Документ v0344388-17, поточна редакція — Прийняття від 22.06.2017

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

22.06.2017  № 344

(з основної діяльності)

Про внесення змін до наказу ДСНС від 01.12.2015 № 600 та визнання таким, що втратив чинність, наказу ДСНС від 06.02.2014 № 73

Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" (зі змінами), з метою вдосконалення заходів із запобігання та протидії корупції НАКАЗУЮ:

1. Інструкцію з провадження антикорупційних заходів у системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затверджену наказом ДСНС від 01.12.2015 № 600, викласти у новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДСНС від 06.02.2014 № 73 "Про здійснення оперативного контролю за діяльністю підрозділів центрального підпорядкування ДСНС України, навчальних та науково-дослідних установ, підприємств, організацій системи ДСНС України".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

М. Чечоткін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
01.12.2015 № 600
(у редакції наказу
ДСНС 22.06.2017 № 344)

ІНСТРУКЦІЯ
з провадження антикорупційних заходів у системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає систему планування роботи, провадження антикорупційних заходів та подання звітності уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції, особами, визначеними відповідальними за напрямком запобігання та виявлення корупції в ГУ (У) ДСНС України в областях, м. Києві, навчальних і науково-дослідних закладів, підприємств, установ, організацій та підрозділів центрального підпорядкування ДСНС (далі - суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції) у здійсненні заходів щодо запобігання і протидії корупції в органах та підрозділах ДСНС.

1.2. Реалізація заходів запобігання та протидії корупції в ГУ (У) ДСНС України в областях, м. Києві, навчальних і науково-дослідних закладах, підприємствах, установах, організаціях та підрозділах центрального підпорядкування ДСНС, а також у підпорядкованих їм підрозділах (далі - підрозділи ДСНС) забезпечується шляхом:

1.2.1. Організації дотримання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших нормативних актів з питань запобігання та протидії корупції, доручень і наказів МВС та ДСНС;

1.2.2. Проведення превентивних антикорупційних заходів;

1.2.3. Визначення (ідентифікація) ризиків корупційних правопорушень у діяльності посадових осіб;

1.2.4. Взаємодії з громадськістю з метою запобігання та протидії корупції;

1.2.5. Співробітництва з іншими суб'єктами, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції;

1.2.6. Створення системи моніторингу виконання антикорупційних заходів.

1.3. З метою упорядкування організаційної роботи суб'єктами, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, для узагальнення та збереження документації формуються наступні справи:

"антикорупційне законодавство" - закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України та інші нормативні акти з питань запобігання та протидії корупції, рішення колегій, протоколи нарад тощо;

"планування та моніторинг" - аналізи діяльності, плани робіт, графіки проведення планових перевірок, матеріали, що підтверджують їх виконання та здійснення превентивних заходів;

"облік корупційних правопорушень" - копії матеріалів службових розслідувань за фактами корупційних правопорушень та матеріалів, що стосуються кримінальних та адміністративних проваджень, у тому числі копії судових рішень і заходів щодо їх виконання тощо;

"фінансовий контроль" - повідомлення на НАЗК, списки суб'єктів декларування, узагальнення інформації щодо стану реалізації статті 45 Закону України "Про запобігання корупції".

На кожний підпорядкований підрозділ ГУ (У) ДСНС України в областях, м. Києві заводиться окрема номенклатурна справа для зберігання матеріалів з організаційної діяльності: копії аналізів діяльності, планів робіт та матеріали, що підтверджують їх виконання, звіти, матеріали перевірок підпорядкованих підрозділів, акти звірок з правоохоронними органами, скарги, заяви стосовно фактів та ознак корупційних правопорушень (у тому числі анонімні звернення) тощо.

II. Планування роботи

2.1. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, здійснюють діяльність відповідно до затверджених річних та щоквартальних планів робіт та графіків проведення планових перевірок структурних та підпорядкованих підрозділів.

2.2. Плани робіт складаються на підставі моніторингу корупційних ризиків, які виникають у процесі здійснення повноважень підпорядкованих підрозділів ДСНС, результатів проведення суб'єктами, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції попередніх антикорупційних заходів та характеру вчинюваних корупційних правопорушень, річного та щоквартальних аналізів антикорупційної діяльності вказаного підрозділу з урахуванням специфіки його діяльності.

З урахуванням зазначених даних до плану роботи включаються відповідні аналітичні, організаційні, контрольні та навчальні заходи для реалізації превентивної діяльності.

Такі плани робіт не мають окремо визначеної форми, а тому розробляються як стандартні програмні документи із чітким формулюванням заходу, конкретним визначенням відповідальних осіб за виконання передбачених заходів, чітких та зрозумілих строків їх реалізації.

Обов'язковим є проведення підсумкового аналізу стану виконання плану.

2.3. Графік проведення планових перевірок структурних та підпорядкованих підрозділів ДСНС складається на підставі річного аналізу антикорупційної діяльності окремого підрозділу ДСНС та з урахуванням проведення обов'язкових щорічних планових перевірок діяльності структурних та підпорядкованих підрозділів.

2.4. Річний план роботи та графік проведення планових перевірок структурних та підпорядкованих підрозділів на наступний рік складається суб'єктами, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, погоджується керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату ДСНС та затверджується керівником територіального органу ДСНС до 25 грудня поточного року.

2.5. Щоквартальні плани робіт складаються суб'єктами, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції та затверджуються керівниками територіальних органів (підрозділів) ДСНС до 25 числа останнього місяця поточного кварталу.

III. Превентивні заходи

3.1. Превентивні заходи мають попереджувальний характер та спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, проведення профілактичної діяльності у питаннях боротьби з корупцією, хабарництвом, зловживанням службовим становищем та іншими правопорушеннями, пов'язаними з виконанням службових обов'язків особами рядового і начальницького складу та працівниками ДСНС, шляхом проведення роз'яснювальної роботи, метою якої є підвищення рівня обізнаності особового складу та працівників служби цивільного захисту щодо діючих норм антикорупційного законодавства і дотримання етичної поведінки, формування непохитних принципів, відповідальності за їх порушення.

3.2. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, з метою узагальнення діяльності підрозділів ДСНС з питань здійснення антикорупційних заходів, направлених на покращення профілактичної роботи в цьому напрямку, ініціюють перед керівництвом підрозділу ДСНС проведення щомісячних нарад з начальницьким складом структурних підрозділів, за результатами яких приймаються протокольні рішення. Також стан роботи з протидії корупції може бути розглянуто окремим питанням на колегії територіального органу ДСНС.

3.3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції:

3.3.1. Надають структурним підрозділам та окремим працівникам методичну та консультативну допомогу з питань додержання вимог антикорупційного законодавства, проведення роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції.

3.3.2. Не менше одного разу на рік ініціюють проведення розширених семінар-нарад з начальницьким складом підпорядкованого підрозділу, на які, з метою більш чіткого роз'яснення окремих положень антикорупційного законодавства, запрошуються представники інших органів виконавчої влади, які здійснюють контроль у сфері запобігання і протидії корупції.

3.3.4. Не менше одного разу на квартал з підпорядкованим персоналом органу чи підрозділу проводять у системі службової підготовки навчання з питань антикорупційного законодавства та його практичного застосування.

3.3.5. Розробляють тестові завдання з визначення рівня знань вимог антикорупційних нормативно-правових актів, які використовуються під час проведення заліків зі службової підготовки.

3.3.6. Проводять роз'яснювальну роботу з новопризначеним особовим складом з питань запобігання та протидії проявам корупції і дотримання етики поведінки.

3.3.7. У ході проведення перевірок дотримання вимог антикорупційного законодавства проводять роз'яснювальну та інструктивну роботу щодо попередження і запобігання правопорушень, пов'язаних з виконанням службових обов'язків особами рядового і начальницького складу та працівниками органів та підрозділів цивільного захисту.

3.3.8. Забезпечують щоквартальне оновлення інформації щодо антикорупційної діяльності на веб-порталах підрозділів ДСНС.

3.3.9. Здійснюють профілактичну роботу щодо запобігання корупції, іншим правопорушенням та службовим злочинам у ДСНС, спрямовану на посилення особистої відповідальності кожного працівника за належне виконання службових обов'язків та дотримання антикорупційного законодавства.

3.4. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції проводять вивчення громадської думки, своєчасний збір і перевірку інформації про негативні факти діяльності підрозділів ДСНС, можливі корупційні прояви серед співробітників ДСНС через особисте спілкування з громадянами, дієве функціонування: "Телефону довіри", "Поштових скриньок для звернення та скарг громадян", "Інтернет-приймальні", вивчення ЗМІ та моніторинг інтернет-ресурсів.

Отримана інформація аналізується та з матеріалами і відповідними пропозиціями доводиться до керівництва підрозділів ДСНС. Зібрані матеріали (в друкованому вигляді) підшиваються до номенклатурних справ та зберігаються у територіальних підрозділах з питань запобігання та виявлення корупції терміном 3 (три) роки.

Інформація, надана анонімно на "Телефон довіри", "Поштову скриньку для звернення та скарг громадян", "Інтернет-приймальню", використовується суб'єктами, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, виключно як додаткове джерело для прийняття рішень щодо необхідності здійснення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання корупції.

3.5. З метою якісного попередження та своєчасного виявлення корупційних проявів суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, проводять постійний моніторинг стану виконання вимог чинного антикорупційного законодавства, причин і умов, що сприяють скоєнню злочинів та правопорушень корупційного характеру, визначають категорії співробітників та посади, діяльність яких пов'язана з підвищеним корупційним ризиком. Для більш дієвого і всебічного моніторингу враховуються результати вивчення службою психологічного забезпечення морально-психологічного клімату у підрозділах ДСНС.

3.6. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, забезпечують постійне розміщення у засобах масової інформації та інформаційних куточках підрозділів ДСНС матеріалів про права громадян; механізми реалізації державних антикорупційних, відомчих заходів, направлених на попередження корупційних проявів; порядок та процедуру розгляду звернень громадян (з фото-фіксацією матеріалу, який долучається до відповідної справи). Інформаційні заходи мають забезпечувати розширення знань у сфері антикорупційного законодавства, інформування про вжиття заходів та засудження корупціонерів, формування негативного ставлення співробітників ДСНС і громадськості до корупції.

3.7. Керівники підрозділів ДСНС забезпечують виготовлення та розміщення в приміщеннях органів та підрозділів стендів, а суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, здійснюють розміщення на них інформації з антикорупційного законодавства.

3.8. З метою підвищення якості відбору кандидатів на службу суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, у межах своїх повноважень, беруть участь у проведенні перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави (подача е-декларації, попереднє місце роботи тощо). За результатами перевірки кандидатів на службу складається довідка, за підписом посадової особи, яка проводила дану перевірку, та долучається до матеріалів особової справи кандидата.

3.9. У рамках профілактичної діяльності суб'єктами, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, можуть застосовуватись інші форми превентивних заходів.

IV. Здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства

4.1. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, здійснюють постійний контроль діяльності підрозділів ДСНС з питань дотримання антикорупційного законодавства, особливо у діяльності, пов'язаній з найбільш ймовірними корупційними ризиками.

4.2. Проведення перевірок дотримання вимог антикорупційного законодавства, підготовка за їх результатами висновків, пропозицій та їх реалізація здійснюється суб'єктами, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції відповідно до законодавства.

4.3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції:

4.3.1. Виконують завдання та мають права визначенні Законом України "Про запобігання корупції" (зі змінами) та Типовим положенням про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" (зі змінами).

4.3.2. Проводять перевірку фактів своєчасності подання е-декларацій суб'єктами декларування шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, а у разі виявлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування, повідомляють Національне агентство з питань запобігання корупції за встановленою формою та у встановленому порядку інформують ДСНС.

4.3.3. Здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

4.3.4. Організовують проведення зустрічей, конференцій, засідань за круглим столом, залучаючи громадські організації і представників інших органів державної влади з метою формування в свідомості кожного працівника негативного ставлення до будь-яких корупційних проявів.

4.3.5. Ведуть облік посадових осіб, притягнутих до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, або правопорушень, пов'язаних із корупцією.

4.4. З метою дотримання вимог фінансового контролю суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, опрацьовують матеріали щодо призначення або звільнення з посад осіб рядового або начальницького складу та працівників (суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції").

4.5. Під час проведення перевірки визначаються сфери діяльності, в яких були (можуть бути) допущені корупційні правопорушення, з метою проведення детальної перевірки у цій сфері та недопущення аналогічних порушень у подальшій роботі.

4.6. За дорученням (погодженням) з уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції апарату ДСНС територіальні підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві можуть здійснювати перевірку дотримання вимог антикорупційного законодавства у навчальних закладах, науково-дослідних установах, підприємствах, організаціях та підрозділах центрального підпорядкування ДСНС за територіальним принципом.

V. Звітність та надання інформації

5.1. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, організовують та приймають щоквартальні звіти від підпорядкованих підрозділів ДСНС про проведену роботу щодо здійснення превентивних заходів у сфері протидії корупції.

5.2. За підписом керівників ГУ (У) ДСНС України в областях, м. Києві, навчальних і науково-дослідних закладів, підприємств, установ, організацій та підрозділів центрального підпорядкування ДСНС щоквартально до першого числа місяця, наступного за звітним, подається безпосередньо до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату ДСНС узагальнена інформація:

про результати здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

щодо показників роботи з питань запобігання та виявлення корупції за визначеною формою (додаток) з наростаючим підсумком та пояснювальною запискою;

про наявність конфлікту інтересів та роботи близьких осіб.

Додатково вищезазначена інформація подається щоквартально до першого числа місяця, наступного за звітним, в електронному вигляді на адресу: zvitu_upk@mns.gov.ua.

Начальник Відділу
власної безпеки
та протидії корупції
полковник служби
цивільного закладу

А. Семикопний


Додаток
до наказу ДСНС
22.06.2017 № 344

ПОКАЗНИКИ РОБОТИ
з питань запобігання та виявлення корупції
за ___ квартал 20__ року

Область

Суб'єкти/Тер. органи

Проведено семінарів, занять та лекцій з питань запобігання та протидії корупції

Проведено круглих столів з питань запобігання та протидії корупції

Розглянуто на колегіях, тематичних нарадах стан протидії корупції

Опубліковано, оприлюднено статей, роз'яснень, коментарів антикорупційної спрямованості

Розглянуто звернень щодо фактів корупції

Розглянуто повідомлень з питань запобігання та виявлення корупції, що надійшли по "Телефон довіри", через "Поштова скринька для звернень та скарг громадян", "Інтернет приймальня"

кількість тем

кількість осіб, які взяли участь

кількість заходів

кількість осіб, які взяли участь

кількість

на ТБ та радіо

у друкованих засобах масової інформації

в мережі Інтернет

кількість

кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього

Суб'єктТер. органПродовження таблиці

Направлено повідомлень до НАЗК про не подачу е-декларацій

Проведено перевірок за напрямком дотримання вимог антикорупційного законодавства

Проведено службових розслідувань за напрямком дотримання вимог антикорупційного законодавства

Проведено службових розслідувань

Передано правоохоронним органам матеріалів про факти корупційних правопорушень

Притягнуто до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення

Усунуто корупційні ризики в організаційно-розпорядчих документах

Виявлено корупційних ризиків

кількість

кількість

кількість

кількість

кількість

до дисциплінарної відповідальності

до адміністративної відповідальності

до кримінальної відповідальності

звільнено наказами ГУ(У) ДСНС за рішенням суду

кількість

кількість

9

10

11

12

13

14

15

16


_____________________________________________
(керівник підрозділу запобігання та виявлення корупції)

______________________
(П.І.Б. посадової особи)

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua/}вгору