Документ v0313729-17, поточна редакція — Редакція від 19.06.2017, підстава - v0872729-17

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.02.2017  № 313

Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2017 рік

{Із змінами, внесеними згідно з  Наказом Міністерства освіти і науки
№ 872 від 19.06.2017}

На виконання вимог законів України "Про запобігання корупції" та "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Антикорупційну програму Міністерства освіти і науки України на 2017 рік (далі - Програма), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів забезпечити в межах компетенції виконання Програми.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гребу Р.В.

Міністр

Л.М. Гриневич


ПОГОДЖЕНО
Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції
від ____________ № ____________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
27.02.2017  № 313

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Міністерства освіти і науки України на 2017 рік

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері освіти і науки, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Міністерство освіти і науки України (далі - МОН) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов'язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Антикорупційна програма МОН на 2017 рік розроблена відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", розділу III Закону України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки", підпункту "б" пункту 14 розділу II Завдань і заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265.

Метою Антикорупційної програми МОН є забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства; реалізація завдань і заходів, визначених згаданими програмними антикорупційними актами; визначення корупціогенних ризиків та зменшення їхнього впливу на діяльність МОН; створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; зниження рівня корупційних ризиків у роботі МОН, навчальних закладах, підприємствах, установах та організаціях, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, що входять до сфери управління МОН.

Загальна політика МОН щодо запобігання корупції у сфері освіти і науки ґрунтується на необхідності забезпечення доброчесності персоналу МОН, вищих, професійно-технічних навчальних закладів та підприємств, що входять до сфери управління МОН, забезпечення прозорості діяльності МОН, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, що входять до сфери управління МОН, ефективного управління бюджетними ресурсами сфери освіти і науки; доведення до громадськості об'єктивної і достовірної інформації про діяльність МОН, що зміцнює довіру до держави та її політики в цілому; забезпечення механізму ефективної взаємодії з громадянами; одержання громадської підтримки під час реалізації антикорупційних заходів.

Виконання Антикорупційної програми МОН здійснюється шляхом реалізації Плану виконання Антикорупційної програми МОН на 2017 рік, до якого включаються заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, що додається.

Крім цього, План виконання Антикорупційної програми МОН на 2017 рік включає інформацію про стан виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності МОН, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

На виконання Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки" та Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 31.01.2016 № 146 "Про проведення оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України" та від 15.02.2017 № 230 "Про затвердження складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України" оцінка корупційних ризиків у діяльності МОН здійснюється Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України (далі - Комісія).

За результатами оцінки корупційних ризиків у Міністерстві освіти і науки України Комісія готує звіт, який містить ідентифіковані корупційні ризики, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією; пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України є складовою Антикорупційної програми МОН.

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

З метою забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства освіти і науки України відповідно до завдань, визначених пунктом 4 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706, надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, проводить організаційну та роз'яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції.

Також уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства освіти і науки України надається допомога в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом здійснення особистих консультацій та проведення обговорень (нарад, семінарів) у разі необхідності.

Крім того, Департаментом кадрового забезпечення регулярно відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації державних службовців проводиться організаційна робота із забезпечення проведення навчань з питань підвищення кваліфікації працівників Міністерства освіти і науки України, в тому числі, з питань, пов'язаних із запобіганням корупції, які організовує Національне агентство України з питань державної служби відповідно до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції, затвердженого наказом Нацдержслужби від 27 березня 2014 року № 40, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 травня 2014 року за № 475/25252.

У разі організації Національним агентством України з питань державної служби, Національним агентством з питань запобігання корупції чи Міністерством юстиції України навчальних заходів, що стосуються запобігання і протидії корупції (круглих столів, нарад, семінарів, тренінгів тощо) Міністерство освіти і науки України забезпечує участь працівників у таких навчаннях.

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми

Відповідно до Додатка 2 до Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265, щороку до 1 березня центральними органами виконавчої влади має бути затверджено Антикорупційну програму. Абзацом шостим частини першої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" встановлено необхідність погодження Антикорупційних програм Національним агентством з питань запобігання корупції. У зв'язку з цим Антикорупційна програма Міністерства освіти і науки України підлягає щорічному перегляду на відповідність чинному законодавству України та засадам державної антикорупційної політики, методичним рекомендаціям Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції та з урахуванням результатів реалізації визначених Антикорупційною програмою заходів.

Контроль за станом виконання Антикорупційної програми МОН відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 31.01.2016 № 146 "Про проведення оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України" та від 15.02.2017 № 230 "Про затвердження складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України" здійснюється Комісією.

До складу Комісії включаються керівники структурних підрозділів МОН, які володіють знаннями про особливості організаційно-управлінської діяльності МОН (в тому числі представники служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичної служб, структурного підрозділу внутрішнього аудиту), уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції МОН. У разі необхідності до складу Комісії можуть залучатися представники громадськості та експерти (за згодою).

Комісія є постійно діючим колегіальним органом, який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про запобігання корупції", Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Положенням про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 31.01.2016 № 146 "Про проведення оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України", та іншими нормативно-правовими актами.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань координує виконання щорічної антикорупційної програми МОН; не рідше ніж один раз на півріччя проводить моніторинг виконання антикорупційної програми МОН; не рідше ніж один раз на півріччя здійснює оцінку ефективності виконання антикорупційної програми МОН; готує, у разі необхідності, пропозиції щодо здійснення в установленому порядку коригування антикорупційної програми МОН.

Крім цього, пунктом 7 частини першої статті 11 Закону України "Про запобігання корупції" передбачено, що до повноважень Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції належать, зокрема, координація та надання методичної допомоги щодо виявлення державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних ризиків у своїй діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення, у тому числі підготовки та виконання антикорупційних програм. До того ж Національне агентство з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до пункту 11 частини першої статті 11 Закону України "Про запобігання корупції" має право затверджувати методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, проводити аналіз антикорупційних програм органів влади та надавати обов'язкові для розгляду пропозиції до таких програм.

Таким чином, Антикорупційна програма Міністерства освіти і науки України підлягає перегляду також у випадку надання Національним агентством з питань запобігання та виявлення корупції обов'язкових до розгляду пропозицій до Антикорупційної програми.

{Розділ V виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 872 від 19.06.2017}

Директор департаменту
правового забезпечення


М.М. Ярмистий


Додаток
до Антикорупційної програми
Міністерства освіти і науки
України на 2017 рік,
затвердженої наказом Міністерства
освіти і науки України
27.02.2017 № 313

ПЛАН
виконання Антикорупційної програми МОН на 2017 рік

Найменування та зміст заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Стан виконання

I. ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ
Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 265

1.1.

Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах (підпункт 5 пункту 8 Розділу II Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265)

Департамент правового забезпечення,
департамент вищої освіти,
департамент професійної освіти

Упродовж року

1.2.

Забезпечення затвердження антикорупційних програм у центральних та місцевих органах виконавчої влади (підпункт 1 пункту 14 розділу II Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265)

Структурні підрозділи МОН

Щороку до 1 березня

II. ІНШІ СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА ПОВ'ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ЗАХОДИ

II.1. Заходи, спрямовані на затвердження та оприлюднення Антикорупційної програми МОН

II.1.1.

Забезпечення подання Антикорупційної програми МОН на виконання вимог абзацу шостого частини першої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" на погодження Національним агентством з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Національне агентство)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,
департамент правового забезпечення

Упродовж 7 днів після затвердження Антикорупційної програми МОН

II.1.2.

Розміщення на офіційному веб-сайті МОН у розділі "Запобігання та протидія корупції" Антикорупційної програми МОН

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,
управління адміністративно-господарського та організаційного забезпечення

Упродовж 7 днів після погодження Антикорупційної програми МОН Національним агентством

II. 1.3

Інформування вищих, професійно-технічних навчальних закладів та підприємств, установ, що належать до сфери управління МОН, про положення Антикорупційної програми МОН для ознайомлення та врахування в роботі при підготовці власних антикорупційних програм

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж 7 днів після погодження Антикорупційної програми МОН Національним агентством

II.2. Навчання та заходи з поширення інформації щодо запобігання, виявлення та протидії корупції

II.2.1.

Розроблення форми попередження про спеціальні обмеження та вимоги, встановлені законами України, при прийнятті на державну службу та проходженні державної служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,
департамент кадрового забезпечення

Упродовж року

II.2.2.

Здійснення аналізу особових справ посадових осіб апарату Міністерства освіти і науки України з метою приведення попереджень про спеціальні обмеження та вимоги, встановлені законами України, при прийнятті на державну службу та проходженні державної служби, у відповідність до чинного законодавства України

Департамент кадрового забезпечення

Упродовж року

II.2.3.

Проведення обов'язкових інструктажів для осіб, які претендують на посаду державної служби, перед підписанням попередження про спеціальні обмеження та вимоги, встановлені законами України, при прийнятті на державну службу та проходженні державної служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж року

II.2.4.

Доведення до відома працівників центрального апарату МОН роз'яснень і методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж року

II.2.5.

Проведення організаційної та роз'яснювальної роботи (нарад, семінарів) щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, підвищення рівня правових знань з питань антикорупційного законодавства працівників центрального апарату МОН, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОН

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж року

II.2.6

Забезпечення проведення навчань з питань підвищення кваліфікації працівників Міністерства освіти і науки України, в тому числі, з питань, пов'язаних із запобіганням корупції, які організовує Національне агентство України з питань державної служби відповідно до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції, затвердженого наказом Нацдержслужби від 27 березня 2014 року № 40, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 травня 2014 року за № 475/25252

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,
департамент кадрового забезпечення

Упродовж року

II.2.7.

Координація діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОН, надання їм методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж року

II.3. Заходи, спрямовані на забезпечення дотримання вимог розділу VII Закону України "Про запобігання корупції" щодо фінансового контролю

II.3.1.

Розроблення інформаційної довідки щодо необхідності подання до 01 квітня 2017 року декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік;
забезпечення керівниками структурних підрозділів ознайомлення всіх працівників під підпис з інформаційною довідкою

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,
керівники структурних підрозділів МОН

До 01 квітня 2017 року

II.3.2.

Надання допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, працівникам центрального апарату МОН

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж року

II.3.3.

Контроль за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції про випадки їх неподання чи несвоєчасного подання

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,
департамент кадрового забезпечення

Упродовж року у встановлені законодавством строки

II.4. Заходи щодо запобігання та виявлення конфлікту інтересів

II.4.1.

Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників центрального апарату МОН, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОН

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж року

II.4.2.

Здійснення моніторингу стану врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників центрального апарату МОН, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОН

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж року

II.4.3.

Вжиття заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,
департамент вищої освіти,
департамент професійної освіти

Упродовж року

II.4.4.

Забезпечення інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж року

II.4.5.

Забезпечення інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення фактів наявності конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб вищих, професійно-технічних навчальних закладів та підприємств, що належать до сфери управління МОН

Департамент вищої освіти,
департамент професійної освіти

Упродовж року у разі виявлення таких фактів

II.5. Інші заходи щодо запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням в апараті МОН, вищих, професійно-технічних навчальних закладах та підприємствах, що належать до сфери управління МОН

II.5.1.

Розроблення, затвердження та забезпечення подання на погодження Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики Плану заходів Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства освіти і науки України на 2018 рік

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,
департамент правового забезпечення

Грудень 2017 року

II.5.2.

Забезпечення подання Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики Звіту про виконання Плану заходів Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства освіти і науки України на 2017 рік

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,
департамент правового забезпечення

Грудень 2017 року

II.5.3.

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору.

Департамент кадрового забезпечення

Упродовж року

II.5.4.

Здійснення аналізу та забезпечення об'єктивного та своєчасного розгляду пропозицій, скарг та звернень громадян, юридичних осіб, громадських організацій, що надходять до МОН, стосовно порушення антикорупційного законодавства працівниками центрального апарату МОН, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОН

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж року у разі виявлення таких фактів

II.5.5.

Забезпечення інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадку виявлення ознак корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення у діях працівників центрального апарату МОН при здійсненні посадових обов'язків

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж року у разі виявлення таких фактів

II.5.6.

Участь у проведенні службових розслідувань, аналіз результатів службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж року у разі виявлення таких фактів

II.5.7.

Ведення обліку працівників центрального апарату МОН, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж року у разі виявлення таких фактів

II.5.8.

Вжиття заходів до працівників центрального апарату МОН, щодо яких набрало законної сили рішення суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення; набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення умисного злочину та/або встановлення заборони займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави

Департамент кадрового забезпечення

Упродовж року у разі виявлення таких фактів

II.5.9.

Погодження призначення (визначення) керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОН

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж року

II.5.10.

Забезпечення інформаційної підтримки рубрики "Запобігання та протидія корупції" на офіційному веб-сайті МОН

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,
управління адміністративно-господарського та організаційного забезпечення

Упродовж року

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}вгору