Документ v0328731-19, поточна редакція — Прийняття від 27.02.2019

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.02.2019  № 328

Про затвердження Положення про управління координації космічної діяльності департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про управління координації космічної діяльності департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Державний секретар

О.Ю. ПеревезенцевЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
27.02.2019  № 328

ПОЛОЖЕННЯ
про управління координації космічної діяльності департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки

1. Загальні положення

1.1. Управління координації космічної діяльності у складі департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки (далі - управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ економіки сфери космічної діяльності;

відділ аналізу супроводження міжнародних проектів у сфері космічної діяльності.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи, утворені у складі управління, та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Основними завданнями управління є:

підготовка пропозицій щодо формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері космічної діяльності;

участь у підготовці пропозицій щодо:

- удосконалення законодавства з питань космічної діяльності;

- розроблення державних цільових програм з питань космічної діяльності, у тому числі в інтересах безпеки і оборони держави;

- координації діяльності суб'єктів космічної діяльності для ефективного використання матеріальних ресурсів, наукових і виробничих потужностей галузі, що будуть здійснюватися в разі створення нових космічних проектів;

- удосконалення системи управління у сфері космічної діяльності;

участь у проведенні аналізу супроводження космічних проектів, у тому числі міжнародних, у частині економічної доцільності їх реалізації.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

готує пропозиції щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері космічної діяльності, зокрема в інтересах сектору безпеки та оборони, розвитку науково-технічного потенціалу у сфері космічної діяльності та вдосконалення механізму державного регулювання в цій сфері;

опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань космічної діяльності та готує пропозиції щодо їх погодження Мінекономрозвитку;

бере участь у підготовці пропозицій до стратегічних, прогнозних і програмних документів у сфері космічної діяльності;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, положення яких визначають механізм державного регулювання господарської діяльності у сфері космічної діяльності;

бере участь у проведенні аналізу космічних проектів, готує рекомендації щодо їх реалізації, а також проводить моніторинг урахування таких рекомендацій;

готує пропозиції щодо погодження Мінекономрозвитку проектів Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми та інших стратегічних, програмно-планових документів у сфері космічної діяльності;

виконує інші завдання відповідно до компетенції управління.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник управління координації космічної діяльності (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки.

4.4. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління та несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

готує та надає на розгляд директору департаменту пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку космічної діяльності та перспективних проектів у сфері дослідження та використання космічного простору з урахуванням стратегічних та програмних документів;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

бере участь у підготовці пропозицій до проектів державних цільових програм з питань космічної діяльності, у тому числі в інтересах безпеки і оборони держави, координації діяльності з реалізації державного оборонного замовлення в космічній сфері;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу економіки сфери космічної діяльності, начальника відділу аналізу супроводження міжнародних проектів у сфері космічної діяльності;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом персоналу роботу з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів діяльності державних службовців управління.

У разі тимчасової відсутності начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління - начальник відділу економіки сфери космічної діяльності.

4.5. Начальник управління і його заступник мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

Начальник
управління координації
космічної діяльності


{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору