Документ v0340290-04, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 23.05.2012, підстава - v0617736-12

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2004  № 340

{Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 617 від 23.05.2012}

Про затвердження Примірного положення про регіональний навчально-практичний будівельний центр

Відповідно до статті 29 Закону України "Про професійно-технічну освіту" та на виконання п. 9 заходів з реалізації Національної доктрини розвитку освіти на 2003 - 2004 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1223, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Примірне положення про регіональний навчально-практичний будівельний центр (далі - Примірне положення), що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) довести Примірне положення до Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Науково-методичному центру професійно-технічної освіти (Паржницький В.В.) надавати методичну допомогу у створенні та організації роботи регіональних навчально-практичних будівельних центрів.

4. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснити організаційні заходи щодо створення регіональних навчально-практичних будівельних центрів.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Десятова Т.М.

Міністр

В.Г. Кремень
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
27.04.2004 № 340

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про регіональний навчально-практичний будівельний центр

I. Загальні положення

1.1. Навчальний практично-будівельний центр (далі - НПБЦ) - це структурний підрозділ професійно-технічного навчального закладу. НПБЦ здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації робітників-будівельників за новітніми технологіями із застосуванням сучасних матеріалів, інструментів та обладнання.

1.2. Головне завдання НПБЦ полягає в здійсненні зв'язку між підприємством - виробником сучасної будівельної продукції та будівельними організаціями для прискорення передачі інформацій з новітніх прогресивних технологій і впровадження їх у навчальний процес та виробництво.

1.3. НПБЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та цим Примірним положенням.

1.4. Організаційне керівництво НПБЦ здійснює директор професійно-технічного навчального закладу. Науково-методичне супроводження роботи здійснюють Науково-методичний центр професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України та регіональна методична установа професійно-технічної освіти.

1.5. Матеріально-технічне забезпечення роботи НПБЦ здійснюється підприємствами - виробниками будівельних матеріалів на засадах, визначених двосторонніми угодами між цими підприємствами та відповідними професійно-технічними навчальними закладами.

II. Напрями діяльності НПБЦ

2.1. Вивчення та впровадження передового досвіду з професійної підготовки робітників будівельних професій.

2.2. Вдосконалення організації виробничого навчання учнів (слухачів) з метою освоєння ними новітніх будівельних технологій і матеріалів.

2.3. Організація роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ регіону, робітників та спеціалістів будівельних організацій по вивченню та відпрацюванню технологій, набуття умінь та навичок роботи з перспективними будівельними матеріалами.

2.4. Внесення (в межах своєї компетенції) пропозицій стосовно поліпшення підготовки та підвищення кваліфікації робітників-будівельників, майстрів виробничого навчання та викладачів спеціальних предметів професійно-технічних навчальних закладів.

2.5. Налагодження співпраці із заводами - виробниками будівельних матеріалів, з будівельними організаціями, зацікавленими установами, підприємствами тощо.

III. Функції НПБЦ

3.1. Участь у реалізації державних, освітніх та економічних програм.

3.2. Надання професійно-технічним навчальним закладам регіону консультативної, експериментальної, посередницької допомоги з питань практичного освоєння учнями, слухачами новітніх будівельних матеріалів та технологій.

3.3. Налагодження ділових контактів з навчальними закладами, підприємствами, фондами на регіональному, міжрегіональному рівнях з метою поліпшення підготовки та підвищення кваліфікації робітників-будівельників.

3.4. Забезпечення відповідного рівня стажування майстрів виробничого навчання та викладачів спеціальних предметів у професійно-технічних навчальних закладах будівельного профілю.

3.5. Надання консультативної, практичної та методичної допомоги професійно-технічним навчальним закладам регіону з питань впровадження в навчальний процес новітніх будівельних технологій і матеріалів.

3.6. Внесення пропозицій щодо вдосконалення навчальних робочих програм із спеціальних предметів та виробничого навчання по вивченню новітніх будівельних матеріалів і технологій.

3.7. Надання своєї матеріально-технічної бази, обладнання та необхідного навчально-матеріального забезпечення для стажування майстрів виробничого навчання і викладачів спеціальних предметів професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю регіону з освоєння ними новітніх будівельних технологій та використання сучасних будівельних матеріалів.

3.8. Організація навчання працівників будівельних підприємств та організацій з метою освоєння ними новітніх будівельних технологій та матеріалів.

3.9. Формування своєї навчально-матеріальної та методичної бази для забезпечення навчання з освоєння новітніх технологій у будівництві та застосування сучасних будівельних матеріалів.

3.10. Участь в організації та проведенні семінарів-практикумів, конференцій, засідань обласних (міських) методичних секцій з питань впровадження в навчальний процес новітніх будівельних матеріалів і технологій при підготовці робітників будівельних професій.

3.11. Співпраця з іншими НПБЦ з питань удосконалення своєї діяльності.

IV. Управління. структура та штати

4.1. НПБЦ створюється як структурний підрозділ професійно-технічного навчального закладу наказом управління освіти і науки за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

4.2. Загальне керівництво НПБЦ здійснює директор навчального закладу, в структурі якого він функціонує.

Директор ПТНЗ:

• відповідає за роботу НПБЦ (затверджує річні плани та звіти), видає відповідні накази та розпорядження щодо його діяльності;

• розробляє штатний розпис НПБЦ;

• укладає угоди з будівельними організаціями, підприємствами та установами про надання навчально-виробничих послуг з боку НПБЦ;

• забезпечує цільове використання коштів, отриманих від навчально-виробничої діяльності НПБЦ, спонсорської допомоги будівельних та інших організацій, підприємств, установ на розвиток навчально-матеріальної бази НПБЦ, на ефективну реалізацію державних програм у сфері підготовки робітників-будівельників;

• створює необхідні умови для роботи НПБЦ: забезпечує потрібними службовими та виробничими приміщеннями, інструментом, обладнанням та матеріалами, комп'ютерною технікою й технічними засобами навчання, необхідними матеріалами;

• забезпечує здійснення господарсько-побутового обслуговування НПБЦ у складі професійно-технічного навчального закладу.

4.3. Витрати на утримання НПБЦ передбачаються в загальному кошторисі витрат професійно-технічного навчального закладу з урахуванням бюджетних асигнувань, спеціальних коштів, а також доходів від його діяльності.

4.4. Бухгалтерія професійно-технічного навчального закладу веде самостійний баланс НПБЦ.

4.5. Структура та штат НПБЦ затверджуються регіональним органом управління освітою в межах лімітів видатків на утримання професійно-технічного навчального закладу та штатного розпису.

4.6. Орієнтовний штатний розпис НПБЦ професійно-технічного навчального закладу передбачає три штатні одиниці: методист-викладач (1 одиниця), майстер виробничого навчання (2 одиниці).

4.7. На працівників НПБЦ поширюються всі права і обов'язки працівників професійно-технічного навчального закладу.вгору