Про затвердження Звіту НКРЕ за 1999 рік
НКРЕ; Постанова від 23.03.2000299
Документ v0299227-00, поточна редакція — Прийняття від 23.03.2000

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 299 від 23.03.2000

Про затвердження Звіту НКРЕ за 1999 рік

Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Звіт про діяльність Національної комісії
регулювання електроенергетики України у 1999 році
(додається).
Голова Комісії О.Гридасов
Затверджено
постановою НКРЕ
від 23.03.2000 N 299
Національна комісія
регулювання електроенергетики України

Звіт
про діяльність
Національної комісії регулювання
електроенергетики України
у 1999 році

Київ-2000

1. Коротка інформація про Комісію
Національна комісія регулювання електроенергетики України
(НКРЕ), як незалежний, позавідомчий, постійно діючий орган
державного регулювання, утворена Указом Президента України від
8 грудня 1994 року N 738 ( 738/94 ). Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) НКРЕ є органом державного регулювання в
електроенергетичній галузі. Указом Президента України від 19 серпня 1997 року N 853/97
( 853/97 ) "Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері
природних монополій" на Національну комісію регулювання
електроенергетики України покладено також функції регулювання
діяльності господарюючих суб'єктів у сфері видобутку та реалізації
нафти і газу, транспортування і розподілу природного газу,
транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин
трубопроводами. У 1998 році з метою реалізації державної політики у сфері
природних монополій, забезпечення ефективного регулювання
електроенергетики та нафтогазового комплексу Указом Президента
України від 21 квітня 1998 року N 335/98 ( 335/98 ) затверджено
нову редакцію Положення про Національну комісію регулювання
електроенергетики України. Основними завданнями Комісії є: - участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної
державної політики щодо розвитку і функціонування оптового ринку
електроенергії, ринків газу та нафти; - державне регулювання діяльності суб'єктів природних
монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі; - сприяння конкуренції у сфері виробництва електричної
енергії, постачання електричної енергії та газу, видобутку газу та
нафти, зберігання та реалізації газу та нафти; - забезпечення проведення цінової і тарифної політики в
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі; - розроблення і затвердження правил користування електричною
енергією та газом; - захист прав споживачів електричної і теплової енергії, газу
та нафти; - видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на
виробництво, передачу та постачання електричної енергії,
зберігання та постачання природного газу, транспортування
природного і нафтового газу трубопроводами, транспортування нафти
та нафтопродуктів магістральними трубопроводами та контроль за
додержанням ліцензіатами умов здійснення ліцензованої діяльності; - інші завдання, визначені законодавчими та нормативними
актами. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: - розробляє і затверджує обов'язкові для виконання нормативні
акти з питань, що належать до її компетенції; - затверджує Умови та Правила здійснення ліцензованих видів
діяльності в електроенергетичній галузі та нафтогазовому комплексі
та здійснює контроль за їх виконанням; - визначає відповідність ліквідації, реорганізації у формі
злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або
відчуження більше 25 відсотків часток (акцій, паїв) активів
суб'єктів підприємницької діяльності умовам і правилам здійснення
ліцензованої діяльності; - бере участь у встановленні правил функціонування оптового
ринку електроенергії, ринків газу, нафти та у здійсненні контролю
за їх дотриманням; - здійснює в межах своєї компетенції державну політику щодо
ринкового формування цін на електроенергію, газ, нафту, тарифів на
їх транспортування, зберігання, постачання та розподіл; - застосовує майнові санкції до господарюючих суб'єктів та
адміністративні стягнення до посадових осіб підприємств, установ,
організацій згідно із законодавством України; - здійснює інші повноваження, передбачені законодавчими та
нормативними актами. Крім того, відповідно до Указу Президента України від
15 грудня 1999 року N 1573 ( 1573/99 ) Національна комісія
регулювання електроенергетики України віднесена до центральних
органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. Станом на 31 грудня 1999 року Комісія складалася з Голови та
чотирьох членів Комісії. Голова і члени Комісії мають рівні права
при вирішенні питань, що належать до їх компетенції. Функції
Голови Комісії та членів Комісії визначені в Положенні про
Національну комісію регулювання електроенергетики України,
затвердженому Указом Президента України від 14 березня 1995 року
N 213/95 ( 213/95 ). Діяльність Комісії забезпечує робочий апарат. До його складу
входять центральний апарат (функціональні управління та відділи,
секретаріат) та 25 територіальних представництв (в Автономній
Республіці Крим та областях України). Чисельність НКРЕ станом на
1 січня 2000 року становила 235 працівника, із них в центральному
апараті - 141 працівник, в територіальних представництвах -
94 працівника. Структура НКРЕ наведена в додатку 1.1. Підготовку матеріалів, проведення засідань та прийняття
рішень Комісія здійснює у відповідності до Процедури розгляду
питань на засіданні НКРЕ ( v0016227-96 ). Комісія постійно висвітлює свою діяльність в засобах масової
інформації, на телебаченні та радіо.
Адреса
Національної комісії регулювання електроенергетики України
Україна, 03680, м. Київ-680, вул. Смоленська, 19
Тел.: 441-79-37, факс: 241-90-47,
E-mail: box@nerc.gov.ua

2. Оптовий ринок електричної енергії
Оптовий ринок електричної енергії України було запроваджено у
червні 1997 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 21.05.97 N 487 ( 487-97-п ) "Про вдосконалення системи
розрахунків за спожиту електричну енергію". Правовою базою функціонування Оптового ринку електричної
енергії України став прийнятий 16 жовтня 1997 року Верховною Радою
України Закон України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), яким
встановлено, що Оптовий ринок електричної енергії України
створюється на підставі Договору. Оптовий ринок електричної енергії (далі - Оптовий ринок) це
система виробничих, фінансових, економічних та юридичних відносин
між суб'єктами підприємницької діяльності, що підписали Договір
між членами Оптового ринку електричної енергії ( n0001227-96 ),
отримали від НКРЕ відповідні ліцензії на право здійснення
підприємницької діяльності з виробництва, передачі та постачання
електричної енергії. Купівля та продаж всієї виробленої на електростанціях
електричної енергії та потужності здійснюється членами ринку через
Оптовий ринок. Функціонування Оптового ринку забезпечує
самостійний відокремлений підрозділ "Енергоринок" ДП НЕК
"Укренерго". Обов'язковою умовою для членів ринку є продаж
виробленої енергії лише в Оптовий ринок і заборона її прямої
купівлі постачальниками електричної енергії від енергогенеруючих
компаній теплових, атомних та гідроелектростанцій. Функціональна
схема Оптового ринку електричної енергії наведена в додатку 2.1. Згідно із своїми повноваженнями НКРЕ регулює ринок
електричної енергії лише на рівні постачання електричної енергії з
Оптового ринку, а взаємовідносини постачальник-споживач
регулюються двосторонніми договорами між ними відповідно до Правил
користування електричною енергією ( z0417-96 ), затвердженими
постановою НКРЕ від 13 серпня 1996 року. У 1999 році діяльність НКРЕ щодо подальшого розвитку Оптового
ринку була спрямована, перш за все, на регулювання
платіжно-розрахункових відносин в Оптовому ринку, діяльності на
Оптовому ринку суб'єктів підприємницької діяльності з виробництва
та постачання електричної енергії, на удосконалення
нормативно-правової бази функціонування Оптового ринку та на
створення механізмів регулювання і контролю за роботою Оптового
ринку електричної енергії. Робота Оптового ринку здійснювалася відповідно до положень
Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України
( n0001227-96 ), підписаного 15 листопада 1996 року суб'єктами
підприємницької діяльності з виробництва та постачання електричної
енергії. Станом на 30.12.99 року Договір між членами Оптового ринку
( n0001227-96 ) був підписаний 551 суб'єктом підприємницької
діяльності, що займаються виробництвом та постачанням електричної
енергії і які отримали від НКРЕ відповідні ліцензії, але
58 суб'єктів у зв'язку з анулюванням НКРЕ ліцензій на здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за
нерегульованим тарифом вибули з членів Оптового ринку. Таким
чином, станом на 30.12.99 року членами Оптового ринку є
493 суб'єкти. У 1999 році Оптовий ринок працював під керівництвом Ради
Оптового ринку (Ради ринку), обраної на Загальних зборах 16 грудня
1998 року. До складу Ради ринку входили 5 голосуючих директорів
від енергогенеруючих компаній (3 представника від енергогенеруючих
компаній теплових електростанцій, 1 представник від НАЕК
"Енергоатом" та 1 представник від енергогенеруючих компаній
гідроелектростанцій) і 5 голосуючих директорів від постачальників
електричної енергії (в тому числі 2 від державних
енергопостачальних компаній, 2 представника від енергопостачальних
компаній, більша частина акцій яких перебуває у приватній
власності, та 1 представник від незалежних постачальників
електричної енергії). Згідно з положеннями Договору між членами Оптового ринку
електричної енергії ( n0001227-96 ) Рада ринку є представницьким
органом членів Оптового ринку, і не є юридичною особою та не має
інших повноважень, крім передбачених зазначеним Договором.
У 1999 році продаж електричної енергії в Оптовий ринок
здійснювали 26 виробників електричної енергії, у т.ч. - 7
енергогенеруючих компаній (НАЕК "Енергоатом", 4 компанії теплових
електростанцій, 2 гідрогенеруючі компанії), 13
теплоелектроцентралей, 5 орендарів обладнання на теплових
електростанціях та 1 ГЕС. Загальний обсяг проданої виробниками електричної енергії в
Оптовий ринок становив 149 055 млн. кВт x год, або на 0,5% більше
ніж у 1998 році. Обсяг електроенергії, проданої компанією НАЕК "Енергоатом" у
1999 році, зменшився у порівнянні з 1998 роком на 3 366 млн.
кВт x год. (на 4,8%) та становив 67 351 млн. кВт x год, тепловими
електричними станціями - збільшився на 5 593 млн. кВт x год (на
10%) та становив 61 984 млн. кВт x год, гідроелектростанціями
зменшився на 1 341 млн. кВт x год (на 9%) і становив 13 970 млн.
кВт x год, ТЕЦ - збільшився на 2 126 млн. кВт x год (на 8%) та
становив 4 632 млн. кВт x год, орендарями - зменшився на
2 836 млн. кВт x год (на 74%) і становив 980 млн. кВт x год. Вартість електроенергії, проданої виробниками електричної
енергії в Оптовий ринок електроенергії, становила 12 862 млн. грн. Оплата всіма видами платежів за продану виробниками
електричної енергії в Оптовий ринок електричну енергію в 1999 році
становила 10 356 млн. грн., або 80,5% від товарної продукції.
Фактичні виплати з розподільчого рахунку Оптового ринку виробникам
електроенергії становили 794 млн. грн. (додаток 2.2). Крім того, протягом IV кварталу 1999 року, відповідно до
постанов Уряду, в рахунок заборгованості бюджетних організацій
були перераховані на спеціальний рахунок Міненерго, а звідти -
генеруючим компаніям теплових електростанцій та електростанціям
НАЕК "Енергоатом", банківські кошти (крім розподільчого рахунку) у
таких розмірах: НАЕК "Енергоатом" - 52 983,99 тис. грн. ВАТ "Центренерго" - 12 233,65 тис. грн. ВАТ "Дніпроенерго" - 17 323,34 тис. грн. ВАТ "Донбасенерго" - 43 339,16 тис. грн. ДАЕК "Західенерго" - 7 657,05 тис. грн. З урахуванням додатково одержаних коштів відсоток сплати цим
виробникам за продану електроенергію банківськими коштами з
розподільчого рахунку ОРЕ у IV кварталі становив: НАЕК "Енергоатом" - 8,7% ВАТ "Центренерго" - 6,4% ВАТ "Дніпроенерго" - 7,6% ВАТ "Донбасенерго" - 11,1% ДАЕК "Західенерго" - 8,1% НКРЕ постановою від 24.11.99 N 1433 ( v1433227-99 ) "Про
внесення змін до алгоритму програми розподілу коштів між членами
ОРЕ" внесла зміни до алгоритму програми розподілу коштів між
членами ОРЕ, згідно з якими всі кошти, що надходять на
розподільчий рахунок ОРЕ з спеціального рахунку Міненерго України,
розподіляються таким чином: 20 відсотків відповідним
енергопостачальним компаніям та 80 відсотків - виробникам, які
продають електроенергію в Оптовий ринок. У IV кварталі 1999 року
зазначена постанова НКРЕ не була виконана - Міненерго не
перерахувало кошти із спеціального рахунку на розподільчий рахунок
ОРЕ, що знизило можливості генеруючих компаній щодо повноти
проведення необхідних розрахунків, в тому числі і з
постачальниками палива на електростанції. Незважаючи на вжиті заходи щодо зменшення заборгованості
перед виробниками електричної енергії за продану в Оптовий ринок
електроенергію, у 1999 році вона зросла з 4 573 млн. грн. до
7 584 млн. грн. або на 66% (у 1998 році - на 82,6%), (додаток
2.3). Починаючи з травня 1999 року проводились розрахунки з
погашення заборгованості відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 19.04.99 N 621 ( 621-99-п ). Цей порядок
розрахунків відповідає принципам прозорості, справедливості,
однакового підходу до всіх учасників та виключає можливість
безтоварних розрахунків. Зазначений порядок розрахунків виправдав
себе. Так, за 1999 рік всього було проведено розрахункових
операцій щодо погашення заборгованості з виробниками
електроенергії на суму 4 689 млн. грн., або 37,2% від товарної
продукції. У тому числі: з НАЕК "Енергоатом" на суму 2 429 млн.
грн. (48% від товарної продукції), з генеруючими компаніями: з
"Центренерго" на суму 602 млн. грн. (31,5%), "Дніпроенерго" -
263 млн. грн. (13%), "Донбасенерго" - 864 млн. грн. (41,9%),
"Західенерго" - 333 млн. грн. (31,2%); з ТЕЦ - на 113 млн. грн.
(25%).
Експорт електроенергії в країни Східної Європи продовжує
здійснювати ДПЗД "Укрінтеренерго". Обсяг експорту електроенергії в країни Східної Європи
зменшився у порівнянні з 1998 роком на 36% і становив 2 296 млн.
кВт x год. З квітня 1999 року розпочато експорт до Республіки Молдова
(до квітня 1999 здійснювався перетік електроенергії відповідно до
Договору про паралельну роботу енергосистем України і Республіки
Молдова). Тариф, згідно з яким закуповувалась з ОРЕ електроенергія
для експорту до Республіки Молдова та Бєларусі, встановлювався
щомісячно НКРЕ та коливався від 11,7 до 12,58 коп/кВт x год, а з
01.10.99 постановою НКРЕ від 07.10.99 N 1319 ( v1319227-99 )
встановлений постійний тариф у розмірі 14,2 коп/кВт x год (у
денній тарифній зоні), що вище, ніж оптова ринкова ціна
електроенергії. Станом на 01.01.2000 року обсяг експорту до
Республіки Молдова склав 1097,3 млн. кВт x год, а до Бєларусі - 15
млн. кВт x год. Протягом 1999 року імпорт електричної енергії з Росії не
здійснювався. Заборгованість Оптового ринку імпортерам електричної
енергії, які здійснювали поставки російської електроенергії в
попередні роки, зменшилася на 147,9 млн. грн і становила на
01.01.2000 року 37 млн. грн. Найбільші суми заборгованості склалися перед такими
фірмами-імпортерами: ДП "Правекс-Енергія" 19,5 млн. грн., ТОВ "Саст ЛТД" -
7,6 млн. грн., АТЗТ "Енергобудсервіс" - 6,9 млн. грн., ТОВ ПКФ
"Енергоресурс" - 6,2 млн. грн., СП "ВТВ Експорт-Імпорт" - 4,5 млн.
грн. На доручення Уряду Комісія з IV кварталу 1999 року займалася
питанням погашення заборгованості імпортерів російської
електроенергії перед РАТ "ЄЕС Росії". Це питання розглядалося на 4
відкритих засіданнях Комісії, які відбувалися у грудні 1999 року
та на початку 2000 року. Завдяки заходам, вжитим НКРЕ до
імпортерів російської електроенергії, заборгованість імпортерів
перед РАТ "ЄЕС Росії" зменшилася більше ніж на 20 млн. доларів
США. Повністю розрахувалися фірми ДП "Правекс-Енергія", ЗАТ
"Барі", ТОВ "Електробудінвест", АТЗТ "Інтер-Контакт", СП "ВТВ
Експорт-Імпорт", ДП "Юнеф-Енергія".
В 1999 році закупівлю електричної енергії з Оптового ринку
здійснювали 203 члени Оптового ринку. За 1999 рік 32 ліцензіатами з постачання електроенергії за
регульованим тарифом було закуплено на Оптовому ринку України
109 652 млн. кВт x год, або на 4,4% менше ніж у 1998 році (додаток
2.4). При цьому вартість електроенергії, закупленої ліцензіатами з
постачання електроенергії за регульованим тарифом у 1999 році,
становила 9 568 млн. грн. і збільшилась у порівнянні з 1998 роком
на 1 561 млн. грн. або на 20%. Це зумовлено зростанням вартості
електроенергії, яка вироблена тепловими електростанціями (що, в
свою чергу, обумовлено зростанням ціни палива), яка в середньому
за 1999 рік становила 11,39 коп/кВт x год, а за 1998 рік -
8,37 коп/кВт x год.
Крім того, слід зазначити, що згідно з Указом Президента
України від 07.08.98 N 857 ( 857/98 ) при проведенні бартерних
операцій НЕК "Укренерго" з жовтня 1998 року здійснює нарахування
ПДВ на електроенергію, яка реалізувалася за бартерними схемами.
Таким чином, додатково енергопостачальним компаніям, які працювали
за регульованим тарифом, було нараховано 322,8 млн. грн. Загальна сплата за куповану з Оптового ринку електроенергію
ліцензіатами, що працюють за регульованим тарифом, з урахуванням
додатково нарахованого ПДВ, становила у 1999 році 7 614 млн. грн.,
або 77,1% від товарної продукції і збільшився у порівнянні з
1998 роком на 5,8%, в тому числі на розподільчий рахунок було
перераховано 1 061 млн. грн. Порівняльний аналіз сплати за
куповану електроенергію енергопостачальними компаніями в 1998 році
та 1999 році наведений у додатку 2.5. При цьому слід відзначити покращання розрахунків за куповану
електроенергію такими обленерго: - "Запоріжжяобленерго", відсоток виплат всіма видами платежів
у 1999 році (з урахуванням нарахованого ПДВ) становив 98,8% (у
1998 році - 66,9%), сплата компанією банківськими коштами на
розподільчий рахунок у 1999 році збільшилась на 46,9 млн. грн. або
на 134%. - "Дніпрообленерго", відсоток виплат всіма видами платежів у
1999 році (з урахуванням нарахованого ПДВ) становив 90,2%
(у 1998 році - 70,6%), сплата банківськими коштами на розподільчий
рахунок у 1999 році збільшилась на 63,7 млн. грн. - "Донецькобленерго", відсоток виплат всіма видами платежів у
1999 році (з урахуванням нарахованого ПДВ) становив 89%
(у 1998 році - 68,1%), сплата банківськими коштами на розподільчий
рахунок у 1999 році збільшилась на 62 млн. грн. - "Прикарпаттяобленерго", відсоток виплат всіма видами
платежів у 1999 році (з урахуванням нарахованого ПДВ) становив
96,8% (у 1998 році - 72,3%). - "Полтаваобленерго", відсоток виплат всіма видами платежів у
1999 році (з урахуванням нарахованого ПДВ) становив 92,6%
(у 1998 році - 73,2%). Останні дві компанії зменшили виплати банківськими коштами -
"Прикарпаттяобленерго" на 7,2 млн. грн. (на 55%),
"Полтаваобленерго" на 21,4 млн. грн. (на 51%). Виплати банківськими коштами у 1999 році покращили: - "Київобленерго" на 25 млн. грн. або на 51%; - "Черкасиобленерго" на 11 млн. грн. або на 57%; - "Вінницяобленерго" на 11 млн. грн. або на 47%; - "Миколаївобленерго" на 28 млн. грн. або на 143%; - "Одесаобленерго" на 27 млн. грн. або на 55%. Значно погіршили виплати всіма видами платежів за куповану
електроенергію ліцензіати, які працюють за регульованим тарифом: - "Луганськобленерго" - 40% (у 1998 році - 77,4%) - "Херсонобленерго" - 44,7% (у 1998 році - 61,7%) - "Чернівціобленерго" - 47,1% ( 78%); - "Тернопільобленерго" - 52,7% ( 91,7%); - "Сумиобленерго" - 59,7% ( 73,1%), (додатки 2.6 і 2.7) У зв'язку з цим НКРЕ розглядала діяльність вказаних
енергопостачальних компаній на відкритих засіданнях Комісії і
встановила для них попередній термін анулювання ліцензій (крім
"Тернопільобленерго", питання якого знаходиться у розгляді). Протягом 1999 року 171 ліцензіатом з постачання
електроенергії за нерегульованим тарифом закуплено з ОРЕ
31 182 млн. кВт x год (у 1998 році - 28 907), що становило 28,4%
(25%) від усього обсягу закупленої електричної енергії в Оптовому
ринку. При цьому НАЕК "Енергоатом", як постачальник електроенергії
за нерегульованим тарифом, закупила на Оптовому ринку у 1999 році
18 325 млн. кВт x год, що становить 58,7% від обсягу закупівлі
електроенергії незалежними постачальниками. Обсяги електроенергії, закупленої незалежними
постачальниками, наведені у додатку 2.8. Електрична енергія для незалежних постачальників продавалась
з Оптового ринку згідно з Договором між членами Оптового ринку
( n0001227-96 ) за умови здійснення авансового платежу в обсязі
вартості місячного обсягу електричної енергії, що планується
закупити постачальником в Оптовому ринку (крім кредиторів ОРЕ,
перед якими є борг за постачання електроенергії в Оптовий ринок). Оплата незалежними постачальниками за закуплену в Оптовому
ринку електричну енергію здійснювалась або за рахунок
заборгованості ринку, або за рахунок постачання палива (вугілля,
газ, мазут, свіже ядерне паливо) енергогенеруючим компаніям ТЕС та
АЕС, вивезення відпрацьованого ядерного палива, надання послуг з
перевезення вантажів згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 21.05.97 N 487 ( 487-97-п ) "Про вдосконалення системи
розрахунків за спожиту електричну і теплову енергію". На загальних зборах членів ОРЕ 14.12.97 року було скасоване
рішення Ради ринку від 28-29.08.97 року щодо попередньої часткової
оплати авансових платежів банківськими коштами за закуплену
електроенергію незалежними постачальниками. У зв'язку з рішенням загальних зборів щодо скасування оплати
банківськими коштами сплата банківськими коштами на розподільчий
рахунок Оптового ринку незалежними постачальниками становила у
1999 році 7,3 млн. грн. або 0,2% від обсягу закупленої ними
електроенергії. Основним завданням спеціалізованого відокремленого підрозділу
"Енергоринок" (в складі НЕК "Укренерго") визначено формування
оптової ринкової ціни на електричну енергію, яка купується з
Оптового ринку постачальниками електричної енергії. Крім того,
зазначений підрозділ забезпечує закупівлю та продаж електричної
енергії в Оптовому ринку і фінансові розрахунки між учасниками
Оптового ринку за куплену-продану електричну енергію. Оскільки купівля-продаж електричної енергії в Оптовому ринку
здійснюється в межах єдиної енергетичної системи України,
встановлено особливий порядок розрахунків за продану і куплену
електричну енергію в Оптовому ринку, який передбачає використання
єдиного розподільчого рахунку Оптового ринку електричної енергії. Порядок розрахунків через розподільчий рахунок Оптового ринку
за реалізовану споживачам електричну енергію визначено у спільній
постанові Кабінету Міністрів України і Національного банку України
від 5 червня 1998 року N 811 ( 811-98-п ) "Про встановлення
спеціального режиму розрахунків за реалізовану споживачам
електроенергію". Згідно з цією постановою перерахування
банківських коштів споживачами електричної енергії за спожиту
електричну енергію здійснюється виключно на розподільчі рахунки
постачальників електричної енергії за регульованим тарифом з
подальшим перерахуванням коштів з розподільчих рахунків
постачальників на розподільчий рахунок Розпорядника коштів
оптового ринку. На підставі алгоритму автоматизованої програми розподілу
коштів між учасниками Оптового ринку електричної енергії України,
прийнятого Радою ринку і затвердженого НКРЕ у відповідності з
положеннями "Інструкції про порядок використання коштів Оптового
ринку" (додаток до Договору між членами Оптового ринку
( n0001227-96 ), здійснювався прозорий і неупереджений порядок
щоденного розподілу коштів. Надходження банківських коштів на розподільчий рахунок ОРЕ
від постачальників електричної енергії за регульованим тарифом за
1999 рік становить 1 060 991 052 грн., що в порівнянні з
1998 роком на 28 відсотків більше. Динаміка надходження та
розподілу між учасниками Оптового ринку електричної енергії коштів
за 1999 рік наведена у додатку 2.9. Виплата коштів постачальникам
електричної енергії за регульованим тарифом за 1999 рік становить
124 264 401 грн., що в порівнянні з 1998 роком на 6 відсотків
більше (додаток 2.10). В жовтні та листопаді 1999 року податкові адміністрації
почали пред'являти неправомірні претензії до розподільчих рахунків
Розпорядника коштів Оптового ринку та постачальників
електроенергії. Так, були пред'явлені інкасові доручення в рахунок
погашення заборгованості по податках до єдиного розподільчого
рахунку членів Оптового ринку. Крім того, були пред'явлені претензії податковими
адміністраціями на місцях до розподільчих рахунків
енергопостачальних компаній "Вінницяобленерго",
"Запоріжжяобленерго", "Житомиробленерго", "Дніпрообленерго",
"Донецькобленерго", "Луганськобленерго", "Київобленерго",
"Черкасиобленерго", "Львівобленерго", "Прикарпаттяобленерго",
"Одесаобленерго", "Харківобленерго". При цьому рівень збору банківських коштів на розподільчий
рахунок Оптового ринку значно знизився і на 27.09.99 становив
641 тис.грн. (від 15 енергопостачальних компаній із 31 надходження
коштів припинилися). НКРЕ звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням
щодо припинення Державною податковою адміністрацією вказаних
неправомірних дій, після чого стягнення коштів з розподільчих
рахунків енергопостачальних компаній податковими адміністраціями
було припинено. Судова колегія Вищого арбітражного суду 04.10.99 розглянула
позов енергопостачальної компанії "Львівобленерго" про визнання
недійсною постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.98 N 811
( 811-98-п ) "Про встановлення спеціального режиму розрахунків за
реалізовану споживачам електричну енергію", і посилаючись на
недотримання формальних ознак (оспорювана постанова на засіданні
Кабінету Міністрів України не приймалася, а була лише погоджена з
відповідними посадовими особами), прийняла рішення визнати
постанову N 811 недійсною. Судова колегія по перегляду рішень Вищого арбітражного суду
16.12.99 на заяву Кабінету Міністрів України переглянула рішення
Вищого арбітражного суду і скасувала його. Разом з тим, у період, коли дія постанови Кабінету Міністрів
України N 811 ( 811-98-п ) була зупинена, різко зменшилось
надходження коштів за електроенергію, закуплену на Оптовому ринку
енергопостачальними компаніями. Підтримка членів ОРЕ в надзвичайних ситуаціях, що виникали не
з їх вини на енергетичних об'єктах, здійснювалась в установленому
порядку згідно з "Положенням про Надзвичайні ситуації в Оптовому
ринку" ( n0001227-97 ), що є додатком до Договору між членами
Оптового ринку ( n0001227-96 ). Протягом 1999 року відповідно до пункту 1.2 "Положення про
Надзвичайні ситуації в Оптовому ринку електричної енергії
України" ( n0001227-97 ), за поданням Міненерго України було
введено постановами Національної комісії регулювання
електроенергетики України 7 Надзвичайних ситуацій в Оптовому
ринку. Загальна сума коштів, отриманих Відповідальними особами з
Оптового ринку, становить 53 010 795 грн. Станом на 01.01.2000
Відповідальними особами вже повернуто 40 007 699 грн. З метою недопущення техногенної катастрофи в країні вводилися
Надзвичайні ситуації для генеруючих компаній теплових та атомних
електростанцій, і в результаті вони отримали 50 357 903 грн., в
тому числі 16 819 336 грн. - отримала НАЕК "Енергоатом" і
33 538 566 грн. - генеруючі компанії теплових електростанцій.
Станом на 01.01.2000 НАЕК "Енергоатом" повернуто вже 10 235 581
грн. та генеруючими компаніями теплових електростанцій - 29 772
118 грн. У зв'язку з аваріями на енергетичних об'єктах ВАТ
"Запоріжжяобленерго", ВАТ "Дніпрообленерго" та НЕК "Укренерго",
викликаними стихійними явищами, для них вводилася Надзвичайна
ситуація і енергопостачальними компаніями отримані 2 152 893 грн.,
а НЕК "Укренерго" - 500 000 грн. НЕК "Укренерго" щоденно надсилала НКРЕ інформацію для аналізу
добового режиму роботи Об'єднаної енергетичної системи України;
дані по цінових заявках генеруючих компаній теплових
електростанцій; дані щодо обсягів виробництва електроенергії,
постачання електроенергії, а також щодо нарахованих платежів,
належних виробникам електроенергії, та платежів, які повинні
сплачувати постачальники електричної енергії; дані щодо оптової
ціни закупівлі електроенергії від енергогенеруючих компаній
теплових електростанцій та щодо формування оптової ринкової ціни
електроенергії тощо. Вказана інформація систематично аналізувалася
в Комісії з метою прийняття оперативних рішень. З метою недопущення неконтрольованого підвищення роздрібних
тарифів на електричну енергію в умовах низької конкуренції між
генеруючими компаніями у 1999 році НКРЕ здійснювала регулювання
тарифів на виробництво електричної енергії тепловими
енергогенеруючими компаніями шляхом обмеження граничного рівня
цінової заявки та зменшення постійних витрат, що враховуються при
розрахунку ціни робочої потужності. Постановою НКРЕ від 07.04.99 N 480 ( v0480227-99 ) введено
обмеження граничного рівня цінової заявки до 135 грн/МВт x год,
постановою НКРЕ від 19.07.99 N 928 ( v0928227-99 ) граничний
рівень зменшено до 125 грн/МВт x год, постановою НКРЕ від 14.12.99
N 1470 ( v1470227-99 ) - до 121 грн/МВт x год. Постійні витрати, що враховуються при розрахунку ціни робочої
потужності, постановою НКРЕ від 22.11.99 N 1431 ( v1431227-99 )
зменшені з 22 до 10 гривень за 1 МВт. В додатку 2.11 наведені середньозважені тарифи генеруючих
компаній по місяцях 1999 року з розбивкою по складових. В додатку 2.12 наведена структура тарифів генеруючих компаній
по місяцях 1999 року. Згідно з Правилами Оптового ринку електричної енергії
( n0002227-96 ) оптова ринкова ціна електроенергії, за якою
постачальники електричної енергії закуповують електроенергію на
Оптовому ринку, формується погодинно як сума погодинної оптової
ціни закупівлі електричної енергії у генкомпаній теплових
електростанцій, вартості електроенергії, закупленої у виробників
електричної енергії, які продають електричну енергію в Оптовий
ринок за двосторонніми контрактами - АЕС, ГЕС і ТЕЦ, та платежів,
необхідних для здійснення центрального диспетчерського управління,
утримання магістральних та міждержавних електромереж, покриття
дотаційних сертифікатів та відрахування на будівництво
вітроелектростанцій. До серпня 1999 року згідно з Правилами Оптового ринку
електроенергії України ( n0002227-96 ) ця додаткова вартість
формувалася таким чином, що оптова ринкова ціна не стимулювала
споживачів електроенергії до зменшення споживання електроенергії у
пікові години, коли має місце дефіцит потужності в енергосистемі,
і до його збільшення у нічні години. З метою врегулювання такої ситуації НКРЕ внесла зміни до
порядку формування оптової ринкової ціни в Правилах Оптового
ринку ( n0002227-96 ). З 1 серпня 1999 року згідно з постановою НКРЕ від 30.07.99
N 992 ( v0992227-99 ) "Щодо внесення змін до Правил Оптового ринку
електроенергії України" формування оптової ринкової ціни
здійснюється таким чином, що дозволяє здійснити збільшення її
диференціації протягом доби. На сьогодні оптова ринкова ціна в
пікові години в 3-4 рази більша від її величини в нічній зоні
розрахункової доби (замість 20-50 % до серпня 1999 року). Це
сприяє зміщенню графіка навантаження з годин максимального
навантаження енергосистеми на нічні години. На виконання Указу Президента України від 2 березня 1996 року
N 159 ( 159/96 ) та доручень Президента України НКРЕ прийняла
постанову від 26.05.99 N 679 ( v0679227-99 ) щодо платежів у
повному обсязі вітровим електростанціям в разі постачання
електричної енергії в ОРЕ.
Наслідки функціонування Оптового ринку електроенергії
За короткий період функціонування Оптового ринку в умовах
вкрай важкої економічної ситуації в країні вдалося досягти певних
позитивних наслідків, а саме: - забезпечені рівні умови закупівлі електроенергії на
Оптовому ринку завдяки прозорій і справедливій системі стосунків у
процесі купівлі-продажу електричної енергії; - створені умови конкуренції для енергогенеруючих компаній
теплових електростанцій; - створені умови конкуренції для постачальників електричної
енергії; - запроваджено регульовану систему відшкодування витрат на
передачу електричної енергії електричними мережами всіма членами
ринку; - забезпечено функціонування міждержавних та магістральних
електромереж та єдиного диспетчерського управління; - створені умови, за яких дисконт роздрібної ціни електричної
енергії, за якою продають електричну енергію незалежні
постачальники, здійснюється за рахунок їх власного прибутку; - забезпечено прозорий механізм розподілу коштів між
виробниками та постачальниками електричної енергії; - організовано дієвий державний контроль та економічне
регулювання діяльності Оптового ринку в умовах дії єдиного
багатостороннього Договору між членами Оптового ринку
( n0001227-96 ).
Основні проблеми розвитку Оптового ринку електроенергії та
шляхи їх вирішення. 1. Наявність фінансового ризику для державного підприємства
НЕК "Укренерго" у зв'язку із закупівлею електричної енергії від
виробників та продажу всього її обсягу постачальникам. У зв'язку із невиконанням постачальниками електричної енергії
за регульованим тарифом своїх договірних фінансових зобов'язань
(із об'єктивних та суб'єктивних причин) НЕК "Укренерго" належним
чином не виконує свої фінансові зобов'язання щодо розрахунків за
закуплену електричну енергію перед виробниками електричної
енергії. Згідно з чинним законодавством до цього підприємства можуть
бути виставлені претензії по стягненню заборгованості за закуплену
електричну енергію, може бути накладено арешт на майно та рахунки
компанії, порушено справу про її банкрутство. При запровадженні Оптового ринку передбачалося, що буде
створене окреме підприємство, яке виконуватиме лише функції
розпорядника коштів та розрахунків на Оптовому ринку. Оскільки на
сьогодні НЕК "Укренерго" купує та продає електричну енергію, то
вся купована електрична енергія входить до складу товарної
продукції підприємства, і в результаті додатково сплачуються
обов'язкові платежі, зокрема, нарахування в інноваційний фонд та
інші. Такі платежі перевищують нормативні майже на 100 млн. грн.
на рік. У зв'язку з цим у 2000 році планується створити
спеціалізовану юридичну особу, яка забезпечуватиме здійснення
розрахунків у процесі купівлі та продажу електричної енергії на
Оптовому ринку електричної енергії.
2. Недостатній рівень відповідальності за виконання
договірних зобов'язань постачальниками електричної енергії за
регульованим тарифом. На цей час енергопостачальні компанії фактично не несуть
відповідальності перед виробниками електричної енергії,
електроенергію яких вони реалізують споживачам, оскільки між ними
є посередник НЕК "Укренерго", і не відпрацьована система взаємної
майнової відповідальності. Протягом 1999 року мали місце факти, коли відсоток реалізації
електричної енергії споживачам був значно вищий, ніж проплата
компаніями на ОРЕ за куповану електричну енергію. Так, наприклад,
у компанії "Тернопільобленерго" за 1999 рік відсоток проплати
споживачами за спожиту електроенергію від товарної продукції
становив 77%, тоді як у ринок компанією сплачено 53% від вартості
закупленої електроенергії, для компанії "Херсонобленерго"
відповідно - 70% і 45%, "Луганськобленерго" - 68% і 40%,
"Львівобленерго" - 76% і 64%. А згідно з інформацією, одержаною у
ході перевірки компанії "Сумиобленерго", за період з квітня по
червень 1999 року вказані обсяги склали відповідно 89% і 5,1%. Договором ринку та Інструкцією про порядок використання
коштів ОРЕ (ІВКОР) передбачається, що при невиконанні
енергопостачальною компанією договірних зобов'язань щодо закупівлі
електроенергії до такої компанії повинні застосовуватися штрафні
санкції, а саме - на заборгованість за закуплену електроенергію
повинна нараховуватися пеня. Але Рада ринку прийняла рішення,
згідно з яким пеня тимчасово не застосовується. Проблему можна
вирішити шляхом прийняття Радою ринку рішення щодо запровадження
порядку, згідно з яким купівля-продаж електричної енергії на
Оптовому ринку здійснюється на договірній основі безпосередньо між
виробниками та постачальниками електричної енергії. Таким чином, буде встановлений порядок, згідно з яким
відповідальність за виконання фінансових зобов'язань щодо
розрахунків за закуплену на Оптовому ринку електричну енергію буде
покладатися на постачальників. Крім того, необхідно прискорити розробку нормативних та
методологічних документів щодо впровадження двосторонніх
фінансових контрактів (ф'ючерсних, форвардних, опціонів) між
учасниками Оптового ринку.
3. Необхідність упорядкування пільгового споживання
електроенергії
Забезпечення енергоносіями підприємств, які не підлягають
відключенню, і не розраховуються за спожиту електроенергію, веде
до зростання дебіторської заборгованості як споживачів, так і
енергопостачальних компаній за куповану електроенергію і
дезорганізує роботу Оптового ринку. До аналогічних наслідків призводить наявність великої
кількості пільгових категорій населення з невизначеними або
відсутніми джерелами фінансування встановлених законодавством
пільг. Для вирішення вказаних проблем доцільно: - Замість переліку підприємств, які не підлягають
відключенню, визначити перелік особливо важливих підприємств та
організацій, екологічно небезпечних підприємств, які в повній мірі
забезпечуються фінансуванням для оплати спожитих енергоносіїв
(лист НКРЕ від 13.12.99 N 05-39-10/1959 до Кабінету Міністрів
України). На цей час прийнята відповідна постанова Кабінету
Міністрів України N 59 ( 59-2000-п ) від 17.01.2000, але не
визначено джерело фінансування. - Передбачити повне відшкодування коштів енергопостачальникам
за електричну енергію, спожиту бюджетними організаціями і
установами та споживачами, яких не можна відключати згідно з
нормативно-правовими документами, оскільки таке відключення може
призвести до екологічної катастрофи. - Суттєво скоротити перелік пільгових категорій населення в
оплаті за електроенергію та газ побутовий, зокрема наданих за
професійною ознакою. Застосовувати норми відпуску електроенергії при наданні пільг
для всіх існуючих категорій пільговиків і внести відповідні зміни
до чинного законодавства. З останніми двома пропозиціями НКРЕ зверталася неодноразово
до Кабінету Міністрів України, і Кабінет Міністрів України виходив
з цими пропозиціями до Верховної Ради України.
Крім того, для прискорення реорганізації та вдосконалення
механізму правового врегулювання системи взаємовідносин між
учасниками Оптового ринку необхідно прискорити прийняття Верховною
Радою України економічно виваженого Закону України "Про засади
функціонування оптового ринку електричної енергії України". Для
цього до прийнятого у першому читанні проекту вказаного Закону
України, розробленого без врахування основних положень Закону
України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), пропозицій ряду
депутатів Верховної Ради України, фахівців-енергетиків та
науково-технічної громадськості, необхідно внести відповідні
поправки та уточнення.
3. Регулювання підприємницької діяльності в нафтогазовому
комплексі Указом Президента України від 21 квітня 1998 року N 335/98
( 335/98 ) на Комісію покладено завдання щодо здійснення
державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності у нафтогазовому комплексі України. Відповідно до покладених на Комісію завдань у 1999 році
проводилося формування та забезпечення реалізації єдиної державної
політики щодо створення та розвитку конкурентного ринкового
середовища в галузі постачання природного газу. Основними положеннями Меморандуму економічної політики Уряду
України на 1999 рік передбачалося посилення регулювання в
нафтогазовому комплексі та подальше вдосконалення і реформування
ринку газу з метою обмеження монополізму, недопущення зловживань,
неплатежів і бартерних схем розрахунків. З цією метою Комісія
проводила роботу щодо встановлення прозорих правил функціонування
ринку, його подальшої лібералізації, вдосконалення діючого
законодавства та впровадження ліцензування окремих видів
підприємницької діяльності, як дієвого механізму регулювання ринку
і контролю за діяльністю всіх його учасників. Баланс газу по Україні, основні показники видобутку,
споживання та транзиту природного газу наведені в додатках
3.1-3.4. Функціонування ринку газу України в 1999 році було
регламентоване Порядком забезпечення природним газом народного
господарства і населення, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 15 грудня 1998 року N 1978 ( 1978-98-п ).
Зазначеним Порядком було впроваджено ряд конкретних заходів з
подолання кризи платежів і проведення більш ефективної політики
ринкових перетворень у газовій галузі шляхом переходу до
ліцензування окремих видів підприємницької діяльності.
Встановлено, що природний газ, отриманий як плата за транзит
російського газу територією України, а також газ власного
видобутку, постачається підприємствами Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" для потреб населення, бюджетних
установ та організацій, підприємств комунальної теплоенергетики та
котелень промислових підприємств, які відпускають енергію
зазначеним споживачам. Основними організаційними формами продажу
природного газу для всіх інших суб'єктів господарювання у
1999 році були прямі договори, у тому числі укладені на аукціонах. Лібералізація ринку нафти і газу України у 1999 році
проводилась Комісією на базі законодавчо визначеної цінової
політики шляхом подальшої лібералізації цін на ньому. Ціни на газ
природний формувалися Комісією в межах її компетенції, визначеної
законодавством. Для забезпечення більш повного відшкодування населенням
обгрунтованих витрат на видобуток, транспортування та постачання
природного газу з 1 квітня 1999 року ціни на газ природний для
населення були підвищені на 25 відсотків (постанова НКРЕ від
10.03.99 N 310 ( z0153-99 ), для бюджетних установ та
житлово-комунальних підприємств тією ж постановою ціни на газ були
лібералізовані. Ціни на газ для промислових споживачів ринкові
(вільні) з 1998 року. Комісією проведені підготовчі роботи щодо формування тарифів
на транспортування, розподіл та постачання природного газу, а
також щодо встановлення тарифів на його закачку, зберігання та
відбір із підземних сховищ газу. Нормативно-правова база, створена Комісією на виконання
Указів Президента України та урядових рішень, дозволила
запровадити ліцензування окремих видів підприємницької діяльності
в нафтогазовому комплексі України з 1 жовтня 1999 року. Згідно з Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
N 1257/98 ( 1257/98 ) "Про запровадження ліцензування діяльності
господарюючих суб'єктів у сфері природних монополій" з 1 січня
1999 року передбачалося запровадження ліцензування таких видів
підприємницької діяльності: - зберігання природного газу в обсягах, що перевищують
рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення
підприємницької діяльності із зберігання природного газу
( z0894-99 ); - постачання природного газу; - транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними
трубопроводами ( z0373-00 ), транспортування природного та
нафтового газу трубопроводами ( z0720-99 ). Повноваження щодо ліцензування зазначених видів
підприємницької діяльності згідно з Указом Президента України від
1 лютого 1999 року N 108/99 ( 108/99 ) "Про внесення змін і
доповнень до Положення про Національну комісію регулювання
електроенергетики України" та постановою Кабінету Міністрів
України від 6 січня 1999 року N 22 ( 22-99-п ) були надані НКРЕ. В 1999 році Комісією була створена нормативна-правова база з
ліцензування, яка включає в себе такі документи: 1. Положення про порядок видачі ліцензій Національною
комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів
підприємницької діяльності, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 1999 року N 753 ( 753-99-п); 2. Інструкцію про порядок видачі ліцензій Національною
комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів
підприємницької діяльності, затверджена постановою НКРЕ від
06.10.99 N 1305 ( z0738-99 ) і зареєстрована в Мін'юсті від
28.10.99 за N 738/4031; 3. Нормативи достатності власних активів суб'єкта
підприємницької діяльності, затверджені постановою НКРЕ від
29.07.99 N 983 ( z0672-99 ) "Про затвердження нормативів
достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності"; 4. Ліцензійні умови на здійснення окремих видів
підприємницької діяльності в нафтогазовому комплексі, у тому
числі: - Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з
постачання природного газу за нерегульованим тарифом (затверджені
постановою НКРЕ від 12.08.99 N 1042 ( z0609-99 ) і зареєстровані в
Мін'юсті від 09.09.99 за N 609/3902); - Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з
постачання природного газу за регульованим тарифом (затверджені
постановою НКРЕ від 12.08.99 N 1043 ( z0610-99 ) і зареєстровані в
Мін'юсті від 09.09.99 за N 610/3903); - Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з
транспортування природного газу магістральними трубопроводами
(затверджені постановою НКРЕ від 13.08.99 N 1195 ( z0668-99 ) і
зареєстровані в Мін'юсті від 04.10.99 за N 668/3961); - Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з
транспортування природного і нафтового газу розподільними
трубопроводами ( затверджені постановою НКРЕ від 30.09.99 N 1263
( z0720-99 ) і зареєстровані в Мін'юсті від 21.10.99 за
N 720/4013); - Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) із зберігання природного газу (затверджені
постановою НКРЕ від 03.12.99 за N 1453 ( z0894-99 ) і
зареєстровані в Мін'юсті від 21.12.99 за N 894/4187). На період розробки, погодження та затвердження Комісією всіх
необхідних нормативних документів з питань ліцензування на ринку
газу України з початку 1999 року діяли правила здійснення
діяльності з постачання природного газу, встановлені Умовами
діяльності постачальників природного газу (далі Умови), які були
розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
15 грудня 1998 року N 1978 ( 1978-98-п ) "Про порядок забезпечення
природним газом народного господарства і населення у 1999 році".
Зазначені Умови (затверджені постановою НКРЕ від 18.12.98 N 1624
( za850-98 ) та наказом Держнафтогазпрому від 20.12.98 N 257
( z0850-98 ) визначали порядок і основні вимоги до діяльності
постачальників природного газу. Комісією здійснювалася робота з впорядкування діяльності
постачальників газу на газовому ринку України та контролю за
дотриманням ними вимог Умов, а саме: - в установленому порядку здійснювався розгляд та аналіз
наданих претендентами матеріалів та їх підготовка до засідання
Комісії щодо видачі Угоди на право постачання природного газу на
ринку України; - вивчався досвід роботи газового ринку України за Угодами,
згідно з Умовами діяльності постачальників природного газу; - регулярно проводилися засідання Комісії з розгляду
можливості надання претендентам права на постачання природного
газу і видачі Угоди. Всього видано 230 Угод на право здійснення
постачання природного газу; - здійснювався постійний контроль за діяльністю
постачальників природного газу, які отримали Угоди, щодо
дотримання ними вимог Умов, шляхом збору та аналізу наданої
інформації (звітів). На базі вивчення зарубіжного досвіду, а також аналізу
функціонування ринку газу України у 1999 році Комісія набула
необхідний досвід, який використала при розробці разом з
консультантами, в рамках допомоги у реформуванні газового ринку
України згідно програми TACIS, умов та правил здійснення окремих
видів підприємницької діяльності в нафтогазовому комплексі. На
основі визначеного складу нормативної бази для ліцензування,
відповідно до календарного плану, Комісією були розроблені і
погоджені у встановленому порядку необхідні нормативні документи. Розроблені Комісією умови та правила на відміну раніше діючих
Умов діяльності постачальників природного газу більш чітко і
широко, з урахуванням специфіки виду підприємницької діяльності та
змін у законодавстві, визначають основні вимоги, які необхідно
виконувати під час здійснення ліцензованої діяльності. Ліцензійні умови передбачають проведення постійного та
дієвого контролю за здійсненням ліцензованої діяльності на
газовому ринку України, який є невід'ємною складовою механізму
регулювання у нафтогазовому комплексі України. Згідно з
ліцензійними умовами контроль за дотриманням суб'єктами
підприємницької діяльності (ліцензіатами) Умов та Правил
здійснюється НКРЕ. Комісія контролює дотримання ліцензійних умов
шляхом аналізу наданої ліцензіатом звітності та інформації,
перевіряє ведення ліцензованої діяльності та бухгалтерського
обліку і має право вимагати від ліцензіата проведення аудиторської
перевірки. НКРЕ може розпочати перевірку ліцензованої діяльності
ліцензіата з власної ініціативи чи за скаргою будь-якої третьої
сторони при наявності обгрунтованих підстав. У випадку виявлення
порушень, які фіксуються документально, НКРЕ надсилає ліцензіату
попередження щодо можливості зупинення дії ліцензії при неусуненні
у визначений термін виявлених порушень. Впровадження ліцензування у нафтогазовому комплексу України
розпочалося з 1 жовтня 1999 року. Станом на 01.01.2000 Комісією
видано 107 ліцензій на право здійснення підприємницької діяльності
з постачання природного газу за нерегульованим тарифом. Враховуючи
значні витрати часу на опрацювання документів, проведення засідань
Комісії з розгляду заяв на одержання ліцензій, збільшення кола
ліцензованих видів діяльності і загального числа ліцензіатів,
постановою НКРЕ від 20.12.99 N 1517 ( z0909-99 ) встановлені
терміни, після яких забороняється діяльність без ліцензій.
З 1 лютого 2000 року забороняється підприємницька діяльність із
постачання природного газу за нерегульованим тарифом, з 1 квітня
2000 року - із постачання природного газу за регульованим тарифом,
транспортування природного газу магістральними трубопроводами та з
транспортування природного і нафтового газу розподільними
трубопроводами; з 1 липня 2000 року - із транспортування нафти і
нафтопродуктів магістральними трубопроводами. Контроль за здійсненням ліцензованої діяльності в
нафтогазовому комплексі у 1999 році виявив основні тенденції на
ринку газу України і загальний його стан на етапі реформування та
лібералізації. Були виявлені перші позитивні явища, у тому числі: - обсяги продажу природного газу на аукціонах в 1999 році
збільшилися і склали загалом по Україні близько 3,4 млрд. куб. м; - на ринку газу України у 1999 році оптовими постачальниками
природного газу за прямими договорами поставлено 15,4 млрд. куб. м
російського газу за ціною від 25 до 35 доларів США за
1 тис. куб. м (у два з лишком рази нижче ціни на російський газ у
1998 році), що є позитивною тенденцією і показником ефективності
ринкового механізму; - постачальниками газу створено в ПСГ страховий запас, який
склав 1,2 млрд. куб. м природного газу; - споживання природного газу населенням зменшилось з
19,3 млрд. куб. м в 1998 році до 18,3 млрд. куб. м в 1999 році. Разом з тим встановлено таке: - споживання природного газу у 1999 році по Україні склало
75,7 млрд. куб. м - це більше ніж у 1998 році на 0,1 млрд. куб. м,
отже, Програма заходів щодо споживання природного газу в Україні
( 751-97-п ), якою передбачалося значне скорочення обсягів його
споживання, - не виконана; - триває криза платежів за спожитий природний газ, яка
зумовлена загальносистемною економічною кризою в країні; - не врегульовані питання щодо розмежування контрактів на
транзит російського газу через територію України та обсягів
закупівлі його для споживачів; - мало місце зростання кредиторської заборгованості більшості
підприємств за спожитий природний газ, що пов'язане з загальною
платіжною кризою в країні; збір платежів за спожитий газ
залишається на дуже низькому рівні, багато газопостачальних
підприємств перебувають у критичному фінансовому стані; - на ринку газу низька платіжна дисципліна, відсутній дієвий
механізм примусу до оплати послуг з постачання та транспортування
газу споживачам. Борг постачальників перед ДК "Торговий дім" НАК
"Нафтогаз України" за природний газ в 1999 році склав 780 млн.
гривень; - нова форма торгівлі природним газом - аукціонний продаж -
не знайшов широкого визнання; - інвестиції в нафтогазовий комплекс вкладаються в незначних
обсягах. В результаті основні його фонди на цей час фізично і
морально застаріли і за браком коштів практично не оновлюються, що
зумовлює великі технологічні витрати газу та його прямі втрати; - промислові лічильники газу, що встановлені на газових
мережах, у своїй більшості морально та фізично застарілі і мають
занадто високу погрішність (до 5 відсотків), що сприяє
зловживанням та викраденню великих обсягів природного газу. У
населення встановлено всього 2,2 млн. газових побутових
лічильників, що становить лише близько 20 відсотків від
необхідного їх числа. Комісія протягом 1999 року разом з Держнафтогазпромом, НАК
"Нафтогаз України", Мінекономіки, Держкомгеології та Мін'юстом
брала участь у доопрацюванні проекту Закону України "Про нафту і
газ", вкрай необхідного для законодавчого обгрунтування
реформування та впровадження заходів з регулювання ринку нафти та
газу. Проект закону після розгляду на засіданні Кабінету Міністрів
України був внесений у 1999 році на розгляд Верховної Ради
України. Протягом року здійснювалося супроводження проекту і
сприяння його прийняттю Верховною Радою України, робота буде
продовжена у 2000 році. Підготовлено і затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 28 листопада 1999 року N 2184 ( 2184-99-п ) Порядок
забезпечення галузей національної економіки і населення природним
газом у 2000 році, яким передбачено забезпечення у 2000 році
природним газом бюджетних установ і населення за рахунок ресурсів
НАК "Нафтогаз України". Усі інші суб'єкти господарської діяльності
закуповують газ за прямими договорами з його постачальниками та на
аукціонах. Постачальниками природного газу можуть бути лише
суб'єкти господарської діяльності, які згідно з вимогами
законодавства отримали ліцензію НКРЕ на право постачання газу.
4. Цінова і тарифна політика
4.1. Тарифна політика в електроенергетиці Національна комісія регулювання електроенергетики у
відповідності до повноважень, наданих Указом Президента України
від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України" та Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), забезпечує здійснення державної
політики ціноутворення в електроенергетиці. Тарифна політика є одним з головних напрямків роботи Комісії.
Вона базується на принципах відшкодування обгрунтованих витрат на
виробництво, передачу та постачання електричної енергії, має
гарантувати покриття витрат на підтримання належного технічного
стану підприємств електроенергетики та відтворення потужностей,
надійне забезпечення споживачів електроенергією нормованої якості
і передбачає дієвий суспільний контроль за процесами
ціноутворення. З прийняттям Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) та у зв'язку з розмежуванням в електроенергетиці
сфер діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної
енергії відбулися зміни принципів формування тарифів на електричну
енергію для споживачів. Згідно з Законом України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Умовами та Правилами здійснення підприємницької
діяльності з постачання електроенергії за регульованим тарифом
( z0433-96 ) та на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 18.04.98 N 508 ( 508-98-п ) "Про затвердження плану
фінансового оздоровлення електроенергетичної галузі України"
енергопостачальні компанії з 1998-1999 року почали формування
тарифів для споживачів за формулою, наведеною в Ліцензії на
постачання електроенергії за регульованим тарифом. Постановою був визначений поетапний перехід обласних
енергопостачальних компаній під контролем НКРЕ до ринкового
формування тарифів із забезпеченням при цьому однакового по всій
території України тарифу для населення. Ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію
було започатковане з жовтня 1998 року, і в 1999 році
енергопостачальні компанії України перейшли на розрахунки тарифів
за ринковою формулою, яка включає оптову ціну, тариф на передачу
та постачання. Питання визначення цих тарифів докладніше викладене
у підрозділі "Порядок формування тарифів на електричну енергію для
споживачів". Середньорічні тарифи на електроенергію для
промислових та інших груп споживачів (крім населення) та тарифи на
електричну енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам
наведені у додатках 4.1 і 4.2. Оптова ціна на електроенергію формується на Оптовому ринку
електричної енергії як середньозважена ціна електроенергії, яка
закуплена від всіх виробників електроенергії, витрат на утримання
НЕК "Укренерго" (диспетчеризація та утримання магістральних мереж)
і надбавок до оптової ціни. Встановлення загальнодержавної оптової ринкової ціни є
особливо важливим, тому що за рахунок неї фінансується розвиток
нетрадиційних джерел електричної енергії, компенсується знижений
тариф для сільського господарства, пільгові тарифи для населення
всієї країни, а також покриваються витрати на регулювання і
диспетчерське управління об'єднаною енергетичною системою України. Тарифи на передачу електричної енергії розподільчими мережами
енергопостачальних компаній (напруга 0,4 - 154 кіловольт) і на
постачання електричної енергії встановлюються Національною
комісією регулювання електроенергетики України на основі
кошторисів витрат компаній.
Порядок формування тарифів на виробництво електричної енергії
Комісія згідно з Законом України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) забезпечує порядок формування та затвердження
тарифів для ліцензіатів, які здійснюють підприємницьку діяльність
з виробництва електричної енергії: - НАЕК "Енергоатом"; - генкомпаній ТЕС; - теплоелектроцентралей (ТЕЦ); - генкомпаній ГЕС; - вітрових електростанцій; - блок-станцій та малих ГЕС і ТЕЦ.
На підставі Договору між членами Оптового ринку
( n0001227-96 ) електроенергія, яка вироблена НАЕК "Енергоатом",
генкомпаніями ГЕС, теплоелектроцентралями (ТЕЦ), вітровими
електростанціями, продається на Оптовий ринок за тарифами,
затвердженими НКРЕ. З 1 січня 1999 року на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 18.12.98 N 1998 ( 1998-98-п ) "Про удосконалення
порядку формування цін" постановою НКРЕ від 30.12.98 N 1719
( v1719227-98 ) затверджено тариф на електричну енергію, яка
відпускається НАЕК "Енергоатом" на ОРЕ, у розмірі 7,45 коп. за
1 кВт x год, у тому числі цільову надбавку в розмірі 0,83 коп. за
1 кВт x год для добудови енергоблоків. Такий тариф залишався
незмінним протягом всього 1999 року. У 1999 році було змінено
порядок встановлення тарифів для генкомпаній гідроелектростанцій
для більш об'єктивного врахування залежності планового тарифу
гідрогенеруючих компаній від фактичних витрат на виробництво
електричної енергії та для введення єдиної методики розрахунку
тарифу. З жовтня 1998 року для ДАГК "Дніпрогідроенерго" і з лютого
1999 року для ДАЕК "Дністрогідроенерго", як і для всіх виробників
електричної енергії, почали встановлюватися середні тарифи замість
двох тарифів (на виробництво електроенергії та плату за
потужність), які умовно розподіляли всі витрати на виробництво
електричної енергії та плату за робочу потужність. Тариф на виробництво електричної енергії ГЕС у 1999 році,
незважаючи на значне зниження рівня рентабельності з 368% до
47,5%, залишився на рівні 1998 року (для ДАГК "Дністрогідроенерго"
- 2,41 коп., для ДАГК "Дніпрогідроенерго" - 0,92 коп.) з таких
причин: - природні гідрологічні умови (приплив води), які склалися у
1999 році, зумовили зниження річного виробітку електричної енергії
гідрогенеруючими компаніями у 1999 році на 9,9%; - встановлення постановою НКРЕ від 08.10.99 року N 1321
( v1321227-99 ) цільової надбавки у розмірі 1 коп. за 1 кВт x год
до тарифів на електричну енергію, яку відпускають на Оптовий ринок
електричної енергії ДАЕК "Дністрогідроенерго" та ДАГК
"Дніпрогідроенерго" для забезпечення державної частки у
фінансуванні будівництва першої черги Дністровської ГАЕС та для
введення додаткових пікових потужностей (на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 30 вересня 1999 року N 1810
( 1810-99-п ).
Генеруючі компанії теплових електростанцій (ТЕС) продають
електроенергію в ринок за заявленими погодинними цінами на засадах
конкуренції. При цьому насамперед завантажуються енергоблоки з
найнижчими ціновими заявками.
Протягом року проводилась робота з врегулювання питань щодо
продажу електричної енергії, виробленої малими ГЕС, ТЕЦ та
вітровими електростанціями. На виконання положень Програми державної підтримки розвитку
нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і
теплоенергетики прийнята постанова НКРЕ від 19.07.99 N 932
( v0932227-99 ), якою затверджена схема реалізації електричної
енергії, виробленої цими електростанціями, та "Перелік матеріалів,
що надаються в НКРЕ для затвердження тарифу на відпуск електричної
енергії суб'єктами підприємницької діяльності з виробництва
електричної енергії - малими гідроелектростанціями (ГЕС )". З метою упорядкування системи розрахунків для затвердження
тарифів постановою НКРЕ від 09.06.99 N 750 ( v0750227-99 )
встановлено "Порядок розрахунку і затвердження тарифу на відпуск
електричної суб'єктами підприємницької діяльності з виробництва
електричної енергії - теплоелектроцентралями (ТЕЦ)". При затвердженні тарифів на 1999 рік простежувалась тенденція
до зростання тарифу у зв'язку із зростанням ціни на паливо, а
також через встановлення цільової надбавки до діючого тарифу на
електричну та теплову енергію для фінансування витрат, пов'язаних
із добудовою енергоблоків, згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 29.04.99 N 733 ( 733-99-п ) "Про затвердження переліку
енергетичних об'єктів, будівництво яких фінансується за рахунок
коштів енергокомпаній, що не включаються до їх валового доходу". Постановою НКРЕ від 23.07.99 N 964 ( v0964227-99 ) "Про
продаж електроенергії власного виробітку" врегульоване питання
реалізації електричної енергії, виробленої на
теплоелектроцентралях та блок-станціях, незалежно від їх відомчої
належності та форм власності. Згідно з постановою цим виробникам
надано право продажу виробленої електроенергії як на Оптовий
ринок, так і безпосередньо споживачам. Для розвитку вітрових електростанцій і нарощування ними
виробництва електроенергії на виконання доручення Президента
України від 24.03.99 N 137/8679-01 та доручення Кабінету Міністрів
України від 30.03.99 N 6614/2," прийняті постанови НКРЕ від
20.05.99 N 666 ( v0666227-99 ) та від 26.05.99 N 679
( v0679227-99 ) про відрахування платежів на фінансування
нетрадиційних джерел електроенергії (вітроенергетики) у розмірі
0,75 відсотка від обсягу товарної продукції виробників
електроенергії і забезпечення 100% оплати банківськими коштами за
електричну енергію, поставлену на Оптовий ринок суб'єктами
підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії на
вітрових електростанціях. Крім того, згідно з кошторисами витрат
затверджені тарифи на електричну енергію, що відпускається
введеними в експлуатацію вітровими електростанціями (у середньому
тариф на електричну енергію становить 17 коп./кВт x год).
З 1 серпня 1999 року паралельно з діючим алгоритмом
розрахунку оптової ринкової ціни, за якою обласні
енергопостачальні компанії закуповують електроенергію з Оптового
ринку, почала розраховуватися погодинна оптова ринкова ціна за
Правилами Оптового ринку електричної енергії ( n0002227-96 ). За
цими правилами всі компанії будуть закуповувати електроенергію за
погодинними цінами відповідно до їхнього графіка навантаження.
Здійснення переходу до продажу електричної енергії з Оптового
ринку енергопостачальним компаніям за погодинними ринковими цінами
забезпечить рівні умови для всіх постачальників електричної
енергії.
Порядок формування роздрібних тарифів на електричну енергію
для споживачів
З 1 січня 1999 року формування роздрібних тарифів для
споживачів (крім населення) здійснювали за ринковою моделлю 26
місцевих енергопостачальних компаній. Вказані тарифи в 1999 році
розраховувалися за формулою, наведеною в Умовах та Правилах
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом ( z0433-96 ). При цьому тарифи
визначали енергопостачальні компанії самостійно з урахуванням
обмежень тарифів граничними рівнями, встановленими для відповідних
груп та класів споживачів. Граничні рівні були затверджені
постановою НКРЕ від 24.12.98 N 1665 ( v1665227-98 ) - для
сільськогосподарських виробничих споживачів та постановою від
24.12.98 N 1666 ( v1666227-98 ) - для решти споживачів (крім
населення) з метою недопущення різкого зростання роздрібних
тарифів. При цьому відхилення від раніше діючих фіксованих цін
становило 3%. Одна компанія (ВАТ "Полтаваобленерго") у відповідності до
постанови НКРЕ від 24.12.98 N 1667 ( v1667227-98 ) з 1 січня
1999 року перейшла до повного ринкового формування роздрібних
тарифів, тобто без обмеження розрахункових роздрібних тарифів
граничними рівнями (крім сільськогосподарських
споживачів-виробників та населення). Разом з тим, дрібні енергопостачальні компанії (ВАТ ПЕМ
"Енерговугілля", ПСЕМ ВО "Донецьквугілля", "Східно-Кримська
енергетична компанія", ЖКУ Новороздільської міської ради народних
депутатів, ДПЕМ АТ "Атомсервіс") у 1999 році здійснювали відпуск
електроенергії споживачам за фіксованими тарифами, визначеними
постановою НКРЕ від 29.12.98 N 1678 ( v1678227-98 ). АК "Київенерго" протягом 9 місяців 1999 року також відпускала
електроенергію за фіксованими тарифами, затвердженими постановою
НКРЕ від 30.12.98 N 1716 ( v1716227-98 ). Слід зазначити, що особливості перехідного періоду не
дозволяють відразу і в повному обсязі здійснювати розрахунок
тарифів за формулою, наведеною в Умовах та Правилах здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом ( z0433-96 ). Так, через високі фактичні понаднормативні втрати
електроенергії (зокрема, внаслідок несплати і крадіжок
електроенергії, невідображення дебіторської заборгованості
населення, використання нераціональних схем живлення у зв'язку із
зменшенням навантаження тощо) при розрахунках роздрібних тарифів
не застосовується коефіцієнт корекції технологічних витрат
електроенергії (він визначений на перехідний період у розмірі 1);
з метою спрощення розрахунків середня закупівельна ціна
електроенергії не корегується на розбіжність планованих та
фактичних обсягів купівлі електроенергії. Ці відхилення від
формули затверджені "Тимчасовим порядком формування роздрібного
тарифу на електроенергію для споживачів (крім побутових)
ліцензіатами з постачання електроенергії енергії за регульованим
тарифом" (постанова НКРЕ від 12.05.99 N 644 ( v0644227-99 ). Для наближення рівнів розрахованих за формулою тарифів до
відпускних тарифів протягом 1999 року переглядалися граничні рівні
роздрібних тарифів енергопостачальних компаній (постанови НКРЕ від
18.02.99 N 206 ( v0206227-99 ), від 21.07.99 N 941 ( v0941227-99 )
та від 22.11.99 N 1418 ( v1418227-99 ). Постановою від 22.11.99
N 1418 скасовано обмеження рівнів тарифів за класами споживачів
(за ступенями напруги живлення), а визначені лише верхній та
нижній граничний рівні роздрібних тарифів для відповідних груп
споживачів, що дає можливість знижувати тарифи для споживачів
2 класу в межах існуючих груп. У другому півріччі до формування роздрібних тарифів згідно з
Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності за
регульованим тарифом ( z0433-96 ) перейшли ще дві
енергопостачальні компанії: з 1 вересня - ВАТ ПЕМ "Енерговугілля"
(Донецька область), з 1 жовтня - АК "Київенерго", що дало
можливість знизити тарифи у середньому на 3% для споживачів ВАТ
ПЕМ "Енерговугілля" та на 5% для споживачів АК "Київенерго". Застосування такої системи розрахунку тарифів дало позитивні
результати, оскільки у першому півріччі 1999 року
прослідковувалася тенденція до зниження тарифів. Так, у червні
порівняно з січнем 1999 року тарифи для промислових споживачів
знизилися приблизно на 10 -12%. І лише падіння курсу національної
грошової одиниці до долара США у другому півріччі 1999 призвело до
призупинення цієї тенденції. Структура середньозваженого за рік роздрібного тарифу на
електроенергію та структура витрат на передачу та постачання
електроенергії наведені у додатках 4.3, 4.4 і 4.5. Крім того, продовжувалася робота з поширення застосування
диференційованих тарифів для споживачів. Тарифи, диференційовані
за періодами часу (один із економічних стимулів споживачів до
вирівнювання графіка навантаження), також визначалися
енергопостачальними компаніями самостійно шляхом застосування до
тарифних ставок відповідних груп та класів споживачів збільшуючих
(зменшуючих) коефіцієнтів, розрахованих та затверджених НКРЕ.
Постановою НКРЕ від 29.12.98 N 1676 ( v1676227-98 ) "Про тарифи
диференційовані за періодами часу" визначені такі тарифні
коефіцієнти для зон навантаження енергосистеми: в нічний період
0,25, в напівпіковий період 1,02 та в піковий період 1,80 - що
стимулює споживачів до збільшення використання електроенергії в
нічні "провали", сприяє вирівнюванню графіка навантажень.
Постачальники електричної енергії за нерегульованим тарифом
(незалежні постачальники) здійснювали розрахунки за передачу
електричної енергії мережами енергопостачальних компаній за
тарифами, затвердженими НКРЕ. Ці тарифи затверджувалися згідно з
"Методикою розрахунку тарифу на транспортування електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами ліцензіата з
передачі електричної енергії" (постанова від 13.02.98 N 182
( v0182227-98 ). При цьому тариф формувався виходячи з
необхідності відшкодування витрат на передачу мережами
енергопостачальної компанії та витрат енергопостачальної компанії,
пов'язаних з оплатою Оптовому ринку всіх втрат в мережах, у тому
числі і тих втрат, які виникали при транспортуванні електроенергії
незалежного постачальника. З 1 жовтня 1999 року на виконання Заходів, спрямованих на
оздоровлення фінансового становища електроенергетичної галузі у
1999-2000 роках, Комісією внесені принципові зміни у порядок
закупівлі електроенергії з Оптового ринку електроенергії України
ліцензіатами з постачання електроенергії за нерегульованим
тарифом. У відповідності до постанови НКРЕ від 18.08.99 N 1058
( v1058227-99 ) "Про порядок закупівлі електричної енергії з
Оптового ринку електричної енергії України ліцензіатами з
постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом"
постачальники електроенергії за нерегульованим тарифом закуповують
електроенергію на Оптовому ринку з врахуванням нормативних
технологічних витрат електроенергії в мережах передавача та
оплачують її транспортування за тими ж тарифами, які
застосовуються при визначенні роздрібних тарифів власниками мереж,
виходячи з обсягів корисного споживання.
Щодо тарифів на електричну енергію для населення. На початок року для населення діяли тарифи, визначені
постановою НКРЕ від 10.04.98 N 420 ( z0244-98 ) (зареєстрованою в
Мін'юсті 15.04.98 N 244/2684), при цьому середній тариф для
населення становив 10,6 коп. за кВт x год. На час затвердження
рівні тарифів наблизилися до оптимального співвідношення між
тарифами для промисловості та населення. Рівень тарифів для
побутових споживачів перевищував рівень тарифів для промисловості
в 1,3 раза. Однак, на кінець 1998 року склалася значна
диспропорція у зазначених тарифах. У лютому 1999 року
середньозважений тариф для споживачів крім населення становив
12,95 коп. за 1 кВт x год і 10,65 коп. за 1 кВт x год - для
побутових споживачів (враховуючи тих, що проживають у сільській
місцевості та в будинках, обладнаних електроплитами). Таким
чином, на момент перегляду тарифи на електроенергію для населення
були у середньому на 20% нижчими тарифів для інших груп
споживачів. Враховуючи необхідність більш повного відшкодування
населенням витрат з виробництва, передачі та постачання
електроенергії та у відповідності до Закону України "Про
ратифікацію Кредитної угоди (Проект розвитку ринку
електроенергетики) між Україною і Міжнародним банком
реконструкції та розвитку" ( 612/96-ВР ) Комісія прийняла
постанову від 10.03.99 N 309 ( z0151-99 ) (зареєстрована в
Мін'юсті 10.03.99 N 151/3444), якою були в середньому збільшені
на 20% тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і
населеним пунктам (для міського населення з 11 коп. за
1 кВт x год до 13 коп. за 1 кВт x год, тобто на 18,2%, для
сільського населення - з 10 коп. до 12 коп. - на 20%, для міського
населення в будинках, обладнаних електроплитами - з 8 коп. до
10 коп. - на 25%). Постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.99 N 845
( 845-99-п ) "Про затвердження заходів, спрямованих на
оздоровлення фінансового становища електроенергетичної галузі у
1999-2000 роках" визначено продовження формування тарифів на
електроенергію із збереженням єдиних на території України тарифів
для населення. Ця норма призводить до перехресного субсидіювання
діяльності з постачання електроенергії населенню за рахунок інших
груп споживачів. Компенсація збитків, зумовлених невідповідністю
тарифів для населення реальним затратам з виробництва, передачі і
постачання електроенергії населенню, відбувається шляхом
збільшення роздрібних тарифів для інших груп споживачів. Постачання електроенергії пільговим категоріям споживачів,
джерела компенсації пільг яких законодавчо не передбачені, та
електропостачання населення за фіксованими тарифами зумовлює
досить значні збитки енергопостачальних компаній. Найбільші збитки
завдаються постачальникам у регіонах з великою питомою вагою
населення і сільськогосподарських виробничих споживачів. З метою
компенсації зазначених негативних наслідків і поліпшення
економічного стану обласних (міських) енергопостачальних компаній
Комісія на підставі відомчої статистичної звітності ліцензіатів
проводить аналіз пільгового споживання і призначає відповідним
постачальникам дотації на обсяг некомпенсованих втрат. У
подальшому, сума дотаційних сертифікатів враховується Комісією при
визначені ціни, за якою кожна окрема обласна (міська)
енергопостачальна компанія купує електроенергію на Оптовому ринку.
На цю суму збільшується оптова ринкова ціна електроенергії, яка є
визначальною при розрахунку роздрібних тарифів для споживачів крім
населення. Таким чином, компенсація збитків від зазначених пільг
(яка є безумовно необхідною) призводить до зростання тарифів для
інших груп споживачів і, як наслідок, до збільшення витрат
підприємств на оплату електроенергії. Ця негативна тенденція може
і повинна бути усунута шляхом перегляду на законодавчому рівні
надто широкого кола споживачів, яким надано пільги, або
визначенням джерел покриття додаткових витрат. Категорії споживачів електричної енергії, яким надано пільги
в оплаті за спожиту електроенергію, наведені у додатку 4.7. До чинників, що негативно впливають на економічний стан
галузі та сприяють викривленню цінової політики, на погляд
Комісії, слід віднести такі фактори: - криза платежів, зумовлена скрутним фінансовим станом
споживачів та зловживанням деяких категорій споживачів, важелі для
впливу на платіжну дисціплину яких у енергопостачальних компаній
відсутні; - "бартеризація" розрахунків за використані енергоносії і, як
наслідок, практично відсутність у суб'єктів енергетики обігових
коштів; - нестабільність податкової системи та неврахування нею
особливостей енергетичної галузі, що в поєднанні з неплатежами та
відсутністю обігових коштів викликає надмірну заборгованість
підприємств енергетики перед бюджетом з податків та обов'язкових
платежів; несвоєчасне повернення зворотного ПДВ з бюджету; - диспропорція у тарифах на електроенергію для населення та
промислових споживачів через невідповідність рівня тарифів для
побутових споживачів необхідному мінімуму для відшкодування ними
витрат з виробництва, передачі та постачання електроенергії; - надто велика кількість категорій споживачів, що
користуються пільгами в оплаті спожитої електроенергії (зокрема за
професійною ознакою), джерела компенсації збитків від надання яких
не визначені; несвоєчасне надходження коштів з бюджету для
компенсації пільг та субсидій; - неприпустимо високий рівень витрат електроенергії на
виробництво та втрат при передачі та постачанні однієї кіловат
години, в 2,5 раза більше ніж у 1990 році, що є основним фактором,
який необхідно усунути для зниження собівартості виробництва і
постачання електричної енергії та підвищення рентабельності роботи
галузі.
Разом з тим, подальше удосконалення цінової і тарифної
політики є нагальною потребою і повинне здійснюватися за такими
напрямками: - перехід до формування роздрібних цін на електричну енергію
енергопостачальниками за повною формулою згідно з Умовами і
Правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії, тобто скасування обмежень ринкових тарифів
(граничних рівнів тарифів); - при формуванні оптової ціни на електричну енергію необхідно
передбачати витрати на фінансування будівництва екологічних
об'єктів у вигляді цільової надбавки до оптової ринкової ціни з
одночасним скасуванням екологічних надбавок до роздрібних тарифів,
які зараз застосовуються у окремих областях (Донецькій,
Луганській, Харківській, Полтавській та Сумській); - здійснення переходу до продажу електричної енергії з
Оптового ринку енергопостачальним компаніям за погодинними
ринковими цінами; - завершення переходу від формування тарифів для споживачів,
згрупованих за галузевим принципом, до розподілу споживачів на
класи відповідно до напруги живлення, тобто остаточний розподіл
споживачів за класами напруги живлення. Забезпечення переходу до
розподілу споживачів щонайменше на 3-4 класи, окремо виділивши
групу споживачів, що живляться від електромереж напругою 0,4 кВ
(зокрема, населення); - подальше впровадження диференційованих тарифів на
електричну енергію. Розроблення більш досконалої методики
формування тарифів на електричну енергію для населення з метою
повного відшкодування вартості виробництва, передачі, постачання
електроенергії і врахування специфічних видів витрат
(внутрішньобудинкові мережі; втрати електроенергії в мережах
0,4 кВ; необхідність обслуговування дуже великої кількості
абонентів, що споживають невеликі обсяги енергії). - впорядкування пільг, що надаються в оплаті за електричну
енергію громадянам України. Нагальною проблемою є впорядкування
пільг і визначення джерел їх фінансування; - законодавче впровадження обов'язкового застосування норм
споживання електричної енергії за пільговими тарифами. На сьогодні
діючим законодавством не встановлені норми споживання для 23,7%
пільгових категорій побутових споживачів, отже пільги надаються на
весь обсяг використаної електричної енергії, який у окремих
пільгових побутових споживачів становить 1000 і більше кВт x год
на місяць.
4.2. Цінова і тарифна політика в нафтогазовому комплексі
Відповідно до Положення про Національну комісію регулювання
електроенергетики, затвердженого Указом Президента України від
21 квітня 1998 року N 335/98 ( 335/98 ), Комісія формує державну
політику щодо встановлення цін на газ, нафту та тарифів на їх
транспортування, а також тарифів на зберігання природного газу. Згідно з протоколом переговорів Урядової делегації України та
делегації Світового банку щодо реформування газового сектора від
29 квітня - 1 травня 1998 року та планом заходів у рамках
реформування газової промисловості, затвердженим 18.05.98 Першим
віце-прем'єр-міністром України, в 1999 році були лібералізовані
ціни на природний газ для видобувних підприємств, а також діяли
вільні (ринкові) ціни для промислових підприємств. З 1 квітня
1999 року не встановлювались граничні ціни на природний газ для
бюджетних установ та організацій, комунально-побутових
підприємств.
Роздрібні ціни на газ природний, що використовується для
потреб населення, встановлені постановою НКРЕ від 10.03.99 N 310
( z0153-99 ) "Про роздрібні ціни на газ природний, що
використовується населенням на комунально-побутові потреби" в
розмірі: - для побутових потреб та індивідуального опалення будинків
за наявності лічильників 17,5 коп. за 1 куб. м; - для побутових потреб та індивідуального опалення будинків
за відсутності лічильників 19,0 коп. за 1 куб. м (додаток 4.6). У 1999 році розроблена і затверджена постановою Комісії від
30.07.99 N 993 ( v0993227-99 ) Методика розрахунку тарифів за
надані послуги з транспортування нафти через територію України
магістральними нафтопроводами, перевалки та наливу нафти. Відповідно до цієї Методики розраховані та затверджені тарифи
на транспортування нафти Придніпровськими магістральними
нафтопроводами, як для окремих маршрутів транспортування нафти,
так і питомі тарифи на транспортування 1 тонни нафти на 100 км. НКРЕ разом з центральними органами виконавчої влади проведено
аналіз можливості встановлення тарифів на транспортування
природного газу в залежності від відстані транспортування. Аналіз
показав, що газотранспортна система України запроектована,
збудована і працює як єдиний технологічний комплекс, який включає
магістральні газопроводи, підземні сховища та родовища газу.
Режими її роботи залежать від обсягів споживання газу окремими
регіонами і транзитних поставок через територію України. Природний
газ для споживачів подається через газотранспортну систему
загальним потоком разом з транзитними обсягами і регулюється
обсягами поставок постачальними компаніями, відбором з підземних
сховищ і надходженням з родовищ газу власного видобутку для
забезпечення постійного балансу між обсягами споживання і
ресурсами газу. Технічно неможливо відокремити і прослідкувати потоки газу
різного походження до споживачів, оскільки фактично природний газ
не передається безпосередньо між двома кінцевими пунктами
газотранспортної системи, а відбувається процес фізичного зміщення
обсягів газу. Так, наприклад, в зимовий період в основному
споживається природний газ, що відбирається із розміщених на
заході України підземних сховищ. Російський природний газ надходить до України через вісім
пунктів, з яких шість знаходяться на східному кордоні з Російською
Федерацією, а два - на північно-західному кордоні з Республікою
Білорусь. Власний видобуток природного газу в основному
зосереджено у східній частині України - Харківській, Полтавській,
Сумській, Чернігівській областях (15,6 млрд. куб. м або 86,3%
загального обсягу видобутку в Україні). В підземні сховища газу, які знаходяться в західній частині
України, закачується 15-20 млрд. куб. м або 81% від обсягів
споживання газу в зимовий період. Цей газ використовується для
потреб споживачів України. Середня протяжність магістральних газопроводів по території
України становить 512 км (від 1 км до 1538 км). Виходячи з діючого
тарифу на транспортування газу (42 грн. за 1000 куб. м газу з
ПДВ), середній тариф на транспортування газу на 100 км відстані
становитиме 8,2 грн. Враховуючи географічне розташування споживачів на території
України (основними споживачами є промислові підприємства і
населення Східної України і Донбасу - 37,5 млрд. куб. м або 50,8%
загального обсягу споживання), введення плати за надання
транспортних послуг в залежності від відстані транспортування
призведе до значної диференціації вартості цих послуг для
споживачів східного і західного регіону. Запровадження диференційованих тарифів на транспортування
природного газу залежно від відстані, звичайно, дозволить знизити
вартість газу, особливо для споживачів Полтавської області, яка
повністю забезпечує власні потреби газом з родовищ, що розташовані
на її території. Разом з тим, це поставить в надзвичайно скрутне
становище споживачів (зокрема сільськогосподарських виробників)
Вінницької, Чернівецької, Волинської, Одеської та інших областей,
на території яких не здійснюється видобуток газу, і транспортні
витрати на доставку імпортного газу будуть значними. Тому визнано недоцільним введення на сьогоднішньому етапі
диференційованого залежно від відстані тарифу на транспортування
газу. У зв'язку із реформуванням газової промисловості України
здійснено розмежування видів діяльності. Виділені окремі юридичні
особи, які забезпечують виконання таких видів діяльності. Зокрема,
мається на увазі транспортування природного газу магістральними
газопроводами, транспортування природного газу розподільними
мережами, а також постачальницько-збутова діяльність. Таке
розподілення видів діяльності потребує застосування відповідних
принципів ціноутворення. Для забезпечення оптимізації тарифу на транспортування
природного газу, враховуючи необхідність відокремлення витрат на
здійснення різних видів діяльності, в тому числі і постачання
природного газу, необхідно буде з моменту започаткування
ліцензування цих видів діяльності перейти до затвердження окремих
тарифів на транспортування природного газу магістральними
газопроводами і газорозподільними мережами, тарифів на постачання
та зберігання природного газу. Затвердження окремих тарифів дасть можливість контролювати і
аналізувати витрати в залежності від технологічних особливостей, а
також обсягів транспортування, і більш оперативно реагувати на
зміну (збільшення чи зменшення) фактичних витрат. Для усунення перехресного субсидіювання всім суб'єктам
господарювання буде запропоновано перейти до обліку витрат за
такими видами діяльності: видобуток газу, транспортування
магістральними газопроводами, транспортування розподільними
мережами, постачання газу. Величина тарифів на транспортування газу магістральними
трубопроводами, розподільними мережами, постачання та зберігання
газу в підземних сховищах буде встановлюватися кожному ліцензіату
окремо і фіксуватися в додатках до ліцензій на відповідний вид
діяльності. Для уніфікації методичного підходу до розрахунку тарифів НКРЕ
разом з інститутом "Укргазпроект" розпочала розробку "Методики
розрахунку тарифів на транспортування газу магістральними
трубопроводами" та "Методики розрахунку тарифів на зберігання
природного газу в ПСГ". Завершення робіт планується в 2000 році. Методика розрахунку тарифів на зберігання природного газу в
підземних сховищах газу буде передбачати розрахунок фактично трьох
складових тарифу: на закачку, зберігання та відбір природного
газу. При розрахунку тарифів буде врахована вартість балансового
газу, який знаходиться в сховищах, та всього обладнання і
устаткування. Разом з тим, як свідчить практика, величина ціни на природний
газ, що використовується для комунальних потреб населення, є
найвищою і значно перевищує ціни для промислових споживачів.
Населення повинне повністю відшкодовувати витрати, пов'язані з
видобутком, закупівлею, транспортуванням, розподілом та
зберіганням природного газу. Але такий підхід до формування
цінової політики на природний газ передбачає існування
альтернативного гнучкого ринку інших видів палива та гарантованої
оплати за використаний природний газ. В Україні на сьогоднішній день не створено умов для
використання споживачами альтернативного виду палива, зниження
енергоємності вітчизняного виробництва та забезпечення своєчасних
розрахунків за спожиті енергоресурси. Крім того, в державі не в
належному обсязі діє програма соціального захисту малозабезпечених
верств населення. З метою недопущення збільшення бюджетних видатків
пропонується поступове збільшення цін на газ природний, що
використовується населенням, бюджетними установами та для
комунальних потреб, до рівня необхідного для повного відшкодування
витрат.
5. Ліцензійна робота в паливно-енергетичному комплексі
5.1. Ліцензування діяльності в електроенергетиці Видача ліцензій на право здійснення підприємницької
діяльності в електроенергетиці, що була започаткована у 1996 році,
здійснюється відповідно до Інструкції про порядок видачі
Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на
здійснення окремих видів підприємницької діяльності, затвердженої
постановою НКРЕ від 06.10.99 N 1305 ( z0738-99 ) та зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 28.10.99, а також згідно з
Положенням про порядок видачі ліцензій Національною комісією
регулювання електроенергетики України на здійснення окремих видів
підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29.04.99 N 753 ( 753-99-п ). Вимоги,
параметри та критерії, відповідно до яких ліцензіат може
здійснювати певний вид підприємницької діяльності, сформульовані в
Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності, які
затверджуються відповідними постановами НКРЕ та реєструються в
Міністерстві юстиції України. З початку процесу ліцензування в електроенергетиці існує
шість видів ліцензій на право здійснення підприємницької
діяльності, а саме: з виробництва електричної енергії, з передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними
електромережами, з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами, з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, з постачання електричної енергії за
нерегульованим тарифом та з оптового постачання електричної
енергії. Ліцензування підприємницької діяльності у сфері природних
монополій здійснюється не лише з метою встановлення штучних
обмежень підприємницької діяльності, а й з метою сприяння
конкуренції на суміжних з монопольними ринках, а також захисту
прав споживачів та підприємців, які користуються послугами
природних монополій (шляхом обмеження монопольної влади
підприємців). В той же час ліцензіями передбачається і захист прав
самих монополістів, таких як: покриття обгрунтованих витрат на
здійснення діяльності і дозволеної норми прибутку, дотримання
правил взаємодії користувачами їхніх послуг тощо. Процес ліцензування в електроенергетиці, здійснюваний НКРЕ, є
об'єктивним, прозорим і вільним від дискримінації в інтересах
забезпечення рівного, неупередженого ставлення до всіх суб'єктів
підприємництва.
Інформація щодо виданих НКРЕ ліцензій на здійснення
підприємницької діяльності в електроенергетиці станом на
01.01.2000 наведена в таблиці.
Таблиця 1
Ліцензії, видані НКРЕ протягом 1996-1999 років
------------------------------------------------------------------ | Види ліцензованої | 1996 |Станом на|Станом на|Станом на | | діяльності | рік |1.01.1997|1.01.1999|1.01.2000 | |--------------------------+------+---------+---------+----------| |Виробництво електроенергії| 61 | 110/49* | 130/20 | 152/22 | |--------------------------+------+---------+---------+----------| |Постачання електроенергії | 30 | 35/5 | 38/3 | 38/0 | |за регульованим тарифом | | | | | |--------------------------+------+---------+---------+----------| |Постачання електроенергії | 124 | 370/246 | 575/205 | 713/138 | |за нерегульованим тарифом | | | | | |--------------------------+------+---------+---------+----------| |Передача електроенергії | 30 | 37/7 | 41/4 | 45/4 | |місцевими (локальними) | | | | | |електромережами | | | | | |--------------------------+------+---------+---------+----------| |Передача електроенергії | 1 | 1/0 | 2/1 | 2/0 | |магістральними та | | | | | |міждержавними | | | | | |електромережами** | | | | | |--------------------------+------+---------+---------+----------| |Оптове постачання | - | 1 | 2/1 | 2/0 | |електроенергії*** | | | | | |--------------------------+------+---------+---------+----------| | Всього:| 246 | 554/308 | 788/234 | 952/164 | ------------------------------------------------------------------ * У чисельнику наведена загальна кількість ліцензій, виданих
НКРЕ з початку ліцензування. У знаменнику наведена кількість
ліцензій, виданих НКРЕ у відповідному році. ** Ліцензію, видану НДЦ України, було анульовано у зв'язку із
видачею ліцензії ДП "НЕК "Укренерго" *** Ліцензію, видану ДЕК "Укрелектропередача", було
анульовано у зв'язку із видачею ліцензії ДП "НЕК "Укренерго"
Ліцензування - це інструмент, який використовується як засіб
контролю за діяльністю компаній, що працюють в електроенергетиці
згідно з отриманими ліцензіями. Представники НКРЕ, як органу,
уповноваженого здійснювати такий контроль, мають право доступу на
територію, до обладнання та до документів ліцензіата. Реагування
на факти порушення ліцензійних умов здійснюється Комісією згідно з
процедурою, передбаченою Умовами та Правилами здійснення
відповідних видів ліцензованої діяльності. Застосування впливу на
порушника ліцензійних умов у вигляді накладення штрафу за
порушення законодавства в електроенергетиці, зупинення або
анулювання ліцензії є важелем забезпечення виконання ліцензіатами
ліцензійних умов та чинного законодавства. Розгляд справ, пов'язаних з порушенням ліцензійних умов,
здійснюється на відкритих засіданнях Комісії. Більшість порушників
ліцензійних умов - постачальники електричної енергії за
нерегульованим тарифом. Найбільш характерними порушеннями є
ненадання статистичної звітності у встановлені терміни, несплата
поточної плати, несплата за транзит електричної енергії мережами
обленерго, ненадання інформації про зміну місцезнаходження. У
відношенні до таких ліцензіатів в 1999 році прийнято 55 рішень
щодо усунення порушень ліцензійних умов та 83 рішення про
зупинення дії ліцензій у зв'язку з невиконанням рішень НКРЕ про
усунення порушень ліцензійних умов. Стосовно зупинених ліцензій у
разі усунення порушень та згідно з заявами ліцензіатів Комісією
прийнято 7 рішень про поновлення їх дії. Якщо рішення НКРЕ про
усунення порушень не виконуються у встановлений термін або
порушення визнаються грубими та повторними, Комісія приймає
рішення про анулювання ліцензій. З цієї причини у 1999 році було
анульовано 72 ліцензії. З огляду на критичну ситуацію, що склалася на Оптовому ринку
електричної енергії України (ОРЕ) у зв'язку з неплатежами за
отриману електроенергію, особливу увагу Комісія приділяє питанню
виконання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
( z0433-96 ) обласними енергопостачальними компаніями, зокрема,
пункту 2.7 - щодо купівлі електроенергії на ОРЕ відповідно до умов
його діяльності та пункту 3.4.1 - щодо діяльності ліцензіата
згідно із законодавством та іншими нормативними документами - в
частині виконання статті 15 Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) щодо продажу та купівлі електричної енергії за
Правилами Оптового ринку електричної енергії України
( n0002227-96 ). Протягом року НКРЕ здійснила ряд перевірок дотримання
обленерго виконання зазначених вимог, за результатами яких
констатувала наявність порушень і прийняла постанови про усунення
порушень Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
( z0433-96 ) ВАТ "Луганськобленерго", ВАТ "Львівобленерго", ВАТ
"Прикарпаттяобленерго", ВАТ "Полтаваобленерго", ВАТ
"Сумиобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ "Херсонобленерго",
ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго". За невиконання постанов НКРЕ про усунення порушень
ліцензійних умов Комісією було прийнято рішення про зупинення дії
ліцензії ВАТ "Прикарпаттяобленерго". Згідно з Положенням про
порядок накладення на суб'єктів господарської діяльності штрафів
за порушення законодавства про електроенергетику, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.99 N 1312
( 1312-99-п ), за невиконання рішень НКРЕ та систематичне
порушення ліцензійних умов були прийняті рішення про накладення
штрафу за порушення законодавства про електроенергетику,
передбачені статтею 27 Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ). Штраф у розмірі 85 000 грн. було накладено на ВАТ
"Сумиобленерго" та ВАТ "ЕК "Херсонобленерго". Визнаючи порушення ліцензійних умов ВАТ "ЕК
"Херсонобленерго", ВАТ "Львівобленерго", ВАТ "Луганськобленерго"
та ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" грубими та повторними, Комісія
прийняла рішення про необхідність анулювання ліцензій на
постачання електричної енергії за регульованим тарифом зазначених
компаній. З огляду на те, що кожне обленерго є монополістом на
території області і згідно з діючим законодавством забезпечує
гарантоване постачання електроенергією даного регіону, Комісія
встановила попередній термін анулювання ліцензій зазначених
компаній і запропонувала вирішити питання заміни
енергопостачальників Міністерству енергетики разом із
облдержадміністраціями відповідних областей. Встановлення попереднього терміну анулювання ліцензії
постачальника електричної енергії за регульованим тарифом за
виявлені порушення ліцензійних умов не означає неминучість
позбавлення його ліцензії. Комісія продовжує контроль за
діяльністю таких ліцензіатів і за наявності позитивних зрушень в
оплаті та погашенні заборгованості за отриману електроенергію
готова розглянути питання щодо можливості зупинення або припинення
процедури анулювання. Всього на 01.01.2000 (разом з ліцензіями, стан яких змінено
за заявами ліцензіатів), зупинено 66 ліцензій (2 - на виробництво
електроенергії і 64 - на постачання електричної енергії за
нерегульованим тарифом) та анульовано - 136 ліцензій, у тому числі
26 - на виробництво електроенергії, 108 - на постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом, а також ліцензію на
оптове постачання електроенергії, видану НДЦ України, яку було
анульовано у зв'язку із видачею ліцензії ДП "НЕК "Укренерго", та
ліцензію на передачу електричної енергії магістральними та
міждержавними електромережами, видану ДЕК "Укрелектропередача",
яку було анульовано у зв'язку із видачею ліцензії ДП "НЕК
"Укренерго". У зв'язку з розвитком ринкових перетворень і прийняттям нових
законів, покликаних відобразити процеси, що відбуваються в державі
та суспільстві, нормативна база ліцензування також потребує
постійного розвитку. Зокрема, прийняття у 2000 році Законів
України "Про природні монополії" та "Про засади Оптового ринку
електричної енергії України" передбачає перегляд Умов та Правил
здійснення всіх видів ліцензованої діяльності в електроенергетиці.
5.2. Ліцензування діяльності у нафтогазовому комплексі
Указом Президента України від 21 квітня 1998 року N 355
( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України" на НКРЕ покладено повноваження
державного регулювання діяльності підприємств у нафтогазовому
комплексі, як галузі, до складу якої входять суб'єкти, що
перебувають у стані природної монополії, з метою врегулювання
підприємницької діяльності на суміжних з цими монополіями ринках. Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
N 1257/98 ( 1257/98 ) "Про запровадження ліцензування діяльності
господарюючих суб'єктів у сфері природних монополій" з 1 січня
1999 року запроваджено ліцензування певних видів підприємницької
діяльності, зокрема: зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень,
який встановлюється умовами та правилами здійснення
підприємницької діяльності зі зберігання природного газу
(ліцензійними умовами); постачання природного газу; транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними
трубопроводами; транспортування природного і нафтового газу трубопроводами. Постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 1999 року
N 22 ( 22-99-п ) повноваження щодо їх ліцензування покладено на
НКРЕ. Для реалізації покладених на НКРЕ повноважень з метою
забезпечення проведення цінової та тарифної політики, регулювання
і встановлення цін на газ, нафту та нафтопродукти, тарифів на їх
транспортування, зберігання, постачання та розподіл Комісією було
здійснено розробку і затверджено необхідні нормативні акти, умови,
правила та інструкції щодо здійснення підприємницької діяльності,
ліцензування та контролю за додержанням ліцензіатами умов та
правил здійснення ліцензованої діяльності. Одночасно з Указом Президента про ліцензування діяльності у
сфері природних монополій, в тому числі і у нафтогазовому
комплексі, постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.98
N 1978 ( 1978-98-п ) "Про порядок забезпечення природним газом
народного господарства і населення у 1999 році" встановлено
принципово нові правила взаємодії між учасниками ринку природного
газу. Тому в 1999 році порядком забезпечення природним газом
народного господарства і населення передбачалось до моменту
впровадження ліцензування зберігати діючий у 1998 році порядок
визначення постачальників природного газу, з розподілом обов'язків
щодо здійснення визначення між НКРЕ і Держнафтогазпромом. Спільна практична робота з Держнафтогазпромом надала
можливість Комісії більш кваліфіковано підійти до впровадження
ліцензування. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
15 грудня 1998 року N 1978 ( 1978-98-п ) "Про порядок забезпечення
природним газом народного господарства і населення у 1999 році"
НКРЕ розробила "Умови діяльності постачальників природного газу",
що визначили порядок і основні вимоги до діяльності постачальників
природного газу на газовому ринку України у 1999 році, затверджені
постановою НКРЕ від 18.12.98 N 1624 ( za850-98 ) (зареєстровані в
Міністерстві юстиції України від 30.12.98 N 850/3290). НКРЕ в
процесі підготовки цієї постанови максимально намагалась зберегти
наступництво в управлінні і регулюванні діяльністю газового ринку
України. Спільне рішення НКРЕ, Мінекономіки та Держнафтогазпрому щодо
права претендента на постачання природного газу приймається на
засіданні комісії та оформляється підписанням Держнафтогазпромом з
постачальником угоди на право постачання природного газу на ринку
України, яка діє у 1999 році з часу її реєстрації в НКРЕ до
отримання ліцензії НКРЕ на відповідний вид діяльності. Для обгрунтування своєї думки щодо доцільності надання
суб'єктам підприємництва права постачання природного газу в
1999 році на території України НКРЕ було розглянуто та
проаналізовано надані матеріали до засідання Комісії щодо видачі
Угоди на право постачання природного газу на ринку України (перша
"Угода" видана 18.01.99 року, а станом на 06.11.99 року
зареєстровано та видано 230 Угод). Після надання Угоди НКРЕ контролювала діяльність структур,
які отримали Угоди на право здійснення підприємницької діяльності
на газовому ринку України щодо дотримання ними "Умов діяльності
постачальників природного газу", проводила збір та аналіз наданої
інформації (звітів) за відповідний період діяльності
постачальників природного газу щодо обсягів використаного
природного газу, узагальнювала матеріали, надані територіальними
представництвами НКРЕ за результатами перевірок дотримання "Умов
діяльності постачальників природного газу". Розгляд справ, пов'язаних з порушенням "Умов діяльності
постачальників природного газу", здійснювався на відкритих
засіданнях Комісії. У відношенні до постачальників природного
газу, які їх порушували в 1999 році, прийнято ряд відповідних
рішень щодо усунення порушень "Умов діяльності постачальників
природного газу". Для реалізації Указу Президента щодо ліцензування діяльності
у нафтогазовому комплексі в установленому порядку НКРЕ була
розроблена "Інструкція про порядок видачі ліцензій Національною
комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів
підприємницької діяльності" ( z0738-99 ) (зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 28 жовтня 1999 року за N 738/4031). Згідно з інструкцією ліцензія видається НКРЕ на такі види
підприємницької діяльності у нафтогазовому комплексі: - транспортування природного газу магістральними
трубопроводами; - транспортування природного і нафтового газу розподільними
трубопроводами; - транспортування нафти магістральними трубопроводами; - транспортування нафтопродуктів магістральними
трубопроводами ; - постачання природного газу за регульованим тарифом; - постачання природного газу за нерегульованим тарифом; - зберігання природного газу (в обсягах, що перевищують
5 млрд. куб. м). Починаючи з жовтня 1999 року Комісія розпочала запровадження
ліцензування у нафтогазовому комплексі України. Станом на 01.01.2000 року на реєстрацію прийнято - 214 заяв,
з них розглянуто на засіданнях Комісії - 128, видано - 107
ліцензій, перенесено на повторний розгляд - 10, відмовлено - 11. Керуючись п. 2.14 "Інструкції про порядок видачі ліцензій
Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення
окремих видів підприємницької діяльності", затвердженої постановою
НКРЕ від 06.10.99 N 1305 ( z0738-99 ), деяким заявникам було
відмовлено у зв'язку з нездатністю здійснювати даний вид
підприємницької діяльності через: - недостовірні відомості у поданому заявником балансі
підприємства; - ненадання своєчасно ресурсної довідки; - відсутність коштів, необхідних для здійснення закупівлі
природного газу. Таким чином, основними напрямками діяльності НКРЕ в 1999 році
було: створення та удосконалення нормативно-правової бази для
функціонування конкурентного ринку газу в Україні, контроль за
дотриманням "Умов діяльності постачальників природного газу",
ліцензування окремих видів підприємницької діяльності,
затвердження умов і правил здійснення відповідної підприємницької
діяльності, захист прав споживачів.
6. Нормативно-правова база регулювання електроенергетики та
нафтогазового комплексу
У 1999 році Комісією проводилась подальша правова робота по
створенню та вдосконаленню нормативно-правової бази діяльності
Комісії, функціонування ринку електричної енергії, ліцензування
суб'єктів підприємницької діяльності в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі. Особлива увага приділялась уточненню правового статусу
Комісії, її завдань та повноважень. У зв'язку із проведенням
адміністративної реформи та з метою остаточного закріплення
спеціального статусу Комісії в системі центральних органів
виконавчої влади підготовлено проект Указу Президента України "Про
внесення змін та доповнень до Положення про Національну комісію
регулювання електроенергетики України". У звітному році Комісія продовжувала роботу над проектами
Законів України "Про природні монополії", "Про нафту і газ", "Про
основні засади функціонування оптового ринку електричної енергії
України", які знаходяться на розгляді Верховної Ради України.
Основна увага у 1999 році приділялась роботі над проектом Закону
України "Про засади функціонування оптового ринку електроенергії".
До того ж Комісія брала участь у роботі узгоджувальної робочої
групи Верховної Ради України з підготовки до розгляду всіх
проектів цього Закону. Комісією підготовлені пропозиції до проекту Закону України
"Про ліцензування окремих видів господарської діяльності" щодо
особливостей ліцензування видів діяльності у стратегічно важливих
галузях. Відповідно до покладених завдань Комісія запровадила власний
механізм ліцензування підприємницької діяльності в
електроенергетиці та в нафтогазовому комплексі. 29 квітня
1999 року була прийнята постанова Кабінету Міністрів N 753
( 753-99-п ) "Про ліцензування Національною комісією регулювання
електроенергетики України певних видів діяльності", яка дозволила
Комісії самостійно визначати порядок ліцензування видів
підприємницької діяльності, що належать до її компетенції, з
урахуванням специфіки здійснення діяльності у сфері природних
монополій. З метою приведення у відповідність до цього Положення
нормативних актів Комісії була прийнята нова Інструкція про
порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання
електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької
діяльності, затверджена постановою НКРЕ N 1305 ( z0738-99 ) від
06.10.99. Для реалізації передбаченого Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) права Комісії визначати
відповідність ліцензійним умовам ліквідації, реорганізації у виді
злиття, приєднання, а також участі в об'єднаннях суб'єктів
підприємницької діяльності, а також придбання або відчуження
більше 25% часток (паїв, акцій), активів цих суб'єктів, розроблені
та зареєстровані в Мін'юсті доповнення до Умов та Правил
здійснення відповідних видів підприємницької діяльності (постанова
НКРЕ від 07.04.99 N 483 ( z0291-99 ) "Про внесення змін та
доповнень до нормативних актів з питань регулювання
підприємницької діяльності в електроенергетиці"). У зв'язку із покладенням на Комісію повноважень щодо
встановлення обов'язкових для суб'єктів підприємницької
діяльності, які отримують ліцензії, нормативів достатності власних
коштів, інших показників та вимог, що обмежують ризики з операцій
на оптовому ринку електроенергії, ринках природного і нафтового
газу, нафти і нафтопродуктів, Комісія затвердила нормативи
достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності,
які отримують ліцензії на постачання електричної енергії та
природного газу (постанова НКРЕ N 983 ( z0672-99 ) від 29.07.99). З метою здійснення ефективного контролю за провадженням
ліцензійної діяльності та для запобігання порушень законодавства
про електроенергетику з боку ліцензіатів 21 липня 1999 року була
прийнята постанова Кабінету Міністрів України N 1312 ( 1312-99-п )
"Про порядок накладення штрафів на суб'єктів господарської
діяльності за порушення законодавства про електроенергетику", а
постановою НКРЕ N 1134 ( z0625-99 ) від 01.09.1999 було
затверджено Інструкцію щодо застосування Положення про порядок
накладення штрафів на суб'єктів господарської діяльності.
Застосування майнових санкцій до ліцензіатів за порушення
ліцензованої діяльності має стати дієвим засобом контролю з боку
Комісії. Указами Президента України від 17.11.1998 N 1257 ( 1257/98 )
"Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів
у сфері природних монополій" та від 01.02.1999 N 108 ( 108/99 )
"Про внесення змін та доповнень до деяких Указів Президента
України" Комісії були надані додаткові функції з регулювання
діяльності в нафтогазовому комплексі, у зв'язку з чим проведена
правова робота з розробки нормативних документів щодо регулювання
діяльності в нафтогазовому комплексі. В процесі підготовки до
ліцензування підприємницької діяльності в нафтогазовому комплексі
були прийняті Умови та Правила здійснення підприємницької
діяльності в нафтогазовому комплексі (постанова НКРЕ від 12.08.99
N 1042 ( z0609-99 ) "Про затвердження Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з постачання
природного газу за нерегульованим тарифом", постанова НКРЕ від
12.08.99 N 1043 ( z0610-99 ) "Про затвердження Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з
постачання природного газу за регульованим тарифом", постанова
НКРЕ від 13.09.99 N 1195 ( z0668-99 ) "Про затвердження Умов та
Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з
транспортування природного газу магістральними трубопроводами",
постанова НКРЕ від 30.09.99 N 1263 ( z0720-99 ) "Про затвердження
Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних
умов) з транспортування природного та нафтового газу розподільними
трубопроводами", постанова НКРЕ від 03.12.99 N 1453 ( z0894-99 )
"Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності (ліцензійних умов) зі зберігання природного газу"). У 1999 році Комісією були розроблені Правила користування
електричною енергією для населення, затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 ( 1357-99-п ), та
Правила надання населенню послуг з газопостачання, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246
( 2246-99-п ). Відповідно до вищевказаних постанов Уряду на
Комісію було покладено повноваження щодо надання роз'яснень по
застосуванню Правил користування електричною енергією для
населення та Правил надання населенню послуг з газопостачання. З метою приведення у відповідність до чинного законодавства
нормативних актів НКРЕ внесені зміни та доповнення до Процедури
розгляду питань на засіданнях НКРЕ.
Протягом 1999 року проводилась активна робота із
супроводження справ в арбітражних судах України. Окремо слід зазначити арбітражний процес про визнання
недійсною постанови НКРЕ від 28.08.96 N 61 ( z0557-96 ) "Про
встановлення екологічної надбавки до тарифів на електроенергію для
споживачів Донецької області". Вищий арбітражний суд України рішенням від 11.11.99 року
задовольнив позов ВАТ "Концерн Стирол" до Міненерго та НКРЕ,
постановивши визнати недійною зазначену постанову НКРЕ. Рішення
Вищого арбітражного суду засновано на доводах позивача про те, що
3% надбавка не є складовою тарифу, і, відповідно, її встановлення
не входило і не входить до компетенції НКРЕ. З метою уточнення формулювання положень постанови НКРЕ від
28.08.96 N 61 ( z0557-96 ) та усунення її неоднозначного
тлумачення Комісія прийняла постанову від 13.05.98 N 592
( v0592227-98 ) "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 28.08.96
N 61", якою роз'яснено, що поняття "екологічна надбавка"
визначається як "екологічна складова тарифу". Оскільки відповідно
до Указу Президента України від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) основним
завданням НКРЕ є формування та забезпечення проведення державної
політики щодо встановлення цін та тарифів на електроенергію, а
"екологічна надбавка" є складовою тарифу, формування якої належить
до компетенції НКРЕ, оспорювана постанова прийнята в межах
компетенції Комісії. Слід зауважити, що раніше у 1998 році спір між тими ж
сторонами, по тому ж предмету і з тих же підстав був вирішений
арбітражним судом м. Києва, про що винесено рішення від 12.05.98,
а також постанова Вищого арбітражного суду. З огляду на зазначене вище 26 листопада 1999 Комісія
звернулася до Колегії Вищого арбітражного суду України щодо
перегляду рішення від 11.11.1999 року та визнання недійними
зазначених актів в порядку нагляду.
7. Регулювання роздрібного ринку в електроенергетичній галузі
та нафтогазовому комплексі. Захист прав споживачів
Відповідно до покладених на Комісію завдань у звітному
періоді центральний апарат та територіальні представництва НКРЕ
розробляли та впроваджували нормативно-правові документи, які
стосуються регулювання роздрібного ринку в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі, захисту прав споживачів електричної
енергії та газу. Основна увага приділялась законодавчим та нормативно-правовим
актам з питань регулювання взаємовідносин суб'єктів
підприємницької діяльності в електроенергетичній галузі та
нафтогазовому комплексі, закріпленню в нормативних документах
положень, які б дозволяли споживачам реалізовувати свої права,
передбачені Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та чинним
законодавством. Основними напрямками цієї роботи є: розробка, узгодження та затвердження в установленому порядку
нормативних документів, які регулюють взаємовідносини передавачів
і постачальників електричної енергії і газу та споживачів цих
енергоресурсів; - проведення роз'яснення положень нормативних документів
серед суб'єктів підприємницької діяльності та споживачів
електричної енергії, газу; - робота із скаргами та зверненнями споживачів електричної
енергії та газу. Протягом 1999 року Національною комісією були розроблені,
узгоджені та затверджені Кабінетом Міністрів України: - Правила користування електричною енергією для населення,
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня
1999 року N 1357 ( 1357-99-п ); - Правила надання населенню послуг з газопостачання,
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня
1999 року N 2246 ( 2246-99-п ). З метою впорядкування використання газу в побуті Національна
комісія розробила і ввела в дію (постанова НКРЕ від 11.10.99
N 1322 ( z0840-99 ) Тимчасове положення про порядок розрахунків за
надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання
лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків).
Тимчасове положення зареєстроване в Мін'юсті України від 06.12.99
за N 840/4133. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
26.07.99 N 1357 ( 1357-99-п ) Національна Комісія розробила та
зареєструвала у Міністерстві юстиції постанову НКРЕ від 22.11.99
N 1416 ( z0919-99 ) "Про затвердження Методики обчислення розміру
відшкодування збитків, завданих електропостачальнику внаслідок
порушення споживачем Правил користування електричною енергією для
населення". Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
09.12.99 N 2246 ( 2246-99-п ) Комісією розроблений та затверджений
постановою НКРЕ від 04.01.2000 N 1 ( z0057-00 ) Типовий договір
про надання населенню послуг з газопостачання. Постанова
зареєстрована в Мін'юсті України 01.02.2000 N 57/4278. Спеціалісти НКРЕ також брали активну участь у доопрацюванні
документів, проекти яких були розроблені Міненерго України. До
таких документів слід в першу чергу віднести Тимчасовий порядок
розрахунку плати для компенсації втрат від перетоків реактивної
електроенергії, яка споживається чи генерується електроустановками
споживачів ( z0400-99 ). Цей документ узгоджений НКРЕ та
зареєстрований в Міністерстві юстиції 21 червня 1999 року за
N 400/3693.
Правила користування електричною енергією для населення
( 1357-99-п ) введені в Україні вперше. Правила регулюють
відносини споживачів електричної енергії (населення) з
електропостачальними організаціями в процесі купівлі-продажу
електричної енергії. Основними положеннями Правил для населення ( 1357-99-п )
передбачається побудова взаємовідносин електропостачальної
організації та споживача на основі договору. Проект типового
договору про користування електричною енергією для населення є
додатком до Правил. Договори про користування електричною енергією повинні бути
укладені з усіма побутовими споживачами на кожен територіально
відокремлений об'єкт постачання електричної енергії, який належить
споживачу. Введення таких договорів дозволить значно покращити збутову
роботу в електропостачанні, збір коштів, підвищити якість
обслуговування споживачів. Договір також має забезпечувати
споживачів інформацією та сприяти раціональному використанню та
економії електричної енергії. У договорі про користування електричною енергією побутовим
споживачем вперше передбачається застосування договірної величини
приєднаної потужності. Введення договірних взаємовідносин
електропостачальної організації і побутового споживача дає змогу
електропостачальній організації з метою покращання якості надання
послуг та збору платежів за спожиту електричну енергію
використовувати необхідні технічні засоби для оптимізації роботи
електромережі, цілеспрямовано проводити роботу із
споживачами-боржниками з погашення заборгованості і, як наслідок,
збільшувати збір коштів за спожиту електроенергію, більш ефективно
контролювати споживання електричної енергії, а споживачу вимагати
забезпечення передбачених договором показників та характеристик
електропостачання, в тому числі і безперебійності
електропостачання та якості електричної енергії. Правилами
( 1357-99-п ) визначається взаємна відповідальність у питаннях
постачання та споживання електричної енергії. Положення Правил ( 1357-99-п ) дають можливість
електропостачальникам здійснювати вибір порядку розрахунків за
електроенергію. Правилами передбачається диференційований підхід
до споживачів у формах сплати за спожиту електричну енергію, тобто
передбачається застосування планових платежів, передоплати,
реструктуризації боргу, самообслуговування тощо. Правила надання населенню послуг з газопостачання
( 2246-99-п ) введені в дію з 19.12.99. Правила регулюють
взаємовідносини побутових споживачів газу з газопостачальною та
газотранспортною організаціями, у тому числі і в питаннях
встановлення у населення лічильників газу та порядку розрахунків
за спожитий газ. Правилами надання послуг з газопостачання для населення
( 2246-99-п ) вперше встановлено чіткі права та обов'язки як
газопостачальників, так і споживачів газу, у тому числі і
відповідальність сторін за недотримання умов договору про
газопостачання та невиконання норм зазначених Правил. Згідно з положеннями Правил ( 2246-99-п ) споживач зможе
отримувати послуги з постачання природного газу або скрапленого
газу від групових резервуарних установок лише після підписання
відповідного договору на постачання газу та на технічне
обслуговування газопроводів, газових приладів і пристроїв
споживача. Правилами ( 2246-99-п ) обумовлені порядок надання послуг,
порядок та форми розрахунків у разі наявності або відсутності
лічильників газу, випадки припинення газопостачання, установлення
та експлуатація лічильників газу, права, обов'язки та
відповідальність сторін. Основною ознакою цих Правил є те, що
майже всі лічильники газу належать споживачам і вони несуть
відповідальність за їх збереження та цілісність. Введення Правил надання послуг з газопостачання ( 2246-99-п )
дозволить поліпшити стан розрахунків за послуги з газопостачання,
надані споживачам газу, та укріпити дисципліну газопостачання на
газовому ринку України.
Обслуговування споживачів, виписування рахунків, збір
платежів У звітному році Комісія працювала над питаннями покращання
взаємовідносин електропостачальних організацій і споживачів у
питаннях збору платежів за спожиту електричну енергію. Комісія
постійно висувала вимоги перед електропостачальними організаціями
щодо покращання збору платежів, впровадження систем точного обліку
електроспоживання, проведення своєчасних розрахунків та підвищення
проценту збору платежів за відпущену електричну енергію. На сучасному етапі розвитку електроенергетики, в умовах
розвитку ринкових відносин, НКРЕ звертає увагу електропостачальних
організацій на широке впровадження автоматизації та комп'ютерних
комплексів для поліпшення роботи в питаннях збору платежів та
контролю за платежами споживачів. З цією метою у 1999 році НКРЕ
організувала для організацій - постачальників електричної енергії
за регульованим тарифом ряд семінарів, під час яких було проведене
ознайомлення, навчання та передача в експлуатацію програмного
забезпечення для організації збору платежів за спожиту
електроенергію населенням та юридичними особами, яке було
розроблене фахівцями Національного технічного університету
"Київський політехнічний інститут" в рамках програми TACIS.
Впровадження цих систем дозволить значно полегшити роботу в
питаннях збору платежів, укладення договорів на постачання
електричної енергії, підвищить достовірність визначення кількості
спожитої електроенергії, що у свою чергу призведе до суттєвого
зменшення комерційної складової втрат електроенергії.
Відповідно до покладених на Комісію завдань у звітному
періоді центральний апарат і місцеві представництва НКРЕ проводили
роботу щодо захисту прав споживачів електричної енергії. У
1998 році до місцевих представництв та центрального апарату НКРЕ
звернулося 1878 споживачів. Жодна скарга споживачів не залишилась
без уважного розгляду і надання обгрунтованої відповіді. На користь споживачів вирішено питання у 1676 випадках. За час існування Комісії, який нараховує більше 5 років,
різко зросла кількість звернень споживачів до НКРЕ щодо захисту
своїх прав. Динаміка кількості звернень за останні чотири роки
наведена у таблиці.
------------------------------------------------------------------ |Роки | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |---------------------------+---------+---------+--------+-------| |Кількість звернень | 350 | 1298 | 1640 | 2397 | |споживачів | | | | | |---------------------------+---------+---------+--------+-------| |Кількість позитивно | 350 | 1129 | 1153 | 2158 | |вирішених питань на користь| | | | | |споживача | | | | | ------------------------------------------------------------------
У зверненнях, запитах і скаргах до НКРЕ найчастіше
порушувалися болючі питання електроенергетики України, зокрема: - щодо виконання ліцензіатами Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності - 192; - щодо взаємовідносин основних споживачів та субспоживачів -
225; - роз'яснення щодо положень Правил користування електричною
енергією ( z0417-96 ) та Правил користування електричною енергією
для населення ( 1357-99-п ) - 315; - щодо правильності застосування тарифів на електроенергію та
визначення норм споживання електричної енергії тим споживачам, що
мають пільги в оплаті за спожиту електричну енергію - 493; - щодо порядку відшкодування витрат на обслуговування
внутрішньобудинкових мереж - 36; - роз'яснення постанов НКРЕ - 279; - щодо взаємовідносини між ліцензіатами - 135; - щодо обмежень в споживанні електричної енергії та при
введенні графіків відключень - 126; - інші питання - 596.
Прийняття Кабінетом Міністрів України таких важливих
документів, як Правила користування електричною енергією для
населення ( 1357-99-п ) та Правила надання населенню послуг з
газопостачання ( 2246-99-п ) ставить перед Національною Комісією
ряд завдань щодо координації впровадження цих документів у життя,
своєчасного та повного роз'яснення положень цих документів,
широкого висвітлення основних проблемних моментів щодо Правил у
пресі з метою запобігання виникнення непорозумінь та скарг при
укладанні договорів із населенням на електро- чи газопостачання.
Додатково Комісією, відповідно до її повноважень, будуть
розроблятися нормативні документи, які будуть регулювати аспекти
відносин споживачів електроенергії та газу з постачальниками, що
не ввійшли до зазначених Правил. Це, насамперед, стосується питань
регулювання відносин постачальників-монополістів та майбутніх
споживачів електроенергії і газу при приєднанні останніх до мереж
електро- та газопостачання. Поглиблення розвитку роздрібного ринку електроенергії
потребує подальшого удосконалення ціноутворення в
електроенергетиці та розроблення концепції переходу щонайменше на
три-чотири класи напруги, що дозволить ширше диференціювати
споживачів відповідно до витрат енергокомпаній на їх
енергозабезпечення.
8. Робота територіальних представництв НКРЕ
У 1999 році на Україні діяли 25 територіальних представництв
НКРЕ (ТП НКРЕ): в кожній області та в Автономній Республіці Крим.
Загальна чисельність персоналу ТП НКРЕ склала після
доукомплектування кадрового складу у зв'язку з покладанням на НКРЕ
функцій регулювання нафтогазового комплексу - 94 працівника, що в
середньому становить 3-4 працівника на 1 представництво. Робота
всіх територіальних представництв проводилась на підставі
затверджених НКРЕ квартальних та місячних планів робіт на
виконання постанов, розпоряджень та рішень НКРЕ. Крім того,
напрямками роботи територіальних представництв НКРЕ у звітному
періоді були: аналіз роботи суб'єктів підприємницької діяльності,
які здійснюють діяльність з виробництва, передачі, постачання
електроенергії та постачання природного газу, і контроль
ліцензованої діяльності ліцензіатів, які здійснювали діяльність з
виробництва, передачі та постачання електричної енергії. У звітному періоді ТП НКРЕ провели 1218 перевірок щодо
виконання ліцензіатами Умов та Правил здійснення ліцензованої
діяльності, за результатами яких було складено 1218 актів
перевірок, в тому числі 308 щодо виконання ліцензіатами постанови
КМУ від 05.06.98 N 811 ( 811-98-п ) "Про встановлення спеціального
режиму розрахунків за реалізовану споживачам електричну енергію."
Цими перевірками виявлено 742 порушення Умов та Правил здійснення
ліцензованої діяльності, про що ліцензіатам направлено відповідні
повідомлення з встановленнями термінів їх усунення. З них 303
порушення ліцензіатами усунуто у встановлені ТП НКРЕ терміни, а по
237 порушеннях підготовлені і надані на розгляд Комісії подання
щодо початку процедури анулювання ліцензій. Перевірки ліцензованої
діяльності ТП НКРЕ виконували згідно з програмами, які охоплювали
перелік питань, пов'язаних із здійсненням підприємницької
діяльності ліцензіатів відповідно до Умов та Правил здійснення
ліцензованої діяльності. Основні питання, що розглядалися при здійсненні перевірок
ліцензіатів були: - наявність перехресних субсидій; - розрахунки нормативних витрат електроенергії та витрат на
власні потреби; - додержання ліцензіатом встановленого рівня тарифів на
передачу електричної енергії та роздрібного тарифу на електричну
енергію, які затверджені НКРЕ; - відповідність тарифів на виробництво електричної енергії
фактичним витратам; - стан розрахунку споживачів за спожиту електроенергію та
стан розрахунку ліцензіатів з ОРЕ за куповану електроенергію
відповідно до постанови КМУ від 05.06.98 N 811 ( 811-98-п ); - стан претензійно-позовної роботи із споживачами-боржниками; - дотримання вимог нормативних документів при складанні та
введенні графіків обмеження постачання електричної енергії; - відокремлення бухгалтерського обліку ліцензованої
діяльності від інших видів діяльності; - виконання ліцензіатами Правил користування електричною
енергією ( z0417-96 ); - достовірність інформації ліцензіата щодо обсягів споживання
електроенергії за пільговим тарифом; - перевірка визначення витрат ліцензіата на здійснення
ліцензованої діяльності та собівартості продукції та послуг; - стан комерційного обліку електроенергії ліцензіатів; - стан сплат одноразової та поточної плати за право
здійснювати ліцензовану діяльність. Крім того, територіальні представництва виконували такі
роботи: 1. Надавали заявникам консультації з питань ліцензування,
положень Правил користування електричною енергією ( z0417-96 ),
Умов та Правил здійснення ліцензованих видів діяльності. 2. Здійснювали контроль обсягів пільгового споживання
електроенергії населенням, сільськогосподарськими споживачами та
надання Актів щодо доцільності видачі Дотаційних сертифікатів
ліцензіатам з постачання електроенергії за регульованим тарифом. 3. Брали участь у розробці Правил користування електричною
енергією ( z0417-96 ). 4. Здійснювали перевірку готовності енергопостачальних
організацій до роботи в осінньо-зимові періоди. 5. Брали участь у роботі міжвідомчих комісій при обласних
державних адміністраціях з питань підготовки об'єктів енергетики
до осінньо-зимового періоду 1999/2000, стану розрахунків за
спожиту електроенергію та режимів її споживання. 6. Здійснювали аналіз розподілу витрат ліцензіатів при
розрахунку тарифів на передачу та постачання електричної енергії. 7. Відповідно до покладених на Комісію завдань у звітному
періоді територіальні представництва НКРЕ проводили роботу щодо
захисту прав споживачів електричної енергії. У 1999 році до
територіальних представництв звернулося 1878 споживачів.
9. Співробітництво НКРЕ з міжнародними організаціями
В останнє десятиріччя головним напрямком розвитку світової
енергетики та інших інфраструктурних галузей стало запровадження
незалежного економічного регулювання. Створення незалежних органів
економічного регулювання в електроенергетиці та газовому секторі є
одним з ключових елементів в процесі створення єдиних ринків
електроенергії та газу країн ЄС, а також однією з вимог до країн,
що претендують на вступ до ЄС. Україною прийняте стратегічне рішення про інтеграцію до ЄС. З
огляду на це, досягнення високої ефективності роботи НКРЕ є не
лише внутрішньополітичним, а й зовнішньополітичним чинником. Першим кроком на шляху України до ЄС стало впровадження
положень Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та
ЄС ( 998_012 ). Беручи активну участь в розробці та реалізації
програми розвитку відносин України з ЄС, в роботі Української
частини Комітету з питань співробітництва між Україною та
Європейським Союзом, НКРЕ в 1999 році продовжила виконання
відповідних пунктів Плану заходів щодо забезпечення реалізації
стратегії інтеграції України до Європейського Союзу та пріоритетів
спільної робочої програми імплементації угоди про партнерство і
співробітництво між Україною та ЄС на 1998-1999 і підготувала План
заходів на 2000 рік. Наступним і дуже відповідальним кроком є підготовка
Національної Програми інтеграції України до ЄС. Співробітники
Комісії уважно вивчили досвід підготовки та реалізації
національних програм інтеграції до ЄС країнами, які є
претендентами на вступ до ЄС, і підготували проекти чотирьох
розділів Програми, перша редакція якої була затверджена в грудні
1999 року. Важливим напрямком міжнародної діяльності НКРЕ була участь у
спільній роботі органів влади України з залучення кредитів
міжнародних організацій. Комісія брала участь у виконанні заходів
по програмі "Механізм розширеного фінансування Міжнародного
валютного фонду", Кредитної угоди між Україною та ЄС, якими прямо
передбачена необхідність створення незалежного органу регулювання
в енергетиці України. Міжнародні інституції активно підтримують процес створення
системи незалежного регулювання в енергетиці України. Дуже
ефективну підтримку в формуванні нормативно-правової бази
реформування газового сектора України отримала Комісія в рамках
програми TACIS за договором EUK 9602 "Допомога у реформуванні
газового ринку України", метою якого була допомога НКРЕ з питань
ефективного регулювання газового ринку в Україні. За допомогою
консультантів Консорціуму Price Waterhouse European Consulting,
консультаційних фірм "Harrington & Gregor" та DentonHall НКРЕ
розробила і затвердила нормативні документи щодо ліцензування на
газовому ринку України. Отримана значна консультаційна допомога з
інших питань, що виникають в процесі створення лібералізованого
ринку газу. В рамках програми співробітництва України з США НКРЕ в
1999 році надавалась консультаційна допомога компанією Hagler
Bailly. Оскільки економічне регулювання в Україні не має давніх
традицій, і спеціалісти цього напрямку відсутні, особливо важливим
напрямком співробітництва з розвинутими країнами є навчання
співробітників Комісії з питань регулювання та співробітництво і
обмін досвідом з органами регулювання інших країн. За підтримки Енергетичної асоціації США в січні 1999 року
двоє співробітників НКРЕ взяли участь в організованій Світовим
банком Міжнародній навчальній програмі з регулювання природних
монополій, під час якої отримали систематизовані знання щодо
принципів, практики, сучасного стану та перспектив розвитку
регулювання в інфраструктурних галузях, а також отримали нагоду
спілкування та обміну досвідом з представниками органів
регулювання 40 країн світу. Для співробітників Комісії були організовані навчальні
семінари з законодавства ЄС за участю експертів Європейського
Союзу, а також семінари з організації електроенергетики
Великобританії за участю представників енергокомпаній Eastern
Group та British Energy. Надзвичайно важливим і продуктивним можна вважати
співробітництво в рамках організації органів регулювання в
енергетиці країн Центральної та Східної Європи. Створена при
підтримці Національної асоціації членів органів регулювання США
(NARUC) та USAID організація стала для новоутворених в країнах
регіону органів регулювання в енергетиці ефективним механізмом
навчання, обміну досвідом, вирішення специфічних проблем
перехідної економіки та регіональних проблем. Комісіонери та керівники підрозділів НКРЕ взяли активну
участь в засіданнях організації та її комітетів - Спеціального
наглядового комітету та Комітету з тарифів та ціноутворення 12-14
травня 1999 року у Вільнюсі, Литва; Комітету з ліцензування та
конкуренції 7-8 червня 1999 року в Будапешті, Угорщина; спільному
засіданні комітетів 11-13 жовтня 1999 року у Єревані, Вірменія. В
складі делегації Комітету з ліцензування та конкуренції керівник
управління ліцензування НКРЕ 12-18 вересня 1999 року ознайомилась
з роботою органів регулювання штатів Пенсильванія та Масачусетс,
США. 9 грудня 1999 року під час Третьої щорічної конференції з
регулювання енергетики країн Центральної та Східної Європи
відбулась процедура офіційного підписання установчих документів
Організації органів регулювання країн Центральної та Східної
Європи, до складу якої увійшли органи регулювання 14 країн, у тому
числі й Україна. В січні 1999 року було укладено програму партнерства між НКРЕ
та Регулюючою комісією штату Огайо, США. Хоча Комісія штату Огайо
існує майже 150 років, а НКРЕ лише 5, сторони заінтересовані в
обміні досвідом.
10. Робота з засобами масової інформації
В звітному році була значно вдосконалена робота, спрямована
на поширення ділових контактів НКРЕ з представниками засобів
масової інформації. Налагоджені постійні зв'язки практично з усіма
інформаційними агентствами, газетами та журналами, які висвітлюють
питання з проблем паливно-енергетичного комплексу. В практику роботи ввійшло постійне спілкування з
кореспондентами газет "Голос України", "Урядовий кур'єр",
"Бізнес", "Закон і бізнес", "День", "Сегодня",
аналітично-інформаційної газети "Енергоінформ", "Правда України",
"Ділова Україна", "Інвестиційна газета", "Зеркало недели",
журналів "Енергетика та ринок", "Нафта і газ", "Топливо +
Энергетика", "Компаньон", "Енергобізнес" тощо. Щотижня інформація щодо діяльності Комісії надсилалась таким
агентствам новин, як УНІАН, УНІАР, Укрінформ, Інтерфакс України,
"Енергобізнес", "Експрес-Інформ", ДІНАУ, "Українські новини",
"Інфо-банк" тощо. Регулярно друкувались повідомлення про рішення
Комісії та роз'яснення фахівців НКРЕ до них. Керівники НКРЕ, структурних підрозділів висвітили в пресі
широке коло питань стосовно регулювання НКРЕ діяльності Оптового
ринку електроенергії та платіжно-розрахункових відносин між його
членами, щодо формування цін в умовах енергоринку, аналізували
вплив кризи платежів на розвиток електроенергетики, роз'яснювали
"Правила користування електричною енергією" ( z0417-96 ), зміни та
доповнення до них, висвітлювали основні завдання НКРЕ щодо
регулювання нафтогазового комплексу, розширення функцій НКРЕ у
сфері регулювання діяльності господарюючих монополій відповідно до
Указу Президента України тощо. Інформація про діяльність НКРЕ, її нормативні документи
систематично друкувалась на сторінках газет, розміщувалась в
Інтернеті на WEB сайтах Міненерго України та Українського
фінансового серверу. З метою покращання інформаційної забезпеченості як
співробітників НКРЕ, так і інших державних органів та
підприємницьких структур в НКРЕ створена база даних розпорядчих
документів НКРЕ (постанов, наказів, розпоряджень). У співпраці з апаратом Верховної Ради України на
взаємовигідних умовах проводиться обмін інформацією. Центральний
апарат НКРЕ в своїй роботі використовує інформаційно-пошукову
систему "Законодавство". НКРЕ видала "Збірник нормативно-правових актів з питань
регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу України"
обсягом 200 сторінок, а також започаткувала щомісячне видання -
"Інформаційний бюлетень НКРЕ" обсягом 220-280 сторінок, в якому
друкуються постанови та окремі листи НКРЕ і нормативно-правові
акти органів законодавчої і виконавчої влади. До свого 5-річчя
НКРЕ видала кольоровий спецвипуск "НКРЕ - п'ять років діяльності
на енергоринку України" - додаток до журналу "Енергетика та ринок"
у вигляді окремого журнального видання обсягом 16 сторінок. Ряд роз'яснень та консультацій було надано громадянам по
телефону та особисто. Для широкого кола журналістів проводились
прес-конференції працівниками Відділу зв'язків з громадськістю та
державними структурами. Набули популярності регулярні засідання прес-клубу (2 рази на
місяць), на яких представники преси зустрічалися з Головою НКРЕ,
членами Комісії, керівниками та фахівцями управлінь і відділів, а
також представниками Верховної Ради України, Адміністрації
Президента, Кабінету Міністрів України, іноземними консультантами.
Велися змістовні дискусії щодо реального стану справ, що склався в
енергетиці, висвітлювалося широке коло питань, які безпосередньо
торкаються інтересів підприємців та споживачів електричної
енергії, аналізувалися проблеми минулого року, питання
вдосконалення діяльності Оптового ринку електричної енергії
України та його нормативного забезпечення, політики ціноутворення
в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, ліцензування в
нафтогазовому комплексі і електроенергетиці, правового статусу
НКРЕ тощо. Щомісяця видавався "Вісник НКРЕ", в якому містилась
інформація про постанови, прийняті Комісією, ліцензії, що були
видані, інші необхідні відомості щодо діяльності Комісії. "Вісник
НКРЕ" розсилався територіальним представництвам НКРЕ,
енергогенеруючим та енергопостачальним компаніям. У відповідності до "Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензій
на виробництво, передачу та постачання електричної енергії"
( z0076-96 ) за 10 днів до проведення засідання Комісії
публікувалися повідомлення в українській пресі про порядок денний,
час і місце розгляду питань щодо ліцензованої діяльності.
Готувались окремо по кожному ліцензіату прес-релізи. На засідання
Комісії завжди запрошувались представники від виробників,
постачальних організацій та споживачів електричної енергії,
представники громадськості та засобів масової інформації,
консультанти, представники міністерств та відомств, чим
забезпечувалася гласність та прозорість діяльності Комісії. Питанням інформування громадськості про діяльність НКРЕ
займалися також територіальні представництва Комісії. Друкувались
інтерв'ю, виступи начальників представництв з питань ринкових
перетворень в електроенергетичній галузі, процесів
тарифоутворення, ліцензування, публікувались роз'яснення щодо
введених в дію Правил користування електричною енергією для
населення ( 1357-99-п ) та необхідності підвищення тарифів на
електричну енергію тощо. Треба відзначити, що в звітному році Комісія проводила
активну роботу з інформування громадської думки щодо економічних
перетворень в електроенергетичній галузі та нафтогазовому
комплексі, в тому числі і з питань, пов'язаних з функціонуванням
Оптового ринку електричної енергії України, цінової і тарифної
політики, позаобліковим споживанням електричної енергії, питань
становлення ринку газу та нафтопродуктів, а також низького рівня
розрахункової дисципліни споживачів за спожиту електричну енергію
та з багатьох інших актуальних питань.
11. Адміністративна та фінансова діяльність Комісії
У 1999 році НКРЕ працювала в умовах єдиної системи
діловодства, яка базується на засадах комп'ютерної реєстрації
вхідної та вихідної кореспонденції, а також матеріалів, що
надходять від заявників на отримання ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії. З метою вдосконалення системи контролю та діловодства
додатково впроваджені комп'ютерні бази даних протокольних доручень
відкритих засідань НКРЕ та поштових адрес організацій і
підприємств, з якими Комісія веде листування. За 1999 рік до НКРЕ надійшло 4269 документів, що підлягають
реєстрації. Від органів законодавчої та виконавчої влади надійшло
879 документів. У тому числі від Адміністрації Президента України
- 85, Верховної Ради України - 15, Кабінету Міністрів України -
779, серед них постанов - 204, розпоряджень - 32, доручень - 533,
від Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів
України - 10. Підлягало контролю - 1996 документів, в тому числі:
від Адміністрації Президента України - 14, Верховної Ради України
- 4, Кабінету Міністрів України - 608, Головного управління
державної служби при Кабінеті Міністрів України - 3. Згідно з діючим законодавством і в межах своєї компетенції
Комісія видавала розпорядчі документи: постанови, розпорядження,
накази, інструкції. Протягом 1999 року НКРЕ було видано: 1582
постанови, розпоряджень - 585, наказів з основної діяльності НКРЕ
- 27. У 1998 році Комісією було проведено 90 відкритих засідань, на
яких були розглянуті питання про видачу ліцензій на право
здійснення підприємницької діяльності, анулювання та зупинення дії
ліцензій. Проведено 19 нарад у Голови та членів Комісії. Протягом 1999 року НКРЕ відправлено 1835 листів, що підлягали
централізованій реєстрації у Секретаріаті. В тому числі: до
Кабінету Міністрів України - 101, Верховної Ради України - 11,
Адміністрації Президента України - 9. На засіданні Комісії розглянуто 36 звернень громадян.
Фінансово-господарська діяльність Комісії
НКРЕ зареєстрована в Єдиному державному реєстрі підприємств
та організацій України як орган управління державного рівня і
використовує зараховані на поточний рахунок кошти лише для
забезпечення діяльності, визначеної положенням про НКРЕ.
Підприємницькою діяльністю для отримання прибутку НКРЕ не
займається. В 1999 році Національна комісія регулювання електроенергетики
України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від
10.12.98 N 1013 ( 1013-98-р ) була розміщена в будинку по вул.
Смоленській, 19, м. Київ. Проведено капітальний ремонт зазначеного
будинку. Завдяки цьому були створені нормальні умови роботи для
працівників центрального апарату Комісії. Фінансування Комісії у 1999 році здійснювалось за рахунок
плати, одержаної за видачу ліцензій. Цю плату ліцензіати сплачують
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.95 N 516
( 516-95-п ), постановою від 16.06.98 N 912 ( 912-98-п ) та
постановою від 30.03.99 N 481 ( 481-99-п ) (додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 13.07.95 N 516). З 1 квітня
1999 року плата за видачу ліцензій вноситься у гривнях і
розподіляється у такому співвідношенні: тридцять відсотків
зараховується до Державного бюджету України, сімдесят відсотків -
на рахунок Національної комісії регулювання електроенергетики
України. Обсяг поточної плати нараховувався відповідно до Положення
про визначення поточної плати ( v1673227-98 ) виходячи із
затвердженого Головою Національної комісії регулювання
електроенергетики України кошторису витрат Комісії у розрахунку на
1 мегават установленої потужності електричних станцій, 1 млн.
кіловат-годин виробленої, переданої та поставленої електричної
енергії, 1 млн. куб. метрів транспортованого природного і
нафтового газу, поставленого природного газу та газу в
газосховищах, 1 тис. тонн транспортованої нафти і нафтопродуктів з
урахуванням коштів, які надходять від одноразової плати за видачу
ліцензій. Така форма фінансування забезпечує відшкодування витрат,
необхідних для діяльності НКРЕ, і гарантує її економічну
незалежність. Протягом 1999 року на поточний рахунок Комісії, з урахуванням
залишку коштів на початок звітного року, надійшло 7834,6 тис. грн. За звітний період витрати НКРЕ (центрального апарату і
регіональних представництв) на створення матеріально-технічної
бази та покриття поточних витрат становили 7660,5 тис. грн. Кошти
витрачалися згідно із затвердженим кошторисом. Основними статтями
витрат були: - оплата праці - 1442,2 тис. грн., 19% від загальних витрат; - капремонт службових приміщень - 598,6 тис. грн., що
становить 8% від загальних витрат; - придбання обладнання та інвентаря - 1639,1 тис. грн., 22%
від загальних витрат; - утримання службових приміщень, автотранспорту,
загальногосподарчі витрати - 1332,8 тис. грн., 17% від загальних
витрат; - обов'язкові платежі до бюджету та в позабюджетні фонди -
2401,5 тис. грн, 31% від загальних витрат; - витрати на службові відрядження - 140,1 тис. грн., 2% від
загальних витрат; - інші витрати - 106,2 тис. грн., 1% від загальних витрат; Залишок коштів на розрахунковому рахунку на кінець звітного
року становить 171,0 тис. грн., на валютному рахунку -
3,1 тис. грн., за курсом Національного банку України. Ці кошти
враховані як складова розрахунку при визначенні рівня поточної
плати ліцензіатів в наступному фінансовому році. На виконання Закону України від 30 червня 1999 року N 738-XIV
( 783-14 ) Національна комісія регулювання електроенергетики
України з 1 січня 2000 року переходить на фінансування із
спеціального фонду Державного бюджету України. На цей час в
поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради на друге
читання проекті Закону України "Про Державний бюджет України на
2000 рік" передбачено фінансування НКРЕ у розмірі 6619,8 тис. грн.
за рахунок спеціального фонду Державного бюджету.
12. Основні завдання НКРЕ на 2000 рік
В основі діяльності НКРЕ в 2000 році - завдання, визначені
Посланням Президента України до Верховної Ради України, а також
законами щодо реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів
України. Питання діяльності Комісії. Основними завданнями НКРЕ на
2000 рік є підготовка пропозицій щодо законодавчого закріплення
положень і напрямків діяльності НКРЕ та розмежування функцій і
повноважень Комісії, як органу державного регулювання, з органами
державного управління в електроенергетиці, нафтогазовому
комплексі. З цією метою необхідно сприяти скорішому прийняттю
Верховною Радою України: - Закону України "Про засади функціонування оптового ринку
електричної енергії", з урахуванням пропозицій НКРЕ; - Закону України "Про нафту і газ", де визначено повноваження
НКРЕ як органу державного регулювання в нафтогазовому комплексі; - Закону України "Про внесення доповнень до Кодексу України
про адміністративні правопорушення", щодо права НКРЕ накладати
адміністративні стягнення; - Закону України про Національну комісію регулювання
електроенергетики України. Необхідно також внести зміни до Положення про НКРЕ та до
інших нормативних актів у відповідності до прийнятого Верховною
Радою України Закону України "Про природні монополії" та постанови
Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".
Регулювання діяльності у сфері природних монополій. У
2000 році зусилля НКРЕ будуть спрямовані перш за все на: - удосконалення нормативно-правової бази функціонування
реорганізованих у відповідності з рішеннями Кабінету Міністрів
України ринків електричної енергії та природного газу; - забезпечення, в межах компетенції Комісії, умов переходу до
виключно грошових форм розрахунків за реалізовані енергоносії
шляхом зниження верхньої межі граничних розмірів цін на природний
газ, тарифів на електричну енергію і недопущення перехресного
субсидіювання одних споживачів за рахунок інших; - удосконалення системи добових і сезонних диференційованих
цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси з метою стимулювання
роботи, пов'язаної з енергозбереженням та зниженням споживання
електроенергії в години пікових навантажень в енергосистемі; - перегляд тарифів на транспортування природного газу
розподільними трубопроводами України; - лібералізація цін на природний газ власного видобутку та
участь в організації аукціонів з продажу нафти, газового
конденсату і скрапленого газу; - перехід до формування роздрібних цін на електричну енергію
для споживачів електричної енергії (крім населення)
енергопостачальниками за формулою відповідно до Умов і Правил
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом ( z0433-96 ); - вдосконалення нормативно-правових документів щодо
ліцензування підприємницької діяльності в електроенергетиці і
нафтогазовому комплексі. Внесення відповідних змін до Умов та
Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом ( z0433-96 ) і Умов та
Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі
електричної енергії відповідно до прийнятих законодавчих та
нормативних актів.
Вдосконалення системи функціонування Оптового ринку
електричної енергії потребує: - створення за участю Комісії самостійної спеціалізованої
юридичної особи, для забезпечення здійснення розрахунків у процесі
купівлі та продажу електричної енергії на Оптовому ринку
електричної енергії відповідно до рішення Кабінету Міністрів
України; - запровадження порядку, згідно з яким поточні розрахунки за
електричну енергію здійснюються виключно банківськими коштами; - опрацювання доцільності запровадження умов купівлі-продажу
електричної енергії на Оптовому ринку на основі договору
безпосередньо між виробниками та постачальниками електричної
енергії за оптовою ціною; - здійснення переходу до продажу електричної енергії з
Оптового ринку енергопостачальним компаніям за погодинними
оптовими ринковими цінами; - формування оптової ціни на електричну енергію з урахуванням
витрат на фінансування будівництва екологічних об'єктів та
розвитку нетрадиційної енергетики, і в першу чергу
вітроенергетики; - введення фінансової відповідальності членів Оптового ринку
електричної енергії в розрахунках за електричну енергію шляхом
застосування пені та штрафних санкцій до постачальників
електричної енергії за затримку у оплаті купованої електричної
енергії понад терміни, передбачені у договорі; - розробки нормативних та методологічних документів для
впровадження двосторонніх фінансових контрактів між учасниками
Оптового ринку; - розвитку системи обліку електричної енергії на Оптовому
ринку електричної енергії України та системи збору і передачі
інформації.
В питаннях удосконалення нормативно-правової бази роздрібних
ринків електричної енергії та природного газу основні зусилля
Комісії будуть спрямовані на розробку нормативних документів щодо
регулювання таких відносин споживачів електроенергії та газу з
постачальниками, які не ввійшли до Правил користування електричною
енергією ( z0417-96 ), Правил користування електричною енергією
для населення ( 1357-99-п ) і Правил надання населенню послуг з
газопостачання ( 2246-99-п ). Це, насамперед, стосується питань
регулювання відносин постачальників за регульованим тарифом та
споживачів електроенергії і газу при приєднанні останніх до мереж
електро- та газопостачання. З метою упорядкування споживання електричної енергії в
2000 році зусилля Комісії будуть спрямовані на законодавче та
нормативне вирішення питань: - опрацювання пропозицій щодо суттєвого скорочення переліку
пільгових категорій споживачів в оплаті за електроенергію та газ
побутовий, зокрема наданих за професійною ознакою. - впровадження норм відпуску електроенергії та газу при
наданні пільг для всіх пільгових категорій споживачів; - забезпечення переходу до розподілу споживання електричної
енергії за рівнем 3-4 класів напруги, окремо виділивши групу
споживачів, що живляться від електромереж напругою 0,4 кВ (зокрема
населення); - подальшого впровадження диференційованих тарифів на
електричну енергію; - розробки досконалішої методики формування тарифів на
електричну енергію для населення з метою більш повного
відшкодування вартості виробництва, передачі, постачання
електроенергії. З метою подолання енергетичної кризи передбачається
спрямувати зусилля на вдосконалення системи розрахунків за спожиту
електричну енергію, перш за все щодо: - реструктуризації заборгованості підприємств за спожиті
енергоресурси; - визначення джерел фінансування витрат електроенергетики
через надання пільг окремим категоріям споживачів; - продовження курсу на відмову від бартерних схем та інших
неефективних позабанківських форм розрахунків за спожиту
електричну енергію. У 2000 році НКРЕ планує організувати постійно діючий
консультаційний семінар "Комп'ютерні системи обліку
електроспоживання" та створити консультаційно-інформаційний центр
з надання консультаційної та методологічної допомоги ліцензіатам у
питаннях застосування у роботі та впровадження "Правил
користування електричною енергією" ( z0417-96 ), "Правил
користування електричною енергією для населення" ( 1357-99-п ) та
"Правил надання послуг населенню з газопостачання" ( 2246-99-п ).
Розвиток ринку нафтогазового комплексу. Передбачається
активізувати роботу щодо регулювання діяльності суб'єктів
підприємництва на ринках газу та нафти, для чого: - забезпечити перехід до обліку витрат за видами діяльності:
видобуток газу, транспортування газу магістральними
трубопроводами, транспортування газу розподільними мережами,
постачання газу; - перейти на встановлення тарифів на транспортування газу
магістральними трубопроводами і розподільними мережами; затвердити
і ввести в дію "Методику розрахунку тарифів на транспортування
газу магістральними трубопроводами" та "Методику розрахунку
тарифів на зберігання природного газу в підземних газосховищах"; - запровадити постачання та зберігання газу в підземних
газосховищах кожним суб'єктом підприємницької діяльності, що
отримав ліцензію НКРЕ; - створити і впровадити механізм дієвого контролю за
ліцензованою діяльністю в нафтогазовому комплексі.
Одним із важливих пріоритетів діяльності НКРЕ в питаннях щодо
участі НКРЕ в програмах міжнародного співробітництва в 2000 році
залишається сприяння процесу інтеграції України до Європейського
Союзу. Для продовження виконання Плану заходів щодо реалізації
стратегії інтеграції України до ЄС, Комісія зосередить основну
увагу на розробці пропозицій до Національної програми інтеграції
України до ЄС. НКРЕ поглиблюватиме співробітництво з органами регулювання
сусідніх країн в рамках Організації органів регулювання країн
Центральної та Східної Європи та співробітництво з Регулюючою
комісією штату Огайо, США, в рамках програми партнерства в
енергетиці з Енергетичною Асоціацією США. Передбачається також відновлення технічної допомоги НКРЕ з
боку ЄС в рамках програми "Тасіс Бістро" щодо здійснення розробки
Правил користування газотранспортною мережею.
Комісія вважає за необхідне активізувати роботу з
громадськістю щодо своєчасного ознайомлення з рішеннями Комісії,
максимального врахування пропозицій та зауваженнь, які торкаються
прав громадян, інтересів державного і суспільного життя.
Додатки
до Звіту про діяльність
Національної комісії
регулювання електроенергетики
України у 1999 році
Додаток 1.1
Структура управління Національної комісії регулювання
електроенергетики України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------- -------------- ---------------- -------------- -------------- | | |Член Комісії| |Член Комісії| |Голова Комісії| |Член Комісії| |Член Комісії| | | -------------- -------------- ---------------- -------------- -------------- | --------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- ------------------ -------------- ------------- |------------ ------------ ------------------ |Управління | |Управління |- |Управління |--- |Управління |---- ||Фінансово-| |Юридичне | |Головне | |технічної |-- |цінової політики|| |ліцензування| | |енергоринку| | ||аналітичне|---- |управління|---- |адміністративно-| |політики | | ------------------| -------------- | ------------- | ||управління| | ------------ | |господарське | --------------- | | | | |------------ | ---------------| |управління | | ---------------- | ----------------| ------------- | |---------------| |Відділ || ------------------ --------------- | |Відділ цінової| | |Відділ || |Відділ |---| ||Відділ || |законодавства|| |------------- |Відділ | | |політики в | | |ліцензування || |енергоринку| | ||економічного || |та || ||Секретаріат|-- |Інформаційних| | |електроенер- |--| |в електроенер-|| ------------- | ||аналізу та || |інформаційно-|| |------------- | |технологій |-| |гетиці | | |гетиці || | ||прогнозування|| |довідкової || |--------------| |та системного| | ---------------- | ----------------| ------------- | |---------------| |роботи || ||Відділ || |аналізу | | | | |Відділ | | | | ---------------| ||контролю || --------------- | ---------------- | ----------------| |виробництва|---| |---------------| ---------------| ||та докумен- || | |Відділ цінової| | |Відділ || |електричної| | ||Відділ || |Договірно- || ||таційного || ----------------| |політики в | | |ліцензування в|| |енергії | | ||регулювання || |правовий |- ||забезпечення|| |Відділ || |нафтогазовому |--- |нафтогазовому || ------------- | ||платіжно- || |відділ | |--------------| |нормативного || |комплексі | |комплексі || | ||розрахункових|- --------------- |--------------| |та || ---------------- ----------------| ----------------| ||відносин | ||Група || |інформаційного|- | |Відділ || |--------------- ||забезпечення|| |забезпечення | ----------------| |моніторингу || | ----------------- ||роботи |- ---------------- |Відділ || |Оптового ринку|- | |Відділ | ||Комісії | ----------------- |ліцензійного || |електричної | |-------------|організації | |-------------- |Відділ | |контролю |- |енергії | | |роботи | |-------------- |методологічного| ---------------- ---------------- | |територіальних | ||Управління |-- ---------------- |забезпечення | | |представництв | -|справами | | |Відділ | |регулювання | | ----------------- -------------- | |зв'язків з | |нафтогазового | | -------------- | |громадськістю | |комплексу | | |Господарська|-| ---------------- ----------------- | |група | | | | | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------| | ----------------- ------------- ----------- ----------- |Відділ || ------------------------------------ |Відділ | |Відділ | |Режимно- | |Відділ | |транспортного|| | | |бухгалтерського| |організації| |секретний| |Кадрової | |забезпечення || | | |обліку та | |та охорони | |орган | |роботи | ---------------| ------------------------------------ |звітності | |праці | ----------- ----------- ---------------| ----------------- ------------- |Відділ |- |охорони | ---------------
Додаток 2.1
Функціональна схема Оптового ринку електричної енергії
України
------------ ------------------------------- -------- |Міненерго | |Загальні збори Оптового ринку| | НКРЕ | ------------ ------------------------------- -------- ---------------------- ------------------------------------ ----------------------------------- | Виробництво | | Оптове постачання | | Постачання електричної енергії | | (та продаж) | | електричної енергії | | (купівля на Оптовому ринку та | | електричної | | -------------------------------- | | роздрібний продаж) | | енергії | | | НЕК "Укренерго" | | | ------------------------------- | |--------------------| | |----------------------------- | |/----| |Постачальники за регульованим| | ||НАЕК "Енергоатом" || /---+-+|1. СВП "Енергоринок | | |\----| | тарифом | | |--------------------| \---+-+| - формування оптової ціни;| | | | | Місцеві | | |--------------------| | || - закупівля та оптовий | | | | | (регіональні) | | ||Генкомпанії ТЕС || | || продаж; | | | | |постачальні компанії | | |--------------------| | || - розподіл коштів | | | | ------------------------------- | |--------------------| | || згідно з алгоритмом | | | | | ||Генкомпанії ГЕС ||-----| |----------------------------- | | | | |--------------------|-----| | 2. Диспетчерське управління | | | | |--------------------| | | електроенергетичною | | | | ||ТЕЦ || | | системою України | | | | |--------------------| | -------------------------------- | | | |--------------------| -----+------------------------------ | | ||Орендарі || | | | ||генеруючих || ------------------------------------ | ------------------------------- | ||блоків ТЕС ||---->| Передача електричної енергії | | | | | |--------------------| | ------------------------------- | | |Постачальники за | | ---------------------- | | НЕК "Укренерго" | | | |нерегульованим тарифом | | | ------------------------------- | | | | | | ------------------------------- | | | Незалежні | | | | Місцеві постачальні компанії|..|.....|.| постачальники | | | ------------------------------- | | ------------------------------- | ------------------------------------ ----------------------------------- | | | / \ | | \/ | | ---------------------------------------------------------------- | Споживачі електричної енергії | ----------------------------------------------------------------

--------- > - Потік електричної енергії

----------\ - Плата за електроенергію ----------/ ........... - Плата за передачу
---------- - Диспетчерське управління ---------- --------------- Додаток 2.2
Фактичні виплати виробникам електричної енергії
з ОРЕ за 1999 рік, грн.
------------------------------------------------------------------------------- | | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | |----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------| |Енергоатом|12 256 999|12 107 367|32 465 054| 60 828 280|28 603 578|43 086 479| |----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------| |ТЕС |21 358 396|21 069 819|38 604 874| 58 181 693|53 193 828|26 862 240| |----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------| |ГЕС | 5 120 301| 5 210 948| 5 406 881| 3 758 950| 4 022 590| 5 645 278| |----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------| |ТЕЦ | 755 896| 864 180| 1 670 243| 2 196 385| 1 198 839| 1 449 693| |----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------| |Орендарі | 566 066| 526 038| 312 194| 181 234| 231 222| 263 376| |блоків ТЕЦ| | | | | | | |----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------| |Всього по |40 057 658|39 778 352|78 459 245|125 146 543|87 250 056|77 307 066| |виробниках| | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------- Продовження таблиці ------------------------------------------------------------------------------------------ | | липень | серпень |вересень | жовтень |листопад | грудень | ВСЬОГО | |----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------| |Енергоатом|27 563 715|14 517 506|15 302 541|14 257 966|11 873 469|20 618 080|293 481 033| |----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------| |ТЕС |49 629 224|37 885 804|21 554 861|23 716 625|24 303 514|44 754 487|421 115 365| |----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------| |ГЕС | 6 032 651| 4 609 411| 5 176 979| 5 240 933| 4 660 829| 6 474 418| 61 360 170| |----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------| |ТЕЦ | 1 556 590| 977 495| 1 056 469| 814 075| 884 356| 1 657 873| 15 082 093| |----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------| |Орендарі | 291 579| 211 547| 189 235| 161 774| 158 396| 241 097| 3 333 757| |блоків ТЕЦ| | | | | | | | |----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------| |Всього по |85 073 758|58 201 762|43 280 086|44 191 373|41 880 565|73 745 956|794 372 419| |виробниках| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2.3
Заборгованість Оптового ринку електричної енергії перед
кредиторами за 1999 рік
-------------------------------------------------- | |млн.грн. | % | |-------------------------+----------+-----------| |Енергоатом | 1 816 | 22,6 | |-------------------------+----------+-----------| |Центренерго | 1 138 | 14,2 | |-------------------------+----------+-----------| |Дніпроенерго | 2 255 | 28,1 | |-------------------------+----------+-----------| |Донбасенерго | 1 107 | 13,8 | |-------------------------+----------+-----------| |Західенерго | 731 | 9,1 | |-------------------------+----------+-----------| |Дніпрогідроенерго | 189 | 2,4 | |-------------------------+----------+-----------| |Дністрогідроенерго | 39 | 0,5 | |-------------------------+----------+-----------| |ТЕЦ | 262 | 3,3 | |-------------------------+----------+-----------| |Орендарі | 47 | 0,6 | |-------------------------+----------+-----------| |Оператори зовн. перетоків| 37 | 0,5 | |-------------------------+----------+-----------| |Фонд вітроенер. | 205 | 2,6 | |-------------------------+----------+-----------| |Інші кредитори | 204 | 2,5 | |-------------------------+----------+-----------| |Всього | 8 030 | | --------------------------------------------------
Додаток 2.4
Обсяги електроенергії, закупленої на Оптовому ринку
електричної енергії постачальниками електричної
енергії за 1999 рік
------------------------------------------------------------------ | N | Постачальники |млн. кВт.г | % | |---+----------------------------------------+-----------+-------| | 1 |ДАЕК обленерго | 108 025 | 76.7 | |---+----------------------------------------+-----------+-------| | 2 |Незалежні постачальники, які працюють за| 1 627 | 1.2 | | |регул. тарифом | | | |---+----------------------------------------+-----------+-------| | 3 |Незалежні постачальники, які працюють за| 31 182 | 22.1 | | |нерегул. тарифом | | | |---+----------------------------------------+-----------+-------| | |ВСЬОГО | 140 833 | 100.0 | ------------------------------------------------------------------
Додаток 2.5
Надходження коштів на розподільчий рахунок ОРЕ
за 1998-1999 роки, грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------- | | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень |липень | |--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| |Надходження |72 120 334|81 065 022| 85 860 083| 65 607 977| 74 133 849|54 342 179| 60 988 821| |коштів від | | | | | | | | |постачальників| | | | | | | | |за 1998 рік | | | | | | | | |--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| |Надходження |58 113 310|57 614 057|110 129 250|142 484 189|119 406 732|97 685 880|101 688 167| |коштів від | | | | | | | | |постачальників| | | | | | | | |за 1999 рік | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- Продовження таблиці -------------------------------------------------------------------------------------- | | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ВСЬОГО | |--------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-------------| |Надходження |54 060 919|60 332 997|68 747 480|79 846 753| 71 607 894| 828 714 307| |коштів від | | | | | | | |постачальників| | | | | | | |за 1998 рік | | | | | | | |--------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-------------| |Надходження |80 007 373|62 339 628|63 323 326|64 398 816|103 800 324|1 060 991 052| |коштів від | | | | | | | |постачальників| | | | | | | |за 1999 рік | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2.6
Відсоток виплат всіма видами платежів ------------------------------------------ | Постачальники | 1999 | 1998 | |----------------------+--------+--------| |ПЕМ "Енерговугілля" |104.8% | 19.2% | |----------------------+--------+--------| |Запоріжжяобленерго | 98.8% | 66.9% | |----------------------+--------+--------| |Прикарпаттяобленерго | 96.8% | 72.3% | |----------------------+--------+--------| |Рівнеобленерго | 96.5% | 82.8% | |----------------------+--------+--------| |Полтаваобленерго | 92.6% | 73.2% | |----------------------+--------+--------| |Дніпрообленерго | 90.2% | 70.6% | |----------------------+--------+--------| |Донецькобленерго | 89.0% | 68.1% | |----------------------+--------+--------| |Київобленерго | 87.7% | 94.1% | |----------------------+--------+--------| |Кіровоградобленерго | 87.6% | 83.1% | |----------------------+--------+--------| |Житомиробленерго | 84.6% | 105.2% | |----------------------+--------+--------| |Севастопольміськенерго| 84.0% | 76.5% | |----------------------+--------+--------| |Хмельницькобленерго | 82.5% | 96.5% | |----------------------+--------+--------| |Волиньобленерго | 82.1% | 81.3% | |----------------------+--------+--------| |Черкасиобленерго | 78.6% | 96.2% | |----------------------+--------+--------| |Чернігівобленерго | 77.2% | 80.8% | |----------------------+--------+--------| |Вінницяобленерго | 74.7% | 83.3% | |----------------------+--------+--------| |Харківобленерго | 73.3% | 75.8% | |----------------------+--------+--------| |ЖКУ Новорозділ. | 72.9% | 68.7% | |----------------------+--------+--------| |АТ Крименерго | 72.6% | 68.5% | |----------------------+--------+--------| |ДПЕМ АТ "Атомсервіс" | 71.9% | | |----------------------+--------+--------| |Миколаївобленерго | 69.6% | 97.9% | |----------------------+--------+--------| |Закарпаттяобленерго | 67.1% | 80.6% | |----------------------+--------+--------| |Львівобленерго | 64.4% | 79.8% | |----------------------+--------+--------| |Одесаобленерго | 62.2% | 81.3% | |----------------------+--------+--------| |Сумиобленерго | 59.7% | 73.1% | |----------------------+--------+--------| |ПСЕМ ВО | 58.7% | 28.5% | |"Донецьквугілля" | | | |----------------------+--------+--------| |Східно-Кримська | 56.8% | | |енергетична компанія | | | |----------------------+--------+--------| |Тернопільобленерго | 52.7% | 91.7% | |----------------------+--------+--------| |Чернівціобленерго | 47.1% | 78.0% | |----------------------+--------+--------| |Херсонобленерго | 44.7% | 61.7% | |----------------------+--------+--------| |Луганськобленерго | 40.0% | 77.4% | |----------------------+--------+--------| |Загальний відсоток | 77.1% | 71.3% | ------------------------------------------
Додаток 2.7
Відсоток виплат банківськими коштами в Оптовий ринок
----------------------------------------------- | | 1999 | 1998 | |---------------------------+--------+--------| |Київобленерго | 25.3% | 22.6% | |---------------------------+--------+--------| |Східно-Кримська енергетична| 24.6% | | |компанія | | | |---------------------------+--------+--------| |Волиньобленерго | 22.3% | 27.6% | |---------------------------+--------+--------| |Закарпаттяобленерго | 21.9% | 20.4% | |---------------------------+--------+--------| |Севастопольміськенерго | 20.3% | 22.7% | |---------------------------+--------+--------| |Миколаївобленерго | 18.8% | 11.1% | |---------------------------+--------+--------| |Житомиробленерго | 18.3% | 16.6% | |---------------------------+--------+--------| |Чернівціобленерго | 17.9% | 18.3% | |---------------------------+--------+--------| |Вінницяобленерго | 16.5% | 16.1% | |---------------------------+--------+--------| |ЖКУ Новорозділ. | 16.1% | 18.8% | |---------------------------+--------+--------| |Одесаобленерго | 15.3% | 13.5% | |---------------------------+--------+--------| |Рівнеобленерго | 15.2% | 10.8% | |---------------------------+--------+--------| |Черкасиобленерго | 13.3% | 10.2% | |---------------------------+--------+--------| |Запоріжжяобленерго | 12.4% | 5.8% | |---------------------------+--------+--------| |АТ Крименерго | 11.8% | 14.9% | |---------------------------+--------+--------| |Хмельницькобленерго | 11.7% | 11.7% | |---------------------------+--------+--------| |Кіровоградобленерго | 11.6% | 13.9% | |---------------------------+--------+--------| |Дніпрообленерго | 9.7% | 4.3% | |---------------------------+--------+--------| |Донецькобленерго | 8.6% | 4.9% | |---------------------------+--------+--------| |Полтаваобленерго | 7.4% | 19.4% | |---------------------------+--------+--------| |Харківобленерго | 7.1% | 7.2% | |---------------------------+--------+--------| |Херсонобленерго | 6.5% | 7.1% | |---------------------------+--------+--------| |Чернігівобленерго | 5.9% | 20.1% | |---------------------------+--------+--------| |Тернопільобленерго | 5.6% | 12.0% | |---------------------------+--------+--------| |ДПЕМ АТ "Атомсервіс" | 5.4% | | |---------------------------+--------+--------| |ПСЕМ ВО "Донецквугілля" | 3.9% | 1.8% | |---------------------------+--------+--------| |Прикарпаттяобленерго | 3.7% | 10.5% | |---------------------------+--------+--------| |Львівобленерго | 3.4% | 13.0% | |---------------------------+--------+--------| |Луганськобленерго | 3.0% | 3.9% | |---------------------------+--------+--------| |Сумиобленерго | 2.7% | 14.3% | |---------------------------+--------+--------| |ПЭМ "Енерговугілля" | 1.3% | 0.7% | |---------------------------+--------+--------| |Загальний відсоток | 10.1% | 9.6% | -----------------------------------------------
Додаток 2.8
Обсяги електроенергії, закупленої на ОРЕ
незалежними постачальниками за 1999 рік
------------------------------------------------------------------ |Групи|Підприємства та комерційні структури | Обсяг, | % | | | | млн. | | | | | кВт.год | | |-----+-------------------------------------+---------+----------| | 1 |Підприємства, підпорядковані | 20 683 | 66.3 | |група|Міненерго України (у т.ч. НАЕК | (18325) | (58.8) | | |"Енергоатом") | | | |-----+-------------------------------------+---------+----------| | 2 |Промислові підприємства | 153 | 0.5 | |група| | | | |-----+-------------------------------------+---------+----------| | 3 |Підприємства нафтогазового комплексу | 1 214 | 3.9 | |група|та вугільної промисловості | | | |-----+-------------------------------------+---------+----------| | 4 |Комерційні структури | 9 131 | 29.3 | |група| | | | |-------------------------------------------+---------+----------| | ВСЬОГО | 31 182 | 100.0 | ------------------------------------------------------------------
Додаток 2.9
Надходження коштів на розподільчий рахунок Оптового ринку електричної енергії України від постачальників електричної
енергії за регульованим тарифом та виплати банківськими
коштами виробникам та постачальникам з розподільчого
рахунку Оптового ринку за 1999 рік, грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------- | | лютий | січень | березень | квітень | травень | червень | липень | |--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| |Надходження |58 113 310|57 614 057|110 129 250|142 484 189|119 406 732|97 685 880|101 688 167| |коштів від | | | | | | | | |постачальників| | | | | | | | |--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| |Виплата коштів|40 057 685|39 778 352| 78 459 245|125 146 543| 87 250 056|77 307 066| 85 073 758| |виробникам | | | | | | | | |--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| |Виплата коштів| 4 546 108| 6 650 279| 9 372 003| 16 305 486| 11 606 779|10 821 193| 11 668 619| |постачальникам| | | | | | | | |--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| |Виплата коштів| 3 527 922|4 744 748 | 7 563 570| 9 551 547| 6 542 212| 7 135 375| 7 719 828| |НЕК | | | | | | | | |"Укренерго" | | | | | | | | |--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| |Виплата коштів| 811 282| 837 373 | 810 375| 1 782 181| 1 027 803| 1 104 109| 1 163 309| |фонду вітро- | | | | | | | | |енергетики | | | | | | | | |--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| |Виплати іншим | 2 451 170|1 257 206 | 487 679| 589 403| 1 074 575| 1 397 561| 1 309 930| |учасникам | | | | | | | | |розподілу | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- Продовження таблиці -------------------------------------------------------------------------------------- | |серпень | вересень | жовтень |листопад | грудень | ВСЬОГО | |--------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-------------| |Надходження |80 007 373|62 339 628|63 323 326|64 398 816|103 800 324|1 060 991 052| |коштів від | | | | | | | |постачальників| | | | | | | |--------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-------------| |Виплата коштів|58 201 762|43 280 086|44 191 373|41 880 565| 73 745 956| 794 372 419| |виробникам | | | | | | | |--------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-------------| |Виплата коштів| 6 072 395| 9 637 111|10 201 244| 9 172 109| 18 211 076| 124 264 401| |постачальникам| | | | | | | |--------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-------------| |Виплата коштів| 4 859 853| 5 984 867| 6 174 777| 7 869 963| 9 399 396| 81 074 058| |НЕК | | | | | | | |"Укренерго" | | | | | | | |--------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-------------| |Виплата коштів| 724 145| 842 518| 863 390| 842 338| 1 548 702| 12 357 525| |фонду вітро- | | | | | | | |енергетики | | | | | | | |--------------+----------+----------+----------+----------+-----------+-------------| |Виплати іншим | 732 582| 973 668| 928 511| 935 198| 1 577 660| 13 709 144| |учасникам | | | | | | | |розподілу | | | | | | | |коштів | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2.10
Виплати коштів енергопостачальним компаніям з розподільчого
рахунку ОРЕ за 1998-1999 роки, грн.
--------------------------------------------------------------------------------------------- | | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | |--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| |Виплати коштів|13 011 253|10 329 693|14 059 047| 8 912 945|11 781 370| 9 333 804|10 631 373| |постачальникам| | | | | | | | |за 1998 рік | | | | | | | | |--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| |Виплати коштів| 4 546 108| 6 650 279| 9 372 003|16 305 486|11 606 779|10 821 193|11 668 619| |постачальникам| | | | | | | | |за 1999 рік | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- Продовження таблиці -------------------------------------------------------------------------------- | | серпень | вересень| жовтень |листопад | грудень | ВСЬОГО | |--------------+---------+---------+----------+---------+----------+-----------| |Виплати коштів|8 373 639|6 241 396| 9 988 542|8 283 254| 6 528 159|117 474 475| |постачальникам| | | | | | | |за 1998 рік | | | | | | | |--------------+---------+---------+----------+---------+----------+-----------| |Виплати коштів|6 072 395|9 637 111|10 201 244|9 172 109|18 211 076|124 264 401| |постачальникам| | | | | | | |за 1999 рік | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2.11
Середньомісячний тариф та його складові
генкомпаній теплових електростанцій
за 1999 рік, коп/кВт x год.
ВАТ "Дніпроенерго"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Січень| Лютий|Березень|Квітень|Травень|Червень| Липень| Серпень| Вересень| Жовтень|Листопад|Грудень| |-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+----------+--------+-------| |Собівартість | 9,9| 9,41| 9,22| 9,99| 13,95| 5,36| 9,63| 10,08| 8,72| 8,84| 8,71| 9,34 | |-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+----------+--------+-------| |Паливна складова | 8,55| 7,88| 7,18| 7,3| 11,68| 3,87| 7,84| 8,16| 7,35| 7,45| 7,52| 8,09 | |-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+----------+--------+-------| |Постійні витрати | 1,35| 1,53| 2,04| 2,69| 2,27| 1,49| 1,79| 1,92| 1,37| 1,39| 1,19| 1,25 | |-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+----------+--------+-------| |Середній тариф | 12| 11,56| 13,05| 12,33| 12,21| 12,12| 11,91| 11,21| 11,3| 11,39| 11,41|11,03 | |-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+----------+--------+-------| |Прибуток | 2,1| 2,15| 3,83| 2,34| -1,74| 6,76| 2,28| 1,13| 2,58| 2,55| 2,7| 1,69 | |-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+----------+--------+-------| |Рентабельність | 21,18| 22,75| 41,49| 23,37| -12,48| 126,19| 23,66| 11,18| 29,59| 28,8| 30,99|18,06 | |-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+-----------+----------+--------+-------| |Відпуск е/е, МВтг|1403220|1188484| 928757| 767202| 894746|1131892|1595755| 1496464| 1463029| 2047907| 2514215|1904513| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДАЕК "Донбасенерго"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Січень| Лютий|Березень|Квітень|Травень|Червень| Липень|Серпень|Вересень|Жовтень|Листопад|Грудень| |-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------| |Собівартість | 9,62| 9,95| 9,64| 10,47| 9,6| 9,84| 10,12| 9,96| 10,77| 10,5| 9,87| 11,15| |-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------| |Паливна складова | 8,4| 8,32| 8,21| 8,49| 7,92| 8,35| 8,69| 8,59| 9,26| 9,15| 8,65| 9,95| |-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------| |Постійні витрати | 1,22| 1,63| 1,43| 1,98| 1,68| 1,49| 1,43| 1,37| 1,51| 1,35| 1,22| 1,2| |-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------| |Середній тариф | 10,5| 11,62| 10,8| 12,4| 12,23| 12,08| 11,94| 11,25| 11,28| 11,38| 10,7| 11,06| |-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------| |Прибуток | 0,88| 1,67| 1,16| 1,93| 2,63| 2,24| 1,82| 1,29| 0,51| 0,88| 0,83| -0,09| |-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------| |Рентабельність | 9,21| 16,82| 12| 18,44| 27,37| 22,82| 17,98| 12,98| 4,75| 8,39| 8,43| -0,79| |-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------| |Відпуск е/е, МВтг|1830343|1466492| 1473843|1081851|1128133|1193100|1417386|1373278| 1250024|1666038| 2018934|2270451| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДАЕК "Західенерго"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |Січень| Лютий|Березень|Квітень|Травень|Червень|Липень|Серпень|Вересень|Жовтень|Листопад|Грудень| |-----------------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Собівартість | 10,01| 10,16| 9,07| 10,22| 9,65| 9,78| 9,44| 10,01| 10,38| 9,26| 10,59| 10,73| |-----------------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Паливна складова | 8,8| 8,73| 7,73| 8,39| 7,81| 8,35| 8,26| 8,87| 8,93| 8,03| 9,54| 9,49| |-----------------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Постійні витрати | 1,21| 1,43| 1,34| 1,83| 1,84| 1,43| 1,18| 1,14| 1,45| 1,23| 1,05| 1,24| |-----------------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Середній тариф | 10,3| 7,7| 10| 11,37| 11,75| 11,26| 11,3| 10,97| 11,07| 11,2| 11,15| 10,85| |-----------------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Прибуток | 0,29| -2,46| 0,93| 1,15| 2,1| 1,48| 1,86| 0,96| 0,69| 1,94| 0,56| 0,12| |-----------------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Рентабельність | 2,88|-24,24| 10,24| 11,26| 21,7| 15,14| 19,65| 9,59| 6,62| 20,92| 5,25| 1,12| |-----------------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Відпуск е/е, МВтг|891534|804413| 720403| 522710| 508265| 653484|832218| 932313| 898365| 937694| 1159644|1066961| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВАТ "Центренерго"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Січень| Лютий|Березень|Квітень|Травень|Червень| Липень|Серпень|Вересень|Жовтень|Листопад|Грудень| |-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------| |Собівартість | 10,61| 9,93| 10,5| 9,52| 10,96| 10,45| 9,51| 10,5| 9,74| 9,03| 9,77| 12,7 | |-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------| |Паливна складова | 9,32| 8,34| 8,71| 7,33| 8,88| 8,66| 7,98| 9,05| 8,37| 7,88| 8,63|11,12 | |-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------| |Постійні витрати | 1,29| 1,59| 1,79| 2,19| 2,08| 1,79| 1,53| 1,45| 1,37| 1,15| 1,14| 1,58 | |-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------| |Середній тариф | 12,08| 11,68| 13,07| 12,27| 12,19| 12,11| 11,93| 11,25| 11,3| 11,39| 10,33|11,04 | |-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------| |Прибуток | 1,47| 1,75| 2,57| 2,75| 1,23| 1,66| 2,42| 0,75| 1,56| 2,36| 0,56|-1,66 | |-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------| |Рентабельність | 13,92| 17,62| 24,46| 28,92| 11,26| 15,92| 25,48| 7,1| 15,96| 26,08| 5,7|-13,1 | |-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------| |Відпуск е/е, МВтг|1555014|1047172| 1100405| 769946| 842349|1056957|1425907|1408693| 1593905|1983774| 2156483|1614578| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2.12
Структура тарифу по генеруючих компаніях ТЕС за 1999 рік
------------------------------------------------------------------------- | |Дніпроенерго|Донбасенерго|Західенерго|Центренерго| |---------------------+------------+------------+-----------+-----------| |2. Вугілля | 3.80 | 7.03 | 4.73 | 4.38 | |---------------------+------------+------------+-----------+-----------| |3. Газ | 3.78 | 1.51 | 3.86 | 4.28 | |---------------------+------------+------------+-----------+-----------| |4. Мазут | 0.11 | 0.18 | 0.08 | 0.07 | |---------------------+------------+------------+-----------+-----------| |12. Розвиток | 0.00 | 0.19 | 0.16 | 0.07 | | виробництва | | | | | |---------------------+------------+------------+-----------+-----------| |13. Соціальні потреби| 0.10 | 0.24 | 0.15 | 0.30 | |---------------------+------------+------------+-----------+-----------| |14. Відрах. до | 0.25 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | | централізованих | | | | | | фондів | | | | | |---------------------+------------+------------+-----------+-----------| |15. Фонд заохочення | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |---------------------+------------+------------+-----------+-----------| |16. Інші потреби | 1.31 | 0.28 | 0.20 | 0.54 | -------------------------------------------------------------------------
Додаток 3.1
Баланс газу по Україні за 1996 - 2000 роки
млрд. куб. м --------------------------------------------------------------------- | |1996 р.|1997 р.|1998 р.|1999 р.|2000 р. | | |факт |факт |факт |факт |прогноз | |--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------| |Ресурси газу, всього..... |86,0 |86,7 |79,3 |79,8 |78,8 | |--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------| |у тому числі: | | | | | | |--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------| |Власний видобуток ....... |18,4 |18,1 |18,0 |18,1 |18,1 | |--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------| |Імпортований газ, всього..|70,7 |62,3 |53,5 |59,9 |59,0 | |у тому числі: | | | | | | |з Росії |51,2 |49,3 |32,0 |53,3 |53,0 | |(від ВАТ "Газпром")... | | | | | | |із них: | | | | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | |40,3 |40,0 | |Оптові постачальники | | | |13,0 |13,0 | |з Середньої Азії | | | | 6,6 | 6,0 | |із них: | | | | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | | 4,4 | 4,0 | |Оптові постачальники | | | | 2,2 | 2,0 | |--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------| |Відбір газу з |8,5 |6,1 |7,5 |1,4 |1,4 | |підземних сховищ газу | | | | | | |(ПСГ) | | | | | | |відбір із газопроводів | |0,2 |0,3 |0,3 |0,3 | |--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------| |Розподіл газу, всього ....|86,0 |86,7 |79,3 |79,8 |78,8 | |--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------| |Україна, всього: |86,0 |81,3 |75,6 |75,7 |75,0 | |--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------| |Споживачі України |77,8 |73,7 |68,0 |67,9 |67,5 | |--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------| |у тому числі: | | | | | | |--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------| |- Фонди ОДА |31,2 |28,6 |32,8 |30,9 |30,5 | |--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------| |- Промисловість |46,6 |45,3 |35,2 |37,0 |37,0 | |--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------| |Технологічні потреби .....|8,2 |7,4 |7,6 |7,8 |7,5 | |--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------| |Закачування газу у |8,0 |3,8 |3,1 |2,4 |2,5 | |підземні сховища газу | | | | | | |(ПСГ) | | | | | | |наповнення газопроводів | |0,2 |0,2 |0,3 |0,3 | |--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------| |Експорт газу | |1,5 |0,4 |1,4 |1,0 | --------------------------------------------------------------------- Джерело: "Держнафтогазпром", Мінпаливоенерго, НАК "Нафтогаз
України"
Додаток 3.2
Обсяги транзиту через Україну природного газу з Росії на
експорт, динаміка тарифів (ставок за транзит) на
його транспортування та вартість послуг
з транзиту у 1994 - 1999 роках
-------------------------------------------------------------------- | Показники |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 | |------------------------+------+------+------+------+------+------| |Обсяги транзиту, млрд. |128,8 |136,2 |139,6 |133,0 |141,1 |134,4 | |куб. м | | | | | | | |------------------------+------+------+------+------+------+------| |Товарно-транспортна |1294,3|1410,6|1467,2|1391,4|1480,0|1405,0| |робота, млрд. куб. м на | | | | | | | |100 км | | | | | | | |------------------------+------+------+------+------+------+------| |Тариф, дол. США/1тис. |0,54 |0,66 |1,75 |1,75 |1,09 |1,09 | |куб. м на 100 км | | | | | | | |------------------------+------+------+------+------+------+------| |Вартість послуг, млн. |698,9 |931,0 |2567,6|2434,9|1613 |1531,4| |дол. США | | | | | | | -------------------------------------------------------------------- Джерело: "Держнафтогазпром", Мінпаливоенерго, НАК "Нафтогаз
України"
Додаток 3.3
Динамика споживання природного газу в Україні
у 1993 - 1999 роках
млрд. куб. м ------------------------------------------------------------------ | |1990 |1991 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 | |------------------+-----+-----+------+-----+-----+------+-------| |Промисловість.....|48,1 |52,1 |32,3 |32,3 |32,4 |23,6 |25,3 | |Енергетика........|34,3 |30,2 |14,4 |14,3 |12,8 |11,6 |11,7 | |Фонди ОДА у т.ч...|30,3 |24,3 |30,9 |31,2 |28,6 |32,8 |30,9 | |- Компобут |12,5 |12,0 |10,5 |8,6 |7,4 |13,5 |12,6 | |- Населення |17,8 |12,3 |20,4 |22,6 |21,2 |19,3 |18,3 | |Технологічні |6,8 |6,9 |7,7 |8,2 |7,4 |7,6 |7,8 | |потреби...........| | | | | | | | |------------------+-----+-----+------+-----+-----+------+-------| |Всього спожито |119,5|113,5|85,4 |86,0 |81,2 |75,6 |75,7 | |газу | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Джерело: "Держнафтогазпром", Мінпаливоенерго, НАК "Нафтогаз
України"
Додаток 3.4
Показники видобутку в Україні природного газу і нафти з
конденсатом у 1990 - 1999 роках
------------------------------------------------------------------ |Показники |1990 |1991 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 | |-------------------+------+-----+------+-----+-----+-----+------| |Видобуток газу |28,08 |24,4 |18,16 |18,4 |18,1 |17,9 |18,1 | |природного, млрд. | | | | | | | | |куб. м ........... | | | | | | | | |-------------------+------+-----+------+-----+-----+-----+------| |Видобуток нафти з |5,22 |4,91 |4,06 |4,21 |4,14 |3,9 |3,8 | |конденсатом, млн.т | | | | | | | | |.................. | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Джерело: "Держнафтогазпром", Мінпаливоенерго, НАК "Нафтогаз
України"
Додаток 4.1
Середньорічні тарифи
на електроенергію для промислових та інших груп споживачів
------------------------------------------------------------------ | Група споживачів | Клас | Роздрібний | | | споживачів |тариф, грн. за | | | | 1 МВт.год | |---------------------------------+--------------+---------------| |Промислові і прирівняні до них | 1 клас | 114,62 | |споживачі з приєднаною потужністю| | | |750 кВА і вище | | | | |--------------+---------------| | | 2 клас | 128,32 | |---------------------------------+--------------+---------------| |Промислові і прирівняні до них | 1 клас | 125,22 | |споживачі з приєднаною потужністю| | | |до 750 кВА | | | | |--------------+---------------| | | 2 клас | 141,29 | |---------------------------------+--------------+---------------| |Електрифікований залізничний | 1 клас | 121,83 | |транспорт | | | | |--------------+---------------| | | 2 клас | 133,77 | |---------------------------------+--------------+---------------| |Електрифікований міський | 1 клас | 118,04 | |транспорт | | | | |--------------+---------------| | | 2 клас | 137,63 | |---------------------------------+--------------+---------------| |Непромислові споживачі | 1 клас | 125,76 | | |--------------+---------------| | | 2 клас | 141,42 | |---------------------------------+--------------+---------------| |Виробничі сільськогосподарські | 1 клас | 115,31 | |споживачі | | | | |--------------+---------------| | | 2 клас | 123,84 | |---------------------------------+--------------+---------------| |Середній тариф | | 125,98 | ------------------------------------------------------------------
Додаток 4.2
ТАРИФИ
на електроенергію, що відпускається
населенню і населеним пунктам
------------------------------------------------------------------ | Категорії споживачів | коп. за 1 | | | кВт x год | |-----------------------------------------------+----------------| |1. Електроенергія, що відпускається: | | |-----------------------------------------------+----------------| |1.1 Населенню | 13,0 | |-----------------------------------------------+----------------| |1.2. Населенню, яке проживає у сільській | 12,0 | |місцевості | | |-----------------------------------------------+----------------| |1.3. Населенню, яке проживає у будинках, | 10,0 | |обладнаних кухонними електроплитами, | | |електроопалювальними установками (в тому числі | | |у сільській місцевості) | | |-----------------------------------------------+----------------| |2. Електроенергія, що відпускається: | | |-----------------------------------------------+----------------| |2.1. Населеним пунктам | 12,6 | |-----------------------------------------------+----------------| |2.2. Населеним пунктам у сільській місцевості | 11,6 | |-----------------------------------------------+----------------| |2.3. Населеним пунктам із будинками, | 9,6 | |обладнаними кухонними електроплитами, | | |електроопалювальними установками | | |(в тому числі у сільській місцевості) | | ------------------------------------------------------------------
Додаток 4.3
Структура роздрібного тарифу на електричну енергію
за звітними даними 1999 року
------------------------------------ |Прибуток | 0.4% | |-------------------------+--------| |Купована електроенергія | 85.4% | |-------------------------+--------| |Інші витрати | 0.89% | |-------------------------+--------| |Амортизація | 2.9% | |-------------------------+--------| |Обов'язкові платежі | 0.81% | |-------------------------+--------| |Оплата праці | 4.44% | |з відрахуванням | | |-------------------------+--------| |Паливо | 2.42% | |-------------------------+--------| |Матеріальні витрати | 2.74% | ------------------------------------
Додаток 4.4
Структура витрат на постачання електроенергії за
звітними даними 1999 року
------------------------------ |Прибуток | -7.12% | |-------------------+--------| |Інші витрати | 24.57% | |-------------------+--------| |Ремонтне обслуг. | 3.65% | |-------------------+--------| |Амортизація | 6.46% | |-------------------+--------| |Відрахування | 14.52% | |-------------------+--------| |Оплата праці | 39.67% | |-------------------+--------| |Енергія зі сторони | 3.06% | |-------------------+--------| |Паливо | 0.84% | |-------------------+--------| |Матеріали | 3.76% | |-------------------+--------| |Виробничі послуги | 3.47% | ------------------------------
Додаток 4.5
Структура витрат на передачу електричної енергії
за звітними даними 1999 року
------------------------------ |Прибуток | 33.23% | |-------------------+--------| |Інші витрати | 9.37% | |-------------------+--------| |Ремонтне обслуг. | 10.67% | |-------------------+--------| |Амортизація | 17.58% | |-------------------+--------| |Відрахування | 5.86% | |-------------------+--------| |Оплата праці | 15.88% | |-------------------+--------| |Енергія зі сторони | 2.01% | |-------------------+--------| |Паливо | 1.13% | |-------------------+--------| |Матеріали | 3.15% | |-------------------+--------| |Виробничі послуги | 1.11% | ------------------------------
Додаток 4.6
Роздрібні ціни
на газ природний, що використовується
населенням на комунально-побутові потреби
коп. за 1 куб. м
1. Газ природний для побутових потреб та 17,5
індивідуального опалення будинків,
за наявності газових лічильників
2. Газ природний для побутових потреб та 19
індивідуального опалення будинків,
за відсутності газових лічильників
Додаток 4.7
Категорії споживачів, яким надано пільги
у оплаті спожитої електричної енергії
-------------------------------------------------------------------------------- | Категорії | Законодавчі акти, за | Пільги | Джерела | | |якими надаються пільги| | фінансування | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |1. Ветерани війни: |Закон України "Про | |За рахунок | | |статус ветеранів | |коштів | | |війни, гарантії їх | |державного та | | |соціального захисту" | |місцевого | | |від 22.10.93 р. | |бюджетів | | |N 3551-12 ( 3551-12 ) | | | | | | | | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |1.1. Учасники бойових | |75% знижка | | |дій; | |плати за | | | | |користування | | | | |комунальними | | | | |послугами в | | | | |межах середніх | | | | |норм споживання| | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |1.2. Особи, які | |100% знижка | | |належать до категорії | |плати за | | |інвалідів війни; | |користування | | | | |комунальними | | | | |послугами в | | | | |межах середніх | | | | |норм споживання| | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |1.3. Особи, які | |50% знижка | | |належать до категорії | |плати за | | |учасників війни; | |користування | | | | |комунальними | | | | |послугами в | | | | |межах середніх | | | | |норм споживання| | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |1.4. Особи, на яких | |50% знижка | | |поширюється чинність | |плати за | | |Закону України "Про | |користування | | |статус ветеранів війни,| |комунальними | | |гарантії їх соціального| |послугами в | | |захисту"; | |межах середніх | | | | |норм споживання| | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |1.5. Особи, які мають |Декрет Кабінету |Звільнення від | | |особливі заслуги перед |Міністрів України "Про|оплати | | |Батьківщиною: |пільги Героям |комунальних | | |- Герої Радянського |Радянського Союзу і |послуг | | |Союзу; |повним кавалерам | | | |- повні кавалери ордена|ордена Слави" від | | | |Слави; |23.04.93 р. N 37-93 | | | |- особи, нагороджені |( 37-93 ) | | | |чотирма і більше | | | | |медалями "За відвагу"; | | | | |- Герої Соціалістичної | | | | |Праці, удостоєні цього | | | | |звання за працю в | | | | |період ВВВ | | | | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |2. Військовослужбовці, |Закон України "Про |50% знижка |Не передбачено | |батьки та члени сімей |соціальний і правовий |плати за | | |військовослужбовців, |захист |комунальні | | |які загинули, померли, |військовослужбовців та|послуги в межах| | |пропали безвісти або |членів їх сімей" від |норм, | | |стали інвалідами при |20.12.91 р; N 2011-12 |передбачених | | |проходженні військової |( 2011-12 ) та п. 6 |чинним | | |служби |ст.12 Закону України |законодавством | | | |від 18.09.97 р. | | | | |N 533/97-ВР | | | | |( 533/97-ВР ) | | | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |3. Військовослужбовці |Закон України "Про |50% знижка |Не передбачено | |служби безпеки України |службу безпеки |плати за | | | |України" від 25.03.92 |комунальні | | | |N 2229-12 ( 2229-12 ) |послуги в межах| | | |Закон України "Про |норм, | | | |соціальний і правовий |передбачених | | | |захист |чинним | | | |військовослужбовців та|законодавством | | | |членів їх сімей" від | | | | |20.12.91 р; N 2011-12 | | | | |( 2011-12 ) та п. 6 | | | | |ст.12 Закону України | | | | |від 18.09.97 р. | | | | |N 533/97-ВР | | | | |( 533/97-ВР ) | | | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |4. Ветерани військової |Закон України "Про |50% знижка |За рахунок | |служби |статус ветеранів |плати за |коштів | | |військової служби та |комунальні |державного та | | |їх соціальний захист" |послуги в межах|місцевого | | |від 24.03.98 р. |норм, |бюджетів | | |N 203/98-ВР |передбачених | | | |( 203/98-ВР ) |чинним | | | |Указ Президента |законодавством | | | |України "Про статус | | | | |ветеранів військової | | | | |служби, гарантії їх | | | | |соціального захисту" | | | | |від 04.07.94 р. | | | | |N 355/94 ( 355/94 ) | | | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |5. Особи, які мають |Закон України "Про |Звільнення від |Не передбачено | |особливі трудові |основні засади |оплати | | |заслуги перед |соціального захисту |комунальних | | |Батьківщиною і члени їх|ветеранів праці та |послуг | | |сімей, що спільно |інших громадян | | | |проживають з ними |похилого віку в | | | | |Україні" від 16.12.93 | | | | |N 3721-XII | | | | |( 3721-12 ) Указ | | | | |Президента України | | | | |"Про пільги Героям | | | | |Соціалістичної Праці" | | | | |від 28.10.93 р. N 492 | | | | |( 492/93 ) | | | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |6. Працівники міліції |Закон України "Про |50% знижка по |За рахунок | |та члени їх сімей |міліцію" від 20.12.90 |оплаті |коштів | | |N 565-12 ( 565-12 ) |комунальних |державного та | | | |послуг |місцевого | | | | |бюджетів, а | | | | |також коштів, | | | | |що надходять на| | | | |підставі | | | | |договорів від | | | | |міністерств, | | | | |установ, | | | | |організацій і | | | | |громадян | |6.1. Працівники |Закон України "Про |Забезпечуються | | |міліції, які живуть і |державну податкову |безплатно | | |працюють у сільській |службу в Україні" |житлом з | | |місцевості та селищах |( 509-12 ) |опаленням та | | |міського типу, та | |освітленням за | | |члени їх сімей, які | |встановленими | | |проживають з ними | |нормами | | | | | | | |6.2. Особи | | | | |начальницького складу | | | | |податкової міліції та | | | | |члени їх сімей | | | | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |7. Слідчі прокуратури |Закон України "Про |50% знижка |За рахунок | | |прокуратуру" від |плати за |коштів | | |05.11.91 р. N 1789-12 |комунальні |державного | | |( 1789-12 ) |послуги |бюджету | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |8. Судді |Закон України "Про |50% знижка |Не передбачено | | |статус суддів" від |плати за | | | |15.12.92 р. N 2862-12 |комунальні | | | |( 2862-12 ) |послуги | | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |9. Особовий склад |Закон України "Про |50% знижка |За рахунок | |державної пожежної |пожежну безпеку" від |плати за |коштів | |охорони та члени їх |17.12.93 р. N 3745-12 |комунальні |державного | |сімей |( 3745-12 ) |послуги |бюджету і | | | | |бюджетів | | | | |місцевого та | | | | |регіонального | | | | |самоврядування,| | | | |а також коштів,| | | | |що надходять на| | | | |підставі | | | | |договорів від | | | | |промислових та | | | | |інших об'єктів,| | | | |відрахувань від| | | | |платежів з | | | | |майнових видів | | | | |страхування на | | | | |фінансування | | | | |запобіжних | | | | |заходів, а | | | | |також за | | | | |рахунок | | | | |пожертвувань | | | | |юридичних осіб | | | | |та громадян | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |10. Сільські жителі та |Закон України "Про |Використовують |Не передбачено | |працівники |пріоритетність |електроенергію | | |агропромислового |соціального розвитку |за пільговим | | |комплексу, які |села та |тарифом | | |проживають у селищах |агропромислового | | | |міського типу |комплексу в народному | | | | |господарстві" від | | | | |17.10.90 р. N 400-12 | | | | |( 400-12 ) | | | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |11. Спеціалісти із |Закон України "Про |Безплатне |За рахунок | |захисту рослин, які |захист рослин" від |користування |коштів | |проживають і працюють |14.10.98 р. N 180-XIV |житлом, |Державного | |за спеціальністю у |( 180-14 ) |опаленням та |бюджету, | |сільській місцевості, | |освітленням |коштів | |селищах міського типу. | | |підприємств, | |Це право зберігається | | |установ, | |за спеціалістами із | | |організацій | |захисту рослин | | |усіх форм | |- пенсіонерами, які | | |власності, | |працювали у сфері | | |громадян та | |захисту рослин у | | |інших не | |сільській місцевості і | | |заборонених | |проживають там. | | |законами | | | | |України джерел | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |12. Спеціалісти |Закон України "Про |Безплатне |За рахунок | |ветеринарної медицини, |ветеринарну медицину" |користування |коштів | |які проживають і |від 25.06.92 р. |житлом, |державного і | |працюють за |N 2498-XII ( 2498-12 )|опаленням та |місцевого | |спеціальністю у |в редакції Закону |освітленням |бюджетів, а | |сільській місцевості, |України від 05.12.96 | |також за | |селищах міського типу. |N 566 ( 566/96-ВР ) | |рахунок | |Ці права зберігаються | | |позабюджетних | |за спеціалістами | | |коштів | |ветеринарної медицини -| | | | |пенсіонерами, які | | | | |працювали в сільській | | | | |місцевості і проживають| | | | |там | | | | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |13. Журналісти, які |Закон України "Про |Безплатне |Через систему | |живуть і працюють у |державну підтримку |користування |державних | |сільській місцевості, |засобів масової |житлом, |субсидій на | |селищах міського типу |інформації та |опаленням і |утримання цього| | |соціальний захист |освітленням |житла та | | |журналістів" від | |оплату | | |23.09.97 | |зазначених | | |N 540/97-ВР | |комунальних | | |( 540/97-ВР ) | |послуг | | | | | | | | | | | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |14. Медичні і |Закон України "Основи |Безплатне |За рахунок | |фармацевтичні |законодавства України |користування |коштів | |працівники, які |про охорону здоров'я" |житлом, |державного | |проживають у сільській |від 19.10.92 |опаленням і |бюджету України| |місцевості |N 2801-XII ( 2801-12 )|освітленням | | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |15. Педагогічні |Закон України "Про |Безплатне |За рахунок | |працівники, які |освіту" ( 1060-12 ) |користування |коштів | |працюють в сільській |від 23.05.91 р. в |житлом з |відповідних | |місцевості та селищах |редакції Закону |опаленням і |бюджетів, | |міського типу, а також |України від 23.03.96 |освітленням у |коштів галузей | |пенсіонери, які раніше |N 100 ( 100/96-ВР ) |межах |народного | |працювали педагогічними| |встановлених |господарства, | |працівниками в цих | |норм |державних | |населених пунктах і | | |підприємств, а | |проживають у них | | |також | | | | |додаткових | | | | |джерел | | | | |фінансування | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |16. Громадяни, які |Закон України "Про |Плата за |Не передбачено | |проживають і працюють |статус гірських |електроенергію | | |(навчаються) на |населених пунктів в |у розмірі, що | | |території населеного |Україні" від 15.02.95 |дорівнює платі | | |пункту, якому надано |N 56/95-ВР |за | | |статус гірського |( 56/95-ВР ) |електроенергію | | | | |у сільській | | | | |місцевості | | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |17. Особи, які |Закон України "Про |Оплата у |За рахунок | |постраждали внаслідок |статус і соціальний |розмірі 50% від|коштів | |Чорнобильської |захист громадян, які |встановленої |державного | |катастрофи: |постраждали внаслідок |плати за |бюджету | |Категорія 1: |Чорнобильської |користування | | | |катастрофи" від |комунальними | | | |28.02.91 N 796-12 |послугами | | |Категорія 2 |( 796-12 ) | | | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |18. Населення, яке |Закон України "Про |Встановлення |Не передбачено | |проживає в 30-км зоні |використання ядерної |пільгового | | |атомних станцій |енергії та радіаційну |режиму | | | |безпеку (ст.12) від |енергоспожива- | | | |08.02.95 р. N 39/95-ВР|ння в районі | | | |( 39/95-ВР ) |атомних | | | | |електростанцій | | |-----------------------+----------------------+---------------+---------------| |19. Реабілітовані |Закон України "Про |Зниження оплати|Не передбачено | |особи, що внаслідок |реабілітацію жертв |комунальних | | |репресій стали |політичних репресій в |послуг на 50% в| | |інвалідами або є |Україні" від 17.04.91 |межах норм, | | |пенсіонерами |N 962-12 ( 962-12 ) |передбачених | | | | |чинним | | | | |законодавством | | --------------------------------------------------------------------------------
Додаткова інформація
до Звіту про діяльність Національної
комісії регулювання електроенергетики України
у 1999 році
Таблиця 1
Встановлена потужність, МВт -------------------------------------------------------------- | | АЕС | ТЕС | ГЕС | Промстанції| |---------------+----------+----------+---------+------------| | На 01.01.1997 | 12 818,0 | 31 887,7 | 4 693,3 | 2 628,2 | |---------------+----------+----------+---------+------------| | На 01.01.1998 | 12 818,0 | 31 787,0 | 4 693,3 | 2 648,3 | |---------------+----------+----------+---------+------------| | На 01.01.1999 | 12 818,0 | 31 249,0 | 4 709,0 | 3 190,0 | --------------------------------------------------------------
Таблиця 2
Виробництво електричної енергії, млн.кВт.год -------------------------------------------------------------- | | АЕС | ТЕС | ГЕС | Промстанції| |---------------+----------+----------+---------+------------| | На 01.01.1998 | 79 433,0 | 82 769,5 | 9 999,2 | 4 822,7 | |---------------+----------+----------+---------+------------| | На 01.01.1999 | 75 239,3 | 76 616,8 |15 833,8 | 4 238,4 | |---------------+----------+----------+---------+------------| | На 01.01.2000 | 82 065,1 | 79 578,9 |14 447,0 | 5 429,5 | --------------------------------------------------------------
Таблиця 3
Обсяг споживання та технологічні витрати на транспортування
електричної енергії
------------------------------------------------------------------------------ | |1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|% 1999 | | | | | | | | | | | | до | | | | | | | | | | | |1998 рр.| |----------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------| |Обсяги споживання |263 |246 |227 |201 |190 |180 |177 |171 |168 | 98,24% | |електричної енергії | | | | | | | | | | | |брутто, млрд. кВт.год | | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------| |Обсяги споживання |222 |206 |188 |164 |151 |140 |134 |128 |125 | 97,66% | |електричної енергії | | | | | | | | | | | |нетто, млрд. кВт.год | | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------| |Технологічні витрати |8,98|9,96|10,8|11,8|12,1|13,3|15,8|18,7|19,6| 1,05% | |на транспортування | | | | | | | | | | | |електричної енергії, %| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
Структура споживання електроенергії, млн. кВт.год -------------------------------------------------------------- | N | Групи | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |п/п |споживачів | | | | | | |----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1 |Промисловість |81 067 | 73 762| 72 874| 68 892| 66 007| |----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2 |Населення |27 008 | 25 404| 23 965| 22 991| 23 675| |----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3 |Ком.-побут. |14 807 | 14 497| 13 919| 13 781| 13 971| | |споживачі | | | | | | |----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4 |Сільгосп. |13 588 | 11 890| 10 004| 8 841| 7 854| | |споживачі | | | | | | |----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------| | 5 |Транспорт |10 278 | 10 028| 9 615| 9 778| 9 573| |----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------| | 6 |Будівництво | 1 264 | 1 043| 874| 801| 710| |----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------| | 7 |Інші непромисл.| 3 242 | 3 168| 3 142| 3 133| 3 125| | |споживачі | | | | | | |----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------| | |РАЗОМ: |151 254|139 792|134 393|128 218|124 916| --------------------------------------------------------------

Зміст
1. Коротка інформація про Комісію 2. Оптовий ринок електроенергії 3. Регулювання підприємницької діяльності в нафтогазовому
комплексі 4. Цінова і тарифна політика
4.1. Цінова і тарифна політика в електроенергетиці
4.2. Цінова і тарифна політика в нафтогазовому комплексі 5. Ліцензійна робота в паливно-енергетичному комплексі 6. Нормативно-правова база регулювання електроенергетики та
нафтогазового комплексу 7. Регулювання роздрібного ринку в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі. Захист прав споживачів 8. Робота територіальних представництв НКРЕ 9. Співробітництво з міжнародними організаціями 10. Робота з засобами масової інформації 11. Адміністративна та фінансова діяльність Комісії 12. Основні завдання НКРЕ на 2000 рік
Додатки: 1.1. Структура управління НКРЕ 2.1. Функціональна схема Оптового ринку електричної енергії 2.2. Фактичні виплати виробникам електричної енергії з ОРЕ 2.3. Заборгованість Оптового ринку перед кредиторами за 1999
рік 2.4. Обсяги електроенергії, закупленої на Оптовому ринку
електричної енергії постачальниками електричної енергії за 1999
рік 2.5. Надходження коштів на розподільчий рахунок Оптового
ринку електричної енергії за 1998-1999 роки 2.6. Відсоток виплат всіма видами платежів 2.7. Відсоток виплат банківськими коштами в Оптовий ринок
електричної енергії 2.8. Обсяги електроенергії, закупленої на Оптовому ринку
електричної енергії незалежними постачальниками за 1999 рік 2.9. Надходження коштів на розподільчий рахунок Оптового
ринку електричної енергії від постачальників за регульованим
тарифом та виплати банківськими коштами виробникам та
постачальникам з розподільчого рахунку за 1999 рік 2.10. Виплати коштів енергопостачальних компаній з
розподільчого рахунку Оптового ринку електричної енергії за
1998-1999 роки 2.11. Середньомісячні тарифи генкомпаній теплових
електростанцій 2.12. Структура тарифу по генеруючих компаніях теплових
електростанцій 3.1. Баланс газу по Україні за 1996-2000 роки 3.2. Обсяги транзиту через Україну природного газу з Росії,
динаміка тарифів (ставок на транзит) на його транспортування та
вартість послуг з транзиту у 1994-1999 роках 3.3. Динаміка споживання транзитного газу в Україні у
1993-1999 роках 3.4. Показники видобутку в Україні природного газу і нафти з
конденсатом у 1990-1999 роках 4.1. Середньорічні тарифи на електроенергію для промислових
та інших груп споживачів 4.2. Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і
населеним пунктам 4.3. Структура роздрібного тарифу на електроенергію за
звітними даними 1999 року 4.4. Структура витрат на постачання електроенергії за
звітними даними 1999 року 4.5. Структура витрат на передачу електроенергії за звітними
даними 1999 року 4.6. Роздрібні ціни на газ природний, що використовується
населенням на комунально-побутові потреби 4.7. Категорії споживачів, яким надано пільги у оплаті за
спожиту електричну енергію Додаткова інформація Техніко-економічні показники роботи електроенергетичної
галузі Зміствгору