Про деякі питання функціонування системи управління якістю центрального апарату Держспоживстандарту України
Держспоживстандарт України; Наказ, Склад колегіального органу, Положення [...] від 03.08.2010338
Документ v0338609-10, поточна редакція — Прийняття від 03.08.2010

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
03.08.2010 N 338

Про деякі питання функціонування системи
управління якістю центрального апарату
Держспоживстандарту України

Для забезпечення належного функціонування системи управління
якістю центрального апарату Держспоживстандарту України відповідно
до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 "Системи управління якістю. Вимоги" та
у зв'язку з кадровими змінами Н А К А З У Ю:
1. Створити Раду з питань функціонування системи управління
якістю центрального апарату Держспоживстандарту України.
2. Призначити головними уповноваженими з питань
функціонування системи управління якістю центрального апарату
Держспоживстандарту України заступників Голови Держспоживстандарту
України Віткіна Л.М. та Олійник Д.І.
3. Затвердити склад Ради з питань функціонування системи
управління якістю центрального апарату Держспоживстандарту України
(Додаток 1).
4. Затвердити Положення про Раду з питань функціонування
системи управління якістю центрального апарату Держспоживстандарту
України (Додаток 2).
5. Затвердити склад внутрішніх аудиторів системи управління
якістю центрального апарату Держспоживстандарту України
(Додаток 3).
6. Затвердити склад робочої групи з функціонування системи
управління якістю центрального апарату Держспоживстандарту України
(Додаток 4).
7. Затвердити та ввести в дію документацію системи управління
якістю Держспоживстандарту України, яка відповідає вимогам
ДСТУ ISO 9001:2009 "Системи управління якістю. Вимоги" відповідно
до переліку (Додаток 5).
8. Генеральному директору ДП "УкрНДНЦ" забезпечити проведення
навчання працівників Держспоживстандарту України щодо
функціонування системи управління якістю центрального апарату
Держспоживстандарту України з 1 по 3 вересня 2010 року у залі
засідань Держспоживстандарту, 11-й поверх. За результатами навчання видати посвідчення працівникам
Держспоживстандарту про проходження навчання.
9. Першим заступникам Голови, заступникам Голови, керівникам
структурних підрозділів центрального апарату Держспоживстандарту
України взяти участь та забезпечити участь працівників
Держспоживстандарту України у навчанні.
10. Начальнику Управління організаційного забезпечення
забезпечити роботу технічних засобів (проектора, комп'ютера) для
проведення навчання.
11. Контроль за функціонуванням системи управління якістю
Держспоживстандарту України покласти на заступників Голови
Держспоживстандарту України - головних уповноважених з питань
функціонування системи управління якістю центрального апарату
Держспоживстандарту України Віткіна Л.М. та Олійник Д.І.
12. Вважати такими, що втратили чинність, накази
Держспоживстандарту України: від 11.06.2008 N 189 ( v0189609-08 ) "Про функціонування
системи управління якістю у центральному апараті
Держспоживстандарту"; від 23.11.2009 N 419 "Про внесення змін до наказу
Держспоживстандарту від 11 червня 2009 року N 189"; від 10.02.2010 N 37 "Про внесення змін до наказів
Держспоживстандарту від 11 червня 2008 року N 189 та від
23 листопада 2009 року N 419".
13. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
заступника Голови Держспоживстандарту України Олійник Д.І.
14. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.Поволоцький

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
03.08.2010 N 338

СКЛАД
Ради з питань функціонування
системи управління якістю центрального
апарату Держспоживстандарту України

1. Голова Держспоживстандарту України, голова Ради з питань
функціонування системи управління якістю центрального апарату
Держспоживстандарту України (далі - Рада з питань функціонування
СУЯ Комітету).
2. Заступники Голови Держспоживстандарту України, головні
уповноважені з питань функціонування системи управління якістю
центрального апарату Держспоживстандарту України, заступники
голови Ради з питань функціонування СУЯ Комітету.
3. Перші заступники, заступники Голови та керівники
структурних підрозділів Держспоживстандарту України, члени Ради з
питань функціонування СУЯ Комітету.
4. Представники ДП "УкрНДНЦ" та ДП "НДІ "Система".
5. Співробітник відділу координації, моніторингу та
впровадження систем управління якістю Держспоживстандарту України,
секретар Ради з питань функціонування СУЯ Комітету.
Заступник Голови Л.М.Віткін

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
03.08.2010 N 338

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань функціонування
системи управління якістю центрального апарату
Держспоживстандарту України

1. Рада з питань функціонування системи управління якістю
центрального апарату Держспоживстандарту України (далі - Рада з
питань функціонування СУЯ Комітету) є дорадчим органом
Держспоживстандарту України.
2. Рада з питань функціонування СУЯ Комітету у своїй
діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
Положенням про Держспоживстандарт України ( 225/2003 ), наказами
Держспоживстандарту України та цим Положенням.
3. Головним завданням Ради з питань функціонування СУЯ
Комітету є організація функціонування та постійне удосконалення
системи управління якістю центрального апарату Держспоживстандарту
України (далі - СУЯ Комітету).
4. Рада з питань функціонування СУЯ Комітету відповідно до
покладеного на неї завдання: - організовує проведення аналізу відповідності діяльності
Держспоживстандарту України вимогам національного стандарту
ДСТУ ISO 9001-2009 "Системи управління якістю. Вимоги" та здійснює
підготовку заходів щодо приведення її у відповідність з цими
вимогами; - координує діяльність з розробки та актуалізації документів
СУЯ Комітету; - ініціює запровадження кращого міжнародного досвіду з питань
управління якістю в діяльності Держспоживстандарту України.
5. Рада з питань функціонування СУЯ Комітету має право: - одержувати інформацію від структурних підрозділів
центрального апарату Держспоживстандарту України з питань
функціонування системи управління якістю; - заслуховувати звіти головних уповноважених з питань
функціонування СУЯ Комітету та внутрішніх аудиторів для оцінювання
результатів функціонування СУЯ Комітету, здійснювати контроль за
їх діяльністю; - ініціювати підготовку структурними підрозділами апарату
Держспоживстандарту проектів документів системи управління якістю,
розглядати та вносити їх на затвердження керівництву
Держспоживстандарту України.
6. До складу Ради з питань функціонування СУЯ Комітету
входять голова, заступники голови Координаційної ради - головні
уповноважені з питань функціонування СУЯ Комітету, секретар
Координаційної ради та її члени. Склад Ради з питань
функціонування СУЯ Комітету затверджується наказом
Держспоживстандарту України.
7. Заступники голови Ради з питань функціонування СУЯ
Комітету, які призначені головними уповноваженими з питань
функціонування СУЯ Комітету: - розробляють та затверджують програму проведення внутрішніх
аудитів СУЯ Комітету, здійснюють контроль за її виконанням; - вносять Голові Держспоживстандарту України пропозиції щодо
кандидатур внутрішніх аудиторів для оцінювання результатів
функціонування та поліпшення СУЯ Комітету; - розробляють коригуючі заходи та приймають відповідні
рішення за підсумками проведення аудитів СУЯ Комітету; - проводять аналіз результативності та ефективності процесів
СУЯ Комітету, приймають рішення за підсумками цього аналізу; - координують діяльність, спрямовану на організацію та
проведення навчання фахівців Держспоживстандарту України з питань
управління якістю; - забезпечують встановлення, впровадження та підтримання
процесів, необхідних для системи управління якістю; - щоквартально інформують Голову Держспоживстандарту України,
а раз на півроку - колегію про функціонування системи управління
якістю і необхідність її удосконалення; - забезпечують взаємодію Держспоживстандарту України з
зовнішніми сторонами з питань, пов'язаних з системою управління
якістю.
8. Засідання Координаційної ради проводиться не рідше, ніж
один раз на квартал і є правочинним, якщо в ньому бере участь не
менше, ніж половина її членів. Головує на засіданнях голова Ради з
питань функціонування СУЯ Комітету або за його дорученням
заступник голови Ради з питань функціонування СУЯ Комітету. Рішення Ради з питань функціонування СУЯ Комітету приймаються
голосуванням більшістю голосів її членів, які присутні на
засіданні Ради з питань функціонування СУЯ Комітету. У разі
рівного розподілу голосів при голосуванні, голос головуючого на
засіданні Ради з питань функціонування СУЯ Комітету є вирішальним. Питання, які потребують оперативного вирішення, можуть
розглядатися шляхом опитування членів Ради з питань функціонування
СУЯ Комітету та готуватися в установленому порядку. Рішення Ради з питань функціонування СУЯ Комітету готуються у
вигляді протоколів, які підписує головуючий та секретар засідання
Ради з питань функціонування СУЯ Комітету. Рішення Ради з питань функціонування СУЯ Комітету обов'язково
подаються на розгляд Голові Держспоживстандарту України.
9. Секретар Ради з питань функціонування СУЯ Комітету готує
документи для засідань Ради з питань функціонування СУЯ Комітету
та забезпечує протокольне оформлення рішень Ради з питань
функціонування СУЯ Комітету на засіданні. Секретарем Ради з питань функціонування СУЯ Комітету є за
посадою керівник підрозділу з питань координації, моніторингу та
впровадження систем управління якістю Держспоживстандарту України.
10. Робоча група з функціонування СУЯ Комітету (далі - Робоча
група) є робочим органом Ради з питань функціонування СУЯ Комітету
та: - забезпечує встановлення, впровадження, підтримання та
взаємодію процесів, необхідних для ефективного функціонування
системи управління; - підтримує взаємодію процесів, необхідних для ефективного
функціонування системи управління якістю структурних підрозділів
центрального апарату Держспоживстандарту України; - розробляє та подає в установленому порядку на затвердження
Голові Держспоживстандарту України документацію системи управління
якістю. Керівник Робочої групи організовує засідання Робочої групи за
необхідністю.
11. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Ради з
питань функціонування СУЯ Комітету здійснюють ДП "УкрНДНЦ" та
ДП "НДІ "Система".
Заступник Голови Л.М.Віткін

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
03.08.2010 N 338

СКЛАД
внутрішніх аудиторів системи управління якістю
центрального апарату Держспоживстандарту України

Грень - начальник відділу міжнародного
Тарас Богданович співробітництва Управління міжнародного
співробітництва
Діанова - головний спеціаліст відділу аналізу,
Наталія Юріївна стратегічного прогнозування та планування
Управління стратегічного планування та
якості
Котляр - головний спеціаліст відділу контролю
Тетяна Олегівна непродовольчих товарів Департаменту
споживчої політики
Кухар - головний спеціаліст відділу нормотворчої
Олена Анатоліївна роботи і звернень громадян Юридичного
управління
Лєбєдєва - головний спеціаліст відділу контролю
Тетяна Іванівна продовольчих товарів Департаменту споживчої
політики
Листовнича - головний спеціаліст сектору упровадження
Вікторія Вікторівна технічних регламентів Управління технічного
регулювання
Солонинка - заступник начальника Управління
Антоніна Василівна стратегічного планування та якості -
начальник відділу координації, моніторингу
та впровадження систем управління якістю
Шофаренко - головний спеціаліст відділу класифікації
Яна Миколаївна Департаменту стандартизації та метрології
Заступник Голови Л.М.Віткін

Додаток 4
Наказ Держспоживстандарту
України
03.08.2010 N 338

СКЛАД
робочої групи з функціонування системи
управління якістю центрального апарату
Держспоживстандарту України

Віткін - заступник Голови Держспоживстандарту
Леонід Михайлович України, головний уповноважений з питань
функціонування системи управління якістю
центрального апарату Держспоживстандарту
України, керівник робочої групи
Олійник - заступник Голови Держспоживстандарту
Даниїла Іллівна України, головний уповноважений з питань
функціонування системи управління якістю
центрального апарату Держспоживстандарту
України, заступник керівника робочої
групи
Члени робочої групи:
Андрійчук - заступник начальника Управління
Олена Миколаївна міжнародного співробітництва - начальник
відділу СОТ та євроінтеграції
Ахмадов - головний спеціаліст відділу
Руслан Сулейманович забезпечення діяльності Голови
та колегії Комітету Управління
організаційного забезпечення
Бурлаков - головний спеціаліст відділу
Олександр Михайлович координації, моніторингу та впровадження
систем управління якістю Управління
стратегічного планування та якості
Васильчук - провідний спеціаліст відділу
Ірина Миколаївна координації, моніторингу та впровадження
систем управління якістю Управління
стратегічного планування та якості
Гаврилова - завідувач сектору зв'язків з
Ірина Володимирівна громадськістю та засобами масової
інформації
Гірна - головний спеціаліст відділу
Оксана Ярославівна класифікації Департаменту стандартизації
та метрології
Грень - начальник відділу міжнародного
Тарас Богданович співробітництва Управління міжнародного
співробітництва
Губарєва - провідний спеціаліст відділу
Вікторія Володимирівна координації, моніторингу та впровадження
систем управління якістю Управління
стратегічного планування та якості
Двірник - головний спеціаліст відділу
Наталія Анатоліївна законодавчої метрології Департаменту
стандартизації та метрології
Діанова - головний спеціаліст відділу аналізу,
Наталія Юріївна стратегічного прогнозування та
планування Управління стратегічного
планування та якості
Дімова - провідний спеціаліст відділу аналізу,
Надія Іванівна стратегічного прогнозування та
планування Управління стратегічного
планування та якості
Доільніцін - провідний спеціаліст відділу
Євгеній Олександрович стандартизації Департаменту
стандартизації та метрології
Дрималик - головний спеціаліст відділу
Ольга Зиновіївна сертифікації та оцінки відповідності
Управління технічного регулювання
Дужак - провідний спеціаліст відділу нагляду
Тетяна Георгіївна продовольчої продукції Управління
державного та метрологічного нагляду
Жмурко - заступник начальника Управління
Тетяна Олександрівна державного та метрологічного нагляду -
начальник відділу нагляду непродовольчої
продукції
Залізняк - начальник відділу бухгалтерського
Андрій Володимирович обліку та звітності - головний бухгалтер
Управління фінансів
Зборовська - провідний спеціаліст відділу СОТ та
Тамара Едуардівна євроінтеграції Управління міжнародного
співробітництва
Коваль - провідний спеціаліст відділу
Аліна Олександрівна класифікації Департаменту стандартизації
та метрології
Ковальська - головний спеціаліст відділу
Надія Віталіївна нормотворчої роботи і звернень громадян
Юридичного управління
Ковальчук - головний спеціаліст сектору
Леся Петрівна інформаційних технологій Управління
організаційного забезпечення
Котляр - головний спеціаліст відділу контролю
Тетяна Олегівна непродовольчих товарів Департаменту
споживчої політики
Красоха - головний спеціаліст відділу науково-
Лілія Миколаївна дослідних робіт у сфері метрології
Департаменту стандартизації та
метрології
Лаба - начальник Управління державного
Володимир Степанович та метрологічного нагляду
Лєбєдєва - головний спеціаліст відділу контролю
Тетяна Іванівна продовольчих товарів Департаменту
споживчої політики
Листовнича - головний спеціаліст сектору
Вікторія Вікторівна упровадження технічних регламентів
Управління технічного регулювання
Орестова - провідний спеціаліст Відділу кадрового
Тетяна Василівна забезпечення
Пазерська - головний спеціаліст відділу
Тетяна Володимирівна сертифікації та оцінки відповідності
Управління технічного регулювання
Радченко - головний спеціаліст відділу
Олена Василівна бухгалтерського обліку та звітності
Управління фінансів
Русавська - спеціаліст I категорії відділу
Ірина Олександрівна законодавчої метрології Департаменту
стандартизації та метрології
Сіндякова - головний спеціаліст відділу
Ірина Миколаївна документального забезпечення Управління
організаційного забезпечення
Солонинка - заступник начальника Управління
Антоніна Василівна стратегічного планування та якості -
начальник відділу координації,
моніторингу та впровадження систем
управління якістю
Тюхтій - головний спеціаліст відділу
Наталія Володимирівна міжнародного співробітництва Управління
міжнародного співробітництва
Хлібійчук - головний спеціаліст відділу нагляду
Артем Олександрович непродовольчої продукції Управління
державного та метрологічного нагляду
Чупилка - провідний спеціаліст відділу
Інна Михайлівна документального забезпечення Управління
організаційного забезпечення
Швець - головний спеціаліст відділу фінансів
Марина Вікторівна Управління фінансів
Шофаренко - головний спеціаліст відділу
Яна Миколаївна класифікації Департаменту стандартизації
та метрології
Шполяр - провідний спеціаліст відділу контролю
Єлизавета Олексіївна реклами Департаменту споживчої політики

Заступник Голови Л.М.Віткін

Додаток 5
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
03.08.2010 N 338

ПЕРЕЛІК
документації системи управління якістю
центрального апарату Держспоживстандарту України,
яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009
"Системи управління якістю. Вимоги"

------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | |------+--------------------------------+------------------------| | N | Назва документа | Позначення документа | | з/п | | | |------+--------------------------------+------------------------| | 1. |Політика у сфері якості |ПЯ-5.3-01 | |------+--------------------------------+------------------------| | 2. |Настанова з якості |НЯ-4.2.2-01 | |------+--------------------------------+------------------------| | 3. |Методика управління |МЯ-4.2.3-01 | | |документацією | | |------+--------------------------------+------------------------| | 4. |Методика управління протоколами |МЯ-4.2.4-01 | |------+--------------------------------+------------------------| | 5. |Методика проведення внутрішнього|МЯ-8.2.2-01 | | |аудиту | | |------+--------------------------------+------------------------| | 6. |Методика управління |МЯ-8.3-01 | | |невідповідною послугою | | |------+--------------------------------+------------------------| | 7. |Методика проведення |МЯ-8.5.2-01, 8.5.3-01 | | |коригувальних та запобіжних дій | | |------+--------------------------------+------------------------| | 8. |Методика розроблення та |МП-7.5.1-01 | | |погодження нормативно-правових | | | |актів | | |------+--------------------------------+------------------------| | 9. |Методика опрацювання запитів |МП-7.5.1-02 | | |громадян та центральних органів | | | |виконавчої влади | | |------+--------------------------------+------------------------| | 10. |Методика у сфері управління |МП-7.5.1-03 | | |якістю | | |------+--------------------------------+------------------------| | 11. |Методика надання послуг у сфері |МП-7.5.1-04 | | |стандартизації | | |------+--------------------------------+------------------------| | 12. |Методика надання послуг у сфері |МП-7.5.1-05 | | |метрології | | |------+--------------------------------+------------------------| | 13. |Методика надання послуг у сфері |МП-7.5.1-06 | | |технічного регулювання | | |------+--------------------------------+------------------------| | 14. |Методика надання послуг у сфері |МП-7.5.1-07 | | |споживчої політики, захисту прав| | | |споживачів та реклами | | |------+--------------------------------+------------------------| | 15. |Методика забезпечення діяльності|МП-7.5.1-08 | | |Голови та колегії Комітету | | |------+--------------------------------+------------------------| | 16. |Методика ведення діловодства |МП-7.5.1-10 | |------+--------------------------------+------------------------| | 17. |Методика стратегічного |МП-7.5.1-12 | | |прогнозування та планування | | |------+--------------------------------+------------------------| | 18. |Методика діяльності з питань СОТ|МП-7.5.1-13 | | |та європейської інтеграції | | |------+--------------------------------+------------------------| | 19. |Методика діяльності у сфері |МП-7.5.1-14 | | |міжнародного співробітництва | | |------+--------------------------------+------------------------| | 20. |Методика надання послуг у сфері |МП-7.5.1-15 | | |інформаційних технологій | | |------+--------------------------------+------------------------| | 21. |Методика надання послуг у сфері |МП-7.5.1-16 | | |зв'язків із громадськістю та | | | |ЗМІ | | |------+--------------------------------+------------------------| | 22. |Методика надання послуг у сфері |МП-7.5.1-17 | | |правового забезпечення та роботи| | | |із зверненнями громадян | | |------+--------------------------------+------------------------| | 23. |Методика діяльності у сфері |МП-7.5.1-18 | | |планово-фінансової політики та | | | |бухгалтерського обліку | | |------+--------------------------------+------------------------| | 24. |Методика діяльності у сфері |МП-7.5.1-19 | | |державного нагляду | | |------+--------------------------------+------------------------| | 25. |Методика процесу надання послуг |МП-7.5.1-20 | | |діяльності у сфері державного | | | |фінансового контролю | | |------+--------------------------------+------------------------| | 26. |Методика управління персоналом |МП-6.2-01 | |------+--------------------------------+------------------------| | 27. |Методика матеріально-технічного |МП-6.3-01 | | |забезпечення та контролю за | | | |використанням державного майна | | |------+--------------------------------+------------------------| | 28. |Методика забезпечення |МП-6.4-01 | | |виробничого середовища | | ------------------------------------------------------------------
Заступник Голови Л.М.Віткінвгору