Документ v0328832-13, поточна редакція — Прийняття від 28.10.2013

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.10.2013  № 328

Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо поводження з відходами

Відповідно до частини першої та другої статті 8, статей 12, 13, 14 Закону України «Про державну статистику» та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату України Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо поводження з відходами (далі - Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

3. Департаменту комунікацій, забезпечення доступу до публічної інформації та міжнародного співробітництва (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

Голова

О.Г. Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
статистики України
28.10.2013  № 328

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
з організації державного статистичного спостереження щодо поводження з відходами

І. Загальні положення

Державне статистичне спостереження щодо поводження з відходами є складовою державного обліку відходів. Спостереження забезпечує отримання таких основних показників державного обліку відходів, як утворення відходів, утилізація, видалення, збирання відходів, накопичення відходів у місцях видалення та місцях тимчасового розміщення.

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо поводження з відходами визначають методологічні та практичні аспекти організації та проведення державного статистичного спостереження із зазначеного питання: основні характеристики спостереження, систему показників, інструментарій для його проведення, загальну схему й організацію робіт із формування сукупності одиниць спостереження за формою № 1-відходи, порядок проведення зазначеного державного статистичного спостереження та поширення його результатів.

Методологічні положення базуються на нормах, викладених у Постановах Ради (ЄС) щодо статистики відходів, а саме: від 25 листопада 2002 року № 2150/2002 (зі змінами), від 19 листопада 2008 року № 2008/98/ЄС. Вони визначають загальні рамки, в межах яких здійснюється збір, розробка, аналіз і поширення статистичних даних щодо основних показників статистики відходів.

Методологічні положення ґрунтуються на нормах Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України «Про інформацію», «Про державну статистику», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», постанов Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2005 року № 499) «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України», від 1 листопада 1999 року № 2034 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів», від 3 серпня 1998 року № 1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів», від 3 серпня 1998 року № 1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів», від 31 серпня 1998 року № 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів», від 12 вересня 1997 року № 1016 «Про впорядкування контролю за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням», а також відповідно до наказів Держкомстату від 21 грудня 2009 року № 481 «Про затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств» і від 29 грудня 2009 року № 498 «Про затвердження структури плану статистичного спостереження та глосарія до нього», Політики Держкомстату у сфері захисту конфіденційної статистичної інформації (наказ Держкомстату від 30 листопада 2011 року № 326).

ІІ. Основні визначення та терміни. Скорочення

Для цілей Методологічних положень терміни вживаються у тлумаченнях, визначених Глосарієм до плану статистичного спостереження, Положенням про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, а також у наведених нижче значеннях, які використовуються органами статистики.

Базельська конвенція - конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів, їх видаленням. Прийнята з метою встановлення суворого контролю за транскордонним перевезенням небезпечних та інших відходів для захисту здоров'я людини і навколишнього середовища від шкідливих наслідків, які можуть з'явитися в результаті утворення і використання цих відходів.

Біо-відходи - відходи з садів і парків, що біологічно розкладаються, харчові та кухонні відходи з домашніх господарств, ресторанів, закладів громадського харчування і роздрібної торгівлі та подібні відходи харчової промисловості.

Видалення - будь-яка операція, що не є утилізацією, наведена у додатку 1.

Виробник відходів - це фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів (первинний виробник відходів), або той, хто проводить попереднє оброблення, змішування або інші операції, внаслідок яких змінюються властивості або склад цих відходів.

Власник відходів - виробник відходів або фізична чи юридична особа, яка відповідно до закону володіє, користується та розпоряджається відходами.

Відведені місця чи об'єкти - місця чи об'єкти (місця розміщення відходів), на використання яких отримано дозвіл уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами.

Відпрацьовані оливи (мастила) - будь-які мінеральні або синтетичні мастила, або індустріальні мастила, які стали непридатними для використання, для якого вони спочатку призначалися (такі як відпрацьоване мастило з двигуна внутрішнього згорання та мастило з коробки передач, змащувальні мастила, мастила для турбін і гідравлічні мастила);

Відходи - будь-які речовини чи предмети, яких власник позбувається, має намір чи зобов’язаний позбутися.

Відходи гірничовидобувної промисловості (видобувні відходи) - це відходи, що утворюються в результаті проведення розвідувальних робіт, видобування, оброблення й зберігання мінеральних ресурсів і розробки кар’єрів.

Відходи домогосподарств - відходи, зазвичай утворені в результаті нормального функціонування домашніх господарств.

Відходи пакувальних матеріалів і тари (упаковки) - це використані пакувальні матеріали і тара (упаковка), які потряпляють під визначення «відходи». Тобто упаковка стає відходами, якщо не може повторно використовуватися.

Відходи як вторинна сировина - відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови.

Захоронення відходів - остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів.

Зберігання відходів - тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення).

Збирання відходів - діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи первісне сортування та початкове зберігання відходів з метою транспортування до закладів утилізації чи видалення.

Знешкодження відходів - зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом їх механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення.

Компостування - процес видалення рослинних і тваринних відходів шляхом природного біологічного руйнування органічної речовини у присутності повітря або механічними способами для підвищення та підтримки родючості грунту.

Ліміт на розміщення відходів - обсяг відходів (окремо для кожного класу небезпеки), на який у власника відходів є дозвіл на їх розміщення, виданий уповноваженими органами влади.

Ліміт на утворення відходів - максимальний обсяг відходів, на який у суб'єкта права власності на відходи є документально підтверджений дозвіл на передачу їх іншому власнику (на розміщення, утилізацію, знешкодження тощо) або на утилізацію чи розміщення на своїй території.

Небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Небезпечна речовина - будь-яка речовина, що представляє небезпеку для здоров’я людини та якості навколишнього природного середовища. До небезпечних відносяться отруйні, роз’їдаючі, вогнеутворюючі, взривні чи хімічно активні речовини.

Незабруднений ґрунт - ґрунт, що знятий з верхнього шару землі під час видобувних робіт та який не вважається забрудненим відповідно до встановлених екологічних нормативів (ГДК тощо).

Об'єкти поводження з відходами - місця чи об'єкти, що використовуються для збирання, зберігання, сортування, оброблення, перероблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів.

Оброблення (перероблення) відходів - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.

Отримано відходів з інших країн - обсяг імпортованих відходів з інших країн.

Перевезення відходів - транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення.

Передано відходів іншим країнам - обсяг експортованих відходів в інші країни.

Побутові та подібні (муніципальні) відходи - відходи, що утворюються в процесі життя та діяльності людини в житлових і нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних із виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

Поводження з відходами - збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів, включаючи контроль за цими операціями та догляд за місцями видалення відходів.

Повторне використання - будь-яка операція, коли продукти або складові (компоненти), що не є відходами, використовуються повторно з тією самою метою, для якої вони були призначені.

Повторне використання упаковки - будь-яка дія, за допомогою якої упаковка, призначена та розрахована на виконання мінімальної кількості перевезень і використань протягом свого життєвого циклу, стає придатною для повторного використання у тих же цілях, для яких вона призначалась.

Регенерація (рекуперація) - це відновлення структурних елементів тканини замість пошкоджених або загиблих.

Рециркуляція відходів - перероблення та використання відходів у процесах виробництва та споживання, наприклад, переплавлення металобрухту з метою виробництва нових продуктів з металу.

Рідкі відходи - будь-які відходи у рідкому стані, включаючи стічні води, але виключаючи мул.

Роздільне збирання - збирання відходів, за якого потоки відходів формуються (йдуть) окремо за їх видами та властивостями з метою сприяння специфічному обробленню.

Розміщення відходів - зберігання (тимчасове розміщення) та видалення відходів (остаточне розміщення) у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах.

Сортування відходів - механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, енергетичною цінністю, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи видалення.

Спалювання відходів - теплова обробка відходів на спалювальній установці з вилученням або без вилучення енергетичних ресурсів. Передбачає будь-яку з операцій у додатку 2.

Спалювання відходів на морі - видалення відходів шляхом спалювання їх на морі на спеціально обладнаних суднах.

Спеціально відведені місця та об'єкти видалення - місця чи об'єкти остаточного розміщення відходів, на використання яких отримано дозвіл уповноважених органів.

Спеціально відведені місця та об'єкти зберігання - місця чи об'єкти тимчасового розміщення відходів, на використання яких отримано дозвіл уповноважених органів.

Стокгольмська конвенція - конвенція про стійкі органічні забруднювачі. Прийнята з метою охорони здоров'я людини й навколишнього природного середовища від стійких органічних забруднювачів.

Тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням.

Транскордонні перевезення - будь-які переміщення небезпечних та інших відходів за умови, що такі переміщення зачіпають принаймні дві держави.

Уповноважений орган влади - орган, який призначається як відповідальний за виконання зобов’язань, що передбачені Законом «Про відходи» та іншими нормативно-правовими актами.

Управління відходами - збір, перевезення, утилізація та видалення відходів, включаючи нагляд за цими операціями та догляд за місцями захоронення відходів.

Утилізація відходів - здійснення будь-яких операцій, у результаті яких відходи приносять користь, замінюючи інші матеріали, які в іншому випадку були б використані для виконання конкретної функції, або відходи, приготовані для виконання такої функції. Передбачає будь-яку з операцій у додатку 3.

Хвости - тверді відходи або шлами, що залишаються після оброблення мінеральних ресурсів у процесі сепарації (тобто подрібнення, сортування за фракціями, флотації та інших фізико-хімічних методів) для вилучення більш цінних мінеральних складових з менш цінних гірських порід.

Скорочення:

ДКВ - Класифікатор відходів ДК 005-96, затверджений наказом Держстандарту України від 29 лютого 1996 року № 89;

ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;

КВЕД-2010 - Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010, затверджена наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами);

КЕОІ - комплекс електронної обробки статистичної інформації;

КОАТУУ - Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97, затверджений наказом Держстандарту України від 31 жовтня 1997 року № 659 (зі змінами та доповненнями);

КОДУ - Класифікатор органів державного управління, затверджений наказом Держстату України від 07.05.2013 № 143;

КОПФГ - Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затверджена наказом Держспоживстандарту України від 28 травня 2004 року № 97 (зі змінами);

МО - місцева одиниця;

ОВД - основний вид економічної діяльності;

РМВВ - Реєстр місць видалення відходів;

РООУВ - Реєстр об'єктів оброблення та утилізації відходів;

РОУВ - Реєстр об'єктів утворення відходів;

РСО - Реєстр статистичних одиниць;

ТОДС - територіальні органи державної статистики (головні управління статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та м. Севастополі);

ІІІ. Методологічні та практичні етапи організації та проведення державного статистичного спостереження щодо поводження з відходами

3.1. Мета, основні характеристики й охоплення державного статистичного спостереження

3.1.1. Метою зазначеного спостереження є отримання даних щодо обсягів утворення, поводження з відходами в Україні, регіонах, населених пунктах і забезпечення цією інформацією потреб користувачів.

3.1.2. Основні принципи організації державного статистичного спостереження щодо поводження з відходами базуються на єдиних методологічних підходах, що забезпечують співставну динаміку даних щодо обсягів утворення та поводження з відходами.

Показники державного статистичного спостереження розробляються з урахуванням європейських вимог і стандартів до статистичної інформації з відходами, зокрема викладених у Постанові Ради (ЄС) від 25 листопада 2002 року № 2150/2002 щодо статистики відходів, відповідних методологічних документах Євростату.

3.1.3. Державне статистичне спостереження щодо поводження з відходами має такі основні характеристики:

• Вид державного статистичного спостереження:

- за ступенем охоплення одиниць: несуцільне основного масиву;

- за часом реєстрації даних: поточне.

• Організаційна форма державного статистичного спостереження:

статистична звітність.

• Спосіб державного статистичного спостереження:

документальний облік.

• Респондент державного статистичного спостереження:

юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, діяльність яких пов’язана з утворенням, поводженням із відходами І-ІV класів небезпеки, на яку отримано дозвіл уповноважених органів.

• Одиниця державного статистичного спостереження:

місцева одиниця.

• Органи, які здійснюють державне статистичне спостереження:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, ТОДС.

• Місце проведення державного статистичного спостереження:

Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь.

• Національні класифікації, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження:

КВЕД, КОАТУУ, КОПФГ, КОДУ, ДКВ.

• Європейська статистична класифікація відходів:

EWC-Stat Rev.3.

3.1.4. Державне статистичне спостереження охоплює всі можливі джерела відходів (економічна діяльність та домогосподарства) та всі види відходів (включаючи вторинні відходи), що виникають, та зібрані на території країни (включаючи відходи іноземних компаній), за винятком радіоактивних відходів.

Відходи, що утворились унаслідок економічної діяльності, розподіляються за основним видом економічної діяльності підприємства (ОВД) відповідно до КВЕД-2010, яка є національним аналогом NACE Rev. 2.

Обсяги утворення відходів у домогосподарствах визначаються побічно, через проведення опитування збирачів відходів або підприємств і організацій, що займаються утилізацією та видаленням відходів.

Державне статистичне спостереження охоплює статистичні одиниці, які:

- відносяться до всіх можливих кодів за КОПФГ, КОДУ;

- за основним видом економічної діяльності за КВЕД-2010 відносяться до всіх можливих видів економічної діяльності, за винятком секцій Т та U;

- відносяться до всіх можливих кодів категорій відходів за матеріалом, які гармонізовані з європейською статистичною класифікацією категорій відходів EWC-Stat Rev.3 (додаток 4 до цих Методологічних положень);

- за розміром підприємства належать до великих - «3», «середніх» - 2, «малих» - 1. Підприємства з чисельністю працюючих менше 10 осіб виключаються з обстеження (крім тих, що отримали дозволи на утворення та розміщення небезпечних відходів або здійснюють спеціалізовану діяльність з поводження з відходами).

Розмір підприємства вимірюється на основі кількості працюючих, при відсутності цього показника - на основі обсягу реалізованих товарів і послуг (за винятком фінансових посередників);

- мають відношення до утворення, поводження з відходами (у тому числі збирання відходів для подальшої передачі на утилізацію чи видалення).

3.2. Система показників державного статистичного спостереження

Основними вхідними показниками державного статистичного спостереження (його програмою) є:

- кількість і річна потужність установок для спалювання відходів, які використовуються з метою отримання енергії;

- кількість і річна потужність установок для спалювання відходів, які використовуються з метою теплового перероблення відходів для зменшення їх об’єму, небезпечності й отримання інертного продукту, який може бути за-хоронено;

- кількість і річна потужність установок для утилізації відходів;

- кількість і річна потужність установок для видалення відходів;

- загальна кількість, об’єм та площа спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів;

- кількість, об’єм і площа спеціально відведених місць та об'єктів видалення побутових відходів;

- обсяг утворення відходів;

- обсяг отримання (збирання) відходів;

- обсяг утилізації відходів;

- обсяг видалення відходів;

- обсяг спалення відходів;

- обсяг вилучення відходів з інших причин;

- загальний обсяг накопичення (розміщення) відходів;

- обсяг тимчасового накопичення (розміщення) відходів.

Перелік вхідних показників поводження з відходами (розділ 2) передбачений для кожного окремо визначеного відходу, якому відповідають такі характеристики:

• код за ДКВ;

• код категорії відходів за матеріалом згідно з переліком кодів і найменувань категорій відходів за матеріалом;

• код групи відходів за основним небезпечним складником згідно з переліком груп відходів за небезпечними складниками, що включає 125 груп відходів, які мають небезпечні властивості, у тому числі відходи, поводження з якими регламентується Базельською та Стокгольмською конвенціями (додаток 5 до цих Методологічних положень);

• код класу небезпеки відходів, який відповідає національній токсикологічній класифікації та визначається у відповідності до чинних нормативних документів: І клас - надзвичайно небезпечні, ІІ клас - високонебезпечні, ІІІ клас - помірно небезпечні; ІV клас - малонебезпечні;

• код відходів використаних пакувальних матеріалів і тари згідно з переліком використаних пакувальних матеріалів і тари (додаток 6 до цих Методологічних положень).

3.3. Інструментарій для проведення державного статистичного спостереження

3.3.1. Державне статистичне спостереження щодо поводження з відходами здійснюється за формою № 1-відходи (річна) «Поводження з відходами» відповідно до роз’яснень щодо її заповнення.

Форма № 1-відходи складається з трьох розділів.

Розділ 1 «Об’єкти поводження з відходами» складається з двох підрозділів. Підрозділ 1 розділу І «Установки поводження з відходами» містить інформацію про фактичну кількість та виробничу потужність установок для перероблення (утилізації та видалення) відходів. Підрозділ 2 розділу І «Спеціально відведені місця та об’єкти видалення відходів» містить інформацію про фактичну кількість, об’єм і площу місць видалення відходів, тобто спеціально відведених місць та об'єктів (полігонів, комплексів, споруд, ділянок надр тощо).

Розділ 2 «Поводження з відходами» містить інформацію про обсяги утворення, поводження з відходами за кодами та найменуваннями відходів згідно із ДКВ, категоріями відходів за матеріалом, групами відходів за основним небезпечним складником, класами небезпеки відходів, переліком використаних пакувальних матеріалів і тари.

Розділ «Довідково» передбачає показники кількості відходів для підприємств, які мають осади промислових стоків. Оскільки останні можуть містити дуже різні частки води, обсяги таких відходів відображаються у звіті як рідкі відходи (розділ 2) та як суха речовина.

3.3.2. Джерелами інформації для звітності за формою № 1-відходи є дані первинних облікових документів, а саме:

1) типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», затвердженої наказом Мінприроди від 07.07.2008 № 342, що зареєстрований у Мін’юсті 09.09.2008 за № 824/15515;

2) паспортів відходів;

3) паспортів установок для утилізації відходів, спеціальних паспортів місць видалення відходів;

4) транспортних накладних;

5) актів прийому-передачі відходів, виконання робіт із незалежними об’єктами видалення, утилізації відходів.

3.4. Загальна схема й організація роботи із формування (актуалізації) сукупності одиниць державного статистичного спостереження

3.4.1. Формування сукупності одиниць державного статистичного спостереження щодо поводження з відходами здійснюється з урахуванням вимог міжнародних стандартів, що дозволяє забезпечити повноту та репрезентативність статистичної інформації. При цьому, зважаючи на необхідність забезпечення співставної динаміки даних за показниками по Україні, а також на регіональному рівні, при її формуванні використовується принцип стабільності кола одиниць державного статистичного спостереження.

Формування сукупності одиниць державного статистичного спостереження щодо поводження з відходами здійснюється на державному рівні щорічно в установленому порядку та в терміни, визначені технологічним планом державних статистичних спостережень.

3.4.2. Джерелами інформації для формування сукупності одиниць статистичного спостереження за формою № 1-відходи для звітного року в порядку пріоритетності є:

- адміністративні дані Міністерства екології та природних ресурсів з реєстру підприємств, організацій, установ, які отримали дозволи та погодили ліміти на утворення та розміщення небезпечних відходів на звітний рік;

- адміністративні дані, отримані ТОДС від структурних підрозділів з питань екології та природних ресурсів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо активних (діючих) підприємств, організацій, установ, які входять до регіональних реєстрів: РОУВ, РМВВ, РООУВ;

- РСО;

- перелік одиниць за формою № 1-відходи за попередній рік;

- адміністративні дані інших центральних органів виконавчої влади, що мають відношення до сфери поводження з відходами.

3.4.3. До генеральної сукупності одиниць статистичного спостереження включаються об'єкти, що мають такі ідентифікаційні та класифікаційні ознаки:

№ п/п

Критерії формування генеральної сукупності

Класифікації

Ознака критеріїв формування

1.

Тип статистичної одиниці відповідно до Положення про РСО

Довідник типів статистичних одиниць

Місцева одиниця

2.

Організаційно-правова форма господарювання

КОПФГ

Незалежно від організаційно-правової форми господарювання

3.

Вид економічної діяльності

КВЕД

Незалежно від виду економічної діяльності, за винятком секцій Т та U

4.

Територіальні одиниці

КОАТУУ

Відповідно до адміністративно-територіального устрою

5.

Орган державного управління

КОДУ

Незалежно від органу державного управління

6.

Розмір підприємства

Довідник ознак розміру підприємств

Незалежно від розміру підприємства, крім малих підприємств з кількістю працюючих до 10 осіб (за винятком тих, що отримали дозволи на утворення та розміщення небезпечних відходів або здійснюють спеціалізовану діяльність з поводження з відходами)

7.

Ознака економічної діяльності

х

Активне

8.

Ознака належності до регіональних РОУВ, РМВВ, РООУВ.

х

Діюче

3.4.4. На базі генеральної сукупності (основи вибірки) формується сукупність одиниць державного статистичного спостереження (основного масиву) за формою № 1-відходи.

3.4.5. Попередньо департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища Держстату України та ТОДС на підставі інформації, отриманої з адміністративних джерел, готують пропозиції щодо включення та виключення із сукупності одиниць статистичного спостереження.

3.4.6. Одиниці, отримані з адміністративних даних, ідентифікуються на підставі даних РСО. Крім того, з РСО отримується інформація щодо суб’єктів, що здійснюють збирання, утилізацію, видалення відходів (розділ 38 за КВЕД-2010).

3.4.7. Паралельно на центральному рівні здійснюється перегляд діючої сукупності за формою № 1-відходи на відповідність критеріям відбору, що передбачає вилучення із сукупності попереднього року одиниць, що припинили свою діяльність або зазнали інших демографічних змін.

3.4.8. Оскільки спостереження охоплює переважну частину або найбільш значущі одиниці статистичної сукупності, що відіграють визначальну роль у характеристиці останньої, розповсюдження даних за формою № 1-відходи на генеральну сукупність не здійснюється.

Затверджена сукупність одиниць державного статистичного спостереження надсилається в електронному вигляді до територіальних органів державної статистики для забезпечення звітно-статистичним інструментарієм респондентів.

Схему формування сукупності одиниць державного статистичного спостереження щодо поводження з відходами наведено у додатку 7.

3.5. Порядок проведення державного статистичного спостереження, поширення його результатів

3.5.1. Форму № 1-відходи складають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, діяльність яких пов’язана з утворенням, поводженням з відходами І-ІV класів небезпеки, на яку отримано дозвіл уповноважених органів екології та природних ресурсів.

ТОДС отримують інформацію за формою № 1-відходи на паперових носіях чи електронному вигляді в терміни, визначені на бланку форми.

Якщо місцезнаходження та місце здійснення виробничої діяльності респондента є територіями різних адміністративно-територіальних одиниць, органи державної статистики отримують звіт за місцем здійснення економічної діяльності (утворення відходів, здійснення операцій поводження з відходами). У тих випадках, коли підрозділ не веде облік усіх показників звіту, органи державної статистики отримують звіт, сформований на підставі даних юридичної особи або безпосередньо від юридичної особи за місцем здійснення підрозділом економічної діяльності.

Органи державної статистики приймають статистичну звітність за формою № 1-відходи щодо кожного підрозділу респондента окремо, за місцем здійснення їх економічної діяльності.

Органи державної статистики приймають один зведений звіт за формою № 1-відходи за підрозділи респондента, які знаходяться в межах одного населеного пункту.

3.5.2. Органи державної статистики приймають від респондентів статистичну звітність за формою № 1-відходи як електронний звіт відповідно до встановленого порядку.

На районному рівні обробки первинні звіти за формою № 1-відходи, отримані від респондентів, піддаються логічному контролю та заносяться до бази даних КЕОІ, контролюються арифметично, коригуються та готуються для передачі на обласний рівень.

Первинну інформацію (проконтрольовані звіти) в електронному вигляді передають від Р(М)ВС до ГУС каналами зв’язку.

На обласному рівні отриману інформацію узагальнюють, контролюють, аналізують у цілому по області та в інших розрізах, передбачених КЕОІ. За необхідністю звіти додатково відпрацьовуються з респондентами, коригуються (включаючи інформацію за попередні звітні періоди). Після аналізу та доопрацювання первинні звіти передаються на державний рівень.

Передану на державний рівень каналами зв’язку первинну інформацію контролюють, узагальнюють і аналізують у цілому по країні та в інших розрізах, передбачених КЕОІ.

Терміни передачі інформації на регіональний і державний рівні визначені технологічним планом державних статистичних спостережень і технологічним графіком передачі інформації, розробленим ГУРС.

3.5.3. Результати державного статистичного спостереження за поводженням із відходами узагальнюються в таких розрізах:

- за показниками об’єктів поводження з відходами (розділ І):

на районному рівні:

- у цілому по району;

- за об’єктами спостереження;

на регіональному рівні:

- у цілому по регіону;

- за районами та містами обласного підпорядкування в цілому;

- за об’єктами спостереження;

на державному рівні:

- у цілому по Україні;

- за регіонами у цілому (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь);

- за об’єктами спостереження;

- за показниками обсягів поводження з відходами (розділ ІІ):

на районному рівні:

- у цілому по району;

- за видами діяльності;

- за категоріями відходів за матеріалом;

- за класами небезпеки відходів;

- за об’єктами спостереження;

на регіональному рівні:

- у цілому по регіону;

- за видами діяльності;

- за категоріями відходів за матеріалом;

- за класами небезпеки відходів;

- за районами та містами обласного підпорядкування в цілому;

- за населеними пунктами;

- за органами державного управління;

- за організаційно-правовими формами господарювання;

- за групами відходів за небезпечним складником;

- за класифікаційними угрупованнями ДКВ;

- за кодами використаних пакувальних матеріалів;

- за операціями утилізації;

- за об’єктами спостереження;

на державному рівні:

- у цілому по Україні;

- за видами діяльності;

- за регіонами у цілому (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь);

- за категоріями відходів за матеріалом;

- за класами небезпеки відходів;

- за населеними пунктами;

- за органами державного управління;

- за організаційно-правовими формами господарювання;

- за групами відходів за небезпечним складником;

- за класифікаційними угрупованнями ДКВ;

- за кодами використаних пакувальних матеріалів;

- за операціями утилізації;

- за об’єктами спостереження.

Інформація за показниками, як правило, сформована:

- за основними видами економічної діяльності з використанням функціонального підходу;

- за регіонами з урахуванням місця здійснення підприємствами економічної діяльності.

За результатами розробки даних за формою № 1-відходи на підставі первинних звітів підприємств у розрізі районів, регіонів органи державної статистики формують архів і часові ряди, а також створюють бази первинних звітів.

3.5.4. Перша публікація результатів державного статистичного спостереження здійснюється у формі експрес-випуску «Утворення та поводження з відходами у звітному році», який розміщується на офіційному веб-сайті Держстату України за адресою: www.ukrstat.gov.ua.

Крім того, щорічно на веб-сайті Держстату України (у встановлені строки) поширюються основні статистичні публікації щодо відходів:

- доповідь «Довкілля України»;

- статистичні збірники: «Статистичний щорічник України»; «Регіони України», «Довкілля України»;

- статистичний бюлетень № 2 «Соціально-економічний розвиток України»:

- статистична інформація в табличному вигляді щодо обсягів утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки (у розрізі категорій відходів за матеріалами та в цілому за регіонами);

Показники державного статистичного спостереження також розміщуються органами державної статистики в таблицях для запитальників міжнародних статистичних організацій (Статкомітету СНД, Євростату, ЄЕК ООН).

Дані органів державної статистики про утворення та управління відходами також щорічно публікуються Міністерством екології та природних ресурсів у Національній доповіді про стан навколишнього природного середовища України, використовуються у доповідях центральних органів виконавчої влади, надаються міжнародним організаціям (Генеральному директорату з навколишнього середовища (DG ENV), Європейському агентству з навколишнього середовища (EEA), Об'єднаному дослідницькому центру (JRC).

Відповідно до національних потреб, ТОДС щорічно оприлюднюють дані щодо обсягів утворення та поводження з відходами за основними категоріями відходів за матеріалами, класами небезпеки та по районах і містах у цілому (у формі експрес-випуску, у табличному вигляді на сайті та в інших виданнях ТОДС). Дані, що їх публікують ТОДС, узгоджені з даними, що публікує Держстат України.

3.5.5. Органи державної статистики за необхідності надають користувачам дані державного статистичного спостереження шляхом безпосереднього виписування або в порядку визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації».


Департамент статистики сільського
господарства та навколишнього середовища

Література

1. Господарський кодекс України вiд 16 січня 2003 року № 436-IV (зі змінами).

2. Закон України «Про державну статистику» (зі змінами та доповненнями) від 2 жовтня 1992 року № 2657-XI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/Zakon/ukr/stat_u.html

3. Закон України «Про відходи» (зі змінами та доповненнями) від 05.03.1998 № 187/98-ВР [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/go/187/98-вр

4. Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, затверджене наказом Держкомстату від 21 грудня 2009 року № 481 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/edrpoy/prso.htm

5. Глосарій до плану статистичного спостереження, затверджений наказом Держкомстату від 29.12.2009 № 498.

6. Збірник статистичних вимог (Statistical reguirements compendium (2010). - Євростат, 2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-10-007-EN/EN/KS-RA-10-007-EN-EN.PDF

7. Глосарій зі статистики навколишнього природного середовища. ЄЕК ООН, 1997.

8. Офіційний вісник Європейського Союзу № L 312/3 від 23.11.2008, Директиви. Директива Європейського парламенту та Ради № 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року про відходи та скасування деяких Директив. - 28 с.

9. Регламент (ЄС) № 2150/2002 зі статистики відходів від 25 листопада 2002 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/documents

10. Керівництво з реалізації Регламенту (ЄС) № 2150/2002 зі статистики відходів від 25 листопада 2002 року (зі змінами) -154 с.

11. Методологічні рекомендації Євростату: Manual on waste statistics; Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013 - 144 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/publications/ISSN 1977-0375/ Cat. No KS-RA-13-015-EN-N

12. Інструкція з класифікації відходів відповідно до EWC-Stat категорій. Доповнення до керівництва з реалізації Регламенту (ЄС) № 2150/2002 зі статистики відходів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/documents

13. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010, затверджена наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 (зі змінами).

14. Порядок подання електронної звітності до органів державної статистики, затверджений наказом Держкомстату від 12 січня 2011 року № 3 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/doc/N_3.zip

15. Порядок доступу до публічної інформації в Держкомстаті, затверджений наказом Держкомстату від 27 травня 2011 року № 126 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/publ_inf/poriadok/poriadok.htm

16. Плахотнік О.В. //Основи сучасної екології: навчальний посібник / К.В.Корсак, О.В.Плахотнік. - К., 2004. - 239 с.Додаток 1

ОПЕРАЦІЇ ВИДАЛЕННЯ

Код

Найменування операції

рядка форми № 1-відходи

як зазначено у Додатку ІІ Директиви 2008/98/ЄС

Видалення у спеціально відведені місця чи об'єкти

201

D1

Поховання в землі чи скидання (звалювання) на землю (на звалищі тощо)

202

D3

Закачування на глибину (введення відходів прокачуванням в свердловини, соляні шахти або природні резервуари тощо)

203

D4

Скидання у поверхневі (як правило, штучні) водойми (розміщення рідких або шламоподібних відходів в котлованах, ставках-накопичувачах, відстійних басейнах, тощо)

204

D5

Скидання на спеціально обладнані звалища (на полігонах)

Видалення у місця неорганізованого зберігання

212

D2

Обробка ґрунту (землею) (біологічний розклад рідких або мулистих відходів в ґрунті)

213

D6

Скидання у водойми, крім морів/океанів

214

D7

Скидання у моря/океани, включаючи поховання (захоронення) на морському дні

215

-

Розміщення на стихійних звалищах

Інші види видалення

70

D8

Біологічна обробка, не зазначена в іншому місці цього додатка, результатом якої є утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються шляхом будь-якої з операцій, перерахованих з D1 по D11

70

D9

Фізико-хімічна обробка, не зазначена в іншому місці цього додатка, результатом якої є утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються шляхом будь-якої з операцій, перерахованих з D1 по D11 (випаровування, сушка, нейтралізація, кальцинування, осадження тощо)
Додаток 2

ОПЕРАЦІЇ СПАЛЕННЯ

Код

Найменування операції

рядка форми № 1-відходи

як зазначено у Додатку ІІ Директиви 2008/98/ЄС

Видалення у спеціально відведені місця чи об'єкти

101

R1

Використання у вигляді палива (крім безпосереднього спалювання) чи іншим чином для отримання енергії

210

D10

Спалювання на суші

211

D11

Спалювання на морі-1

__________
-1Ця операція заборонена законодавством ЄС та міжнародними конвенціями.Додаток 3

ОПЕРАЦІЇ УТИЛІЗАЦІЇ

Код

Найменування операції

рядка форми № 1-відходи

як зазначено у Додатку ІІ Директиви 2008/98/ЄС

102

R2

Утилізація/регенерація розчинників

103

R3

Рециркуляція/утилізація органічних речовин, що не застосовуються як розчинники-1у тому числі

1031

-

виробництво регенерованих масел

1032

-

компостування органічних відходів

1033

-

ферментація органічних відходів

1034

-

інші види попередньої обробки органічних відходів

1035

-

утилізація матеріалів в органічних відходах

104

R4

Рециркуляція/утилізація металів та їх сполуку тому числі

1041

-

збір і попередня обробка металобрухту та відходів, що містять метали

1042

-

утилізація матеріалів у металобрухті та відходах, що місять метали

105

R5

Рециркуляція/утилізація інших неорганічних матеріалів-2у тому числі

1051

-

збір і попередня обробка неорганічних відходів

1052

-

утилізація матеріалів у неорганічних відходах

106

R6

Регенерація кислот і основ

107

R7

Рекуперація компонентів, що використовуються для зменшення забруднення

108

R8

Рекуперація компонентів каталізаторів

109

R9

Повторна перегонка використаних нафтопродуктів чи інше їх повторне використання

110

R10

Обробка ґрунту, що справляє позитивний вплив на землеробство чи поліпшує екологічну обстановку

111

R11

Використання відходів, отриманих від операцій з кодами 101-110

__________
-1Сюди входить газифікація та піроліз, коли компоненти використовуються як хімікати.
-2Сюди входить очистка ґрунту, результатом якої є відновлення ґрунту та переробка матеріалів неорганічного складу.Додаток 4

ПЕРЕЛІК
категорій відходів за матеріалом

№ п/п

Код

Найменування та характеристика категорії відходів за EWC-Stat Rev.3-1

Опис щодо включення відходів

1

01.1

Використані розчинники
(небезпечні)

- галогеновані використані розчинники, серед них хлорофторвуглеці, мийні рідини та маточні розчини
- негалогеновані використані розчинники, серед них осади чи тверді відходи, що містять інші розчинники.

2

01.2

Відходи кислот, лугів чи солей
(небезпечні та безпечні)

- кислоти, серед них фіксажні розчини, окремо зібраний електроліт від батарей та акумуляторів, відбілювальні розчини
- лужні відходи, серед них відходи вапнякового бурового розчину, відходи обезжирення, відходи від очищення палив основами, гідроксид аміаку, кальцію, натрію, калію, травильні основи, відходи, що містять ціаніди, водні розчини проявників та активаторів
- інші відходи солей, серед них відпрацьований флюс, перманганати, шлаки солей від вторинного виробництва, осад фосфатування, металічні окисли, тверді солі та розчини, що містять важкі метали, відходи, що містять ртуть, миш’як, сірку.

3

01.3

Відпрацьовані мастила
(усі небезпечні)

- відпрацьовані моторні масла, серед них мінеральні хлоровані, нехлоровані трансмісійні та мастильні масла
- інші відпрацьовані масла, серед них осад в резервуарах, кислоти, що містять масла, металевий осад (шліфування, хонінгування та доводки), що містить масло, хлоровані та нехлоровані емульсії, відпрацьовані воски та жири, мінеральні індустріальні масла (за винятком емульсій і розчинів), синтетичні мастильно-охолоджувальні масла, масла від сепараторів відділення масла від води.

4

01.4

Використані хімічні каталізатори
(небезпечні та безпечні)

- відпрацьовані каталізатори, що містять золото, срібло, родій, паладій, платину, перехідні метали чи сполуки перехідних металів, фосфорну кислоту, відпрацьовані каталізатори, забруднені небезпечними речовинами, відпрацьовані рідинні каталізатори крекінгу, відпрацьовані рідини, використовувані як каталізатори.

5

02

Відходи хімічних препаратів
(небезпечні та безпечні)

- відходи агрохімічної продукції, серед них агрохімічні відходи, що містять небезпечні речовини, пестициди, неорганічні продукти захисту рослин, деревини та інші біоциди
- невикористані лікарські засоби, серед них тверді відходи, лікарські засоби, цитотоксичні та цитостатичні лікарські засоби
- фарби, лаки, чорнило та адгезивні відходи, серед них осад від фарб, лаків, чорнила, смоли, відходи порошків для покриття, тонеру для друку
- інші відходи хімічних препаратів, серед них антифризи, миючі речовини, що містять небезпечні речовини, відходи хімічної обробки, хімікати, гальмівні рідини, пероксиди, відходи зв’язувальних речовин, відходи, що містять ртуть, фотохімічні речовини, гази в резервуарах високого тиску (включаючи галони), відходи від правки та фінішної обробки, антисептики деревини
- відходи вибухових і піротехнічних виробів, серед них відходи феєрверків, інші відходи вибухових речовин, відходи боєприпасів
- змішані хімічні відходи, серед них списані хімікати, хімічні відходи, змішані для обробки, рідкі, тверді горючі відходи
- тара, забруднена небезпечними речовинами, а саме тара, що містить залишки чи забруднена небезпечними речовинами.

6

03.1

Хімічні осади та залишки
(небезпечні та безпечні)

- смоли та вуглецеві відходи, серед них бітум, сажа, гудрони
- шлами емульсій масло/вода, серед них масляні шлами від операцій обслуговування установки чи обладнання, топковий мазут і дизельне паливо, бензин, інші палива
- залишки хімічних реакцій, серед них водні миючі рідини та маточні розчини, галогеновані кубові залишки та залишки реакцій, водні рідини для промивання
- використані фільтрувальні та абсорбуючі матеріали, серед них абсорбенти, фільтруючі матеріали (включаючи масляні фільтри, не зазначені інакше), тканини для витирання, захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами, шлами від декарбонізації, насичені чи відпрацьовані іонообмінні смоли.

7

03.2

Осад промислових стоків
(небезпечні та безпечні)

- осади від промислових процесів та очистки стоків, серед них, відходи від підготовки охолоджувальної води, шлами і фільтрувальні осади, тверді відходи від очистки стоків на місці, осади від очищення фарби при переробці макулатури, відходи механічної обробки, стічні води від відходів
- шлами, що містять вуглеводні, серед них бурові розчини та відходи, що містять нафту, відходи від обезжирювання пари, водні рідини для промивання.

8

05

Відходи від медичної допомоги та біологічні
(небезпечні та безпечні)

- відходи від лікування інфекційних хвороб людини, тварин, серед них відходи, збір та видалення яких є предметом особливих вимог для попередження інфекції
- неінфекційні відходи від лікування людей, тварин, серед них медичні інструменти, частки тіла та органи, включаючи пакети з кров’ю та консервовану кров, відходи, збір та видалення яких не є предметом спеціальних вимог для попередження інфекції (наприклад, перев’язочні матеріали, гіпсові пов’язки, білизна, одноразовий одяг, пелюшки).

9

06

Металеві відходи
(небезпечні та безпечні)

- відходи та лом чорних металів, серед них окалина, вибракувані ливарні форми, ошурки та стружка чорних металів
- відходи та лом кольорових металів, серед них відходи цінних металів (відходи, що містять срібло від переробки на місці фотографічних відходів, відходи амальгами від стоматологічної допомоги), інші відходи алюмінію, відходи міді, відходи свинцю, гартцинк, цинк, олово
- змішані відходи металів, серед них металічна тара, ошурки та стружка кольорових металів, кабелі, пил і частки кольорових металів.

10

07.1

Скляні відходи
(небезпечні та безпечні)

скляна тара, скло, скляні відходи у дрібних частках і скляному порошку, що містять важкі метали (наприклад, від електронно-променевих трубок).

11

07.2

Паперові та картонні відходи
(безпечні)

паперова та картонна тара, відходи волокон, шлами наповнювача та покриття від механічної сепарації, папір і картон.

12

07.3

Гумові відходи
(безпечні)

тільки використані, зношені шини.

13

07.4

Пластикові відходи
(безпечні)

- відходи пластикової тари
- інші пластикові відходи, серед них відходи пластику, пластик і гума, пластикова стружка, плівки для сільськогосподарського призначення.

14

07.5

Деревні відходи
(небезпечні та безпечні)

- дерев’яна тара
- тирса, стружка, деревина, деревостружкова плита та фанера
- інші деревні відходи, серед них відходи кори, деревини та корку.

15

07.6

Текстильні відходи
(безпечні)

- поношений одяг
- різні текстильні відходи, серед них відходи від композиційних матеріалів (просочений текстиль, еластомер, пластомер), органічна речовин з природних продуктів (наприклад, жир, віск), текстильна тара, текстиль
- шкіряні відходи, серед них мезга та обрізки, відходи двоїння, відходи дубленої шкіри (куски, обрізки, стружка, пил від полірування), що містять хром.

16

07.7

Відходи, що містять поліхлордифеніли
(небезпечні)

- масла, що містять поліхлорбіфеноли
- обладнання, забруднене або що містить поліхлорбіфеноли
- будівельні відходи, що містять поліхлорбіфеноли, наприклад, герметики, підлоги на основі смол, прокладки для скління, конденсатори, що містять поліхлорбіфеноли.

17

08

Непридатне обладнання (крім списаних автомобілів і відходів батарей та акумуляторів)
(небезпечні та безпечні)

- непридатне велике побутове обладнання
- інше непридатне електричне та електронне обладнання, серед нього одноразові фотоапарати без та з батареями
- викинуті машини та компоненти обладнання, серед них гальмівні колодки, масляні фільтри, надувні подушки, компоненти, зняті зі списаного обладнання, компоненти, що містять ртуть, люмінесцентні лампи.

18

08.1

Непридатні транспортні засоби
(небезпечні та безпечні)

списані, старі автомобілі, що не містять рідин чи інших небезпечних компонентів.

19

08.41

Відходи акумуляторів та батарей
(небезпечні та безпечні)

батареї та акумулятори, лужні, свинцеві, нікель-кадмієві батареї, батареї, що містять ртуть, несортовані батареї та акумулятори.

20

09

Тваринні та рослинні відходи (крім тваринних відходів від приготування їжі та продуктів, тваринних екскрементів, сечи та гною)
(безпечні)

- рослинні відходи від приготування їжі та продуктів, серед них осад від миття та чистки, центрифугування та сепарації, відходи рослинних тканин, матеріали, непридатні для споживання чи переробки, відходи від перегонки спиртних напоїв
- змішані відходи від приготування їжі та продуктів, відходи від консервантів, відходи кухонь та їдалень, що біологічно розкладаються, відходи ринків
- зелені відходи, серед них відходи лісового господарства, відходи, що біологічно розкладаються.

21

09.11

Тваринні відходи, отримані під час виготовлення харчових препаратів і продуктів
(безпечні)

тваринні відходи від приготування їжі та продуктів, відходи тваринних тканин, осад від миття та чистки.

22

09.3

Тваринні екскременти, сеча та гній
(безпечні)

шлам та гній, серед них тваринні екскременти, сеча та гній (включаючи гнилу солому), стоки, зібрані роздільно та перероблені за межами збору.

23

10.1

Побутові та подібні відходи
(безпечні)

- побутові відходи, серед них змішані міські відходи, великогабаритні відходи, інші міські відходи
- залишки очищення вулиць.

24

10.2

Змішані та недиференційовані матеріали
(небезпечні та безпечні)

- змішана тара, серед них композитна тара
- інші змішані та недиференційовані відходи, серед них фотографічна плівка та папір, відходи зварювання, органічні, неорганічні відходи, інші фракції, відходи, не зазначені інакше.

25

10.3

Залишки сортування
(небезпечні та безпечні)

відходи від сортування паперу та картону, призначених для переробки, некондиційний компост, фракції пилу та пуху, некомпостовані частки міських та подібних відходів, тваринних і рослинних відходів, відходи сортування, горючі відходи (паливо, отримане з відходів), інші відходи (включаючи суміші матеріалів) від механічної переробки відходів.

26

11

Звичайний осад (крім пустої породи від днопоглиблювальних робіт)
(безпечні)

- осад від очистки комунальних стічних вод
- осад від очищення питної та технологічної води
- вміст вигрібних ям, серед нього осад септика, відходи від очищення стоків.
Основним джерелом звичайного осаду є установки з очищення міських стічних вод та установки з очистки стоків у переробній промисловості.

27

11.3

Незабруднені грунт та порода від днопоглиблювальних робіт
(безпечні)

незабруднений грунт, каміння тощо, добуті під час проведення днопоглиблювальних робіт. Утворюється тільки при будівництві та знесенні.

28

12

Мінеральні відходи (крім відходів згоряння, забрудненого грунту та забрудненої пустої породи від днопоглиблювання)
(небезпечні та безпечні)

- відходи бетону, цегли та гіпсу
- відходи матеріалу шляхового покриття з вуглеводнями, серед них, кам’яновугільний дьоготь та просмолені продукти
- змішані будівельні відходи, серед них ізоляційні матеріали, відходи будівництва та демонтажу
- відходи азбесту, серед них гальмівні колодки, що містять азбест, списане обладнання, що містить азбест
- відходи природної мінеральної сировини, серед них відходи гравію, щебеню, піску, глини, відходи від різки та пиляння каменю, грунт від очищення та промивання буряків, хвости, бурові розчини та інші бурові відходи, шляховий баласт, відходи від переробки поташу та кам’яної солі, відходи суміші препаратів до термічної обробки
- різні мінеральні відходи, серед них частки та пил, відходи глинозему, водні суспензії, що містять керамічні матеріали, відходи від випалювання та гідратація вапна, відходи матеріалів на основі скловолокна, від азбестоцементних виробів
- відходи вогнетривких матеріалів, серед них ливарні стрижні та форми, які не використовувались для розливки, футеровка, вугільна футеровка та вогнетривкі матеріали від металургійних процесів.

29

12.4

Відходи згоряння
(небезпечні та безпечні)

- відходи від очищення топкових газів, серед них шлам та фільтрувальний осад від очистки газів, тверді відходи, пил топкових газів, летка зола
- шлами та золи від термічної обробки та спалювання, серед них шлак та котловий пил, пил шарового, кульвого млина, окалина, зольний осад, пісок від киплячого шару, відходи піролізу, соляні шлаки від первинного та вторинного виробництва.

30

12.6

Забруднений грунт та забруднена порожня порода від днопоглиблювання
(небезпечні)

- розлив нафти
- грунт і каміння, що містять небезпечні речовини
- шляховий баласт, що містить небезпечні речовини.
Забруднений грунт і забруднена порожня порода від днопоглиблювання є відходом, коли здійснюються операції з очищення.

31

13

Затверділі, стабілізовані або засклянілі відходи
(небезпечні та безпечні)

затверділі, стабілізовані, вітрифіковані відходи, що утворюються виключно у результаті перероблення відходів.

__________
-1Як зазначено у Додатку І розділі 2 Регламенту (ЄС) № 2150/2002Додаток 5

ПЕРЕЛІК
груп відходів за небезпечними складниками

Код

Найменування групи

№ п/п


Відходи, що містять метали та їх сполуки


0101

Відходи, що містять алюміній та його сполуки

1

0102

Відходи, що містять барій та його сполуки, за винятком сульфату барію

2

0103

Відходи, що містять берилій та його сполуки

3

0104

Відходи, що містять ванадій та його сполуки

4

0105

Відходи, що містять вісмут та його сполуки

5

0106

Відходи, що містять вольфрам та його сполуки

6

0107

Відходи, що містять германій та його сполуки

7

0108

Відходи, що містять залізо та його сполуки

8

0109

Відходи, що містять кадмій та його сполуки

9

0110

Відходи, що містять калій металевий у незв’язаній формі

10

0111

Відходи, що містять кальцій металевий у незв’язаній формі

11

0112

Відходи, що містять кобальт та його сполуки

12

0113

Відходи, що містять літій металевий у незв’язаній формі

13

0114

Відходи, що містять магній металевий у незв’язаній формі

14

0115

Відходи, що містять марганець та його сполуки

15

0116

Відходи, що містять мідь та її сполуки

16

0117

Відходи, що містять молібден та його сполуки

17

0118

Відходи, що містять натрій металевий у незв’язаній формі

18

0119

Відходи, що містять нікель та його сполуки

19

0120

Відходи, що містять ніобій та його сполуки

20

0121

Відходи, що містять олово та його сполуки

21

0122

Відходи, що містять ртуть та її сполуки (у тому числі люмінесцентні лампи)

22

0123

Відходи, що містять свинець та його сполуки (у тому числі батареї акумуляторні цілі чи розламані)

23

0124

Відходи, що містять срібло та його сполуки

24

0125

Відходи, що містять стронцій та його сполуки

25

0126

Відходи, що містять стибій та його сполуки

26

0127

Відходи, що містять тантал та його сполуки

27

0128

Відходи, що містять талій та його сполуки

28

0129

Відходи, що містять титан та його сполуки

29

0130

Відходи, що містять торій та його сполуки

30

0131

Відходи, що містять хром та його сполуки

31

0132

Відходи, що містять цинк та його сполуки

32

0133

Відходи, що містять цирконій та його сполуки

33

0134

Інші відходи, що містять метали та їх сполуки

34


Відходи, що містять неметали та їх сполуки


0201

Відходи, що містять арсен та його сполуки

35

0202

Відходи, що містять бор та його сполуки

36

0203

Відходи, що містять бром та його сполуки

37

0204

Відходи, що містять кремній та його сполуки (за винятком хлорсиланів і кремнійорганічних мономерів)

38

0205

Відходи, що містять селен та його сполуки

39

0206

Відходи, що містять телур та його сполуки

40

0207

Відходи, що містять неорганічні сульфіди

41

0208

Відходи, що містять фосфор та його неорганічні сполуки

42

0209

Відходи, що містять неорганічні сполуки фтору (за винятком фториду кальцію)

43

0210

Відходи, що містять хлор та його неорганічні сполуки

44

0211

Відходи, що містять солі азотистої кислоти, оксиди азоту

45

0212

Відходи, що містять азиди (солі азотноводневої кислоти) чи речовини вибухового характеру

46

0213

Відходи, що містять солі хлорнуватої кислоти

47

0214

Відходи, що містять солі хлорної кислоти

48

0215

Відходи, що містять неорганічні перекиси

49

0216

Відходи, що містять неорганічні ціаніди

50

0217

Інші відходи, що містять неметали та їх сполуки

51


Відходи, що містять карбоніли металів


0301

Відходи, що містять карбоніли заліза

52

0302

Відходи, що містять карбоніли кобальту

53

0303

Відходи, що містять карбоніли нікелю

54

0304

Відходи, що містять карбоніли хрому

55


Відходи, що містять корозійні речовини


0401

Відходи, що містять кислотні розчини чи кислоти у твердому стані, відпрацьовані кислоти

56

0402

Відходи, що містять основні розчини чи основи у твердому стані, відпрацьовані основи, луги

57

0403

Відходи виробництва, приготування та використання мийних та очищувальних засобів на основі неорганічних кислот чи лугів (за винятком поверхнево-активних речовин (ПАР), мила, детергентів)

58

0404

Відходи, що містять азбест (пил, порошок і волокна), шифер некондиційний чи розламаний

59

0405

Відходи, що містять відпрацьовані каталізатори

60


Відходи, що містять органічні аміни, інші органічні азотовмісні сполуки


0501

Відходи, що містять аліфатичні аміни

61

0502

Відходи, що містять ароматичні аміни

62

0503

Відходи, що містять ізоціанати

63

0504

Відходи, що містять тіоціани

64

0505

Відходи, що містять органічні ціаніди

65


Відходи виробництва та застосування органічної хімії чи такі, що містять органічні сполуки інші


0601

Відходи, що містять органічні сполуки сірки

66

0602

Відходи, що містять органічні сполуки фосфору

67

0603

Відходи, що містять органічні сполуки фтору

68

0604

Відходи, що містять органічні сполуки хлору (за винятком хлорорганічних розчинників та хлорфенолів)

69

0605

Відходи, що містять ефіри

70

0606

Відходи, що містять формальдегід

71

0607

Відходи, що містять креозоти

72

0608

Відходи, що містять феноли та фенолові сполуки (у т.ч. хлорфеноли)

73

0609

Відходи, що містять галогеновані органічні розчинники

74

0610

Відходи, що містять органічні розчинники (за винятком галогенованих розчинників)

75

0611

Відходи, що містять хлорсилани та кремнійорганічні мономери

76

0612

Відходи, що містять органогалогенні сполуки (за винятком інертних полімеризованих матеріалів)

77

0613

Відходи, що містять поліциклічні чи гетероциклічні ароматичні органічні сполуки

78

0614

Відходи, що містять поліхлоровані дифеніли, поліхлоровані терфеніли, поліхлоровані нафталіни, полібромовані дифеніли, у тому числі мастила трансформаторні

79

0615

Відходи виробництва, виготовлення та використання хімічних речовин (консервантів) для просочування деревини

80

0616

Відходи виробництва, приготування та використання чорнил, фарб, барвників, пігментів, лаків, оліфи, мастики, друкарської фарби та аналогічної продукції для покриття

81

0617

Відходи виробництва, виготовлення та використання синтетичних смол, каучуку, латексу, пластифікаторів, клеїв та інших зв’язувальних матеріалів

82

0618

Відходи виробництва, приготування та використання хімікатів і фотоматеріалів

83

0619

Відходи оброблення металевих і пластмасових поверхонь включно з відходами гальванічного виробництва

84

0620

Відходи у вигляді смолистих залишків перегонки, дистиляції чи будь-якої піролітичної обробки, процесу

85

0621

Відходи, що містять будь-які сполуки, споріднені з поліхлорованим дибензодіоксином

86

0622

Відходи, що містять будь-які сполуки, споріднені з поліхлорованим дибензофураном

87

0623

Відходи, що містять бенз(а)пірен та інші поліароматичні вуглеводні

88


Відходи, що містять стійкі органічні забруднювачі (СОЗ)


0701

Альдрин

89

0702

Дильдрин

90

0703

Ендрин

91

0704

Гептахлор

92

0705

Гексахлорбензол (ГХБ)

93

0706

ДДТ

94

0707

Діоксан

95

0708

Мірекс

96

0709

Токсафен

97

0710

Хлордан

98

0711

Фурани

99

0712

Поліхлордифеніли

100


Відходи пестицидів і агрохімікатів, непридатні чи заборонені пестициди


0801

Відходи виробництва, приготування та використання пестицидів, не придатні та заборонені до використання, неідентифіковані пестициди

101

0802

Відходи виробництва, приготування та використання агрохімічної продукції іншої, у тому числі не придатної або забороненої до використання

102

0803

Відходи, що містять тару та пакування з-під пестицидів

103


Відходи, що містять озоноруйнівні речовини


0901

Відходи виробництва, приготування та застосування озоноруйнівних речовин (хлорфторпохідні насичених вуглеводнів - CFC, HCFC; галогени; метилхлороформ - MCF, тетрахлорметан /вуглецю тетрахлорид/)

104

0902

Відходи побутової хімії в аерозольній упаковці, у тому числі препаратів для боротьби з побутовими комахами

105


Відходи медичного, ветеринарного чи сільськогосподарського походження, фармацевтичної продукції та від лікування людей чи тварин


1001

Прилади медичного призначення, що не відповідають установленим вимогам, відповідним чином не марковані, зіпсовані чи використані (у тому числі шприци, термометри, набори для діагностичних аналізів, медичні інструменти тощо)

106

1002

Відходи виробництва та приготування фармацевтичної продукції

107

1003

Відходи, що містять фармацевтичні чи ветеринарні сполуки та проміжні продукти їх виробництва

108

1004

Відходи, що містять біоциди та фітофармацевтичні речовини

109

1005

Відходи виробництва, приготування та використання біоцидів та фітофармацевтичних препаратів

110

1006

Відходи, що утворюються при дезінфекції, дезінсекції, деритарізації

111

1007

Відходи, що містять речовини знезаражувальні та антисептичні, зіпсовані, відпрацьовані чи не ідентифіковані

112

1008

Відходи, що містять інфекційні речовини

113

1009

Відходи сільськогосподарського виробництва (за винятком пестицидів та отрутохімікатів, які прийшли у непридатність або заборонені для використання)

114


Відпрацьовані нафтопродукти, продукти нафтопереробки


1101

Нафтовідходи та нафтошлами

115

1102

Відходи, що містять відпрацьовані та не придатні до використання за їх первинним призначенням мінеральні масла, у тому числі масляні фільтри

116

1103

Відходи, що містять відпрацьовані мастильно-охолоджувальні рідини, масляно-водяні, вуглеводнево-водяні суміші та емульсії

117

1104

Відходи, забруднені нафтопродуктами, - ґрунт, деревина, дрантя

118


Відходи гірничої промисловості та розроблення кар’єрів при добуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини


1201

Відходи гірничої промисловості та розроблення кар’єрів при добуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини

119


Відходи, що містять забруднений ґрунт, пісок, глину включно з відходами драгування


1301

Відходи, що містять забруднений ґрунт, пісок, глину включно з відходами драгування

120


Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок


1401

Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок

121


Відходи від очищення промислових та комунальних стічних вод


1501

Відходи від очищення промислових та комунальних стічних вод

122


Відходи, що містять тару з-під хімічних речовин


1601

Відходи, що містять тару з-під хімічних речовин, яка не має маркування або незворотну тару, що забруднена потенційно небезпечними речовинами (крім тари з-під пакування пестицидів)

123


Залишки від операцій з видалення промислових відходів


1701

Залишки від операцій з видалення промислових відходів

124


Інші відходи, що мають небезпечні властивості


1801

Інші відходи, що мають небезпечні властивості

125
Додаток 6

ПЕРЕЛІК
використаних пакувальних матеріалів і тари

Код

Найменування коду

101

Скляна упаковка

102

Пластмасова упаковка

103

Паперова і картонна упаковка

104

Композиційна картонна упаковка

105

Металічна упаковка

106

Дерев’яна упаковка

107

Текстильна упаковка

108

Інші пакувальні матеріали
Додаток 7

СХЕМА
формування сукупності одиниць державного статистичного спостереження щодо поводження з відходами

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}вгору