Документ v0319320-08, поточна редакція — Редакція від 31.08.2009, підстава - v0373320-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.07.2008 N 319

Про затвердження Положення
про організацію післядипломної
освіти працівників органів
внутрішніх справ України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ
N 373 ( v0373320-09 ) від 31.08.2009 }

З метою реалізації державної політики в галузі вищої освіти
та вдосконалення системи післядипломної освіти працівників органів
внутрішніх справ для успішного виконання ними оперативно-службових
завдань з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про організацію післядипломної освіти
працівників органів внутрішніх справ України (далі - Положення)
(додається).
2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства, головних управлінь, управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
на залізничному транспорті, науково-дослідних установ, вищих
навчальних закладів МВС:
2.1. Організувати вивчення Положення в системі службової
підготовки.
2.2. При прийнятті рішень про призначення працівників на
посади вищого рівня, присвоєння їм чергових спеціальних звань,
установлення граничного розміру посадового окладу в займаній
посаді в межах, передбачених штатом, премій та надбавок до
посадового окладу, а також при проведенні атестації враховувати
результати навчання в системі післядипломної освіти.
2.3. Здійснювати заходи щодо вдосконалення
навчально-матеріальної бази підрозділів післядипломної освіти,
створювати належні умови для підвищення рівня професійної
майстерності працівників.
3. Вважати таким, що втратив чинність, підпункт 1.2 наказу
МВС від 11.07.2006 N 693 "Про внесення змін та доповнень до наказу
МВС України від 25.11.2003 N 1444 "Про організацію професійної
підготовки осіб рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ України".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра генерал-лейтенанта міліції Вербенського М.Г.
5. Наказ надіслати за належністю.
Міністр Ю.В.Луценко
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство освіти
і науки України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
02.07.2008 N 319

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію післядипломної
освіти працівників органів
внутрішніх справ України

1. Загальні положення Положення про організацію післядипломної освіти працівників
органів внутрішніх справ України (далі - Положення) розроблено
відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу
освіту" ( 2984-14 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), Положення про
проходження служби рядовим і начальницьким складом органів
внутрішніх справ, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від
29 липня 1991 року N 114 ( 114-91-п ), Положення про систему
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 1997 року N 167 ( 167-97-п ), Положення про
Міністерство внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 4 жовтня 2006 року N 1383 ( 1383-2006-п ),
інших нормативно-правових актів України у сфері освіти.
1.1. Положенням визначаються порядок і умови проходження
післядипломної освіти працівників органів внутрішніх справ.
1.2. Система післядипломної освіти включає: 1.2.1. Перепідготовку. 1.2.2. Спеціалізацію. 1.2.3. Розширення профілю (підвищення кваліфікації). 1.2.4. Стажування.
1.3. Післядипломна освіта працівників органів внутрішніх
справ здійснюється в межах бюджетних асигнувань за державним
замовленням.
1.4. Державне замовлення та рознарядка з організації
післядипломної освіти формуються Департаментом освіти та науки МВС
(далі - ДОН) на підставі заявок органів та підрозділів внутрішніх
справ, які подаються щороку до 1 вересня року, що передує року
навчання, з урахуванням кількості навчальних місць, передбачених
організаційними наказами вищих навчальних закладів МВС та
ліцензійними обсягами.
1.5. Загальну організацію післядипломної освіти в системі МВС
здійснює ДОН.
1.6. Основними завданнями післядипломної освіти є: - оволодіння необхідними знаннями і спеціальними навичками
для успішного виконання обов'язків з охорони громадського порядку
і боротьбі зі злочинністю та інших оперативно-службових завдань; - удосконалення навичок керівного складу в управлінні,
навчанні та вихованні підлеглих, упровадження в практичну
діяльність досягнень науки, передових форм і методів роботи, основ
наукової організації праці; - формування професійної самосвідомості працівників, почуття
відповідальності за свої дії, постійне вдосконалення своєї
професійної майстерності з урахуванням специфіки діяльності в
конкретних підрозділах органів внутрішніх справ; - навчання працівників прийомам та засобам забезпечення
особистої безпеки при виконанні службових обов'язків, під час
надзвичайних подій і в екстремальних умовах; - удосконалення навичок поводження зі спеціальними засобами і
спеціальною технікою, експлуатації транспортних засобів, засобів
зв'язку, електронно-обчислювальною технікою; - зміцнення зв'язків з населенням, забезпечення працівниками
міліції прав людини в ході виконання ними службових обов'язків,
підвищення рівня загальної культури; - формування високої психологічної стійкості особистості
працівників, розвиток у них спостережливості, пильності, пам'яті,
мислення й інших професійно-психологічних якостей і навичок.
1.7. Здобуття необхідних знань, умінь, навичок, підтримання
їх на певному рівні та прагнення до вдосконалення професійної
майстерності є службовим обов'язком усіх працівників органів та
підрозділів внутрішніх справ України.
1.8. Керівники органів та підрозділів внутрішніх справ: - зобов'язані забезпечити необхідні умови для якісної
підготовки підлеглих та контролювати організацію післядипломної
освіти під час оперативно-службової діяльності; - безпосередньо відповідають за організацію післядипломної
освіти підлеглих; - несуть персональну відповідальність за направлення
працівників органів внутрішніх справ на навчання в системі
післядипломної освіти до вищих навчальних закладів МВС, їх
фінансове, речове та документальне забезпечення; - на підставі поданих до ДОН заявок планують видатки на
відрядження працівників, які будуть підвищувати кваліфікацію або
проходити спеціалізацію.
1.9. Слухачі системи післядипломної освіти можуть бути
відраховані з навчального закладу за станом здоров'я, за
невиконання навчального плану, за порушення навчальної дисципліни
і правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, у разі
відмови продовжувати навчання та в інших випадках, передбачених
чинним законодавством.
1.10. З метою забезпечення ефективної організації підвищення
кваліфікації та спеціалізації, економії коштів вищі навчальні
заклади МВС закріплюються за органами та підрозділами внутрішніх
справ за територіальним принципом: - Київський національний університет внутрішніх справ
здійснює підвищення кваліфікації і спеціалізацію працівників для
ГУМВС України в місті Києві та Київській області, УМВС України у
Вінницькій, Житомирській, Чернігівській областях, лінійного
управління на Південно-Західній залізниці УМВС України на
залізничному транспорті; - Харківський національний університет внутрішніх справ
(ХНУВС) - для ГУМВС України в Полтавській, Харківській областях,
УМВС України в Сумській області, лінійного управління на Південній
залізниці УМВС України на залізничному транспорті; - Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
(ДДУВС) - для УМВС України в Дніпропетровській області, лінійного
управління на Придніпровській залізниці УМВС України на
залізничному транспорті; - Луганський державний університет внутрішніх справ
ім. Е.О.Дідоренка (ЛДУВС) - для УМВС України в Луганській області; - Львівський державний університет внутрішніх справ
(ЛьвДУВС) - для ГУМВС України у Львівській області, УМВС України у
Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях,
лінійного управління на Львівській залізниці УМВС України на
залізничному транспорті; - Одеський державний університет внутрішніх справ (ОДУВС) -
для ГУМВС України в Одеській області та лінійного управління на
Одеській залізниці УМВС України на залізничному транспорті; - Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС - для УМВС України
в Кіровоградській та Черкаській областях; - Херсонський юридичний інститут ХНУВС - для УМВС України в
Миколаївській та Херсонській областях; - Донецький юридичний інститут ЛДУВС - для ГУМВС України в
Донецькій області та лінійного управління на Донецькій залізниці
УМВС України на залізничному транспорті; - Запорізький юридичний інститут ДДУВС - для УМВС України в
Запорізькій області; - Кримський юридичний інститут ОДУВС - для ГУМВС України в
Автономній Республіці Крим, УМВС України в місті Севастополі; - Прикарпатський юридичний інститут ЛьвДУВС - для УМВС
України в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій
областях.
1.11. Тривалість, структура та зміст післядипломної освіти
для кожної посадової категорії працівників визначаються
навчальними, тематичними планами і програмами, які розробляються
вищими навчальними закладами МВС, погоджуються з органами та
підрозділами внутрішніх справ за напрямами оперативно-службової
діяльності на підставі типових навчальних програм. Типові навчальні програми розробляються Науково-методичним
центром навчальних закладів МВС, ДОН, погоджуються із
зацікавленими структурними підрозділами центрального апарату МВС
та затверджуються першими заступниками, заступниками Міністра
внутрішніх справ України відповідно до розподілу функціональних
обов'язків, після чого доводяться до органів та підрозділів
внутрішніх справ.
2. Перепідготовка
2.1. Перепідготовка - отримання іншої спеціальності на основі
здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного
досвіду.
2.2. Перепідготовка організовується у вищих навчальних
закладах системи МВС або інших центральних органів виконавчої
влади, які мають відповідну ліцензію Міністерства освіти і науки
України.
2.3. Зміст перепідготовки у вищих навчальних закладах МВС для
кожної категорії працівників визначається навчальними, тематичними
планами і програмами, які розробляються навчальними закладами
відповідно до державних стандартів вищої освіти.
2.4. Перепідготовці підлягають особи середнього та старшого
начальницького складу органів внутрішніх справ, виконання
функціональних обов'язків яких потребує опанування іншої або
додаткової спеціальності.
2.5. Відбір кандидатів на навчання здійснюють підрозділи
кадрового забезпечення органів та підрозділів внутрішніх справ
(далі - ОВС) та до 1 вересня року, що передує року вступу подають
до ДОН заявку на відповідну кількість навчальних місць.
2.6. На кожного кандидата на навчання в системі
перепідготовки до 1 червня року вступу направляються для
погодження до ДОН рекомендації з обґрунтуванням необхідності
отримання конкретним працівником вищої освіти за певною
спеціальністю (додаток 1).
2.7. Кандидатури на навчання попередньо обговорюються на
засіданнях кадрових комісій головних управлінь, управлінь МВС
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, на залізничному транспорті.
2.8. Підрозділи кадрового забезпечення ОВС в установленому
порядку оформляють на кандидата навчальну справу, до якої
долучаються: - облікова картка встановленого зразка; - атестаційний лист (за наявності); - диплом про освіту в оригіналі або його завірена копія, що
подається кандидатом на навчання до приймальної комісії особисто
напередодні складання вступних іспитів; - документ, який підтверджує право на зарахування поза
конкурсом, в оригіналі або його завірена копія (посвідчення осіб,
на підставі яких законодавством надаються пільги); - 4 (чотири) завірені працівниками підрозділу кадрового
забезпечення фотокартки (без головного убору, на матовому папері,
розміром 3 х 4 см, без куточка, у повсякденній формі одягу); - рекомендація.
2.9. Навчальні справи кандидатів на навчання направляються до
вищих навчальних закладів не пізніше, ніж за місяць до початку
вступних іспитів.
2.10. Приймальна комісія здійснює комплектування вищого
навчального закладу тільки в межах штатної чисельності перемінного
складу та ліцензованого обсягу прийняття на навчання.
2.11. Комісія з відбору кандидатів на перепідготовку до вищих
навчальних закладів системи МВС (далі - Комісія МВС) попередньо
розглядає рекомендації кандидатур на навчання в системі
перепідготовки та приймає рішення щодо запрошення їх до МВС на
співбесіду або допуску до складання вступних іспитів, про що
повідомляє підрозділи кадрового забезпечення та вищі навчальні
заклади МВС. Підрозділи кадрового забезпечення ОВС на підставі
відповідного рішення Комісії МВС оформляють навчальні справи
згідно з підпунктом 2.8 Положення. Документи, які надійшли до навчального закладу з порушенням
зазначених термінів без поважних причин, без розгляду Комісією
МВС, приймальною комісією вищого навчального закладу не
розглядаються і повертаються до відповідних органів і підрозділів
внутрішніх справ.
2.12. Порядок відбору та прийому для проходження
перепідготовки визначається Правилами відбору та прийому до вищих
навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України,
затвердженими наказом МВС від 25.02.2008 N 82 ( z0191-08 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2008 за
N 191/14882.
2.13. З особами, яких за результатами вступних випробувань
зараховано на навчання, відповідно до вимог наказу МВС від
14.05.2007 N 150 ( z0547-07 ) "Про затвердження Типового договору
про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі Міністерства
внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 29 травня 2007 року за N 547/13814, укладаються відповідні
договори.
2.14. Після закінчення навчання працівники проходять державну
атестацію та отримують документ про вищу освіту.
3. Спеціалізація
3.1. Спеціалізація - це набуття здатності виконувати окремі
завдання та обов'язки, які мають певні особливості, у межах
спеціальності.
3.2. Спеціалізація правників органів внутрішніх справ
організовується у вищих навчальних закладах МВС або інших
центральних органів виконавчої влади, які мають відповідну
ліцензію Міністерства освіти і науки України.
3.3. Направленню на навчання підлягають: - працівники структурних підрозділів центрального апарату
МВС, головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному
транспорті протягом року після їх переміщення на іншу посаду,
виконання обов'язків за якою потребує нових знань, умінь і
навичок; - працівники новостворених підрозділів органів внутрішніх
справ, існування яких раніше не передбачалося відповідними
штатами; - працівники, яких уперше прийнято на службу в органи
внутрішніх справ на посади середнього та старшого начальницького
складу.
3.4. Зміст навчання зі спеціалізації у вищих навчальних
закладах МВС для кожної категорії працівників визначається
навчальними планами і програмами, які розробляються вищими
навчальними закладами МВС та погоджуються із структурними
підрозділами головних управлінь, управлінь МВС в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на
залізничному транспорті.
3.5. Термін спеціалізації для осіб середнього та старшого
начальницького складу, переведених з іншої служби, а також
працівників новостворених підрозділів органів внутрішніх справ
становлять до 1 місяця з відривом від роботи, для працівників,
яких уперше прийнято на службу в органах внутрішніх справ на
посади середнього та старшого начальницького складу - до
6 місяців.
3.6. Перелік навчальних закладів, категорія працівників,
кількість, а також тривалість навчання визначаються річним планом
підвищення кваліфікації та спеціалізації працівників органів
внутрішніх справ (далі - План), який затверджується Міністром
внутрішніх справ України.
3.7. План розробляється Департаментом освіти та науки на
підставі узгоджених з фінансовими підрозділами заявок структурних
підрозділів центрального апарату МВС, головних управлінь,
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті, які
складаються з урахуванням перебування кандидата на посаді терміном
до 1 року та плану комплектування підрозділу і подаються до ДОН
щороку до 1 вересня року, що передує року навчання.
3.8. Керівники структурних підрозділів центрального апарату
МВС, підрозділів кадрового забезпечення головних управлінь,
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті відповідно
до затверджених планів: - затверджують списки працівників, які будуть направлені на
навчання, і доводять їх до відома керівників відповідних служб,
органів і підрозділів внутрішніх справ та кандидатів на навчання; - заздалегідь планують відпустки працівників, які підлягають
направленню на навчання, перевіряють зовнішній вигляд, екіпування
і проводять інструктаж щодо дотримання правил поведінки на шляху
слідування та під час навчання; - контролюють забезпеченість працівників органів внутрішніх
справ, які направляються на навчання, довідками про допуск до
роботи з таємними документами, грошовим забезпеченням, коштами на
відрядження та речовим майном за нормами, передбаченими чинним
законодавством України та відповідними нормативно-правовими актами
МВС.
3.9. Після закінчення навчання працівники складають іспити і
отримують свідоцтво (додаток 2), яке долучається до особової
справи. При цьому за місцем служби в картці обліку професійної
підготовки робиться відповідна відмітка. Працівникам, які не виконали навчальний план, не склали
іспити, видається довідка про те, що вони прослухали навчальну
програму зі спеціалізації.
3.10. Організація направлення для проведення спеціалізації
працівників, яких уперше прийнято на службу в органи внутрішніх
справ на посади середнього та старшого начальницького складу
покладається на Департамент кадрового забезпечення МВС. Порядок, умови проведення випробувань та зарахування на
навчання на курсах спеціалізації працівників, яких уперше прийнято
на службу в органи внутрішніх справ на посади середнього та
старшого начальницького складу здійснюється в порядку, визначеному
Положенням про організацію початкової підготовки (спеціалізації)
працівників органів внутрішніх справ України, затвердженого
наказом МВС від 24.04.2009 N 177 ( v0177320-09 ). { Пункт 3.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 373 ( v0373320-09 ) від 31.08.2009 }
4. Підвищення кваліфікації (розширення профілю)
4.1. Підвищення кваліфікації - це набуття особою знань та
навичок щодо виконання додаткових завдань та обов'язків у межах
спеціальності.
4.2. Працівники органів внутрішніх справ направляються на
навчання до вищих навчальних закладів системи МВС з відривом від
роботи за конкретною спеціальністю або посадою в міру
необхідності, але не рідше, ніж один раз на 5 років.
4.3. Підвищення кваліфікації є обов'язковою передумовою
присвоєння чергових спеціальних звань старшого начальницького
складу та призначення на заміщення керівних посад номенклатури
МВС.
4.4. Організація навчання. 4.4.1. Навчання керівного начальницького складу органів і
підрозділів внутрішніх справ, структурних підрозділів МВС,
головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному
транспорті, науковців Державного науково-дослідного інституту МВС
та кандидатів для заміщення посад номенклатури МВС відбувається в
Академії управління МВС. 4.4.2. Оперативний, інспекторський, інженерний,
інженерно-технічний склад, науково-педагогічний склад училищ
професійної підготовки ГУМВС, УМВС, працівники
планово-економічних, медичних та інших служб структурних
підрозділів МВС, головних управлінь, управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
на залізничному транспорті підвищує кваліфікацію у вищих
навчальних закладах МВС або інших центральних органів виконавчої
влади, які мають відповідну ліцензію Міністерства освіти і науки
України III-IV рівнів акредитації, у системі службової підготовки,
а також на навчальних зборах за лініями служб. 4.4.3. Навчання науково-педагогічного складу і наукових
співробітників вищих навчальних закладів МВС здійснюється на базі
університетів, у структурі яких вони функціонують, а також у
відповідних наукових і освітньо-наукових установах як в Україні,
так і за її межами.
4.4. Тривалість навчальних зборів з підвищення кваліфікації
встановлюється терміном до місяця.
4.5. Навчання для кожної категорії працівників визначається
навчальними планами і програмами, які розробляються вищими
навчальними закладами МВС на підставі типових програм та
погоджуються із структурними підрозділами головних управлінь,
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті за
напрямами оперативно-службової діяльності. Навчання працівників органів внутрішніх справ у навчальних
закладах інших центральних органів виконавчої влади проводиться за
їх навчальними планами і програмами.
4.6. Керівники органів та підрозділів внутрішніх справ щороку
до 1 грудня подають до вищих навчальних закладів МВС пропозиції
щодо тематики та змісту навчальних програм за кожним з напрямів
оперативно-службової діяльності.
4.7. Загальна потреба в підвищенні кваліфікації визначається,
виходячи зі штатної чисельності, за кожною категорією працівників
(станом на останній рік) за відрахуванням некомплекту особового
складу, працівників, які навчаються в магістратурі, аспірантурі,
ад'юнктурі, докторантурі, на заочних та вечірніх факультетах і
відділеннях навчальних закладів, мають стаж на посадах за напрямом
оперативно-службової діяльності до 2 років, осіб, які підлягають
звільненню з органів внутрішніх справ у запланований період, і
жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та
пологами і для догляду за дитиною.
4.8. Перелік навчальних закладів, категорія працівників,
кількість осіб, які направляються на навчання, а також його
тривалість визначаються Планом, що затверджується Міністром
внутрішніх справ України.
4.9. План розробляється Департаментом освіти та науки МВС на
підставі узгоджених з фінансовими підрозділами заявок структурних
підрозділів центрального апарату МВС, головних управлінь,
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті,
навчальних закладів і науково-дослідних установ МВС, які
складаються з урахуванням періодичності підвищення кваліфікації
особового складу і подаються до ДОН щороку до 1 вересня року, що
передує року навчання.
4.10. Формування навчальних груп з числа кандидатів для
призначення на посади номенклатури МВС та їх виклик до Академії
управління МВС здійснює Департамент кадрового забезпечення МВС,
про що завчасно повідомляє ДОН та Академію управління МВС.
4.11. Керівники структурних підрозділів центрального апарату
МВС, підрозділів кадрового забезпечення головних управлінь,
управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, на залізничному транспорті відповідно до
затверджених планів: - затверджують списки працівників, які будуть направлені на
навчання, і доводять їх до відома керівників відповідних служб,
органів і підрозділів внутрішніх справ та кандидатів на навчання; - заздалегідь планують відпустки працівників, які підлягають
направленню на навчання, перевіряють зовнішній вигляд, екіпування
і проводять інструктаж щодо дотримання правил поведінки на шляху
слідування та під час навчання; - контролюють забезпеченість працівників органів внутрішніх
справ, які направляються на навчання, довідками про допуск до
роботи з таємними документами, грошовим забезпеченням, коштами на
відрядження та речовим майном за нормами, передбаченими чинним
законодавством України та відповідними нормативно-правовими актами
МВС.
4.12. Після закінчення навчання працівники органів внутрішніх
справ складають іспити і отримують свідоцтво (додаток 2), яке
долучається до особової справи. При цьому за місцем служби в
картці обліку професійної підготовки робиться відповідна відмітка. Працівникам, які не виконали навчальний план, не склали
іспити, видається довідка про те, що вони прослухали курси
підвищення кваліфікації.
4.13. Порядок організації підвищення кваліфікації державних
службовців центрального апарату МВС визначається Положенням про
систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців, затвердженим постановами Кабінету Міністрів
України від 8 лютого 1997 року N 167 ( 167-97-п ), від 14 липня
1999 року N 1262 ( 1262-99-п ) "Про фінансове забезпечення
підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та органів військового
управління Збройних Сил" та Положенням про професійне навчання
кадрів на виробництві, затвердженого спільним наказом Міністерства
освіти і науки України та Міністерством праці та соціальної
політики України від 26.03.2001 N 127/151 ( z0315-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2001 за
N 315/5506. Державні службовці структурних підрозділів центрального
апарату МВС направляються на підвищення кваліфікації до вищих
навчальних закладів, визначених Головним управлінням державної
служби України.
4.14. За результатами виконання планів підвищення
кваліфікації державних службовців керівники структурних
підрозділів центрального апарату МВС, головних управлінь,
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті,
навчальних закладів і науково-дослідних установ МВС затверджують
річні звіти, які направляються до ДОН щороку до 10 грудня звітного
року.
5. Стажування
5.1. Стажування - це вид навчання, який здійснюється з метою
набуття працівниками органів внутрішніх справ практичних навичок і
умінь, для виконання функціональних обов'язків на займаній або
новій посаді в разі потреби.
5.2. Стажування проходять: 5.2.1. Працівники органів внутрішніх справ, які закінчили
вищі навчальні заклади МВС, - після призначення їх на посади. 5.2.2. Випускники курсів початкової підготовки
(спеціалізації). 5.2.3. Працівники, зараховані в резерв кадрів, - для
просування по службі. 5.2.4. Особи, новопризначені на посади керівного та
науково-педагогічного складу. 5.2.5. Інші працівники начальницького складу органів
внутрішніх справ - при призначенні на нову посаду.
5.3. Тривалість стажування строком до 2 місяців
установлюється безпосереднім начальником залежно від досвіду
роботи та рівня професійно-ділових якостей стажиста з урахуванням
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року
N 663 ( 663-99-п ) "Про норми відшкодування витрат на відрядження
в межах України та за кордон". { Пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 373 ( v0373320-09 ) від 31.08.2009 }
5.4. Науково-педагогічний склад вищих навчальних закладів,
наукові працівники науково-дослідних установ, училищ професійної
підготовки та навчальних центрів підготовки МВС проходять
стажування в практичних підрозділах органів внутрішніх справ
терміном до місяця не рідше, ніж кожні 5 років.
5.5. Плани-графіки стажування, кількість працівників, що
проходять стажування, і керівники стажування затверджуються
наказами керівництва МВС, начальників головних управлінь,
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті,
навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС, училищ
професійної підготовки та навчальних центрів підготовки, органів і
підрозділів внутрішніх справ залежно від підлеглості і посадових
категорій працівників, які підлягають стажуванню.
5.6. Стажування проводиться за місцем роботи або в інших
органах і підрозділах внутрішніх справ, навчальних закладах,
науково-дослідних установах МВС, училищах професійної підготовки
та навчальних центрах підготовки, а в разі необхідності - на базі
інших центральних органів виконавчої влади, на займаних посадах
або на посадах, на які працівників передбачається згодом
призначити. Керівний, науково-педагогічний та допоміжний склад вищих
навчальних закладів, керівний і науковий склад науково-дослідних
установ, керівний і викладацький склад училищ професійної
підготовки та навчальних центрів підготовки МВС проходить
стажування за місцем розташування навчального закладу в
управліннях (відділах) внутрішніх справ, що відповідають профілю
їх підготовки.
5.7. Зміст стажування визначається програмами, які
розробляють структурні підрозділи центрального апарату МВС,
головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному
транспорті, вищі навчальні заклади і науково-дослідні установи,
училища професійної підготовки, навчальні центри підготовки МВС.
5.8. Організація стажування покладається на керівників
відповідних структурних підрозділів МВС, головних управлінь,
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті, вищих
навчальних закладів і науково-дослідних установ, училищ
професійної підготовки, навчальних центрів підготовки МВС, які
зобов'язані: - визначити час, місце стажування, кількість стажистів та їх
керівників; - затвердити програму та індивідуальний план стажування, а
після його проведення - звіт про виконання програми стажування.
Звіт про стажування долучається до особової справи працівника; - створити належні умови для стажування і здійснювати
постійний контроль за його проходженням.
5.9. Керівник, відповідальний за стажування, зобов'язаний: - провести інструктаж про порядок проходження стажування та з
техніки безпеки, надати стажисту необхідні документи (програму,
щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, методичні
рекомендації тощо), ознайомити його з функціональними обов'язками
та розробити індивідуальний план стажування; - поінформувати стажиста про систему звітності, виконання
кваліфікаційної роботи за відповідною посадою, ознайомити з
основними нормативно-правовими актами, які регламентують роботу
служби, органу, підрозділу, передбачити виконання стажистом
практичних завдань; - систематично надавати стажистові необхідну методичну і
практичну допомогу у вивченні та відпрацюванні передбачених планом
питань; - здійснювати постійний контроль за виконанням плану
стажування; - після закінчення терміну стажування підготувати
відгук-характеристику, яка затверджується керівником органу
внутрішніх справ, навчального закладу, науково-дослідної установи
МВС.
5.10. Особи, які проходять стажування, зобов'язані: - своєчасно прибути до місця стажування; - сумлінно та у відповідні строки виконувати зазначені в
плані заходи; - брати участь у нарадах, заняттях зі службової підготовки,
які проводяться за місцем стажування; - вести облік проведеної роботи в журналі згідно з планом
стажування; - після закінчення терміну стажування підготувати звіт та
подати його на затвердження керівникові, на якого покладено
організацію стажування;
5.11. Стажист має право звертатися до керівництва органу, на
базі якого проводиться стажування, або до ініціатора стажування з
питань незадовільного ставлення до нього з боку керівників
стажування, відсутності умов для виконання індивідуального плану.
5.12. У разі невиконання стажистом індивідуального плану,
недбалого ставлення до своїх функціональних обов'язків керівник
стажування має право перервати стажування з повідомленням про це
ініціатора стажування.
Начальник Департаменту
освіти та науки МВС
полковник міліції В.Я.Горбачевський

Додаток 1
до п. 2.6 Положення
про організацію
післядипломної освіти
працівників органів
внутрішніх справ України

РЕКОМЕНДАЦІЯ

__________________________________________________________________
(назва органу внутрішніх справ, вищого
__________________________________________________________________
навчального закладу МВС України)
Для вступу до _______________________________________________
(назва вищого навчального закладу)
Навчання за програмою перепідготовки за спеціальністю _______ __________________________________________________________________
Спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові ____________ __________________________________________________________________
(дата народження)
який (яка) обіймає посаду ________________________________________
Місце роботи ________________________________________________
Характеристика та обґрунтування необхідності направлення на
перепідготовку (може бути викладена на окремому аркуші) __________ __________________________________________________________________
(відображення службової діяльності
__________________________________________________________________
та фактичних результатів роботи,
__________________________________________________________________
функціональних обов'язків, виконання яких
__________________________________________________________________
потребує іншої освіти, наявність заохочень, стягнень тощо)
Освіта ______________________________________________________
(назва навчального закладу, в якому році закінчив,
__________________________________________________________________
за якою спеціальністю,
__________________________________________________________________
освітньо-кваліфікаційний рівень, чи має
__________________________________________________________________
диплом з відзнакою, N диплома)
Інша освіта _________________________________________________
(перепідготовка, підвищення кваліфікації,
__________________________________________________________________
семінари тощо,
__________________________________________________________________
назва вищого навчального закладу, рік закінчення)
Стаж роботи в ОВС ___________________________________________
Стаж практичної роботи ______________________________________
Стаж роботи на посаді _______________________________________
Після закінчення навчання ___________________________________
(назва навчального закладу)
____________________________________________ випускник(-ниця) буде
призначений(-на) на посаду _______________________________________
(вказати на яку конкретну посаду
__________________________________________________________________
буде призначено працівника)
Рекомендація є підставою для персонального розподілу
випускника(-ниці) на зазначену в ній посаду.
Керівник структурного підрозділу
МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСЗТ,
що надає рекомендацію
М.П. __________ ____________________
(підпис) (П.І.Б.)
Дата ____________________
Начальник Департаменту
освіти та науки МВС
полковник міліції В.Я.Горбачевський

Додаток 2
до п. п. 3.9 та 4.7
Положення про організацію
післядипломної освіти
працівників органів
внутрішніх справ України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

____________________________________________
(повна назва навчального закладу)

СВІДОЦТВО
про підвищення кваліфікації
(спеціалізацію)

___ N _______
Видано ______________________________________________________
(спеціальне звання)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
про те, що з "___" ___________ 200_ р. до "___" __________ 200_ р.
він (вона) проходив(ла) підготовку в _____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(повна назва навчального закладу)
з підвищення кваліфікації (зі спеціалізації) _____________________ __________________________________________________________________
(посадова категорія працівника)
За час навчання опрацював(ла) такі теми:
------------------------------------------------------------------ | N | Назва теми (курсу) |Навчальний час| Оцінка | |з/п | | | | |----+-------------------------------+--------------+------------| | | | | | |----+-------------------------------+--------------+------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Ректор (начальник)
М.П.
_____________ 200_ р.
Реєстраційний номер ________________
Начальник Департаменту
освіти та науки МВС
полковник міліції В.Я.Горбачевськийвгору