Документ v0313730-14, поточна редакція — Прийняття від 21.08.2014

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.08.2014  № 313

Про внесення змін до Положення про Сектор запобігання і протидії корупції Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до пункту 8 та підпункту 12 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 року № 295) НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про Сектор запобігання і протидії корупції Міністерства аграрної політики та продовольства України, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 лютого 2013 року № 95, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сеня О.В.

Міністр

І.О. Швайка
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
13.01.2013  № 95
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
21.08.2014 № 313)

ПОЛОЖЕННЯ
про Сектор запобігання і протидії корупції Міністерства аграрної політики та продовольства України

I. Загальні положення

1.1. Сектор запобігання і протидії корупції (далі - Сектор) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство).

Сектор є уповноваженим підрозділом апарату Міністерства з питань запобігання та виявлення корупції.

1.2. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, Типовим положенням про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706, наказами Міністерства, цим Положенням, іншими актами законодавства.

1.3. Сектор очолює завідувач, який підпорядковується безпосередньо Міністру аграрної політики та продовольства України (далі - Міністр) і несе перед ним відповідальність за виконання покладених на Сектор завдань та функцій.

1.4. Завідувач Сектору підзвітний і підконтрольний Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики, якщо інше не передбачено законом.

1.5. Сектор організовує свою роботу згідно з планами, які затверджуються Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, у взаємодії з іншими структурними підрозділами апарату Міністерства.

1.6. Діловодство, фінансування, матеріально-технічне та інше забезпечення Сектору здійснюється в порядку, установленому відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.

II. Основні завдання Сектору

2.1. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції.

2.2. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

2.3. Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері.

2.4. Проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції.

2.5. Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю.

2.6. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

2.7. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

III. Функції Сектору

3.1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Бере участь у запобіганні, виявленні, а в установлених законом випадках - у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, а також в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, у міжнародному співробітництві в цій сфері.

3.1.2. Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням структурними підрозділами Міністерства.

3.1.3. Надає іншим структурним підрозділам Міністерства, окремим працівникам Міністерства роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

3.1.4. Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності працівників Міністерства, вносить Міністру пропозиції щодо усунення таких ризиків.

3.1.5. Надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій.

3.1.6. У разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб'єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації.

3.1.7. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками Міністерства, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти Міністра (заступника Міністра - керівника апарату), а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

3.1.8. Веде облік працівників Міністерства, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

3.1.9. Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

3.1.10. Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Міністерства до вчинення корупційних правопорушень.

3.1.11. Повідомляє у письмовій формі Міністру, Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики та спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами Міністерства.

3.2. Працівники Сектору проводять або беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в Міністерстві з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

3.3. Працівники Сектору можуть залучатися до проведення:

3.3.1. Експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Міністерством, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

3.3.2. Внутрішнього аудиту Міністерства в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

3.4. Втручання у діяльність Сектору під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на Сектор обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

IV. Права Сектору

4.1. Сектор має право:

4.1.1. Отримувати від інших структурних підрозділів Міністерства інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю.

4.1.2. Отримувати від працівників Міністерства усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

4.1.3. Ініціювати перед Міністром (заступником Міністра - керівником апарату) питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Сектор завдань.

4.1.4. Інформувати Міністра в разі покладення на Сектор виконання завдань, що не належать до його компетенції, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають документи, інші матеріали, необхідні для виконання поставлених перед Сектором завдань і функцій.

4.1.5. Залучати за згодою керівника іншого структурного підрозділу Міністерства відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться Сектором відповідно до покладених на нього завдань.

4.1.6. Скликати та проводити наради і семінари з питань, що належать до компетенції Сектору.

4.1.7. Розробляти проекти наказів у межах компетенції Сектору.

4.1.8. Брати участь у засіданнях колегії Міністерства, інших дорадчих і колегіальних органів Міністерства в разі розгляду на них питань, що належать до компетенції Сектору.

4.1.9. Здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

4.2. Працівники Сектору під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій Міністерства, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

V. Склад Сектору

5.1. Чисельність і штатний розпис Сектору затверджуються Міністром за поданням завідувача Сектору в установленому порядку.

5.2. Працівники Сектору призначаються та звільняються з посад у встановленому законодавством порядку.

5.3. Працівники Сектору здійснюють свої повноваження відповідно до законодавства з питань запобігання і протидії корупції та виконують свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями, які затверджуються завідувачем Сектору.

VI. Завідувач Сектору

6.1. На посаду завідувача Сектору призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста чи в інших сферах управління не менше трьох років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

6.2. Завідувач Сектору призначається на посаду та звільняється з посади наказом Міністра за погодженням з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, якщо інше не встановлено законом.

6.3. Завідувач Сектору виконує такі обов'язки:

6.3.1. Організовує роботу, здійснює загальне керівництво діяльністю Сектору, забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій, несе персональну відповідальність за його діяльність.

6.3.2. Забезпечує добір, розстановку, професійну підготовку працівників Сектору, контролює дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку і виконавської дисципліни.

6.3.3. Визначає та розподіляє обов'язки між працівниками Сектору, затверджує їх посадові інструкції.

6.3.4. Забезпечує дотримання працівниками Сектору вимог законодавства України з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції, вживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

6.3.5. Забезпечує захист державної таємниці відповідно до напрямів діяльності Сектору та згідно із законодавством.

6.3.6. Погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву Сектору.

6.3.7. Складає план роботи Сектору, подає його на затвердження Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики та звітує перед ним про виконання плану.

6.3.8. Координує діяльність та надає методичну допомогу уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

6.3.9. Погоджує в установленому порядку кандидатури на призначення на посаду керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

6.3.10. Здійснює експертизу проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Міністерством, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

6.4. Завідувач Сектору має право:

6.4.1. Вносити Міністру або заступнику Міністра - керівнику апарату, відповідно до законодавства про державну службу подання щодо заохочень, присвоєння рангів та накладення дисциплінарних стягнень працівникам Сектору.

6.4.2. Вносити Міністру або заступнику Міністра - керівнику апарату пропозиції щодо встановлення працівникам Сектору посадових окладів у межах їх мінімальних і максимальних розмірів, а також відповідних надбавок і доплати.

Клопотати про надання відпусток працівникам Сектору відповідно до законодавства та відомчих нормативно-правових актів.

6.4.3. Організовувати перевірки дотримання законодавства з питань запобігання і протидії корупції та врегулювання конфлікту структурними підрозділами Міністерства, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління.

6.4.4. Вимагати від керівників структурних підрозділів Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Сектор завдань і функцій.

6.4.5. Інформувати Міністра в разі покладення на Сектор виконання завдань, що не належать до його компетенції, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають документи, інші матеріали, необхідні для виконання поставлених перед Сектором завдань і покладених на нього функцій.

6.4.6. Залучати за згодою керівника іншого структурного підрозділу Міністерства відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться Сектором відповідно до покладених на нього завдань.

6.4.7. Брати участь у засіданнях колегії Міністерства, інших дорадчих і колегіальних органів Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, у разі розгляду на них питань, що належать до компетенції Сектору.

6.5. Вимоги, завдання та доручення завідувача Сектору, надані в межах компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Сектору.

6.6. У разі відсутності завідувача Сектору його обов'язки виконує головний спеціаліст.

VII. Взаємодія (службові зв'язки) Сектору з іншими структурними підрозділами

7.1. Сектор взаємодіє з іншими структурними підрозділами Міністерства в межах функціональних повноважень з питань:

7.1.1. Розроблення та здійснення контролю за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням.

7.1.2. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

7.1.3. Проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції.

7.1.4. Надання допомоги в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Завідувач
Сектору запобігання
і протидії корупціїС.В. Дроздов

{Текст взято з сайту Мінагрополітики України http://www.minagro.gov.ua}вгору