Про метрологічну службу Мінпромполітики України
Мінпромполітики (з 2001р.); Наказ, Положення від 25.08.2005318
Документ v0318581-05, поточна редакція — Прийняття від 25.08.2005

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.08.2005 N 318

Про метрологічну службу
Мінпромполітики України

На виконання Прикінцевих положень Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 1765-15 ) і відповідного до вимог Типового положення
про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади,
органів управління об'єднань підприємств, підприємств та
організацій ( z0307-05 ), з метою координації робіт із
забезпечення єдності і потрібної точності вимірювань, запобігання
недостовірним результатам вимірювань на підприємствах і
організаціях, що відносяться до сфери діяльності Мінпромполітики,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про метрологічну службу Міністерства
промислової політики України, що додається.
2. Підтвердити правомочність на проведення метрологічних
робіт головним і базовим організаціям, які атестовані
(акредитовані) та занесені до Галузевого реєстру Мінпромполітики
України зі стандартизації та метрології (ГР 3-012-2001).
3. Директору Департаменту науково-технічного, інноваційного
забезпечення Ноговіцину О.В.:
3.1 До 01.11.2005 р. забезпечити розробку і перегляд
галузевих нормативних документів, що регламентують діяльність
суб'єктів метрологічної служби Мінпромполітики України: - Правила атестації головних і базових організацій
метрологічної служби Мінпромполітики України (на заміну
ГР 3-004-2000); - Правила атестації лабораторій підприємств і організацій
Мінпромполітики України на право проведення калібрування засобів
вимірювальної техніки для власних потреб цих підприємств і
організацій (на заміну ГР 3-005-2000); - Правила атестації вимірювальних лабораторій підприємств і
організацій Мінпромполітики України (на заміну ГР 3-008-2002); - Правила атестації центрів галузевої служби стандартних
зразків складу та властивостей речовин і матеріалів метрологічної
служби Мінпромполітики України.
3.2 Забезпечити публікацію наказу та Положення в
Інформаційному бюлетені Міністерства промислової політики України
з стандартизації, метрології та управління якістю.
4. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про
метрологічну службу Міністерства промислової політики України, яке
затверджено наказом міністерства від 30.04.99 р. N 177.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Баранчука В.М.
Міністр В.М.Шандра

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпромполітики
України
25.08.2005 N 318

ПОЛОЖЕННЯ
про метрологічну службу Міністерства
промислової політики України

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Положення про метрологічну службу центрального органу
виконавчої влади - Міністерства промислової політики України
(далі - Мінпромполітики) поширюється на підприємства і організації
гірничо-металургійного, машинобудівного комплексів, хімічної,
деревообробної, меблевої, легкої та текстильної галузей
промисловості (далі - сфера діяльності Мінпромполітики) і
регламентує структуру, функції, обов'язки, права, а також регулює
відносини всіх ланок метрологічної служби відповідно до Закону
України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (N 113/98-ВР
( 113/98-ВР ) від 11 лютого 1998 р. зі змінами від 15 червня
2004 року за N 1765-IV ( 1765-15 ).
2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1 Метрологічна служба Мінпромполітики є складовою частиною
метрологічної служби України і створюється відповідно до Закону
України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР )
(далі - Закону) для організації, координації і здійснення
діяльності, яка спрямована на забезпечення єдності вимірювань при
дослідженнях, розробленні, випробуваннях, виготовленні,
експлуатації продукції, а також здійснення метрологічного контролю
і нагляду на об'єднаннях підприємств, підприємств та організацій
(далі - підприємства), які відносяться до сфери управління
Мінпромполітики, а також до сфери, в якій реалізація державної
політики належить до повноважень Мінпромполітики.
2.2 Відповідальність за виконання робіт з метрологічного
забезпечення в системі Мінпромполітики покладається на заступника
Міністра, якому підпорядкований даний напрямок діяльності.
2.3 У своїй діяльності метрологічна служба Мінпромполітики
керується чинним законодавством України, постановами Кабінету
Міністрів України, наказами Держспоживстандарту України,
нормативними документами з метрології, цим Положенням, наказами,
розпорядженнями Мінпромполітики і іншими чинними
нормативно-правовими актами.
2.4 Основними завданнями метрологічної служби Мінпромполітики
є: визначення концепції розвитку метрологічної служби
Мінпромполітики та реалізація її шляхом розроблення відповідних
планів; складання і затвердження перспективних та щорічних планів
робіт Мінпромполітики у сфері забезпечення єдності вимірювань та
контроль за їх виконанням; розроблення та реалізація заходів щодо впровадження систем
управління якістю в метрологічних підрозділах підприємств
Мінпромполітики відповідно до вимог міжнародних та національних
стандартів; організація і здійснення метрологічного контролю та нагляду; аналіз та оцінка стану метрологічного забезпечення на
підприємствах Мінпромполітики за результатами узагальнення
інформації головних і базових організацій, метрологічних служб
підприємств та організацій; розроблення методик виконання вимірювань, методик
метрологічної атестації, повірки та калібрування засобів
вимірювальної техніки; організація подання на державні випробування і повірку, а
також організація проведення ремонту засобів вимірювальної
техніки; підвищення рівня і розвиток техніки вимірювань та випробувань
на підприємствах і в організаціях; визначення основних напрямків діяльності, координація і
здійснення робіт з метрологічного забезпечення досліджень,
розроблення, виробництва, випробувань і експлуатації продукції, що
виготовляється на підприємствах і в організаціях, які відносяться
до сфери діяльності Міністерства; розроблення і впровадження сучасних засобів вимірювальної
техніки (ЗВТ), вимірювально-інформаційних систем (ВІС), а також
стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів на
підприємствах і в організаціях Мінпромполітики; участь у розробленні і впровадженні нормативних документів з
метрології; планування і участь у проведенні державних випробувань і
державної метрологічної атестації повірочного обладнання, що
розробляється і випускається в системі Мінпромполітики; контроль за своєчасним поданням на державні приймальні та
контрольні випробування і державну метрологічну атестацію ЗВТ, що
використовуються у сферах, на які поширюється державний
метрологічний нагляд; планування і участь у проведенні державних приймальних
випробувань і метрологічної атестації ЗВТ, що використовуються у
сферах, на які не поширюється державний метрологічний нагляд; здійснення атестації МВВ та метрологічної атестації ЗВТ; здійснення метрологічної експертизи проектів нормативних
документів, технічних завдань, проектної, технологічної і
конструкторської документації та звітів про науково-дослідні
роботи; здійснення в установленому порядку повірки, метрологічної
атестації, калібрування і ремонту ЗВТ, що застосовуються на
підприємствах та в організаціях Мінпромполітики; взаємодія з національним науковим метрологічним центром,
державними науковими метрологічними центрами і територіальними
органами Держспоживстандарту України з питань метрологічного
забезпечення, сприяння територіальним органам Держспоживстандарту
України при здійсненні ними державного метрологічного нагляду; організація проведення в установленому порядку атестації
вимірювальних та калібрувальних лабораторій (підрозділів); планування і участь в підготовці і підвищенні кваліфікації
кадрів у сфері метрології; організація робіт із забезпечення єдності і необхідної
точності вимірювань, що проводяться при контролі рівнів
небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях; організація робіт із підвищення ефективності заходів
метрологічного забезпечення у галузі безпеки праці та охорони
навколишнього середовища на основі впровадження нових методів і
засобів вимірювальної техніки; участь у роботах з міжнародного співробітництва у галузі
метрології.
2.5 Метрологічна служба Мінпромполітики України може
проводити: - атестацію методик виконання вимірювань у сфері поширення
державного метрологічного нагляду; - державні приймальні випробування засобів вимірювальної
техніки, на які не поширюється державний метрологічний нагляд. Головні та базові організації, метрологічні служби
підприємств і організацій, які проводять атестацію методик
виконання вимірювань у сфері поширення державного метрологічного
нагляду, та державні приймальні випробування засобів вимірювальної
техніки, на які не поширюється державний метрологічний нагляд,
мають бути уповноважені у державній метрологічній системі у
порядку, встановленому нормативно-правовими актами
Держспоживстандарту України. Повірочні лабораторії підприємств та організацій, які
проводять повірку засобів вимірювальної техніки, мають бути
уповноважені у державній метрологічній системі у порядку,
встановленому нормативно-правовими актами Держспоживстандарту
України. Калібрувальні та вимірювальні лабораторії підприємств та
організацій, які проводять відповідно калібрування засобів
вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для
фізичних осіб, вимірювання у сфері поширення державного
метрологічного нагляду, мають бути атестовані у державній
метрологічній системі у порядку, встановленому
нормативно-правовими актами Держспоживстандарту України.
2.6 Метрологічна служба Мінпромполітики може розробляти та
затверджувати нормативні документи з метрології, що конкретизують
і не суперечать нормативним документам та нормативно-правовим
актам Держспоживстандарту України, які проходять метрологічну
експертизу у метрологічних центрах.
2.7 Фінансування діяльності метрологічної служби
Мінпромполітики здійснюється відповідно до положень статті 47
Закону ( 113/98-ВР ).
2.8 Керівник метрологічної служби Мінпромполітики відповідає
за невиконання або неналежне виконання покладених на них функцій.
3 СТРУКТУРА МЕТРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ МІНПРОМПОЛІТИКИ
3.1 Метрологічна служба Мінпромполітики складається з: Управління стандартизації, метрології та якості Департаменту
науково-технічного, інноваційного забезпечення (далі -
Управління); головних організацій метрологічної служби в закріплених
галузях діяльності (надалі - ГОМС); базових організацій метрологічної служби в закріплених
галузях діяльності (надалі - БОМС); центрів галузевої служби стандартних зразків та властивостей
речовин і матеріалів (центри ГССЗ); метрологічних служб підприємств і організацій. Структура метрологічної служби Мінпромполітики визначається і
затверджується наказом його керівника. Структура метрологічної служби Мінпромполітики приведена в
додатку А ( va318581-05 ).
3.2 Функції ГОМС і БОМС відповідних галузей покладаються на
провідні науково-виробничі (виробничі) об'єднання,
науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні
організації, що здійснюють координацію робіт із забезпечення
єдності вимірювань у сфері своєї діяльності і які атестовані у
порядку, встановленому нормативно-правовими актами
Держспоживстандарту України та нормативними документами
Мінпромполітики.
3.3 В ГОМС і БОМС для виконання поставлених перед ними
завдань створюються самостійні підрозділи, які очолюються головним
метрологом. Головний метролог ГОМС і БОМС призначається на посаду
і звільняється з неї наказом керівника підприємства (організації)
за погодженням з Управлінням і несе відповідальність за виконання
завдань, що покладаються на метрологічну службу.
3.4 Структура і штати усіх ланок метрологічної служби
Мінпромполітики визначаються їхніми керівниками відповідно до
обсягів робіт, з урахуванням того, що роботи із забезпечення
єдності вимірювань належать до основних видів робіт, а підрозділи
метрологічної служби - до основних виробничих, науково-дослідних,
конструкторських, проектно-конструкторських чи технологічних
підрозділів.
4 ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА УПРАВЛІННЯ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА ЯКОСТІ
4.1 Виконання функцій метрологічної служби Мінпромполітики
покладено на Управління, що очолюється начальником управління -
головним метрологом, який призначається на посаду і звільняється з
неї наказом керівника Мінпромполітики.
4.2 На Управління покладаються такі обов'язки: організація і контроль забезпечення єдності вимірювань на
підприємствах і організаціях Мінпромполітики; визначення основних напрямків розвитку робіт з метрологічного
забезпечення досліджень, розроблення, виробництва, випробувань і
експлуатації продукції на підприємствах і в організаціях; здійснення метрологічного контролю і нагляду; організація та проведення атестації ГОМС та БОМС, центрів
ГССЗ за участю ННЦ "Інститут метрології" Держспоживстандарту
України і здійснення перевірки за їх діяльністю; організація проведення атестації вимірювальних та
калібрувальних лабораторій (підрозділів) і здійснення перевірки за
їх діяльністю у порядку, встановленому нормативно-правовими актами
Держспоживстандарту України та нормативними документами
Мінпромполітики; експертиза матеріалів за результатами атестації вимірювальних
та калібрувальних лабораторій (підрозділів); затвердження рішення про атестацію головних та базових
організацій, ГССЗ, вимірювальних та калібрувальних лабораторій
(підрозділів); оформлення свідоцтв про атестацію ГОМС та БОМС, ГССЗ,
вимірювальних та калібрувальних лабораторій (підрозділів), надання
свідоцтв про атестацію заявникам; організація проведення аналізу стану вимірювань і рівня
метрологічного забезпечення у закріпленій за Мінпромполітикою
сфері діяльності; розроблення і реалізація галузевих і міжгалузевих програм
метрологічного забезпечення, спрямованих на вдосконалення
метрологічного забезпечення і підвищення ефективності робіт
метрологічної служби, організація і контроль їх виконання; організація і проведення метрологічної експертизи технічних
завдань, проектів стандартів та інших нормативних документів; здійснення організаційно-методичного керування діяльністю
ГОМС, БОМС, центрів ГССД, метрологічної служби Мінпромполітики; ведення банку даних ЗВТ та НД у сфері діяльності
Мінпромполітики; впровадження державних і галузевих нормативних документів з
питань метрологічного забезпечення; організація проведення робіт, необхідних для забезпечення
єдності і необхідної точності вимірювань на підприємствах і в
організаціях, в т.ч. повірки, калібрування і метрологічної
атестації засобів вимірювальної техніки, атестації МВВ; координація робіт з міжнародного співробітництва у сфері
метрології; організація підготовки і підвищення кваліфікації кадрів в
сфері метрології; організація галузевих нарад, семінарів, конференцій, виставок
з питань метрологічного забезпечення; розгляд і узгодження заявок Мінпромполітики на закупівлю
імпортних ЗВТ; здійснення взаємодії з Держспоживстандартом України і
органами Державної метрологічної служби з питань забезпечення
єдності вимірювань; підготовка пропозицій до проектів планів державної
стандартизації і розробка планів робіт з вдосконалення галузевої
нормативної бази з метрологічного забезпечення; ведення обліку (реєстру) атестованих метрологічних служб,
вимірювальних і калібрувальних лабораторій (підрозділів)
підприємств і організацій Мінпромполітики, обліку (реєстру)
галузевих стандартних зразків складу та властивостей речовин і
матеріалів, галузевого обліку (реєстру) МВВ.
4.3 Управління має право: залучати у встановленому порядку ГОМС і БОМС, центри ГССЗ до
виконання робіт з метрологічного забезпечення і здійснювати
контроль за їх діяльністю; вимагати у встановленому порядку від підприємств необхідні
матеріали з питань метрологічного забезпечення; бути органом з атестації ГОМС і БОМС, а також центрів ГССЗ; погоджувати та затверджувати результати перевірок з атестації
вимірювальних та калібрувальних лабораторій (підрозділів),
оформляти за результатами перевірок свідоцтва про їх атестацію; вести облік (реєстр) свідоцтв про атестацію ГОМС, БОМС,
центрів ГССЗ, свідоцтв про атестацію вимірювальних і
калібрувальних лабораторій (підрозділів) підприємств і організацій
Мінпромполітики, свідоцтв про затвердження галузевих стандартних
зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, МВВ; подовжувати термін дії або анулювати свідоцтва про атестацію
ГОМС і БОМС, центрів ГССЗ, вимірювальних та/або калібрувальних
лабораторій (підрозділів) за результатами перевірок за їх
діяльністю; подавати пропозиції керівництву Мінпромполітики про
заохочення працівників метрологічної служби, розглядати справи про
адміністративні порушення у сфері метрологічної діяльності і
накладати адміністративні стягнення відповідно до чинного
законодавства; бути представником в органах державної виконавчої влади з
питань метрологічного забезпечення; подавати пропозиції керівництву Мінпромполітики про
призначення ГОМС і БОМС, центрів ГССЗ; брати участь у розгляді суперечок, що стосуються діяльності
метрологічної служби Мінпромполітики.
4.4 Управління несе відповідальність за своєчасність і якість
виконання своїх обов'язків.
5 ГОЛОВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЧНОЇ
СЛУЖБИ МІНПРОМПОЛІТИКИ
5.1 ГОМС призначається Мінпромполітики з числа провідних
науково-виробничих (виробничих) об'єднань, науково-дослідних,
проектно-конструкторських і технологічних організацій для
координації робіт із забезпечення єдності вимірювань у сфері своєї
діяльності, методичного керівництва базовими організаціями,
метрологічними службами підприємств та організацій і атестується
відповідно до частини третьої статті 22 Закону ( 113/98-ВР ). У ГОМС для виконання покладених завдань може бути створений
самостійний підрозділ, який очолюється головним метрологом, що
призначається на посаду і звільняється з неї наказом керівника
організації за погодженням з Управлінням.
5.2 ГОМС підлягають атестації на виконання функцій ГОМС у
сфері діяльності метрологічної служби Мінпромполітики за
закріпленими галузями продукції.
5.3 Атестація ГОМС проводиться у порядку, встановленому
нормативно-правовими актами Держспоживстандарту України та
нормативними документами Мінпромполітики.
5.4 Положення про ГОМС погоджуються з ННЦ "Інститут
метрології" Держспоживстандарту України до проведення атестації та
затверджуються заступником керівника Мінпромполітики, якому
підпорядкований даний напрямок діяльності, під час оформлення
матеріалів про атестацію.
5.5 ГОМС здійснюють свою діяльність у взаємодії з
Управлінням.
5.6 Для розгляду основних напрямків робіт з метрологічного
забезпечення закріплених видів продукції чи видів вимірювань при
ГОМС може створюватися координаційна рада, завданням якої є
розробка науково обгрунтованої технічної політики метрологічного
забезпечення даної галузі чи видів вимірювань. До складу
координаційної ради включаються представники ГОМС і БОМС та інші
фахівці, необхідні для вирішення питань з метрологічного
забезпечення.
5.7 ГОМС надається право: контролювати роботу закріплених БОМС і метрологічних служб
підприємств та організацій з питань метрологічного забезпечення
розроблення, виробництва, випробувань і використання продукції,
інших основних видів діяльності, вимагати від керівників
зазначених вище підприємств та організацій усунення виявлених
недоліків; залучати в установленому порядку БОМС і метрологічні служби
закріплених підприємств та організацій до виконання робіт з
метрологічного забезпечення; видавати в установленому порядку метрологічним службам
закріплених підприємств та організацій приписи щодо припинення
порушень метрологічних вимог та усунення виявлених недоліків; вносити пропозиції керівникам закріплених підприємств та
організацій про скасування нормативних документів з метрології; отримувати від метрологічних служб підприємств та організацій
матеріали, необхідні для проведення метрологічного контролю та
нагляду; брати участь у розв'язанні суперечностей, що стосуються
діяльності метрологічних служб підприємств та організацій.
5.8 Основними функціями ГОМС є: проведення аналізу матеріалів, що надаються БОМС та
підприємствами щодо наявності, ступеня використання та потреби в
засобах вимірювальної техніки і стандартних зразках складу і
властивостей речовин та матеріалів, підготовка пропозицій з
упорядкування їх номенклатури; узагальнення результатів аналізу й
оцінки стану засобів вимірювальної техніки, їх ремонту і
використання, а також метрологічного забезпечення розроблення,
виробництва, випробувань продукції; проведення державних приймальних випробувань засобів
вимірювальної техніки, на які не поширюється державний
метрологічний нагляд, відповідно до галузі уповноваження; підготовка пропозицій до проектів перспективних і річних
планів національної і галузевої стандартизації, науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт з питань метрологічного
забезпечення; участь у розробленні методів вимірювань і засобів
вимірювальної техніки та створенні комплексів повірочного і
калібрувального обладнання, узгодження пропозицій щодо їх
розроблення та випуску із зацікавленими підприємствами та
організаціями; участь у розробленні та організації випуску стандартних
зразків складу і властивостей речовин та матеріалів; організація та проведення у встановленому порядку
метрологічної атестації, повірки, калібрування і ремонту засобів
вимірювальної техніки; розроблення та атестація в установленому порядку методик
виконання вимірювань; розгляд та підготовка пропозицій щодо узгодження проектів
нормативних документів з метрологічного забезпечення, участь у їх
розробленні; розгляд та підготовка пропозицій щодо узгодження проектів
національних і галузевих стандартів з метрологічного забезпечення,
участь у розробленні нормативних документів з метрології; організація метрологічного забезпечення випробувань
продукції; організація і проведення атестації вимірювальних та
калібрувальних лабораторій у порядку, встановленому
нормативно-правовими актами Держспоживстандарту України та
нормативними документами Мінпромполітики; виконання робіт з метрологічного забезпечення вимірювальних
каналів вимірювальних інформаційних систем, вимірювальних та
обчислювальних каналів автоматизованих систем керування
технологічними процесами; організація та виконання особливо точних вимірювань; організація прокату засобів вимірювальної техніки; зберігання і підтримання на належному рівні еталонів,
комплексів повірочного і калібрувального обладнання; проведення метрологічної експертизи технічних завдань,
проектів нормативних документів, звітів про науково-дослідні
роботи; організація і проведення метрологічного нагляду за
забезпеченням єдності вимірювань; облік підприємств, що займаються виготовленням, ремонтом,
продажем і прокатом засобів вимірювальної техніки, а також
повірочних, вимірювальних та калібрувальних лабораторій,
уповноважених або атестованих на проведення метрологічних робіт; організація і проведення конференцій, семінарів, нарад,
виставок та інших заходів із обміну досвідом роботи; взаємодія з метрологічними центрами та територіальними
органами Держспоживстандарту з питань метрологічного забезпечення,
що входять до компетенції ГОМС; сприяння територіальним органам Держспоживстандарту під час
здійснення ними державного метрологічного контролю та нагляду; виконання завдань Мінпромполітики з міжнародної
науково-технічної співпраці з питань метрології; організація впровадження стандартів, рекомендацій міжнародних
організацій з питань метрології; створення, з метою інформаційного забезпечення
Мінпромполітики, довідково-інформаційного фонду нормативних
документів з метрологічного забезпечення розроблення, виробництва,
випробувань продукції, що випускається закріпленими підприємствами
та організаціями.
5.7 На підрозділи метрологічної служби ГОМС можуть бути
покладені також інші функції з метрологічного забезпечення.
5.8 ГОМС несе відповідальність за виконання покладених на неї
завдань з метрологічного забезпечення.
6 БАЗОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЧНОЇ
СЛУЖБИ МІНПРОМПОЛІТИКИ
6.1 БОМС призначається наказом Мінпромполітики з числа
провідних науково-виробничих (виробничих) об'єднань,
науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних
організацій за узгодженням з відповідною головною організацією для
виконання робіт із забезпечення єдності вимірювань у сфері своєї
діяльності, координації і методичного керівництва метрологічними
службами закріплених підприємств та організацій і атестується
відповідно до частини третьої статті 22 Закону ( 113/98-ВР ). У БОМС для виконання покладених завдань може бути створений
самостійний підрозділ, який очолюється головним метрологом, що
призначається на посаду і звільняється з неї наказом керівника
підприємства та організації за погодженням з Управлінням.
6.2 БОМС підлягають атестації на виконання функцій БОМС у
сфері діяльності метрологічної служби Мінпромполітики за
закріпленими галузями продукції.
6.3 Атестація БОМС проводиться у порядку, встановленому
нормативно-правовими актами Держспоживстандарту України та
нормативними документами Мінпромполітики.
6.4 Положення про БОМС погоджуються з головною організацією у
галузі діяльності, з ННЦ "Інститут метрології" Держспоживстандарту
України до проведення атестації і затверджуються заступником
керівника Мінпромполітики, якому підпорядкований даний напрямок
діяльності, під час оформлення матеріалів про атестацію.
6.4 БОМС здійснюють свою діяльність у взаємодії з
Управлінням.
6.5 БОМС надається право: здійснювати метрологічний нагляд на закріплених підприємствах
та організаціях, а також вимагати від керівників усунення
виявлених недоліків; залучати працівників метрологічних служб закріплених
підприємств та організацій до проведення основних та інших робіт з
метрологічного забезпечення; отримувати від закріплених підприємств та організацій
необхідні для виконання своїх обов'язків матеріали з питань
метрологічного забезпечення; брати участь у розгляді суперечностей, що стосуються
діяльності метрологічних служб закріплених підприємств та
організацій; видавати приписи щодо припинення порушень метрологічних вимог
та усунення виявлених недоліків; вносити пропозиції керівникам закріплених підприємств та
організацій про скасування нормативних документів з метрології.
6.6 Основними функціями БОМС є: проведення аналізу метрологічного забезпечення при
розробленні, виробництві, випробуванні продукції, робіт з
метрології на закріплених підприємствах та організаціях; визначення спільно з закріпленими підприємствами та
організаціями основних напрямів розвитку метрологічного
забезпечення розроблення, виробництва, випробувань продукції,
подання в головну організацію пропозицій про проведення робіт з
метрологічного забезпечення; підготовка і подання в головну організацію узагальнених
матеріалів і пропозицій до проектів планів національної і
галузевої стандартизації, науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт з питань метрологічного
забезпечення; проведення державних приймальних випробувань засобів
вимірювальної техніки, на які не поширюється державний
метрологічний нагляд, відповідно до галузі уповноваження; надання методичної та практичної допомоги підприємствам та
організаціям щодо розроблення і впровадження нової вимірювальної
техніки; установлення оптимальних міжкалібрувальних інтервалів; організація та проведення в установленому порядку
метрологічної атестації, повірки, калібрування і ремонту засобів
вимірювальної техніки; виконання робіт з метрологічного забезпечення вимірювальних
каналів вимірювальних інформаційних систем, вимірювальних та
обчислювальних каналів автоматизованих систем керування
технологічними процесами; погодження технічних завдань на створення засобів
вимірювальної техніки; розроблення та атестація в установленому порядку методик
виконання вимірювань; вивчення наявності, ступеня використання і потреби
закріплених підприємств та організацій у засобах вимірювальної
техніки, стандартних зразків складу і властивостей речовин та
матеріалів, розроблення і подання в головну організацію пропозицій
щодо їх придбання і створення; проведення метрологічної експертизи технічних завдань,
проектної, конструкторської, технологічної документації, проектів
нормативних документів, звітів про науково-дослідні роботи; організація метрологічного забезпечення випробувань
продукції; організація і проведення атестації вимірювальних та
калібрувальних лабораторій у порядку, встановленому
нормативно-правовими актами Держспоживстандарту України та
нормативними документами Мінпромполітики; зберігання і підтримання на належному рівні еталонів,
комплексів повірочного та калібрувального обладнання; організація і проведення метрологічного нагляду за
забезпеченням єдності вимірювань на закріплених підприємствах та
організаціях; сприяння територіальним органам Держспоживстандарту під час
здійснення ними державного метрологічного контролю і нагляду; підготовка та проведення семінарів, нарад та інших заходів із
обміну досвідом роботи; взаємодія з метрологічними центрами та територіальними
органами Держспоживстандарту, ГОМС і БОМС суміжних галузей
промисловості; виконання завдань Мінпромполітики з міжнародного
співробітництва в галузі метрології; підготовка інформаційних матеріалів з метрологічного
забезпечення в закріпленій за базовою організацією сфері
діяльності.
6.7 На підрозділ метрологічної служби БОМС можуть бути
покладені інші функції з метрологічного забезпечення.
6.8 БОМС несе відповідальність за виконання покладених на неї
завдань з метрологічного забезпечення.
7 ЦЕНТРИ ГАЛУЗЕВОЇ СЛУЖБИ СТАНДАРТНИХ ЗРАЗКІВ
СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ
7.1 Функції центрів галузевої служби стандартних зразків
складу та властивостей речовин і матеріалів (далі - центри ГССЗ)
покладаються на організації з числа головних і базових
метрологічних служб, науково-дослідних, проектно-конструкторських
і технологічних організацій, яка мають необхідну експериментальну
базу та кваліфікований персонал з досвідом роботи в галузі
розробки і впровадження стандартних зразків складу та властивостей
речовин і матеріалів (далі - СЗ). Центри ГССЗ здійснюють взаємодію з Головним центром Державної
служби стандартних зразків складу та властивостей речовин (далі -
ДССЗ) відповідно до Положення про Головний центр ДССЗ.
7.2 Положення про центри ГССЗ затверджуються керівником
відповідної організації чи підприємства за погодженням з Головним
центром ДССЗ та Управлінням.
7.3 Центри ГССЗ повинні пройти атестацію у порядку,
встановленому нормативними документами Мінпромполітики.
7.4 За кожним центром ГССЗ закріплюється певна номенклатура
стандартних зразків або науково-технічна сфера діяльності з
розроблення та впровадження стандартних зразків.
7.5 Основними функціями центру ГССЗ є: визначення основних напрямків метрологічного забезпечення,
вирішення певної науково-технічної проблеми на основі застосування
СЗ в закріпленій сфері діяльності; розроблення нормативних документів з питань створення,
виробництва та застосування СЗ; проведення наукових досліджень за державними і
багатогалузевими та галузевими програмами; проведення наукових досліджень щодо створення нових типів СЗ; виконання робіт щодо розроблення, затвердження, виробництва
та впровадження СЗ; здійснення інформаційного забезпечення організацій та
підприємств щодо СЗ; організація робіт з метрологічної атестації методик виконання
вимірювань (далі - МВВ) в галузі складу та властивостей речовин і
матеріалів у закріпленої сфері діяльності.
7.6 Основними завданнями центру ГССЗ є: науково-методичне керівництво роботами з розроблення та
впровадження СЗ; визначення та прогнозування потреб галузі у СЗ; визначення пріоритетних напрямків розроблення та встановлення
потрібної точності СЗ, що застосовуються у галузі; здійснення наукових досліджень щодо створення нових типів СЗ; розроблення, випуск та впровадження СЗ.
7.7 Атестованим центрам ГССЗ надається право: здійснення контролю за діяльністю підприємств і організацій у
закріпленій сфері діяльності щодо розроблення і використання СЗ; здійснення контролю за діяльністю підприємств і організацій у
закріпленій сфері діяльності щодо додержання вимог нормативних і
методичних документів стосовно розроблення і використання СЗ; одержувати від підприємств і організацій у закріпленій сфері
діяльності інформацію щодо створення та використання СЗ; брати участь у міжлабораторному атестаційному аналізі; затверджувати або узгоджувати документи відповідно до
функцій, передбачених погодженим і затвердженим Положенням про
центр ГССЗ; перевіряти результати розробок СЗ у галузі атестації; взаємодіяти з метрологічними центрами, територіальними
органами Держспоживстандарту України, Головним центром ГССЗ,
підприємствами і організаціями з питань отримання інформації, яка
необхідна для здійснення функцій, передбачених погодженим і
затвердженим Положенням про центр ГССЗ; брати участь у атестації вимірювальних лабораторій
організацій, що виготовляють СЗ.
7.8 Центри ГССЗ несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством за: неякісне виконання метрологічних робіт у галузі атестації; проведення метрологічних робіт, не зазначених у галузі
атестації.
8 МЕТРОЛОГІЧНІ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
8.1 Метрологічні служби органів управління об'єднань
підприємств, підприємств та організацій (далі - підприємства)
створюються з метою організації та виконання робіт з
метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань
продукції. До метрологічної служби підприємства входять метрологічний
підрозділ та (чи) інші структурні підрозділи. Метрологічна служба підприємства підпорядковується
відповідальній особі, яка координує технічну політику підприємства
у галузі метрології. У своїй діяльності метрологічна служба підприємства керується
положенням, яке узгоджено з територіальним органом
Держспоживстандарту України, відповідною ГОМС чи БОМС і
затверджено керівником підприємства.
8.2 Метрологічну службу підприємства очолює головний
метролог, який призначається на посаду і звільняється з неї
наказом керівника цього підприємства.
8.3 Метрологічна служба підприємства або особа, відповідальна
за забезпечення єдності вимірювань, проводить роботу в тісній
взаємодії з іншими підрозділами цього підприємства.
8.4 Метрологічній службі підприємства або особі,
відповідальній за забезпечення єдності вимірювань, надається
право: залучати до виконання робіт з метрологічного забезпечення
інші підрозділи підприємства; отримувати від керівників підрозділів матеріали і відомості,
необхідні для виконання своїх обов'язків; видавати підрозділам підприємства приписи щодо припинення
порушень метрологічних вимог та усунення виявлених недоліків; бути представником за дорученням керівництва підприємства в
інших організаціях з питань метрологічного забезпечення; подавати керівництву підприємства пропозиції щодо
впровадження сучасних методів вимірювань і засобів вимірювальної
техніки; вносити керівництву підприємства пропозиції про скасування
нормативних документів з метрології, які суперечать чинному
законодавству України; подавати в ГОМС та БОМС звіти для узагальнення результатів
метрологічної діяльності.
8.5 Основними функціями метрологічної служби підприємства або
особи, відповідальної за забезпечення єдності вимірювань, є: проведення аналізу стану вимірювань на всіх стадіях створення
та виготовлення продукції; проведення робіт щодо забезпечення єдності вимірювань,
підвищення рівня метрологічного забезпечення; визначення оптимальної номенклатури засобів вимірювальної
техніки та їх впровадження для забезпечення підвищення
ефективності виробництва та якості продукції; виконання робіт із впровадження міждержавних, національних і
галузевих стандартів та інших нормативних документів з метрології; письмове повідомлення відповідного територіального органу
Держспоживстандарту про діяльність, пов'язану із застосуванням,
виробництвом, ремонтом, продажем та видачею напрокат засобів
вимірювальної техніки; організація і проведення метрологічного контролю і нагляду; створення та впровадження сучасних методів вимірювань та
засобів вимірювальної техніки; розроблення та атестація в установленому порядку методик
виконання вимірювань, що використовуються поза сферою поширення
державного метрологічного нагляду; організація і проведення метрологічної експертизи технічних
завдань, проектів нормативних документів, звітів про
науково-дослідні роботи; розроблення та впровадження стандартів підприємства та інших
документів, що регламентують питання метрологічного забезпечення
розроблення, виробництва, випробувань продукції; участь у роботах з атестації вимірювальних та калібрувальних
лабораторій; участь у проведенні аналізу причин, пов'язаних з порушенням
метрологічних норм і правил; участь у підготовці засобів вимірювальної техніки та
випробувального обладнання для робіт з підтвердження відповідності
продукції; організація проведення в установленому порядку метрологічної
атестації, повірки, калібрування і ремонту засобів вимірювальної
техніки, вимірювальних каналів вимірювальних інформаційних систем
та автоматизованих систем керування технологічними процесами; взаємодія з територіальними органами Держспоживстандарту
України; зберігання і підтримання на належному рівні еталонів,
комплексів повірочного та калібрувального обладнання; облік повірочних і калібрувальних тавр, забезпечення їх
зберігання та правильного використання; оцінювання метрологічних характеристик засобів вимірювальної
техніки; виконання вимірювань, пов'язаних з усуненням розбіжностей між
підрозділами, а також високоточних вимірювань, що потребують
застосування унікальних засобів вимірювальної техніки, відсутніх в
інших підрозділах; складання переліків засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають повірці, та їх погодження
з територіальними органами.
8.6 Метрологічна служба підприємства несе відповідальність за
виконання покладених на неї завдань з метрологічного забезпечення.
9 ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТРОЛОГІЧНОЇ
СЛУЖБИ МІНПРОМПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
9.1 Фінансування робіт з метрології проводиться відповідно до
статті 47 Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ) за такими напрямками: 1) кошти бюджету України, що виділяються на проведення робіт
у складі соціально-економічних і науково-технічних програм і
проектів; 2) кошти позабюджетного фонду Мінпромполітики, що виділяються
на виконання робіт, які включені в план робіт з метрології; 3) пайові кошти зацікавлених установ, організацій і
підприємств для фінансування робіт з метрології, проведення
науково-дослідних та інших робіт, які включені в плани робіт ГОМС
і БОМС, центрів ГССЗ; 4) кошти, які одержані організаціями за прямими договорами з
підприємствами за виконання робіт (послуг) з метрологічного
забезпечення на цих підприємствах.
9.2 Метрологічна служба Мінпромполітики, а також метрологічні
служби підприємств і організацій, що належать до сфери її
управління, які фінансуються з Державного бюджету України,
виконують всі роботи, пов'язані із забезпеченням єдності
вимірювань, за рахунок коштів Державного бюджету України, що
виділяються на їх утримання на відповідний рік, згідно з їх
розрахунками, а також коштів, одержаних за надання метрологічних
послуг.
9.3 Фінансування діяльності метрологічних служб інших
підприємств і організацій проводиться за рахунок коштів цих
підприємств і організацій.
ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління метрології
Держспоживстандарту України Р.А.Домницький
Заступник директора департаменту -
начальник управління
стандартизації, метрології та
якості Г.О.Душенко

Додаток А

СТРУКТУРА
метрологічної служби Мінпромполітики України
( va318581-05 )вгору