Документ v0290361-03, поточна редакція — Прийняття від 14.04.2003

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.04.2003 N 290

Про затвердження Положення про порядок планування,
фінансування і контролю за виконанням
та впровадженням науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт в системі
Міністерства транспорту України

Керуючись ДСТУ 3973-2000 "Правила виконання науково-дослідних
робіт. Загальні положення", Методичними рекомендаціями щодо
застосування Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16
"Витрати" при визначенні вартості науково-дослідних робіт,
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від
13.03.2001 р. N 119, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок планування, фінансування
і контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт в системі Міністерства транспорту
України (далі - Положення).
2. Вважати такими, що втратили чинність, Положення про
науково-технічну політику в транспортно-дорожньому комплексі
України, затверджене наказом Міністерства транспорту України від
03.07.96 р. N 219, і Положення про порядок виконання
науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету України (згідно з ст. 62 Закону "Про освіту"
( 1060-12 ), затверджене наказом Міністерства транспорту України
від 23.10.95 р. N 369.
3. Управлінню інноваційно-інвестиційної політики (Шуляк В.В.)
в тижневий термін довести зазначене Положення до причетних
підрозділів Мінтрансу та виконавців науково-дослідних робіт.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Симоненка С.В.
Міністр Г.М.Кірпа

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
14.04.2003 N 290

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок планування, фінансування і контролю
за виконанням та впровадженням науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт в системі
Міністерства транспорту України

1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок планування, фінансування і
контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт в системі Міністерства транспорту
України (далі - Положення) розроблено у відповідності до: Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ); Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 ); статті 62 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ); - ДСТУ 3973-2000 "Система розроблення та поставлення
продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних
робіт. Загальні положення"; - Положення про Міністерство транспорту України,
затвердженого Указом Президента України від 11.05.2000 р.
N 678/2000 ( 678/2000 ) із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 1144/2001 ( 1144/2001 ) від 26.11.2001 р.; - наказу Міністерства освіти і науки України від 13.03.2001
р. N 119 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
застосування Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16
"Витрати" при визначенні вартості науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт".
1.2. Положення спрямоване на реалізацію завдань Мінтрансу,
Державних департаментів, в області інноваційної політики і
визначає єдині вимоги та правила щодо формування планів,
фінансування і контролю за виконанням та впровадженням
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР)
в системі Міністерства транспорту України.
1.3. До НДДКР відносяться роботи, спрямовані на законодавче
та нормативне забезпечення галузі, розробку зразків нових або
модернізацію існуючих машин, механізмів та обладнання, дослідження
в області технологічного і технічного переоснащення галузі,
економіки та управління транспортом, які сприяють ефективній
роботі транспортно-дорожнього комплексу, його збалансованому
розвитку, поліпшенню умов праці, безпеці руху та екологічної
безпеки, забезпеченню стандартизації і сертифікації.
1.4. Підставою для включення НДДКР до проекту плану є
реалізація: законів України, актів Президента України, постанов
Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, національних,
державних, галузевих і регіональних наукових та науково-технічних
програм у сфері транспорту, заходів з плану основної діяльності
Міністерства транспорту України, міжнародних зобов'язань,
конвенцій, пропозицій центральних органів виконавчої влади.
1.5. Формування планів НДДКР здійснюється за трьома рівнями:
загальногалузеві, за видами транспорту, пошукові та
фундаментальні.
1.6. До загальногалузевих відносяться роботи, які стосуються
наступних напрямків: - аналіз та прогноз розвитку транспортних зв'язків, обсягів
перевезень, структури транспортних засобів; - розробка державних вимог і стандартів соціального
забезпечення транспортного обслуговування населення; - розробка законодавчої та нормативно-правової бази з питань
безпеки на транспорті, в тому числі екологічної; - створення технологій комбінованих перевезень вантажів
різними видами транспорту; - вдосконалення взаємодії та координації роботи всіх видів
транспорту; - вдосконалення інформаційного забезпечення та управління
перевезеннями вантажів та пасажирів; - аналіз та прогноз розвитку міждержавного транспортного
сполучення; - розробка оптимальних варіантів розвитку міжнародних
транспортних коридорів; - розробка державних вимог до інфраструктури облаштування
міжнародних транспортних коридорів; - розробка технологій щодо контролю перетину кордону
транспортними засобами за спрощеною процедурою; - розробка принципово нових технологій усіх видів транспорту.
1.7. До робіт за видами транспорту відносяться ті, що
стосуються окремого виду транспорту.
1.8. До пошукових та фундаментальних відносяться роботи, що
стосуються пошукових та фундаментальних досліджень теоретичного
характеру з окремих питань транспорту.
1.9. Реєстрація робіт з визначенням їх як науково-дослідних
здійснюється Українським інститутом науково-технічної і
економічної інформації після затвердження планів НДДКР та
укладання договорів (якщо робота не визнана науково-дослідною, то
договір розривається).
1.10. Усі звітні матеріали надаються виконавцями державною
мовою (якщо це не оговорено окремо) у друкованому вигляді (два
примірники) та на магнітних носіях в узгодженому із замовником
форматі.
1.11. Відповідальність за отримані результати та
відповідність технічному завданню, а також діючим нормативним
документам і стандартам несуть виконавці НДДКР та підрозділ, який
приймає роботу.
1.12. Визначення кошторисної вартості НДДКР здійснюється
згідно з Методичними рекомендаціями щодо застосування Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" при визначенні
вартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13
березня 2001 р. N 119.
2. Фінансування науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт
2.1. Джерелами фінансування НДДКР є: Державний бюджет України; Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних
витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних
авіаційних організаціях (затверджений постановою КМУ від 16.06.98
р. N 889 ( 889-98-п ); кошти портового адміністративного збору в межах, визначених
кошторисом на здійснення НДДКР.
2.2. Пошукові та фундаментальні дослідження, які виконують
вищі навчальні заклади (ВНЗ), підпорядковані Мінтрансу,
фінансуються згідно із ст. 62 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) в розмірі 10% від суми коштів, що витрачаються на
утримання цих закладів.
3. Формування планів НДДКР
3.1. Формування планів НДДКР здійснюється: по загальногалузевих роботах - Міністерством транспорту; по роботах за видами транспорту - державними департаментами; по пошуковим та фундаментальним роботам - вищими науковими
закладами в галузі транспорту.
3.2. Плани загальногалузевих робіт на наступний рік
формуються Департаментом розвитку та координації транспортних
систем Мінтрансу за пропозиціями структурних підрозділів
Мінтрансу, погоджуються з державними департаментами та
Укрзалізницею і до 01.12. розглядаються на науково-технічній раді
Мінтрансу. Пропозиції щодо включення до проектів плану загальногалузевих
робіт подаються за встановленою формою.
3.3. Плани робіт за видами транспорту на наступний рік
формуються державними департаментами і до 01.11. подаються
Департаменту розвитку та координації транспортних систем Мінтрансу
по формі, який виносить їх на розгляд науково-технічної ради
Мінтрансу до 01.12.
3.4. Плани пошукових та фундаментальних робіт на наступний
рік формуються вищими науковими закладами в галузі транспорту,
розглядаються експертною радою Укрзалізниці і до 15.11. подаються
до Департаменту розвитку та координації транспортних систем
Мінтрансу, який виносить їх на розгляд науково-технічної ради
Мінтрансу до 01.12.
3.5. За результатами науково-технічної ради Мінтрансу щодо
розгляду проектів планів загальногалузевих, за видами транспорту,
пошукових та фундаментальних робіт Департамент розвитку та
координації транспортних систем Мінтрансу надає їх на затвердження
наказом до 15.12. Цим же наказом визначаються структурні підрозділи Мінтрансу,
які безпосередньо будуть контролювати хід виконання кожної
загальногалузевої роботи, відповідати за їх якість та
впровадження.
3.6. Департамент розвитку та координації транспортних систем
Мінтрансу у 10-денний термін, після затвердження плану НДДКР,
надає замовникам і виконавцям витяги із затвердженого плану НДДКР.
3.7. Для визначення обсягів фінансування на наступний рік
Мінтранс щорічно у травні місяці подає до Мінекономіки та Мінфіну
запит на фінансування НДДКР з визначенням обсягів на конкретну
програму чи розділ.
3.8. Виконання робіт всіх рівнів проводиться на конкурентній
основі за процедурами державних закупівель на роботи (послуги)
згідно із Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти" ( 1490-14 ) від 22.02.2000 р. N 1490-III.
Організація проведення конкурсів покладається: щодо загальногалузевих робіт - на Департамент розвитку та
координації транспортних систем Мінтрансу; щодо робіт за видами транспорту - на державні департаменти; щодо пошукових та фундаментальних робіт - на відповідні вищі
наукові заклади в галузі транспорту.
3.9. Пошукові та фундаментальні роботи, які виконуються
вищими навчальними закладами в галузі транспорту, фінансуються з
державного бюджету відповідно до ст. 62 Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ). Конкурс на ці роботи проводиться в два етапи.
На кожну роботу, яка виноситься на конкурс, розробляється технічне
завдання, яке на першому етапі розглядається науково-технічною
комісією Вченої ради, що формується з провідних вчених, викладачів
і спеціалістів вищого закладу та інших організацій. На другому
етапі технічні завдання розглядаються Експертною радою
Укрзалізниці, де визначається також: порядок і форма впровадження.
3.10. Затверджений Мінтрансом тематичний план з орієнтовним
обсягом фінансування та супроводжувальним листом Міністерства
транспорту України подається до Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України для виділення коштів у
відповідності до ст. 62 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ).
Технічні завдання та тематичний план є підставою для виконання
держбюджетних НДР.
4. Порядок укладання договорів
4.1. Виконання робіт згідно з планом НДДКР здійснюється на
підставі договору на створення (передачу) науково-технічної
продукції між замовником в особі Мінтрансу, Державного
департаменту, Укрзалізниці (далі - Замовник) та організаціями -
виконавцями робіт (далі - Виконавець). Замовником загальногалузевих, пошукових та фундаментальних
робіт є Мінтранс, робіт за видами транспорту - державні
департаменти та Укрзалізниця.
4.2. Договори і протоколи узгодження договірної ціни на
загальногалузеві, пошукові та фундаментальні роботи підписуються
заступниками Державного секретаря згідно з розподілом обов'язків.
Підписи засвідчуються печаткою. В Державних департаментах договори підписуються, а технічне
завдання затверджується директором або заступником директора
Державного департаменту.
4.3. Після реєстрації один примірник договору залишається у
замовника, а другий примірник передається виконавцю.
4.4. В Мінтрансі договір візується начальниками (або їх
заступниками) таких підрозділів: Департаменту розвитку та
координації транспортних систем Мінтрансу, структурного підрозділу
- куратора роботи, юридичного, бухгалтерського та
фінансово-економічного відділів. Договори на виконання загальногалузевих НДДКР, які виконавець
укладає з державним департаментом, погоджується з Департаментом
розвитку та координації транспортних систем Мінтрансу.
4.5. В державних департаментах договори візуються за
процедурою, встановленою державним департаментом, а підписуються
керівником державного департаменту або його заступником.
4.6. Зміни та доповнення до договору оформлюються додатковою
угодою за процедурою, аналогічною процедурі під час укладання
договору.
4.7. Підписані договори в установленому порядку реєструються
в юридичній службі та підрозділі, до компетенції якого відносяться
питання інноваційної політики.
5. Порядок контролю та приймання науково-технічної
продукції
5.1. Технічні завдання та методики виконання
загальногалузевих робіт та робіт за видами транспорту
розглядаються на НТР відповідного рівня або за дорученням
замовника - на НТР провідних наукових установ Мінтрансу.
5.2. Розроблену продукцію щодо загальногалузевих робіт
приймає Замовник науково-дослідної роботи за погодженням із
Департаментом розвитку та координації транспортних систем та
структурним підрозділом - куратором роботи.
5.3. У разі потреби результати роботи розглядаються за
дорученням Департаменту розвитку і координації транспортних систем
Мінтрансу на НТР провідних наукових установ Мінтрансу.
5.4. Результати виконання робіт всіх рівнів розглядаються НТР
Мінтрансу.
5.5. Передача замовнику виконаної науково-технічної продукції
або окремого етапу оформлюється актом здачі-приймання установленої
форми.
5.6. Акт здачі-приймання загальногалузевої роботи візується
керівником підрозділу Мінтрансу - куратором роботи, керівником
Департаменту розвитку і координації транспортних систем Мінтрансу
і підписується заступником Державного секретаря за функціональними
обов'язками. У Державному департаменті акти здачі-приймання підписують
керівники департаменту або його заступники. Датою виконання роботи (етапу) є дата надання Замовнику
звітних матеріалів. Датою прийняття роботи (етапу) є дата
затвердження замовником акта здачі-приймання роботи. Робота
вважається виконаною, якщо звіти про виконану роботу з
документами, підтверджуючими впровадження, надано Замовнику у
терміни, визначені в календарному плані і затверджено актом
здачі-приймання.
5.7. При передачі дослідного зразка або дослідної партії
складається акт між виконавцем і підприємством, якому передається
дослідний зразок чи дослідна партія, за розпорядженням керівництва
Міністерства.
5.8. При невиконанні виконавцем умов договору, доопрацювання
по зауваженнях замовника проводиться за рахунок коштів виконавця
роботи на підставі двостороннього акта, у якому визначається
перелік необхідних доробок і терміни їх виконання.
5.9. У разі необхідності замовник має право організувати
проведення незалежної експертизи результатів виконаної роботи.
5.10. Підсумки виконання вищим навчальним закладом кожної
НДДКР за рік доповідаються керівником теми на Раді факультету,
науково-технічній конференції ВНЗ або засіданні науково-технічної
комісії ВНЗ. Результати обговорення на конференції або засіданні
НТК затверджуються Вченою радою ВНЗ.
5.11. Результати закінчених досліджень оформлюються у вигляді
звіту, який містить систематизовані дані про виконану роботу, опис
процесу або результати досліджень, стан науково-технічної
проблеми. Звіт повинен складатися у відповідності до ДСТУ 3008-95
"Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила
оформлення" і підлягає обов'язковому нормоконтролю в
організації-виконавцю.
6. Оплата виконаних НДДКР
6.1. Фінансування НДДКР здійснюється згідно з планом
централізованого фінансування Мінтрансу або Державних
департаментів (Укрзалізниці).
6.2. Оплата виконаних робіт здійснюється на умовах,
визначених договором.
6.3. Перерахування коштів за виконані роботи (етапи)
здійснюється бухгалтерією на підставі оформлених належним чином
актів здачі-приймання робіт, звіту про виконання кошторису витрат
на виготовлення науково-технічної продукції, з відповідним
оформленням доручення керівництва міністерства для проведення
необхідних платежів.
6.4. Оплата за останній етап роботи здійснюється тільки після
отримання замовником всіх звітних документів згідно з договором,
прийняття роботи в установленому порядку її впровадження та
підписання акта здачі-приймання науково-технічної продукції.
6.5. Для вищих навчальних закладів підставою для фінансування
є затверджені тематичний план, технічні завдання та кошторис
витрат. З початком фінансування по кожній темі складається
календарний план роботи на рік, орієнтовний кошторис витрат на
запланований обсяг і розрахунок до нього. Витрати за статтями кошторису повинні відповідати
встановленим нормативам. Оплата праці виконавців проводиться у
відповідності до чинної системи оплати праці у вищих навчальних
закладах. Для виконання роботи можуть комплектуватися колективи
виконавців з числа штатних співробітників,
професорсько-викладацького складу, студентів, аспірантів,
докторантів і спеціалістів інших організацій. Для кожної НДДКР щоквартально складається кошторис та
розрахунок до нього. За підсумками кварталу керівник теми подає в
науково-дослідну частину закладу анотований звіт та звіт фактичних
витрат за звітний квартал. Контроль за ходом наукових досліджень і поточними витратами
коштів здійснюють науково-дослідна частина, планово-економічний
відділ і бухгалтерія закладу. Анотовані звіти з кошторисами та
розрахунками до них за півріччя подаються до Міністерства
транспорту України. Річні результати незакінчених (перехідних) робіт подаються в
анотованому звіті з кошторисами та розрахунками до них.
7. Впровадження результатів НДДКР та звітність
7.1. Впровадженням результатів науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт вважаються зареєстровані та
введенні в дію розроблені стандарти, нормативи, норми, положення,
правила, інструкції, рекомендації тощо.
7.2. Впровадженням результатів дослідно-конструкторських
робіт вважається початок виробництва нових приладів, матеріалів,
перехід на нову техніку і технологію тощо.
7.3. Відповідальність за впровадження результатів НДДКР
несуть безпосередньо замовники робіт - структурні підрозділи
Мінтрансу - куратори робіт та Департамент розвитку та координації
транспортних систем Мінтрансу.
7.4. На основі використання результатів виконаних вищими
навчальними закладами фундаментальних досліджень, а також у
відповідності з науковими напрямками діяльності вищих навчальних
закладів та профілем підготовки спеціалістів, наукові підрозділи
вищих навчальних закладів, виходячи із укладених договорів,
здійснюють прикладні дослідження, дослідно-конструкторські та
технологічні розробки в інтересах галузей національної економіки,
виробничих (науково-виробничих) об'єднань, установ, підприємств та
організацій.
7.5. Виконані роботи на замовлення Мінтрансу, які включені до
планів департаментів, здаються на баланс департаменту, потім при
необхідності по акту передаються Мінтрансу.
7.6. По кожній завершеній вищими навчальними закладами роботі
до Міністерства транспорту України в строк до 01.02. подаються: - анотовані звіти на паперовому та електронному носіях; - витяги з протоколу засідання Вченої ради вищого навчального
закладу, де приводяться результати аналізу і обговорення,
мотивовані висновки відносно доцільності продовження перехідних
НДДКР, використання результатів закінчених НДДКР з вказаними
можливими замовниками, строками і обсягами впровадження, в т. ч.
інвестиційними проектами; - уточнений обсяг фінансування на поточний рік.
7.7. Крім того, до Міністерства транспорту України і
обласного (міського) статистичного управління за місцем
знаходження вищого навчального закладу подаються звіти за формами
1-наука і 3-наука в строки, вказані облстатуправлінням.
7.8. Звіти подаються на державну реєстрацію в установленому
порядку. Один примірник звіту зберігається у виконавця НДДКР.
7.9. Нематеріальні активи і обладнання, які придбані або
виготовлені в результаті виконання НДДКР, повинні ставитися на
баланс Мінтрансу (Державного департаменту) безпосередньо в тому
місяці, в якому закінчена робота. Для цього повинні бути
підготовлені і підписані акти інвентаризації.вгору