Документ v0295290-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.01.2010, підстава - v0024290-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.04.2004 N 295
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 24 ( v0024290-10 ) від 21.01.2010 }
Про затвердження Типової базисної структури
навчальних планів для підготовки
кваліфікованих робітників у професійно-технічних
навчальних закладах

На виконання законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ), "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань професійно-технічної освіти" ( 1158-15 ),
Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 року N 1135
( 1135-2002-п ), Державного стандарту базової і повної середньої
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14.01.2004 року N 24 ( 24-2004-п ), Положення про організацію
навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних
закладах ( z0460-98 ) та з метою організації розробки нових
робочих навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників
у професійно-технічних навчальних закладах, забезпечення
необхідних умов щодо їх впровадження з 2004/2005 навчального року
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типову базисну структуру навчальних планів для
підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ, що додається.
2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.)
здійснити заходи щодо впровадження у професійно-технічних
навчальних закладах нових робочих навчальних планів та
забезпечення необхідних умов їх реалізації в новому 2004/2005
навчальному році.
3. Науково-методичному центру професійно-технічної освіти
(Паржницький В.В.) до 20 червня 2004 року підготувати до видання
навчальні програми з предметів загальнотехнічної,
природничо-математичної та гуманітарної підготовки.
4. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, директорам обласних
навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти провести
відповідну організаційну роботу та надати практичну допомогу
професійно-технічним навчальним закладам щодо розробки робочих
навчальних планів згідно з цим наказом.
5. Опублікувати цей наказ у Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України, газеті "Освіта України" та
журналі "Професійно-технічна освіта".
6. Накази Міністерства освіти і науки України від
12.06.2001 р. N 448 ( v0448290-01 ) та від 19.09.2001 року N 644
вважати такими, що втратили чинність.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Десятова Т.М.
Міністр В.Г.Кремень

Додаток 1

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до типової базисної структури
навчальних планів для підготовки
кваліфікованих робітників у ПТНЗ

Типова базисна структура навчальних планів для підготовки
кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних
закладах (ПТНЗ) складена відповідно до законів України
"Про освіту" ( 1060-12 ), "Про професійно-технічну освіту"
( 103/98-ВР ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань
професійно-технічної освіти" ( 1158-15 ), Державного стандарту
професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17.08.2002 року N 1135 ( 1135-2002-п ), та
Положення про організацію навчально-виробничого процесу в
професійно-технічних навчальних закладах ( z0460-98 ).
Відповідно до Закону України "Про професійно-технічну освіту"
( 103/98-ВР ) тривалість навчального року не повинна перевищувати
40 навчальних тижнів без урахування одного тижня на святкові дні.
При терміні навчання 0,5 року навчальний час становить 24 тижні
без урахування одного тижня на святкові дні. Тривалість
навчального тижня не перевищує 36 навчальних годин при денному
навантаженні учня (слухача) не більш як 8 академічних годин.
Розподіл навчального часу з природничо-математичної та
гуманітарної підготовки в ПТНЗ складено на основі Типового
навчального плану III ступеня загальноосвітніх навчальних закладів
(технологічний напрям).
Розподіл годин базисної структури передбачає:
природничо-математичну підготовку в обсязі 781 години; гуманітарну
підготовку - 653 годин (без урахування годин на фізичну культуру і
здоров'я, допризовну підготовку, основи медико-санітарної
підготовки).
При складанні робочих навчальних планів для ПТНЗ, які, крім
професійної, надають повну загальну середню освіту, в частині
загальноосвітньої підготовки до 15 відсотків навчального часу
можуть перерозподілятися між предметами природничо-математичної
підготовки з урахуванням профілю підготовки кваліфікованих
робітників.
Програми із загальноосвітніх предметів на 2004/2005
навчальний рік адаптовані до умов професійно-технічних навчальних
закладів. Ці програми розміщені на відповідному сайті Міністерства
освіти і науки України www.mon.gov.ua в системі Інтернет.
У всіх інших випадках викладачам загальноосвітніх предметів у
ПТНЗ необхідно користуватися Переліком програм, підручників та
навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки
України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах.
У Типовій базисній структурі передбачено загальну кількість
годин на загальнотехнічну та професійно-теоретичну підготовку. При
розробці типових і робочих навчальних планів розподіл годин окремо
на загальнотехнічну та професійно-теоретичну підготовку і
предмети, введені до них, проводиться в межах загальної кількості,
передбаченої на ці предмети, з урахуванням вимог
освітньо-кваліфікаційної характеристики з конкретної професії.
Складовими професійної підготовки учнів у ПТНЗ є
професійно-теоретична та професійно-практична.
Професійно-теоретична підготовка передбачає вивчення спеціальних
предметів, які є основним джерелом навчальної інформації для
оволодіння певною професією. Визначення часу на вивчення цих
предметів залежить від їх кількості, обсягу знань, необхідних
робітникам конкретної професії, визначеного кваліфікаційного
рівня. До професійно-теоретичної підготовки належать такі
предмети, як спеціальна технологія або профільовані предмети,
матеріалознавство та інші. Професійно-практична підготовка
передбачає: - виробниче навчання, яке здійснюється в навчальних
майстернях ПТНЗ і безпосередньо на виробництві чи в сфері послуг; - виробничу практику на робочих місцях на виробництві чи в
сфері послуг; - переддипломну (передвипускну) практику на виробництві чи в
сфері послуг.
Професійно-практична підготовка здійснюється протягом усього
терміну навчання, починаючи з першого курсу, паралельно з іншими
видами підготовки та вивченням загальноосвітніх предметів, які
надають повну загальну середню освіту. Для практичного закріплення
знань, умінь і навичок, які одержані в процесі теоретичного та
практичного навчання, наприкінці певного курсу навчання
проводиться виробнича практика на підприємстві (на одержання
кваліфікаційного розряду).
Порядок реалізації базисної структури визначає навчальний
заклад самостійно шляхом перерозподілу часу між семестрами.
Останнім часом у ПТНЗ сталося чимало змін у викладанні
загальноосвітніх предметів, а саме: - розроблені та рекомендовані до впровадження у навчальну
практику в ПТНЗ професійно спрямовані програми; - розширено можливості навчальних закладів щодо внесення змін
у навчальні програми та тематичне планування, розподілу часу на
вивчення окремих тем чи розділів з урахуванням рівня підготовки
учнів та специфіки професії; змін номенклатури
лабораторно-практичних робіт, вибору форм контролю навчальних
досягнень учнів; - підвищено вимоги до змісту навчальних програм, що
використовуються в навчальному процесі (лист Міністерства освіти і
науки України від 20.04.2001 р. N 329).
Навчальним закладам надається право розподілу часу на
вивчення окремих тем чи розділів з урахуванням рівня підготовки
учнів групи, специфіки професії без порушень логічності вивчення
предмета, підбору конкретного прикладного матеріалу з урахуванням
змісту робіт спеціальних предметів, вибору форм контролю знань
учнів.
Форми і методи поточного та тематичного контролю рівня
навчальних досягнень учнів, слухачів визначають викладачі та
майстри виробничого навчання.
Враховуючи особливу роль інформаційних технологій у
підготовці кваліфікованих та конкурентоспроможних на ринку праці
робітників, передбачається два предмети: "Інформатика" та
"Інформаційні технології": 1. Інформатика (70 годин) вивчається учнями у розділі
"Природничо-математична підготовка". 2. Інформаційні технології (професійно орієнтований предмет
відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального
закладу) вивчається учнями в розділі "Загальнотехнічна підготовка"
або "Професійно-теоретична підготовка".
Розподіл годин на вивчення предмета "Інформаційні технології"
враховує різні терміни навчання і передбачає 5 рівнів підготовки,
а саме: 1 - для груп, які навчаються на основі базової загальної
середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти
(34 години); 2 - для груп, які навчаються на основі базової загальної
середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти,
для професій, що потребують поглиблених знань з інформатики та
інформаційних технологій (68 годин); 3 - для груп, які навчаються на основі базової загальної
середньої освіти без отримання повної загальної середньої освіти
(17 годин); 4 - для груп, які навчаються на базі повної загальної
середньої освіти (17 годин); 5 - для груп, які навчаються на базі повної загальної
середньої освіти, для професій, що потребують поглиблених знань з
інформатики та інформаційних технологій (34 години).
Вивчення предметів загальнотехнічної підготовки, таких як
"Креслення" та "Електротехніка", здійснюється за програмами,
затвердженими Міністерством освіти і науки України (таблиці 1, 2).
Предмет "Основи економіки" (34 години) вивчається в розділі
"Гуманітарна підготовка" як обов'язковий предмет повної загальної
середньої освіти.
Предмет "Основи галузевої економіки і підприємництва" (17, 34
години) вивчається в розділі "Загальнотехнічна підготовка".
Предмет "Охорона праці" (30 годин) вивчається в розділі
"Загальнотехнічна підготовка" або в розділі "Професійно-теоретична
підготовка".
Предмет "Правила дорожнього руху" (8 годин) вивчається в
розділі "Загальнотехнічна підготовка".
Державна підсумкова атестація із загальноосвітніх предметів
проводиться в терміни, передбачені робочими навчальними планами
відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки від 14.12.2000 р. N 588
( z0925-00 ), та Інструкції про переведення та випуск учнів
навчальних закладів системи загальної середньої освіти всіх типів
і форм власності, затвердженої наказом МОН від 25.02.2001 р. N 44.
Таблиця 1
---------------------------------------------------------------------------------------- | Напрями підготовки | Типові навчальні програми | Діапазони годин(*) | | з професій | з предметів |-------------------------------------| | | | I | II | III | |--------------------+---------------------------+------------+------------+-----------| | Професії, | | 114-100; | 114-100; | 114-100; | | пов'язані з | 1. Технічне креслення | 80; 78-74; | 80; 78-74; | 80; 62-56 | | обробкою металів, | | 62-56; 40 | 62-56 | | | виготовленням, |---------------------------+------------+------------+-----------| | обслуговуванням | 2. Читання креслень | 62-56; | 40-34 | 62-56; | | та ремонтом машин | | 40-34 | | 40-34 | | і механізмів |---------------------------+-------------------------------------| | | 3. Технічне креслення та | 104 | | | суднобудівне креслення | | |--------------------+---------------------------+-------------------------------------| | Професії | 1. Технічне креслення | 114, 80, | 110, 78, | 78, 60, | | енергетики, | | 63, 57 | 60, 47 | 54 | | електротехнічного |---------------------------+------------+------------+-----------| | виробництва, | | 80, 57, | 56, 40, | 57, 40, | | радіоелектроніки | 2. Читання креслень | 34 | 34 | 34 | | та зв'язку | | | | | |--------------------+---------------------------+-------------------------------------| | Професії | 1. Технічне креслення | 110, 80, 62 | | будівельного |---------------------------+-------------------------------------| | профілю | 2. Будівельне креслення | 110, 100, 62 | | |---------------------------+-------------------------------------| | | 3. Будівельне креслення і | 110, 80, 62 | | | рисування | | | |---------------------------+-------------------------------------| | | 4. Читання креслень | 54, 40, 34 | | |---------------------------+-------------------------------------| | | 5. Читання креслень і | 54 | | | електромонтажних схем | | ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Діапазони годин: I - для підготовки кваліфікованих робітників на базі базової
середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти; II - для підготовки кваліфікованих робітників на базі повної
загальної середньої освіти; III - для підготовки кваліфікованих робітників на базі
базової середньої освіти без отримання повної загальної середньої
освіти.
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ | Електротехніка | Напрями підготовки з професій(**) | | з основами |--------------------------------------------| | промислової | I | II | III | | електроніки |--------------+-------------+---------------| | | 130-155 год. | 80-110 год. | 25-34-55 год. | ------------------------------------------------------------------
--------------- Напрями підготовки з професій(**): I напрям - підготовка учнів на базі повної загальної
середньої освіти та на базі базової загальної середньої освіти за
професіями електротехнічного та радіотехнічного профілів; II напрям - підготовка учнів на базі повної загальної
середньої освіти та на базі базової загальної середньої освіти за
професіями енергетичного, машинобудівного, металообробного та ін.
профілів; III напрям - підготовка учнів на базі повної загальної
середньої освіти та на базі базової загальної середньої освіти за
професіями всіх інших профілів в обсязі необхідного мінімуму знань
з основ електротехніки.
Таблиця 3
ТИПОВА БАЗИСНА СТРУКТУРА
навчальних планів для підготовки
кваліфікованих робітників у ПТНЗ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Зміст | Повна загальна | Базова загальна середня освіта | | п/п | професійно-технічної | середня освіта |----------------------------------------------------------| | | освіти | | З отриманням повної загальної | Без отримання | | | | | середньої освіти | повної загальної | | | | | | середньої освіти | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | | | Терміни навчання | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | | | 0,5 р. | 1 р. | 1,5 р. | 2,5 р. | 3 р. | 3,5 р. | 4 р. | 1 р. | 1,5 р. | 2 р. | | |----------------------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----+----------------------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------| | 1 | Гуманітарна | | | | | | | | | | | | | підготовка | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------| | | 1.1. Українська мова | | | | 140 | 140 | 140 | 140 | | | | |-----+----------------------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------| | | 1.2. Українська | | | | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | | література | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------| | | 1.3. Зарубіжна | | | | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | | література | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------| | | 1.4. Історія України | | | | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | |-----+----------------------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------| | | 1.5. Всесвітня | | | | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | | історія | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------| | | 1.6. іноземна мова | | | | 130 | 130 | 130 | 130 | | | | |-----+----------------------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------| | | 1.7. Основи | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | | правових знань | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------| | | 1.8. Людина і | | | | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | | суспільство | | | | | | | | | | | | | (основи філософії) | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------| | | 1.9. Українське | | | | | | | | 38 | 38 | 38 | | | ділове мовлення | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------| | | 1.10. Основи | | | | 34 | 34 | 34 | 34 | | | | | | економіки | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------+------+--------+--------| | | Всього по п. 1 | 17 | 34 | 34 | 653 | 653 | 653 | 653 | 72 | 72 | 72 | |-----+----------------------+------------------------+---------------------------------+------+--------+--------| | 2 | Природничо- | | I | II | III | | | | | | математична | | | | | | | | |-----+----------------------+------------------------+-----------+-------+-------------+------+--------+--------| | | 2.1. Математика | | 240 | 250 | 260 | | | | |-----+----------------------+------------------------+-----------+-------+-------------+------+--------+--------| | | 2.2. Фізика | | 189 | 199 | 209 | | | | |-----+----------------------+------------------------+-----------+-------+-------------+------+--------+--------| | | 2.3. Астрономія | | 17 | 17 | 17 | | | | |-----+----------------------+------------------------+-----------+-------+-------------+------+--------+--------| | | 2.4. Хімія | | 130 | 120 | 110 | | | | |-----+----------------------+------------------------+-----------+-------+-------------+------+--------+--------| | | 2.5. Інформатика | | 70 | 70 | 70 | | | | |-----+----------------------+------------------------+-----------+-------+-------------+------+--------+--------| | | 2.6. Біологія, | | 105 | 95 | 85 | | | | | | основи екології | | | | | | | | |-----+----------------------+------------------------+-----------+-------+-------------+------+--------+--------| | | 2.7. Географія | | 30 | 30 | 30 | | | | |----------------------------+------------------------+---------------------------------+------+--------+--------| | Всього по п. 2 | | | | 781 | | | | |----------------------------+--------+------+--------+---------------------------------+------+--------+--------| | 3 | Фізична культура і | 25 | 50 | 90 | 160 | 180 | 200 | 220 | 50 | 90 | 110 | | | здоров'я | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------+-------+------+--------+--------| | 4 | Допризовна | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 70 | 70 | 70 | | | підготовка | | | | | | | | | | | | | (основи | | | | | | | | | | | | | медико-санітарної | | | | | | | | | | | | | підготовки) | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------+-------+------+--------+--------| | 5 | Загальнотехнічна | | | | | | | | | | | | | підготовка | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------+-------+------+--------+--------| | 6 | Професійно-теоретична| | | | | | | | | | | | | підготовка | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------+-------+------+--------+--------| | Всього по п. 5, п. 6 | 166 - | 288 -| 338 - | 200 - | 250 - | 500 - | 656 - | 200 -| 260 - | 400 - | | | 266 | 538 | 688 | 600 | 846 | 1176 | 1500 | 400 | 620 | 890 | |----------------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------+-------+------+--------+--------| | 7 | Професійно-практична | 572 - | 948 -| 1523 - | 1416 - | 2046 -| 2476 - | 3000 -| 928 -| 1493 - | 2033 - | | | підготовка | 472 | 698 | 1173 | 1016 | 1450 | 1800 | 2156 | 728 | 1133 | 1543 | |-----+----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------+-------+------+--------+--------| | 8 | Предмети, що вільно | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | | обираються | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------+-------+------+--------+--------| | 9 | Державна атестація | 35 | 35 | 70 | 105 | 105 | 105 | 105 | 35 | 70 | 70 | | | та інші форми | | | | | | | | | | | | | контролю | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------+-------+------+--------+--------| | 10 | Консультації | 50 | 70 | 100 | 350 | 350 | 350 | 350 | 70 | 100 | 150 | |-----+----------------------+--------+------+--------+--------+-------+--------+-------+------+--------+--------| | 11 | Загальний обсяг | 840 | 1400 | 2100 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 1400 | 2100 | 2800 | | | навчального часу | | | | | | | | | | | | | (без п. 10) | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору