Документ v0289227-02, поточна редакція — Прийняття від 25.03.2002

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 289 від 25.03.2002
м. Київ

Щодо затвердження Звіту про діяльність НКРЕ у 2001 році

Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Звіт про діяльність Національної комісії
регулювання електроенергетики України у 2001 році (додається).
Голова Комісії Ю.Продан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою НКРЕ
від 25.03.2002 N 289
ЗВІТ
про діяльність Національної комісії регулювання
електроенергетики України у 2001 році

1. Коротка інформація про Комісію
Національна комісія регулювання електроенергетики України
(НКРЕ) - орган державного регулювання в сфері природних монополій,
утворений Указом Президента України від 8 грудня 1994 року N 738
( 738/94 ) з метою забезпечення ефективності функціонування
електроенергетики та створення ринку електроенергії в Україні. Її
створення було обумовлено формуванням ринкових відносин в
економіці України, становленням та розвитком конкурентоспроможного
ринку електроенергії в умовах впровадження різних форм власності
шляхом реструктуризації галузі, структурного розподілу суб'єктів з
монопольним та конкурентними видами діяльності при збереженні
єдиної енергетичної системи країни. Указом Президента України від 19 серпня 1997 року "Про заходи
щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій"
( 853/97 ) з метою підвищення економічної ефективності діяльності
суб'єктів природних монополій та забезпечення належного державного
контролю, до функцій НКРЕ віднесено також здійснення регулювання
господарюючих суб'єктів у сфері видобутку та реалізації нафти і
газу, транспортування і розподілу природного газу, транспортування
нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопроводами. З метою удосконалення державного регулювання
паливно-енергетичного комплексу країни Указом Президента України
від 1 лютого 1999 року N 108 ( 108/99 ) затверджено нову редакцію
Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики
України, яким визначені основні завдання Комісії: - державне регулювання діяльності суб'єктів природних
монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі; - участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної
державної політики щодо функціонування оптового ринку електричної
енергії, ринків газу, нафти і нафтопродуктів; - сприяння конкуренції у сфері виробництва й постачання
електричної енергії, видобутку, зберігання та реалізації газу,
нафти і нафтопродуктів; - забезпечення проведення цінової і тарифної політики в
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі; - забезпечення ефективності функціонування ринків
електроенергії та газу при збалансуванні інтересів суб'єктів
природних монополій та їх споживачів; - захист прав споживачів електричної енергії та газу
природного; - розроблення і впровадження правил користування електричною
енергією та газом; - координація діяльності державних органів у питаннях
регулювання ринків енергоносіїв; - видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на
виробництво, передачу, постачання електричної енергії, зберігання
та постачання природного газу, транспортування природного і
нафтового газу розподільними трубопроводами, транспортування газу,
нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами; - здійснення контролю за ліцензіатами щодо дотримання Умов та
Правил підприємницької діяльності в енергетиці на території
України; - інші завдання, визначені законодавчими та нормативними
актами. Практична реалізація основних завдань забезпечується через
впровадження Комісією відповідних заходів, а саме: - розробка та затвердження нормативно-правових актів в межах
її повноважень; - розробка Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі
відповідно до діючого законодавства, внесення змін та доповнень до
них; - забезпечення рівних умов діяльності для всіх учасників
оптового ринку електричної енергії на конкурентних засадах; - регулювання платіжно-розрахункових відносин на оптовому
ринку електроенергії відповідно до Порядку розподілу коштів між
членами оптового ринку електричної енергії; - забезпечення цільового використання енергокомпаніями
коштів, передбачених при формуванні відповідних тарифів та
застосування до них відповідних санкцій у разі нецільового
використання коштів; - затвердження і доведення до відома споживачів та
громадськості переліку розподільчих рахунків енергопостачальних
компаній для оплати за споживання електричної енергії; - формування та реалізація цінової і тарифної політики в
паливно-енергетичному комплексі; - прийняття участі у процесі приватизації енергетичних
об'єктів та створенні сприятливих умов для залучення стратегічних
інвесторів та капіталу для розвитку галузі; - здійснення систематичного контролю за дотриманням
ліцензіатами Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності
та застосування відповідних санкцій у разі їх порушення; - подолання неплатежів споживачів за енергоносії, формування
громадської думки щодо недопущення безоплатного споживання
енергоносіїв та неможливості забезпечення стабільного
енергопостачання при неоплаті за спожиту енергію; - видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на
право здійснення окремих видів діяльності в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі; - організація та проведення роботи щодо захисту прав
споживачів електричної енергії та газу; - здійснення інших повноважень у відповідності до чинного
законодавства. Відповідно до Указу Президента України від 30 жовтня
2000 року N 1167 ( 1167/2000 ) Національна комісія регулювання
електроенергетики України є центральним органом виконавчої влади
із спеціальним статусом, підконтрольним і підзвітним Президентові
України. Цим Указом на Комісію додатково покладено обов'язки із
співробітництва з державними органами і неурядовими організаціями
іноземних держав, міжнародними організаціями щодо участі у
підготовці міжнародних договорів та питань, віднесених до
компетенції Комісії, а також здійснення заходів щодо адаптації
законодавства України з питань природних монополій та суміжних
ринків до законодавства Європейського Союзу. Комісія здійснює свої повноваження у складі Голови і чотирьох
членів Комісії з рівними правами у сферах їх діяльності. Роботу
Комісії забезпечує апарат, до складу якого входять функціональні
управління та відділи. НКРЕ має свої представництва в Автономній
Республіці Крим та всіх регіонах України. Штатна чисельність НКРЕ станом на 01.01.2002 року становить
296 спеціалістів, в тому числі в центральному апараті - 158 і в
територіальних представництвах - 104. Структура НКРЕ наведена в
додатку 1.1. Комісія співпрацює з міністерствами, відомствами, комітетами
та громадськими організаціями та постійно висвітлює результати
своєї діяльності через засоби масової інформації, телебачення та
радіо.
2. Оптовий ринок електричної енергії
2.1. Діяльність Оптового ринку електроенергії за 2001 рік та
основні проблеми його розвитку
Оптовий ринок електричної енергії України (далі - Оптовий
ринок) практично функціонує з другої половини 1997 року після
прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.97 N 487
( 487-97-п ) "Про вдосконалення системи розрахунків за спожиту
електричну енергію", якою були скасовані економічно недоцільні
форми розрахунків за електроенергію (адресні, давальницькі та
інші). Правовою базою функціонування Оптового ринку є прийнятий 16
жовтня 1997 року Закон України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) (із змінами від 22.06.2000 N 1821 ( 1821-14 ) та
Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України
( n0001227-96 ). Обов'язковою умовою для членів ринку є купівля та продаж
всієї виробленої енергії лише в Оптовому ринку і відповідна
заборона її прямої купівлі постачальниками електричної енергії від
енергогенеруючих компаній теплових, атомних та
гідроелектростанцій. Функціональна схема Оптового ринку наведена в
додатку 2.1. Купівля та продаж всієї виробленої на електростанціях
електричної енергії та потужності здійснювалася членами ринку
через Оптовий ринок на підставі двосторонніх договорів
купівлі-продажу електричної енергії між учасниками Оптового ринку
та ДП "Енергоринок" відповідно до Договору між членами Оптового
ринку електричної енергії України ( n0001227-96 ). Робота Оптового ринку здійснювалася відповідно до положень
Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України
( n0001227-96 ) (далі - Договір), підписаного 15 листопада 1996
року суб'єктами підприємницької діяльності з виробництва та
постачання електричної енергії. Станом на 31.12.2001 року членами
Оптового ринку є 493 суб'єкти підприємницької діяльності. За
звітний рік членами Оптового ринку стали 37 суб'єктів, у зв'язку з
анулюванням ліцензії вибули з членів Оптового ринку 36 суб'єктів
підприємницької діяльності. З метою приведення положень Договору ( n0001227-96 ) у
відповідність до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) сторони Договору провели переговори і в
установленому порядку 17 січня 2001 року на Загальних зборах
затвердили положення щодо застосування двосторонніх договорів
купівлі-продажу електричної енергії з ДП "Енергоринок", Алгоритму
розподілу коштів Оптового ринку, розподільчих рахунків Оптового
ринку, значно посилили вимоги до ДП "Енергоринок" щодо розрахунків
за куплену у виробників електричну енергію. Зазначені зміни і
доповнення до Договору НКРЕ на виконання своїх повноважень
відповідно до законодавства погодила постановою від 19.02.2001
N 166 ( v0166227-01 ). Для забезпечення єдиного порядку розрахунків на Оптовому
ринку щодо оптової ринкової ціни, зокрема, термінів надання
вихідних даних, єдиного порядку купівлі-продажу на Оптовому ринку,
єдиного програмного забезпечення, єдиного порядку розподілу коштів
через розподільчі рахунки, посилення відповідальності та на
виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2001
року N 133-р ( 133-2001-р ) НКРЕ постановою від 01.06.2001 року
N 597 ( v0597227-01 ) затвердила форму типового договору між ДП
"Енергоринок" та енергопостачальними компаніями, який регламентує
порядок взаємовідносин між сторонами при здійсненні
купівлі-продажу електроенергії. Опрацьована також типова форма договорів між ДП "Енергоринок"
та постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом,
а також між ДП "Енергоринок" і виробниками електричної енергії.
Положення зазначених договорів постійно вдосконалюються з метою
забезпечення розрахунків за куплену-продану електричну енергію в
Оптовому ринку в повному обсязі. За домовленістю сторін до
двосторонніх договорів можуть бути внесені зміни та доповнення,
які не суперечать умовам Договору ( n0001227-96 ). Функціонування Оптового ринку у 2001 році здійснювалось під
контролем Ради Оптового ринку електричної енергії (далі - Рада
ринку), обраної на Загальних зборах 17.01.2001 року. До складу
Ради ринку входили 5 голосуючих директорів від енергогенеруючих
компаній (3 представники від енергогенеруючих компаній теплових
електростанцій, 1 представник від НАЕК "Енергоатом" та 1
представник від енергогенеруючих компаній гідроелектростанцій) і 5
голосуючих директорів від постачальників електричної енергії (в
тому числі 4 від державних енергопостачальних компаній, 1
представник від енергопостачальної компанії, більша частина акцій
якої перебуває у приватній власності). Згідно з положеннями Договору ( n0001227-96 ) Рада ринку є
представницьким органом членів Оптового ринку і не є юридичною
особою та не має інших повноважень, крім передбачених зазначеним
Договором. У 2001 році проведено 14 засідань Ради з питань
функціонування Оптового ринку. Рада ринку при сприянні НКРЕ значно
активізувала процес перегляду діючого Договору ( n0001227-96 ) та
додатків до нього. Були створені робочі групи експертів Ради
ринку, у складі яких активну участь брали і спеціалісти НКРЕ.
Підготовлено зміни і доповнення як до тексту Договору, так і до
Інструкції про порядок здійснення розрахунків, Інструкції про
порядок використання коштів Оптового ринку, Інструкції про порядок
нарахування та обліку витрат Оптового ринку, Положення про
надзвичайні ситуації в Оптовому ринку ( n0001227-97 ), Інструкції
про порядок комерційного обліку електричної енергії
( va349227-98 ). Згідно із своїми повноваженнями НКРЕ бере участь у формуванні
та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку
та функціонування Оптового ринку електричної енергії України. На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 1 серпня
2001 року N 10638/2 до доручення Президента України від 26 липня
2001 року N 1-134/975 щодо звільнення Державного ощадного банку
від виконання функцій уповноваженого банку з обслуговування
розподільчих рахунків учасників Оптового ринку НКРЕ разом з
Національним банком України здійснила заходи щодо визначення на
конкурсних засадах уповноваженого банку згідно з порядком,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня
2000 року N 1136 ( 1136-2000-п ) "Про врегулювання відносин на
оптовому ринку електричної енергії України" та підготувала проект
рішення Уряду про скасування постанови Кабінету Міністрів України
N 1137 ( 1137-2000-п ) "Про визначення уповноваженого банку". За
результатами конкурсу уповноваженим банком в установленому порядку
було визначено АКБ "Промінвестбанк". Виконуючи основні положення послання Президента України до
Верховної Ради України "Україна: поступ в XXI сторіччя. Стратегія
економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки"
( 276/2000 ) та завдання Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, НКРЕ у 2001 році спрямовувала діяльність щодо
функціонування та подальшого розвитку Оптового ринку, перш за все,
на регулювання платіжно-розрахункових відносин на Оптовому ринку,
які, в свою чергу, спрямовані на припинення безоплатного відпуску
електроенергії, посилення конкурентної діяльності на Оптовому
ринку суб'єктів підприємницької діяльності з виробництва та
постачання електричної енергії, удосконалення нормативно-правової
бази функціонування Оптового ринку, усунення цінових диспропорцій
та створення механізмів регулювання, контролю та постійного
моніторингу роботи Оптового ринку. З метою врегулювання проблеми платіжно-розрахункових відносин
в Оптовому ринку та стимулювання енергопостачальних компаній до
належного виконання ними своїх договірних фінансових зобов'язань в
Оптовому ринку на протязі 2000-2001 років НКРЕ провела ряд
заходів, наслідком яких є значне покращання енергопостачальними
компаніями розрахунків за електричну енергію, куповану на Оптовому
ринку. Норматив відрахування коштів на поточні рахунки
енергопостачальних компаній розраховується відповідно до Порядку
визначення відрахувань на поточні рахунки енергопостачальних
компаній та розподільчий рахунок оптового постачальника
електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2000
N 861 ( v0861227-00 ). Для більш точного визначення витрат
енергопостачальної компанії на передачу і постачання електричної
енергії НКРЕ постановою від 28.03.2001 N 283 ( v0283227-01 )
встановила, що при розрахунку нормативу відрахувань на поточний
рахунок енергопостачальника враховується відповідність наданих
планових обсягів споживання електроенергії фактичним. Для покращання енергопостачальними компаніями розрахунків за
електричну енергію, НКРЕ постановою від 25.05.2001 N 550
( v0550227-01 ) встановлено, що у разі оплати енергопостачальником
купованої на Оптовому ринку електроенергії не в повному обсязі, до
нормативу відрахувань на поточні рахунки енергопостачальників
застосовується коригуючий коефіцієнт. Граничний рівень розрахунків
починаючи з червня 2001 року становив 85%, починаючи з серпня 2001
року - 90%, починаючи з жовтня 2001 року - 95%. Крім того, з метою економічного стимулювання
енергопостачальних компаній зменшувати понаднормативні витрати
електроенергії в електричних мережах, НКРЕ розробила методику
розрахунку коригуючих коефіцієнтів, які враховують наявність
понаднормативних витрат електричної енергії в електромережах та їх
рівень. У разі перевищення фактичних витрат електричної енергії в
електромережах над нормативними більше ніж на 50% до нормативу
відрахувань застосовується понижуючий коригуючий коефіцієнт
(постанова НКРЕ від 17.07.2001 N 733 ( v0733227-01 ). Постановою НКРЕ від 14.12.2001 N 1220 ( v1220227-01 ) було
внесено зміни до Порядку визначення відрахувань, згідно з якими
граничний рівень розрахунків, після якого не застосовується
коригуючий коефіцієнт за розрахунок не в повному обсязі, з січня
2002 року становить 100%. Крім того, цією ж постановою
встановлено, що з січня 2002 року коригування за понаднормативні
втрати в мережах має застосовуватися у разі перевищення фактичних
втрат над нормативними більше ніж на 40%, а з липня 2002 року -
більше 30%. Внаслідок введення коригуючих коефіцієнтів протягом 2001 року
генеруючим компаніям додатково перераховано 172,5 млн. грн. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
24.01.2001 N 52 ( 52-2001-п ) "Про затвердження Порядку
перерахування субвенцій на фінансування пільг і субсидій населенню
на оплату електроенергії, природного та скрапленого газу і
житлово-комунальних послуг", НКРЕ прийняла постанову від
06.02.2001 N 136 ( v0136227-01 ) "Про перерахування коштів". У
червні 2001 року з метою покращання розрахунків по пільгах та
субсидіях НКРЕ постановою від 25.06.2001 N 666 ( v0666227-01 )
передбачила розрахунки із залученням кредиту одного з учасників
розрахунків. На основі цих постанов у 2001 році генеруючим
компаніям ТЕС та ДП "Харківська ТЕЦ-5" відповідно до статті 49
Закону України "Про державний бюджет України на 2001 рік"
( 2120-14 ) надійшло 616,5 млн. грн. для здійснення розрахунків за
природний газ. Постановами НКРЕ від 19.02.2001 N 161 ( v0161227-01 ) та
N 162 ( v0162227-01 ) "Про перерахування коштів на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України N 45-р" нормативно
врегульовано розрахунки електроенергетиків за паливо, а
постачальників палива - за спожиту електроенергію, із
застосовуванням одноденного кредиту. Відповідно до цих постанов за
12 місяців 2001 року було проведено розрахунків на суму 2220,6
млн. грн. З метою виконання угоди між Урядом України та Європейським
співтовариством, представленим Європейською комісією, щодо
скорочення браку ліквідності в українському секторі
електроенергетики, НКРЕ прийняла постанову від 08.08.2001 N 822
( v0822227-01 ) "Про алгоритм перерахування коштів", згідно з якою
всі кошти, що надходять на розподільчі рахунки постачальників
електричної енергії відповідно до Угоди, уповноважений банк в
повному обсязі перераховує на розподільчий рахунок ДП
"Енергоринок" з подальшим перерахуванням генеруючим компаніям для
здійснення розрахунків ними за паливо. За період з серпня по
грудень 2001 року відповідно до зазначеної постанови НКРЕ
генеруючим компаніям було перераховано 92,6 млн. грн. На виконання пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів
України від 21.08.2001 N 394-р ( 394-2001-р ) "Про підготовку
підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в
осінньо-зимовий період 2001/2002 року" та доручення Кабінету
Міністрів України від 24.09.2001 N 13546/96 НКРЕ прийняла
постанову від 27.09.2001 N 982 ( v0982227-01 ) "Про перерахування
коштів", відповідно до якої всі кошти, які надходили в рахунок
оплати електричної енергії, спожитої бюджетними організаціями та
установами, в повному обсязі перераховувалися на розподільчий
рахунок ДП "Енергоринок" з подальшим перерахуванням генеруючим
компаніям ТЕС для здійснення розрахунків за паливо. За період з
вересня по грудень 2001 року відповідно до постанови НКРЕ N 982 на
розподільчий рахунок ДП "Енергоринок" було перераховано 40,5 млн.
грн. З метою забезпечення погашення податкового боргу з податку на
додану вартість підприємствами паливно-енергетичного комплексу
НКРЕ прийняла постанову від 12.10.2001 N 1043 ( v1043227-01 ) "Про
алгоритм розподілу коштів", якою передбачила залучення для
розрахунків тимчасово вільних коштів державного бюджету. Розрахунки Оптового ринку з кредиторами. У 2001 році продаж
електричної енергії в Оптовий ринок здійснювали 24 виробники
електричної енергії, у т.ч. - 7 енергогенеруючих компаній (НАЕК
"Енергоатом", 4 компанії теплових електростанцій, 2 гідрогенеруючі
компанії), 1 ГАЕС, 13 теплоелектроцентралей, 2 вітрові
електростанції. Загальний обсяг проданої електричної енергії в Оптовий ринок
в 2001 році становив 144789,4 млн. кВт x год, що на 0,65% менше
ніж у 2000 році. Зокрема, обсяг електроенергії, проданої НАЕК
"Енергоатом" у 2001 році у зв'язку із виведенням із експлуатації
Чорнобильської АЕС, зменшився у порівнянні з 2000 роком на 739,6
млн. кВт x год (1,03%) та становив 71675,6 млн. кВт x год,
компаніями теплових електростанцій (ТЕС) - збільшився на 1287,4
млн. кВт x год (2,2%) та становив 58500,2 млн. кВт x год,
компаніями гідроелектростанцій - збільшився на 5,9% і становив
11570,0 млн. кВт x год, ТЕЦ - зменшився на 2343 млн. кВт x год
(45,1%) та становив 2 853,8 млн. кВт x год. Протягом 2001 року в
Оптовий ринок було відпущено 4,7 млн. кВт x год електроенергії,
виробленої на вітрових електростанціях - Донузлавській та
Сакській. Загальна оплата кредиторам Оптового ринку в 2001 році склала
13604,6 млн. грн. при вартості відпущеної товарної продукції (з
урахуванням ПДВ) 16908,7 млн. грн або 80,4%, що на 2,7 процентних
пункта менше у порівнянні з відповідним періодом 2000 року. В той
же час слід відзначити зростання майже в 2 рази рівня оплати
електричної енергії грошовими коштами у 2001 році - 64,8% проти
32,7% у 2000 році. Вартість електроенергії, проданої виробниками в Оптовий ринок
у 2001 році, становила 16297,6 млн. грн. з урахуванням ПДВ при
оплаті всіма видами платежів за відпущену виробниками електричну
енергію в Оптовий ринок в 2001 році в обсязі 13091,8 млн. грн.,
або 80,3%. При цьому виплати грошовими коштами з розподільчого
рахунку Оптового ринку виробникам електроенергії у 2001 році
становили 10423,87 млн. грн., або 63,9% виплат від товарної
продукції (додаток 2.2). Це на 5875,2 млн. грн., тобто в 2,3 раза,
перевищує рівень виплат з розподільчого рахунку оптового
постачальника у 2000 році - 4548,6 млн. грн. (або 29,8%). Збільшення грошових надходжень від енергопостачальних
компаній на розподільчий рахунок оптового постачальника дозволило
у 2001 році у порівнянні з минулим роком збільшити перерахування
коштів енергогенеруючим компаніям. Зокрема, рівень надходження
грошових коштів з основного розподільчого рахунку оптового
постачальника НАЕК "Енергоатом" зріс на 118% (з 1211,53 млн. грн.
до 3860,62 млн. грн.). Рівень перерахування грошових коштів з
розподільчого рахунку оптового постачальника генеруючим компаніям
ТЕС у 2001 році становив 5920,53 млн. грн., що на 92% більше
відповідного показника 2000 року. Рівень надходження грошових
коштів гідроелектростанціям у 2001 році становив 340,85 млн. грн.
або в 2,16 раза більше ніж у 2000 році. З метою збереження необхідного рівня грошових розрахунків на
Оптовому ринку Рада ринку звернулась до Кабінету Міністрів України
з проханням не розширювати кількість учасників розрахунків, які
використовують механізм залучення одноденних банківських кредитів. Незважаючи на заходи, вжиті з метою зменшення заборгованості
перед кредиторами Оптового ринку, у 2001 році вона зросла з
11298,9 млн. грн. до 14651,0 млн. грн. або на 30% (додаток 2.3).
При заборгованості енергопостачальних компаній перед ДП
"Енергоринок" в сумі 13162 млн. грн. дисбаланс заборгованості
становить 1489 млн. грн. Причиною виникнення дисбалансу кредиторської та дебіторської
заборгованості стали розбіжності при складанні роздільного балансу
між утвореним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 05.05.2000 N 755 ( 755-2000-п ) державним підприємством
"Енергоринок", який є правонаступником ДП "НЕК Укренерго" (щодо
його активів та боргових зобов'язань). Основними складовими дисбалансу є борг: - за передачу та диспетчеризацію електричної енергії перед
НЕК "Укренерго" в сумі 925 млн. грн., який виник у 1995-1999 роках
через низький рівень грошових розрахунків, що не покривали
операційних витрат. Заборгованість по фінансуванню вітроенергетики - 288 млн.
грн. (має подібне походження), Решта заборгованості складається із сум нарахованих та
несплачених до інноваційного фонду, фонду дорожніх робіт,
бюджетних та позабюджетних платежів. Залишається гострою проблема боргів споживачів за спожиту
електричну енергію. Заборгованість споживачів за електричну енергію в порівнянні
з попереднім роком збільшилась на 1 732 млн. гривень і на 1 січня
2002 року становить 8 438 млн. гривень. По суті споживачі не
розрахувались більше ніж за шестимісячне споживання електричної
енергії. Найбільше заборгували за електричну енергію
енергопостачальним компаніям промислові споживачі,
житлово-комунальні господарства, населення та сільські
господарства (додаток 2.4). Заборгованість промислових споживачів
протягом 2001 року зросла на 571 млн. грн. і становить на
01.01.2002 3135 млн. грн., тобто 37,2% від загальної
заборгованості. Житлово-комунальні господарства та водоканали за 2001 рік
збільшили заборгованість за електричну енергію на 743 млн. грн. та
на кінець звітного періоду вона становила 2115 млн. грн. або 25,1%
від загальної заборгованості. При цьому більше половини вказаної
заборгованості (53%) допустили підприємства водоканалу. На 502 млн. грн. збільшилась поточна заборгованість населення
за спожиту електричну енергію і досягла 1416 млн. грн. або 16,8%
від загальної заборгованості. При цьому слід відзначити, що в результаті реалізації заходів
з підвищення платіжної дисципліни на Оптовому ринку електроенергії
в минулому році підвищився рівень розрахунків практично всіх
категорій споживачів і склав у промисловості - 93% та населення
- 79% відповідно. Врегулювання питання заборгованості в Оптовому ринку стало
для членів Ради ринку у 2001 році пріоритетним. Рада ринку
звернулася до Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо
визначення розміру сумнівної і безнадійної заборгованості та
подальшого її списання, а також з проханням щодо прискорення
вирішення питання погашення кредиторської заборгованості
підприємствами паливно-енергетичного комплексу. Щодо розрахунків дебіторів з Оптовим ринком. У 2001 р.
відпуск електричної енергії постачальникам з Оптового ринку
становив 140 256,6 млн. кВт x г. на суму 16938,7 млн. грн (з ПДВ).
Загальна оплата енергопостачальних компаній за куповану електричну
енергію у 2001 році становила 13652 млн. грн. або 80,6% від
вартості товарної продукції, що на 4,3% нижче аналогічного
показника за 2000 рік, у якому оплата всіма видами платежів -
13658,9 млн. грн. або 84,9% (додаток 2.5). За 2001 рік ліцензіатами з постачання електроенергії за
регульованим тарифом було закуплено на Оптовому ринку 134159,48
млн. кВт x год, що на 18,2% більше ніж у 2000 році (додаток 2.6).
Вартість електроенергії, закупленої ліцензіатами з постачання
електроенергії за регульованим тарифом у 2001 році, збільшилась у
порівнянні з 2000 роком на 3733 млн. грн. або на 30% і становила
15706,9 млн. грн (з ПДВ). При цьому загальна оплата всіма видами
платежів за куповану на Оптовому ринку електроенергії
ліцензіатами, що працюють за регульованим тарифом, збільшилася у
порівнянні з 2000 роком на 3350,3 млн. грн або на 35%, і становила
у 2001 році 12814,0 млн. грн. На розподільчий рахунок оптового
постачальника у 2001 році постачальниками електричної енергії за
регульованим тарифом було сплачено 10374 млн. грн. (зростання на
118%). Загальна заборгованість за куповану електричну енергію
ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом
на 01.01.2002 становить 12961,5 млн. грн. Закупівля електроенергії на Оптовому ринку ліцензіатами з
постачання електроенергії за нерегульованим тарифом у 2001 році
становила 5053 млн. кВт x год, що на 80% менше ніж у 2000 році
(24768 млн. кВт x год). Рівень оплати всіма видами платежів купованої незалежними
постачальниками електричної енергії у 2001 році становив 694,8
млн. грн. або 104,3%. З них грошовими коштами на основний
розподільчий рахунок ДП "Енергоринок" надійшло 607,6 млн. грн. або
91,2%. Обсяги закупівлі електричної енергії постачальниками
електричної енергії за нерегульованим тарифом та динаміка її
оплати наведені у додатках 2.7-2.8. Порівняльний аналіз рівня оплати (всіма видами платежів та на
розподільчий рахунок) купованої енергопостачальними компаніями
електроенергії на Оптовому ринку в 2000-2001 роках наведені у
додатках 2.9-2.10. У 2001 році енергопостачальними компаніями за куповану на
Оптовому ринку електроенергію на основний розподільчий рахунок
оптового постачальника було сплачено 10927,4 млн. грн., що
перевищує рівень оплати 2000 року на 5736 млн. грн. або у 2,1
раза, відповідно відсоток оплати грошима зріс з 32,9% до 64,8%. При цьому слід відзначити значне покращання стану розрахунків
всіма видами платежів за електроенергію по таких обласних
енергопостачальних компаніях: ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" - 100,8% (у 2000 році - 87,8%); ВАТ "Полтаваобленерго" - 100,4% (у 2000 році - 87,7%); ВАТ "Сумиобленерго" - 96,5% (у 2000 році - 64,1%); ВАТ "Севастопольенерго" - 92,4% (у 2000 році - 73,7%). Серед інших компаній - ліцензіатів з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом високий рівень розрахунків всіма
видами платежів за куповану на Оптовому ринку електроенергію за
результатами 2001 року мають: ДПЕМ АТ "Атомсервіс" 116,5%, ДП МОУ
"102 ПЕМ" - 102,0%. Найбільший відсоток оплати купованої електричної енергії
грошовими коштами на основний розподільчий рахунок ДП
"Енергоринок" у 2001 році забезпечили такі обласні
енергопостачальні компанії: ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" - 94,3% (у 2000 році - 49,2%); ВАТ "Полтаваобленерго" - 92,3% (у 2000 році - 48,7%); ВАТ "Сумиобленерго" - 89,3% (у 2000 році - 45,0%); ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" - 87,3% (у 2000 році - 57,7%); ВАТ "Запоріжжяобленерго" - 80,7% (у 2000 році - 40,3%); ВАТ "Волиньобленерго" - 80,0% (у 2000 році - 61,2%). Значно нижчий середнього відсотка (80,6%) рівень оплати всіма
видами платежів таких обласних енергопостачальних компаній у 2001
році: ВАТ ЕК "Чернівціобленерго" - 61,4%; ВАТ "Крименерго" - 63,7%; ВАТ "АК "Вінницяобленерго" - 64,4%; ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" - 66,7%; ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" - 68,6%. Серед інших ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом найнижчий рівень розрахунків за куповану на
Оптовому ринку електроенергію всіма видами платежів у 2001 році
мають МДКП "Розділтеплокомуненерго" - 33,1% та ЗАТ
"Східно-Кримська енергетична компанія" - 61,5%. Відсоток оплати купованої електричної енергії грошовими
коштами нижченаведених енергопостачальних компаній у 2001 році
також значно нижче середнього (64,8%): ВАТ "Донецькобленерго" - 48,5%; ВАТ АК "Вінницяобленерго" - 49,5%; ВАТ "Луганськобленерго" - 53%; ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" - 54,6%; АК "Харківобленерго" - 55,6%. Низькими показниками щодо оплати купованої електричної
енергії грошовими коштами у 2001 році також характеризуються ПСЕМ
ВО "Донецьквугілля" (7,6%) та ДПЕМ АТ "Атомсервіс" (28,1%). Зовнішньоекономічна діяльність на Оптовому ринку електричної
енергії України. В 2001 році НКРЕ проводила політику тарифного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності на Оптовому ринку. Зокрема, встановлено тариф у денній тарифній зоні на
закупівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою здійснення
експорту до Республіки Молдова: - резидентами України - у розмірі 14,13 копійок за
1 кВт x год; - нерезидентами України - у розмірі 0,026 долара США за
1 кВт x год. У 2001 році величина експорту електроенергії до Республіки
Молдова зменшилась у порівнянні з 2000 роком на 862567 тис.
кВт x год або на 56,4% і становила 667554 тис. кВт x год.
Середньозважений тариф на експортовану електроенергію до
Республіки Молдова в 2001 році становив 143,50 грн./МВт x год (без
ПДВ). Експорт електроенергії до Республіки Молдова протягом 2001
року здійснювало ЗАТ "Ітера України" відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів від 13 грудня 2000 року N 491 ( 491-2000-р )
"Про взаєморозрахунки за природний газ та електричну енергію". При роздільній роботі енергосистем України та Російської
Федерації імпорт електроенергії з Російської Федерації, починаючи
з лютого 2001 року, здійснювався в обсягах до 5 млн. кВт x год
щомісяця. Комісія постановою НКРЕ від 27.02.01 N 188 ( v0188227-01 )
затвердила тариф на електричну енергію, що імпортується з
Російської Федерації в обмеженій кількості (в обсязі до 5 млн.
кВт x год щомісяця) на ОРЕ, у розмірі 0,0144 долара США за 1 кВт x
год (на умовах "DAF кордон Російської Федерації - України"). Після прийняття Урядом рішення про перехід об'єднаної
енергетичної системи України на паралельну роботу з єдиною
енергетичною системою Російської Федерації Комісія постановою від
06.04.01 N 341 ( v0341227-01 ) затвердила тариф на електричну
енергію, що поставляється на умовах контрактів, укладених 9 лютого
2001 року між ДП "Енергоринок" та РАТ "ЄЕС Росії", за 1 кВт x год
у денній тарифній зоні (на умовах "DAF кордон Російської Федерації
- України"): - за обсяги сальдо-перетоку електричної енергії, що не
перевищують 100 млн. кВт x год - у розмірі 0,014 долара США; - за обсяги сальдо-перетоку електричної енергії, що
перевищують 100 млн. кВт x год - у розмірі 0,0165 долара США. В 2001 році обсяг імпортованої електроенергії з Російської
Федерації склав 186 526 тис. кВт x год або 0,13% від загального
обсягу електроенергії, що відпущена в Оптовий ринок, при
середньозваженому тарифі 75,78 грн./МВт x год. Щодо надзвичайних ситуацій в Оптовому ринку. Підтримка членів
Оптового ринку в надзвичайних ситуаціях, що виникали не з їх вини
на енергетичних об'єктах, здійснювалась в установленому порядку
згідно з "Положенням про Надзвичайні ситуації в Оптовому ринку"
( n0001227-97 ), що є додатком до Договору ( n0001227-96 ). Протягом 2001 року відповідно до Положення про Надзвичайні
ситуації в Оптовому ринку ( n0001227-97 ), за поданням
Міністерства палива та енергетики України постановами НКРЕ було
введено 3 надзвичайні ситуації в Оптовому ринку (додаток 2.11).
Загальна сума коштів, отриманих Відповідальними особами з Оптового
ринку, становить 333,35 млн. грн. У зв'язку із загрозою сталому функціонуванню єдиної
енергетичної системи України, викликаною припиненням постачання
палива на станції генеруючих компаній ТЕС, в 2001 році вводилися
надзвичайні ситуації, які дозволили виробникам електричної енергії
перерахувати 142,44 млн. грн. постачальникам палива і відновити
постачання палива на станції. При цьому, слід зазначити, що у зв'язку з аваріями на
енергетичних об'єктах ВАТ "Тернопільобленерго" ВАТ
"Вінницяобленерго", ВАТ "Хмельницькобленерго", ВАТ
"Кіровоградобленерго", ВАТ "Черкасиобленерго", ВАТ
"Миколаївобленерго", ВАТ "Одесаобленерго", ВАТ "Житомиробленерго",
викликаними стихійними явищами 27-29 листопада 2000 року, була
введена Надзвичайна ситуація з 1 грудня 2000 року і діяла протягом
2001 року. В результаті дії Надзвичайної ситуації
енергопостачальними компаніями отримано 190,91 млн. грн. Результати функціонування Оптового ринку. За короткий період
функціонування Оптового ринку в умовах вкрай важкої економічної
ситуації в країні вдалося досягти певних позитивних наслідків, а
саме: - забезпечені рівні умови купівлі-продажу електроенергії на
Оптовому ринку завдяки прозорій і справедливій системі стосунків у
процесі купівлі-продажу електричної енергії; - створені умови конкуренції для енергогенеруючих та
енергопостачальних компаній; - забезпечено прозорий механізм розподілу коштів між
виробниками та постачальниками електричної енергії; - організовано дієвий державний контроль та економічне
регулювання діяльності Оптового ринку в умовах дії єдиного
багатостороннього Договору між членами Оптового ринку
( n0001227-96 ); - вдосконалено платіжно-розрахункові відносини в Оптовому
ринку електричної енергії; - запроваджено регульовану систему відшкодування витрат на
передачу електричної енергії електричними мережами всіма членами
ринку; - забезпечено фінансування діяльності міждержавних та
магістральних електромереж та єдиного диспетчерського управління; - проведено значну роботу щодо запровадження більш жорстких
механізмів регулювання, що дозволило суттєво скоротити безоплатне
споживання електроенергії, підняти рівень розрахунків у грошовій
формі і практично виключити небанківські форми розрахунків. Основні проблеми розвитку Оптового ринку електроенергії та
шляхи їх вирішення. Відповідно до повноважень, наданих
законодавством щодо забезпечення розвитку Оптового ринку НКРЕ була
розроблена Концепція нової редакції проекту Закону України "Про
основні засади функціонування оптового ринку електричної енергії в
Україні" на виконання доручення Кабінету Міністрів України від
06.05.2001 р. N 5980/2 щодо виконання доручення Президента України
від 25.04.2001 р. N 1-14/479 і узгоджена Міністерством економіки,
Антимонопольним комітетом, Міністерством палива та енергетики,
Міністерством екології і природних ресурсів, Міністерством юстиції
та Державним комітетом регуляторної політики та підприємництва
України без зауважень. Концепція схвалена також Радою оптового
ринку електроенергії, підтримана Науково-технічною спілкою
енергетиків та електротехніків України, Радою старійших
енергетиків, Інститутом енергозбереження. Слід відзначити, що
проект Концепції було направлено заінтересованим міністерствам і
відомствам 06.06.2001 р., а до Кабінету Міністрів України -
13.07.2001 р. Концепцією визначаються основні причини та цілі
функціонування оптового ринку електричної енергії, а також
передумови становлення двухрівневого оптового ринку електричної
енергії України (балансного ринку та ринку двосторонніх
контрактів), проблеми його правового регулювання. Визначені також
етапи вдосконалення Оптового ринку електричної енергії України. Реформування відносин у електроенергетичній галузі зумовлює
поступове удосконалення відносин на Оптовому ринку електричної
енергії України, який має сприяти встановленню раціональної
системи енергоспоживання та енергозбереження, а також оздоровленню
фінансового стану енергопостачальників та виробників електричної
енергії, створюватиме умови для добросовісної конкуренції та
обмеження монополізму. Концепцією передбачається поетапне реформування та
удосконалення відносин оптового ринку електричної енергії України
здійснювати таким чином. На першому етапі пропонується: - вдосконалити законодавство, що регулює відносини, які
склались на Оптовому ринку електричної енергії України; - забезпечити справедливу конкуренцію між виробниками та між
постачальниками електричної енергії на Оптовому ринку електричної
енергії за принципом конкуренції цін та якості надання послуг в
умовах функціонування Оптового ринку електричної енергії України
на підставі договору, між членами Оптового ринку електричної
енергії України, та двосторонніх договорів між оптовим
постачальником електричної енергії та учасниками цього ринку; - розробити нормативну базу щодо запровадження ринків
двосторонніх та ф'ючерсних контрактів між виробниками та
постачальниками електроенергії; - створити ринки додаткових послуг для підтримки надійності
об'єднаної енергосистеми України; - реконструювати системи інформаційного, телекомунікаційного
та операційного забезпечення функціонування оптового ринку
електричної енергії України; - створити ефективний роздрібний ринок електричної енергії; - забезпечити 100% оплату електричної енергії
енергопостачальниками; - вирішити питання щодо впорядкування та реструктуризації
заборгованості за електричну енергію між оптовим постачальником
електричної енергії та учасниками Оптового ринку електричної
енергії України; - підвищити відповідальність учасників Оптового ринку
електричної енергії України у разі неповної та несвоєчасної оплати
за електроенергію, в тому числі і шляхом застосування заходів
державного впливу; - розробити і запровадити механізм ціноутворення, який
створить умови для оптимізації витрат на виробництво, передачу та
постачання електричної енергії; - здійснити заходи щодо оптимізації цін на електроенергію, що
виробляється на атомних і теплових електростанціях; - удосконалити механізм державного регулювання Оптового ринку
електричної енергії України. На другому етапі пропонується здійснити запровадження ринку
двосторонніх контрактів між виробниками та постачальниками за
умови збереження балансового ринку електроенергії та ринку
ф'ючерсних контрактів між виробниками та постачальниками
електроенергії, створення біржової системи організації ринку
двосторонніх контрактів, інтеграцію оптового ринку електричної
енергії України у європейський ринок електроенергії та ринки
держав СНД. Зазначену Концепцію, погоджену з Мінпаливенерго,
Мінекономіки, Мінекології, Мінюстом та Антимонопольним комітетом
пропонувалося використати при опрацюванні проекту Закону України
"Про основні засади функціонування оптового ринку електроенергії
України". Разом з тим, Верховною Радою України 05.07.2001 року,
незважаючи на обгрунтовані заперечення Мінпаливенерго, НКРЕ та
інших міністерств і відомств було прийнято Закон України "Про
основні засади функціонування оптового ринку електроенергії
України", яким пропонується запровадження принципово іншої моделі
оптового ринку, що не враховує ряду особливостей економіки країни
та її реального стану і призведе до поглиблення негативних
тенденцій в паливно-енергетичному комплексі країни. Враховуючи, що на вказаний Закон України Президентом України
було накладено вето, на міжвідомчій нараді за участю представників
профільного Комітету Верховної Ради, Адміністрації Президента,
Кабінету Міністрів та ряду міністерств і відомств, прийнято
рішення щодо підготовки Міжвідомчою робочою групою
взаємоузгодженої Концепції розвитку і функціонування Оптового
ринку електроенергії та послідуючої розробки на її основі
відповідного Закону України.
3. Цінова і тарифна політика
Забезпечення проведення цінової і тарифної політики в
електроенергетиці і нафтогазовому комплексі є одним з головних
напрямків роботи Національної комісії регулювання
електроенергетики України. Діючий на сьогодні механізм формування цін і тарифів
базується на таких основних принципах: - поєднання державного регулювання цін і тарифів для
монопольних видів діяльності економічних суб'єктів та впровадження
вільного ціноутворення при формуванні цін і тарифів в конкурентних
секторах енергетики; - компенсація економічно обгрунтованих витрат суб'єктів
державного регулювання, що має забезпечувати підтримання належного
технічного та економічного стану підприємств електроенергетики як
передумови надійного та якісного енергопостачання; - забезпечення достатнього прибутку для розвитку виробництва,
впровадження нових технологій, підвищення інвестиційної
привабливості підприємств енергетики, економічної зацікавленості
підприємств паливно-енергетичного комплексу і їх власників у
веденні бізнесу; - постійний жорсткий контроль за доцільністю витрат і захист
споживачів від необгрунтованого, монопольного підвищення цін і
тарифів; - досягнення балансу економічних інтересів постачальників і
споживачів енергоресурсів. Реалізація зазначених принципів формування цін і тарифів у
2001 році проводилася у рамках правового поля регулювання.
Здійснювався детальний аналіз фінансово-економічних результатів
діяльності суб'єктів регулювання, економічної обгрунтованості
їхніх витрат. На основі аналізу практики застосування чинних
нормативних і методологічних документів з питань державного
регулювання розроблялися пропозиції з удосконалення
нормативно-методологічних основ регулювання, - результатом цієї
роботи стали прийняті у 2001 році удосконалені правові акти і
методики з розрахунку та регулювання цін і тарифів. Створено
прозорий, передбачуваний і економічно обгрунтований правовий режим
цінового регулювання. У 2001 році вдалося досягти суттєвого вдосконалення
нормативної бази. Кабінетом Міністрів України (розпорядження від 7 квітня 2001
року N 133-р ( 133-2001-р ) "Про систему заходів, спрямованих на
створення сприятливих умов для розвитку електроенергетичної
галузі") погоджено Порядок (Методологія) визначення роздрібних
тарифів на електроенергію, тарифів на передачу електроенергії
місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання
електроенергії за регульованим тарифом, які забезпечують повну
оплату електроенергії, купованої ними на Оптовому ринку
електроенергії (постанова НКРЕ від 02.04.2001 N 309
( v0309227-01 ). Ця Методологія розроблена з метою залучення
стратегічних інвесторів при приватизації енергопостачальних
компаній, забезпечення відповідної окупності внесених інвестицій
для розвитку електричних мереж, зниження втрат електроенергії в
мережах. Серед позитивних зрушень у ціновій політиці слід також
відзначити прийняття Процедури встановлення або перегляду тарифів
для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами та з постачання електроенергії за
регульованим тарифом (постанова НКРЕ від 01.08.2001 N 801
( v0801227-01 ), яка дозволяє забезпечити прозорість процедури
прийняття соціально виважених рішень щодо рівня тарифів.
Процедурою визначені умови перегляду тарифів, порядок надання і
перелік необхідних документів тощо. Розгляд пропозицій ліцензіатів НКРЕ щодо зміни рівнів цін
тарифів на регульовані види послуг (продукції і роботи)
здійснювався на відкритих засіданнях Комісії за участю виробників,
представників органів центральної і місцевих виконавчих влад,
громадськості, засобів масової інформації, всіх бажаючих. Розроблене та затверджене Положення про порядок надання
ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії
побутовим споживачам, яке передбачає коригування на фактичні
обсяги споживання електричної енергії побутовими споживачами
(постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184 ( v0184227-01 ). Введення в
дію цього Положення дозволило зменшити обсяг дотацій ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом та
відповідно знизити оптову ринкову ціну і, в свою чергу, роздрібні
тарифи на електричну енергію. Порядком формування роздрібного тарифу на електроенергію для
споживачів (крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з
постачання електроенергії за регульованим тарифом (постанова НКРЕ
від 22.01.2001 N 47 ( v0047227-01 ) запроваджено коригування
середньої закупівельної ціни на електроенергію при визначенні
роздрібних тарифів на відхилення фактичної оптової ринкової ціни
від прогнозованої. Це дозволяє збалансувати економічні інтереси
виробників і споживачів - компенсувати втрати обленерго від
постачання електроенергії за регульованим тарифом у разі
перевищення рівня фактичної закупівельної ціни над рівнем
прогнозованої ціни (шляхом збільшення роздрібного тарифу у
наступному періоді), а у іншому випадку тарифи для споживачів
будуть знижуватися на обсяг коштів, які були заощаджені обленерго
у попередньому періоді внаслідок закупівлі електроенергії за
нижчою (фактичною) ціною, ніж та, що була закладена до розрахунку
роздрібних тарифів (прогнозована ціна). Тобто забезпечується
гнучке коригування роздрібних тарифів і споживачі сплачують
обгрунтовану вартість електроенергії. З метою покращання фінансово-господарського стану підприємств
енергетики, підвищення відповідальності споживачів за оплату
енергоносіїв, оптимізації собівартості виробництва, передачі та
постачання електроенергії, Комісією розроблено План заходів щодо
реалізації довгострокової тарифної політики на Оптовому ринку
електроенергії України, затверджений розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 26 вересня 2001 року N 451-р ( 451-2001-р ). Так, на виконання Довгострокової тарифної політики у IV
кварталі з метою подальшої диференціації споживачів та
упорядкування тарифів НКРЕ розроблена і впроваджується Методика
поділу споживачів на 4 класи напруги, що дозволить зменшити тарифи
на електроенергію для крупних промислових підприємств і сприятиме
підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції. На протязі минулого року здійснювалися заходи, спрямовані на
приведення у відповідність тарифів на електроенергію із рівнем, що
забезпечує компенсацію економічно обгрунтованих витрат
регульованих організацій. Одночасно слід зазначити, що виважена цінова і тарифна
політика в електроенергетиці, як в частині формування оптової
ринкової ціни на оптовому ринку електроенергії, так і тарифів на
передачу і постачання електроенергії за останні роки дозволила не
допустити значного зростання роздрібних цін для споживачів
електроенергії, перш за все провідних галузей економіки країни. Це наглядно видно з проведеного Міністерством економіки
аналізу індексів оптових цін в базових галузях промисловості за
1998-2001 роки (додатки 3.1, 3.2). Так, при зростанні в цілому по
промисловості індексу оптових цін за 1999-2001 роки (грудень
відповідного року до грудня 1998 року) на 41% в електроенергетиці
вказаний індекс збільшився на 7,1%. При цьому в ряді енергоємних галузей зростання індексу
оптових цін в 4-8 разів перевищує його рівень в електроенергетиці:
металургія - 35,4%, хімічна промисловість та машинобудування -
42%, легка і харчова промисловість - відповідно 57% і 60%. Таким
чином, вказані та інші галузі кредитуються електроенергетикою, не
розраховуючись з нею в повній мірі за спожиту електроенергію
(заборгованість галузей промисловості на 01.01.2002 перевищує 3,1
млрд. грн.). Незначне підвищення регульованих цін і тарифів в
електроенергетиці сьогодні є наслідком, але ні в якому разі не
причиною інфляційних процесів в економіці. При цьому варто
враховувати, що випереджаюче зростання цін на продукцію базових
галузей промисловості призводить до відповідного зростання витрат
підприємств електроенергетики, газової галузі, трубопровідного
транспорту. Для недопущення зловживань з боку енергопостачальних компаній
Комісія здійснює постійний жорсткий контроль за цільовим
використанням коштів та виконанням прийнятих інвестиційних
програм.
3.1. Цінова політика в електроенергетиці
3.1.1. Порядок формування тарифів на виробництво електричної
енергії
Оптова ціна на електроенергію визначається як середньозважена
ціни електроенергії, яка закуплена від усіх виробників
електроенергії, витрат на утримання НЕК "Укренерго" (диспетчерське
управління, магістральні та міждержавні електромережі), ДП
"Енергоринок" (забезпечення функціонування Оптового ринку) та
низки додаткових загальнодержавних витрат. Зокрема, фінансування
розвитку нетрадиційних джерел електричної енергії, компенсація
зниженого тарифу для сільського господарства, пільгових тарифів
для населення тощо. Формування закупівельної ціни на
електроенергію на Оптовому ринку відбувалося за єдиним порядком
для усіх постачальників. Розробка та впровадження НКРЕ в 2001 році ряду заходів щодо
тарифного регулювання діяльності генеруючих підприємств дозволила
не допустити суттєвого зростання оптової ринкової ціни навіть в
найбільш несприятливий зимовий період. В цілому за 2001 рік оптова ринкова ціна зросла на 9,13
грн./МВт x год або на 8,88% у порівнянні з 2000 роком і становила
111,91 грн./МВт x год. Основними причинами її зростання є
збільшення тарифів на виробництво електричної енергії генеруючими
компаніями ТЕС на 8,1 грн./МВт x год та НАЕК "Енергоатом" на 10,1
грн./МВт x год. В додатку 3.3 наведено динаміку фактичної оптової
ринкової ціни в 2000-2001 роках. Диференціація оптової ринкової ціни купівлі електричної
енергії енергопостачальниками з Оптового ринку протягом доби після
внесення змін до механізму формування ціни закупівлі
електроенергії у генеруючих компаній теплових електростанцій
згідно з постановою НКРЕ від 27.09.2001 N 981 ( v0981227-01 )
значно поглибилась. На сьогодні мінімальне значення оптової
ринкової ціни протягом доби становить близько 45 грн/МВт x год в
нічній зоні, і максимальне - близько 145 грн/МВт x год в піковій
зоні. Отже, диференціація оптової ринкової ціни протягом доби на
сьогодні становить близько 3,2 раза. Поряд з механізмом збільшення добової диференціації оптової
ринкової ціни, який впливає на режим закупівлі електричної енергії
постачальниками з Оптового ринку, Комісія працювала над
вдосконаленням механізму економічного стимулювання споживачів
електричної енергії до якнайбільшого можливого споживання у нічній
зоні навантаження енергосистеми через внесення змін до порядку
формування тарифів, диференційованих за зонами доби. Для
досягнення максимального ефекту від цього у 2001-2002 роках
Комісією проводився ряд послідовних заходів. Першочерговим з них
проведено узгодження пікових зон доби, які встановлені для
розрахунку роздрібних тарифів, диференційованих за періодами доби
з періодами максимального навантаження енергосистеми, що
використовуються при розрахунку оптових ринкових тарифів. Це
положення закріплено в постанові НКРЕ від 20.12.2001 N 1241
( v1241227-01 ) і спрямоване на зменшення збитковості діяльності
енергопостачальних компаній при здійсненні постачання електричної
енергії споживачам за тарифами, диференційованими за періодами
доби. Крім того, зважаючи на зміни, що останнім часом відбулись в
енергетичному секторі, проводиться економічне обгрунтування та
перерахунок зонних коефіцієнтів тарифів, диференційованих за
зонами доби, встановлених постановою НКРЕ від 29.12.1998 N 1676
( v1676227-98 ). Наступним етапом визначено впровадження уточнених
коефіцієнтів, стимулюючих споживача до виходу з пікової зони
навантаження. Створена та функціонує робоча група з питань розробки
методологічних принципів проведення моніторингу застосування
тарифів, диференційованих за зонами доби, та методологічних засад
подальшої їх гармонізації. З метою регулювання діяльності генеруючих компаній ТЕС на
Оптовому ринку НКРЕ здійснюється постійний моніторинг формування
тарифів закупівлі електроенергії оптовим постачальником у
генеруючих компаній ТЕС, які визначаються відповідно до Правил
Оптового ринку електроенергії України ( n0002227-96 ). З метою недопущення зростання цін на електричну енергію в
умовах недосконалої конкуренції на Оптовому ринку НКРЕ в межах
своєї компетенції обмежує невиправдане зростання ціни на
електроенергію шляхом встановлення граничного рівня цінової заявки
для генеруючих компаній ТЕС і регулюванням ціни за робочу
потужність. Постановою НКРЕ від 27.09.2001 N 981 ( v0981227-01 ) "Щодо
стимулювання розвитку конкурентних відносин на Оптовому ринку
електроенергії України" впроваджено ряд заходів: - знижено граничний рівень цінової заявки з 123 грн/МВт x год
до 104 грн/МВт x год; - збільшено коефіцієнт постійних витрат, який прийнятий для
розрахунку ціни робочої потужності, з 10 грн/МВт до 50 грн/МВ; - виключено з цінових заявок, що подають генеруючі компанії
ТЕС Розпоряднику системи розрахунків ОРЕ, умовно-постійні витрати; - знято обмеження з граничного рівня погодинної цінової
заявки у години максимального навантаження енергосистеми; - знижено граничну ціну системи у випадках відсутності в
окремих розрахункових періодах (як правило, у нічні години графіка
навантаження енергосистеми) ціноутворюючих енергоблоків з 75 до 65
гривень за 1 МВт x год. Таким чином, механізм формування цінових заявок, закріплений
положеннями зазначеної постанови, стимулює енергопостачальні
компанії зменшувати попит на електричну енергію в пікові години і
збільшувати закупівлю електричної енергії у нічні години, що в
свою чергу впливає на економічну оптимізацію графіків навантаження
енергоблоків ТЕС. Протягом 2001 року середній тариф закупівлі електроенергії
оптовим постачальником у генеруючих компаній ТЕС коливався в межах
121,8 - 118,5 грн/МВт x год, і у середньому за рік становив 119,7
грн/МВт x год. Середня рентабельність виробництва електричної
енергії генеруючих компаній ТЕС в 2001 році склала 9,54%; зокрема,
рентабельність виробництва електричної енергії ВАТ "Дніпроенерго"
становила 12,84%, ВАТ "Донбасенерго" - 12,96%, ВАТ "Західенерго" -
4,5%, ВАТ "ДЕК "Центренерго" - 4,85%. В додатку 3.4 наведено динаміку середнього тарифу закупівлі
електричної енергії оптовим постачальником у генеруючих компаній
ТЕС в 2000-2001 роках. В додатку 3.5 відображено структуру тарифу закупівлі
електричної енергії у генеруючих компаній ТЕС в 2000- 2001 роках. Національна комісія регулювання електроенергетики України
згідно з Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР )
забезпечує формування та затвердження тарифів для ліцензіатів, які
здійснюють підприємницьку діяльність з виробництва електричної
енергії та не працюють за ціновими заявками: - НАЕК "Енергоатом"; - теплоелектроцентралей (ТЕЦ); - генкомпаній ГЕС; - вітрових електростанцій; - блок-станцій та малих ГЕС та ТЕЦ. При затвердженні тарифів на продаж електричної енергії
здійснювався аналіз структури тарифу та величини статей витрат, їх
обгрунтування і фінансового результату від операційної та
звичайної діяльності з урахуванням вимог Законів України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність" ( 996-14 ) та "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), що дозволило
уникнути необгрунтованого підвищення тарифів і забезпечило
подальше ефективне функціонування і розвиток цих підприємств. З 1 грудня 2000 року постановою НКРЕ від 29.11.2000 N 1170
( v1170227-00 ) було затверджено тариф на продаж електричної
енергії в Оптовий ринок електричної енергії для НАЕК "Енергоатом"
- 8,46 коп. за 1 кВт x год (без ПДВ), в тому числі цільову
надбавку 0,96 коп. за 1 кВт x год для добудови енергоблоків N 2
Хмельницької та N 4 Рівненської АЕС та цільову надбавку 0,27 коп.
за 1 кВт x год для добудови Ташлицької ГАЕС. З 6 грудня 2001 року постановою НКРЕ від 30.11.2001 N 1185
( v1185227-01 ) було зменшено тариф на продаж електричної енергії
в Оптовий ринок електричної енергії для НАЕК "Енергоатом" з 8,46
до 8,19 коп. за 1 кВт x год (без ПДВ), оскільки цільова надбавка
для фінансування добудови Ташлицької ГАЕС була нарахована в
повному обсязі, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
29.04.1999 N 733 ( 733-99-п ). Очікувана рентабельність НАЕК "Енергоатом" за результатами
року становить близько 90%. Однак висока рентабельність Компанії є
результатом впливу таких чинників: - невиконання планових показників за елементами витрат з
причини нестачі грошових коштів (відсоток оплати за продану в ОРЕ
електричну енергію за 2001 рік становить 57,2%), що при сталій
величині тарифу призвело до значного збільшення прибутку; - заходи з підвищення безпеки ядерних установок протягом 2001
року здійснювались лише за рахунок амортизації, що є недостатнім
для виконання "Комплексної програми пріоритетних заходів по
модернізації і підвищенню безпеки енергоблоків АЕС України". Із
запланованих на 2001 рік 648 заходів з підвищення безпеки ядерних
енергоблоків за 2001 рік по 180 з них роботи не виконувались через
відсутність коштів; - до складу виробничої собівартості не включені витрати для
формування фонду зняття з експлуатації ядерних установок з причини
неприведення норм Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) у відповідність до ст. 33 Законів
України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"
( 39/95-ВР ) та "Про дозвільну діяльність у сфері використання
ядерної енергії" ( 1370-14 ). Протягом 2001 року тарифи на продаж електричної енергії для
ДАГК "Дніпрогідроенерго" затверджувались НКРЕ п'ять разів з
урахуванням необхідності забезпечення обслуговування кредиту
Світового банку та Уряду Швейцарської Конфедерації на
реконструкцію основних виробничих засобів Компанії і коливались
від 2,50 до 3,04 коп. за 1 кВт x год (без ПДВ). Підвищення тарифу
з 1 вересня 2001 року було пов'язано із зниженням припливу води в
річці Дніпрі. До тарифу на продаж електричної енергії для ДАГК
"Дніпрогідроенерго" у 2001 році була включена цільова надбавка в
розмірі 1 коп. за 1 кВт x год для забезпечення державної частки у
фінансуванні будівництва Дністровської ГАЕС, яка була затверджена
постановою НКРЕ від 08.10.1999 N 1321 ( v1321227-99 ) на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.1999 N 1810
( 1810-99-п ). У 2001 році тариф для ДАЕК "Дністрогідроенерго" на продаж
електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії
затверджувався НКРЕ п'ять разів в зв'язку із зміною припливу води
в річці Дністрі і коливався від 2,6 до 7,24 коп. за 1 кВт x год
(без ПДВ). Так, в зв'язку зі значним зниженням рівня води в річці
Дністрі постановою НКРЕ від 23.02.2001 N 182 ( v0182227-01 ) було
збільшено тариф з 6,00 до 7,24 коп. за 1 кВт x год. Враховуючи
підвищення рівня води в річці Дністрі, в III декаді березня,
постановою НКРЕ від 26.03.2001 N 253 ( v0253227-01 ) з 26 березня
було зменшено тариф до 3,7 коп. за 1 кВт x год (без ПДВ). До
тарифу на продаж електричної енергії для ДАЕК "Дністрогідроенерго"
у 2001 році була включена цільова надбавка в розмірі 1 коп. за 1
кВт x год для забезпечення державної частки у фінансуванні
будівництва Дністровської ГАЕС, яка була затверджена постановою
НКРЕ від 08.10.1999 N 1321 ( v1321227-99 ) на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 30.09.1999 N 1810 ( 1810-99-п ). Протягом 2001 року Комісією, після аналізу наданих
розрахунків, які подавались у відповідності до "Тимчасового
порядку розрахунку і затвердження тарифу на відпуск електричної
енергії суб'єктами підприємницької діяльності з виробництва
електричної енергії - теплоелектроцентралями (ТЕЦ)", затвердженого
постановою НКРЕ від 18.02.2000 N 148 ( v0148227-00 ),
затверджувались тарифи на продаж електричної енергії для
теплоелектроцентралей. Всього за 2001 рік комісією було
встановлено тарифи для 28 ТЕЦ, в тому числі для 8 блок-станцій.
Тарифи для ТЕЦ затверджувались щоквартально або, в разі
необхідності, за зверненням ТЕЦ чи на вимогу НКРЕ. Рівень тарифів на продаж електричної енергії для ТЕЦ залежав
від обсягів виробітку електричної та теплової енергії, технічного
стану станцій, режиму роботи обладнання, витрат умовного палива та
його ціни, умовно-постійних витрат. В опалювальний період, у
зв'язку із збільшенням теплового навантаження, тарифи на продаж
електричної енергії для ТЕЦ були нижчими в порівнянні з літнім
періодом, коли зменшувався тепловий відбір. Річне коливання
тарифів для ТЕЦ становило від 6,47 до 20,00 коп. за 1 кВт x год
(без ПДВ). У 2001 році, після розгляду розрахунків наданих у
відповідності до "Переліку матеріалів, що надаються в НКРЕ для
затвердження тарифу на відпуск електричної енергії суб'єктами
підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії -
малими гідроелектростанціями (ГЕС)", затвердженого постановою НКРЕ
від 21.01.2000 N 63 ( v0063227-00 ), Комісією було затверджено
тарифи на продаж електричної енергії для 11 малих ГЕС. Ці тарифи
коливались від 2,69 до 10,65 коп. за 1 кВт x год (без ПДВ), і
залежали від обсягу продажу електричної енергії та величини витрат
на ремонт та модернізацію (реконструкцію) цих станцій. З 1 листопада 2001 року після аналізу розрахунків наданих у
відповідності до "Тимчасової методики визначення витрат і тарифу
на електроенергію вітрових електричних станцій", затвердженої
постановою НКРЕ від 06.03.1998 N 276 ( v0276227-98 ), Комісією
було затверджено тариф на продаж електричної енергії для
Акташської ВЕС: 18,19 коп. за 1 кВт x год (без ПДВ). В 2001 році НКРЕ здійснювала постійний моніторинг складових
тарифів генеруючих підприємств і в разі понаднормативного
відхилення фактичних показників від планових, вимагала надання
відповідних роз'яснень і внесення коригувань до тарифу на продаж
електричної енергії. На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
25.09.2001 N 13648/98 щодо п. 3 протоколу наради у
Прем'єр-міністра України Кінаха А.К. з питання роботи Міжвідомчої
комісії з підготовки пропозицій про вдосконалення механізму
формування цін і тарифів у житлово-комунальній сфері, згідно з
розпорядженням НКРЕ від 25.10.2001 N 44 представниками НКРЕ,
Міністерства палива та енергетики України, Головного
контрольно-ревізійного управління України та Державної інспекції з
контролю за цінами були проведені перевірки складових витрат на
виробництво електричної енергії НАЕК "Енергоатом", ДАГК
"Дніпрогідроенерго", ДАЕК "Дністрогідроенерго" та ТЕЦ, висновки
яких враховані при затвердженні тарифів для цих підприємств на І
квартал 2002 року. Звіт за результатами перевірок був направлений до Кабінету
Міністрів України листом від 28.12.2001 N 05-12-17/3476.
3.1.2. Формування роздрібних тарифів на електричну енергію
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) роздрібні тарифи на електроенергію формуються
енергопостачальними компаніями самостійно згідно з Умовами та
Правилами здійснення ліцензованої діяльності. Постачальники електроенергії за регульованим тарифом
здійснювали формування роздрібних тарифів за формулою, наведеною в
Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
( z0433-96 ). Динаміка середнього роздрібного тарифу для різних
груп споживачів за 2000-2001 роки наводиться у додатку 3.6. Згідно з цією формулою споживач електроенергії оплачує у
складі роздрібного тарифу вартість купованої постачальником
електроенергії з урахуванням нормативних технологічних витрат
електроенергії на передачу мережами відповідного класу, тариф на
передачу електроенергії відповідного класу та тариф на постачання
електроенергії. Рівні тарифів визначаються постачальниками
самостійно і публікуються у засобах масової інформації за п'ять
днів до введення в дію. Кінцеві рівні роздрібних тарифів не
підлягають затвердженню Комісією. Структуру середнього роздрібного
тарифу по всіх ліцензіатах з постачання електроенергії за
регульованим тарифом в Україні в 2001 році наведено у додатку 3.7. Зазначений принцип формування тарифів впроваджено для всіх
споживачів крім населення, які мають єдині на території України
фіксовані рівні тарифів. Протягом 2001 року здійснювався подальший перехід на ринкове
формування роздрібних тарифів на електроенергію - з метою
поступового наближення рівнів тарифів для сільськогосподарських
споживачів-виробників до розрахованого за формулою, граничні рівні
роздрібних тарифів для цієї групи споживачів підвищувалися тричі -
з 1 січня на 7%, з 1 лютого на 10% та з 1 березня на 6% (постанови
НКРЕ від 22.12.2000 N 1248 ( v1248227-00 ), від 22.01.2001 N 46
( v0046227-01 ) та від 22.02.2001 N 177 ( v0177227-01 )
відповідно). Підставою для приведення тарифів на електричну енергію для
сільськогосподарських споживачів виробників до ринкових стало
внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку
сільського господарства на період 2001-2004 років" ( 2238-14 ),
якими скасовано встановлення граничних рівнів цін та тарифів на
енергоносії для цієї категорії споживачів. Відповідно до цього постановою від 19.12.2001 N 1228
( v1228227-01 ) граничні рівні тарифів для сільськогосподарських
споживачів-виробників скасовані, що оптимізує розподіл витрат на
енергопостачання і зменшує обсяги перехресного субсидіювання між
різними групами споживачів. Згідно з Законом України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) НКРЕ формує і затверджує відповідними постановами
тарифи на передачу електричної енергії місцевими (локальними)
мережами і тарифи на постачання електроенергії за регульованим
тарифом. Після продажу у 2001 році на конкурсних засадах контрольних
пакетів акцій 6 енергопостачальних компаній стратегічним
інвесторам до Комісії звернулись 4 компанії щодо перегляду рівня
діючих тарифів на передачу та постачання електроенергії - ВАТ "ЕК
"Житомиробленерго", ВАТ "ЕК "Севастопольенерго", ВАТ
"Київобленерго" та ДАЕК "Рівнеобленерго". Комісією враховані обгрунтовані пропозиції підприємств по
кожній статті операційних витрат. Необгрунтовані витрати за
окремими напрямками фінансово-господарської діяльності були
відхилені, що дозволило знизити відсоток зростання роздрібних
тарифів. Одночасно з метою пом'якшення негативного впливу на
соціально-економічний розвиток Житомирської, Київської,
Рівненської областей та м. Севастополя від підвищення роздрібних
тарифів, за пропозицією НКРЕ прийняте розпорядження Кабінету
Міністрів України від 16.11.2001 N 514 ( 514-2001-р ) "Про
регулювання тарифів на електроенергію". Згідно з ним Комісія з
1 грудня 2001 року здійснює регулювання рівня роздрібних тарифів в
зазначених регіонах шляхом встановлення граничних рівнів, які
будуть обмежувати зростання розрахункових ринкових тарифів. При
цьому, з 1 грудня 2001 року тарифи для споживачів 2 класу
збільшені на 10 відсотків порівняно з діючими тарифами станом на
01.11.2001, а різниця між розрахованими ринковими роздрібними
тарифами та встановленими граничними рівнями тарифів (сума
компенсації) регулюється через оптову ринкову ціну. Зростання
роздрібного тарифу для споживачів країни не перевищує 1%. Надалі підвищення тарифів для перших 4 приватизованих
обленерго до рівня, передбаченого Методологією, буде здійснюватися
поетапно, а з 1 липня 2002 року граничні рівні роздрібних тарифів
будуть скасовані, тобто буде завершено перехід на повне формування
роздрібних тарифів за ринковою формулою. Таким чином, Національною комісією регулювання
електроенергетики України вжито всіх можливих заходів для
недопущення різкого зростання цін на електроенергію для споживачів
Житомирської, Київської, Рівненської областей та м. Севастополя і
виникнення соціальної напруги в цих регіонах. Середньорічні роздрібні тарифи, тарифи на передачу і
постачання електроенергії, а також дані щодо рентабельності та
втрат електричної енергії в мережах наведені у додатку 3.8. У 2001 році Комісія приділяла багато уваги контролю за
цільовим використанням коштів, передбачених в структурі тарифу з
ліцензованих видів діяльності, а також за виконанням зобов'язань
щодо закупівлі обладнання та робіт, включених до інвестиційних
планів (програм) тощо. Так, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від
25.09.01 N 13648/98 щодо п.3 протоколу наради у Прем'єр-міністра
України Кінаха А.К. з питання роботи Міжвідомчої комісії з
підготовки пропозицій щодо вдосконалення механізму формування цін
і тарифів у житлово-комунальній сфері НКРЕ спільно з
Мінпаливенерго, ГоловКРУ та Мінекономіки здійснено перевірки щодо
формування складових витрат, які включаються у ціну виробництва,
транспортування та продажу електроенергії. За результатами перевірки на відкритому засіданні Комісії
19.12.01 було розглянуто питання щодо зниження рівня тарифів на
передачу та постачання електроенергії за допущені порушення ВАТ
"ЕК Одесаобленерго" та ВАТ "ЕК Херсонобленерго". Підставою для ініціювання зниження рівня тарифів на передачу
для компанії стало невиконання Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з передачі та постачання електроенергії
(п.3.1.2), а також те, що зазначені компанії не ведуть окремий
бухгалтерський облік за видами діяльності, не надають Комісії як
регулюючому органу достовірну інформацію щодо здійснення своєї
діяльності. Наповнення статей тарифу та фактичне використання
коштів за I півріччя 2001 року свідчить, що за цей період ВАТ
"Одесаобленерго" здійснила перевитрати по статті "Операційні
витрати" (порівняно з затвердженими у тарифах на 27 млн. грн., а
фактичне використання коштів порівняно із нарахованими за діючими
тарифами більше на 61 млн. грн.). В основному перевитрати
здійснені за рахунок витрат на "виробничі послуги" (26,8 млн.
грн.), "сировину та матеріали" (104 млн. грн.). В той же час, ВАТ "ЕК Одесаобленерго" та ВАТ "ЕК
Херсонобленерго" не виконують своїх зобов'язань перед ОРЕ у
частині здійснення розрахунків за куповану електроенергію. Рівень
розрахунків з ОРЕ за 12 місяців 2001 року становив лише 50,7% та
66,7% відповідно. Врахувавши всі ці фактори Комісія прийняла рішення щодо
зниження тарифів на передачу для ВАТ "ЕК Одесаобленерго" з 1 січня
2002 у середньому на 35%, в результаті роздрібні тарифи для
споживачів 1 класу знизилися на 2,5%, для 2 класу - на 7,4%. Проведеною НКРЕ перевіркою виявлені факти нецільового
використання коштів, передбачених відповідними статтями
затверджених тарифів ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ
"Полтаваобленерго" та ВАТ "Львівобленерго". Замість виконання заходів, передбачених програмами розвитку
виробництва та капітального будівництва, компанії спрямували кошти
на придбання прав користування автоматизованою системою обліку
електроенергії для побутових споживачів SmartUtil:Energy та
користування програмою SAP R/3 (система управління ресурсами
підприємства), що ними не заявлялося при затвердженні тарифів та
не узгоджувалося з НКРЕ. Комісія продовжує роботу із зазначеного питання і при
встановленні факту недоцільності першочергового запровадження ВАТ
"ЕК "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Полтаваобленерго" та ВАТ
"Львівобленерго" програм SmartUtil:Energy та SAP R/3,
необгрунтованості вартості придбання, буде розглянуто питання щодо
повернення компаніями відповідної суми коштів шляхом внесення змін
до алгоритму розподілу коштів та перегляду рівня тарифів. Слід зазначити, що через ряд факторів, в тому числі
соціального характеру, не впроваджені всі положення ринкових засад
формування тарифів, передбачених Умовами та Правилах здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом ( z0433-96 ). Зокрема, тарифами на
електроенергію для населення не в повній мірі відшкодовують
витрати з виробництва, передачі та постачання електроенергії, що
обумовлено недостатнім рівнем соціального захисту населення. Протягом 1999-2001 років діяли тарифи на електроенергію для
населення, затверджені постановою НКРЕ від 10.03.99 N 309
( z0151-99 ), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
10.03.99 за N 151/3444 (додаток 3.9). У зв'язку з прийняттям 7 грудня 2000 року Закону України "Про
Державний Бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ) (стаття 58)
зупинено на 2001 рік дію положень і законодавчих актів України у
частині надання пільг і компенсацій, які фінансуються з бюджетів
усіх рівнів, у тому числі на електроенергію (крім ветеранів війни,
учасників бойових дій та репресованих, Героїв Радянського Союзу,
повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше
медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, дітей,
які стали інвалідами до досягнення повноліття, та батьків загиблих
учасників бойових дій, дружин (чоловіків) померлих учасників
бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які
не одружилися вдруге, а також громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи). Наслідком внесених змін стало зменшення суми дотацій, які
надаються обленерго, що позитивно вплинуло на зниження оптової
ринкової ціни. Пільги в оплаті спожитої електроенергії у 2001 році
надавались побутовим споживачам, зазначеним у додатку 3.10. Протягом 2001 року в Україні діяли тризонні роздрібні тарифи,
диференційовані за періодами часу, рівні яких визначалися
енергопостачальними компаніями самостійно шляхом застосування до
рівнів ринкових роздрібних тарифів коефіцієнтів, затверджених
постановою НКРЕ від 29.12.98 N 1676 ( v1676227-98 ) "Про тарифи,
диференційовані за періодами часу": в нічний період 0,25, в
напівпіковий період 1,02 та в піковий період 1,80.
3.2. Цінова і тарифна політика в нафтогазовому комплексі
Національна комісія регулювання електроенергетики свою
діяльність у сфері ціноутворення в нафтогазовому комплексі
здійснює відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)". У нафтогазовому комплексі Комісія встановлює: - граничний рівень оптових цін на газ природний, що
використовується для потреб населення та бюджетних організацій; - роздрібні ціни на газ природний для населення; - тарифи на транспортування природного газу магістральними та
розподільними трубопроводами; - тарифи на зберігання природного газу; - тарифи на постачання природного газу; - тарифи на транспортування нафти, нафтопродуктів та аміаку
магістральними трубопроводами. НКРЕ встановлює та регулює ціни на газ природний лише для
населення та бюджетних організацій. Ціни на газ природний для
інших споживачів вільні (договірні). Вони мають право купувати
природний газ як у НАК "Нафтогаз України" за відпускними цінами
компанії, так і в незалежних постачальників природного газу. Слід зазначити, ціни на природний газ для населення,
бюджетних організацій та підприємств комунальної теплоенергетики
не відшкодовують повністю витрат, пов'язаних із видобутком
(закупівлею), транспортуванням та постачанням природного газу.
Комісією створюються умови для лібералізації ринку природного
газу, що передбачає поступовий перехід на повне відшкодування
витрат всіма категоріями споживачів. Населення, бюджетні організації та підприємства комунальної
теплоенергетики сплачують за газ природний за ціною, яка значно
нижча відпускної ціни для промислових підприємств. Різницю в цінах
по зазначених категоріях споживачів компенсує НАК "Нафтогаз
України" за рахунок вартості природного газу, отриманого в оплату
за транзит російського газу. Всі інші споживачі сплачують вартість
газу повністю за відпускними цінами постачальників природного
газу. Ціни на газ природний для населення та бюджетних організацій
протягом 2001 року не змінювались і становлять для населення
(додаток 3.11): при наявності лічильників - 175 грн. за 1000 куб.
м, без лічильників - 190 грн. за 1000 куб. м; для бюджетних
установ - 231 грн. за 1000 куб. м. Враховуючи, що населення, бюджетні організації та
підприємства комунальної теплоенергетики не компенсують повністю
витрати, пов'язані із вартістю природного газу, доцільно, на думку
НКРЕ, при розрахунку цін для цих категорій використовувати
найдешевші джерела надходження газу (газ власного видобутку та газ
в оплату за транзит). Щодо тарифів на транспортування, зберігання та постачання
природного газу, то починаючи з 2000 року НКРЕ встановлює окремі
тарифи для вказаних видів діяльності, виходячи з витрат відкритих
акціонерних товариств з газифікації та газопостачання (додатки
3.12, 3.13). Таким чином, споживачі природного газу сплачують вартість
послуг тільки з відповідних видів діяльності, і є змога
проконтролювати рівень тарифів, виходячи з витрат та обсягів
транспортування (зберігання, постачання) природного газу. Стосовно тарифів на транспортування природного газу, то всі
споживачі незалежно від місця розташування (крім споживачів, що
отримують природний газ безпосередньо з магістральних
трубопроводів) сплачують за транспортування природного газу за
однаковим загальним тарифом, який розраховано, виходячи з витрат
газотранспортної системи України та обсягів транспортування газу
по ній. З 1 лютого 2001 року загальний тариф на транспортування
природного газу зріс на 25 відсотків і сьогодні становить 52,5
грн. за 1000 куб. м з урахуванням податку на додану вартість
(протягом 1999 - 2000 років тариф залишався незмінним). Тарифи на постачання природного газу розраховані для кожного
газопостачального підприємства окремо, виходячи з витрат і обсягів
його постачання. З 1 лютого 2001 року середній розмір тарифу на
постачання природного газу зріс на 4,5 грн. за 1000 куб. м і
сьогодні становить близько 12,0 грн. за 1000 куб. м (з урахуванням
ПДВ). Підвищення тарифів на транспортування та постачання
природного газу не вплинуло на кінцеву ціну газу для населення та
бюджетних організацій, його здійснено виключно за рахунок зниження
відпускних цін на газ для зазначених категорій. Для інших
категорій споживачів, ціни для яких вільні (ринкові), кінцева ціна
на газ природний зросла на 10,5 грн. за 1000 куб. м або в
середньому на 3 відсотки. Вартість зберігання природного газу у підземних сховищах газу
(ПСГ) становить 12,0 грн. за 1000 куб. м з урахуванням податку на
додану вартість. Зазначений тариф розраховано, виходячи з витрат
на утримання ПСГ та обсягів закачки і відбору газу зі сховищ. НКРЕ встановлює тарифи на транспортування нафти
магістральними трубопроводами для споживачів України. Тарифи
встановлені по маршрутах транспортування, виходячи з витрат
нафтотранспортних підприємств та обсягів транспортування нафти. Рівень питомих тарифів на послуги з транспортування нафти
нафтотранспортними підприємствами коливається за маршрутами в
межах 2,2-3,9 грн. за 100 ткм нафти без урахування ПДВ. У 2001 році розміри тарифів на послуги з транспортування
нафтопродуктів не змінювались. Питомий тариф на транспортування
нафтопродуктів магістральними трубопроводами складає 4,8 грн. за
100 ткм без урахування ПДВ. Національна комісія регулювання електроенергетики проводить
постійну роботу, спрямовану на перегляд цін на природний газ,
тарифів на послуги з транспортування газу природного, нафти,
нафтопродуктів, тарифів на зберігання та постачання природного
газу з метою встановлення економічно обгрунтованих показників, які
б дозволяли підприємствам нафтогазового комплексу нормально
функціонувати і підтримувати газовидобувну галузь, газотранспортну
і нафтотранспортну системи у нормальному фінансовому та технічному
стані. На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
25.09.2001 р. N 13648/98 з питання роботи Міжвідомчої комісії з
підготовки пропозицій щодо вдосконалення механізму формування цін
і тарифів у житлово-комунальній сфері, Національною комісією
регулювання електроенергетики, Мінпаливенерго, ГоловКРУ та
Мінекономіки була проведена спільна перевірка формування складових
витрат, пов'язаних з транспортуванням, постачанням та реалізацією
природного газу в НАК "Нафтогаз України", ДК "Укртрансгаз", в
чотирьох відкритих акціонерних товариствах з газифікації та
газопостачання ("Івано-Франківськгаз", "Хмельницькгаз"
"Черкасигаз", "Київоблгаз") та в ДКП "Київгаз". Результати перевірки показали, що: - недоцільно в подальшому знижувати рівень ціни на газ
природний власного видобутку; - не всі газотранспортні підприємства дієво контролюють
фактичні витрати, пов'язані з транспортуванням та постачанням
природного газу; - недостатній рівень прибутковості підприємств галузі з
транспортування природного газу не дає можливості їм підтримувати
систему розподільних мереж на достатньому експлуатаційному рівні; - суттєве зниження або скасування встановлених ставок
податків до бюджету може стати дієвим шляхом зниження рівня цін на
газ природний для споживачів України. Виходячи із зазначеного, НКРЕ вважає за доцільне удосконалити
механізм перегляду тарифів на транспортування та постачання
природного газу з метою недопущення необгрунтованого зростання
експлуатаційних витрат та нецільового використання прибутку
газотранспортних підприємств, а також на законодавчому рівні
розглянути питання щодо зниження або скасування діючих ставок
податків у нафтогазовому комплексі (податок на прибуток, податок
на додану вартість, рентна плата, відрахування від транзиту
природного газу, інші), що дозволить суттєво знизити рівень цін на
газ природний для населення, бюджетних організацій та підприємств
комунальної теплоенергетики (питома вага платежів до бюджету у
структурі ціни на газ природний для споживачів становить близько
35 відсотків). На початок 2001 року транспортування рідкого аміаку
магістральними аміакопроводами здійснювали 2 підприємства:
Придніпровське держуправління "Трансаміак" і Миколаївське
держпідприємство "Трансаміак". Послуги з укладання договорів,
акумулювання коштів здійснювало Українське державне
зовнішньоекономічне підприємство "Укрзовнішхімпром". Постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2001 N 571
( 571-2001-п ) було створено Українське державне підприємство
"Укрхімтрансаміак" та ліквідовано УДЗП "Укрзовнішхімпром". У склад
УДП "Укрхімтрансаміак", як Головного управління, увійшли два
підприємства: Придніпровське управління магістральних
аміакопроводів (ПУМА) та Миколаївське управління магістральних
аміакопроводів (МУМА). Довідково: Загальна довжина магістральних аміакопроводів становить 1018
км; обсяг перекачки згідно з проектом - 2,5 млн. т. Середньорічна
потужність українських підприємств з виробництва аміаку у 2001
році становить - 1,7 млн. т. Послугами УДП "Укрхімтрансаміак" з
транспортування користуються ВАТ "Концерн Стирол" та АТ
"Сєвєродонецький Азот". Обсяг перекачки рідкого аміаку
підприємством у 2001 році становить 0,734 млн. т. (43,2% від
загального обсягу виробленого у державі аміаку). У 2001 році обсяг транспортування рідкого аміаку
"Укрхімтрансаміаком" становив 2,084 млн. т. - 83,4% проектної
потужності. Динаміка змін тарифів на транспортування аміаку наведена у
додатку 3.14. 24 січня 2001 року постановою НКРЕ N 53 ( v0053227-01 ) були
встановлені окремі тарифи на транспортування аміаку для кожного з
підприємств. А постановою N 76 ( v0076227-01 ) від 31.01.2001 були
введені тарифи на транспортування аміаку на 100 ткм однакові для
двох підприємств. Але в цих постановах не були враховані витрати
на виконання заходів з безпеки аміакопроводів. Тому, постановою
від 23.03.2001 N 252 ( v0252227-01 ) були встановлені тарифи, які
враховували інвестиційну програму. Аміак, який транспортується магістральними аміакопроводами
постачається виключно споживачам за межі України, тому ціни на
аміак мають бути не меншими ніж індикативні ціни, які встановлює
Мінекономіки. У березні - травні індикативні ціни на аміак значно
знизились, тому було запропоновано ввести диференційовані ціни, в
залежності від індикативних цін (додаток 3.15). Постановою НКРЕ
від 04.05.2001 N 475 ( v0475227-01 ) були введені такі ціни для
УДЗП "Укрзовнішхімпром". У липні-вересні почав знижуватись рівень індикативних цін на
аміак. Підтримуючи вітчизняного виробника, Комісія прийняла
рішення зменшити нижній рівень тарифу на транспортування,
враховуючи рівень рентабельності УДП "Укрхімтрансаміак" і прийняла
спочатку доповнення до постанови N 475 ( v0475227-01 ) -
постановою від 12.09.2001 N 916 ( v0916227-01 ), а потім нову
постанову від 18.12.2001 N 1222 ( v1222227-01 ), якою встановила
тарифи на транспортування, що діють на сьогоднішній день. Тариф на транспортування російського аміаку був затверджений
постановою НКРЕ від 28.12.2000 N 1285 ( v1285227-00 ) в розмірі 2
дол. США за 1 тонну на 100 км. Основними завданнями щодо удосконалення цінової політики в
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі на 2002 рік є: - поступове приведення цін (тарифів) на електроенергію та газ
природний для населення відповідно до соціально-економічного стану
до рівня, який забезпечує повне відшкодування витрат на
виробництво, передачу, постачання електроенергії та видобуток
(закупівлю), транспортування, постачання природного газу
відповідно; - перехід до здійснення у паралельному режимі розрахунків із
споживачами за 4 класами напруги відповідно до розробленої
Методики розрахунку тарифів на електроенергію за 4 класами напруги
з метою виявлення переваг та недоліків методики та визначення
необхідності переходу на розрахунки за нею; - диференціація тарифів на електроенергію шляхом
запровадження сезонних тарифів і тарифів за зонами; - розробка методики розподілу витрат на транспортування та
постачання природного газу для відкритих акціонерних товариств з
газопостачання та газифікації; - запровадження нормативної бази для формування тарифів на
транспортування та постачання газу природного. У співпраці з Міністерством палива та енергетики України та
іншими міністерствами і відомствами планується у 2002 році: - затвердити порядок обліку витрат на виробництво, передачу
та постачання електроенергії з урахуванням розподілу витрат за
класами напруги; - завершити організацію ведення на підприємствах енергетичної
галузі окремого бухгалтерського обліку за кожним видом діяльності,
що підлягає ліцензуванню; - після вирішення питання впорядкування пільг на
законодавчому рівні скасувати рішення про надання
енергопостачальним компаніям компенсації втрат від постачання
електроенергії окремим категоріям споживачів.
4. Регулювання підприємницької діяльності в нафтогазовому
комплексі
Указом Президента України від 19 серпня 1997 року N 853
( 853/97 ) на Комісію покладено функції регулювання діяльності
суб'єктів природних монополій у нафтогазовому комплексі України. Одним із пріоритетних напрямів Комісії відповідно до Указу
Президента України від 19.11.2001 N 1097/2001 ( 1097/2001 ) "Про
Основні напрями конкурентної політики на 2000-2004 роки" є
регулювання природних монополій на засадах запровадження
ефективного конкурентного середовища, забезпечення глибокої
лібералізації та прозорості функціонування ринків нафти і газу,
подолання бартерних схем розрахунків за енергоносії та подальше
удосконалення системи розрахунків, приведення чинного
законодавства в нафтогазовому комплексі до міжнародних стандартів. У 2001 році Національною комісією регулювання
електроенергетики України проводилась робота щодо підвищення
економічної ефективності діяльності суб'єктів природних монополій
на ринку нафти і газу та забезпечення належного державного
контролю у цій сфері. Функціонування ринку газу України в 2001 році було
регламентоване Порядком забезпечення галузей національної
економіки і населення природним газом, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2000 року N 1800
( 1800-2000-п ), та ліцензійними умовами здійснення окремих видів
підприємницької діяльності, затвердженими НКРЕ. Забезпечення природним газом населення та бюджетних установ і
організацій, підприємств нафтогазового комплексу здійснювалось за
рахунок ресурсів НАК "Нафтогаз України", а решти суб'єктів
господарської діяльності - за рахунок закупівлі газу за прямими
договорами. Забезпечення природним газом усіх споживачів України, окрім
населення, бюджетних установ і організацій та підприємств
нафтогазового комплексу, здійснювалось на засадах конкурентних
ринкових умов незалежними постачальниками природного газу -
суб'єктами підприємницької діяльності, які отримали ліцензії НКРЕ
на постачання природного газу за нерегульованим тарифом. Діяльність учасників конкурентного сектора ринку природного
газу базується на принципах: - вільного вибору учасниками ринку контрагентів і укладання з
ними цивільно-правових договорів; - купівлі природного газу у власників газу або уповноважених
ними осіб (резидентів та нерезидентів України) за прямими
договорами, на аукціонах для його продажу іншим учасникам ринку
або постачання споживачам; - рівного права доступу до єдиної газотранспортної системи
України всіх учасників ринку природного газу; - вільного ціноутворення на ринку природного газу; - регулювання тарифів на послуги з транспортування,
зберігання та розподілу природного газу. Відповідно до ліцензійних умов ці постачальники газу для
стабільної роботи в осінньо-зимовий період мають створити страхові
запаси газу в обсязі 10 відсотків договірних квартальних обсягів
його поставки. Фактично закачано в підземні сховища близько 11,9
млрд. куб. м. природного газу; незалежними постачальниками -
близько 2,1 млрд. куб. м. природного газу; підприємствами НАК
"Нафтогаз України" - 9,8 млрд. куб. м. Діяльність учасників регульованого сектора ринку природного
газу базується на таких принципах: - закупівлі природного газу оптовим постачальником природного
газу у його власників або уповноважених ними осіб за прямими
договорами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; - регулювання цін на природний газ для окремих категорій
споживачів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України,
в порядку встановленому чинним законодавством; - регулювання тарифів на послуги з транспортування,
зберігання, розподілу та постачання природного газу; - проведення розрахунків між суб'єктами, які діють на ринку
природного газу, що постачається за регульованим тарифом, через
систему розподільчих рахунків. Проведений Комісією аналіз причин кризового стану в
забезпеченні природним газом споживачів, яким поставляється газ на
засадах повного державного регулювання, характеризується в більшій
мірі відсутністю повної та вчасної оплати за спожитий природний
газ і, як результат - недостатністю ресурсів газу. Так, найвища
частка заборгованості в оплаті за спожитий природний газ
спостерігається у промислових підприємств, яка в 2001 році
становила 65 відсотків всієї суми заборгованості. З метою вдосконалення розрахунків за спожитий природний газ
Комісією, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
13 листопада 1998 року N 1785 ( 1785-98-п ) "Про вдосконалення
розрахунків за спожитий природний газ" було встановлено особливий
порядок розрахунків за використаний природний газ споживачами
соціальної сфери, який передбачає перерахування банківських коштів
за використаний природний газ виключно на розподільчі рахунки
газозбутових підприємств - постачальників природного газу з
подальшим розподілом коштів відповідно до Алгоритму розподілу
коштів. Впровадження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на
розподільні рахунки газозбутових підприємств Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України" за поставлений природний
газ, затвердженого постановою НКРЕ від 12.07.2000 N 759
( v0759227-00 ), створило підгрунтя для прозорого і неупередженого
порядку щоденного розподілу коштів, підвищення фінансової
дисципліни на ринку газу і збільшення реального надходження коштів
від продажу природного газу. Так, станом на 1 січня 2002 року
рівень розрахунків за спожитий природний газ населенням,
бюджетними установами і організаціями, підприємствами комунальної
теплоенергетики та підприємствами нафтогазового комплексу
становить близько 83,6 відсотків, що в порівнянні з попереднім
роком на 3,6 відсоткових пункти більше. Стабільні умови роботи суб'єктів підприємницької діяльності
на ринку газу в 2001 році, ринкове формування ціни для промислових
підприємств, наявність укладених договорів схову дають підстави
стверджувати, що в Україні створюється конкурентний ринок
природного газу. Відповідно до повноважень, делегованих НКРЕ Указом Президента
України від 21 квітня 1998 року N 335 ( 335/98 ), Комісією
систематично проводився аналіз діяльності суб'єктів
господарювання, які провадять діяльність на ринку нафти і газу, та
здійснювався контроль за дотриманням ними ліцензійних вимог,
зокрема проводились такі заходи: - аналіз діючих нормативно-правових документів НКРЕ, виходячи
з практики їх застосування, та розробка пропозицій щодо
вдосконалення чинної нормативно-правової бази регулювання
нафтогазового ринку; - розгляд та аналіз наданих заявниками матеріалів щодо
видачі, зупинення дії, переоформлення та анулювання ліцензії та їх
підготовка до засідання Комісії; - збір та опрацювання інформації і матеріалів щодо балансу
надходження та розподілу природного газу, обсягів його реалізації
промисловим споживачам, стану розрахунків за поставлений природний
газ, хід укладання договорів схову та обсягів його закачування у
підземні сховища; - постійний контроль за діяльністю суб'єктів підприємницької
діяльності в нафтогазовому секторі шляхом аналізу наданої
інформації. Відносини, що виникають на ринках нафти і газу регулюються
Законом України "Про природні монополії" ( 1682-14 ), який
передбачає обов'язкове ліцензування певних видів господарської
діяльності в нафтогазовому комплексі і метою якого є збалансування
інтересів споживачів нафти і природного газу та суб'єктів
природних монополій - ліцензіатів. Створене Комісією правове поле, в межах якого у нафтогазовому
комплексі уже працюють 837 ліцензіатів, забезпечує впровадження
конкурентного ринкового середовища, ліквідацію перехресного
субсидіювання, забезпечується гласність та відкритість процедур
регулювання, захист прав споживачів, а також самоокупність
суб'єктів господарювання, які діють на ринку нафти і газу, та
рівність прав споживачів щодо отримання послуг. В результаті тісної співпраці Комісії із зарубіжними
консультантами та з урахуванням досвіду функціонування ринку газу
в розвинених країнах, підготовлено проект Закону України "Про
засади функціонування ринку природного газу в Україні", в якому
визначено правові, економічні та організаційні засади
функціонування ринку природного газу, засади регулювання відносин
між учасниками ринку, пов'язані з транспортуванням, зберіганням,
розподілом, постачанням і використанням природного газу. Проектом
закону передбачено подальше поглиблення конкурентних та
рівноправних умов діяльності для всіх учасників ринку та гарантії
захисту прав споживачів природного газу і працівників газової
галузі. Про позитивні зрушення у вирішенні проблемних питань
регулювання нафтогазового комплексу свідчить прийняття постанови
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 року N 1089
( 1089-2001-п ) "Про Концепцію створення єдиної системи обліку
природного газу", у розробці якої брали участь спеціалісти НКРЕ.
Постановою визначено основні напрями створення єдиної системи
обліку газу з метою удосконалення системи обліку, підвищення рівня
достовірності показань вимірювання об'єму природного газу та
забезпечення ефективності його використання. Разом з тим, необхідно зауважити, що в нафтогазовому
комплексі: не досягнуто 100% розрахунків за спожитий природний газ у
соціальній сфері, хоча рівень проплат грошовими коштами збільшився
(в 2001 році рівень проплат населенням становив 92 відсотки); - нова форма торгівлі природним газом - аукціонний продаж -
призупинена на невизначений термін; - тарифи на транспортування і постачання природного газу не в
повній мірі відшкодовують газотранспортним, газорозподільним та
постачальним підприємствам витрати, що не дозволяє забезпечити
економічно обгрунтований рівень рентабельності; - неповним є фінансування бюджетних установ щодо оплати ними
спожитого природного газу; - недостатні обсяги інвестування нафтогазового комплексу
призводять до зношення його основних фондів, що зумовлює великі
технологічні витрати газу та знижує економічну ефективність роботи
НГК; - накопичення природного газу в підземних сховищах для
балансування газопостачання на зимовий період не відповідає
плановому, що значно загострює ситуацію в період осінньо-зимового
навантаження; - запаси нафти і природного газу щорічно зменшуються, що
загострює ситуацію на ринку газу та нафтопродуктів. - практично не проводиться заміна приладів обліку, які в
своїй більшості морально та фізично застарілі і мають занадто
високі похибки, що обумовлює значні втрати природного газу. Формування конкурентних відносин в нафтогазовому комплексі,
створення прозорого механізму функціонування ринку нафти і газу,
забезпечення проведення розрахунків за споживання природного газу
виключно у грошовій формі, запровадження ефективних механізмів
запобігання дискримінації дає реальну змогу говорити, що в
нафтогазовому комплексі створюється ефективний ринок енергоносіїв. Одним з основних напрямків діяльності НКРЕ в 2002 році є
створення та удосконалення нормативно-правової бази для
функціонування конкурентного ринку газу в Україні, контроль за
ліцензованою діяльністю господарюючих суб'єктів в нафтогазовому
комплексі, захист прав споживачів. Підготовка пропозицій щодо розробки та вдосконалення
законодавчих актів буде спрямована, в першу чергу, на врегулювання
правового поля діяльності НКРЕ, для чого необхідним є прийняття
Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу в
Україні" та "Про основи державного регулювання природних монополій
та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України". Передбачається значна робота щодо регулювання діяльності
суб'єктів підприємництва на ринку газу та нафти, для чого
необхідно привести у відповідність до діючого законодавства: 1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
постачання природного газу за нерегульованим тарифом. 2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
постачання природного газу за регульованим тарифом. 3. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із
зберігання природного газу. 4. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
транспортування нафти магістральними трубопроводами. 5. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами. 6. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
транспортування природного газу магістральними трубопроводами. 7. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
транспортування природного та нафтового газу розподільними
трубопроводами. Необхідно також розробити разом з міністерствами і
відомствами: 1. Методику розрахунку плати за підключення до
газотранспортних мереж. 2. Методику обчислення розміру відшкодування збитків,
завданих газопостачальній організації внаслідок порушення
споживачем Правил надання населенню послуг з газопостачання. 3. Правила підключення до газотранспортних мереж. 4. Порядок створення страхового запасу природного газу в
натуральній та грошовій формах. 5. Порядок відшкодування збитків, завданих споживачеві
внаслідок порушення газопостачальною організацією Правил надання
населенню послуг з газопостачання. 6. Типовий договір на постачання природного газу. 7. Типовий договір на транспортування природного газу. 8. Типовий договір на постачання природного газу
(підприємствам, установам та організаціям, що фінансуються з
бюджету).
5. Ліцензійна діяльність
5.1. Ліцензійна діяльність в електроенергетиці
В умовах формування ринкових відносин в економіці країни,
становлення різних форм власності, особливо важливого значення
набуває регулююча роль держави щодо діяльності підприємницьких
структур, в тому числі у галузі електроенергетики. Протягом періоду функціонування НКРЕ зусилля Комісії були
спрямовані на регулювання підприємницької діяльності у сфері
виробництва, передачі та постачання електроенергії, і у тому
числі, організацію та проведення ліцензійної роботи. Основними
функціями НКРЕ в рамках проведення ліцензійної роботи є: видача
(анулювання, зупинення, поновлення, переоформлення) ліцензій на
здійснення підприємницької діяльності, ведення реєстру
ліцензіатів, а також розробка ліцензійних умов, контроль за їх
дотриманням та вживання заходів щодо запобігання порушенням цих
умов. У відповідності до покладених на НКРЕ завдань і повноважень у
2001 році Комісія здійснювала роботу з видачі, анулювання,
зупинення, поновлення, переоформлення ліцензій на здійснення
підприємницької діяльності в електроенергетиці, результати якої
наведені в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1 ----------------------------------------------------------------------- | N | Ліцензовані види|Загальна |Кількість |Кількість |Кількість | |п/п | діяльності |кількість |виданих/ |зупинених |переоформ- | | | |виданих/ |анульованих|ліцензій | лених | | | |анульованих|ліцензій | на |ліцензій | | | |ліцензій | у |31.12.2001| у 2001 | | | |(1996-2001)|2001 році | | році | |----+-----------------+-----------+-----------+----------+-----------| |1. |Виробництво | 186/54 | 10/8 | 5 | 3 | | |електроенергії | | | | | |----+-----------------+-----------+-----------+----------+-----------| |2. |Постачання | 44/3 | 1/0 | - | 3 | | |електроенергії за| | | | | | |регульованим | | | | | | |тарифом | | | | | |----+-----------------+-----------+-----------+----------+-----------| |3. |Постачання | 900/292 | 38/108 | 45 | 20 | | |електроенергії за| | | | | | |нерегульованим | | | | | | |тарифом | | | | | |----+-----------------+-----------+-----------+----------+-----------| |4. |Передача | 54/3 | 3/0 | - | 3 | | |електроенергії | | | | | | |місцевими | | | | | | |(локальними) | | | | | | |електромережами | | | | | |----+-----------------+-----------+-----------+----------+-----------| |5. |Передача | 2/1* | 0/0 | - | - | | |електроенергії | | | | | | |магістральними та| | | | | | |міждержавними | | | | | | |електромережами | | | | | |----+-----------------+-----------+-----------+----------+-----------| |6. |Оптове постачання| 3/2** | 0/0 | - | - | | |електроенергії | | | | | |----+-----------------+-----------+-----------+----------+-----------| |7. |Всього: |1189/355 | 52/116 | 50 | 29 | ----------------------------------------------------------------------- * Ліцензію на передачу електроенергії магістральними та
міждержавними електромережами, видану ДЕК "Укрелектропередача"
було анульовано у зв'язку із видачею ліцензії ДП "НЕК "Укренерго" ** Ліцензію на оптове постачання електроенергії, видану НДЦ
України було анульовано у зв'язку із видачею ліцензії ДП "НЕК
"Укренерго"; ліцензію на оптове постачання електроенергії, видану
ДП "НЕК "Укренерго", було анульовано у зв'язку з видачею ліцензії
ДП "Енергоринок".
Важливою віхою у посиленні регулюючих функцій Комісії стало
прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про електроенергетику" ( 1821-14 ) та
Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 ). Для
практичної реалізації вказаних законодавчих актів Комісією у 2001
році завершено приведення діючих Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з оптового постачання електричної
енергії ( z0759-96 ), Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами ( z0637-96 ), Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами ( z0408-96 ), Умов
та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом ( z0433-96 ), Умов та
Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом ( z0448-96 ) у
відповідність до основних положень цих законів. Головним змістом
внесених змін є забезпечення позитивного соціально-економічного
ефекту для суспільства у вигляді поліпшення роботи Оптового ринку
електроенергії України при умові повномасштабного застосування
принципів, які покладені в його основу, насамперед, створення
прозорої і справедливої системи стосунків між учасниками ринку;
створення умов конкуренції для енергогенеруючих компаній теплових
електростанцій і постачальників електричної енергії; запровадження
регульованої системи відшкодування витрат на передачу електричної
енергії електричними мережами; покриття витрат на забезпечення
функціонування магістральних та міждержавних електромереж та
централізованого диспетчерського управління об'єднаною
енергетичною системою України тощо. На наступному етапі внесення змін до Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами ( z0408-96 ) та з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
( z0433-96 ) у цьому ж році було скасовано положення щодо сплати
абонентної плати за доступ до місцевої (локальної) електромережі,
як такої, що не відповідає діючим нормативно-правовим актам. Крім
цього, положення цих Умов та Правил щодо тарифоутворення приведено
у відповідність до Процедури встановлення або перегляду тарифів
для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами та з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом ( v0801227-01 ), розробленої НКРЕ
відповідно до Законів України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ), "Про ціни та
ціноутворення" ( 507-12 ) з метою забезпечення прозорості
процедури прийняття соціально важливих рішень щодо рівня тарифів. У зв'язку з розвитком ринкових перетворень і процесів, що
відбуваються в державі та суспільстві, нормативна база
ліцензування і надалі потребуватиме постійного розвитку та
удосконалення. Зокрема, з метою активізації ліцензування суб'єктів
природних монополій у паливно-енергетичному комплексі має стати
більш повна реалізація регулюючих функцій НКРЕ для збалансування
інтересів як компаній-ліцензіатів, так і споживачів їх послуг. Для
цього у подальшому планується приділити особливу увагу вирішенню
питання створення нормативної бази для надання ліцензіатам -
природним монополістам дозволів на здійснення інших, крім
ліцензованих, видів діяльності, нормативно врегулювати питання
щодо здійснення ліцензованої діяльності дочірніми підприємствами
ліцензіатів - природних монополістів тощо.
5.2. Ліцензійна робота у нафтогазовому комплексі
Забезпеченість України паливно-енергетичними ресурсами -
принципове завдання національної економіки і безпеки держави, без
вирішення якого неможливе успішне здійснення політичних,
економічних та соціальних завдань. Нафтогазовий комплекс - це потужна галузь економіки України,
вплив якої на функціонування і розвиток всього народного
господарства є вирішальним. За попередніми даними підсумки роботи
галузі протягом 2001 року дають підстави стверджувати, що в
нафтогазовому комплексі в цілому утримана стабільність роботи на
рівні встановлених Урядом завдань і забезпечена надійна відповідна
база для функціонування виробничої і соціальної сфер України. Формування конкурентних відносин в нафтогазовому комплексі,
створення прозорого механізму функціонування ринку нафти і газу,
забезпечення проведення розрахунків за споживання природного газу
виключно у грошовій формі, запровадження ефективних механізмів
запобігання дискримінації дає реальну змогу говорити, що в
нафтогазовому комплексі створюється ефективна система регулювання. Разом з тим, становище із енергозабезпеченням народного
господарства та населення України ще не в повній мірі відповідає
сучасним вимогам. Накопичення природного газу в підземних сховищах
для балансування газопостачання на зимовий період не відповідає
планованому, що значно загострює ситуацію в період
осінньо-зимового навантаження, приріст запасів нафти відстає від
щорічного видобутку, що загострює ситуацію на ринку нафтопродуктів
у період сільськогосподарських робіт. Все це в основному обумовлено відсутністю єдиної державної
політики і стратегії розвитку нафтогазового сектора економіки та
його ефективного державного регулювання. З метою забезпечення сталого розвитку нафто- та
газопостачання необхідно у 2002 році прискорити прийняття проектів
законів України про нафту і газ, про засади функціонування ринку
природного газу в Україні, про основи державного регулювання
природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному
комплексі України. Відповідно до Указу Президента України від 21.04.99 N 335
( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України" та Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 N 1775-III
( 1775-14 ). У 2001 році Комісія здійснювала роботу з видачі, анулювання
та переоформлення ліцензій на право здійснення певних видів
господарської діяльності у нафтогазовому комплексі, результати
якої наведені в таблиці 5.2.
Таблиця 5.2 --------------------------------------------------------------------------- |N п/п|Види ліцензованої |Загальна |Кількість|Анульовано|Кількість | | |діяльності |кількість |виданих | у 2001 р.|переофор- | | | |виданих |ліцензій | | млених | | | |ліцензій |у 2001 р.| |ліцензій | | | |(1999-2001)| | | у 2001 р.| |-----+-----------------------+-----------+---------+----------+----------| | 1 |Постачання природного | 786 | 241 | 52 | 51 | | |газу за нерегульованим | | | | | | |тарифом | | | | | |-----+-----------------------+-----------+---------+----------+----------| | 2 |Постачання природного | 49 | 6 | 1 | 1 | | |газу за регульованим | | | | | | |тарифом | | | | | |-----+-----------------------+-----------+---------+----------+----------| | 3 |Транспортування | 49 | 4 | - | 1 | | |природного та нафтового| | | | | | |газу розподільними | | | | | | |трубопроводами | | | | | |-----+-----------------------+-----------+---------+----------+----------| | 4 |Транспортування нафти | 2 | 1 | 2 | - | | |магістральними | | | | | | |трубопроводами | | | | | |-----+-----------------------+-----------+---------+----------+----------| | 5 |Транспортування | 1 | - | - | 1 | | |нафтопродуктів | | | | | | |магістральними | | | | | | |трубопроводами | | | | | |-----+-----------------------+-----------+---------+----------+----------| | 6 |Транспортування | 2 | - | - | - | | |природного газу | | | | | | |магістральними | | | | | | |трубопроводами | | | | | |-----+-----------------------+-----------+---------+----------+----------| | 7 |Зберігання природного | 2 | - | - | - | | |газу (в обсягах, що | | | | | | |перевищують рівень, | | | | | | |який встановлюється | | | | | | |ліцензійними умовами) | | | | | |-----+-----------------------+-----------+---------+----------+----------| | |Всього: | 891 | 252 | 55 | 53 | ---------------------------------------------------------------------------
Примітки: - Ліцензії з транспортування нафти магістральними
трубопроводами Державному акціонерному товариству "Магістральні
нафтопроводи "ДРУЖБА", та Державному акціонерному товариству
"Придніпровські магістральні нафтопроводи" було анульовано
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України N 256-р
( 256-2001-р ) "Про утворення ВАТ "Укртранснафта". - Ліцензію з постачання природного газу за регульованим
тарифом Дочірній компанії "Торговий дім "Газ України" було
анульовано у зв'язку із створенням Дочірньої компанії "Газ
України" НАК "Нафтогаз України".
Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) відділ ліцензування у
нафтогазовому комплексі формує і веде ліцензійний реєстр в
електронному вигляді, а також бере участь у розробці ліцензійних
умов з певних видів господарської діяльності, передбачених цим
Законом. Згідно з постановою КМУ від 26.09.2001 N 1246 ( 1246-2001-п )
"Про затвердження Порядку заміни бланків раніше виданих ліцензій
на бланки ліцензій єдиного зразка" розпочато заміну бланків раніше
виданих ліцензій на право здійснення підприємницької діяльності на
бланки ліцензій єдиного зразка.
5.3. Контроль за ліцензованою діяльністю
Функції контролю за дотриманням ліцензіатами Умов та Правил
здійснення ліцензованої діяльності здійснюються відділом
територіальних представництв та ліцензійного контролю (ВТПЛК) та
територіальними представництвами (ТП) НКРЕ на місцях. Перевірки ліцензованої діяльності ліцензіатів, які
здійснювали діяльність з виробництва, передачі та постачання
електричної енергії, постачання та зберігання природного газу,
транспортування газу та нафтопродуктів, територіальними
представництвами НКРЕ здійснюються відповідно до затверджених
планів перевірок, на виконання доручень Президента України,
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України,
окремих завдань Комісії на підставі звернень державних органів
влади, Антимонопольного комітету України, скарг ліцензіатів та
споживачів. У випадках виявлення порушень ліцензійних умов чи
законодавства про електроенергетику НКРЕ на відкритих засіданнях
приймає рішення про застосування відповідних санкцій до таких
ліцензіатів. НКРЕ здійснює постійний контроль за дотриманням ліцензіатами
Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності. Одним із
основних напрямків контролю діяльності ліцензіатів є аналіз
відомчої статистичної звітності, яка діє відповідно до постанови
НКРЕ від 09.06.1998 N 741 ( v0741227-98 ) "Про введення в дію форм
відомчої статистичної звітності", додаток до якої погоджений
Міністерством фінансів України та Держкомстатом України. Статична
звітність надається суб'єктами підприємницької діяльності, що
одержали в НКРЕ ліцензії на право здійснення підприємницької
діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної
енергії. Для ліцензіатів нафтогазового комплексу НКРЕ розроблено форми
відомчої статистичної звітності та інструкції про порядок їх
заповнення, які на цей час перебувають на погодженні у відповідних
міністерствах та відомствах. Також підготовлені зміни до форм
відомчої звітності ліцензіатів електроенергетичного комплексу, які
передбачають можливість постійного аналізу та контролю за цільовим
використанням ліцензіатами електроенергетичного та нафтогазового
комплексів коштів відповідно до структури затверджених НКРЕ
тарифів. Перевірки ліцензованої діяльності ліцензіатів НКРЕ проводить
відповідно до програм перевірок, які включають такі питання: - дотримання ліцензіатами Законів України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), "Про нафту і газ" ( 2665-14 ), Указу
Президента України "Про заходи щодо реалізації державної політики
у сфері природних монополій" ( 853/97 ) та інших законодавчих
актів; - виконання рішень та доручень Президента України, КМ
України; - своєчасне надання відомчої статистичної звітності НКРЕ та
додаткової інформації, яку НКРЕ вважає необхідною для виконання
своїх обов'язків; - цільове використання коштів відповідно до складових частин
затверджених тарифів на виробництво, передачу та постачання
електроенергії, транспортування, зберігання та постачання
природного газу та багато інших питань, в залежності від напрямку
перевірок, які проводяться; - перевірка обсягів пільгового споживання електроенергії, на
які НКРЕ видає дотаційні сертифікати; - наявність перехресних субсидій між різними видами
ліцензованої діяльності; - відокремлення бухгалтерського обліку ліцензіата по різних
видах ліцензованої діяльності; - дотримання порядку розрахунку з Оптовим ринком
електроенергії (ОРЕ) України за куповану електроенергію; - дотримання ліцензіатами нормативів достатності власних
активів; - порядок постачання відкритими акціонерними товариствами по
газопостачанню та газифікації обсягів природного газу промисловим
споживачам; - додержання ліцензіатами державної дисципліни цін у частині
розрахунку і застосування роздрібних цін на природний газ та
електричну енергію; - дотримання ліцензіатами Правил користування електричною
енергією ( z0417-96 ); - створення страхового запасу природного газу ліцензіатами
нафтогазового комплексу відповідно до актів законодавства; - надання НКРЕ копій публікацій в засобах масової інформації
даних щодо роздрібних цін природного газу та тарифів на
транспортування розподільними мережами природного газу, роздрібних
тарифів на електричну енергію; - зміни адрес місцезнаходження ліцензіатів та їх установчих
документів. За 2001 рік НКРЕ здійснила 1558 перевірок ліцензіатів, які
здійснювали діяльність в електроенергетичному комплексі, в т.ч 84
перевірки ліцензіатів з виробництва електроенергії, 113 з передачі
електроенергії, 545 з постачання електроенергії за нерегульованим
тарифом та 816 з постачання електроенергії за регульованим тарифом
(з них 255 перевірок щодо стану розрахунків енергопостачальних
компаній з ОРЕ). За результатами перевірок ліцензіатам були
направлені 437 повідомлень про усунення виявлених порушень
ліцензійних умов, з яких 206 порушень було усунуто. Відповідно до виявлених порушень до ліцензіатів з постачання
електроенергії за нерегульованим тарифом за порушення ліцензійних
умов у 2001 році НКРЕ застосувала такі санкції: прийняла 67
постанов про усунення порушень Умов та Правил, 58 постанов про
зупинення дії ліцензій, з яких 28 ліцензій залишаються зупиненими
станом на 01.01.2002, а також анулювала 42 ліцензії. За 2001 рік
усунули порушення відповідно до постанов НКРЕ про усунення
порушень ліцензійних умов 20 ліцензіатів. Найчастіше на відкритих засіданнях Комісії розглядались
питання про порушення ліцензіатами ліцензійних умов у частині
ненадання відомчої статистичної звітності, ненадання інформації на
запит НКРЕ та недотримання законодавства України та вимог
нормативно-правових документів щодо встановлених НКРЕ нормативів
достатності власних активів, затверджених постановою НКРЕ від
29.07.1999 N 983 ( z0672-99 ). У 2001 році НКРЕ прийняла 5 постанов про усунення порушень
Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та
ліцензійних умов по енергопостачальних компаніях: ВАТ
"Миколаївобленерго", ВАТ "Чернівціобленерго", ДП "Харківська
ТЕЦ-5", НАЕК "Енергоатом" та ДП "Енергоринок". Крім того, НКРЕ прийняла 15 постанов-застережень про усунення
порушень Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та
ліцензійних умов енергопостачальними компаніями (в т.ч. ВАТ
"Полтаваобленерго" двічі). За порушення Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) та ліцензійних умов НКРЕ у 2001 році застосувала до
енергопостачальних компаній ВАТ "Львівобленерго", ВАТ
"Миколаївобленерго", ВАТ "Луганськобленерго", ВАТ "ЕК
Одесаобленерго" (двічі), АК "Харківобленерго", ВАТ "ЕК
Херсонобленерго", ВАТ "Крименерго" штрафні санкції у розмірі до 85
тис. грн. На виконання п. 5 рішення Координаційного комітету по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові
України від 26.12.2000 N 9/2000-рк з метою виявлення і припинення
зловживань на ринку електроенергії та газу НКРЕ разом з Головним
контрольно-ревізійним управлінням України та Державною податковою
адміністрацією України здійснила перевірки суб'єктів
підприємницької діяльності, які отримали ліцензії в НКРЕ, щодо
виконання ними ліцензійних умов та правил і виконання умов
укладених договорів про купівлю електроенергії на ОРЕ, передачі
електроенергії місцевими електричними мережами, постачання та
транспортування природного газу. Перевірками були охоплені 1507 ліцензіатів в нафтогазовому та
електроенергетичному комплексах, 874 з яких здійснювали
ліцензовану діяльність у 2000 році. Кількість перевірок становила
843, в т.ч. 553 в електроенергетичному та 290 у нафтогазовому
комплексі. Під час перевірок виявлено 590 порушень ліцензійних
умов та правил, внаслідок чого були винесені на розгляд Комісії 76
ліцензіатів - порушників (44 електроенергетичного комплексу та 32
нафтогазового) та прийнято 25 постанов про застосування санкцій до
ліцензіатів. На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
25.09.2001 N 13648/98 з питання роботи Міжвідомчої комісії з
підготовки пропозицій щодо вдосконалення механізму формування цін
і тарифів у житлово-комунальній сфері (пункт 3 протоколу наради
20.09.2001 у Прем'єр-міністра України А.К. Кінаха) Національною
комісією регулювання електроенергетики України разом із
Мінпаливенерго, ГоловКРУ, Мінекономіки були проведені перевірки
щодо всіх складових витрат, які включаються в ціну виробництва,
транспортування та продажу електричної енергії, транспортування і
реалізації природного газу. Відповідно до затверджених програм перевірок були здійснені
перевірки діяльності 36 суб'єктів, що працюють в
паливно-енергетичному комплексі, а саме: - з виробництва електроенергії 18 генеруючих підприємств; - з передачі та постачання електроенергії 11
енергопостачальних компаній; - з транспортування та постачання природного газу 7
газопостачальних компаній. В ході перевірки виявлено, що за підсумками роботи за 9
місяців 2001 року лише 4 енергопостачальні компанії з 27
рентабельні, при цьому три з них низькорентабельні (рентабельність
в межах 1%). Решта компаній є збитковими. Збитковість
енергопостачальних компаній перш за все викликана наявними
понаднормативними втратами в електричних мережах. За 9 місяців
2001 року перевищення понаднормативних втрат по ВАТ
"Одесаобленерго" становить 138,6%, ВАТ "Крименерго" 96,5%, ВАТ ЕК
"Миколаївобленерго" 93,9%, ВАТ ЕК "Дніпрообленерго" 85,2%. Перевіркою відповідності фактичних витрат передбаченим у
тарифах виявлено, що у окремих компаніях є факти нецільового
використання коштів. Виявлені в результаті перевірок факти опрацьовуються НКРЕ і
виносяться на відкриті засідання для прийняття передбачених чинним
законодавством заходів впливу на ліцензіатів, які порушують
відповідні нормативні документи та ліцензійні умови. Так, на засіданні НКРЕ від 19 грудня 2001 року прийнято
рішення про зниження з 1 січня 2002 року для ВАТ "Одесаобленерго"
тарифів на передачу електроенергії на 35%, що призвело до
відповідного зниження роздрібних тарифів для споживачів 1 класу на
2,5%, для 2 класу - на 7,4%. Підставою для прийняття рішення стало
невиконання Компанією своїх зобов'язань перед ОРЕ у частині
здійснення розрахунків за куповану електроенергію (рівень
розрахунків з ОРЕ за 10 місяців 2001 року становив лише 44,2%), а
також неповне використання коштів на ліквідацію стихійного лиха,
передбачених в тарифі. Підставою для розгляду на засіданні тарифів ВАТ
"Херсонобленерго" стали незадовільні розрахунки з ОРЕ,
ненаповнення статей витрат затвердженого тарифу. Компанії було
винесено застереження щодо можливого зниження рівня тарифів на
передачу та постачання з 1 лютого 2002 року. У разі невжиття
протягом грудня 2001 - січня 2002 року цим підприємством заходів
щодо покращання стану розрахунків за електричну енергію тарифи
будуть переглянуті. Крім того, НКРЕ розпочала перевірки відповідності фактичного
використання коштів, передбаченим у діючих тарифах на передачу та
постачання електричної енергії для ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ
"Львівобленерго", ВАТ "Полтаваобленерго", ВАТ "ЕК
Чернігівобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ
"Прикарпаттяобленерго". Аналіз статей собівартості 1 кВт x год електричної енергії по
ДАЕК "Західенерго" показав перевищення компанією всіх статей
витрат у порівнянні з відповідними середньозваженими показниками
по генеруючих компаніях ТЕС в цілому. Зокрема, спостерігається
перевищення витрат на паливо, які в структурі тарифу становлять
9,8 коп./кВт x год при середньозважених показниках по генеруючих
компаніях ТЕС в цілому 9,01 коп./кВт x год. Одним із факторів, який негативно впливає на
фінансово-економічні показники діяльності ДАЕК "Західенерго" є те,
що підприємство відпускає електричну енергію ДПЗД "Укрінтеренерго"
з метою подальшого експорту електроенергії останнім до країн
Східної Європи за цінами, які є нижчими, ніж ціни, сформовані на
Оптовому ринку електроенергії. З цього приводу на цей час НКРЕ
проводить додаткові перевірки. НКРЕ у 2001 році провела 30 засідань щодо стану ліцензованої
діяльності обласних енергопостачальних компаній і прийняла 6
постанов про усунення порушень Умов та Правил, 15
постанов-застережень щодо усунення порушень законодавства про
енергетику та ліцензійних умов, та 8 постанов про накладення
штрафу за порушення законодавства про електроенергетику та
ліцензійних умов. За порушення ВАТ "Полтаваобленерго" Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) в частині незабезпечення
рівноправного доступу ВАТ "Полтавський ГЗК" до своїх електромереж
та ліцензійних умов з передачі електроенергії місцевими
(локальними) електромережами щодо неукладання з ним договору на
передачу електроенергії НКРЕ застосувала санкції відповідно до
постанови від 12.09.2001 N 914 ( v0914227-01 ). За порушення ВАТ "Херсонобленерго" Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) щодо неналежного проведення
розрахунків з ОРЕ, ухилення від виконання постанови НКРЕ від
30.05.2001 N 568 ( v0568227-01 ) "Про накладання штрафу за
порушення законодавства про електроенергетику та ліцензійних умов"
щодо порушення Правил користування електричною енергією
( z0417-96 ) в частині неправомірного відключення споживачів
електроенергії НКРЕ застосувала санкції відповідно до постанови
від 19.12.2001 N 1225 ( v1225227-01 ). За порушення ВАТ "ЕК Чернігівобленерго" Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та ліцензійних умов з постачання
електроенергії за регульованим тарифом в частині проведення
розрахунків за спожиту електроенергію з використанням векселів та
надання перехресних субсидій спорідненому підприємству ДП
"Універсалмаркет" НКРЕ застосувала санкції відповідно до постанови
від 04.07.2001 N 705 ( v0705227-01 ). Вказаними постановами Комісією винесено застереження з
встановленням термінів усунення допущених порушень. За 2001 рік НКРЕ здійснила перевірки щодо дотримання
ліцензіатами Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності
з постачання природного газу за регульованим тарифом ( z0610-99 )
(19 перевірок), з транспортування природного та нафтового газу
розподільними трубопроводами (9 перевірок), з постачання
природного газу за нерегульованим тарифом (645 перевірок). За результатами цих перевірок НКРЕ на відкритих засіданнях
прийняла 89 постанов щодо усунення порушення Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з постачання природного газу
за нерегульованим тарифом ( z0609-99 ), прийнято 75 рішень щодо
зупинення процедури розгляду порушень ліцензійних умов у зв'язку з
усуненням цих порушень. 157 ліцензіатів усунули виявлені
перевірками порушення до розгляду на відкритих засіданнях НКРЕ. За 2001 рік НКРЕ здійснила перевірку 42 відкритих акціонерних
товариств з газопостачання та газифікації (ВАТ) щодо постачання
природного газу промисловим споживачам. Аналіз інформації щодо постачання ними природного газу
промисловим споживачам відповідно до умов укладених договорів
показав, що з 42 ВАТів здійснюють постачання промисловим
споживачам 23, а частина ВАТ ("Хмельницькгаз", "Черкасигаз" та
"Миколаївгаз") допускають різні порушення ліцензійних умов щодо
додержання державної дисципліни цін у частині правильного
розрахунку і застосування роздрібних цін на природний газ для
споживачів. Відповідно з цим НКРЕ здійснює додаткові перевірки
щодо додержання ліцензіатами з постачання природного газу за
регульованим тарифом ліцензійних умов у частині правильного
розрахунку і застосування цін на природний газ для споживачів. За порушення ліцензіатами Умов та Правил здійснення
ліцензованої діяльності з постачання природного газу за
нерегульованим тарифом ( z0609-99 ), а саме недостатності
нормативів власних активів, недодержання фінансових зобов'язань
щодо оплати природного газу відповідно до умов укладених
договорів, нестворення страхового запасу, ненадання інформації
щодо ліцензованої діяльності та про зміну даних відомостей,
зазначених у ліцензіях та в установчих документах, НКРЕ анулювало
17 ліцензій. Так, наприклад: - за недотримання виконання встановлених НКРЕ нормативів
достатності власних активів НКРЕ прийняла постанови щодо
анулювання ліцензій на право здійснення підприємницької діяльності
з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, видані ТОВ
"Центр економічних ініціатив", ТОВ "Автотехпром", ТОВ "Компанія
ВЕЕМ-Захід ресурси"; - за невиконання в повному обсязі фінансових зобов'язань
(своєчасної оплати природного газу) відповідно до умов укладання
договорів НКРЕ анулювала ліцензії, видані ПВК "Техно-Центр",
Концерн "Черкаси", ТОВ "Енком", ПП "Вігав"; - за незабезпечення створення страхового запасу природного
газу НКРЕ анулювала ліцензії, видані ТОВ "Черкаська газова
компанія", ТОВ "Укрінвестгаз", ТОВ "Укрросгаз"; - за ненадання на запит НКРЕ інформації анульовано ліцензії,
видані ТОВ "Північно-західна оптова компанія", ТОВ УВКП
"Полтаваагропром". Продовжується розгляд порушення ліцензійних умов у частині
невиконання в повному обсязі фінансових зобов'язань (своєчасної
оплати природного газу) відповідно до умов укладених договорів:
АТЗТ "Кодакінвест" (заборгованість - 188166 грн.), ЗАТ ПЕК
"Нафтогазгеологія" (заборгованість - 170630 грн.), ЗАТ
"Закарпатресурси" (заборгованість - 189544 грн.).
6. Нормативно-правове регулювання роздрібного
ринку електроенергії та газу
У 2001 році для регулювання відносин між постачальниками та
споживачами електричної енергії (у тому числі населенням) Комісією
підготовані та затверджені (постанова НКРЕ від 26.04.01 N 438
( z0426-01 ) зміни та доповнення до Методики обчислення розміру
відшкодування збитків, завданих електропостачальнику внаслідок
порушення споживачем Правил користування електричною енергією для
населення, затвердженої постановою НКРЕ від 22.11.99 N 1416
( z0919-99 ), в частині регламентування порядку визначення
кількості днів, за які необхідно здійснити перерахунок у разі
виявлення прихованої електропроводки, приєднаної поза приладом
обліку, введено норму щодо неврахування пільг споживача при
проведенні перерахунку. Внесені зміни до Правил користування електричною енергією для
населення ( 1357-99-п ) у частині своєчасного проведення
розрахунків з постачальниками електричної енергії, розширення форм
та способів розрахунків населення за електричну енергію,
врегулювання питання обладнання струмоприймачів засобами обліку,
зменшення терміну попередження про відключення
споживачів-неплатників за спожиту електричну енергію. Дотримання
діючої на цей час процедури дає можливість недобросовісним
споживачам більше 2-х місяців безоплатно користуватися електричною
енергією, що не відповідає вимогам до постачальників електричної
енергії щодо 100-відсоткових розрахунків з Оптовим ринком. Проект
змін до Правил користування електроенергією для населення
направлено до Кабінету Міністрів України на затвердження. У Правилах користування електричною енергією, затверджених
постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 ( z0417-96 ), введено визначення
термінів "Розподільчий рахунок", "Збитки" та "Недоврахована
електрична енергія", а також введено норму щодо направлення
грошових потоків за недовраховану електричну енергію на
розподільчий рахунок, а коштів на відшкодування збитків на
поточний рахунок. Внесені зміни до Порядку застосування тарифу на
електроенергію, що відпускається на опалення та гаряче
водопостачання, затвердженого постановою НКРЕ від 01.12.00 N 1186
( v1186227-00 ), відповідно до яких зменшені межі застосування
Порядку для потужності електроустановок з 2 до 1,3 кВт, уточнено
перелік споживачів, до яких застосовується Порядок, та норми щодо
визначення обсягів електричної енергії використаної на опалення та
гаряче водопостачання у разі відсутності окремого двозонного
обліку на зазначені потреби. Відповідно до постанови НКРЕ від 31.08.01 N 888
( v0888227-01 ) "Про порядок надання ліцензіатам з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від
здійснення постачання електроенергії споживачам за тарифами,
диференційованими за періодами часу" (із змінами внесеними
постановою НКРЕ від 25.09.01 N 963 ( v0963227-01 ) постачальникам
електричної енергії за регульованим тарифом здійснюється
відшкодування різниці між вартістю обсягів електричної енергії,
поставленої за тарифами, диференційованими за зонами доби, та
вартістю цих обсягів у разі їх постачання за одноставочним
тарифом, шляхом розподілу різниці між усіма споживачами через
оптову ціну електричної енергії. Розроблена та затверджена НКРЕ Методика обчислення обсягу
електричної енергії, недоврахованої унаслідок порушення споживачем
- юридичною особою Правил користування електричною енергією
( v1197227-01 ). Документ розроблено з метою встановлення єдиного
порядку визначення обсягу електричної енергії, використаної без
обліку, з порушенням обліку або з порушенням правил експлуатації
приладів обліку електричної енергії. Застосування зазначеної
Методики має спростити процедуру задоволення претензій
енергокомпаній щодо відшкодування збитків в частині оплати
вартості спожитої електричної енергії, оскільки Методика
спрямована на упередження виникнення суперечок між
енергопостачальником та споживачем - юридичною особою щодо обсягу
спожитої електричної енергії в період порушення останнім Правил,
має дисциплінувати енергокомпанії щодо виявлення та документальної
фіксації порушень з подальшим виставленням рахунків до оплати без
судових розглядів, що зменшить навантаження на судову систему та
зведе до мінімуму проміжок часу від виявлення порушення до
відшкодування завданих збитків. Підготовлена до затвердження друга редакція Правил
користування електричною енергією (для юридичних осіб), у якій
передбачені норми, що регулюють відносини суб'єктів
підприємницької діяльності на роздрібному ринку електричної
енергії і відповідають сучасному рівню законодавства та розвитку
ринкових відносин. Нова редакція Правил користування електричною енергією (далі
Правила) для юридичних осіб розроблена для приведення їх у
відповідність змінам у чинному законодавстві та реальним змінам
взаємовідносин в процесі розвитку ринку електричної енергії. Нова редакція Правил розроблена на таких основних засадах: - застосована нова структура Правил, якою передбачено більш
чітке розмежування норм за окремими розділами Правил, введені
додаткові розділи, які регламентують права, обов'язки та
відповідальність постачальника електричної енергії,
електропередавальної організації та споживача електричної енергії; - значно доповнений перелік визначень окремих термінів, які
застосовуються у Правилах; - введено новий розділ "Укладання договорів", у якому
передбачені суттєві та обов'язкові вимоги до договору про
користування електричною енергією, який укладається між споживачем
та постачальником електричної енергії за регульованим тарифом; - при постачанні споживачу електричної енергії
електропостачальною організацією за нерегульованим тарифом,
Правилами передбачені процедури переходу від одного постачальника
електроенергії до іншого; - удосконалена нормативна база відносин між
електропостачальною організацією, основним споживачем та
субспоживачем; - вилучені положення, які регламентували порядок застосування
абонентної плати за надання доступу до електричних мереж як такої,
що не відповідає діючим нормативно-правовим актам. Розділом 7 "Укладання договорів" детально передбачені всі
суттєві та обов'язкові умови, які мають бути обов'язково визначені
у договорах та не суперечити вимогам чинного законодавства. Із
потужними споживачами договори укладаються індивідуально
відповідно до норм розділу 7 Правил. У проекті Правил розроблені типові рекомендації щодо термінів
та способів оплати за електроенергію. Запропоновано порядок
здійснення споживачами проміжних платежів відповідно до величини
місячного обсягу споживання електричної енергії, а також
передбачено застосування передоплати та авансових платежів, у тому
числі за рівні аварійної броні електропостачання підприємства. Доопрацьовано розділ щодо режимів споживання електричної
енергії, який ув'язано з порядком розрахунків (знято обмеження у
договірних обсягах споживання електроенергії при застосуванні
передоплати). У проекті Правил передбачається відображення у договорі
дотримання параметрів та показників якості, які є суттєвими для
споживача. Проект Правил доповнений також новими розробленими розділами,
які регламентують права, обов'язки та відповідальність сторін при
постачанні електричної енергії. Розроблена процедура застосування відповідальності
енергопостачальника у частині недовідпуску електричної енергії для
споживачів, що здійснюють передоплату (5-кратні нарахування за
недодану електроенергію). Це питання розроблено на виконання
Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та численні
звернення промислових підприємств, у тому числі УСПП, а також на
вимогу Антимонопольного комітету. Розділи 2 та 3 діючих Правил ("Технічні умови на підключення
електроустановок споживачів" та "Допуск до експлуатації
електроустановок споживачів") переопрацьовані за участю
Держенергонагляду України, ВАТ "Київпромелектропроект", ВАТ
"Львівобленерго" відповідно до чинного законодавства (доповнені
примірним договором про приєднання до електромереж та типовими
бланками технічних умов на приєднання для населення та юридичних
осіб). Проект другої редакції Правил користування електричною
енергією у другому півріччі 2001 року був направлений на
узгодження до Мінпаливенерго України, Мінекономіки та
Антимонопольного комітету, енергопостачальних компаній, спілок
споживачів електричної енергії тощо. До проекту Правил надані
зауваження від 46 організацій, які розглядалися на 3 нарадах,
проведених НКРЕ, за участю енергокомпаній, споживачів, проектних
організацій, міністерств. Проект другої редакції Правил перебуває на погодженні у
заінтересованих міністерствах. У 2001 році внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів
України від 09.12.99 N 2246 ( 2246-99-п ) "Про затвердження Правил
надання населенню послуг з газопостачання" у частині, що
стосується зменшення терміну попередження споживачів про
відключення від газопостачання у разі несплати за надані послуги з
газопостачання. Виконання процедури попередження споживача
дозволяло споживачу більше двох місяців безоплатно користуватися
природним газом, що ніяк не відповідало вимогам до
газопостачальних компаній з питань збору коштів за спожитий
природний газ та численних постанов Кабінету Міністрів України
щодо припинення безоплатного відпуску природного газу. Додатково підготовлені зміни до Правил надання населенню
послуг з газопостачання, які будуть конкретизувати порядок та
форми розрахунків споживачів за надані послуги з газопостачання,
дадуть можливість суттєвого збільшення питомої ваги безготівкових
розрахунків населення за послуги з газопостачання, сприятимуть
розвитку системи платіжних і кредитних карток та впровадженню
національної системи електронних платежів. Розширення спектру
розрахунків за послуги з газопостачання сприятиме зменшенню обігу
коштів поза банками та створенню умов для обігу коштів з
максимальним урахуванням інтересів власників коштів, а також
допоможе врегулювати відносини між газопостачальними організаціями
та побутовими споживачами щодо розрахунків за надані послуги з
газопостачання. У звітному році Комісія тісно співпрацювала з іншими
міністерствами та відомствами у напрямку розробки нових
нормативно-правових та нормативно-технічних документів щодо
регулювання роздрібного ринку природного газу, зокрема Комісією
розглянуто низку документів і надані зауваження та пропозиції до
таких документів як: проекти постанов Кабінету Міністрів України
"Про оснащення газифікованого житла лічильниками газу", "Про
затвердження Методики визначення об'ємів природного газу
населенням, що проживає у багатоквартирних будинках у разі
відсутності лічильників у квартирах", "Про затвердження
Тимчасового положення про порядок розрахунків за надання населенню
послуг з газопостачання в умовах використання лічильників
природного газу на групу будинків або будинкових", "Про Концепцію
створення єдиної системи обліку природного газу", а також проекту
"Положення про коригування показів побутових лічильників газу в
залежності від температури і тиску газу".
7. Захист прав споживачів електричної енергії
та природного газу
Відповідно до Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ) та Указу Президента України від 21.04.98 N 335
( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України" захист прав споживачів електричної
енергії та природного газу є одним з основних завдань НКРЕ. Відповідно до покладених завдань НКРЕ захищає в межах своїх
повноважень інтереси споживачів у питаннях, що стосуються цін на
електроенергію, газ, нафту та нафтопродукти, а також надійності їх
постачання та якості послуг з боку постачальних організацій,
затверджує правила користування електричною енергію та газом,
контролює їх дотримання. Нормативно-правова база, що регулює діяльність інституту
захисту прав споживачів електроенергії та природного газу, в
цілому сформована і представлена: - Законами України "Про природні монополії" ( 1682-14 ), "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про нафту і газ" ( 2665-14 ); - нормативно-правовими актами Уряду (постанова Кабінету
Міністрів України від 09.12.99 N 2246 ( 2246-99-п ) "Про
затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання",
від 26.07.99 року N 1357 ( 1357-99-п ) "Про затвердження Правил
користування електричною енергією для населення" та ін.); - рішеннями НКРЕ (умови та правила здійснення відповідних
видів підприємницької діяльності в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі; постанова НКРЕ від 31.07.96 N 28
( z0417-96 ) "Про затвердження Правил користування електричною
енергією"; постанова НКРЕ від 04.01.00 N 1 ( z0057-00 ) "Про
затвердження Типового договору про надання послуг з
газопостачання". Разом з тим, слід відзначити, що правове забезпечення з
питань захисту прав споживачів природного газу, на відміну від
врегулювання цього питання в електроенергетиці, недосконале і
потребує законодавчого закріплення. Закон України "Про нафту і
газ" ( 2665-14 ) не вирішує проблем, пов'язаних із гарантуванням
прав споживачів природного газу, в ньому відсутні правові норми,
які встановлюють права, обов'язки споживачів та відповідальність
суб'єктів господарювання, які надають споживачам послуги з
газопостачання, у разі порушення прав споживачів газу. На цей час
лише постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок надання
населенню послуг з газопостачання" ( 2246-99-п ) та Типовий
договір про надання послуг населенню з газопостачання ( z0057-00 )
НКРЕ частково закривають ті правові прогалини, які виникають при
захисті прав споживачів на ринку природного газу. Тому для
врегулювання правових відносин на ринку природного газу особливої
актуальності набуває розробка Законів України "Про засади
функціонування ринку природного газу в Україні" та "Про основи
державного регулювання природних монополій та суміжних ринків в
ПЕК". Що ж стосується практичної реалізації завдань по захисту прав
споживачів, то робота щодо забезпечення прав споживачів
здійснюється НКРЕ та її територіальними представництва за такими
напрямками: - створення та удосконалення нормативно-правової бази з
питань захисту прав споживачів; - надання роз'яснень з питань, що віднесені до її
компетенції, споживачам, суб'єктам господарювання, державним
органам; - розгляд скарг та звернень, які надходять від споживачів; - проведення перевірок дотримання нормативно-правових актів,
що стосуються надання послуг споживачам за участю постачальних
організацій та самих споживачів. Функції щодо захисту прав споживачів НКРЕ виконує також
шляхом постійного і всебічного контролю за діяльністю суб'єктів
природних монополій, які постачають електричну енергію та
природний газ споживачам, або надають послуги з передачі
електричної енергії, а саме за дотриманням вимог щодо: реалізації вироблених суб'єктами природних монополій товарів
на недискримінаційних умовах; відповідності якості товарів, що виробляються (реалізуються),
потребам споживачів; безперешкодного доступу споживачів до товарів, що
виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій; дотримання встановленого порядку ціноутворення, стандартів і
показників безпеки та якості товарів тощо. Найбільш актуальними питаннями, які порушують споживачі, як і
раніше залишаються: неправильне, з точки зору споживача, застосування тарифів та
особливості встановлення тарифів, визначення норм споживання тим
категоріям громадян, які мають пільги згідно з законодавством; погашення заборгованості споживачів за електричну енергію та
природний газ при порушенні строку оплати; неправомірне застосування графіків обмежень і припинення
постачання електроенергії і газу, особливо у випадках повної
оплати споживачами; спірні питання при визначенні класу напруги споживача; відшкодування споживачам - юридичним особам витрат на
передачу (транзит) електричної енергії їхніми мережами; роз'яснення окремих норм Правил користування електричною
енергією ( z0417-96 ) та Правил надання населенню послуг з
газопостачання ( 2246-99-п ). Протягом 2001 року центральним апаратом НКРЕ розглянуто біля
80 скарг споживачів електричної енергії (громадян), більшість із
яких вирішена на користь споживачів. Наприклад, листи споживачів Боровкова Ю.О. (Сумська область)
та Казакова С.В. (Київська область) щодо порушення їхніх прав під
час укладення договорів про користування електричною енергією,
редакція яких суттєво відрізняється від типового договору.
Проаналізувавши зміст договорів у редакціях, запропонованих ВАТ
"Сумиобленерго" та ВАТ "Київобленерго", НКРЕ зобов'язала
енергопостачальні організації внести відповідні зміни до
договорів. Слід зазначити, що більшість скарг від споживачів - фізичних
осіб вирішувалася на місці із залученням територіальних
представництв НКРЕ. Наприклад, позитивно було вирішено питання
встановлення нового приладу обліку у громадянки Боднар М.П. з
Івано-Франківської області, питання заміни двох приладів обліку
електричної енергії на один прилад у мешканців села Раденська
Херсонської області та ін.). Так, у 2001 році територіальні представництва розглянули 3171
звернень, з яких:
------------------------------------------------------------------ |Суб'єкти | Кількість | Кількість питань, | Відсоток | |звернень | звернень | вирішених на | питань, | | | |користь споживачів | вирішених на | | | | | користь | | | | | споживачів | |---------------+------------+-------------------+---------------| |Органи влади | 305 | 280 | 92 | |---------------+------------+-------------------+---------------| |Ліцензіати | 975 | 881 | 90 | |---------------+------------+-------------------+---------------| |Промислові | 859 | 778 | 90 | |споживачі | | | | |---------------+------------+-------------------+---------------| |Громадяни | 740 | 635 | 86 | |---------------+------------+-------------------+---------------| |Інші | 292 | 266 | 91 | |---------------+------------+-------------------+---------------| |ВСЬОГО | 3171 | 2840 | 90 | ------------------------------------------------------------------
Відсотковий розподіл звернень громадян у 2001 році за темами
має такий вигляд: нарахування ПДВ - 17%, скарги на дії працівників
РЕМ - 17%, формування тарифів - 14%, пільги та субсидії - 15,5%,
масові відключення - 6%, проблеми садових товариств - 6%,
укладання договорів - 5,5%, особливості обліку електроенергії в
гуртожитках і відомчих будинках - 5%, розподіл обліку
електроенергії між мешканцями однієї квартири - 5,5%,
встановлення, заміна і перевірка лічильників - 5%, якість
електроенергії - 1,5%. На протязі року Комісія постійно відслідковувала ситуацію
щодо укладення з населенням договорів про надання послуг з
газопостачання. Відкриті акціонерні товариства по газопостачанню
та газифікації розпочали кампанію з укладення договорів наприкінці
1999 року. За інформацією, наданою Комісії, укладено договори з
70% населення. Передбачається, що процес укладення договорів
повністю буде закінчений у 2002 році. Це дозволить посилити
взаємну відповідальність виконавців послуг та споживачів, а також
підвищити якість та надійність надання населенню послуг з
газопостачання, оскільки договором передбачена відповідальність
газопостачальних організацій за перерви у газопостачанні та
постачання споживачу газу, якісні показники якого не відповідають
вимогам нормативних документів. Споживач буде нести
відповідальність за прострочення терміну внесення платежів за
надані послуги з газопостачання (що на сьогодні є досить болючим
питанням), самовільне використання газу, порушення Правил надання
населенню послуг з газопостачання ( 2246-99-п ). Так, наприклад, НКРЕ розглянула лист мешканців смт Власівка
Кіровоградської обл. щодо відключення від електроспоживання
персоналом ВАТ "Полтаваобленерго" їх будинків та відмови від
укладання договорів на користування електричною енергією. На відкритому засіданні 12.09.2001 НКРЕ розглянула
вищезазначене питання і постановою від 12.09.2001 N 915
( v0915227-01 ) зобов'язала ВАТ "Полтаваобленерго" усунути
порушення ліцензійних умов в частині неукладання договорів з
населенням на території здійснення ліцензованої діяльності. Як
результат, на кінець 2001 року ВАТ "Полтаваобленерго" вже уклало з
населенням смт Власівка більше 40 договорів. За результатами розгляду листа мешканців та 7 громадських і
благодійних організацій міста Чернівців щодо зловживанням
Чернівецькою філією ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" своїм
монопольним становищем при укладанні договорів на постачання
природного газу, встановленні тарифів та нарахуванні боргів при
розрахунках за спожитий природний газ. НКРЕ дійшла до висновку, що
своїми діями Чернівецька філія ДК "Газ України" порушує Умови та
Правила здійснення підприємницької діяльності з постачання
природного газу за регульованим тарифом ( z0610-99 ), а також
Правила надання населенню послуг з газопостачання, затверджені
постановою КМ України від 09.12.1999 N 2246 ( 2246-99-п ), та
Типовий договір про надання послуг з газопостачання, затверджений
постановою НКРЕ від 04.01.2000 N 1 ( z0057-00 ) і зобов'язала ДК
"Газ України" НАК "Нафтогаз України" та Чернівецьку філію
здійснити найближчим часом заходи щодо усунення вказаних в Акті
перевірки порушень. Серед питань стосовно застосування положень Правил
користування електричною енергією ( z0417-96 ) та Правил надання
населенню послуг з газопостачання ( 2246-99-п ), у 2001 році
порушувались також питання щодо: укладення договорів про користування електроенергією та вимог
до них у частині права споживача вимагати від енергокомпанії
укласти взаємопогоджений двосторонній договір, що відповідає
Типовому договору; заміни енергокомпанією приладів обліку електричної енергії у
споживачів; впорядкування відносин між садовими товариствами та
постачальниками електричної енергії; застосування Порядку застосування тарифу на електроенергію,
що відпускається на опалення та гаряче водопостачання; неправомірних дій обленерго з питання заміни споживачем двох
встановлених приладів обліку на один прилад; порядку здійснення перерахунку за недовраховану електричну
енергію згідно з Методикою відшкодування збитків, завданих
електропостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил
користування електричною енергією для населення ( z0919-99 ); перерахунку оплати за надані послуги з газопостачання за
нормами споживання природного газу у разі тимчасової відсутності
споживача; порядку укладення із споживачем договору про надання послуг з
газопостачання; визначення категорій споживачів природного газу; порядку здійснення перерахунку оплати за спожитий природний
газ; порядку припинення газопостачання у опалювальний період; можливості застосування Правил для юридичних осіб, на балансі
у яких перебувають внутрішньобудинкові системи газопостачання.
Робота територіальних представництв НКРЕ у 2001 році
У відповідності із Положенням про Національну комісію
регулювання електроенергетики України ( 213/95 ) територіальні
представництва НКРЕ: - здійснюють контроль за дотриманням ліцензіатами Законів
України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про природні
монополії" ( 1682-14 ), "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про нафту і газ"
( 2665-14 ), Указу Президента України "Про заходи щодо реалізації
державної політики у сфері природних монополій" ( 853/97 ); - здійснюють контроль за дотриманням ліцензіатами Умов та
Правил здійснення підприємницької діяльності в
електроенергетичному та нафтогазовому комплексах; - проводять роботу щодо захисту прав споживачів електричної
енергії та природного газу, розглядають скарги та звернення
споживачів електроенергії та газу державних органів виконавчої
влади та ліцензіатів; - беруть участь у вдосконаленні механізму ціноутворення в
електроенергетичному та нафтогазовому комплексах; - співпрацюють та здійснюють спільні перевірки разом з
представниками облдержадміністрацій, органами виконавчої влади,
Міністерством палива та енергетики, підрозділами Антимонопольного
комітету, Державної інспекції з контролю за цінами, Податкової
інспекції, Головного контрольно-ревізійного управління тощо. - виконують інші завдання, визначені законодавчими та
нормативними актами. Територіальними представництвами НКРЕ у 2001 році були
проведені такі роботи: 1. На виконання п. 5 рішення Координаційного комітету по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові
України від 26.12.2000 N 9/2000-рк з метою виявлення і припинення
зловживань на ринку електроенергії та газу НКРЕ разом з Головним
контрольно-ревізійним управлінням України та Державною податковою
адміністрацією України здійснено 843 спільні перевірки суб'єктів
підприємницької діяльності щодо виконання ними ліцензійних Умов та
Правил. 2. На виконання протокольного доручення Міжвідомчої комісії з
підготовки пропозицій щодо вдосконалення механізму формування цін
і тарифів у житлово-комунальній сфері здійснено 32 спільні
перевірки разом з представниками Міністерства палива та енергетики
України, Головного контрольно-ревізійного управління України та
Державної інспекції з контролю за цінами Міністерства економіки. 3. Підготовлено та направлено до НКРЕ 392 подання про
невиконання ліцензіатами Умов та Правил здійснення ліцензованої
діяльності чи рішень НКРЕ, з яких 165 подань в
електроенергетичному комплексі і 191 в нафтогазовому. 4. Виконано 1215 окремих завдань згідно із планами робіт та
374 інших додаткових письмових завдань НКРЕ. 5. Розглянуто 295 заяв та документів на отримання та
переоформлення ліцензій. 6. Розглянуто 3171 скарг, заяв та звернень від організацій,
підприємств та громадян, при цьому було вирішено на користь
заявників 2840 питання, що становить 90%. 7. Працівники територіальних представництв 83 рази брали
участь у зустрічах із представниками засобів масової інформації, а
також у 579 нарадах, засіданнях, конференціях обласного рівня.
8. Стан та формування законодавчо-правової бази
електроенергетики та нафтогазового комплексу
Реформа в енергетичному секторі потребує комплексного
підходу. Це і розробка енергетичної політики та стратегії її
реалізації, визначення основних принципів реформування ринків
електроенергії, газу та нафти, вдосконалення системи управління та
регулювання галуззю. Важливе місце серед заходів з реформування
енергетичної галузі посідає створення системи енергетичного
законодавства. Незважаючи на певні досягнення на шляху формування
нормативно-правового забезпечення реформ в енергетиці,
законодавство, що регулює відносини у паливно-енергетичному
комплексі, фрагментарне і має велику кількість неузгодженостей,
оскільки створювалось воно за відсутності відповідної концепції
реформування галузі. Залишається ще ряд проблем, що вимагають
законодавчого регулювання. Це, зокрема, такі принципові питання,
як основи регулювання діяльності природних монополій та суміжних
ринків в ПЕК, основи організації ринків електроенергії, газу та
інших. Законодавча неврегульованість створює умови для зловживань
у галузі, призводить до виникнення певних проблем у сфері
реформування відносин власності, виконанні взаємних зобов'язань та
в інших питаннях. З метою законодавчого врегулювання основних засад діяльності
органу державного регулювання в паливно-енергетичному комплексі та
суб'єктів природних монополій у зазначеній сфері НКРЕ у 2001 році
у тісній співпраці із профільним Комітетом Верховної Ради України
здійснювала супроводження у Верховній Раді України проекту Закону
України "Про основи державного регулювання природних монополій та
суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі". Законопроект
було подано у ВР України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про природні монополії" ( 1682-14 ) та у відповідності з
Концепцією адміністративної реформи в Україні. Фактично, цей Закон мав стати "статутним" для формування і
діяльності регулюючих органів в Україні, в тому числі і НКРЕ, на
яку сьогодні покладені функції державного регулювання діяльності
природних монополій та суміжних ринків в паливно-енергетичному
комплексі. Законопроект отримав позитивний висновок Головного
Науково-експертного управління Апарату ВР України, позитивну
експертизу у міжнародних організаціях, зокрема Світового банку,
Агентства США з міжнародного розвитку, Європейського Банку
реконструкції та розвитку як такий, що відповідає європейському
законодавству. Цей законопроект неодноразово обговорювався в
профільному Комітеті Верховної Ради, на наукових семінарах та
міжнародних конференціях і був рекомендований для розгляду на
Верховній Раді України з метою створення гнучкої та ефективної
системи державного регулювання енергетики, балансування інтересів
держави, виробників і споживачів енергоресурсів, недопущення
монопольних проявів дискримінації прав учасників ринку. При доопрацюванні законопроекту до Комітету надійшло 149
зауважень, більшість з яких враховано у законопроекті при
підготовці його до другого читання. Однак, 15 листопада
законопроект не було прийнято на сесії Верховної Ради України. Оскільки цей законопроект визначено Президентом та Урядом як
першочерговий, він може бути винесений на повторне читання. Прийняття цього Закону встановить правові рамки діяльності
Національної комісії регулювання енергетики України як
центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом,
дозволить втілити у життя принципи прозорості, публічності та
неупередженості у діяльності Комісії за рахунок здійснення
відповідного контролю з боку Верховної Ради України, уникнути
прямого адміністративного управління енергетичною галуззю та
використання тіньових схем у цій сфері. Прийняття Закону вирішить
також проблему, пов'язану із здійсненням ліцензування у
паливно-енергетичному комплексі, яка залишається однією з
законодавчо неврегульованих. У зв'язку з цим до суб'єктів
господарювання, які провадять ліцензовану діяльність у
нафтогазовому комплексі, вживаються спрощені процедури
ліцензування, передбачені Законом України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), що перешкоджає
здійсненню ефективного контролю за діяльністю природних
монополістів і може зашкодити сталому функціонуванню
паливно-енергетичного комплексу в цілому. Комісією здійснювалась також робота щодо внесення відповідних
змін до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), проект яких направлений
Держпідприємництвом на розгляд Кабінету Міністрів України. Після
доопрацювання змін до зазначеного Закону в останній редакції
проекту враховано пропозиції НКРЕ щодо непоширення дії Закону "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" на діяльність
у сфері природних монополій та суміжних ринків у
паливно-енергетичному комплексі. Крім зазначених проектів законодавчих актів, НКРЕ також взяла
участь у опрацюванні та погодженні проектів Законів, які регулюють
окремі напрямки діяльності НКРЕ: "Про нафту і газ" ( 2665-14 )
(прийнятий 12.07.01), "Про альтернативні джерела енергії", "Про
основні засади функціонування оптового ринку електричної енергії в
Україні" (відхилено Президентом України), "Про засади державної
регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності", "Про
засади функціонування ринку природного газу України". Проект Закону "Про основні засади функціонування оптового
ринку електроенергії України" був прийнятий ВР України в цілому
5 липня 2001 р. (308 голосів) і передбачає принципово нову модель
функціонування оптового ринку електричної енергії натомість тієї,
що склалася п'ять років тому і діє відповідно до Закону України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ). Концепція цього Закону не
враховує ряд особливостей української економіки та реального
стану, проблем і тенденцій реформування відносин у
паливно-енергетичному комплексі. Введення в дію цього Закону могло призвести до того, що
окремі групи енергопостачальників матимуть можливість скуповувати
дешеву електроенергію, яка виробляється АЕС, ГЕС і продавати її по
ціні ТЕС. Запропонована ним вільна система ціноутворення призведе
до виникнення усталених схем господарських відносин, обмеженню
конкуренції на цьому ринку та підвищенню цін на електроенергію для
споживачів. За відсутності в Законі належних механізмів державного
регулювання більш дорогу електроенергію будуть вимушені купувати
комунально-побутова сфера, бюджетні організації, населення, які не
можуть конкурувати на рівних і тому мають бути захищеними
державою. Особливу небезпеку викликає положення Закону щодо вільного
вибору суб'єктами оптового ринку порядку та форми розрахунків за
електроенергію. Тобто її можна буде купувати як у грошовій, так і
в негрошовій формах розрахунків, із застосуванням бартерних та
інших схем. Це повернення до недопустимо низького рівня
розрахунків грошовими коштами, що становить загрозу для
економічної безпеки всієї держави. Враховуючи викладене, 1 серпня 2001 року на проект Закону
накладено вето Президента, в якому, зокрема, зазначено, що закон
слід "відхилити, як такий, що може завдати серйозної шкоди
об'єднаній енергетичній системі України і призвести до порушення
її цілісності і безперервності функціонування, що, в свою чергу,
негативно позначиться на економічній та соціальній ситуації в
суспільстві." У зв'язку з відхиленням Президентом України Закону України
"Про основні засади функціонування оптового ринку електричної
енергії України" на міжвідомчій нараді за участю представників
профільного комітету Верховної Ради, Адміністрації Президента
України, секретаріату Кабінету Міністрів України прийнято рішення
щодо підготовки Концепції розвитку і функціонування Оптового ринку
електричної енергії Міжвідомчою робочою групою. Що ж стосується правового забезпечення діяльності природних
монополій та суміжних ринків у нафтогазовому комплексі, то
нормативно-правова база у цій сфері включає Закони України "Про
природні монополії" ( 1682-14 ) та "Про нафту і газ" ( 2665-14 ),
а функціонування ринку природного газу на цей час здійснюється у
відповідності із щорічними урядовими рішеннями. Разом з тим, прийнятий нещодавно Закон України "Про нафту і
газ" ( 2665-14 ) регулює в цілому відносини, пов'язані з
користуванням нафтогазоносними надрами, видобутком,
транспортуванням, зберіганням та використанням нафти і газу, його
положення переважно сконцентровані на технологічних питаннях
розвідки та видобутку, а питання функціонування ринків природного
газу неврегульовані. З огляду на зазначене, для формування ефективного ринку
природного газу, створення конкурентних та рівноправних умов
діяльності всіх учасників ринку особливої актуальності набуває
розробка і реалізація концепції розвитку ринку газу в Україні і,
на її основі, прийняття відповідного законодавчого акту. В цілому НКРЕ вважає, що впровадження ринкових реформ в
енергетиці має здійснюватися з випереджаючим розвитком
законодавства. А це потребує організації тісного співробітництва
законодавчої і виконавчої влади як у процесі розробки, обговорення
та опрацювання концепції реформування енергетики, так і в процесі
її впровадження. У зв'язку з цим у 2002 році вкрай необхідно зосередити увагу
на визначенні концептуальних засад розвитку конкурентних ринків
електроенергії та природного газу України і забезпеченні
відповідної законодавчої бази їх функціонування, впорядкуванні
діяльності НКРЕ шляхом прийняття закону України "Про основи
державного регулювання природних монополій та суміжних ринків у
паливно-енергетичному комплексі". Актуальною також залишається
робота щодо взаємоузгодження нормативно-правових актів з питань
державного регулювання природних монополій у паливно-енергетичному
комплексі між собою, здійснення всебічного перегляду та постійного
вдосконалення діючої системи правового регулювання у ПЕК, її
приведення у відповідність із європейським законодавством.
9. Робота з засобами масової інформації та
органами державної влади
Інформаційно-роз'яснювальна робота в засобах масової
інформації є важливим напрямом діяльності НКРЕ і включає
інформування громадськості стосовно діяльності Комісії: її
нормативних документів, формування цінової і тарифної політики в
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, контролю за цільовим
використанням коштів відповідно до структури затвердженого тарифу,
регулювання діяльності Оптового ринку електроенергії та
платіжно-розрахункових відносин між його членами, ліцензування та
контролю за дотриманням ліцензійних умов суб'єктами
підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та формування
громадської думки щодо недопущення безоплатного споживання
енергоносіїв, про участь Комісії в ході приватизації в
паливно-енергетичному комплексі тощо. Гласність та прозорість роботи Комісії забезпечується шляхом
висвітлення в пресі та на телебаченні широкого кола питань, які
безпосередньо торкаються інтересів підприємців та споживачів
електричної енергії, аналізу проблем в галузі, питань
вдосконалення діяльності Оптового ринку електричної енергії
України та його нормативно-правового забезпечення, політики
ціноутворення в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі,
ліцензування електроенергетичної галузі, правового статусу НКРЕ
тощо. Зокрема на постійній основі здійснюється співпраця з
кореспондентами інформаційних агентств УНІАН, "Інтерфакс", газет
"Голос України", "Київські відомості", "Урядовий кур'єр",
"Бізнес", "Закон і бізнес", "День", "Сегодня", "Енергоінформ",
"Правда України", "Ділова Україна", "Інвестиційна газета",
"Зеркало недели", журналів "Енергетика та ринок", "Нафта і газ",
"Топливо + Энергетика", "Компаньон", "Енергобізнес", "Енергетична
політика" та телекомпаніями СТБ (Бізнес-Новини), УТ-1 (Програма
"Енергетичне поле") тощо. В звітному році систематично висвітлювались в пресі рішення
Комісії, які були прийняті за результатами перевірок діяльності
обленерго щодо дотримання ліцензійних умов та про застосування до
них відповідних санкцій. Здійснено ряд публікацій щодо аналізу
роботи та вдосконалення системи розрахунків діючого оптового ринку
електроенергії України та недоцільності впровадження невиважених
та недосконалих пропозицій щодо його зміни без відповідного
напрацювання нормативно-правового забезпечення тощо. Засоби
масової інформації та громадськість систематично інформувалися
стосовно проведення приватизації перших шести енергопостачальних
компаній, організації їх діяльності після зміни форм власності та
"тіньової" приватизації об'єктів ВАТ "Донбасенерго", а також щодо
питань, які необхідно вирішувати для забезпечення економічної
ефективності при здійсненні подальшої приватизації
енергопостачальних та енергогенеруючих компаній. Двічі у 2001 році у прямій телефонній лінії "Проблеми
економічної реформи ("гаряча лінія"), на якій були присутні
представники інформаційних агентств, газет, журналів, радіо- та
телекомпаній, брав участь Голова НКРЕ. Громадяни всіх регіонів
України мали можливість отримати по телефону вичерпні відповіді та
роз'яснення на свої запитання. Крім того, Голова Комісії брав
участь у круглому столі, де обговорювались "Проблеми
інвестиційного клімату в паливно-енергетичному комплексі України". Нормативні документи НКРЕ, інформація про її діяльність
регулярно розміщувались в Інтернеті на WEB-сайтах Верховної Ради
України, Мінпаливенерго України та Українського фінансового
серверу, друкувалися на сторінках газет. З метою покращання інформаційної забезпеченості як
співробітників НКРЕ, так і інших державних органів та
підприємницьких структур в НКРЕ створена та постійно ведеться
електронна база даних розпорядчих документів НКРЕ (постанов,
наказів, розпоряджень). У співпраці з апаратом Верховної Ради України та
Інформаційно-аналітичним центром "Ліга" на взаємовигідних умовах
проводиться обмін правовою інформацією, яка розповсюджується на
усій території країни. Територіальні представництва НКРЕ в своїй
роботі використовують інформаційно-пошукову систему (ІПС)
"Законодавство", а її центральний апарат - також і ІПС
"Ліга:Закон". Здобула подальшого розвитку видавнича діяльність Комісії.
Так, забезпечено видання щомісячного "Інформаційного бюлетеня
НКРЕ" обсягом біля 300 сторінок, в якому друкувалися всі постанови
Комісії, а також її окремі листи та нормативні акти Верховної Ради
України, Президента України та Кабінету Міністрів України з питань
регулювання в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі. Видано четвертий випуск "Збірника нормативно-правових актів з
питань регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу
України" обсягом 750 сторінок, який поширювався серед
заінтересованих організацій, у т.ч. серед центральних та місцевих
органів влади. Організовано щомісячне видання "Вісник НКРЕ", в якому
розміщалась інформація про нормативні акти, прийняті Комісією,
ліцензії, що були видані, інші необхідні відомості щодо діяльності
Комісії. "Вісник НКРЕ" розсилався територіальним представництвам
НКРЕ, енергогенеруючим та енергопостачальним компаніям, Комітету
Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки, Антимонопольному комітету та ряду
громадських організацій. У відповідності до "Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензій
на виробництво, передачу та постачання електричної енергії"
( z0076-96 ) за 10 днів до проведення засідання Комісії,
публікувалися повідомлення в українській пресі про порядок денний,
час і місце розгляду питань щодо ліцензованої діяльності. Інформація про виконання найважливіших робіт апаратом та
керівництвом Комісії щотижня надсилалася до прес-служби Кабінету
Міністрів України для використання у бюлетені "Тиждень Уряду". Важливою є взаємодія, яка здійснюється Комісією з засобами
масової інформації на регіональному рівні. На територіальні
представництва НКРЕ, які перебувають у прямих відносинах з
населенням, покладено висвітлення діяльності Комісії, коментарі,
роз'яснення, консультації з питань тарифоутворення, ліцензування,
застосування нормативних документів, які діють в регіонах тощо.
10. Співробітництво з міжнародними організаціями
Участь НКРЕ у заходах щодо реалізації державної політики у
сфері зовнішньої діяльності характеризується в першу чергу
реалізацією державної Програми інтеграції України до ЄС. Згідно із
затвердженим Планом дій щодо реалізації пріоритетних положень
Програми інтеграції України до ЄС у 2001 році на НКРЕ було
покладено проведення аналізу системи ліцензування в енергетичній
галузі та надання пропозицій щодо її удосконалення. Відповідно до
Плану роботи з адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу у 2001 році НКРЕ брала активну участь у
приведенні законодавства України у відповідність з директивами ЄС.
Крім того, НКРЕ взяла активну участь у розробці проекту Плану дій
щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України
до ЄС у 2002 році та Плану адаптації законодавства України до
законодавства ЄС у 2002 році. Впродовж року було проведено декілька зустрічей з
представниками Міжнародного валютного фонду, Світового банку,
Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейської
комісії тощо, а також засідання з питань реформування
енергетичного сектору України. В 2001 році НКРЕ згідно з Меморандумом про співробітництво
між Україною та США продовжила співробітництво з консультаційною
компанією "Хантон енд Уільямс", яка є підрядником Агентства з
міжнародного розвитку США (USAID). В результаті співпраці
розроблено ряд рекомендацій для практичного застосування при
підготовці нормативних актів НКРЕ. Важливим напрямком співробітництва з розвиненими країнами є
обмін досвідом з органами регулювання інших країн. За допомогою
Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) спеціалісти НКРЕ
мали можливість співпрацювати у Програмах партнерства в енергетиці
між Комісією з регулювання комунальних підприємств штату Огайо та
НКРЕ з метою обміну досвідом з питань аудиту та тарифів і
ціноутворення. У звітному періоді представники НКРЕ взяли участь у
міжнародних конференціях, форумах та засіданнях, присвячених
питанням приватизації, інвестування, формування тарифів в
енергетиці тощо. Важливого значення у звітний період набула діяльність в
рамках програми Регіональної асоціації органів регулювання
енергетики (ЕРРА). Створена в грудні 2000 року з метою
удосконалення процесу регулювання в країнах-членах та поліпшення
співробітництва між органами регулювання енергетики Асоціація
налагодила тісні зв'язки та обмін інформацією, результатами
досліджень та досвідом між членами, забезпечила більш ширший
доступ до інформації та досвіду, накопиченому різними країнами
світу в галузі регулювання.
11. Адміністративна діяльність Комісії
У 2001 році НКРЕ згідно з діючим законодавством і в межах
своєї компетенції приймала розпорядчі документи: постанови,
розпорядження, накази, інструкції. Протягом звітного періоду НКРЕ
було прийнято: 1320 постанов, розпоряджень - 50, наказів з
основної діяльності НКРЕ - 45. З метою вдосконалення єдиної системи діловодства, яка
базується на засадах комп'ютерної реєстрації вхідної та вихідної
кореспонденції і матеріалів, що надходять від заявників на
отримання ліцензій, а також для забезпечення найбільш дієвого
контролю за своєчасним і ефективним виконанням доручень вищих
органів та інших документів, додатково впроваджені комп'ютерні
бази даних протокольних доручень відкритих засідань НКРЕ та
статистичної звітності суб'єктів підприємницької діяльності перед
НКРЕ. За 2001 рік до НКРЕ надійшло 7854 документи, що підлягають
реєстрації. Від органів законодавчої та виконавчої влади надійшло
1485 документів. У тому числі від Адміністрації Президента України
- 87, Верховної Ради України - 76, Кабінету Міністрів України -
1409, серед них постанов - 216, розпоряджень - 77, доручень -
1109. Підлягало контролю 1582 документи, в тому числі: від
Адміністрації Президента України - 16, Верховної Ради України -
23, Кабінету Міністрів України - 1021. У 2001 році Комісією було проведено 70 відкритих засідань, на
яких були розглянуті питання про видачу ліцензій на право
здійснення підприємницької діяльності, анулювання та зупинення дії
ліцензій, інші питання. Протягом 2001 року НКРЕ відправлено 3498 листів, що підлягали
централізованій реєстрації, у тому числі: до КМУ - 267, Верховної
Ради України - 7, Адміністрації Президента - 17. За 2001 рік розглянуто 143 звернення громадян.
Фінансово-господарська діяльність Комісії
Національна комісія регулювання електроенергетики України як
центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом
відповідно до Закону України від 30.06.99 N 783-XIV ( 783-14 )
"Про джерела фінансування органів державної влади" у звітному році
утримувалась за рахунок коштів, які були передбачені Законом
України "Про державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ). Кошторисом доходів та видатків на 2001 рік на утримання
Комісії за кодом відомчої класифікації видатків 637 затверджені
асигнування по загальному фонду держбюджету та використано -
3916,0 тис. грн. Направлено також спеціальні кошти в сумі 804,0
тис. грн. на покриття витрат, пов'язаних з основною діяльністю
Комісії. Виконання кошторису у 2001 році відповідно до затверджених
показників економічної класифікації видатків характеризується
такими даними:
(тис.грн.)
- заробітна плата 2379,4
- нарахування на заробітну плату 789,9 - наукові дослідження 246,2 - комунальні послуги та оплата за енергоносії 109,5 - послуги зв'язку 204,7 - придбання предметів та матеріалів 150,1 - утримання та оренда приміщень, ремонт оргтехніки 102,3 - відрядження 77,1 - утримання службового автотранспорту 137,3 - капітальні видатки 301,1 - інші видатки 222,4
Всі фінансові зобов'язання щодо оплати рахунків Комісія брала
в звітному році лише в межах асигнувань, затверджених кошторисом. Комісія не має простроченої заборгованості по виплаті
заробітної плати та по платежах до бюджету та цільових фондів.
Фінансові звіти про виконання кошторису доходів і видатків
надавались своєчасно та в обсязі форм згідно із затвердженими
нормативними актами. У зв'язку із недоотриманням коштів, які були затверджені
кошторисом доходів та видатків на поточні потреби та на капітальні
видатки, Комісія не могла вирішити питання щодо придбання
необхідної оргтехніки та своєчасно розрахуватися за надані послуги
та виконані роботи, що позначилось на збільшенні кредиторської
заборгованості в порівнянні з попереднім роком в шість раз.
12. Основні завдання НКРЕ на 2002 рік
В основу діяльності НКРЕ в 2002 році буде покладена
реалізація основних положень Послань Президента України до
Верховної Ради "Україна: поступ в XXI сторіччя. Стратегія
економічного і соціального розвитку на 2000 - 2004 роки"
( 276/2000 ), програмних документів Уряду, законодавчих та
нормативних актів щодо вдосконалення державного регулювання в
паливно-енергетичному комплексі. Питання законодавчого та нормативно-правового забезпечення
діяльності Комісії. Комісія продовжить роботу в Комітетах
Верховної Ради щодо прискорення прийняття Закону України "Про
основи державного регулювання природних монополій та суміжних
ринків у паливно-енергетичному комплексі України", яким
передбачається подальше правове впорядкування діяльності НКРЕ,
законодавче закріплення її незалежного статусу та інших проблем
державного регулювання. Буде продовжено роботу у складі
Міжвідомчої Робочої групи над опрацюванням Концепції реформування
діючого Оптового ринку електричної енергії з тим, щоб на її основі
розробити новий проект Закону України "Про основні засади
функціонування Оптового ринку електричної енергію України".
Передбачено завершити розробку та подання до Верховної Ради
України проекту Закону України "Про основні засади функціонування
ринку природного газу", а також внесення необхідних змін та
доповнень до чинного законодавства України щодо впорядкування
діючої системи оподаткування енергетики з метою зниження
податкового тиску на галузь. Для подальшого забезпечення фінансування будівництва
електроенергетичних об'єктів необхідно внести зміни та доповнення
до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) щодо продовження пільгового оподаткування суми
коштів, отриманих за рахунок цільових надбавок в тарифі для
добудови енергоблоків на електростанціях, та прийняти відповідні
рішення Уряду з цього питання. Актуальною залишається також робота щодо внесення необхідних
змін до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ),
взаємоузгодження нормативно-правових актів з питань державного
регулювання природних монополій у паливно-енергетичному комплексі,
перегляду та вдосконалення діючої системи правового регулювання у
паливно-енергетичному комплексі, приведення її у відповідність з
Європейським законодавством. Комісією буде продовжена робота щодо реалізації основних
завдань стратегії виходу галузі з кризи та подолання її наслідків,
зокрема: 1. Досягнення 100% оплати грошовими коштами спожитої
електричної енергії через впорядкування бюджетного фінансування
пільг, субсидій на оплату енергоносіїв бюджетними установами і
організаціями, визначення реальних джерел фінансування "аварійної
броні", подолання неплатежів населення (формування відповідної
громадської думки щодо недопустимості безоплатного споживання
енергоносіїв) та інші правові важелі. 2. Здійснення реструктуризації накопичених боргів в
паливно-енергетичному комплексі для послаблення тиску кредиторів
на енергетичні підприємства, недопущення їх штучного банкрутства
та подальшої "тіньової" приватизації; 3. Цільового та ефективного використання отримання коштів
відповідно до статей і структури тарифу. 4. Запровадження спеціальних економічних стимулів при
тарифоутворенні, спрямованих на зниження втрат електричної енергії
в мережах всіх напруг при її транспортуванні та постачанні
споживачам, а також послідовне запровадження елементів
автоматизованої системи обліку електричної енергії на ОРЕ. 5. Проведення виваженої цінової і тарифної політики через: - поступове, по мірі ліквідації перехресного субсидіювання,
запровадження розрахунків із споживачами за чотирма класами
напруги з відповідною оптимізацією тарифів для споживачів; - перехід в енергокомпаніях галузі на окремий бухгалтерський
облік за видами діяльності; - впровадження нової методології формування тарифів на
електричну енергію для забезпечення інвестиційної привабливості
енергопостачальних компаній та подальше її вдосконалення з
урахуванням практичного досвіду; - подальше вдосконалення механізму застосування цільових
надбавок до тарифів для розвитку та самовідтворення галузей ПЕК, а
також законодавче закріплення положення щодо врахування в тарифах
витрат на виведення з експлуатації зношених основних фондів
галузі; - впровадження нової методології формування оптової ринкової
ціни з врахуванням сезонних її коливань для оптимізації обсягів
фінансування діяльності галузі; - розробка та впровадження диференційованих тарифів на
електричну енергію шляхом формування сезонних тарифів і тарифів за
зонами доби; - поступовий перехід до повного відшкодування населенням
витрат на виробництво, передачу та постачання електричної енергії; 6. Поглиблення конкурентних умов у сфері виробництва та
постачання електричної енергії і природного газу. 7. В нафтогазовому комплексі передбачається подальше
поглиблення регулюючих функцій, зокрема: - поступове приведення цін на природний газ для населення і
бюджетних установ до рівня, що забезпечує повне відшкодування
витрат на видобуток (закупівлю), транспортування та постачання
природного газу; - запровадження нормативної бази та методики розподілу витрат
для формування тарифів на транспортування та постачання природного
газу. Пріоритетним в діяльності НКРЕ в програмах міжнародного
співробітництва залишається участь Комісії у реалізації Плану дій
на 2002 рік щодо реалізації основних положень "Програми інтеграції
України до ЄС", а також залучення міжнародної допомоги для
подальшого реформування паливно-енергетичного комплексу.

Додатки
до Звіту про діяльність
Національної комісії
регулювання
електроенергетики України
у 2001 році
Додаток 1.1.
Структура управління Національної комісії регулювання
електроенергетики України

-------------- -------------- ---------------- -------------- -------------- |Член Комісії| |Член Комісії| |Голова Комісії| |Член Комісії| |Член Комісії| -------------- -------------- ---------------- -------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------- | | ------------------ | ------------- | ------------ ------------ | ------------ | --------------------- | |Управління |----| | |Управління |- | |Управління |---- | |Фінансово-| |Юридичне | | |Технічне |--- | |Управління справами| | |ліцензування| | | |цінової політики|| | |енергоринку| | | |аналітичне|------ |управління|------| |управління| | | --------------------- | -------------- | | ------------------| | ------------- | | |управління| | ------------ || ------------ | | | | | | | | | | ------------ | || | | | | ---------------- | | ---------------- | | ------------- | | --------------- | ------------- || ------------ | | ---------------- | ------------------ | |Відділ | | | |Відділ цінової| | | |Відділ | | | |Відділ | | |Відділ | || |Відділ | | | |Відділ | | |Відділ | | |ліцензування |--| | |політики в | | | |організації| | | |економічного |--| |правової |----|| |технічної |---| | |господарського|--+--|контролю та | | |в електроенер-| | | |електроенер- |--| | |та розвитку|---| | |аналізу та | | |експертизи | || |експертизи| | | |забезпечення | | |документаційного| | |гетиці | | | |гетиці | | | |енергоринку| | | |прогнозування| | ------------- || ------------ | | ---------------- | |забезпечення | | ---------------- | | ---------------- | | ------------- | | --------------- | || | | | ------------------ | | | | | | | | || | | | | ---------------- | | ---------------- | | ------------- | | --------------- | -----------------|| -------------- | | ---------------- | ------------------ | |Відділ | | | |Відділ цінової| | | |Відділ | | | |Відділ | | |Сектор ||| |Відділ | | | |Відділ | | |Протокольна | | |ліцензування в|--- | |політики в | | | |регулювання|---| | |регулювання | | |розвитку ||| |розвитку |-- | |транспортного |--+--|група | | |нафтогазовому | | |нафтогазовому |--- | |генеруючих | | | |розрахунково-|--| |законодавства |-| |комп'ютерної| | |забезпечення | | ------------------ | |комплексі | | |комплексі | | |підприємств| | | |платіжних | | |та захисту | | |мережі | | ---------------- | | ---------------- | ---------------- | ------------- | | |відносин | | |прав споживачів| | -------------- | | | | | | | --------------- | ----------------- | | | | ---------------- | --------------- | ----------------| | ---------------- | ----------------- | -------------- | ---------------- | -------------------- | |Відділ | | |Відділ | | |Відділ || | |Сектор бюджет-| | |Відділ кадрів |-- |Режимно- | | |Група | | |Група забезпечення| | |бухгалтерсь- | | |регулювання |------ |моніторингу || | |ного планува- | | ----------------- |секретний |---- |охорони |-----|роботи керівництва| --|кого обліку | | |нафтогазового| |оптового ринку|- | |ння, оплати |-- |орган | ---------------- -------------------- |та звітності | | |комплексу | |електроенергії| | |праці та | -------------- ---------------- | --------------- ---------------- | |фінансової | | | |політики | | | ---------------- -------------------------- -------------------------- |Відділ | |Територіальні | |інформаційного | |представництва (25) | |забезпечення та | -------------------------- |зв'язків з | |громадськістю | --------------------------

Додаток 2.1
Функціональна схема Оптового ринку електричної
енергії України
------------ ------------------------------- -------- |Міненерго | |Загальні збори Оптового ринку| | НКРЕ | ------------ ------------------------------- -------- ---------------------- --------------------------------- ------------------------------- ----------------------------------- | Виробництво | | Оптове постачання | | Обслуговування розподільчих | | Постачання електричної енергії | | (та продаж) | | електричної енергії | | рахунків | | (купівля на Оптовому ринку та | |електричної енергії | | ----------------------------- | | | | роздрібний продаж) | | НАЕК "Енергоатом" | | |ДП "Енергоринок" | | |--------------------------- | | ------------------------------- | | | | |- формування оптової ціни; | | || Уповноважений банк | | | |Постачальники за регульованим| | | Генкомпанії ТЕС | /---| |- закупівля та оптовий |/+-----+|Здійснює розподіл коштів | | | | тарифом | | | | \---| | продаж; |\+-----+|на основі алгоритму, |--+---+\| Місцеві | | | Генкомпанії ГЕС | | |- розподіл коштів між | | ||встановленого НКРЕ |--+---+/| (регіональні) | | | | | | виробниками електричної | | || | | | | постачальні | | | ТЕЦ | | | енергії згідно з | | |--------------------------- | | |компанії | | | | | | алгоритмом | | ------------------------------- | ------------------------------- | | Орендарі | | ----------------------------- | / \ | ------------------------------- | | генеруючих | --------------------------------- ------------------------------- | |Постачальники за | | | блоків ТЕС та ТЕЦ | \ / |Споживачі електричної енергії|---+\|нерегульованим тарифом | | ---------------------- ----------------------------------- | |---+/| | | /\ ||| | Передача електричної енергії | ------------------------------- | | Незалежні | | | ||| | ------------------------------- | / \ | | постачальники | | | ||--------------- | | НЕК "Укренерго" | | ||| | ------------------------------- | | |---------------- >| | | |----------|| ----------------------------------- | ----------------- | |- передача електричної | |-----------| . /\ | | | енергії магістральними та | |------------ . | | | | міждержавними електричними | | . | | | | мережами | | . | | | |- диспетчерське управління | | . | | | | об'єднаною | | . | | | | електроенергетичною | | . | | | | системою України | | . | | | ------------------------------- | . | | | ------------------------------- | . | | | |Місцеві постачальні компанії | | . | | | | | | . | | | |Передача електричної енергії |<|............................................. | | | |місцевими (локальними) | | | | | |мережами | | | | | ------------------------------- | | | ----------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- --------- > --------- - Потік електричної енергії
----------\ ----------/ - Плата за електроенергію
..........> - Плата за передачу
----------> - Диспетчерське управління

Додаток 2.2
Фактичні виплати з основного розподільчого рахунку Оптового
ринку електричної енергії України генеруючим компаніям в
динаміці за 2000-2001 роки, тис. грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |січень | лютий |березень|квітень|травень |червень|липень |серпень|вересень|жовтень |листопад|грудень | Всього | |---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2000 рік | | |---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |НАЕК |17 808 |39 562 |14 073 |14 557 |27 433 |47 010 |73 368 |78 264 |235 259 |166 392 |238 452 |259 350 |1 211 529 | |"Енергоатом" | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+----------| |ТЕС |65 138 |137 109|102 326 |69 042 |54 529 |122 632|277 017|392 649|474 774 |559 738 |386 588 |442 236 |3 083 779 | |---------------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+----------| |ГЕС |4 395 |3 717 |6 292 |7 412 |13 871 |17 934 |19 324 |14 645 |10 953 |17 075 |18 628 |23 685 |157 929 | |---------------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+----------| |Оператори |206 |0 |82 |91 |167 |115 |188 |168 |127 |93 |80 |98 |1 415 | |Російського | | | | | | | | | | | | | | |перетоку | | | | | | | | | | | | | | |(1998 р.) | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+----------| |Інші |1 362 |1 769 |2 909 |3 857 |3 249 |5 436 |12 183 |7 942 |4 596 |6 752 |15 152 |28 773 |93 980 | |електростанції | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+----------| |Всього по |88 909 |182 157|125 682 |94 959 |99 249 |193 127|382 079|493 669|725 708 |750 051 |658 900 |754 142 |4 548 632 | |виробниках | | | | | | | | | | | | | | |у 2000 році | | | | | | | | | | | | | | |---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2001 рік | | |---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |НАЕК |194 580|298 611|433 453 |333 072|304128,4|252 473|320 605|318 779|294 304 |414 887 |404 460 |292 130 |3 860 625 | |"Енергоатом" | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+----------| |ТЕС |328 939|426 271|465 670 |442 155|444 494 |389 789|460 553|477 066|522 965 |548 452 |468 762 |945 417 |5 920 533 | |---------------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+----------| |ГЕС |18 562 |23 608 |32 242 |27 806 |32 784 |24 669 |43 628 |34 707 |25 430 |29 983 |25 852 |21 584 |340 855 | |---------------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+----------| |Оператори |72 |187 |0 |0 |0 |33 |65 |71 |37 |0 |0 |0 |464 | |Російського | | | | | | | | | | | | | | |перетоку | | | | | | | | | | | | | | |(1998 р.) | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+----------| |РАТ "ЄЕС Росії"|0 |0 |300 |315 |256 |245 |237 |257 |423 |563 |1 847 |1 395 |5 837 | |---------------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+----------| |Інші |19 760 |15 376 |18 031 |12 072 |14 147 |21 707 |25 026 |18 914 |22 521 |32 294 |39 076 |56 002 |295 562 | |електростанції | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+----------| |Всього по |561 913|764 053|949 695 |815 419|795 809 |688 914|850 114|849 793|865 679 |1 026 179|939 995 |1 316 529|10 423 875| |виробниках у | | | | | | | | | | | | | | |2001 році | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2.3
Динаміка кредиторської заборгованості ДП "Енергоринок"
у 2001 році, млн. грн.
----------------------------------------------------------------------------------------------- | |станом на |станом на | |станом на | станом на | | |01.01.2001|01.01.2002| |01.01.2001| 01.01.2002| |-------------------------+----------+----------+----------------------+----------+-----------| |НАЕК "Енергоатом" |3 156,08 |6 188,24 |Орендарі блоків | 24,67 | 0,00 | |-------------------------+----------+----------+----------------------+----------+-----------| |ВАТ "Центренерго" |1 304,82 |1 390,79 |Оператори зовнішніх | 8,52 | 4,67 | | | | |перетоків | | | |-------------------------+----------+----------+----------------------+----------+-----------| |ВАТ "Дніпроенерго" |2 712,03 |2 940,25 |РАТ "ЄЕС Росії" | 0,00 | 8,17 | |-------------------------+----------+----------+----------------------+----------+-----------| |ВАТ "Донбасенерго" |1 372,27 |1 514,40 |Фонд вітроенергетики | 262,14 | 281,02 | |-------------------------+----------+----------+----------------------+----------+-----------| |ДАЕК "Західенерго" | 674,20 | 455,31 |ДП "НЕК "Укренерго" | 860,49 | 925,02 | |-------------------------+----------+----------+----------------------+----------+-----------| |ДАГК "Дніпрогідроенерго" | 315,50 | 367,48 |ДП "Енергоринок" | 0,51 | 0,06 | |-------------------------+----------+----------+----------------------+----------+-----------| |ДАЕК "Дністрогідроенерго"| 52,20 | 46,25 |НВП "Машпроект" | 0,00 | 7,17 | | | | |(інвестиційні проекти)| | | |-------------------------+----------+----------+----------------------+----------+-----------| |ВАТ "Дністровська ГАЕС-2"| 5,06 | 6,93 |Інші кредитори | 126,44 | 121,09 | |-------------------------+----------+----------+----------------------+----------+-----------| |Інші електростанції | 423,66 | 394,14 |Всього |11 298,59 |14 650,99 | -----------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2.4
Заборгованість споживачів за спожиту електричну енергію
станом на 01.01.2002
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Енергопостачальні | Разом | у тому числі за галузями та основними споживачами | | компанії |заборгов.|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |Промисло-| у тому числі |заліз-|сільське|житло- |у т. ч. |орган. |орган. |насел. | інші | | | |вість |-------------------------------------------------|ниця |господ. |ком. |водоканал|держ. |місц. | | | | | | |вугільна|метал.|хімічна|маш. |газова |інша | | |госп. | |бюджету|бюджету| | | | | | | | | |будівна| | | | | | | | | | | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Вінницяобленерго |112860 |16652 |0 |0 |1127 |905 |754 |13866 |802 |42042 |42452 |28621 |3393 |990 |3212 |3317 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Волиньобленерго |45292 |10714 |2625 |0 |21 |2873 |52 |5143 |586 |15645 |10497 |2369 |1447 |715 |4284 |1404 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Дніпрообленерго |1220540 |300376 |9410 |162301|7008 |28110 |4801 |88746 |11711 |180981 |570271 |231765 |8473 |2689 |76926 |69114 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Донецькобленерго |1946988 |1166950 |908792 |197226|10983 |17000 |382 |32567 |1814 |146936 |258636 |165438 |3323 |8039 |219243 |142047| |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Житомиробленерго |65605 |16458 |70 |233 |4597 |3208 |114 |8236 |1196 |9158 |22504 |8056 |1801 |803 |7223 |6462 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Закарпаттяобленерго |112569 |8198 |0 |0 |0 |601 |327 |7270 |857 |2361 |26525 |20480 |1723 |1434 |65758 |5713 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Запоріжжяобленерго |502526 |275914 |0 |234956|357 |16733 |39 |23829 |3815 |70724 |45779 |9216 |2029 |2471 |41682 |60112 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Київенерго |83139 |11590 |0 |3 |3594 |2960 |1412 |3621 |591 |1486 |55608 |0 |4168 |438 |6678 |2580 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Київобленерго |75039 |9288 |0 |536 |4495 |2739 |140 |1378 |0 |27944 |8130 |3607 |6593 |2077 |11359 |9648 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Кіровоградобленерго |81443 |34318 |16795 |1503 |0 |6651 |350 |9019 |7382 |2915 |19836 |11706 |753 |1926 |9022 |5291 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Крименерго |470082 |33531 |0 |20355 |5294 |575 |267 |7040 |760 |93878 |120819 |63982 |10343 |3505 |190920 |16326 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Луганськобленерго |1259935 |731312 |453559 |92994 |127668 |26239 |0 |30852 |3072 |80131 |289848 |201081 |10722 |6196 |49222 |89432 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Львівобленерго |136297 |38369 |4036 |2 |16370 |4391 |59 |13511 |409 |9895 |63513 |48115 |6408 |279 |9301 |8123 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Миколаївобленерго |190025 |23073 |0 |814 |0 |11325 |0 |10934 |2643 |24828 |68476 |7367 |4128 |471 |55618 |10788 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Одесаобленерго |408651 |21075 |54 |553 |2646 |4599 |2422 |10801 |1693 |31556 |149231 |99554 |14235 |14800 |165805 |10256 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Полтаваобленерго |70566 |11380 |0 |0 |0 |483 |4011 |6886 |298 |5483 |36190 |24612 |3338 |2035 |8929 |2913 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Прикарпаттяобленерго|42554 |7663 |0 |0 |4578 |1072 |96 |1917 |148 |695 |7385 |3396 |525 |524 |24124 |1490 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Рівнеобленерго |44224 |27869 |0 |0 |20750 |1260 |0 |5859 |0 |1604 |8846 |2618 |882 |560 |2093 |2370 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Севастопольенерго |58492 |2870 |0 |558 |0 |1239 |0 |1073 |0 |1161 |36967 |10027 |282 |23 |6697 |10492 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Сумиобленерго |43702 |23053 |195 |600 |5981 |7626 |783 |7868 |1638 |4887 |7357 |2419 |442 |924 |4436 |965 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Тернопільобленерго |70351 |9969 |0 |0 |0 |867 |0 |9102 |59 |35608 |9909 |5313 |1898 |2046 |9032 |1830 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Харківобленерго |511788 |108792 |0 |1 |19334 |77390 |2895 |9172 |1266 |65013 |150552 |116445 |8700 |1354 |141501 |34610 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Херсонобленерго |324849 |23374 |0 |0 |82 |13050 |0 |10242 |434 |85963 |17024 |8405 |3927 |5001 |181947 |7179 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Хмельницькобленерго |84395 |12541 |0 |0 |0 |1678 |0 |10863 |131 |36388 |12367 |5718 |7772 |2111 |7175 |5910 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Черкасиобленерго |98208 |36492 |4449 |0 |19842 |3187 |20 |8994 |241 |34016 |17385 |5206 |1384 |2442 |2861 |3387 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Чернівціобленерго |126767 |10511 |0 |0 |0 |4202 |9 |6300 |587 |6692 |39819 |27387 |1450 |2261 |58914 |6533 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Чернігівобленерго |32067 |6429 |0 |0 |615 |641 |0 |5173 |0 |5972 |5563 |1258 |1210 |271 |10971 |1651 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Розділтеплокомун- |2981 |2080 |0 |0 |1597 |420 |0 |63 |0 |0 |137 |0 |-4 |209 |442 |117 | |енерго | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |ВАТ |46924 |41974 |41974 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |3094 |1078 |129 |112 |1611 |4 | |"ПЕМ-Енерговугілля" | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Атомсервіс |8945 |1818 |0 |0 |0 |0 |0 |1818 |0 |178 |4277 |3933 |192 |72 |1572 |836 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |102 ПЕМ МОУ України |7634 |860 |0 |0 |0 |0 |0 |860 |0 |0 |647 |0 |4374 |0 |0 |1753 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Донецьквугілля |148571 |109620 |103922 |106 |0 |1733 |0 |3859 |18 |0 |3619 |21 |-2 |142 |34348 |826 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Східно-Кримська ком.|3575 |22 |0 |0 |0 |0 |0 |22 |0 |0 |1160 |492 |0 |37 |2189 |167 | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Новояворівське |1232 |111 |0 |0 |109 |0 |0 |2 |0 |0 |468 |158 |39 |17 |563 |34 | |КП МЕМ | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |Всього |8438816 |3135246 |1545881 |712741|257048 |243757 |18933 |356886|42151 |1024139 |2114891|1119843 |116077 |66974 |1415658|523680| |--------------------+---------+---------+--------+------+-------+-------+----------+------+------+--------+-------+---------+-------+-------+-------+------| |% від загальної |100,0 |37,2 |49,3 |22,7 |8,2 |7,8 |0,6 |11,4 |0,5 |12,1 |25,1 |53,0 |1,4 |0,8 |16,8 |6,2 | |заборг. | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2.5
Динаміка надходження коштів за куповану на ОРЕ електричну
енергію всіма видами платежів по місяцях
2000-2001 років, тис. грн.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |січень |лютий |березень |квітень |травень |червень |липень |серпень |вересень |жовтень |листопад |грудень | Всього | |------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| |надходження коштів|1 198 764| 758 107 |1 436 680| 740 543 |73 318 |1 353 117| 872 966 | 1 571 790|1 488 047|1 215 401|1 086 098|1 864 070|13 658 901| |від постачальників| | | | | | | | | | | | | | |за 2000 рік | | | | | | | | | | | | | | |------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| |- у т.ч. від | 921 246 | 397 360 |416 235 | 425 738 | 479 433 | 496 346 |5 138 |269 720 | 135 110 | 108 634 |99 874 |81 802 |3 836 636 | |постачальників за | | | | | | | | | | | | | | |нерегульованим | | | | | | | | | | | | | | |тарифом | | | | | | | | | | | | | | |------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| |надходження коштів| 892 727 |1 112 262|1 245 561|1 055 833|1 046 865| 905 754 |1 053 988| 1 124 801|1 090 052|1 272 629|1 246 560|1 605 703|13 652 735| |від постачальників| | | | | | | | | | | | | | |за 2001 рік | | | | | | | | | | | | | | |------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+----------| |- у т.ч. від |81 309 |55 051 |60 230 |48 730 |46 843 |33 369 |49 263 | 52 193 |53 292 |67 053 |70 639 | 102 076 | 720 048 | |постачальників за | | | | | | | | | | | | | | |нерегульованим | | | | | | | | | | | | | | |тарифом | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2.6
Обсяги електроенергії, закупленої на ОРЕ
постачальниками електричної енергії в 2001 році
------------------------------------------------------------------ |N п/п |Постачальники |млн. |Питома вага | | | |кВт x год | | |-------+-----------------------------+-----------+--------------| |1 |Обленерго | 130 847| 94,0%| |-------+-----------------------------+-----------+--------------| |2 |Інші постачальники, які | 3 312| 2,4%| | |працюють за регульованим | | | | |тарифом | | | |-------+-----------------------------+-----------+--------------| |3 |Постачальники, які працюють | 5 053| 3,6%| | |за нерегульованим тарифом | | | |-------------------------------------+-----------+--------------| |Всього: | 139 212| 100,0%| ------------------------------------------------------------------
Додаток 2.7
Обсяги електричної енергії, закупленої на ОРЕ
енергопостачальними компаніями за нерегульованим тарифом
у 2000-2001 роках, млн. кВтг
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|Всього| |---------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| | обсяги закупівлі |3 116 |3 400| 3 469 | 4 060 | 4 408 | 1 205 |1 204 | 1 174 | 911 | 829 | 619 | 372 |24 768| |електроенергії незалежними | | | | | | | | | | | | | | |постачальниками у 2000 році| | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| | обсяги закупівлі | 355 | 390 | 396 | 380 | 363 | 277 | 387 | 409 | 391 | 495 | 566 | 645 |5 053 | |електроенергії незалежними | | | | | | | | | | | | | | |постачальниками у 2001 році| | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2.8
Динаміка оплати електричної енергії, закупленої
на ОРЕ енергопостачальними компаніями за нерегульованим
тарифом у 2000-2001 роках, тис. грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | | |---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+---------------| | |всіма | з |всіма | з |всіма | з |всіма | з |всіма | з |всіма | з | | |видами |основн.|видами |основн.|видами |основн.|видами |основн. |видами |основн.|видами |основн.| | |плате- |розп. |плате- |розп. |плате- |розп. |плате- |розп. |плате- |розп. |плате- |розп. | | |жів |р-ку |жів |р-ку |жів |р-ку |жів |р-ку |жів |р-ку |жів |р-ку | |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------| |обсяги |921 246| 10 |397 360| 5 |416 235| 15 |425 738|1 530 |479 433|1 544 |496 346| 1 480 | |закупівлі | | | | | | | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | | | | | | |незалежними | | | | | | | | | | | | | |постачальниками| | | | | | | | | | | | | |у 2000 році | | | | | | | | | | | | | |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------| |обсяги | 81 309| 35 911| 55 051| 40 891|60 230 | 51 885|48 730 | 46 979 | 46 843| 43 685| 33 369| 33 259| |закупівлі | | | | | | | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | | | | | | |незалежними | | | | | | | | | | | | | |постачальниками| | | | | | | | | | | | | |у 2001 році | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | | |---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+---------------| | |всіма | з |всіма | з |всіма | з |всіма | з |всіма | з |всіма | з | | |видами |основн.|видами |основн.|видами |основн.|видами |основн. |видами |основн.|видами |основн.| | |плате- |розп. |плате- |розп. |плате- |розп. |плате- |розп. |плате- |розп. |плате- |розп. | | |жів |р-ку |жів |р-ку |жів |р-ку |жів |р-ку |жів |р-ку |жів |р-ку | |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------| |обсяги |5 138 |5 138 |269 720|5 937 |135 110| 5 415 |108 634|7 238 | 99 874|7 901 | 81 802| 7 392 | |закупівлі | | | | | | | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | | | | | | |незалежними | | | | | | | | | | | | | |постачальниками| | | | | | | | | | | | | |у 2000 році | | | | | | | | | | | | | |---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------| |обсяги |49 263 | 46 679| 52 193| 50 421| 53 292| 49 268| 67 053| 66 222 | 70 639| 70 639| 76 773| 71 773| |закупівлі | | | | | | | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | | | | | | |незалежними | | | | | | | | | | | | | |постачальниками| | | | | | | | | | | | | |у 2001 році | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2.9
Відсоток оплати купованої на Оптовому ринку електричної енергії всіма видами платежів ліцензіатами з постачання
електричної енергії за регульованим
тарифом у 2000-2001 роках
------------------------------------------------------------- |Постачальники | 2001 рік | 2000 рік | |-------------------------------+-------------+-------------| |Атомсервіс | 116,53%| 95,85%| |-------------------------------+-------------+-------------| |102 ПЕМ МОУ України | 102,03%| 57,27%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Чернігівобленерго | 100,81%| 87,08%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Полтаваобленерго | 100,38%| 87,69%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Сумиобленерго | 96,48%| 64,10%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Житомиробленерго | 94,84%| 96,79%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Київобленерго | 92,75%| 104,05%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Севастопільміськенерго | 92,39%| 72,73%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Волинськобленерго | 90,40%| 96,77%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Львівобленерго | 89,41%| 77,84%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Рівнеобленерго | 89,12%| 115,71%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Кіровоградобленерго | 88,47%| 75,91%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Запоріжжяобленерго | 87,92%| 63,40%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Дніпрообленерго | 87,32%| 76,15%| |-------------------------------+-------------+-------------| |ПЕМ "Енерговугілля" | 86,71%| 94,80%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Прикарпаттяобленерго | 84,17%| 72,18%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Черкасиобленерго | 83,71%| 85,96%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Тернопільобленерго | 79,25%| 71,31%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Хмельницькобленерго | 77,53%| 82,43%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Луганськобленерго | 76,13%| 64,69%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Донецькобленерго | 72,58%| 76,95%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Харківобленерго | 70,42%| 90,97%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Закарпаттяобленерго | 69,87%| 71,01%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Миколаївобленерго | 68,56%| 69,32%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Київенерго | 68,16%| 36,60%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Херсонобленерго | 66,72%| 70,07%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Новояворівське КП МЕМ | 65,31%| | |-------------------------------+-------------+-------------| |Вінницяобленерго | 64,43%| 77,77%| |-------------------------------+-------------+-------------| |ПСЕМ "Донецквугілля" | 63,82%| 84,32%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Крименерго | 63,69%| 59,35%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Східно-Кримська енерг. компанія| 61,51%| 65,47%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Чернівціобленерго | 61,39%| 65,25%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Одесаобленерго | 50,69%| 71,05%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Розділтеплокомуненерго | 33,09%| 106,59%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Всього по дебіторах: | 79,50%| 76,60%| -------------------------------------------------------------
Додаток 2.10
Відсоток оплати купованої на Оптовому ринку електричної
енергії на основний розподільчий рахунок оптового
постачальника ліцензіатами з постачання
електричної енергії за регульованим
тарифом у 2000-2001 роках
------------------------------------------------------------- |Постачальники | 2001 рік | 2000 рік | |-------------------------------+-------------+-------------| |Чернігівобленерго | 94,29%| 49,18%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Полтаваобленерго | 92,28%| 48,64%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Сумиобленерго | 89,34%| 45,03%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Житомиробленерго | 87,34%| 57,66%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Київобленерго | 81,47%| 59,47%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Запоріжжяобленерго | 80,65%| 39,19%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Волинськобленерго | 79,98%| 54,43%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Дніпрообленерго | 79,07%| 52,76%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Севастопільміськенерго | 76,87%| 44,18%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Рівнеобленерго | 76,19%| 41,16%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Прикарпаттяобленерго | 75,19%| 28,00%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Черкасиобленерго | 74,66%| 40,04%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Тернопільобленерго | 73,65%| 30,96%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Хмельницькобленерго | 70,14%| 40,19%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Новояворівські МЕМ | 65,31%| | |-------------------------------+-------------+-------------| |Херсонобленерго | 64,44%| 33,86%| |-------------------------------+-------------+-------------| |102 ПЕМ МОУ України | 62,23%| 48,48%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Східно-Кримська енерг. компанія| 61,51%| 34,17%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Кіровоградобленерго | 61,10%| 27,52%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Львівобленерго | 60,21%| 33,39%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Чернівціобленерго | 59,53%| 44,98%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Крименерго | 57,61%| 35,80%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Миколаївобленерго | 57,34%| 39,56%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Харківобленерго | 55,55%| 41,00%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Закарпаттяобленерго | 54,60%| 38,83%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Луганськобленерго | 53,04%| 28,44%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Вінницяобленерго | 49,51%| 35,17%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Донецькобленерго | 48,52%| 30,62%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Одесаобленерго | 42,27%| 38,85%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Розділтеплокомуненерго | 33,09%| 24,35%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Атомсервіс | 28,11%| 14,48%| |-------------------------------+-------------+-------------| |ПЭМ-Енерговугілля | 12,07%| 2,95%| |-------------------------------+-------------+-------------| |ПСЕМ "Донецьквугілля" | 7,55%| 2,02%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Київенерго | 3,56%| 19,49%| |-------------------------------+-------------+-------------| |Всього по дебіторах: | 64,36%| 38,42%| -------------------------------------------------------------
Додаток 2.11
Кошти, отримані відповідальними особами при введенні
надзвичайних ситуацій в Оптовому ринку електричної
енергії України, з 01.12.2000 по 01.31.2001 року
------------------------------------------------------------------------------------------------- | Відповідальні | Постанова НКРЕ про введення надзвичаної ситуації в ОРЕ | | особи |---------------------------------------------------------------------------| | | N 1178 | N 168 | N 349 | N 715 | Разом | | |( v1178227-00)|( v0168227-01 )|( v0349227-01 )|( v0715227-01 )| | | |від 01.12.2000|від 20.02.2001 |від 10.04.2001 |від 09.07.2001 | | |-------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+------------| |Центренерго | 27 213| 14 670| 0| 0| 41 883| |-------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+------------| |Дніпроенерго | 30 585| 22 650| 0| 0| 53 235| |-------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+------------| |Донбасенерго | 10 355| 19 442| 0| 0| 29 797| |-------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+------------| |Західенерго | 12 122| 5 399| 0| 0| 17 521| |-------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+------------| |Вінницяобленерго | 20 700| 0| 10 609| 0| 31 309| |-------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+------------| |Хмельницькобленерго| 8 593| 0| 0| 0| 8 593| |-------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+------------| |Кіровоградобленерго| 3 551| 0| 0| 0| 3 551| |-------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+------------| |Черкасиобленерго | 4 159| 0| 0| 0| 4 159| |-------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+------------| |Миколаївобленерго | 3 674| 0| 0| 0| 3 674| |-------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+------------| |Одесаобленерго | 39 241| 8 789| 64 318| 24 000| 136 348| |-------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+------------| |Житомиробленерго | 2 480| 0| 800| 0| 2 480| |-------------------+--------------+---------------+---------------+---------------+------------| |Всього | 162 673| 70 950| 75 727| 24 000| 333 350| -------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3.1
Динаміка індексів оптових цін в базових галузях промисловості
України за 1998-2001 роки (грудень відповідного року
до грудня 1998 року)
% ------------------------------------------------------------------ | Галузі промисловості | 1998 | 1999 | 2000 |2001 |довідково| | | ---- | ---- | ---- |---- |XII/2001 | | | XII | XII | XII | XII |-------- | | | | | | |XII/2000 | |-------------------------+------+-------+-------+-----+---------| |Електроенергетика | 100 | 97,2 | 106,9 |107,1| 100,2 | |-------------------------+------+-------+-------+-----+---------| |Вугільна промисловість | 100 | 114,5 | 129,5 |134,4| 110,7 | |-------------------------+------+-------+-------+-----+---------| |Чорна металургія | 100 | 116,4 | 129,9 |135,4| 104,2 | |-------------------------+------+-------+-------+-----+---------| |Кольорова металургія | 100 | 130,9 | 144,5 |130,6| 90,4 | |-------------------------+------+-------+-------+-----+---------| |Хімічна промисловість | 100 | 112,3 | 143,2 |142,5| 99,5 | |-------------------------+------+-------+-------+-----+---------| |Машинобудування | 100 | 115,0 | 135,8 |142,2| 104,7 | |-------------------------+------+-------+-------+-----+---------| |Деревообробна і | 100 | 120,7 | 136,1 |138,5| 101,7 | |целюлозно-паперова | | | | | | |промисловість | | | | | | |-------------------------+------+-------+-------+-----+---------| |Промисловість будівельних| 100 | 114,6 | 137,7 |146,7| 106,5 | |матеріалів | | | | | | |-------------------------+------+-------+-------+-----+---------| |Легка промисловість | 100 | 120,9 | 148,2 |156,7| 105,7 | |-------------------------+------+-------+-------+-----+---------| |Харчова промисловість | 100 | 117,8 | 153,5 |160,2| 104,4 | |-------------------------+------+-------+-------+-----+---------| |Медична промисловість | 100 | 126,1 | 137,7 |138,1| 100,3 | |-------------------------+------+-------+-------+-----+---------| |Поліграфічна | 100 | 117,0 | 133,0 |143,9| 108,2 | |промисловість | | | | | | |-------------------------+------+-------+-------+-----+---------| |Загалом по промисловості | 100 | 115,7 | 139,8 |141,0| 101,0 | ------------------------------------------------------------------
____________
Додаток 3.2 "Графіки індексів оптових цін в базових галузях
промисловості України (грудень відповідного року до грудня 1998
року)", не наводиться.
Додаток 3.3
Фактичні оптові ринкові ціни з урахуванням дотаційного
сертифікату (ДС) в 1999-2001 роках
------------------------------------------------------------------ | місяць |фактична ціна з |фактична ціна з | фактична ціна з | | | урахуванням ДС | урахуванням ДС | урахуван ням ДС | | | 1999 р. | 2000 р. | 2001 р. | |------------+----------------+----------------+-----------------| |січень | 89,27 | 105,7 | 118,51 | |------------+----------------+----------------+-----------------| |лютий | 89,22 | 103,43 | 117,31 | |------------+----------------+----------------+-----------------| |березень | 88,21 | 101,8 | 102,89 | |------------+----------------+----------------+-----------------| |квітень | 82,63 | 99,22 | 97,68 | |------------+----------------+----------------+-----------------| |травень | 82 | 94,88 | 100,31 | |------------+----------------+----------------+-----------------| |червень | 84,86 | 92,86 | 107,07 | |------------+----------------+----------------+-----------------| |липень | 93,53 | 98,16 | 110,67 | |------------+----------------+----------------+-----------------| |серпень | 91,84 | 97,79 | 111,00 | |------------+----------------+----------------+-----------------| |вересень | 107,21 | 99,36 | 115,47 | |------------+----------------+----------------+-----------------| |жовтень | 109,24 | 99,79 | 114,15 | |------------+----------------+----------------+-----------------| |листопад | 107,59 | 111,8 | 117,06 | |------------+----------------+----------------+-----------------| |грудень | 108,37 | 113,38 | 119,72 | ------------------------------------------------------------------
Додаток 3.4
Середній тариф закупівлі електричної енергії
у генеруючиих компаній ТЕС в 2000
та 2001 роках
(коп/кВт x год) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| |------------------+----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |ВАТ "Дніпроенерго"|2000| 11,08|10,91| 10,81| 10,69| 10,74| 10,79| 10,86| 10,68| 11,02| 11,15| 11,80| 11,96| |------------------+----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| | |2001| 12,17|11,99| 11,75| 11,82| 12,13| 11,98| 11,95| 11,96| 12,06| 11,90| 11,74| 11,85| |------------------+----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |ВАТ "Донбасенерго"|2000| 11,11|10,94| 11,15| 10,75| 10,77| 10,81| 10,86| 10,72| 10,98| 11,17| 11,82| 11,98| |------------------+----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| | |2001| 12,21|12,06| 11,80| 11,88| 12,17| 12,02| 11,99| 11,94| 12,05| 11,97| 11,92| 11,91| |------------------+----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |ДАЕК "Західенерго"|2000| 11,32|11,30| 11,20| 11,08| 11,18| 11,19| 10,79| 10,66| 10,96| 11,10| 11,78| 12,00| |------------------+----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| | |2001| 12,14|11,98| 11,68| 11,80| 12,07| 12,01| 11,95| 11,88| 12,01| 11,81| 11,67| 11,79| |------------------+----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |ВАТ "Центренерго" |2000| 11,10|10,93| 10,83| 10,72| 10,77| 10,77| 10,86| 10,69| 11,01| 11,13| 11,83| 12,01| |------------------+----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| | |2001| 12,17|12,01| 11,80| 11,82| 12,12| 11,99| 11,98| 11,93| 12,06| 11,98| 11,85| 11,92| |------------------+----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| |Всього по ГК ТЕС |2000| 11,14|10,99| 10,89| 10,78| 10,83| 10,86| 10,90| 10,70| 11,00| 11,15| 11,81| 11,98| |------------------+----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| | |2001| 12,18|12,02| 11,77| 11,84| 12,13| 12,00| 11,97| 11,93| 12,05| 11,93| 11,82| 11,88| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3.5
Структура тарифу з виробництва електроенергії генеруючих
компаній ТЕС в 2000-2001 роках
----------------------------------------------------------------------------- | Назва показників | 2000 рік | 2001 рік | Відхилення | | | | |2000-2001 р.р. | | | | | | | |-----------------+-----------------+-----------------| | |Величина |Питома|Величина |Питома|Величина |Питома| | |складових |вага у|складових |вага у|складових |вага у| | | тарифу |тарифі| тарифу |тарифі| тарифу |тарифі| | |----------+------+----------+------+----------+------| | | коп/ | % | коп/ | % | коп/ | % | | |кВт x год | |кВт x год | |кВт x год | | |---------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Відпуск електричної |57 217 872| |56 481 697| | 736175,00| | |енергії, | | | | | | | |(тис.кВт x год) | | | | | | | |---------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Товарна | 6 378 850| | 6 758 148| |-379298,00| | |продукція, | | | | | | | |(тис.грн) | | | | | | | |---------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Виробнича | 10,70| 96,00| 10,97| 91,65| -0,26| 4,34 | |собіватість, | | | | | | | |в т.ч. | | | | | | | |---------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Виробничі послуги | 0,05| 0,41| 0,25| 2,08| -0,20|-1,67 | |---------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Сировина та матеріали| 0,26| 2,34| 0,61| 5,13| -0,35|-2,79 | |---------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Паливо зі сторони | 9,01| 80,85| 8,80| 73,51| 0,22| 7,35 | |---------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Енергія зі сторони | 0,06| 0,56| 0,07| 0,56| 0,00| 0,00 | |---------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Витрати на | 0,22| 1,99| 0,34| 2,83| -0,12|-0,84 | |оплату праці | | | | | | | |---------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Відрахування | 0,08| 0,71| 0,12| 1,03| -0,05|-0,33 | |на соцстрах | | | | | | | |---------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Амортизація | 0,29| 2,62| 0,38| 3,20| -0,09|-0,58 | |---------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Ремонтне | 0,38| 3,40| | | | | |обслуговування * | | | | | | | |---------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Інші витрати | 0,35| 3,12| 0,40| 3,31| -0,05|-0,19 | |---------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Витрати на | 0,08| 0,74| 0,04| 0,36| 0,04| 0,38 | |послуги і | | | | | | | |роботи, які не | | | | | | | |входять у валову | | | | | | | |прродукцію | | | | | | | |---------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Собівартість | 10,62| 95,26| 10,92| 91,29| -0,30| 3,96 | |товарної | | | | | | | |продукції | | | | | | | |---------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Прибуток з | 0,53| 4,74| 1,04| 8,71| -0,51|-3,96 | |електроенергії | | | | | | | |---------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Середній тариф | 11,15| 100| 11,97| 100| -0,82| | |(коп/кВт x год) | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
Примітки: * згідно з новими стандартами бухгалтерського
обліку стаття "Ремонтне обслуговування" в
2001 році не відображається
Додаток 3.6
Середні роздрібні тарифи на електричну енергію
за групами споживачів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Найменування об'єктів| 2000 |2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| 12 | | | | | | | | | | | | | | |місяців| |---------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |Промислові 750 кВА та| 13,12|13,25| 12,82| 13,20| 12,34| 11,72| 11,21| 11,29| 11,00| 11,39| 12,36| 13,03| 12,09 | |вище | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |Промислові до 750 кВА| 15,28|15,16| 15,09| 15,06| 14,28| 14,03| 13,62| 14,20| 14,11| 14,33| 15,30| 16,04| 14,84 | |---------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |Залізничний транспорт| 12,45|12,36| 12,30| 12,33| 11,61| 11,25| 10,74| 11,30| 11,17| 11,39| 12,27| 12,96| 11,79 | |---------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |Міський траспорт | 14,79|14,41| 13,89| 14,35| 13,62| 13,25| 13,06| 13,42| 13,62| 13,96| 14,72| 15,20| 14,08 | |---------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |Непромислові | 15,53|15,50| 15,13| 15,09| 14,20| 13,78| 13,49| 13,99| 13,95| 14,31| 15,31| 16,08| 14,85 | |---------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |Сільськогосподарські | 13,16|13,12| 13,14| 13,04| 12,75| 12,53| 12,34| 12,55| 12,87| 12,87| 13,02| 14,10| 12,94 | |споживачі-виробники | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |Населення | 9,68| 9,84| 10,15| 10,32| 10,46| 10,74| 10,38| 12,98| 12,04| 11,05| 10,82| 11,44| 10,80 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Найменування об'єктів| 2001 |2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| 12 | | | | | | | | | | | | | | |місяців| |---------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |Промислові 750 кВА та| 13,47|13,98| 12,82| 11,60| 9,94| 11,56| 13,15| 12,76| 12,83| 13,31| 13,83| 13,86| 12,76| |выще | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |Промислові до 750 кВА| 16,66|17,73| 16,53| 15,48| 13,20| 14,83| 16,88| 16,34| 16,32| 16,83| 17,49| 17,53| 16,47| |---------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |Залізн.транспорт | 13,58|14,30| 12,98| 11,75| 9,73| 11,53| 13,14| 12,65| 12,56| 13,04| 13,63| 13,50| 12,74| |---------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |Міський траспорт | 15,73|16,54| 15,43| 14,39| 12,72| 14,09| 15,57| 15,19| 15,42| 15,89| 16,42| 16,11| 15,34| |---------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |Непромислові | 16,86|17,66| 16,74| 15,40| 13,30| 14,74| 16,41| 16,08| 16,06| 16,64| 17,41| 17,55| 16,40| |---------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |Сільськогосподарські | 14,86|16,26| 16,83| 16,64| 13,32| 14,58| 15,75| 15,46| 15,68| 16,06| 16,89| 16,84| 15,78| |споживачі-виробники | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| |Населення | 10,54|10,93| 10,50| 11,30| 11,26| 11,39| 11,24| 11,89| 12,48| 11,80| 11,98| 0,00| 0,00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3.7
Структура середнього роздрібного тарифу по всім
ліцензіатам з постачання електроенергії за
регульованим тарифом в Україні в 2001 році
( 15.31 коп/кВтг)
Середній тариф на передачу - 1,83 коп/кВтг (12%); Середній тариф на постачання - 0,30 коп/кВтг (2%); Середня закупівельна ціна - 11,54 коп/кВтг (75%); Втрати в мережах - 1,64 коп/кВтг (11%);
Додаток 3.8
Середні роздрібні тарифи, тарифи на передачу та
постачання електроенергії за 2000-2001 роки
------------------------------------------------------------------------------------------------- | Компанія | Середній | Середній | Середній | Довідково: | | | тариф на | тариф на | роздрібний |---------------------------------| | | передачу | постачання | тариф, |Рентабельність, %|Втрати | | |електричної|електричної | коп./ | |електричної | | | енергії, | енергії, | кВт x год. | |енергії в | | | коп./ | коп./ | | |мережах, % | | | кВт x год.| кВт x год. | | | | |----------------------+-----------+------------+-------------+-----------------+---------------| | |2000 | 2001|2000 | 2001| 2000 | 2001| 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Всього по обленерго |1,49 | 1,86|0,27 | 0,31|12,29 | 13,13| -4,57 | -7,61 | 18,69 | 20,45 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Вінницяобленерго |2,51 | 4,54|0,46 | 0,61|12,78 | 15,15| -14,98 | -15,39 | 30,47 | 33,84 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Волиньобленерго |2,76 | 4,26|0,51 | 0,74|13,50 | 16,09| -14,25 | -11,27 | 34,03 | 32,91 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Дніпрообленерго |0,82 | 0,83|0,16 | 0,16|10,62 | 11,32| -7,10 | -4,35 | 9,66 | 10,31 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Донецькобленерго |1,14 | 1,12|0,11 | 0,11|12,42 | 13,01| -3,48 | -9,89 | 15,44 | 17,92 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Житомиробленерго |2,85 | 3,44|0,54 | 0,65|14,05 | 15,30| 7,90 | 1,55 | 24,91 | 20,95 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Закарпаттяобленерго |2,52 | 2,85|0,49 | 0,81|13,73 | 14,28| -3,54 | -17,81 | 37,03 | 38,71 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Запоріжжяобленерго |1,05 | 1,48|0,15 | 0,15|11,67 | 12,76| -4,50 | -5,57 | 13,42 | 15,04 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Київенерго |0,68 | 0,86|0,23 | 0,22|11,05 | 11,58| -0,30 | 8,39 | 11,37 | 11,25 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Київобленерго |2,24 | 3,56|0,44 | 0,60|13,06 | 15,37| -0,71 | -2,30 | 20,66 | 25,28 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Кіровоградобленерго |2,33 | 3,54|0,40 | 0,52|12,44 | 14,57| -7,66 | -9,13 | 23,49 | 20,80 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Крименерго |2,27 | 2,24|0,50 | 0,47|13,31 | 14,26| -10,85 | -19,52 | 27,84 | 33,15 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Луганськобленерго |1,11 | 1,30|0,11 | 0,13|12,28 | 12,84| -6,19 | -9,38 | 16,88 | 18,07 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Львівобленерго |2,38 | 3,40|0,26 | 0,34|13,77 | 15,25| -2,43 | -11,58 | 25,11 | 28,97 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Миколаївобленерго |2,01 | 3,03|0,38 | 0,47|12,99 | 14,06| -12,26 | -14,17 | 31,90 | 32,05 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Одесаобленерго |2,33 | 3,37|0,51 | 0,67|13,54 | 15,10| -6,29 | -18,67 | 31,61 | 35,99 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Полтаваобленерго |1,85 | 2,83|0,38 | 0,52|13,41 | 15,22| 5,91 | -0,48 | 13,67 | 13,21 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Прикарпаттяобленерго |2,32 | 4,13|0,34 | 0,53|13,37 | 15,21| -3,68 | -9,07 | 22,30 | 26,18 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Рівнеобленерго |2,11 | 2,48|0,41 | 0,53|13,21 | 13,88| -4,89 | -3,06 | 21,18 | 20,65 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Севастопольміськенерго|2,36 | 2,30|0,28 | 0,33|13,84 | 14,56| -3,92 | -4,55 | 27,71 | 23,13 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Сумиобленерго |2,52 | 4,18|0,50 | 0,65|13,79 | 15,91| -5,00 | -4,35 | 21,21 | 17,77 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Тернопільобленерго |3,03 | 4,33|0,43 | 0,66|13,72 | 15,62| -8,30 | -18,26 | 32,78 | 33,18 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Харківобленерго |2,07 | 2,35|0,42 | 0,71|13,40 | 14,70| 7,24 | -9,99 | 19,49 | 26,35 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Херсонобленерго |2,66 | 3,95|0,50 | 0,67|13,02 | 13,95| -4,72 | -1,13 | 32,36 | 24,35 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Хмельницькобленерго |2,93 | 3,95|0,48 | 0,60|13,13 | 14,85| 2,46 | -9,83 | 24,14 | 28,56 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Черкасиобленерго |2,01 | 2,84|0,54 | 0,61|12,60 | 13,95| -9,58 | -11,37 | 23,65 | 23,12 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Чернівціобленерго |2,60 | 2,71|0,47 | 0,47|12,03 | 14,20| -3,22 | -20,28 | 28,72 | 38,89 | |----------------------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+--------+-------+-------| |Чернігівобленерго |2,83 | 4,31|0,39 | 0,58|13,71 | 14,90| -1,77 | 5,73 | 17,40 | 16,49 | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3.9
Вартість 1 кВт x год електроенергії,
що відпускається населенню і населеним пунктам
(з урахуванням ПДВ)
--------------------------------------------------------------------- | Категорії споживачів | Тариф, | ПДВ, |Вартість | | |затверджений |коп. за | 1 | | | постановою | 1 |кВт x год| | |НКРЕ N 309 |кВт x год|електро- | | |( z0151-99 ) | |енергії з| | |від 10.03.99,| | ПДВ, | | | коп. за 1 | | коп. | | | кВт x год | | | |---------------------------------+-------------+---------+---------| |1. Електроенергія, що | | | | |відпускається: | | | | |---------------------------------+-------------+---------+---------| |1.1. Населенню | 13,0 | 2,6 | 15,6 | |---------------------------------+-------------+---------+---------| |1.2. Населенню, яке проживає у | 12,0 | 2,4 | 14,4 | |сільській місцевості | | | | |---------------------------------+-------------+---------+---------| |1.3. Населенню, яке проживає у | 10,0 | 2,0 | 12,0 | |будинках, обладнаних кухонними | | | | |електроплитами, | | | | |електроопалювальними установками | | | | |(в тому числі у сільській | | | | |місцевості) | | | | |---------------------------------+-------------+---------+---------| |2. Електроенергія, що | | | | |відпускається: | | | | |---------------------------------+-------------+---------+---------| |2.1. Населеним пунктам | 12,6 | 2,5 | 15,1 | |---------------------------------+-------------+---------+---------| |2.2. Населеним пунктам у | 11,6 | 2,3 | 13,9 | |сільській місцевості | | | | |---------------------------------+-------------+---------+---------| |2.3. Населеним пунктам із | 9,6 | 1,9 | 11,5 | |будинками, обладнаними кухонними | | | | |електроплитами, | | | | |електроопалювальними установками | | | | |(в тому числі у сільській | | | | |місцевості) | | | | ---------------------------------------------------------------------
Додаток 3.10
Категорії споживачів, яким надаються пільги в оплаті
електроенергії, джерела фінансування яких
не визначені законодавством
------------------------------------------------------------------ | Категорії | Законодавчі акти, за | Пільги | | |якими надаються пільги | | |------------------------+-----------------------+---------------| |1. Батьки та члени сімей|ч.6 ст.12 Закону |50% знижка | |військовослужбовців, які|України "Про соціальний|плати в межах | |загинули, померли, |і правовий захист |норм, | |пропали безвісти або |військовослужбовців та |передбачених | |стали інвалідами при |членів їх сімей" від |законодавством | |проходженні військової |20.12.91 N 2011-XII | | |служби |( 2011-12 ) | | |------------------------+-----------------------+---------------| |2. Особи, які мають |ч.7 ст.9 Закону України|Звільнення від | |особливі трудові заслуги|"Про основні засади |оплати | |перед Батьківщиною, і |соціального захисту |комунальних | |члени їх сімей, що |ветеранів праці та |послуг | |спільно проживають з |інших громадян похилого| | |ними: |віку в Україні" від | | |2.1. Повні кавалери |16.12.93 N 3721-XII | | |Ордена трудової Слави |( 3721-12 ) | | |------------------------+-----------------------+---------------| |3. Судді (пільги |ч.9 ст.44 Закону |50% знижка | |зберігаються за ними і |України "Про статус |плати за | |після виходу у |суддів" від 15.12.92 |комунальні | |відставку) |N 2862-XII ( 2862-12 ) |послуги | |------------------------+-----------------------+---------------| |4. Сільські жителі та |ст. 12 Закону України |Споживають | |працівники |"Про пріоритетність |електроенергію | |агропромислового |соціального розвитку |за пільговим | |комплексу, які |села та |тарифом | |проживають у селищах |агропромислового | | |міського типу (пільги |комплексу в народному | | |зберігаються також для |господарстві" від | | |пенсіонерів, які перед |17.10.90 N 400-XII | | |виходом на пенсію |( 400-12 ) | | |працювали в | | | |сільськогосподарському | | | |виробництві та | | | |соціальній сфері села не| | | |менше 15 років) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |5. Спеціалісти із |ст. 20 Закону України |Безплатне | |захисту рослин, які |"Про захист рослин" від|користування | |проживають і працюють за|14.10.98 N 180-XIV |житлом, | |спеціальністю у |( 180-14 ) |опаленням та | |сільській місцевості, | |освітленням | |селищах міського типу. | | | |Це право зберігається за| | | |спеціалістами із захисту| | | |рослин - пенсіонерами, | | | |які працювали у сфері | | | |захисту рослин у | | | |сільській місцевості і | | | |проживають там | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |6. Населення, яке |ст.12 Закону України |Встановлення | |проживає в 30-км зоні |"Про використання |пільгового | |атомних станцій |ядерної енергії та |режиму | | |радіаційну безпеку" від|енергоспожива- | | |08.02.95 N 39/95-ВР |ння в районі | | |( 39/95-ВР ) |атомних | | | |електростанцій | |------------------------+-----------------------+---------------| |7. Реабілітовані особи, |ст.6 Закону України |Зниження оплати| |що внаслідок репресій |"Про реабілітацію жертв|комунальних | |стали інвалідами або є |політичних репресій в |послуг на 50% в| |пенсіонерами |Україні" від 17.04.91 |межах норм, | | |N 962-XII ( 962-12 ) |передбачених | | | |чинним | | | |законодавством | |------------------------+-----------------------+---------------| |8. Громадяни, які |ч.5 ст.3 Закону України|Плата за | |проживають і працюють |"Про статус гірських |електроенергію | |(навчаються) на |населених пунктів в |у розмірі, що | |території населеного |Україні" від 15.02.95 |дорівнює платі | |пункту, якому надано |N 56/95-ВР ( 56/95-ВР )|за | |статус гірського | |електроенергію | | | |у сільській | | | |місцевості | ------------------------------------------------------------------
Додаток 3.11
Роздрібні ціни
на газ природний, що використовується населенням
на комунально-побутові потреби
коп. за 1 куб.м з ПДВ ------------------------------------------------------------------ |1. Газ природний для побутових потреб та |17,5 | |індивідуального опалення будинків, за | | |наявності газових лічильників | | |-------------------------------------------+--------------------| |2. Газ природний для побутових потреб та |19,0 | |індивідуального опалення будинків, за | | |відсутності газових лічильників | | ------------------------------------------------------------------
Додаток 3.12
Тарифи
на транспортування газу природного в динаміці
грн. за 1000 куб.м з ПДВ ------------------------------------------------------------------ | Показники |1999 р. |2000 р. | 2001 р. | |-----------------------------------+--------+--------+----------| |1. Загальний тариф для споживачів | 42,0 | 42,0 | 52,5 * | |України | | | | |-----------------------------------+--------+--------+----------| |2. Тариф на транспортування | - | 24,7 | 29,1 | |магістральними трубопроводами | | | | |-----------------------------------+--------+--------+----------| |3. Тариф на транспортування | - | 17,3 | 23,4 | |розподільними трубопроводами | | | | |-----------------------------------+--------+--------+----------| |Довідково: Найменший розмір тарифу | - | 12,2 | 14,7 | |на транспортування розподільними | | | | |трубопроводами | | | | |-----------------------------------+--------+--------+----------| |Найбільший розмір тарифу на | - | 40,8 | 51,0 | |транспортування розподільними | | | | |трубопроводами | | | | ------------------------------------------------------------------ ____________
* тариф затверджений з 01.02.2001
Додаток 3.13
Тарифи
на постачання газу природного в динаміці
грн. за 1000 куб.м з ПДВ ------------------------------------------------------------------ | Показники | 2000 р. * | 2001 р. | |----------------------------------+---------------+-------------| |Середній тариф на постачання | 5,5 | 10,0 ** | |природного газу за регульованим | | | |тарифом | | | ------------------------------------------------------------------
____________
* тарифи на постачання природного газу на 2000 рік
затверджені вперше ** тариф затверджений з 01.02.2001
Додаток 3.14
Динаміка
змін тарифів на транспортування аміаку у 2001 році
Транспортування аміаку українського походження
Таблиця 1 ------------------------------------------------------------------ | Дата і N | Миколаївське | Придніпровське | | постанови | держпідприємство | держуправління | | |----------------------+-----------------------| | |Питомий |Маршрутний |Питомий |Маршрутний | | |тариф, | тариф, |тариф, | тариф, | | |грн./100 | грн. |грн./100 | грн. | | | ткм | | ткм | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |24.01.2001 N 53 |3,68 |16,38 |4,77 |17,35 | |( v0053227-01 ) | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |31.01.2001 N 76 |9,07 |73,19 |9,07 |73,19 | |( v0076227-01 ) | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |23.03.2001 N 252 |4,32 |19,2 |5,67 |20,46 | |( v0252227-01 ) | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |04.05.2001 N 475 |5,7 - 9,07|40,9 - 73,2|5,7 - 9,07 |40,9 - 73,2| |( v0475227-01 ) | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |12.09.2001 N 916 |4,21 - |33,97 - |4,21 - 9,07|33,97 - | |( v0916227-01 ) |9,07 |73,2 | |73,2 | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |18.12.2001 N 1222|3,24 - |26,14 - |3,24 - 9,07|26,14 - | |( v1222227-01 ) |9,07 |73,2 | |73,2 | ------------------------------------------------------------------
Примітка: тариф на транзит російського аміаку, згідно з
постановою НКРЕ від 28.12.2000 року N 1285 ( v1285227-00 ) складає
2 долари США за 1 тонну на 100 км.
____________
Додаток 3.15 "Динаміка зміни індикативних цін на аміак за
2001 рік", не наводиться.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ДО РІЧНОГО ЗВІТУ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НКРЕ В 2001 РОЦІ
1. Основні показники роботи електроенергетичної
галузі за 2001 рік
Станом на 01.01.2002 року встановлена потужність
електростанцій України становила 52899,9 МВт.
------------------------------------------------------------------ | | АЕС | ТЕС | ГЕС |Промстанції | |---------------+---------+------------+------------+------------| |на 01.01.1999 | 12818,0 | 31249,0 | 4709,0 | 3190,0 | |---------------+---------+------------+------------+------------| |на 01.01.2000 | 12818,0 | 31249,0 | 4709,0 | 3190,0 | |---------------+---------+------------+------------+------------| |на 01.01.2001 | 11818,0 | 31249,0 | 4700,0 | 4600,0 | |---------------+---------+------------+------------+------------| |на 01.01.2002 | 11818,0 | 31249,0 | 4693,0 | 5139,9 | ------------------------------------------------------------------
За 2001 рік обсяг виробництва електричної енергії
електростанціями, які входять до об'єднаної енергетичної системи
України, становив 172134,5 млн.кВтг, що на 1399,2 млн.кВтг, або на
0,8% більше ніж за 2000 рік. Електростанціями Мінпаливенерго за 12
місяців 2001 року вироблено 166252,0 млн.кВтг, що на 1187,4
млн.кВтг, або на 0,7% більше ніж за 2000 рік. При цьому тепловими
електростанціями вироблено 77962,5 млн.кВтг, що на 1625,8
млн.кВтг, або на 2,1% більше ніж за 2000 рік; атомними
електростанціями вироблено 76169,0 млн.кВтг, що у порівнянні з
2000 роком менше на 1171,6 млн.кВтг, або на 1,5% (це обумовлено
виведенням наприкінці 2000 року з експлуатації ЧАЕС);
гідравлічними електростанціями вироблено 12114,9 млн.кВтг, що на
727,9 млн.кВтг, або на 6,4% більше ніж у 2000 році. Як видно з вищенаведеного, структура виробництва в 2001 році
електроенергії електростанціями Мінпаливенерго в загальному
виробництві відносно 2000 року дещо змінилась. Так, виробіток ТЕС
за січень-грудень 2001 року від загального по ОЕС становив 45,3%,
виробіток електроенергії АЕС становив 44,2%, а виробіток ГЕС
- 7,0%. За 2000 рік частка виробітку ТЕС, АЕС І ГЕС становила
відповідно 44,7%, 45,3% і 6,7%. Слід зауважити, що виробництво електроенергії
електростанціями інших відомств (блок-станціями і комунальними
ТЕЦ) за 2003 рік становило 5882,5 млн.кВтг, що на 211,8 млн.кВтг,
або на 3,7% більше ніж у 2000 році. За 2001 рік тепловими та атомними електростанціями і
районними котельнями Мінпаливенерго відпущено 27956,1 тис.Гкал, що
на 533,4 тис.Гкал або на 1,9% менше ніж у 2000 році.
Динаміка і структура виробництва електроенергії за 2001 рік
---------------------------------------------------------------------- |Групи споживачів|Електроспо-|Різниця у |Різниця | Питома |Питома | | | живання |порівнянні| у |вага, % |вага, % | | | за 2001 |з 2000 р. |порівнянні|2000 р. |2001 р. | | | рік |млн.кВтг |з 2000 р. | | | | |млн.кВтг | | % | | | |----------------+-----------+----------+----------+--------+--------| |Споживання |169106,1 | 2178,5 | 1,3 | | | |електроенергії | | | | | | |(брутто) | | | | | | |----------------+-----------+----------+----------+--------+--------| |Споживання |122559,8 | -313,0 | -0,3 | 100 | 100 | |електроенергії | | | | | | |(нетто) | | | | | | |----------------+-----------+----------+----------+--------+--------| |у тому числі: | | | | | | |----------------+-----------+----------+----------+--------+--------| |1. Промисловість| 70032,3 | 1312,4 | 1,9 | 55,9 | 57,1 | |----------------+-----------+----------+----------+--------+--------| |у тому числі: | | | | | | |----------------+-----------+----------+----------+--------+--------| |Паливна | 10738,5 | 239,4 | 2,3 | 8,5 | 8,8 | |----------------+-----------+----------+----------+--------+--------| |Металургійна | 36723,2 | 522,3 | 1,4 | 29,5 | 30,0 | |----------------+-----------+----------+----------+--------+--------| |Хімічна та | 6526,7 | -44,3 | -0,7 | 5,3 | 5,3 | |нафтохімічна | | | | | | |----------------+-----------+----------+----------+--------+--------| |Машинобудівна | 6395,1 | 227,7 | 3,7 | 5,0 | 5,2 | |----------------+-----------+----------+----------+--------+--------| |Інша | 9648,8 | 367,3 | 4,0 | 7,6 | 7,9 | |----------------+-----------+----------+----------+--------+--------| |2. Сільгосп- | 4132,0 | -1317,5 | 24,2 | 4,4 | 3,4 | |споживачі | | | | | | |----------------+-----------+----------+----------+--------+--------| |3. Транспорт | 8883,8 | -584,2 | -6,2 | 7,7 | 7,2 | |----------------+-----------+----------+----------+--------+--------| |4. Будівництво | 683,9 | 25,9 | 3,9 | 0,5 | 0,6 | |----------------+-----------+----------+----------+--------+--------| |5. Комунально- | 13312,2 | 46,3 | 0,3 | 10,8 | 10,9 | |побутові | | | | | | |споживачі | | | | | | |----------------+-----------+----------+----------+--------+--------| |6. Інші | 3122,0 | 427,6 | 4,3 | 2,4 | 2,5 | |непромислові | | | | | | |споживачі | | | | | | |----------------+-----------+----------+----------+--------+--------| |7. Населення | 22393,6 | 76,5 | 0,3 | 18,2 | 18,3 | ----------------------------------------------------------------------
Дебіторська заборгованість за відпущену енергію споживачам
збільшилася на 1916 млн.грн. і становила на 01-01.2002 - 9291
млн.грн. Як і раніше, головними боржниками залишаються
підприємства держжитлокомунгоспу (30,2% від загального боргу),
агрокомплексу (11,1 %), вугільної промисловості (16,6%).
млн. грн. ------------------------------------------------------------------ | | На | На |Різниця у | Відсоток | | | 01.01.03 | 01.01.02 |порівнянні| росту | | | | | з до | | | | | | 01.01.01 | | |-------------------+----------+----------+----------+-----------| |Вугільна |1157 |1540 |383,1 |133,1 | |промисловість | | | | | |-------------------+----------+----------+----------+-----------| |Хімічна та |757 |1006 |249,4 |133,0 | |металургійна | | | | | |промисловість | | | | | |-------------------+----------+----------+----------+-----------| |Машинобудівна |226 |270 |44,4 |119,6 | |промисловість | | | | | |-------------------+----------+----------+----------+-----------| |Агрокомплекс |1046 |1034 |-12,0 |98,9 | |-------------------+----------+----------+----------+-----------| |Держжитлокомунгосп |1786 |2807 |1021,0 |157,2 | |-------------------+----------+----------+----------+-----------| |Держбюджет |147 |119 |-28,0 |81,0 | |-------------------+----------+----------+----------+-----------| |Місцевий бюджет |62 |67 |5 |108,1 | |-------------------+----------+----------+----------+-----------| |Інші галузі |2194 |2448 |253,1 |111,5 | |-------------------+----------+----------+----------+-----------| |Разом |7375 |9291 |1916 |126,0 | |-------------------+----------+----------+----------+-----------| |Інша дебіторська |4548 |3850 |-698 |84,7 | |заборгованість | | | | | |-------------------+----------+----------+----------+-----------| |Всього |11923 |13141 |1218 |110,2 | ------------------------------------------------------------------
Кредиторська заборгованість енергопідприємств галузі
зменшилась на 3731 млн.грн. і на 01.01.2002 становить 13468
млн.грн., а разом з кредитами становить 14356 млн.грн.
млн.грн. ------------------------------------------------------------------ | |На |На |Різниця у | Відсоток | | |01.01.01 |01.01.02 |порівнянні| росту | | | | | з до | | | | | | 01.01.01 | | |--------------------+----------+----------+----------+----------| |За вугілля | 2472 | 2210 | -262 | 89,4 | |--------------------+----------+----------+----------+----------| |в т.ч. підприємства | 654 | 637 | -17 | 97,4 | |Мінвуглепрому | | | | | |--------------------+----------+----------+----------+----------| |За мазут | 122 | 180 | 58 | 147,5 | |--------------------+----------+----------+----------+----------| |За газ | 5372 | 4314 | -1058 | 80,3 | |--------------------+----------+----------+----------+----------| |За ядерне паливо | 830 | 853 | 23 | 102,8 | |--------------------+----------+----------+----------+----------| |Іншим | 8403 | 5911 | -2492 | 70,3 | |--------------------+----------+----------+----------+----------| |Всього | 17199 | 13468 | -3731 | 78,3 | |--------------------+----------+----------+----------+----------| |Крім того, | 497 | 888 | 391 | 178,7 | |заборгованість по | | | | | |кредитах | | | | | |--------------------+----------+----------+----------+----------| |Перевищення | 5773 | 1215 | -4558 | 21,0 | |кредиторської | | | | | |заборгованості | | | | | ------------------------------------------------------------------
Кредиторська заборгованість (разом з кредитами) перевищує
дебіторську на 1215 млн.грн.
2. Аналіз технологічних втрат електроенергії в мережах
енергопостачальних компаній та заходи щодо їх оптимізації
Втрати електроенергії в електричних мережах - найважливіший
показник економічної роботи енергокомпаній, наочний індикатор
стану системи обліку електроенергії, ефективності енергозбутової
діяльності компаній. Протягом останніх років в Україні спостерігається постійний
ріст втрат електроенергії, як нормативних, так і понаднормативних
(комерційних). Сьогодні вони майже в 2,5 раза перевищують рівень
1990 року і є основною причиною збитковості більшості
енергопостачальних компаній. При цьому за минулий рік загальний обсяг втрат електричної
енергії перевищив 32 млрд.кВт.год. або 20,45% від обсягу передачі
електричної енергії мережами всіх класів напруги (додатки 1, 2). Попередній аналіз технологічних втрат показав, що найбільші
їх обсяги допустили Чернівціобленерго (38,89%),
Закарпаттяобленерго (38,70%), Одесаобленерго (35,99%),
Вінницяобленерго (33,84%), Тернопільобленерго (38,71%) та ряд
інших енергопостачальних компаній. За звітний період технологічні
втрати зросли в 16 енергопостачальних компаніях, особливо у
Чернівціобленерго (з 28,72% до 38,89%), Одесаобленерго (з 31,61%
до 36%), Крименерго (з 27,84% до 33,15%), Вінницяобленерго (з
30,47% до 33,84%) тощо. Неприпустимо високий рівень понаднормативних втрат та їх
зростання за звітний період мають Одесаобленерго (з 17,4% до
20,37%), "Крименерго" (з 13,96% до 17,67%), Чернівціобленерго (з
8,6% до 16,5%) тощо. Одночасно слід відзначити, що в деяких енергопостачальних
компаніях проведена відповідна робота щодо оптимізації
технологічних втрат, в результаті якої за минулий рік досягнуто
зменшення як понаднормативних втрат, так і відповідно загального
їх обсягу. Це перш за все Сумиобленерго (зменшено понаднормативні
втрати в 5 разів, загальні - на 3,5 процентних пункти),
Херсонобленерго (в 2,4 раза та на 8 процентних пунктів),
Полтаваобленерго (в 1,7 раза та на 0,46 процентного пункта),
Рівнеобленерго (в 1,03 раза та на 0,53 процентного пункта) тощо. Нормування технологічних втрат електроенергії на передачу
електричної енергії електричними мережами (ТВЕ) на 2001 рік
здійснювалось на підставі балансу електроенергії за 2000 рік за
даними форми звітності 1-Б ТВЕ та бази технічних даних
електромереж станом на 01.01.2001. Фактично ТВЕ у 2001 році є
одним із основних показників діяльності енергокомпаній та
енергетичної галузі в цілому у минулому році. Ряд енергопостачальних компаній (Київенерго,
Житомиробленерго, Чернігівобленерго та Сумиобленерго) зменшили
втрати електроенергії в мережах до нормативного рівня. Порядок затвердження нормативних технологічних втрат для всіх
обленерго передбачає: а) розрахунок нормативних технологічних втрат електроенергії
у електричних мережах обленерго; б) перевірку розрахунків АТ "ЛьвівОРГРЕС"; в) погодження в Мінпаливенерго вихідних даних та результатів
розрахунку нормативних технологічних втрат електроенергії для
обленерго; в) затвердження НКРЕ коефіцієнтів нормативних технологічних
втрат електроенергії (КНТВЕ) після виконання процедур а), б) і в). Основні причини збільшення НТВЕ такі: 1. Низький технічний стан електромереж. 2. Електричні мережі не відповідають існуючим рівням
навантаження. 3. Невідповідність ряду параметрів електроенергії діючим
стандартам якості. НКРЕ при затвердженні інвестиційних програм вимагає
забезпечення оптимізації електромереж у відношенні до існуючих
рівнів навантаження, що має забезпечувати зниження технічних втрат
електроенергії. Одним із першочергових напрямків якнайшвидшого зниження втрат
як комерційних, так і нормативних є удосконалення обліку
відпущеної в електричну мережу і корисно спожитої електроенергії. При створенні та проведенні модернізації систем обліку за
рахунок тарифу на електричну енергію необхідно здійснювати: - заміну старих, що відпрацювали свій ресурс, індукційних
лічильників класу точності 2,5 на нові більш високого класу, що
дозволить у середньому підвищити корисну віддачу електроенергії,
що враховується, на 10-12%; - проведення перевірки і метрологічної атестації
трансформаторів струму та напруги у робочих умовах експлуатації,
створення і впровадження відповідних перевірочних засобів для
вимірювальних трансформаторів усіх ступенів напруги; - активізацію впровадження автоматизованих систем контролю й
обліку електроенергії (АСКОЭ) на електричних станціях,
підстанціях, у великих споживачів з поступовим переходом до
впровадження АСКОЭ побутового споживання; - створення автоматизованих баз даних по споживачах
електроенергії (юридичних і фізичних особах) з їхньою прив'язкою
до електричних мереж для: контролю за динамікою обсягу споживання
електроенергії по місяцях і роках і, наприклад, її відповідності
динаміці обсягу продукції, що випускається, розрахунку й аналізу
фактичних і припустимих небалансів електроенергії по електричних
мережах. Практична реалізація перерахованих заходів вимагає значних
капіталовкладень і часу, проте дозволяє зменшити як технологічні
втрати, так і комерційні втрати електроенергії. Найбільш повно
така робота була проведена при аналізі та затвердженні
інвестиційних програм компаній, що приватизувались. Для стимулювання зниження понаднормативних втрат НКРЕ
Постановою від 17.07.01 N 733 ( v0733227-01 ) "Про внесення змін
та доповнень до Порядку визначення відрахувань на поточні рахунки
постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на
розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії",
затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861 ( v0861227-00 )
передбачила застосування коригуючих коефіцієнтів до нормативу
відрахувань коштів на поточний рахунок енергопостачальника у разі
перевищення нормативних технологічних втрат в електромережах за
місяць, що передував попередньому розрахунковому місяцю. Практична реалізація вказаних та інших важливих заходів
сприятиме зниженню понаднормативних втрат електроенергії в мережах
енергопостачальних компаній, що дозволить відповідно підняти
рівень їх рентабельності.
3. Робота щодо приватизації енергетичної галузі
Необхідність інвестиційних надходжень до енергетичної галузі
України зростає, оскільки за останні роки практично не надходило
коштів не тільки для розвитку енергетики в цілому, але і для
підтримання в належному стані існуючих потужностей генерації та
магістральних і розподільних електричних мереж. В квітні 2001 року Фондом Державного майна, Державною
Комісією по цінних паперах і фондовому ринку, Антимонопольним
Комітетом, Мінпаливенерго за участю НКРЕ у відповідності до
затвердженої Державної програми приватизації на 2000-2001 роки та
Указу президента N 944 ( 944/99 ) від 02.08.1999 "Про деякі
питання приватизації об'єктів електроенергетичного комплексу" були
проведені конкурси по продажу контрольних пакетів акцій перших
шести енергопостачальних компаній. Конкурси згідно з Положенням
про їх проведення відбулися із залученням радника - банку Креди
свисс фьорст Бостон. Участь у зазначених конкурсах прийняли
компанії: EDF (Франція), AES (США), VSE (Словаччина). За
підсумками конкурсів Фонд державного майна визначив компанію AES
Washington Holdings B.V. переможцем конкурсу по продажу пакетів
акцій в розмірі 75% статутного фонду ВАТ "Київобленерго", а також
переможцем 75% - пакета акцій ВАТ "Рівнеобленерго". Компанію Vychodosliovenske Enerqeticke Zavody S. P Фонд
державного майна визначив переможцем конкурсу по продажу пакетів
акцій таких компаній: Житомиробленерго, Севастопольенерго,
Херсонобленерго, Кіровоградобленерго. Слід відмітити, що Умовами конкурсу щодо приватизації перших
шести енергопостачальних компаній було враховано специфіку кожної
компанії, передбачено можливості покращання їх
фінансово-економічного стану, зокрема враховані пропозиції
компаній-інвесторів відносно механізму визначення тарифної
політики (методики), реструктуризації боргів енергопостачальних
компаній, тощо. Крім того, завдяки здійсненню приватизації зазначених
компаній було значно підвищено рівень розрахунків з ДП
"Енергоринок" за куповану електроенергію (на 01.01.2002 - 85,9%
всіма видами платежів), а також реструктуризовано кредиторську
заборгованість в галузі (на 754 655 тис.грн). Попередній аналіз продажу 6 обленерго засвідчив, що в цілому
при позитивному результаті проведення приватизації виникли та
існують невирішені питання. Найближчим часом необхідно завершити
проведення реструктуризації боргів генеруючих компаній з
Держрезервом, оскільки незавершення процесу реструктуризації
боргів негативно позначається на фінансовому стані генеруючих
компаній, у яких не вистачає обігових коштів, необхідних для
закупівлі палива та проведення планових ремонтів. З цієї причини
розпочалися процеси банкрутства та продажу частками майна цих
компаній. Для підвищення економічної ефективності приватизації
наступних 12 енергопостачальних компаній в 2002 році необхідно
вирішити першочергові питання: - проведення реструктуризації боргів 12 обленерго; - зменшення державної частки в статутних фондах 12
енергетичних компаній, як це було запропоновано у проекті Указу
Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України
від 2 серпня 1999 року N 944" ( 904/2000 ) погодженого
Антимонопольним комітетом та Мін'юстом (Доручення Кабінету
Міністрів України до листа Глави Адміністрації Президента України
від 23.04.2001 року); - визначення джерел оплати за спожиту електричну енергію за
аварійною бронею. Для відпрацювання цього питання доцільно
створити робочу групу з представників Мінпаливенерго, НКРЕ,
Мінпромполітики, Мінфіну, Мінекономіки та ДП "Енергоринок". При подальшій приватизації енергокомпаній необхідно
забезпечити посилення заходів щодо безумовного виконання
інвестором вимог щодо 100% оплати за куповану електричну енергію
на Оптовому ринку, оскільки приватизовані в квітні 2001 року деякі
енергокомпанії (ВАТ "Херсонобленерго", ВАТ "Севастопольенерго") не
забезпечують належний рівень оплати за електричну енергію. З метою
в подальшому безумовного виконання взятих інвестором зобов'язань
НКРЕ пропонує Фонду державного майна разом з заінтересованими
міністерствами та відомствами розробити дієвий механізм
відповідальності інвесторів за виконання прийнятих зобов'язань, аж
до розірвання договору купівлі-продажу. Крім того, при проведенні подальшої приватизації в 2002 році
12 обленерго доцільно приватизовувати їх групами по 3-4. Також
разом із приватизацією першої групи обленерго (3-4) потрібно
розпочати приватизацію хоча б однієї генеруючої компанії, що
забезпечить збалансування інтересів виробників і постачальників у
процесі підготовки їх до приватизації та створить умови для
покращання роботи з потенційними покупцями генеруючих компаній.
Додаток 1
Втрати електроенергії в мережах обленерго за
2000 та 2001 роки
------------------------------------------------------------------------------------- | |Фактичні|Фактичні|Нормативні|Нормативні| Понад- |Понаднор-| | |2000 рік|2001 рік| 2000 рік | 2001 рік |нормативні| мативні | | | | | | | 2000 рік |2001 рік | |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Всього по обленерго | 18,56| 20,45| 11,59| 12,25| 6,97| 8,20| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Вінницяобленерго | 30,47| 33,84| 16,06| 17,43| 14,41| 16,41| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Волиньобленерго | 34,03| 32,91| 15,13| 16,98| 18,90| 15,93| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Дніпрообленерго | 9,65| 10,31| 5,64| 5,45| 4,01| 4,86| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Донецькобленерго | 15,44| 17,92| 10,63| 11,15| 4,81| 6,77| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Житомиробленерго | 24,91| 20,95| 21,24| 20,42| 3,67| 0,53| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Закарпаттяобленерго | 37,03| 38,71| 23,52| 23,14| 13,51| 15,57| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Запоріжжяобленерго | 13,42| 15,04| 8,66| 9,70| 4,76| 5,34| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Київенерго | 11,37| 11,25| 11,50| 11,27| -0,13| -0,02| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Київобленерго | 20,66| 25,28| 16,19| 16,75| 4,47| 8,53| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Кіровоградобленерго | 23,49| 20,80| 13,36| 15,79| 10,13| 5,01| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Крименерго | 27,84| 33,15| 13,88| 15,48| 13,96| 17,67| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Луганськобленерго | 16,88| 18,07| 9,30| 10,85| 7,58| 7,22| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Львівобленерго | 25,11| 28,97| 17,82| 18,50| 7,29| 10,47| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Миколаївобленерго | 31,90| 32,05| 15,40| 15,48| 16,50| 16,57| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Одесаобленерго | 31,61| 35,99| 14,20| 15,62| 17,41| 20,37| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Полтаваобленерго | 13,67| 13,21| 8,58| 10,28| 5,09| 2,93| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Прикарпаттяобленерго | 22,30| 26,18| 14,08| 15,54| 8,22| 10,64| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Рівнеобленерго | 21,18| 20,65| 13,25| 13,75| 7,93| 6,90| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Севастопольміськенерго| 27,71| 23,13| 14,38| 13,92| 13,33| 9,21| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Сумиобленерго | 21,21| 17,77| 16,32| 16,71| 4,89| 1,06| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Тернопільобленерго | 32,78| 33,18| 20,65| 23,31| 12,13| 9,87| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Харківобленерго | 19,49| 26,35| 15,03| 16,68| 4,46| 9,67| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Херсонобленерго | 32,36| 24,35| 16,70| 17,73| 15,66| 6,62| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Хмельницькобленерго | 24,14| 28,56| 16,58| 16,91| 7,56| 11,65| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Черкасиобленерго | 23,65| 23,12| 13,79| 13,23| 9,86| 9,89| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Чернівціобленерго | 28,72| 38,89| 20,12| 22,30| 8,60| 16,59| |----------------------+--------+--------+----------+----------+----------+---------| |Чернігівобленерго | 17,58| 16,49| 15,15| 15,73| 2,43| 0,76| -------------------------------------------------------------------------------------
____________
Додаток 2 "Втрати електроенергії в мережах по обленерго за
2000 та 2001 роки (фактичні, нормативні та понаднормативні), (%)",
не наводиться.

Зміст
1. Коротка інформація про Комісію 2. Оптовий ринок електроенергії 2.1. Діяльність Оптового ринку електроенергії за 2001 рік та
основні проблеми його розвитку 3. Цінова і тарифна політика 3.1. Цінова політика в електроенергетиці 3.1.1. Порядок формування тарифів на виробництво електричної
енергії 3.1.2. Формування роздрібних тарифів на електричну енергію 3.2. Цінова і тарифна політика в нафтогазовому комплексі 4. Регулювання підприємницької діяльності в нафтогазовому
комплексі 5. Ліцензійна діяльність 5.1. Ліцензійна діяльність в електроенергетиці 5.2. Ліцензійна робота в нафтогазовому комплексі 5.3. Контроль за ліцензованою діяльністю 6. Нормативно-правове регулювання роздрібного ринку
електроенергії та газу 7. Захист прав споживачів електроенергії та газу 8. Стан та формування законодавчо-правової бази регулювання
електроенергетики та нафтогазового комплексу 9. Робота з засобами масової інформації та органами державної
влади 10. Співробітництво Комісії з міжнародними організаціями 11. Адміністративна діяльність Комісії 12. Основні завдання НКРЕ на 2002 рік
Додатки: 1.1. Структура управління НКРЕ 2.1. Функціональна схема Оптового ринку електричної енергії
України 2.2. Фактичні виплати з основного розподільчого рахунку
Оптового ринку електричної енергії України генеруючими компаніями
в динаміці за 2000-2001 роки 2.3. Динаміка кредиторської заборгованості ДП "Енергоринок" у
2001 році 2.4. Заборгованість споживачів за спожиту електричну енергію
станом на 01.01.2002 2.5. Динаміка надходження коштів за куповану на ОРЕ
електричну енергію всіма видами платежів по місяцях 2000-2001
років 2.6. Обсяги електричної енергії, закупленої на ОРЕ
постачальниками електричної енергії в 2001 році 2.7. Обсяги електричної енергії, закупленої на ОРЕ
енергопостачальними компаніями за нерегульованим тарифом у
2000-2001 роках 2.8. Динаміка оплати електричної енергії, закупленої на ОРЕ
енергопостачальними компаніями за нерегульованим тарифом у
2000-2001 роках 2.9. Відсоток оплати купованої на Оптовому ринку електричної
енергії всіма видами платежів ліцензіатами з постачання
електроенергії за регульованим тарифом у 2000-2001 роках 2.10. Відсоток оплати купованої на Оптовому ринку електричної
енергії на основний розподільчий рахунок оптового постачальника
ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом у 2000-2001 роках 2.11. Кошти, отримані відповідальними особами при введенні
надзвичайних ситуацій в Оптовому ринку електричної енергії
України, з 01.12.2000 до 31.12.2001 року 3.1. Динаміка індексів оптових цін в базових галузях
промисловості України за 1998-2001 роки 3.2. Графіки індексів оптових цін в базових галузях
промисловості України 3.3. Фактичні оптові ринкові ціни з урахуванням дотаційного
сертифікату у 1999-2001 роках 3.4. Середній тариф закупівлі електричної енергії у
генеруючих компаній ТЕС в 2000 та 2001 роках 3.5. Структура тарифу з виробництва електроенергії генеруючих
компаній ТЕС в 2000-2001 роках 3.6. Середні роздрібні тарифи на електричну енергію за
групами споживачів 3.7. Структура середнього роздрібного тарифу по всім
ліцензіатам з постачання електроенергії за регульованим тарифом в
Україні в 2001 році 3.8. Середньорічні роздрібні тарифи, тарифи на передачу та
постачання електроенергії за 2000-2001 роки 3.9. Вартість 1 кВт x год. електроенергії, що відпускається
населенню і населеним пунктам (з урахуванням ПДВ) 3.10. Категорії споживачів, яким надаються пільги в оплаті
електроенергії, джерела фінансування яких не визначені
законодавством 3.11. Роздрібні ціни на газ природний, що використовується
населенням на комунально-побутові потреби 3.12. Тарифи на транспортування газу природного в динаміці 3.13. Тарифи на постачання газу природного в динаміці 3.14. Динаміка змін тарифів на транспортування аміаку у 2001
році 3.15. Динаміки зміни індикативних цін на аміак за 2001 рік
Додаткова інформація до Річного звіту про діяльність НКРЕ в
2001 році 1. Основні показники роботи електроенергетичної галузі за
2001 рік 2. Аналіз технологічних втрат електроенергії в мережах
енегопостачальних компаній та заходи щодо їх оптимізації 3. Робота щодо приватизації енергетичної галузі
Додатки: 1. Втрати електроенергії в мережах обленерго за 2000 та 2001
роки 2. Втрати електроенергії в мережах по обленерго за 2000 та
2001 роки (фактичні, нормативні та понаднормативні) Зміствгору