Про затвердження Положення про ТК 116
Держспоживстандарт України; Наказ, Положення, Перелік [...] від 03.09.2009314
Документ v0314609-09, поточна редакція — Прийняття від 03.09.2009

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
03.09.2009 N 314

Про затвердження Положення про ТК 116

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 )
та Типового положення про технічний комітет стандартизації,
затвердженого наказом Держстандарту України від 20.05.2002 N 298
( z0578-02 ), зареєстрованим у Мін'юсті 11.07.2002 за N 578/6866,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про технічний комітет стандартизації
116 "Вироби керамічні культурно-побутового і господарчого
призначення та технічного призначення для галузі легкої
промисловості" (далі - ТК 116), що додається.
2. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.) у
місячний термін довести цей наказ до відома ТК 116 та державного
підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості" (далі -
ДП "УкрНДНЦ") і забезпечити його розміщення на веб-порталі
Держспоживстандарту.
3. ДП "УкрНДНЦ" (Корчевна Л.О.) забезпечити опублікування
цього наказу у черговому виданні щомісячного інформаційного
покажчика "Стандарти".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Олійник Д.І.
Голова Л.В.Лосюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
технічного регулювання
та споживчої політики
03.09.2009 N 314

ПОЛОЖЕННЯ
про технічний комітет стандартизації ТК 116
"Вироби керамічні культурно-побутового
і господарчого призначення та технічного призначення
для галузі легкої промисловості"

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає функції, структуру та сферу
діяльності технічного комітету стандартизації ТК 116 "Вироби
керамічні культурно-побутового і господарчого призначення та
технічного призначення для галузі легкої промисловості" (далі -
ТК 116).
1.2. Положення застосовують центральні органи виконавчої
влади, суб'єкти господарювання та їх об'єднання, науково-технічні
та інженерні товариства (спілки), товариства (спілки) споживачів,
відповідні громадські організації, провідні науковці і фахівці,
які є членами ТК 116.
1.3. ТК 116 створено наказом Держстандарту України від
5 вересня 1996 р. N 363 "Про створення технічного комітету
стандартизації "Вироби керамічні культурно-побутового і
господарчого призначення та технічного призначення для галузі
легкої промисловості".
1.4. Положення про ТК 116 розроблено на основі Типового
положення про технічний комітет стандартизації, затвердженого
наказом Держстандарту України від 20.05.2002 р. N 298
( z0578-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11 липня 2002 р. за N 578/6866.
1.5. На ТК 116 покладено функції розроблення, розгляду та
погодження національних стандартів у закріпленій сфері діяльності,
участь у роботі споріднених ТК міжнародних та регіональних
організацій і формування позиції України щодо розроблюваних
нормативних документів цих організацій.
1.6. Організаційне забезпечення діяльності ТК 116
покладається на його секретаріат. Здійснення функцій секретаріату ТК 116 покладено на Державний
український науково-дослідний інститут фарфоро-фаянсової
промисловості (ДержУкрНДІФП) Міністерства промислової політики
України, що є юридичною особою і знаходиться за адресою: 08132, м. Вишневе, Київської обл. вул. Святошинська, 29,
тел/факс (044) 985 25 39, тел. 298 5 27 23,
E-mail ifp-d@bigmir.net.
1.7. ТК 116 не може мати на меті одержання прибутку від своєї
діяльності.
1.8. ТК 116 - це суб'єкт національної системи стандартизації,
який реалізує встановлені завдання державної політики в
закріпленій сфері діяльності та стосовно закріплених об'єктів
стандартизації.
1.9. ТК 116 діє згідно з законодавством України, керується
нормативно-правовими актами, які поширюються на цю діяльність,
стандартами національної системи стандартизації, нормативними та
організаційно-розпорядчими документами Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі -
Держспоживстандарт України) та цим Положенням.
1.10. Під час виконання робіт, пов'язаних з інформацією, що
містить державну таємницю та є власністю держави, посадові особи,
які входять до складу ТК 116, повинні дотримуватись вимог чинного
законодавства України щодо захисту державної таємниці.
2. Порядок створення та припинення
діяльності технічного комітету
2.1. ТК 116 створено з урахуванням принципу представництва
всіх заінтересованих сторін.
2.2. До роботи в ТК 116 залучаються на добровільних засадах
уповноважені представники органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх
об'єднань, науково-технічних та інженерних товариств (спілок),
товариств (спілок) споживачів, відповідних громадських
організацій, провідні науковці і фахівці.
2.3. ТК 116 не має власного бланку.
2.4. Пропозиції ТК 116 щодо зміни його керівного складу,
структури, сфери діяльності оформляються протоколом засідання
членів ТК 116 за установленою формою та подаються до
Держспоживстандарту України для прийняття рішення та видання ним
відповідних наказів.
2.5. Пропозиції щодо припинення діяльності ТК 116 можуть
вносити Держспоживстандарт України, зацікавлені центральні органи
виконавчої влади, члени ТК за таких умов: - у разі, якщо на засіданні ТК 116 2/3 його членів приймають
рішення про припинення діяльності ТК 116; - сфера діяльності ТК 116 і об'єкти стандартизації втратили
актуальність; - діяльність ТК 116 не дає задовільних результатів і не має
зацікавлених користувачів у роботах ТК 116 або ТК 116 фактично не
виконує робіт; - існує нагальна потреба вдосконалити систему ТК 116 та
оптимізувати сферу його діяльності. Всі засідання членів ТК 116 оформляються протоколами за
установленою формою.
2.6. Стосовно припинення діяльності ТК 116 Держспоживстандарт
України видає відповідний наказ.
2.7. Інформацію про ТК 116 та його секретаріат, а також
зміни, що стосуються ТК 116, публікують в офіційних виданнях
Держспоживстандарту України.
3. Членство в технічному комітеті,
його структура і склад
3.1. Членство в ТК 116 може бути колективне та індивідуальне. Колективні члени беруть участь у роботі комітету через своїх
уповноважених представників, які діють від їх імені. Індивідуальними членами ТК 116 можуть бути провідні вчені та
фахівці, які бажають брати участь у роботі комітету та діють від
свого імені.
3.2. Рішення щодо прийняття в члени ТК 116 приймають на
засіданні ТК 116 згідно з заявою, поданою в ТК 116, та
повідомляють про це рішення Держспоживстандарт. До складу ТК 116
входять голова, його заступники, відповідальний секретар та члени
ТК 116. Перелік організацій - колективних членів ТК 116 та їхніх
повноважних представників наведено у додатку 1.
3.3. Підкомітети (ПК) і робочі групи (РГ) формують на
засіданнях ТК 116. Структуру та склад ПК та РГ приймає і схвалює
голова ТК 116. Структуру ТК 116 наведено у додатку 2.
3.4. До складу РГ голова ТК 116 (ПК) може запрошувати
провідних спеціалістів та вчених заінтересованих підприємств
(організацій) - замовників, розробників, виробників продукції,
органів і організацій із стандартизації, метрології і
сертифікації, громадських організацій споживачів,
науково-технічних та інженерних товариств.
3.5. Для проведення робіт стосовно взаємопов'язаних з іншими
технічними комітетами об'єктів стандартизації ТК 116 (ПК) може
формувати спільні РГ із представників двох або більше
заінтересованих ТК (ПК, РГ), а також залучати фахівців з інших
організацій.
3.6. Порядок взаємодії ТК 116 з ПК та РГ, які входять до його
складу, визначають у Положенні про ТК 116. Експертів РГ призначають із складу провідних спеціалістів та
вчених заінтересованих підприємств замовників, розробників,
виробників продукції. ПК та РГ повинні підтримувати зв'язок з членами та
організаціями, що входять до складу ТК 116 для інформування їх про
хід роботи. ПК та РГ повинні звітувати перед ТК 116 про виконання
поставлених завдань.
3.7 За невиконання обов'язків, передбачених у цьому
Положенні, члена ТК 116 можна вивести зі складу комітету. Рішення
про це ухвалюють на засіданні членів ТК 116, якщо за нього
проголосували не менше 2/3 його членів.
4. Основні напрями діяльності технічного комітету
4.1. У сфері стандартизації ТК 116 організовує та здійснює
такі роботи: - розробляє, розглядає і погоджує проекти національних (ДСТУ)
і міждержавних (ГОСТ) стандартів; - переглядає і перевіряє стандарти, готує зміни до них і
пропозиції щодо скасування ДСТУ та ГОСТ, а також, за дорученням
Держспоживстандарту України, готує пропозиції для голосування щодо
проектів міжнародних і регіональних стандартів; - сприяє застосуванню національних стандартів інших країн, як
національних стандартів України; - розробляє національні і міждержавні стандарти,
гармонізовані з міжнародними і регіональними; - визначає пріоритетність прямого впровадження в Україні
міжнародних та регіональних стандартів; - співпрацює з такими ТК в суміжних сферах діяльності: ТК 125 "Легка промисловість"; ТК 102 "Скло та вироби з нього"; - співпрацює з підприємствами (організаціями) - користувачами
стандартів, зокрема з об'єднаннями споживачів, випробувальними
центрами (лабораторіями) і органами сертифікації, іншими
заінтересованими сторонами; - розробляє частину програми робіт із стандартизації за
закріпленими об'єктами стандартизації або сферами діяльності; - розглядає пропозиції щодо внесення змін до чинних НД або їх
перегляд чи скасування.
4.2. Взаємовідносини ТК 116 із суб'єктами господарювання,
органами державної влади та громадськими організаціями регулюються
на підставі договорів (контрактів) і угод про співробітництво, що
укладаються з організацією, яка уповноважена на здійснення функцій
секретаріату, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
4.3. Бюджетне фінансування робіт із стандартизації
забороняється використовувати на інші потреби.
4.4. ТК 116 створює і веде фонди НД та нормативно-правових
актів для забезпечення своєї діяльності.
4.5. ТК 116 надає науково-методичну і консультативну допомогу
іншим суб'єктам стандартизації та користувачам стандартів,
споживачам за погодженими з ними умовами.
4.6. ТК 116, за наявності замовлення, організовує виконання
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, щоб виявити
потреби в розробленні нових вимог до об'єктів стандартизації та
розвитку стандартизації в закріпленій за ним сфері діяльності.
4.7. ТК 116 готує пропозиції щодо виконавців робіт у
закріпленій сфері діяльності за конкретними робочими темами та
пропонує їх замовникові робіт, організовує технічний нагляд за
розробленням цих тем, надає організаційно-методичну допомогу
виконавцю.
4.8. ТК 116 організовує та проводить семінари,
науково-практичні конференції.
4.9. ТК 116 може видавати і розповсюджувати власні
інформаційні матеріали та документи, що стосуються його
діяльності, у друкованих і електронних засобах масової інформації.
5. Повноваження голови, відповідального секретаря
і членів технічного комітету
5.1. Голова ТК 116 виконує такі функції: - розробляє технічну політику діяльності ТК 116 відповідно до
мети та завдань стандартизації; - організовує та керує роботами ТК 116; - проводить робочі засідання ТК 116; - готує документи й матеріали щодо діяльності ТК 116 для
розгляду Держспоживстандартом України; - залучає експертів і фахівців з інших організацій для роботи
в ТК 116 (ПК, РГ).
5.2. Заступник голови ТК 116 виконує делеговані головою
ТК 116 функції, а також функції голови за його відсутності.
5.3. Секретаріат ТК 116 виконує такі функції: - готує і забезпечує проведення засідань ТК 116; - координує роботу ПК і РГ, що входять до складу ТК 116; - готує плани робіт ТК 116 і його робочих органів (ПК і РГ); - контролює виконання планів та програм робіт; - оформлює рішення ТК 116 і проекти НД; - організує розгляд документів ТК 116 заінтересованими
організаціями; - забезпечує розгляд надісланих до ТК 116 матеріалів і
проектів документів; - веде листування з організаціями, реєстрацію і облік
документів; - веде облік фактичних витрат на виконання робіт із
стандартизації та контролює цільове використання коштів. Відповідальний секретар ТК 116 керує роботою секретаріату
ТК 116.
5.4. За невиконання своїх функціональних обов'язків або за
порушення вимог цього Положення голову ТК 116, його заступника або
відповідального секретаря звільняють від виконання покладених на
них функцій відповідним наказом Держспоживстандарту України.
Пропозиції з цього питання можуть ухвалити члени ТК 116 більшістю
голосів на засіданні комітету.
5.5. Керівники ПК і РГ керують і безпосередньо беруть участь
у виконанні конкретних завдань ПК і РГ.
5.6. Фахівці, яких залучають до роботи в ПК, РГ, розробляють
конкретні документи згідно з планом роботи, беруть участь у роботі
інших комітетів за суміжними сферами діяльності, готують відгуки
на проекти документів, які надходять до ТК 116, тощо.
5.7. Члени ТК 116 зобов'язані: - брати постійну участь у роботі ТК 116 і його засіданнях; - відповідно до напрямів діяльності і функцій ТК 116
забезпечувати належне виконання покладених на них обов'язків; - голосувати в установлені строки для ухвалення рішень щодо
проектів документів, які розробляє ТК 116; - своєчасно повідомляти через секретаріат голову ТК 116 про
можливі зміни умов і порядку своєї роботи в ТК 116, а також їх
причини.
5.8. Члени ТК 116 мають право: - одержувати всю необхідну інформацію, що стосується
діяльності ТК 116; - вносити пропозиції щодо нових робочих тем і проектів,
удосконалення діяльності ТК 116 і усунення недоліків у його
роботі, а також вимагати їх розгляду; - за погодженням з головою ТК 116 друкувати результати
досліджень, виконаних у межах діяльності ТК 116; - вийти зі складу ТК 116, повідомивши про це керівництво
ТК 116 не пізніше, ніж за два місяці до моменту виходу; - подавати апеляції з приводу діяльності ТК 116 до
Держспоживстандарту України; - представляти інтереси ТК 116 в інших ТК, органах і
організаціях за дорученням голови ТК 116.
6. Правила виконання робіт та звітування
6.1. ТК 116 під час виконання робіт та розглядання будь-яких
питань повинен забезпечувати виконання основних принципів
державної політики у сфері стандартизації, неупередженість щодо
приймання рішень та керуватись суспільними інтересами.
6.2. Роботи за напрямами діяльності ТК 116 згідно з
розділом 4 цього Положення виконують відповідно до вимог
нормативно-правових актів та основоположних нормативних документів
національної стандартизації.
6.3. ТК 116 планує роботи на засадах перспективного, річного
та поточного планування із забезпеченням комплексності,
системності та з обов'язковим урахуванням робіт, передбачених
програмою робіт із стандартизації.
6.4. ТК 116 готує до прийняття міжнародні та регіональні
стандарти, розробляє (переглядає) національні стандарти і готує
зміни до них, перевіряє стандарти, розробляє пропозиції щодо
скасування стандартів та готує технічні звіти відповідно до вимог
стандартів національної системи стандартизації. Результати перевірення враховують при формуванні плану робіт
ТК 116.
6.5. Роботи з міжнародної та регіональної стандартизації
ТК 116 виконує згідно з положеннями документів міжнародних і
регіональних органів стандартизації.
6.6. У разі посилання на стандарт чи його застосування у
технічному регламенті або в іншому нормативно-правовому акті,
ТК 116 повинен забезпечити відповідність положень стандарту
вимогам технічного регламенту або акта та відстежувати цю
відповідність, якщо внесені зміни до технічного регламенту чи
нормативно-правового акта.
6.7. ТК 116 повинен готувати повідомлення (нотифікації) та
коментарі торговим партнерам України згідно з вимогами Угод
Світової організації торгівлі за процедурою діяльності
національного інформаційного центру ISONET WTO.
6.8. ТК 116 до 25 грудня подає до Держспоживстандарту України
щорічний звіт стосовно своєї діяльності, який складає секретаріат
ТК 116. 6.8.1. Щорічний звіт повинен містити таке: 1) позначення, назву ТК 116, дату створення; 2) реквізити ТК 116: поштову адресу, телефон, факс,
електронну пошту, WEB-сайт; 3) сферу діяльності згідно з наказом про створення ТК 116
(також зазначити коди за ДК 004, які охоплює сфера діяльності чи
встановлені наказом); 4) юридичний статус організації, що здійснює функції
секретаріату; 5) оновлений склад та структуру ТК 116 (голова ТК 116,
заступник голови ТК 116, відповідальний секретар, члени ТК 116 із
зазначенням посад, наукових ступенів та вчених звань голови,
заступника голови та секретаря, назви підкомітетів, робочих груп),
якщо протягом року відбулися зміни (або зазначити, що змін немає); 6) кількість організацій - членів ТК 116, індивідуальних
членів; 7) відомості стосовно залучення членів ТК 116 до виконання
робіт, закріплених за ТК 116; 8) інформацію щодо проведених погоджувальних нарад і
семінарів; 9) кількість розроблених стандартів, змін та інших
нормативних документів (надати позначення, назву, відокремити
гармонізовані стандарти); 10) кількість розглянутих проектів стандартів та змін; 11) кількість тем у програмі робіт із стандартизації (всього,
ДСТУ, ГОСТ, відокремити проекти, що передбачають гармонізацію з
міжнародними чи європейськими стандартами); 12) відповідність ТК 116 технічним комітетам міжнародних,
регіональних організацій, участь у роботі міжнародних та
регіональних організацій із стандартизації із зазначенням форми
участі (активні члени (Р) чи спостерігачі (О)), номерів і назв ТК
(МТК), організацій із стандартизації (ISO, IEC, CEN, CENELEC, МДР)
та результатів роботи.
Примітка. Надають також інформацію щодо участі в інших
організаціях, які розробляють нормативні документи, наприклад:
Комісія Codex Alimentarius - (CAC), міжнародна організація
цивільної авіації (ІСАО), Міжнародний Союз телекомунікацій -
(ITU);
13) співпраця та взаємодія з іншими ТК України; 14) аналіз чинних міжнародних та європейських стандартів (у
сфері діяльності ТК 116), щоб визначити їх пріоритетність для
першочергового впровадження цих стандартів в Україні; 15) інші дані щодо діяльності ТК 116; 16) перспективні напрями діяльності ТК 116; 17) рекомендації щодо удосконалення діяльності ТК 116 та
наявні проблеми. 6.8.2. У щорічному звіті інформацію треба надавати за всіма
пунктами і нумерація складників звіту має відповідати нумерації
Типового положення. 6.8.3. Звіт підписує голова та відповідальний секретар
ТК 116.
Голова ТК 116 К.Г.Давидян

Додаток 1
до п. 3.2 Положення
про ТК 116

ПЕРЕЛІК
організацій - колективних членів ТК 116
"Вироби керамічні культурно-побутового
і господарчого призначення та технічного
призначення для галузі легкої промисловості"
та їхніх повноважних представників

------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва організації | Адреса | Повноважний представник |Примітка| |з/п| |організації - | організації - члена ТК | | | | | члена ТК | (П.І.Б., посада, вчений | | | | | |ступінь та звання, телефон | | | | | | (службовий, домашній) | | |---+---------------------------+--------------+---------------------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+---------------------------+--------------+---------------------------+--------| | 1 |Державний Український |08132, |Давидян Карен Генріхович, | | | |науково-дослідний інститут |м. Вишневе |директор ДержУкрНДІФП, | | | |фарфоро-фаянсової |Київської |канд. техн. наук, ст. наук.| | | |промисловості Міністерства |обл., вул. |співробітник, | | | |промислової політики |Святошинська, |тел. 8-044-98-5-25-39 | | | |України |29 |Степанова Людмила | | | | | |Миколаївна, | | | | | |зав. випробувальної | | | | | |лабораторії технології | | | | | |керамічних барвників, | | | | | |деколі та фізико-хімічних | | | | | |досліджень, | | | | | |тел. 8-044-98-5-27-23 | | | | | |Кукушкіна Галина | | | | | |Миколаївна, | | | | | |ст. наук. співробітник, | | | | | |тел. 8-044-98-5-27-23 | | | | | |Кулик Тетяна Анатоліївна, | | | | | |зав. сектором, | | | | | |тел. 8-044-98-5-27-23 | | | | | |Поліщук Тетяна Василівна, | | | | | |інженер 1 категорії, | | | | | |тел. 8-044-98-5-27-23 | | | | | |Кузьменко Тамара | | | | | |Григорівна, | | | | | |вчений секретар, | | | | | |тел. 8-044-98-5-16-32 | | | | | |Коваленко Юлія Григорівна, | | | | | |ст. наук. співробітник, | | | | | |тел. 8-044-98-5-16-32 | | | | | |Троянська Світлана | | | | | |Василівна, | | | | | |зав. сектором, | | | | | |тел. 8-044-98-5-28-05 | | | | | |Згода Наталія Петрівна, | | | | | |провідний інженер, | | | | | |тел. 8-044-98-5-28-05 | | | | | |Дунаєвський Олег Маркович, | | | | | |зав. сектором, | | | | | |тел. 8-044-98-5-04-29 | | |---+---------------------------+--------------+---------------------------+--------| | 2 |Департамент науково- |м. Київ, вул. |Душенко Галина | | | |технічного та інноваційно- |Сурікова, 3 |Олександрівна, | | | |інвестиційного забезпечення| |заступник директора | | | |Міністерства промислової | |департаменту - начальник | | | |політики України | |відділу технічного | | | | | |регулювання, метрології та | | | | | |якості, | | | | | |тел. 8-044-246-30-11 | | |---+---------------------------+--------------+---------------------------+--------| | 3 |Національний технічний |м. Київ, |Іванюк Олена Володимирівна,| | | |університет України |пр. Перемоги, |доцент кафедри загальної і | | | |"Київський політехнічний |39 |неорганічної хімії ХТФ НТУУ| | | |інститут", Міністерство | |КПІ, канд. техн. наук | | | |освіти та науки | |тел. 8-044-454-97-94 | | |---+---------------------------+--------------+---------------------------+--------| | 4 |Державний комітет України з|03680 |Земцева Валентина | | | |питань технічного |м. Київ, |Михайлівна, | | | |регулювання та споживчої |вул. Горького,|головний спеціаліст відділу| | | |політики |174 |стандартизації Департаменту| | | | | |технічного регулювання, | | | | | |стандартизації та | | | | | |метрології | | | | | |тел. 8-044-528-54-88 | | |---+---------------------------+--------------+---------------------------+--------| | 5 |ДП "Кам'янобрідський фаянс"|смт Кам'яний |Красовський Віктор | | | |ТОВ "Поліський фаянс" |Брід |Борисович, | | | | |Баранівського |директор | | | | |району |ДП "Кам'янобрідський фаянс"| | | | |Житомирської |ТОВ "Поліський фаянс" | | | | |обл., |тел. 8-041-44-7-11-24 | | | | |вул. Кірова, 5| | | |---+---------------------------+--------------+---------------------------+--------| | 6 |ТОВ "Корал" Довбиський |смт Довбиш, |Коритко Світлана Федорівна,| | | |фарфоровий завод" |Житомирської |заступник директора | | | | |обл., |ТОВ "Корал" Довбиський | | | | |вул. Щорса, 1 |фарфоровий завод", | | | | | |тел. 8-041-44-5-10-06 | | |---+---------------------------+--------------+---------------------------+--------| | 7 |ДП |м. Житомир, |Бойко Юрій Васильович, | | | |"Житомирстандартметрологія"|вул. Ново- |провідний інженер відділу | | | | |Сінна, 24 |сертифікації ДП | | | | | |"Житомирстандартметрологія"| | | | | |тел. 8-041-22-5-43-89 | | -------------------------------------------------------------------------------------
Голова ТК 116 К.Г.Давидян

Додаток 2
до п. 3.3 Положення
про ТК 116

СТРУКТУРА
ТК 116 "Вироби керамічні культурно-побутового
і господарчого призначення та технічного
призначення для галузі легкої промисловості"

------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва ПК | Організація, | Голова ПК, |Відповідні| Об'єкти | |з/п| | яка здійснює | адреса, | ТК і ПК |стандартизації та | | | | функції | телефон | ISO/IEC, |їх коди згідно з | | | | секретаріату | | CEN, | ДК 004 | | | | | | CENELEC, | ( va301609-08 ) | | | | | | МДР | | |---+---------------+---------------+-----------------+----------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+---------------+---------------+-----------------+----------+------------------| | 1 |ПК-1 "Сировинні|Державний |Кузьменко Тамара | - |Вироби із | | |матеріали для |Український |Григорівна | |фарфору, фаянсу, | | |керамічної |науково- |08132, | |майоліки та | | |промисловості |дослідний |м. Вишневе, | |іншої кераміки, | | |та вироби із |інститут |Київська обл., | |глазурі і фріти. | | |керамічних |фарфоро- |вул. | |81.060, | | |мас" |фаянсової |Святошинська, 29 | |81.060.01, | | | |промисловості |тел. | |81.060.10, | | | |(ДержУкрНДІФП) |8-044-98-5-16-32 | |81.060.20, | | | | | | |81.020, | | | | | | |81.100 | | | | | | |( va301609-08 ) | | | | | | |Сировина для | | | | | | |вироблення різних | | | | | | |видів кераміки, | | | | | | |керамічних фарб, | | | | | | |вогнетривів, | | | | | | |різних видів | | | | | | |форм, форми | | | | | | |гіпсові, | | | | | | |поліхлорвінілові, | | | | | | |керамічні, | | | | | | |органосилікатні | | | | | | |молольні тіла та | | | | | | |інші | | | | | | |81.080, | | | | | | |87.060, | | | | | | |81.060.10 | | | | | | |( va301609-08 ) | | | | | | |Технологічні | | | | | | |процеси при | | | | | | |виробництві | | | | | | |кераміки, | | | | | | |вогнетривів і | | | | | | |скла. | | | | | | |81.020, | | | | | | |81.060 | | | | | | |( va301609-08 ) | |---+---------------+---------------+-----------------+----------+------------------| | 2 |ПК-2 "Керамічні|ДержУкрНДІФП |Кукушкіна Галина | - |Пігменти, флюси, | | |фарби, | |Миколаївна | |емалі, керамічні | | |декалькоманія" | |08132, | |фарби надглазурні | | | | |м. Вишневе, | |та підглазурні, | | | | |Київська обл., | |декалькоманія, | | | | |вул. | |81.020, | | | | |Святошинська, 29 | |81.060.10, | | | | |тел. | |87.060, | | | | |8-044-98-5-27-23 | |87.060.01, | | | | | | |87.060.10 | | | | | | |( va301609-08 ) | |---+---------------+---------------+-----------------+----------+------------------| | 3 |ПК-3 |ДержУкрНДІФП |Троянська | - |Вироби | | |"Вогнетриви для| |Світлана | |вогнетривкі, що | | |керамічної та | |Василівна | |використовуються | | |скляної | |08132, | |при виготовленні | | |промисловості" | |м. Вишневе, | |скла та кераміки, | | | | |Київська обл., | |81.080 | | | | |вул. | |( va301609-08 ) | | | | |Святошинська, 29 | | | | | | |тел. | | | | | | |8-044-98-5-28-05 | | | |---+---------------+---------------+-----------------+----------+------------------| | 4 |ПК-4 "Фізико- |ДержУкрНДІФП |Степанова | - |Фізико-хімічні | | |хімічні | |Людмила | |методи | | |випробування | |Миколаївна | |випробувань | | |керамічних | |08132, | |виробів з | | |виробів" | |м. Вишневе, | |фарфору, фаянсу, | | | | |Київська обл., | |майоліки та | | | | |вул. | |іншої кераміки, | | | | |Святошинська, 29,| |глазурі і фріти. | | | | |тел. | |81.060.10, | | | | |8-044-98-5-27-23 | |81.080 | | | | | | |( va301609-08 ) | -------------------------------------------------------------------------------------
Голова ТК 116 К.Г.Давидянвгору