиток всієї електроенергетичної галузі. На сьогодні за участю НКРЕ реалізується ряд інвестиційних проектів:

між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку:

- "Проект реабілітації гідроелектростанцій";

- "Додаткове фінансування Проекту реабілітації гідроелектростанцій";

- "Проект з передачі електроенергії";

між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку:

- "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська";

- "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська";

- "Реабілітація гідроелектростанцій";

між Україною та Європейським інвестиційним банком:

- "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська";

- "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська";

між Україною та Кредитною установою для відбудови (KfW):

- "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)".

Другого квітня 2013 року завершилася програма регуляторної підтримки НКРЕ з боку Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках Програми прямого кредитування відновлюваної енергетики в Україні, виконавцем якої була компанія Mercados EMI (номер реєстраційної картки 2502 від 23 лютого 2011 року).

Метою програми було надання допомоги НКРЕ в приведенні українського законодавства в області відновлюваної енергетики у відповідність до норм законодавства ЄС і Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та оцінці впливу ВДЕ на ринок електроенергетики.

Програма реалізувалася за такими завданнями:

- впровадження у повному обсязі норм Закону про "зелений" тариф та підготовка вторинного законодавства для реалізації цього Закону;

- довгострокове впровадження "зеленого" тарифу в Україні;

- підключення ВДЕ до мережі;

- функціонування ВДЕ на конкурентному ринку;

- перегляд існуючих механізмів надання концесій на використання ресурсів;

- акредитація, сертифікація, верифікація та аудит.

Консультантами було підготовлено звіт з рекомендаціями по кожному з пунктів технічного завдання. Зокрема, Консультантами було надано проект технічного кодексу "Вимоги до вітрових та сонячних фотоелектричних електростанцій потужністю більше 150 кВт щодо приєднання до зовнішніх електричних мереж", проект "Порядку випуску Гарантій походження для електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії" з пропозиціями щодо технічного забезпечення введення електронного реєстру Гарантій походження та вимог до персоналу, що будуть здійснювати обслуговування такого реєстру, тощо.

Рекомендації, отримані в ході реалізації Програми, містили аналіз міжнародного досвіду роботи в сфері відновлюваної енергетики. Комісією, за підтримки експертів Програми, здійснено комплексний аналіз законодавства та регуляторної практики енергетичного сектору ЄС з питань відновлюваної енергетики, а також з питань вартості небалансу ВДЕ, опрацьовано питання приєднання об'єктів ВДЕ до мереж. Консультантами проведено аналіз розвитку енергетики України, а також надано рекомендації з питань забезпечення ефективності використання енергетичних ресурсів. НКРЕ надано також підтримку щодо розробки Методології місцевої складової.

Результати, досягнуті в рамках реалізації Програми, були високо оцінені як представниками української сторони, так і ЄБРР.

На початку 2012 року відбулась реструктуризація програми INOGATE, започаткованої в 1995 році.

Відповідно до нової концепції реалізації оновленої Програми INOGATE вона спрямована на досягнення результатів щодо покращення бізнес-клімату в сфері енергоефективності, первинного та вторинного законодавства щодо електроенергетики та газу газового сектору, гармонізації стандартів та системи законодавства з стандартизації, сталої енергетики, покращення енергетичного економічного планування, підвищення ефективності газо- та електропостачання тощо.

У рамках роботи з опрацювання Технічного завдання та визначення напрямів реалізації нової Програми INOGATE експертами програми було представлено чотири основних компоненти програми:

Компонент A - технічний секретаріат;

Компонент B - електроенергетичний і газовий сектори;

Компонент C - стала енергетика (ВДЕ, енергоефективність);

Компонент D - підтримка в області статистики.

НКРЕ бере участь у реалізації нової Програми. У липні 2013 року відбулось підписання Протоколу про наміри між НКРЕ і Програмою INOGATE (зареєстрований в Мінекономрозвитку від 18 грудня 2013 року (номер реєстраційної картки 2935)).

У 2013 році представники НКРЕ брали участь у регіональних семінарах з питань ціни на газ і тарифів на електроенергію, організованих INOGATE у співробітництві з ERRA, підвищення професійного рівня співробітників органів регулювання енергетики країн-партнерів Програми INOGATE та навчальній поїздці в Комісію з регулювання енергетики Словаччини (URSO) та у комбінованому заході (навчальний курс / ознайомча поїздка) з питань політики стимулювання сталої енергетики в рамках проекту "Технічний Секретаріат INOGATE і Комплексна програма на підтримку енергетичних цілей Бакинської ініціативи та Східного партнерства".

У рамках тематичної Платформи № 3 "Енергетична безпека" ініціативи "Східне партнерство" представники Комісії брали участь у семінарі на тему: "Інструменти регулювання для підтримки розбудови енергетичної інфраструктури, інтерконекторів та забезпечення диверсифікації поставок".

Комісія надає великого значення співробітництву з органами регулювання енергетики інших країн на двосторонній та багатосторонній основі. Зокрема, участь НКРЕ в роботі Регіональної асоціації органів регулювання енергетики Центральної і Східної Європи (ERRA), членом-засновником якої є НКРЕ з 2000 року, відкриває для Комісії можливості для ознайомлення з досвідом регулювання енергетики багатьох країн Європи, Азії та Африки.

У рамках співпраці з ERRA протягом 2013 року Голова Комісії брав участь у засіданнях Голів Регіональної асоціації органів регулювання енергетики країн-членів ERRA, у 12-й Конференції Регіональної асоціації органів регулювання енергетики з інвестицій і регулювання енергетики та у Загальних Зборах ERRA.

З 2010 року Національна комісія регулювання електроенергетики України бере участь у Програмі Партнерства в сфері регулювання енергетики (далі - Програма Партнерства) з Національною Асоціацією членів комісій з регулювання комунальних підприємств США (NARUC), яка реалізується за фінансової підтримки Агентства з міжнародного розвитку США (USAID). У зв'язку з ліквідацією Національної комісії регулювання електроенергетики України та створенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, 25 травня 2012 року відбулось перепідписання Меморандуму про взаєморозуміння між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, і Національною Асоціацією членів комісій з регулювання комунальних підприємств США (NARUC).

Програма Партнерства є інструментом для обміну досвідом та інформацією між органами регулювання енергетики США та України з метою вдосконалення системи регулювання енергетичного сектору на засадах принципів ринкової економіки та зміцнення довгострокових відносин між органами регулювання обох країн. Співпраця між представниками органів регулювання здійснюється шляхом організації візитів-обмінів учасників Програми Партнерства, проведення семінарів, нарад та інших заходів.

Тематика Програми Партнерства охоплює ряд основних проблем, що стоять перед органами регулювання: принципи та методи тарифного регулювання і регулювання якості послуг, визначення справедливої вартості послуг, покращення інвестиційної привабливості галузі, забезпечення енергоефективності, захист прав споживачів, використання відновлюваних енергетичних ресурсів, а також інші актуальні питання.

У рамках Програми Партнерства в 2013 році було проведено дві спільні робочі зустрічі представників НКРЕ та Комісій регулювання громадських послуг штатів Огайо, Кентуккі, округу Колумбія, Федеральної комісії з регулювання енергетики США, в результаті яких сторони отримали можливість ознайомитись з українським та американським досвідом щодо основних функцій органів регулювання, прозорості, відкритості, публічності інформації, процедури і застосування відкритих слухань регуляторів, удосконалення процесу громадських слухань з метою розширення участі громадськості в регуляторній діяльності регуляторів, стосовно регулювання та основних принципів просування відновлюваних джерел енергії, процедур, умов встановлення та фінансування плати за приєднання до електричних та газових мереж, механізмів формування вибіркового тарифного меню (диференційованих тарифів для споживачів) на роздрібному ринку електроенергії; щодо запровадження ринку допоміжних послуг, удосконалення нормативно-правової бази стосовно технологічних витрат електроенергії при її транспортуванні електричними мережами та ін.

У рамках Чорноморської регіональної ініціативи в сфері регулювання (BSRRI), що реалізується за підтримки NARUC/USAID, представники НКРЕ брали участь у черговому регіональному семінарі "Рамкова програма з інвестування у відновлювану енергетику і розробка принципів регулювання" та у другому спільному проектному координаційному засіданні "Чорноморський регіональний проект планування передачі електроенергії". Крім того, представник НКРЕ брав участь у технічному обміні в Національному агентстві з регулювання енергетики Молдови (ANRE), присвяченому питанням: ролі органу регулювання при вирішенні спорів між енергопостачальними компаніями та споживачами, методів застосування санкцій до ліцензіатів у випадку порушення ними Ліцензійних умов, порядку оскарження рішень органу регулювання у разі застосування санкцій до ліцензіата та ін.

10. ВЗАЄМОДІЯ КОМІСІЇ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ. ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

Взаємодія Комісії із засобами масової інформації та громадськістю відбувалася відповідно до законодавства України.

Відкритість, прозорість, доступність та гласність як основні принципи діяльності Комісії втілювалися шляхом проведення систематичної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо формування цінової і тарифної політики в електро- і теплоенергетиці та нафтогазовому комплексі, захисту прав споживачів, здійснення розрахунків в Оптовому ринку електричної енергії, контролю за цільовим використанням коштів тощо. Для забезпечення цих принципів у НКРЕ функціонує офіційний веб-сайт у мережі Інтернет www.nerc.gov.ua, видається "Інформаційний бюлетень НКРЕ", розміщується інформація в правових системах "Законодавство" та "ЛІГА:ЗАКОН", здійснюється співпраця із засобами масової інформації, громадськістю та Громадською радою при НКРЕ.

Основна форма роботи Комісії - засідання у формі відкритих слухань, що проводились, як правило, один раз на тиждень із залученням усіх зацікавлених сторін, ЗМІ та громадськості, на яких розглядалися і приймалися рішення (постанови, розпорядження) у сфері функціонування ринків електричної енергії та теплопостачання, ринків природного газу, нафти та нафтопродуктів.

Інформація про дату, час, місце і питання порядку денного засідань Комісії у формі відкритих слухань, а також інформація про їх результати оперативно доводилася до відома громадськості шляхом оприлюднення на веб-сайті та надсилалася до Урядового веб-порталу і засобів масової інформації.

Після закінчення засідань Комісії за участю Голови та Членів Комісії проводилися для ЗМІ брифінги з порушених питань.

Окремі питання, що розглядалися на засіданнях Комісії, висвітлювалися у повідомленнях інформаційних агентств ("Укрінформ", "Інтерфакс", "УНІАН", "Українська енергетика", "Українські новини"), на сторінках періодичних видань та їх інтернет-ресурсів ("Урядовий кур'єр", "Голос України", "Дзеркало тижня", "Час ЖКГ") та репортажах новин на телебаченні ("БТБ", "Бізнес", "1+1", "Україна" тощо).

Інформація про окремі рішення НКРЕ систематично надсилалася електронною поштою засобам масової інформації, у т. ч. регіональним газетам (750 видань).

Представники ЗМІ та громадськості постійно залучалися до участі в офіційних заходах НКРЕ.

За участю Голови та Членів Комісії відбулися інтерв'ю телеканалам та інформаційним агентствам щодо: приєднання електроустановок до електромереж (телеканалу "БТБ"), тарифів на електроенергію та газ для населення (інформаційному агентству "ИТАР-ТАСС"), газотранспортної системи України (телеканалу "Бізнес"), зниження тарифів на газ (інформаційним агентствам "УНІАН", "Інтерфакс") тощо.

НКРЕ висвітлювала свою діяльність, розміщуючи на власному веб-сайті анонси подій, прес-релізи, інформацію про прийняті рішення та розсилаючи їх представникам засобів масової інформації. Водночас зазначена інформація надавалася до Кабінету Міністрів України з метою розміщення на Урядовому веб-порталі.

У газеті "Вечірній Київ" публікувалися оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад у апараті НКРЕ.

Окрім зазначеного, щотижня до Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України надсилалися плани найважливіших заходів та пріоритетних питань діяльності НКРЕ, а щомісяця - плани взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю.

При веб-сайті НКРЕ постійно функціонує Форум, що забезпечує зворотній зв'язок з громадянами, які мають можливість отримувати відповіді на свої запитання як від кваліфікованих фахівців НКРЕ, так і зареєстрованих користувачів Форуму. Протягом звітного періоду на Форумі було розміщено близько 400 відповідей НКРЕ на запитання громадян та 4300 повідомлень (обговорень, обміну думок та, в першу чергу, надання взаємних консультацій). Крім того, з метою висвітлення роботи Комісії на сайті НКРЕ постійно діє рубрика "Запитуйте - відповідаємо", де розміщуються відповіді на актуальні запитання громадян, більшість з яких потім публікуються в журналах "Час ЖКГ", "Энергобизнес".

Налагодженню системного діалогу з громадськістю в НКРЕ сприяло проведення у 2013 році консультацій з громадськістю. Були проведені засідання за круглим столом на теми: "Окремі питання впровадження нової моделі ринку електричної енергії", "Питання, пов'язані з приєднанням електроустановок до електричних мереж", "Впровадження стимулюючого тарифоутворення з метою підвищення ефективності діяльності та оновлення основних фондів підприємств електроенергетики". Також відбулося обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Правил користування електричною енергією для населення".

За результатами проведених консультацій структурні підрозділи НКРЕ виконували постійний моніторинг пропозицій та зауважень, що надходили від громадськості, проводили їх аналіз та своєчасно здійснювали заходи щодо реагування на них.

У рамках співпраці з Громадською радою у 2013 році було забезпечено проведення чергових засідань ради та участь у них представників НКРЕ. Водночас члени Громадської ради залучалися до участі в проведенні консультацій з громадськістю. На офіційному веб-сайті Комісії функціонує рубрика, де розміщуються матеріали про роботу Громадської ради.

У звітному році видано 12 номерів офіційного друкованого видання Комісії - "Інформаційного бюлетеня НКРЕ" загальним обсягом 3662 сторінки, де оприлюднювалися всі постанови і розпорядження НКРЕ (1907 і 103 відповідно) та відповіді на актуальні запитання ліцензіатів і громадян, а також основні нормативно-правові акти з питань регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу України, прийняті Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України та іншими міністерствами і відомствами.

Крім того, постанови і розпорядження Комісії та інша інформація, у тому числі річний Звіт про роботу Комісії, відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" та статті 15-1 Закону України "Про природні монополії" оперативно розміщувалися/оновлювалися на офіційному веб-сайті НКРЕ.

Протягом 2013 року НКРЕ систематично поповнювала Юридичну інформаційно-пошукову систему Верховної Ради України "Законодавство" та Систему інформаційно-правового забезпечення "ЛІГА:ЗАКОН" власними постановами, розпорядженнями, окремими наказами та листами-роз'ясненнями з актуальних питань.

Нормативно-правові акти Комісії офіційно оприлюднювалися в загальнодержавних офіційних друкованих виданнях: "Офіційному віснику України" (57 актів) та газеті "Урядовий кур'єр" (50 актів).

11. АДМІНІСТРАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ

11.1. Адміністративно-організаційна робота

Основною формою роботи Комісії як колегіального органу є засідання, які скликає Голова Комісії.

Засідання проводяться у формі відкритих або закритих слухань.

На засіданнях розглядаються, зокрема, питання щодо:

- видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій з виробництва, передачі та постачання електроенергії, зберігання природного газу, транспортування природного газу, нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами;

- порушення умов ліцензійної діяльності та розгляду справ про їх порушення;

- встановлення тарифів в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі.

У 2013 році Комісією проведено 94 засідання у формі відкритих слухань, на яких розглянуто понад 2070 питань.

За результатами проведення засідань у формі відкритих слухань Комісією було прийнято 1911 постанов, 103 розпорядження та 760 протокольних рішень.

Засідання Комісії у формі закритих слухань проводяться у разі розгляду питань:

- які пов'язані з таємною інформацією, порядок доступу до якої регулюється спеціальними законами, службовою інформацією або іншою інформацією, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою;

- які стосуються забезпечення функціонування ринків електричної енергії і природного газу;

- про залишення без розгляду заяв про видачу (продовження дії, видачу копії) ліцензій у сферах електроенергетики, теплопостачання та нафтогазовому комплексі;

- які потребують термінового розгляду і не підлягають обов'язковому розгляду на засіданнях Комісії у формі відкритих слухань в інших випадках.

Підготовка та проведення засідань Комісії у формі закритих слухань з питань, які містять інформацію з обмеженим доступом, порядок доступу до якої регулюється спеціальними законами, здійснюється з дотриманням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом. Комісією було проведено 2 засідання у формі закритих слухань з питань, які містять інформацію з обмеженим доступом.

Крім того, за участю Голови та членів Комісії було проведено 158 засідань у формі закритих слухань, на яких було розглянуто 378 питань.

11.2. Фінансово-господарська діяльність

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, як державний колегіальний орган у звітному році утримувалась за рахунок коштів, які були передбачені Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік".

Кошторисом видатків на 2013 рік на утримання Комісії затверджено асигнування за загальним фондом державного бюджету в сумі 36656,5 тис. грн.

Фінансові операції Комісія здійснювала через реєстраційні рахунки, відкриті в Державній казначейській службі України.

Кошторисні призначення Комісії у 2013 році профінансовані не в повному обсязі - фактично надійшло 36494,3 тис. грн., що становить 99,6 % планових призначень. Кошти спеціального фонду використані в сумі 124,4 тис. грн. та спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з основною діяльністю Комісії.

Виконання кошторису у 2013 році за економічною класифікацією видатків характеризується такими даними:

Таблиця 11.2.1

Видатки

Сума, тис.грн.

У питомій вазі до загальної суми видатків

Заробітна плата

25576,8

70,1

Нарахування на заробітну плату

9091,4

24,9

Комунальні послуги та оплата за енергоносії

517,8

1,4

Придбання предметів та матеріалів

408,3

1,1

Оплата послуг

805,0

2,2

Відрядження

88,3

0,2

Інші видатки

6,7

0,1

У звітному році всі фінансові зобов'язання щодо оплати за укладеними договорами та за отримані товари Комісія реєструвала лише в межах асигнувань, затверджених кошторисом.

НКРЕ не має заборгованості з виплати заробітної плати, за платежами до бюджету та соціальних фондів. Фінансові звіти про виконання кошторису доходів і видатків складені своєчасно і в обсязі форм згідно із затвердженими нормативними актами.

На кінець 2013 року утворилась кредиторська заборгованість у сумі 32,9 тис. грн.

У 2013 році Комісія забезпечила надходження до держбюджету плати за ліцензії, видані НКРЕ, за кодом 22011500 у сумі 37114,3 тис. грн., що становить 101,2 % плану.

12. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НКРЕ НА 2014 РІК

Пріоритетними завданнями НКРЕ на 2014 рік є:

Визначення правових засад державного регулювання в енергетиці

На теперішній час актуальною проблемою залишається визначення правових засад державного регулювання в енергетиці України та закріплення незалежного статусу НКРЕ шляхом прийняття закону про державне регулювання в енергетиці.

Відповідний проект Закону України "Про державне регулювання у сфері енергетики" було розглянуто та схвалено 09.10.2013 на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (реєстр. № 3095), але 27.02.2014 зазначений законопроект було відкликано.

Реформування ринку електроенергії України: реалізація завдань перехідного періоду

З 01 січня 2014 року набув чинності Закон України від 24.10.2013 № 663-VII "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", згідно з яким з 2014 року розпочинається процес реформування ринку електричної енергії в Україні. Впродовж перехідного періоду, що запроваджується Законом, на ринку електричної енергії має розпочати свою роботу ринок допоміжних послуг (в частині вторинного та третинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності), змінюється ряд положень щодо функціонування роздрібного ринку електричної енергії. З грудня 2014 року набувають чинності положення Закону, які вносять зміни до законодавчої бази, що регулює порядок надання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України та забезпечує її відповідність енергетичному законодавству Енергетичного Співтовариства (а саме Регламенту 1228/2003 щодо умов доступу до мереж транскордонної передачі електричної енергії).

Тож у 2014 році пріоритетними завданнями НКРЕ в частині реформування ринку електричної енергії будуть:

- створення нормативно-правової бази функціонування ринку допоміжних послуг, що передбачає, зокрема, розробку та затвердження порядку придбання допоміжних послуг, типових форм договорів про надання допоміжних послуг, методики тарифоутворення на допоміжну послугу з вторинного регулювання тощо;

- розробка та прийняття нормативно-правових актів для забезпечення проведення електронних аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

- приведення у відповідність до положень закону нормативно-правової бази функціонування роздрібного ринку електричної енергії в частині запровадження поняття "кваліфікований споживач електричної енергії", реалізація прав кваліфікованих споживачів на зміну електропостачальника, визначення порядку надання інформації споживачам, розгляду їх звернень та скарг тощо.

З метою своєчасної підготовки нормативно-правової бази повномасштабного ринку електричної енергії Комісія планує розпочати роботу щодо розробки основних нормативно-правових актів: правил ринку електричної енергії, правил ринку "на добу наперед" тощо.

Удосконалення тарифної методології в електроенергетиці

У 2014 році НКРЕ продовжуватиме роботу щодо запровадження стимулюючого регулювання суб'єктів природних монополій в електроенергетиці.

Удосконалення тарифоутворення в нафтогазовому комплексі

Одним із пріоритетних напрямків є впровадження методології стимулюючого тарифоутворення для газорозподільних підприємств, зокрема розроблення та затвердження НКРЕ:

- Процедури встановлення та перегляду тарифів для суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з розподілу природного і нафтового газу трубопроводами у разі застосування стимулюючого регулювання;

- Граничного рівня регуляторної норми доходу у сфері розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;

- Параметрів тарифного регулювання, що мають довгостроковий термін дії, для суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з розподілу природного і нафтового газу трубопроводами.

Удосконалення нормативно-правової бази в нафтогазовому комплексі

Серед пріоритетних напрямків роботи Комісії на 2014 рік - розроблення та затвердження:

- Змін до Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу;

- Змін до Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж;

- Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання;

- Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання;

- Змін до Правил користування природним газом для юридичних осіб.

Планується також запровадження функціонування кол-центрів для обслуговування споживачів в газопостачальних компаніях.

Крім того, у 2014 році Комісією буде здійснюватися робота щодо вдосконалення іншої нормативно-правової бази, зокрема, планується внесення змін до Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу), Типового договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами та Типового договору на розподіл природного газу.Додаток 1.1

СТРУКТУРА
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики


Додаток 2.1.1

СПРОЩЕНА ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА
Оптового та Роздрібного ринків електричної енергії УкраїниДодаток 2.3.1

ОБСЯГИ
електричної енергії, закупленої енергопостачальними компаніями на ОРЕ в 2009-2013 роках, та розрахунки за неї


Одиниця виміру

2009

2010

2011

2012

2013

Обсяг купівлі е/е ПНТ та ПРТ сумарно

МВт·год.

152254145

166331350

171841368

175609715

171253125

ПРТ

МВт·год.

134098279

145750369

146449347

146042292

139581871

ПНТ (для споживачів України)

МВт·год.

14050122

16363682

18937092

19815983

21801182

ПНТ (експорт)

МВт·год.

4105744

4217299

6454930

9751440

9870072

Обсяг купівлі е/е дебіторами (як для споживачів України, так і для експорту)
всього по Україні

МВт·год.

152543318

166631447

172299462

176144051

172057437

Товарна продукція

тис. грн.

52878755

67656528

87064623

101297651

105318277

ПРТ

тис. грн.

44827571

57125254

70993933

80226188

81951198

ПНТ (для споживачів України)

тис. грн.

6164446

8654548

12291026

15214505

17332709

ПНТ (експорт)

тис. грн.

1886737

1876726

3779664

5856958

6034370

Вартість товарної продукції, купованої дебіторами, всього по Україні

тис. грн.

52916756

67731343

87215904

101527976

105663852

Оплата е/е живими коштами

тис. грн.

51478675

66197515

84691566

99050277

102823222

ПРТ

тис. грн.

43741566

55801627

68706427

77979885

79456142

ПНТ (для споживачів України)

тис. грн.

6164446

8654548

12291026

15214505

17332709

ПНТ (експорт)

тис. грн.

1572663

1741340

3694113

5855887

6034371

Оплата живими коштами,
всього по Україні

тис. грн.

51516636

66264338

84842846

99280298

103167972

Відсоток оплати е/е

%

97,4 %

97,8 %

97,3 %

97,8 %

97,6 %

ПРТ

%

97,6 %

97,7 %

96,8 %

97,2 %

97,0 %

ПНТ (для споживачів України)

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

ПНТ (експорт)

%

83,4 %

92,8 %

97,7 %

100,0 %

100,0 %

Відсоток оплати, всього по Україні

%

97,4 %

97,8 %

97,3 %

97,8 %

97,6 %Додаток 2.3.2

ВІДСОТОК
поточної оплати електричної енергії поточного періоду з урахуванням доплат за 14 діб наступного періоду ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у 2009-2013 роках

Енергопостачальники

2009

2010

2011

2012

2013

ПАТ "Вінницяобленерго"

100,0

100,0

100,0

98,3

100,0

ВАТ "Тернопільобленерго"

100,0

100,0

100,0

98,6

99,2

ПАТ "Хмельницькобленерго"

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"

100,0

100,0

97,6

98,3

98,0

ПАТ "ДТЕК "Дніпрообленерго"

100,0

100,0

100,0

100,0

99,6

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

95,7

93,9

96,0

97,7

98,9

ПАТ "Кіровоградобленерго"

100,0

100,0

100,0

100,0

97,5

ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"

98,6

94,7

94,0

97,5

92,9

ТОВ "Луганське енергет. об'єднання"

93,8

97,4

93,9

98,7

89,2

ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі"

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ПАТ "Київенерго"

95,4

95,6

93,5

95,4

94,0

ПАТ "АЕС "Київобленерго"

100,0

100,0

100,0

100,0

99,8

ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго"

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ПАТ "Черкасиобленерго"

96,6

97,6

96,8

96,3

97,3

ПАТ "Житомиробленерго"

100,0

100,0

97,8

98,6

98,6

ПАТ "ДТЕК Крименерго"

100,0

100,0

100,0

96,6

100,0

ПАТ ЕК "Севастопольенерго"

100,0

100,0

100,0

98,4

93,6

ПАТ "Волиньобленерго"

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ПАТ "Прикарпаттяобленерго"

100,0

100,0

100,0

97,2

97,6

ПАТ "Львівобленерго"

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ПАТ "АЕС "Рівнеобленерго"

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ПАТ "Миколаївобленерго"

100,0

100,0

100,0

100,0

98,6

ВАТ "Одесаобленерго"

99,6

100,0

100,0

100,0

100,0

ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"

100,0

100,0

100,0

100,0

99,5

ПАТ "Полтаваобленерго"

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ПАТ "Сумиобленерго"

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

АК "Харківобленерго"

100,0

100,0

95,7

100,0

98,7

ТзОВ "Енергія-Новий Розділ"

95,4

89,1

95,6

97,1

100,0

ПАТ "ДТЕК" ПЕМ - Енерговугілля

96,3

100,0

99,6

94,5

98,4

ПРАТ "Східно-Кримська ЕК"

98,9

100,0

96,5

91,6

98,1

ДПЕМ ПрАТ Атомсервіс

92,8

95,3

97,1

100,0

99,7

ДП "Донецька залізниця"

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ДТГО "Південно-Західна залізниця"

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ДП "Регіональні електричні мережі"

81,3

82,5

74,7

71,5

78,2

ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"

98,9

99,7

94,7

100,0

99,7

Одеська залізниця

100,0

100,0

100,0

ДТГО "Львівська залізниця"

100,0

100,0

100,0

ДП "Придніпровська залізниця"

100,0

100,0

100,0

100,0

ДП "Південна залізниця"

100,0

100,0

100,0

Усього по дебіторах

97,4

97,8

96,8

97,8

97,6
Додаток 2.3.3

ОБСЯГИ
електричної енергії, проданої виробниками на ОРЕ, та розрахунки за неї у 2009-2013 роках

Товарний відпуск е/е в ринок, тис. кВт·год.

2009

2010

2011

2012

2013

НАЕК "Енергоатом"

78009201

84041656

85056525

84979242

78235830

ТЕС

57370243

61537279

67011879

71709491

71112365

ГЕС

11214509

12386649

10241801

10357126

13699901

ТЕЦ

9857296

12631473

13779185

12462612

11517274

Виробники е/е з альтернативних джерел

71115

297248

386348

833282

1551899

Інші виробники

42219

61133

116289

170749

175551

Усього по виробниках електроенергії

156564582

170955437

176592028

180512501

176292820

Товарний відпуск е/е в ринок, тис.грн.

2009

2010

2011

2012

2013

НАЕК "Енергоатом"

13060816

16079758

19379031

21965949

20591918

ТЕС

25302453

33085448

44775537

50529236

54108923

ГЕС

1558621

1680844

1581835

2552091

3282359

ТЕЦ

7116748

10422620

14420227

16073765

14771941

Виробники е/е з альтернативних джерел

74657

326965

597193

2651943

4824508

Інші виробники

9912

16234

83878

165600

191145

Усього по виробниках електроенергії

47123208

61611870

80837701

93938582

97770794

Оплата поточного періоду з врахуванням доплат за 15 діб наступного періоду, тис. грн.

2009

2010

2011

2012

2013

НАЕК "Енергоатом"

12900100

16009244

19379031

21538301

20206077

ТЕС

25023526

32939237

44775537

50437573

53192639

ГЕС

1536247

1673320

1581835

2518862

3202463

ТЕЦ

7025028

10363731

14420227

15772720

14453861

Виробники е/е з альтернативних джерел

74657

326944

597193

2651943

4824508

Інші виробники

9818

16169

83878

163435

189796

Усього по виробниках електроенергії

46569375

61328645

80837701

93082834

96069344

Відсоток виплат від товарної продукції, %

2009

2010

2011

2012

2013

НАЕК "Енергоатом"

98,8

99,6

100,0

98,1

98,1

ТЕС

98,9

99,6

100,0

99,8

98,3

ГЕС

98,6

99,6

100,0

98,7

97,6

ТЕЦ

98,7

99,4

100,0

97,5

97,9

Виробники е/е з альтернативних джерел

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Інші виробники

99,1

99,6

100,0

98,6

99,3

Усього по виробниках електроенергії

98,8

99,5

100,0

99,1

98,3
Додаток 2.5.1

ОБСЯГИ
закупівлі електричної енергії на ОРЕ з метою експорту за межі України у 2009-2013 рокахДодаток 3.2.1

СИСТЕМА
договірних відносин на роздрібному ринку електричної енергії, передбачена Правилами користування електричною енергією


Додаток 3.3.1

ОБСЯГ
спожитої електричної енергії споживачами ПРТ за 2009-2013 роки, млн. кВт·год.Додаток 3.3.2

РІВЕНЬ ЗБОРУ
коштів споживачів за електричну енергію по галузях економіки за 2012-2013 роки

(у %)

Постачальники за регульованим тарифом

Разом

Промисловість

Залізниця

Сільські господарства

Житлово-комунальні господарства

Органи державного бюджету

Органи місцевого бюджету

Населення

Інші

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

ПАТ "Вінницяобленерго"

100,6

99,6

99,7

99,9

0,0

0,0

100,0

100,1

112,8

93,1

102,7

101,6

101,1

99,9

97,8

100,4

100,1

100,0

ПАТ "Волиньобленерго"

99,4

99,4

98,4

102,7

0,0

0,0

100,2

99,8

103,9

81,3

96,6

118,7

100,0

100,5

98,2

100,4

99,9

100,1

ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"

101,1

98,3

100,5

99,3

0,0

0,0

101,6

99,5

112,4

76,2

100,6

101,7

92,2

103,3

99,9

99,5

101,8

100,1

ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"

105,1

92,9

95,0

87,9

100,0

100,0

100,1

100,1

132,7

78,6

99,6

101,1

100,1

99,7

98,9

101,1

100,0

100,1

ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"

101,3

98,4

99,8

100,0

100,0

100,0

99,9

99,9

115,4

81,0

108,4

99,4

99,8

99,7

98,9

99,6

100,0

99,9

ПАТ "Закарпаттяобленерго"

102,1

100,2

100,1

100,1

0,0

0,0

100,4

99,9

159,9

98,9

100,0

102,5

98,8

99,9

98,4

100,4

100,4

100,2

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

99,4

100,2

99,3

100,1

101,0

98,8

99,9

100,6

101,5

101,2

98,9

99,3

97,9

99,8

98,8

100,4

99,9

100,2

ПАТ "Київенерго"

110,5

99,9

100,4

99,6

0,0

0,0

98,5

99,8

148,8

102,2

99,6

99,2

96,4

97,5

100,5

97,9

101,5

99,6

ПАТ "Київобленерго"

98,5

100,4

99,4

100,2

0,0

0,0

99,9

100,1

99,4

99,8

99,7

100,5

100,3

96,1

94,3

101,4

99,0

100,8

ПАТ "Кіровоградобленерго"

99,3

99,5

99,7

100,2

100,0

100,0

100,0

100,0

95,0

91,4

100,2

101,3

100,5

99,9

99,1

100,1

99,7

100,0

ПАТ "ДТЕК Крименерго"

103,9

100,6

101,9

99,9

98,0

0,0

101,4

101,2

122,0

107,0

103,2

99,1

100,1

100,5

100,2

98,8

101,6

99,9

ВАТ "Луганськобленерго"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

104,9

90,4

100,0

100,3

0,0

0,0

102,0

100,7

147,9

40,0

101,9

100,7

99,8

98,5

98,4

101,4

100,6

101,7

ПАТ "Львівобленерго"

100,1

100,1

99,5

100,0

0,0

100,0

99,3

100,8

101,8

99,0

101,3

101,6

99,5

100,2

100,0

100,5

99,9

99,9

ПАТ "Миколаївобленерго"

99,8

99,2

98,2

99,0

0,0

0,0

102,0

99,9

100,4

87,9

101,6

104,7

100,0

99,9

99,8

100,8

101,5

100,1

ПАТ "ЕК Одесаобленерго"

99,6

99,7

99,9

100,0

0,0

0,0

100,1

99,9

96,3

95,9

100,6

103,5

102,2

100,1

99,5

99,9

100,0

99,9

ПАТ "Полтаваобленерго"

96,9

97,7

99,8

99,9

0,0

0,0

100,0

99,9

72,9

75,8

101,5

101,7

99,0

100,7

99,3

100,1

100,0

100,0

ПАТ "Прикарпаттяобленерго"

98,9

100,7

100,3

100,3

0,0

0,0

99,7

100,2

99,4

102,2

101,1

100,9

99,4

101,2

97,1

99,8

98,2

101,6

ПАТ "Рівнеобленерго"

99,5

100,0

99,5

99,6

0,0

0,0

98,6

99,7

101,1

99,9

99,2

100,2

99,9

100,5

98,5

101,2

99,8

99,7

ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"

98,7

94,8

98,2

99,5

0,0

0,0

95,4

104,0

93,3

68,8

105,4

103,3

100,3

98,9

99,7

101,1

99,6

99,6

ПАТ "Сумиобленерго"

98,5

98,7

98,8

98,4

0,0

0,0

100,1

99,9

92,0

93,6

100,7

100,2

99,5

99,9

98,5

99,9

100,0

99,9

ВАТ "Тернопільобленерго"

99,4

100,5

99,9

100,3

0,0

0,0

102,2

100,1

95,4

103,1

100,4

101,2

100,9

100,0

99,1

100,5

99,9

99,9

АК "Харківобленерго"

102,0

98,9

97,0

102,9

0,0

0,0

99,1

100,9

117,7

89,0

102,4

100,2

100,7

99,5

98,9

99,2

99,7

100,2

ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"

99,6

99,9

99,8

100,3

0,0

0,0

99,7

100,2

98,6

96,8

100,3

99,9

99,8

100,1

98,6

100,4

100,0

99,9

ПАТ "Хмельницькобленерго"

100,3

99,9

99,2

100,0

0,0

0,0

100,1

99,8

108,1

96,3

103,2

102,3

100,0

99,5

99,3

100,7

99,5

100,1

ПАТ "Черкасиобленерго"

101,1

98,5

104,1

100,3

0,0

0,0

99,9

98,6

96,5

80,9

100,4

99,3

99,5

99,1

98,6

100,2

100,5

99,9

ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"

101,7

98,7

100,0

100,1

100,0

100,0

99,7

99,9

117,7

88,0

101,8

100,6

99,6

99,2

98,6

99,9

100,1

100,0

ПАТ "Чернігівобленерго"

99,8

99,5

99,8

99,4

0,0

0,0

99,8

99,9

97,5

97,8

109,5

99,9

98,8

98,0

99,0

100,0

100,0

99,9

ПАТ "ДТЕК ПЕМ - Енерговугілля"

88,5

100,0

78,9

108,2

0,0

0,0

0,0

0,0

125,2

42,4

99,1

100,9

100,9

99,7

99,5

100,6

100,4

100,1

ПрАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"

97,7

101,1

92,8

99,9

0,0

0,0

100,0

100,0

99,8

99,4

120,8

100,0

92,6

109,7

95,5

102,7

101,6

99,6

ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"

99,2

105,1

102,2

109,4

0,0

0,0

98,9

104,1

90,3

95,4

91,6

98,7

99,4

96,1

97,9

100,4

100,4

105,5

ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі"

99,8

99,8

99,8

99,8

0,0

0,0

93,2

100,3

97,7

100,3

100,8

99,8

102,9

100,0

0,0

0,0

103,2

99,6

ДП "Регіональні електричні мережі"

71,8

79,6

70,6

79,0

0,0

0,0

100,5

99,9

145,2

85,0

102,9

99,6

100,9

99,2

104,0

102,3

101,5

99,7

ТзОВ "Енергія-Новий Розділ"

95,8

95,0

104,0

101,8

0,0

0,0

91,4

96,4

76,5

69,3

100,0

100,0

98,4

101,3

101,8

100,1

102,1

103,1

ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"

106,0

98,3

98,2

96,7

0,0

0,0

0,0

0,0

127,7

90,3

112,5

112,8

99,9

96,0

99,8

99,8

99,5

95,9

ДТГО "Південно-Західна залізниця"

100,4

100,3

0,0

0,0

100,6

99,9

100,0

100,0

99,8

96,4

100,4

100,8

101,0

99,5

99,9

99,7

100,3

101,1

ДП "Південна залізниця"

99,6

103,1

100,2

99,9

100,0

100,0

98,3

93,2

78,1

82,6

95,7

99,7

93,9

102,9

102,6

81,6

100,2

132,6

ДТГО "Львівська залізниця"

99,5

100,0

99,3

100,2

100,0

100,0

98,4

100,0

103,8

100,0

100,9

99,9

99,8

99,4

94,2

98,0

101,3

100,0

ДП "Донецька залізниця"

100,3

99,9

100,1

99,9

0,0

0,0

100,8

100,0

103,7

94,9

99,4

100,8

99,9

99,8

97,7

101,0

102,3

99,9

ДП "Придніпровська залізниця"

100,6

99,8

101,0

99,9

100,0

100,0

102,1

99,7

95,2

99,9

108,2

98,3

103,5

99,4

99,0

97,0

101,9

99,9

ДП "Одеська залізниця"

100,6

100,0

100,3

100,7

100,0

99,9

109,4

100,0

98,9

100,4

104,2

96,5

101,5

105,6

102,9

98,5

100,9

100,1

Разом

99,8

97,6

96,6

97,3

100,2

99,9

100,2

100,0

120,2

87,4

101,1

100,7

99,0

99,7

98,9

100,1

100,4

100,1
Додаток 3.3.3

РОЗРАХУНКИ
за електричну енергію споживачів та енергопостачальних компаній з ОРЕ у 2013 році з урахуванням погашення заборгованості попередніх періодів

Постачальники за регульованим тарифом

Форма № 5-НКРЕ Розрахунки споживачів

Форма № 7-НКРЕ Розрахунки енергопостачальних компаній

Заборгованість споживачів на 01.01.2013

Вартість електричної енергії

Сплачено споживачами електричної енергії

Заборгованість споживачів на 01.01.2014

Списання безнадійної заборгованості

Приріст (+) / знижка (-) заборгованості

Заборгованість енергопостачальних компаній на 01.01.2013

Вартість електричної енергії

Сплачено енергопостачальними компаніями (ПРТ)

Заборгованість ЕК на 01.01.2014

Приріст (+) / знижка (-) заборгованості

млн. грн.

млн. грн.

млн. грн.

%

млн. грн.

млн. грн.

млн. грн.

млн. грн.

млн. грн.

млн. грн.

%

млн. грн.

млн. грн.

ПАТ "Вінницяобленерго"

71,2

1431,0

1425,6

99,6

76,3

0,4

5,1

359,8

870,0

910,5

104,7

319,3

-40,6

ПАТ "Волиньобленерго"

61,5

890,7

884,9

99,4

67,2

0,1

5,7

2,4

604,7

612,9

101,4

-5,9

-8,2

ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"

1198,9

19068,9

18740,7

98,3

1527,1

328,2

1426,5

17686,3

18508,5

104,6

568,7

-857,8

ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"

2330,4

6134,2

5700,1

92,9

2758,1

6,2

427,8

3585,0

4893,5

4698,5

96,0

3780,0

195,0

ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"

43,8

1652,2

1625,6

98,4

66,5

3,9

22,7

14,7

1081,6

1063,2

98,3

33,1

18,4

ПАТ "Закарпаттяобленерго"

90,1

1051,6

1054,1

100,2

79,8

7,7

-10,3

195,4

583,9

605,2

103,6

174,1

-21,3

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

674,4

5599,9

5611,1

100,2

648,7

14,5

-25,7

1087,2

4918,1

4913,2

99,9

1079,7

-7,5

ПАТ "Київенерго"

598,8

7586,0

7577,8

99,9

606,9

0,0

8,1

296,8

6866,1

6753,4

98,4

409,5

112,7

ПАТ "Київобленерго"

165,6

3900,1

3916,4

100,4

149,2

0,2

-16,4

29,8

3282,9

3279,8

99,9

33,0

3,2

ПАТ "Кіровоградобленерго"

45,5

1191,9

1186,0

99,50

51,3

0,1

5,8

0,0

690,0

670,5

97,2

19,6

19,5

ПАТ "ДТЕК Крименерго"

668,0

3054,7

3071,9

100,6

650,7

-17,2

861,7

2408,9

2343,6

97,3

927,0

65,3

ТОВ "Луганськобленерго"

851,6

0,03

851,6

0,0

1602,3

0,03

1602,2

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

617,2

2921,1

2641,6

90,4

887,0

9,7

269,8

738,2

2213,2

2029,9

91,7

921,5

183,3

ПАТ "Львівобленерго"

42,5

2598,3

2600,0

100,1

40,4

0,4

-2,2

-9,9

1795,8

1812,5

100,9

-26,6

-16,7

ПАТ "Миколаївобленерго"

72,2

1603,4

1590,5

99,2

83,5

1,5

11,4

394,7

1104,5

1118,5

101,3

380,7

-14,0

ПАТ "ЕК Одесаобленерго"

224,4

3961,9

3950,9

99,7

233,3

2,0

8,9

656,0

2809,0

2804,4

99,8

660,5

4,6

ПАТ "Полтаваобленерго"

128,3

2035,0

1988,1

97,7

175,2

46,9

-63,1

1400,5

1360,2

97,1

-22,7

40,3

ПАТ "Прикарпаттяобленерго"

52,0

1160,9

1169,4

100,7

42,0

1,6

-10,0

22,0

609,2

616,4

101,2

14,8

-7,2

ПАТ "Рівнеобленерго"

32,8

1025,7

1026,0

100,0

32,2

0,2

-0,5

0,5

704,6

701,3

99,5

3,8

3,3

ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"

46,6

781,8

740,8

94,8

84,1

3,5

37,5

9,2

619,7

590,2

95,2

38,8

29,6

ПАТ "Сумиобленерго"

72,1

1306,2

1289,7

98,7

87,9

0,8

15,8

-1,6

853,0

866,2

101,6

1,6

ВАТ "Тернопільобленерго"

23,0

828,2

832,3

100,5

18,4

0,5

-4,6

6,3

509,2

521,1

102,3

-5,6

-11,9

АК "Харківобленерго"

419,1

4326,6

4277,4

98,9

468,4

-0,1

49,2

107,3

3343,4

3407,5

101,9

43,2

-64,1

ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"

170,8

1700,1

1697,8

99,9

164,1

9,0

-6,7

213,1

1325,3

1316,0

99,3

222,3

9,3

ПАТ"Хмельницькобленерго"

33,1

1131,6

1130,5

99,9

33,7

0,5

0,6

36,7

667,3

693,0

103,8

11,1

-25,6

ПАТ "Черкасиобленерго"

129,7

1502,9

1479,9

98,5

149,3

3,3

19,6

133,8

1079,4

1092,9

101,3

120,3

-13,5

ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"

184,1

813,2

802,9

98,7

191,2

3,2

7,0

190,1

526,4

531,0

100,9

185,5

-4,6

ПАТ "Чернігівобленерго"

27,7

1185,1

1178,8

99,5

34,0

6,3

-15,3

760,7

764,9

100,6

-19,5

-4,2

ПАТ "ДТЕК ПЕМ - Енерговугілля"

175,2

1101,2

1101,4

100,0

175,0

-0,1

42,8

937,4

991,2

105,7

15,3

-27,5

ПрАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"

5,1

11,6

11,7

101,1

5,0

-0,1

3,7

3,5

3,9

109,4

3,4

-0,3

ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"

3,4

63,9

67,1

105,1

0,2

-3,2

-1,9

55,4

53,3

96,3

0,1

2,1

ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі"

89,9

10250,5

10229,4

99,8

111,0

21,1

214,0

9939,1

10136,6

102,0

16,4

-197,5

ДП "Регіональні електричні мережі"

3370,0

5710,5

4544,6

79,6

4526,8

9,1

1156,8

2710,1

5209,2

4184,1

80,3

3735,2

1025,1

ТзОВ "Енергія-Новий Розділ"

12,9

23,3

22,2

95,0

14,1

1,2

2,2

16,0

18,3

114,3

-0,1

-2,3

ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"

3,3

28,6

28,1

98,3

3,8

0,5

0,2

20,5

20,7

100,8

0,1

-0,2

ДТГО "Південно-Західна залізниця"

1,4

324,4

325,2

100,3

0,6

-0,8

-3,5

285,3

290,7

101,9

-8,9

-5,4

ДП "Південна залізниця"

2,2

223,0

230,0

103,1

-4,8

-7,0

-5,5

224,3

222,2

99,1

-3,4

2,1

ДТГО "Львівська залізниця"

2,4

247,9

248,0

100,0

2,3

-0,1

-3,4

243,4

210,5

86,5

-1,1

2,3

ДП "Донецька залізниця"

0,5

299,6

299,3

99,9

0,8

0,3

-4,2

294,6

295,4

100,3

-5,0

-0,8

ДП "Придніпровська залізниця"

1,9

341,3

340,8

99,8

2,5

0,5

1,5

338,5

341,2

100,8

-1,3

-2,8

ДП "Одеська залізниця"

0,5

192,8

192,9

100,0

0,5

0,0

-0,6

176,9

178,0

100,6

-1,7

-1,1

Разом

12743,9

99261,35

96831,1

97,55

15095,6

78,5

2351,8

14835,0

81951,2

81531,2

99,5

15255,0

420,0
Додаток 3.3.4

РОЗРАХУНКИ
споживачів електричної енергії та структура заборгованості від ПРТ по галузях економіки за 2009-2013 роки

Споживачі

Рівень розрахунків

Заборгованість споживачів за спожиту електричну енергію

Приріст (+) / Зниження (-) заборгованості (з урахуванням списання)

2009

2010

2011

2012

2013

На 01.01.2010

Питома вага

На 01.01.2011

Питома вага

На 01.01.2012

Питома вага

На 01.01.2013

Питома вага

На 01.01.2014

Питома вага

2010

2011

2012

2013

%

%

%

%

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

млн. грн.

млн. грн.

млн. грн.

Усього, в т. ч.

97,8

97,8

97,2

99,8

97,6

9 122,3

100,0

9 642,9

102,0

11 271,2

100,0

12 743,9

100,0

15 095,7

100,0

520,5

1 628,3

1 472,8

2 351,8

Промисловість, у т. ч.

97,4

97,4

98,4

96,6

97,3

2 600,5

28,5

2 764,2

28,7

3 222,0

28,6

5 365,7

42,1

6 716,9

44,5

163,7

457,8

2 143,7

1 351,2

вугільна

88,0

88,0

91,3

75,2

83,0

1 576,7

17,3

1 633,1

16,9

2 104,7

18,7

3 929,8

30,8

5 208,1

34,5

56,4

471,7

1 825,1

1 278,3

металургійна

99,0

99,0

99,1

100,0

99,8

549,4

6,0

624,3

6,5

591,6

5,2

657,4

5,2

698,3

4,6

74,9

-32,7

65,9

40,8

Залізниця

99,6

99,6

100,1

100,2

99,95

7,2

0,08

7,2

0,07

5,2

0,05

4,1

0,03

4,4

0,03

0,0

-2,0

-1,08

0,2

Сільські господарства

100,4

100,4

100,5

100,2

100,0

207,8

2,3

161,0

1,7

121,8

1,1

156,5

1,2

150,9

1,0

-46,7

-39,2

34,7

-5,6

Житлокомунальні господарства, в т. ч.

93,5

93,5

78,9

120,2

87,4

3 042,4

33,4

3 844,9

39,9

5 023,4

44,6

3 525,1

27,7

4 607,0

30,5

802,4

1 178,5

-1 498,3

1 081,9

водоканал

93,3

93,3

62,7

134,5

79,1

2 005,9

22,0

2 790,9

28,9

3 823,6

33,9

2 560,6

20,1

3 470,8

23,0

785,0

1 032,7

-1 263,0

910,3

Організації д/бюджету

99,2

99,2

97,6

101,1

100,7

99,2

1,1

43,0

0,4

102,0

0,9

87,2

0,7

63,8

0,4

-56,1

59,0

-14,9

-23,4

Організації м/бюджету

100,3

100,3

97,9

99,0

99,7

53,3

0,6

23,0

0,2

72,0

0,6

110,1

0,9

117,7

0,8

-30,3

49,0

38,1

7,6

Населення

97,7

97,7

98,0

98,9

100,1

3 083,4

33,8

2 996,1

31,1

3 070,3

27,2

3 217,9

25,3

3 188,3

21,1

-87,3

74,2

147,7

-29,6

Інші

99,9

99,9

100,9

100,4

100,1

28,6

0,3

-196,6

-345,4

277,3

2,2

246,7

1,6

-225,2

-148,8

622,8

-30,7
Додаток 3.3.5

СТРУКТУРА
заборгованості по категоріям споживачів за спожиту електричну енергію від ПРТ станом на 01.01.2014Додаток 3.4.1

ВСТАНОВЛЕННЯ
споживачами-суб'єктами господарювання локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) станом на 01.12.2013

Ліцензіат з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами

Кількість суб'єктів господарювання, які зобов'язані встановити ЛУЗОД до 29.11.2010

Кількість суб'єктів господарювання, які встановили ЛУЗОД

Відсоткове співвідношення, %

Кількість суб'єктів господарювання, які зобов'язані встановити ЛУЗОД до 29.11.2011

Кількість суб'єктів господарювання, які встановили ЛУЗОД

Відсоткове співвідношення, %

Кількість суб'єктів господарювання, які зобов'язані встановити ЛУЗОД

Кількість суб'єктів господарювання, які встановили ЛУЗОД

Відсоткове співвідношення, %

550 кВт і більше

150 - 550 кВт

Усього

ПАТ "Вінницяобленерго"

178

135

75,8

35

24

68,6

213

159

74,6

ПАТ "Волиньобленерго"

58

50

86,2

31

25

80,6

89

75

84,3

ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"

263

219

83,3

135

121

89,6

398

340

85,4

ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"

304

220

72,4

218

154

70,6

522

374

71,6

ПАТ ЕК "Житомиробленерго"

169

126

74,6

40

28

70,0

209

154

73,7

ПАТ "Закарпаттяобленерго"

78

45

57,7

30

9

30,0

108

54

50,0

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

302

195

64,6

142

77

54,2

444

272

61,3

ПАТ "Прикарпаттяобленерго"

108

108

100,0

15

15

100,0

123

123

100,0

ПАТ "Київенерго"

788

441

56,0

807

438

54,3

1595

879

55,1

ПАТ "Київобленерго"

734

277

37,7

222

50

22,5

956

327

34,2

ПАТ "Кіровоградобленерго"

117

87

74,4

33

19

57,6

150

106

70,7

ПАТ "ДТЕК Крименерго"

276

260

94,2

316

315

99,7

592

575

97,1

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

153

114

74,5

77

59

76,6

230

173

75,2

ПАТ "Львівобленерго"

243

210

86,4

110

69

62,7

353

279

79,0

ПАТ "Миколаївобленерго"

96

82

85,4

25

19

76,0

121

101

83,5

ВАТ ЕК "Одесаобленерго"

367

320

87,2

197

169

85,8

564

489

86,7

ПАТ "Полтаваобленерго"

114

97

85,1

75

62

82,7

189

159

84,1

ПАТ "Рівнеобленерго"

122

18

14,8

59

0

0,0

181

18

9,9

ПАТ ЕК "Севастопольенерго"

56

14

25,0

16

1

6,3

72

15

20,8

ПАТ "Сумиобленерго"

107

87

81,3

28

12

42,9

135

99

73,3

ПАТ "Тернопільобленерго"

111

76

0,0

29

19

65,5

140

95

67,9

АК "Харківобленерго"

620

561

90,5

343

308

89,8

963

869

90,2

ПАТ "Хмельницькобленерго"

144

116

80,6

44

32

72,7

188

148

78,7

ПАТ "Черкасиобленерго"

164

132

80,5

73

56

76,7

237

188

79,3

ПАТ ЕК "Чернівціобленерго"

65

57

87,7

33

31

93,9

98

88

89,8

ПАТ "Чернігівобленерго"

136

90

66,2

45

30

66,7

181

120

66,3

ДП "Регіональні електричні мережі"

111

33

29,7

41

11

26,8

152

44

28,9

ПАТ "ДТЕК ПЕМ - Енерговугілля"

93

90

96,8

33

33

100,0

126

123

97,6

ДП "Донецька залізниця"

18

18

100,0

18

16

88,9

36

34

94,4

ДП "Придніпровська залізниця"

22

22

100,0

12

12

100,0

34

34

100,0

ДТГО "Львівська залізниця"

35

33

94,3

26

25

96,2

61

58

95,1

ДП "Одеська залізниця"

11

7

63,6

4

2

50,0

15

9

60,0

ПрАТ "Атомсервіс"

5

5

100,0

1

1

100,0

6

6

100,0

ТОВ "Сервіс-Інвест"

171

57

33,3

11

2

18,2

182

59

32,4

СТГО "Південна залізниця"

10

10

100,0

2

1

50,0

12

11

91,7

ТОВ "Енергія - Новий Розділ"

4

4

100,0

5

5

100,0

9

9

100,0

ДП "102 ПЕМ"

6

5

83,3

22

8

36,4

28

13

46,4

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

53

46

86,8

16

11

68,8

69

57

82,6

КП "МЕМ" м. Кузнецовськ

6

0

0,0

6

0

0,0

12

0

0,0

Всього

6418

4467

69,6

3375

2269

67,2

9793

6736

68,8
Додаток 3.4.2

КІЛЬКІСТЬ ЗВЕРНЕНЬ
побутових споживачів з інформаційних та/або спірних питань до Інформаційно-консультаційних центрів енергопостачальних компаній у 2010-2013 роках

Питання, з якими звертались споживачі

2010

2011

2012

2013

Розрахунки за спожиту електричну енергію, застосування тарифів та надання пільг за спожиту електричну енергію для населення

107480

241335

321815

236351

Отримання, узгодження та виконання технічних умов приєднання до електричних мереж нових або реконструйованих електроустановок

9742

10572

19423

23796

Надійність та якість електропостачання

4138

6247

14442

22172

Переоформлення договору про користування електричною енергією або постачання електричної енергії при зміні власника

5193

5595

8365

7638

Установлення, ремонт або заміна приладів обліку

5653

5384

5808

7272

Технічний стан електромереж

1831

1809

3502

5389

Проведення заміни приладів обліку електричної енергії у населення та їх технічної перевірки і експертизи

3061

4073

11724

4632

Відновлення енергопостачання після відключення електроустановок споживача у зв'язку з несплатою заборгованості за спожиту електроенергію

2354

2599

5208

3811

Перехід на розрахунки за тарифом, диференційованим за періодами часу

2153

3218

2936

2379

Установлення договірних величин споживання електричної енергії та потужності, коригування та стягнення плати за перевищення договірних величин споживання

554

366

653

1792

Проведення проектних, будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт, пов'язаних з виконанням технічних умов

1796

388

1953

1012

Скарги на роботу персоналу Компанії

507

391

539

864

Взаєморозрахунки між сторонами під час приєднання електроустановок до електричних мереж електропередавальної організації або основного споживача

654

113

114

683

Тимчасове користування електричною енергією

198

160

117

419

Уведення в експлуатацію новозбудованих електроустановок

403

249

327

313

Порядок укладення договорів про спільне використання технологічних мереж та/або технічне забезпечення електропостачання споживача

245

101

117

131

Оплата за реактивну електричну енергію

681

38

68

25

Порядок та умови включення резервних джерел живлення з метою забезпечення категорійності та надійності електропостачання

71

32

31

22

Інші

38109

33949

61334

62434

Загалом

184823

316619

458476

381135
Додаток 3.4.3

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ
щодо приєднаної потужності за виданими технічними умовами (МВт) за I квартал 2006 року - IV квартал 2013 рокуДодаток 3.4.4

СТРУКТУРА
приєднаної потужності за наданими у 2013 р. послугами з приєднання

Ліцензіат з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами

Загальна приєднана потужність, МВт

Приєднана потужність зі стандартного приєднання, МВт

Приєднана потужність зі стандартного приєднання, %

ПАТ "ДТЕК Крименерго"

209,800

1,762

0,8

ПАТ "Вінницяобленерго"

47,312

2,535

5,4

ПАТ "Волиньобленерго"

31,416

1,780

5,7

ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"

162,263

1,575

1,0

ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"

9,291

8,821

94,9

ПАТ ЕК "Житомиробленерго"

47,161

5,232

11,1

ПАТ "Закарпаттяобленерго"

8,368

7,065

84,4

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

36,364

3,326

9,1

ПАТ "Прикарпаттяобленерго"

23,369

10,308

44,1

ПАТ "Київенерго"

181,600

2,612

1,4

ПАТ "Київобленерго"

216,466

10,669

4,9

ПАТ "Кіровоградобленерго"

100,168

3,187

3,2

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

48,085

0,582

1,2

ПАТ "Львівобленерго"

156,282

5,830

3,7

ПАТ "Миколаївобленерго"

6,427

4,908

76,4

ПАТ ЕК "Одесаобленерго"

121,798

12,371

10,2

ПАТ "Полтаваобленерго"

18,443

0,981

5,3

ПАТ "Рівнеобленерго"

45,920

1,754

3,8

ПАТ ЕК "Севастопольенерго"

29,880

1,927

6,4

ПАТ "Сумиобленерго"

43,949

2,468

5,6

ПАТ "Тернопільобленерго"

41,938

0,880

2,1

АК "Харківобленерго"

130,008

10,099

7,8

ПАТ ЕК "Херсонобленерго"

41,065

3,858

9,4

ПАТ "Хмельницькобленерго"

48,707

2,908

6,0

ПАТ "Черкасиобленерго"

41,968

3,557

8,5

ПАТ ЕК "Чернівціобленерго"

36,746

5,386

14,7

ПАТ "Чернігівобленерго"

23,303

3,115

13,4

ДП "Регіональні електричні мережі"

9,214

0,345

3,7

ПАТ "ДТЕК ПЕМ - Енерговугілля"

3,569

0,343

9,6

ДТГО "Південно-західна залізниця"

0,000

0,000

0,0

ДП "Придніпровська залізниця"

3,487

1,352

38,8

СТГО "Південна залізниця"

10,913

2,289

21,0

ДТГО "Львівська залізниця"

0,000

0,000

0,0

ДП "Одеська залізниця"

14,106

2,396

17,0

ДП "Донецька залізниця"

0,000

0,000

0,0

ПрАТ "Атомсервіс"

0,196

0,106

54,1

ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі"

0,000

0,000

0,0

ТОВ НВП "ЕНЕРГІЯ - Новояворівськ"

0,662

0,125

18,9

ТОВ "Енергія Новий - Розділ"

0,616

0,220

35,7

ДП МОУ "102 ПЕМ"

3,822

0,560

14,7

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

3,076

0,412

13,4

ПрАТ "СКЕК"

0,710

0,005

0,7

Всього

1958,468

127,649

6,5
Додаток 3.4.5

ОПЛАТА
побутовими споживачами електричної енергії за розрахунковими книжками та за платіжними документами, що виписуються енергопостачальниками, в 2010-2013 роках

Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Усього відкрито особових рахунків

За розрахунковими книжками, %

За платіжними документами, що виписуються ЕК, %

Усього відкрито особових рахунків

За розрахунковими книжками, %

За платіжними документами, що виписуються ЕК, %

Усього відкрито особових рахунків

За розрахунковими книжками, %

За платіжними документами, що виписуються ЕК, %

Усього відкрито особових рахунків

За розрахунковими книжками, %

За платіжними документами, що виписуються ЕК, %

Атомсервіс

14433

0

100

14518

0

100

14544

0

100

14558

0

100

Вінницяобленерго

747252

6

94

750853

7

93

754297

6

94

757747

37

63

Волиньобленерго

355419

0

100

356218

0

100

357914

0

100

359783

0

100

Дніпрообленерго

1470220

0

100

1466677

0

100

1466233

0

100

1426072

0

100

Донецька залізниця

14693

100

0

14786

0

0

15210

0

0

16442

100

0

Донецькобленерго

1805673

69

31

1804499

66

34

1801742

58

42

1802081

81

41

Енергія - Новий Розділ

9394

0

100

9412

0

100

9457

0

100

9447

100

0

ЕНЕРГІЯ - Новояворівськ

9934

0

100

10119

0

100

10122

0

100

10141

0

100

Житомиробленерго

586163

0

100

586838

0

100

586087

0

100

583899

0

100

Закарпаттяобленерго

410150

0

100

411290

0

100

413950

0

100

417265

0

100

Запоріжжяобленерго

1284929

0

100

1333144

0

100

1466287

0

100

760188

0

100

Київенерго

992421

78

22

1003047

100

0

1015320

100

0

1032214

100

0

Київобленерго

849175

0

100

856558

0

100

862803

0

100

877028

0

100

Кіровоградобленерго

464036

0

100

453978

0

100

452683

0

100

450505

0

100

Крименерго

781338

60

40

783075

60

40

785499

60

40

786351

61

26

Луганське енергетичне об'єднання

1060845

31

68

1060543

72

28

1059474

67

33

1057580

55

45

Львівобленерго

884624

0

100

887691

0

100

891630

0

100

898024

0

100

Львівська залізниця

1

0

0

14112

77

23

14462

74

26

14682

100

0

Миколаївобленерго

477811

100

0

476403

100

0

475557

100

0

474854

98

0

Одесаобленерго

941966

0

100

947110

0

100

950128

0

100

951019

0

100

Одеська залізниця

1

0

0

12750

98

2

13151

98

2

13151

98

2

ПЕМ-Енерговугілля

24886

100

0

25116

100

0

25342

100

0

25390

100

0

Південна залізниця

1

0

0

16419

100

0

16488

100

0

17345

100

0

Південно-західна залізниця

18267

85

15

18204

83

17

18217

83

17

18217

83

17

Полтаваобленерго

718715

84

17

722682

83

17

717118

83

17

710866

83

17

Придніпровська залізниця

20231

100

0

20669

100

0

20742

100

0

20832

100

0

Прикарпаттяобленерго

498876

20

80

502933

20

80

507193

20

80

512423

16

65

Регіональні електричні мережі

80349

100

0

79295

100

0

78728

100

0

78799

100

0

Рівнеобленерго

396308

0

100

398881

0

100

400178

0

100

405966

0

100

Севастопольенерго

154826

0

100

156289

0

100

158524

0

100

160765

0

100

Сумиобленерго

523354

0

100

523374

0

100

523354

0

100

514091

0

100

Східно-Кримська ЕК

5510

0

100

5509

0

100

5510

0

100

5516

0

99

Тернопільобленерго

394787

26

74

394439

34

66

395042

31

69

397412

41

59

Харківобленерго

1187127

19

81

1190250

20

80

1192510

23

77

1196394

24

76

Херсонобленерго

451835

25

75

452308

25

75

452866

25

75

453190

25

75

Хмельницькобленерго

563578

25

75

550879

25

75

546813

24

76

545595

25

75

Черкасиобленерго

591384

10

90

596466

10

90

591866

7

93

616294

4

96

Чернівціобленерго

326978

31

69

328293

23

77

328302

18

82

329038

14

86

Чернігівобленерго

263622

0

100

261653

0

100

257969

0

100

548754

10

90

Загалом

19381112

26

74

19497280

29

71

19653312

27

73

19269918

30

70
Додаток 3.4.6

ФАКТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ
індексів середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI) з вини компаній (планових без попереджень переривань та переривань, пов'язаних з технологічними порушеннями в електропостачанні) за 2013 рік

№ з/п

Ліцензіати з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами

SAIDI на рівнях напруги 0,4 - 20 кВ для міських населених пунктів, хв.*

SAIDI на рівнях напруги 0,4 - 20 кВ для сільських населених пунктів, хв.*

1

ПАТ "Вінницяобленерго"

565,5

694,8

2

ПАТ "Волиньобленерго"

384,7

1045,6

3

ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"

326,3

433,1

4

ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"

616,3

796,3

5

ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"

506

701,7

6

ПАТ "Закарпаттяобленерго"

547,8

805,1

7

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

153,5

75,8

8

ПАТ "Київенерго"

375,8

0,0

9

ПАТ "Київобленерго"

566,6

1057,6

10

ПАТ "Кіровоградобленерго"

400,4

1048,9

11

ПАТ "ДТЕК Крименерго"

323,8

582,1

12

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

415,9

350,1

13

ПАТ "Львівобленерго"

689,4

2525,3

14

ПАТ "Миколаївобленерго"

535,9

966,7

15

ПАТ "ЕК "Одесаобленерго"

679,8

625,7

16

ПАТ "Полтаваобленерго"

350,3

950,2

17

ПАТ "Прикарпаттяобленерго"

460,1

1178,4

18

ПАТ "Рівнеобленерго"

434,1

755,5

19

ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"

102,9

394,7

20

ПАТ "Сумиобленерго"

116,1

172,1

21

ВАТ "Тернопільобленерго"

330

601,7

22

АК "Харківобленерго"

99,4

27,5

23

ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"

462,6

519,2

24

ПАТ "Хмельницькобленерго"

79,1

185,3

25

ПАТ "Черкасиобленерго"

202,4

587,5

26

ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"

57,1

83,7

27

ПАТ "Чернігівобленерго"

208,3

522,0

28

ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"

104,6

53,8

29

ДП "Регіональні електричні мережі"

255,5

230,0

30

ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"

47,2

0,0

31

ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"

202,7

7,4

32

ТОВ "Енергія-Новий Розділ"

7,1

0,0

33

ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"

80

0,0

34

ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі"

0,2

0,0

35

ДТГО "Південно-західна залізниця"

161,8

122,9

36

ДП "Донецька залізниця"

15,3

50,0

37

ДП "Придніпровська залізниця"

92,6

40,3

38

ДП "Одеська залізниця"

61,1

127,1

39

ДП "Південна залізниця"

94,7

90,5

40

ДТГО "Львівська залізниця"

104,7

471,3

41

ДП МОУ "102 ПЕМ"

280,1

0,0

42

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

140,1

106,8

43

КП "Міські електричні мережі"

61

0,0

44

ТОВ "Затоцькі електричні мережі"

93,7

0,0

__________
* Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі визначається відповідно до пункту 2.6 глави II Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання", затвердженої постановою НКРЕ від 25.07.2013 № 1015, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2013 року за № 1384/23916Додаток 4.1.1-1

ДИНАМІКА
середнього тарифу закупівлі електроенергії у генеруючих компаній ТЕС за 2009-2013 роки

Назва компанії

Рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

За рік

Відхилення до попереднього року, %

ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго"

2009

322,7

340,3

353,2

322,8

317,2

356,6

367,2

354,5

335,4

342,5

355,5

382,4

347,7

11,7

2010

377,4

329,5

398,7

409,3

465,7

493,7

469,5

457,4

442,8

440,6

420,6

427,8

426,3

22,6

2011

433,0

456,1

486,3

522,2

677,5

612,7

613,2

573,6

616,9

518,0

517,6

474,2

535,5

25,6

2012

434,9

455,5

533,2

620,4

649,7

660,3

587,4

585,9

584,5

557,8

606,7

537,7

562,1

5,0

2013

577,6

505,8

573,9

679,5

745,5

658,7

562,4

603,4

635,1

605,4

563,0

578,4

601,0

6,9

ПАТ "Центренерго"

2009

314,2

342,7

363,9

336,2

370,5

374,5

386,9

366,2

338,2

347,9

352,8

390,4

358,5

11,1

2010

363,2

333,0

398,7

396,2

534,2

507,0

470,0

453,9

437,2

450,6

409,1

403,3

421,3

17,5

2011

413,7

439,0

458,3

520,8

627,4

606,8

615,6

572,3

579,7

521,5

531,9

467,4

527,8

25,3

2012

444,6

452,7

528,2

622,8

607,1

638,6

573,6

563,2

544,0

530,1

567,2

497,2

541,6

2,6

2013

522,5

452,1

531,5

714,1

784,3

644,4

558,4

609,1

659,6

642,6

577,3

558,2

588,8

8,7

ПАТ "ДТЕК Західенерго"

2009

367,2

391,7

398,1

355,6

356,4

383,9

400,0

387,7

362,1

387,5

399,1

416,7

384,9

8,3

2010

399,5

389,7

450,8

447,5

593,0

583,9

569,2

547,6

541,5

495,1

466,5

461,1

485,3

26,1

2011

484,3

513,8

549,0

580,7

731,3

693,5

690,5

633,5

671,5

599,7

612,3

557,0

607,5

25,2

2012

535,3

549,3

632,5

738,6

718,6

750,9

676,1

696,3

679,6

644,4

672,7

609,6

653,4

7,6

2013

651,3

568,6

671,5

761,0

827,2

739,9

658,1

714,8

700,2

679,1

650,9

663,8

690,1

5,6

ПАТ "Донбасенерго"

2009

329,6

340,6

356,9

318,5

340,5

449,8

397,2

378,1

341,3

364,9

356,1

378,3

359,5

10,4

2010

362,0

329,8

374,0

406,1

472,2

477,3

447,9

444,6

454,4

480,2

441,4

404,3

417,4

16,1

2011

389,5

422,3

460,2

523,2

642,3

553,7

574,2

539,5

566,7

523,3

532,3

462,6

503,5

20,6

2012

437,7

432,2

534,9

634,4

640,9

656,9

600,2

623,6

637,9

560,6

623,9

507,5

566,0

12,4

2013

538,1

453,4

574,0

728,7

915,8

681,1

586,5

625,6

650,7

633,8

614,5

671,9

629,0

11,1

ТОВ "ДТЕК Східенерго"

2009

363,1

377,4

393,3

353,3

350,6

377,6

389,2

379,4

367,6

397,7

382,0

426,7

382,1

15,4

2010

413,2

381,0

446,9

467,2

531,7

532,1

527,8

517,2

511,1

499,4

489,8

464,1

479,7

25,5

2011

460,3

477,9

505,9

546,3

727,8

657,0

668,2

609,7

737,8

617,2

590,0

565,0

586,6

22,3

2012

505,9

514,5

590,6

725,6

722,6

718,4

622,0

621,8

682,4

634,8

696,1

586,6

625,7

6,7

2013

606,4

517,4

593,6

767,5

886,1

685,7

576,7

662,6

651,9

636,4

617,4

646,2

647,7

3,5

Виробники електроенергії, які працюють за ціновими заявками

2009

342,1

361,8

375,5

339,3

347,7

379,6

386,7

372,3

350,1

369,5

370,1

400,7

367,7

10,6

2010

384,9

351,4

417,4

429,7

519,4

521,0

497,0

483,2

476,1

472,6

448,6

436,0

448,2

21,9

2011

440,5

464,1

494,3

538,6

690,6

633,9

636,3

587,2

646,3

557,1

557,7

511,6

556,8

24,2

2012

475,4

483,9

567,3

671,1

671,2

686,8

611,2

613,0

620,8

584,2

634,1

550,3

590,8

6,1

2013

583,5

503,7

591,0

736,5

827,3

684,7

587,5

645,0

660,0

638,9

605,1

623,5

634,1

7,3

Середній тариф продажу електроенергії ГК ТЕС в ОРЕ у 2009-2013 рокахДодаток 4.1.1-2

СТРУКТУРА
тарифу продажу електроенергії в ОРЕ генеруючими компаніями ТЕС у 2009-2013 роках

Назва показників

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Відхилення величин складових тарифу 2013 року від 2012 року

величина складових тарифу

питома вага у тарифі

величина складових тарифу

питома вага у тарифі

величина складових тарифу

питома вага в тарифі

величина складових тарифу

питома вага в тарифі

величина складових тарифу

питома вага в тарифі

величина складових тарифу

питома вага в тарифі

коп./кВт·год.

%

коп./кВт·год.

%

коп./кВт·год.

%

коп./кВт·год.

%

коп./кВт·год.

%

коп./кВт·год.

%

Собівартість товарної продукції

36,14

98,29

40,80

91,03

49,06

88,11

53,93

91,28

54,94

86,64

1,01

-4,64

Паливо

28,54

77,62

32,53

72,56

39,27

70,53

43,22

73,16

42,22

66,58

-1,00

-6,57

Умовно-постійні витрати

7,6

20,67

8,28

18,47

9,79

17,58

10,71

18,13

12,72

20,06

2,01

1,93

Виробничі послуги

0,67

1,82

0,78

1,74

0,82

1,47

0,96

1,62

1,07

1,69

0,11

0,06

Сировина і допоміжні матеріали

1,11

3,02

1,13

2,52

1,39

2,50

1,51

2,56

1,59

2,51

0,08

-0,05

Енергія зі сторони

0,12

0,33

0,13

0,29

0,14

0,25

0,17

0,29

0,15

0,24

-0,02

-0,05

Витрати на оплату праці

2,27

6,17

2,60

5,80

2,67

4,80

2,82

4,77

2,67

4,21

-0,15

-0,56

Відрахування на соціальні заходи

0,84

2,28

0,94

2,10

0,97

1,74

1,04

1,76

1,02

1,61

-0,02

-0,15

Витрати на оплату праці і соціальні заходи

3,11

8,46

3,54

7,90

3,64

6,54

3,86

6,53

3,69

5,82

-0,17

-0,71

Амортизаційні відрахування

0,83

2,26

0,85

1,90

1,03

1,85

1,07

1,81

2,11

3,33

1,04

1,52

Інші витрати