Про проведення річної інвентаризації в 2012 році
Агентство держмайна України; Наказ, Форма типового документа від 28.09.2012301
Документ v0301817-12, поточна редакція — Прийняття від 28.09.2012

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

28.09.2012  № 301

Про проведення річної інвентаризації в 2012 році

На виконання Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 "Про затвердження порядку подання фінансової звітності" та Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 року № 69, НАКАЗУЮ:

1. Керівникам державних, у тому числі казенних підприємств, а також господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна частка, що належать до сфери управління Агентства держмайна України:

1.1. Перед складанням річної бухгалтерської звітності, але не раніше 1 жовтня звітного року, провести інвентаризацію активів та зобов'язань підприємства (установи, організації).

1.2. Надати інформацію про результати інвентаризації згідно з додатком 1 до Департаменту фінансового забезпечення Агентства держмайна України разом із річним звітом за результатами господарської діяльності підприємств за 2012 рік.

2. Департаменту фінансового забезпечення надати структурним підрозділам Агентства держмайна України, у підпорядкуванні яких є підприємства, подану підприємствами (установами, організаціями) інформацію про проведення інвентаризації (додаток 1) в електронному вигляді, шляхом розміщення в загальній мережі Агентства.

Термін: до 30.03.2013 р.

3. Керівникам структурних підрозділів Агентства держмайна України, у підпорядкуванні яких є підприємства:

3.1. проаналізувати інформацію щодо інвентаризації усіх статей балансу для прийняття відповідних управлінських рішень та контролю за ефективним використанням державного майна;

3.2. надавати до Департаменту фінансового забезпечення інформацію про прийняті управлінські рішення та застосовані заходи до осіб, винних у виникненні розбіжностей під час проведення інвентаризації.

Термін: до 01.05.2013 р.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Агентства
держмайна України


Д.В. КолєсніковДодаток 1
до наказу Агентства
держмайна України
28.09.2012 № 301

Відомість результатів інвентаризації

тис.грн.


п/п

Показники

Коди рахунків бухгалтерського обліку

Сума встановлених інвентаризацією

Із загальної суми нестач і втрат від псування цінностей

Із гр. 6 сума зменшення власного капіталу

Із гр. 6 сума віднесення на фінансовий результат (збиток)

Із гр. 7 сума зменшення власного капіталу

Із гр. 7 сума віднесення на фінансовий результат (збиток)

нестач

лишків

втрат від псування цінностей

Сума зменшення корисності активу

Сума відновлення корисності активу

Зараховано за пересортицею

списано в межах норм убутку

Віднесено на винних осіб

списано на результати фінансово-господарської діяльності


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Нематеріальні активи

12


2

Основні засоби

10


3

Довгострокові фінансові інвестиції

14


4

Інші необоротні матеріальні активи

18


5

Виробничі запаси

20, 22


6

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

21


7

Незавершене виробництво

23, 25


8

Готова продукція

25, 26, 27


9

Товари

28


10

Поточні фінансові інвестиції

352Грошові кошти та їх еквіваленти

30, 31, 33, 351,
30, 31, 33


11

- в націон. валюті12

- в іноземн. валюті13

Інші14

РазомКерівник підприємства


Головний бухгалтер


{Текст взято з сайту Агентства держмайна України http://www.ppa.gov.ua}вгору