Документ v0284817-12, поточна редакція — Прийняття від 12.09.2012

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

12.09.2012  № 284

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо подання, розгляду та погодження Агентством держмайна України планів санації та мирових угод

Враховуючи вимоги частини вісімнадцятої статті 11, статті 5-2 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", Положенням про Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном, затвердженим Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 451/2011, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо подання, розгляду та погодження Державним агентством України з управління державними корпоративними правами та майном планів санації та мирових угод, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту юридичного забезпечення Січевлюка-Врублевського Т.С.

Голова Агентства
держмайна України


Д.В. КолєсніковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
агентства України
з управління корпоративними
правами та майном
12.09.2012 № 284

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо подання, розгляду та погодження Державним агентством України з управління державними корпоративними правами та майном планів санації та мирових угод

I. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації розроблені відповідно до Законів України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) та "Про управління об'єктами державної власності".

1.2. Ці Методичні рекомендації визначають організаційні засади подання, розгляду та погодження Державним агентством України з управління державними корпоративними правами та майном (далі - Агентство держмайна України) планів санації та мирових угод боржників, до яких застосовуються положення Закону.

1.3. Дія цих Методичних рекомендацій в частині погодження Агентством держмайна України планів санації поширюється на:

господарські організації з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають в управлінні інших суб'єктів управління об'єктами державної власності;

об'єкти державної власності в разі створення за їх участю нових суб'єктів господарювання.

Погодження Агентством держмайна України планів санації боржників, які відносяться до сфери його управління, здійснюється в окремому порядку.

1.4. Дія цих Методичних рекомендацій в частині погодження Агентством держмайна України мирових угод поширюється на:

господарські організації з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають в управлінні інших суб'єктів управління об'єктами державної власності.

1.5. Погодження змін і доповнень до планів санації та мирових угод боржників здійснюється за встановленою в методичних рекомендаціях процедурою, як і для погодження планів санації та мирових угод.

У разі погодження змін і доповнень до планів санації та мирових угод також подаються завірені належним чином відповідні плани санації та мирові угоди, до яких вони вносяться.

1.6. Приймаючи рішення про погодження планів санації та мирових угод боржників Агентство держмайна України оцінює подані документи на предмет їх відповідності вимогам законодавства в сфері управління об'єктами державної власності, а також включення до них переліку заходів, які мають забезпечити ефективне відновлення платоспроможності боржника.

При розгляді планів санації та мирових угод необхідно враховувати, що оцінку наданих планів санації та мирових угод господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають в управлінні інших суб'єктів управління об'єктами державної власності, на предмет ефективності і доцільності заходів з відновлення платоспроможності боржника та забезпечення його подальшого функціонування, відповідності галузевій специфіці роботи та напрямам діяльності боржника, забезпечення недопущення подальшого банкрутства боржника, відсутності загрози нанесення збитків економічним інтересам держави здійснюють відповідні суб'єкти управління об'єктами державної власності (далі - суб'єкти управління) в межах їх повноважень.

1.7. Звертати увагу, що відповідно до вимог абзацу шостого частини п'ятої статті 18 Закону керуючий санацією зобов'язаний попередньо погоджувати план санації боржника з органом, уповноваженим управляти державним майном, стосовно підприємства-боржника, у майні якого частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків. Тому перед направленням до Агентства держмайна України керуючий санацією попередньо погоджує план санації боржника з суб'єктами управління в межах їх повноважень, стосовно боржників, які входять до сфери управління відповідних суб'єктів управління.

II. Подання планів санації

2.1. Після схвалення плану санації боржника комітетом кредиторів і погодження суб'єктами управління (Фондом державного майна) в межах їх повноважень та у випадках, передбачених законодавством, керуючий санацією погоджує план санації з Агентством держмайна України за процедурою, встановленою цими Методичними рекомендаціями.

2.2. Для погодження плану санації боржника керуючий санацією звертається з письмовою заявою у довільній формі до Агентства держмайна України одразу після схвалення плану санації комітетом кредиторів та погодження суб'єктами управління (Фондом державного майна) в межах їх повноважень та у випадках, передбачених законодавством, але не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку, встановленого Законом для подачі плану санації боржника на затвердження до господарського суду.

2.3. До заяви про погодження плану санації боржника додається текст плану санації, прошитий, пронумерований, на титульній сторінці підписаний (з відповідним грифом погодження, схвалення, затвердження тощо) головою комітету кредиторів, керуючим санацією, інвестором (у разі його наявності) та у випадках, передбачених законодавством, суб'єктом управління та/або Фондом державного майна в межах їх повноважень, та скріплений печатками.

До Агентства держмайна України план санації боржника подається на погодження в трьох примірниках (2 оригінали і 1 копія) та в електронному вигляді.

Копія плану санації боржника після опрацювання залишається в Агентстві держмайна України, а оригінали повертаються заявнику.

2.4. План санації боржника повинен відповідати вимогам Закону.

2.5. До заяви про погодження плану санації, крім самого тексту плану санації, додаються такі документи:

копії установчих документів боржника, засвідчені в установленому порядку;

копія ухвали господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство;

копія ухвали господарського суду про затвердження реєстру вимог кредиторів;

копія ухвали господарського суду про введення процедури санації боржника та призначення керуючого санацією;

копія протоколу засідання комітету кредиторів про схвалення плану санації боржника;

копія протоколу засідання комітету кредиторів про схвалення інвестора (інвесторів);

звіт про незалежну оцінку майна боржника, яке планується до реалізації або підлягає передачі в оренду в процесі санації боржника, з відповідною рецензією;

перелік основних засобів із зазначенням назви, інвентарного номера, залишкової вартості та ринкової вартості з відміткою тих, які пропонуються до реалізації або підлягають передачі в оренду в процесі санації боржника;

проекти договорів переведення боргу та інших, якщо такі передбачені планом санації;

інформація про інвестора (засвідчені копії установчих документів, довідка від банківських установ, в яких відкрито розрахункові рахунки, що підтверджують платоспроможність інвестора в передбачених в плані санації обсягах, довідку (дата реєстрації якої не перевищує 10-денний термін з дати її видачі), якою підтверджено факт, що відносно інвестора не порушено справу про банкрутство).

При поданні плану санації господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають в управлінні інших суб'єктів управління об'єктами державної власності, додатково надається лист щодо підтвердження погодження цим суб'єктом плану санації боржника.

2.6. Під час розгляду плану санації необхідно враховувати вимоги статті 18 Закону, а саме:

план санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань;

план санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства, визначених Законом;

у разі наявності інвесторів план санації розробляється та погоджується за участю інвесторів.

План санації може містити умови про виконання зобов'язань боржника третіми особами, обмін вимог кредиторів на активи боржника та (або) його корпоративні права, задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить закону.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути реструктуризація підприємства, перепрофілювання виробництва, закриття нерентабельних виробництв, відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода, ліквідація дебіторської заборгованості, реструктуризація активів боржника відповідно до вимог Закону, продаж частини майна боржника, зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини боргу) та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань, виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань, одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, який відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 31 Закону за рахунок реалізації майна боржника, звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації, та інші способи відновлення платоспроможності боржника.

III. Подання мирових угод

3.1. Після підписання мирової угоди боржника головою комітету кредиторів арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) або керівник боржника (у випадку перебування боржника на стадії розпорядження майном та в інших випадках, передбачених Законом) погоджує мирову угоду з Агентством держмайна України за процедурою, встановленою цими Методичними рекомендаціями.

3.2. Для погодження мирової угоди боржника арбітражний керуючий або керівник боржника після підписання мирової угоди головою комітету кредиторів звертається з письмовою заявою у довільній формі до Агентства держмайна України.

3.3. До заяви про погодження мирової угоди боржника додається текст мирової угоди, прошитий, пронумерований, на титульному аркуші підписаний (з відповідним грифом погодження, схвалення, затвердження тощо) головою комітету кредиторів, арбітражним керуючим та/або керівником боржника, керівником відповідного податкового органу за місцезнаходженням боржника (у випадку, передбаченому Законом) та скріплений печатками.

До Агентства держмайна України мирова угода боржника подається в трьох примірниках (2 оригінали та 1 копія) та в електронному вигляді.

Копія мирової угоди боржника після опрацювання залишається в Агентстві держмайна України, а оригінали повертаються заявнику.

3.4. Мирова угода боржника повинна відповідати вимогам Закону.

3.5. До заяви про погодження мирової угоди також додаються:

копії установчих документів боржника, засвідчені в установленому порядку;

копія ухвали господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство;

копія ухвали господарського суду про затвердження реєстру вимог кредиторів (у разі наявності);

копія протоколу засідання комітету кредиторів, на якому було схвалено рішення щодо підписання мирової угоди боржника (у разі наявності);

звіт про незалежну оцінку майна боржника, яке планується до реалізації або підлягає передачі в оренду в процесі санації боржника, з відповідною рецензією.

У разі подання мирової угоди господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають в управлінні інших суб'єктів управління, додатково надається лист відповідного суб'єкта управління стосовно відповідності галузевій специфіці і оптимальній доцільності заходів, передбачених мировою угодою, та можливості відновлення платоспроможності боржника після реалізації мирової угоди.

IV. Розгляд та погодження планів санації та мирових угод

4.1. Департамент юридичного забезпечення Агентства держмайна України (далі - Департамент) є відповідальним за розгляд та погодження планів санації та мирових.

Департамент протягом 7 робочих днів розглядає представлений план санації, мирову угоду і, якщо перелік наданих документів та зміст плану санації, мирової угоди відповідає вимогам цих Методичних рекомендацій, направляє на узгодження до Управління реформування власності.

Департамент здійснює узагальнення наданих зауважень та рекомендацій і готує проект рішення.

4.2. Агентство держмайна України здійснює опрацювання плану санації, мирової угоди і направляє боржнику лист щодо прийняття одного з рішень.

4.2.1. У разі надходження заяви про погодження плану санації, мирової угоди боржника без дотримання вимог, передбачених Методичними рекомендаціями, Агентство держмайна України залишає надісланий план санації, мирову угоду боржника без розгляду та протягом 7 робочих днів з дня надходження повертає їх заявнику разом із листом-повідомленням, у якому зазначаються підстави залишення без розгляду.

У разі залишення плану санації, мирової угоди боржника без розгляду арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) або керівник боржника (у випадку перебування підприємства на стадії розпорядження майном та в інших випадках, передбачених Законом) усуває недоліки, що стали підставою для залишення плану санації, мирової угоди без розгляду і повторно подає їх на погодження до Агентства держмайна України.

4.2.2. Агентство держмайна України протягом 15 робочих днів з дня отримання плану санації, мирової угоди боржника, розробленого із дотриманням вимог, передбачених Методичними рекомендаціями, приймає одне з таких рішень:

про погодження плану санації, мирової угоди боржника;

про відмову в погодженні плану санації, мирової угоди боржника.

4.3. У разі прийняття рішення про погодження плану санації, мирової угоди боржника гриф погодження наноситься на титульному аркуші, підписується посадовою особою Агентства держмайна України, уповноваженою на це керівником, та скріплюється гербовою печаткою.

4.4. Агентство держмайна України відмовляє в погодженні плану санації, мирової угоди боржника у разі наявності однієї з таких підстав:

невідповідність плану санації, мирової угоди вимогам, встановленим законодавством;

Законом України "Про приватизацію державного майна" та іншими законодавчими актами з питань приватизації встановлено обмеження щодо обігу майна боржника, яке планується до відчуження чи передачі в оренду;

відсутність у плані санації, мировій угоді заходів щодо погашення заборгованості перед державним бюджетом та державними цільовими фондами, відсутність у плані санації заходів щодо погашення вимог щодо виплати заборгованості із заробітної плати.

4.5. Про відмову в погодженні плану санації, мирової угоди боржника Агентство держмайна України інформує заявника листом-повідомленням без нанесення грифа погодження, в якому зазначаються підстави відмови та рекомендації щодо доопрацювання плану санації, мирової угоди, до якого додаються направлені до Агентства держмайна України оригінали плану санації, мирової угоди.

У разі відмови в погодженні плану санації, мирової угоди боржника арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) або керівник боржника (у випадку перебування підприємства на стадії розпорядження майном та в інших випадках, передбачених Законом) усуває недоліки, що стали підставою для відмови, враховує зауваження і рекомендації та подає доопрацьований план санації, мирову угоду для повторного схвалення комітету кредиторів.

Доопрацьовані план санації, мирова угода боржника подаються на повторне погодження за процедурою, встановленою цими Методичними рекомендаціями.

4.6. Агентство держмайна України протягом 10 робочих днів з дня надходження доопрацьованого плану санації, мирової угоди боржника приймає одне з рішень, визначених пунктом 4.2 цього розділу.

Копії погоджених Агентством держмайна України планів санації, мирових угод з додатками, доданих до заяв про погодження, зберігаюся в Департаменті.

Директор департаменту
юридичного забезпечення


Т.С. Січевлюк-Врублевський

{Текст взято з сайту Агентства держмайна України http://www.ppa.gov.ua/}вгору