Документ v0282666-09, поточна редакція — Прийняття від 27.04.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
27.04.2009 N 282

Про затвердження Положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці в системі МНС України
та складу комісії з перевірки знань
з питань охорони праці

Відповідно до вимог статті 18 Закону України "Про охорону
праці" ( 2694-12 ) та наказу Державного комітету України з нагляду
за охороною праці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за
N 231/10511, "Про затвердження Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та
Переліку робіт з підвищеною небезпекою", з метою належної
організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці
посадових осіб та працівників системи МНС Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці в системі МНС України, що
додається.
2. Затвердити склад комісії з перевірки знань з питань
охорони праці МНС України:
Болотських - заступник Міністра, голова комісії
Михайло Васильович

Погоріла - головний спеціаліст відділу охорони
Наталія Василівна праці та безпеки життєдіяльності
Департаменту охорони здоров'я
та медико-біологічного захисту,
заступник голови комісії
Члени комісії:
Марченко - директор Департаменту управління
Григорій Борисович рятувальними силами
Самойленко - начальник відділу організаційно-штатної
Тарас Володимирович роботи, служби дислокації та ведення
штатів Департаменту кадрової політики
Ткалич - головний спеціаліст відділу охорони
Андрій Трохимович праці та безпеки життєдіяльності
Департаменту охорони здоров'я
та медико-біологічного захисту,
секретар комісії.
3. Начальникам головних управлінь в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, ректорам та начальникам
вищих навчальних закладів МНС України, начальникам
аварійно-рятувальних загонів, керівникам підприємств переглянути
склад комісій з перевірки знань з питань охорони праці в
підпорядкованих підрозділах та організувати роботу відповідно до
вимог чинних нормативно-правових актів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Болотських М.В.
Міністр В.Шандра

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
27.04.2009 N 282

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони
праці в системі МНС України

1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці в системі МНС України (далі -
Положення) розроблене відповідно до вимог Типового положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду
за охороною праці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 15.02.2005 за N 231/10511. Положення встановлює порядок навчання та перевірки знань з
питань охорони праці посадових осіб рядового і начальницького
складу служби цивільного захисту, курсантів, слухачів та студентів
вищих навчальних закладів, керівників та працівників підприємств
системи МНС (далі - працівники) при проходженні служби цивільного
захисту, у процесі трудової діяльності, під час трудового і
професійного навчання. Положення спрямоване на реалізацію в МНС системи
безперервного навчання з питань охорони праці працівників, надання
першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил
поведінки у разі виникнення аварій. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюють
служби охорони праці системи МНС.
1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні: навчання з питань охорони праці - навчання працівників,
курсантів та слухачів вищих навчальних закладів з метою отримання
ними необхідних знань і навичок з питань охорони праці або
безпечного ведення робіт; робота з підвищеною небезпекою - робота в умовах впливу
шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є
потреба в професійному доборі, чи пов'язана з обслуговуванням,
управлінням, застосуванням технічних засобів праці або
технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем
ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди
здоров'ю, майну, довкіллю; спеціальне навчання - щорічне вивчення працівниками, які
залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де
є потреба в професійному доборі, вимог відповідних
нормативно-правових актів з охорони праці; стажування - набуття особою практичного досвіду виконання
виробничих завдань і обов'язків на робочому місці після
теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під
безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця; дублювання - самостійне виконання працівником (дублером)
професійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого
працівника з обов'язковим проходженням протиаварійного і
протипожежного тренувань.
2. Вивчення основ охорони праці
в навчальних закладах МНС
2.1. Вивчення нормативних дисциплін з охорони праці у
навчальних закладах МНС здійснюється відповідно до наказу
Міністерства освіти України від 02.12.98 N 420 ( z0059-99 ) "Про
вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у
вищих закладах освіти України", зареєстрованого в Мін'юсті
03.02.99 за N 59/3352.
3. Організація навчання і перевірки знань
з питань охорони праці у підрозділах, органах,
закладах, установах, організаціях
та підприємствах МНС
3.1. Працівники під час прийняття на службу чи роботу і в
процесі служби чи роботи, а також під час професійного навчання
проходять у підрозділах, органах, закладах, установах,
організаціях та підприємствах МНС (далі - підрозділи, органи,
заклади) за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку
знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим
від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення
аварії.
3.2. У підрозділах, органах, закладах на основі цього
Положення, з урахуванням специфіки службової, трудової діяльності
та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, формуються
плани-графіки проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.
3.3. Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони
праці працівників, у тому числі під час професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації, здійснюють працівники
служби охорони праці підрозділу, органу, закладу або особа,
відповідальна за організацію роботи з охорони праці.
3.4. Працівники, яких приймають на роботу, пов'язану з
підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти
спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники,
зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на
рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з
пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх
обов'язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання
і перевірку знань з питань пожежної безпеки.
3.5. Працівники, які суміщають професії, проходять навчання,
інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з основних
професій, так і з професій за сумісництвом.
3.6. Перед перевіркою знань з питань охорони праці в
підрозділі, органі, закладі для працівників організується навчання
шляхом проведення лекцій, семінарів та консультацій.
3.7. Після навчання проводиться перевірка знань працівників з
питань охорони праці за нормативно-правовими актами з охорони
праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків.
3.8. Перевірка знань працівників з питань охорони праці
здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці
(далі - комісія) підрозділу, органу, закладу, склад якої
затверджується наказом (розпорядженням) керівника підрозділу,
органу, закладу. Головою комісії призначається керівник або
заступник керівника підрозділу, органу, закладу, до обов'язків
якого входить організація роботи з охорони праці. До складу комісії підрозділу, органу, закладу входять
спеціалісти служби охорони праці (чи особа, відповідальна за
організацію роботи з охорони праці у підрозділі, органі, закладі),
представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник
профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань
охорони праці. До складу комісії підрозділу, органу, закладу
можуть залучатися страхові експерти з охорони праці відповідного
робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України та викладачі охорони праці, які проводили навчання. У разі проведення первинної перевірки знань з питань охорони
праці у працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної
небезпеки, до складу комісії включається представник спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за
охороною праці або його територіального управління. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входить не
менше трьох осіб.
3.9. Усі члени комісії у порядку, встановленому цим
Положенням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань
охорони праці.
3.10. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці
працівників складається членами комісії та затверджується
керівником підрозділу, органу, закладу.
3.11. Формою перевірки знань з питань охорони праці
працівників є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться
комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори,
модульні тести тощо), залік або іспит - за екзаменаційними
білетами у формі усного або письмового опитування.
3.12. Результат перевірки знань з питань охорони праці робіт
з підвищеною небезпекою, а також там, де є потреба у професійному
доборі, до виконання яких допускається працівник, оформляється
протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці (додаток 1). Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили
задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з
питань охорони праці (додаток 2). При цьому в протоколі та
посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних
нормативно-правових актів з охорони праці та безпечного виконання
конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку
знань.
3.13. Лише тим працівникам, які виконують роботи підвищеної
небезпеки і проходять навчання і перевірку знань з питань охорони
праці у своєму підрозділі, органі, закладі, видача посвідчень є
обов'язковою.
3.14. При незадовільних результатах перевірки знань з питань
охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти
повторне навчання і повторну перевірку знань.
3.15. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі
посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку
знань з питань охорони праці.
3.16. Організаційне забезпечення роботи комісії (організація
проведення перевірки знань з питань охорони праці, оформлення,
облік і зберігання протоколів перевірки знань, оформлення і облік
посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці)
покладається на службу охорони праці підрозділу, органу, закладу
або особу, відповідальну за організацію роботи з охорони праці.
Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони
праці не менше 5 років.
3.17. Відповідальність за організацію і проведення
інструктажів, навчання та перевірку знань працівників з питань
охорони праці покладається на керівника підрозділу, органу,
закладу. Представники профспілок, уповноважені найманими працівниками
особи як члени комісій, проходять навчання відповідно до вимог
цього Положення, а перевірку знань з питань охорони праці за
участю представника спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
4. Спеціальне навчання і перевірка знань
з питань охорони праці
4.1. Працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку
робіт з підвищеною небезпекою (додаток 3) та у Переліку робіт, де
є потреба у професійному доборі (додаток 4), проходять щорічне
спеціальне навчання і перевірку знань відповідних
нормативно-правових актів з охорони праці.
4.2. Спеціальне навчання з питань охорони праці може
проводитись як безпосередньо в підрозділах, органах, закладах, так
і суб'єктом господарювання, який в установленому Положенням
порядку проводить навчання. У разі здійснення професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації безпосередньо в підрозділах, органах,
закладах спеціальне навчання з питань охорони праці є складовою
професійної підготовки.
4.3. Спеціальне навчання з питань охорони праці
організовується керівником підрозділу, органу, закладу за
навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням
конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов'язків
працівників і затверджуються наказом (розпорядженням) керівника
підрозділу, органу, закладу.
4.4. Перевірка знань з питань охорони праці після проведення
спеціального навчання проводиться комісією підрозділу, органу,
закладу в порядку, визначеному пунктами 3.8 - 3.17 цього
Положення.
5. Навчання і перевірка знань з питань
охорони праці посадових осіб
5.1. Посадові особи, які проходять службу (працюють) на
посадах, зазначених у додатку 5 до цього Положення, проходять
навчання і перевірку знань з питань охорони праці під час
прийняття на службу чи роботу і періодично, один раз на три роки,
згідно з планом і програмою навчання з питань охорони праці
посадових осіб (додаток 6): перший заступник та заступник (куратор служби охорони праці)
міністра, керівники підрозділів, органів, закладів та їх
заступники, яким підпорядковані господарські підрозділи,
начальники та працівники підрозділів охорони праці, члени комісій
підрозділів, органів, закладів, керівники та викладачі кафедр, які
викладають навчальні дисципліни з охорони праці, - у Головному
навчально-методичному центрі Держгірпромнагляду (або у
територіальних спеціальних навчальних центрах Держгірпромнагляду); фахівці науково-дослідних, конструкторських, проектних і
технологічних підрозділів, які проводять експертизу
проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги
нормативно-правових актів з охорони праці, а також ті, хто виконує
розробки з питань охорони праці - у навчальних закладах та
установах, які у встановленому Положенням порядку проводять
відповідне навчання; інші посадові особи (в обсязі виконуваних робіт) - у
підрозділі, органі, закладі. У Головному навчально-методичному центрі Держгірпромнагляду
проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці в
обсязі виконуваної ними роботи також особи, відповідальні за
технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів,
обладнання підвищеної небезпеки та посадові особи, функціональні
обов'язки яких пов'язані з: керівництвом та здійсненням контролю за виконанням робіт з
підвищеною небезпекою; будівництвом, експлуатацією, реконструкцією, технічним
переоснащенням, консервацією та ліквідацією об'єктів підвищеної
небезпеки; розробкою проектів, технологічних регламентів та іншої
технічної документації для робіт підвищеної небезпеки; підготовкою персоналу для обслуговування машин, механізмів та
устаткування підвищеної небезпеки; розробкою нормативно-правових актів з питань виготовлення,
монтажу та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки та об'єктів підвищеної небезпеки.
5.2. Позачергове навчання і перевірка знань з питань охорони
праці посадових осіб підрозділів, органів, закладів проводиться: при їх переведенні на іншу роботу або призначенні на іншу
посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці; у разі групового або із смертельним наслідком нещасного
випадку (професійного отруєння) в підрозділі, органі, закладі.
Позачергове навчання і перевірка знань проводиться протягом місяця
з моменту, коли комісією з розслідування встановлено факт
порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці; з метою ознайомлення з новими нормативно-правовими актами з
охорони праці. Таке навчання може проводитися у формі семінарів
без наступної перевірки знань.
6. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці Організація проведення інструктажів з питань охорони праці
проводиться відповідно до вимог наказу МНС від 07.05.2007 N 312
"Про затвердження Правил безпеки праці в органах і підрозділах
МНС" та цього Положення.
6.1. Працівники під час прийняття на службу чи роботу та
періодично повинні проходити в підрозділі, органі, закладі
інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної
допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил
поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і
стихійного лиха.
6.2. За характером і часом проведення інструктажі з питань
охорони праці (далі - інструктажі) поділяються на вступний,
первинний, повторний, позаплановий та цільовий.
6.3. Вступний інструктаж Проводиться: з усіма працівниками, які приймаються на службу, постійну або
тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади; з працівниками інших організацій, які прибули в орган,
підрозділ, заклад і беруть безпосередню участь у виконанні робіт
для МНС; з курсантами та студентами, які прибули до підрозділу,
органу, закладу для проходження трудового або професійного
навчання; з екскурсантами під час екскурсії в органі, підрозділі,
закладі. Вступний інструктаж проводиться працівниками підрозділу
охорони праці підрозділу, органу, закладу або іншим фахівцем
відповідно до наказу (розпорядження) по підрозділу, органу,
закладу, відповідального за організацію роботи з охорони праці,
який в установленому Положенням порядку пройшов навчання і
перевірку знань з питань охорони праці. Вступний інструктаж проводиться за програмою (інструкцією),
розробленою на основі типової програми вступного інструктажу
(додаток 7) підрозділом з охорони праці (фахівцем, відповідальним
за організацію роботи з охорони праці), затвердженою керівником
підрозділу, органу, закладу. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
(додаток 8), який зберігається 45 років службою охорони праці або
фахівцем, відповідальним за організацію роботи з охорони праці, а
також у наказі про прийняття працівника на роботу.
6.4. Первинний інструктаж проводиться до початку служби
(роботи) безпосередньо на робочому місці з працівником: новоприйнятим (постійно чи тимчасово) до підрозділу, органу,
закладу на службу, роботу; переведеним з одного структурного підрозділу, органу, закладу
до іншого; який виконуватиме нову для нього роботу; відрядженим працівником іншого підрозділу, органу, закладу. Проводиться з курсантами, студентами навчальних закладів: до початку професійного навчання; перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з
використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо. Первинний інструктаж на робочому місці проводиться
індивідуально з окремим працівником або групою осіб одного фаху за
інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт,
діючими в підрозділі, органі, закладі. Інструкції з охорони праці
повинні містити питання, викладені в орієнтовному переліку питань
первинного інструктажу (додаток 9).
6.5. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці
індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які
виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань
первинного інструктажу. Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені
нормативно-правовими актами з охорони праці, але не рідше: на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці; для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.
6.6. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на
робочому місці або в кабінеті охорони праці: при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових
актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до
них; при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації
устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини,
матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці; при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з
охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо; при перерві в службі чи роботі виконавця робіт більш ніж на
30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для
решти робіт - понад 60 днів. Позаплановий інструктаж із студентами, курсантами вищих
навчальних закладів МНС проводиться під час проведення
професійного навчання при порушеннях ними вимог
нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або
призвели до травм, аварій, пожеж тощо. Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з
окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і
зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому
випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його
проведення.
6.7. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками: при ліквідації аварії або стихійного лиха; при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства
оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження; при проведенні робіт, які не пов'язані з безпосереднім
виконанням функціональних обов'язків і потребують дотримання вимог
безпеки. Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим
працівником, або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового
інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що
виконуватимуться.
6.8. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий
інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник
структурного підрозділу).
6.9. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий
інструктажі завершуються перевіркою знань шляхом усного опитування
або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих
навичок безпечних методів праці особою, яка проводила інструктаж. При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і
навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного,
повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів
додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань. При незадовільних результатах перевірки знань після цільового
інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна
перевірка знань при цьому не проводиться.
6.10. Про проведення первинного, повторного, позапланового,
цільового інструктажів та допуск до роботи працівника особа, яка
проводила інструктаж, вносить запис до журналу реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (додаток 10)
з обов'язковим підписом інструктованого та інструктуючого. При
реєстрації позапланового інструктажу вказується причина його
проведення. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути
пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою. У встановленому
порядку журнал реєструється в підрозділі, органі, закладі.
Правильність ведення журналу реєстрації інструктажів перевіряється
співробітниками підрозділу охорони праці. У разі виконання робіт, що потребують оформлення
наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється також у цьому
наряді-допуску.
6.11. Тематика та порядок проведення інструктажів з питань
охорони праці для курсантів та студентів вищих навчальних закладів
МНС під час професійного навчання у навчальних закладах
визначаються окремими нормативно-правовими актами в галузі освіти.
7. Стажування, дублювання і допуск
працівників до роботи
7.1. Стажування або дублювання проводиться під час
професійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною
небезпекою у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з
охорони праці. Працівники, після первинного інструктажу на робочому місці до
початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених,
кваліфікованих співробітників пройти стажування протягом
2 - 15 робочих днів або дублювання протягом не менше шести робочих
днів.
7.2. Працівники, функціональні обов'язки яких пов'язані із
забезпеченням безаварійної роботи об'єктів підвищеної небезпеки
або з виконанням окремих робіт підвищеної небезпеки, до початку
самостійної роботи повинні проходити дублювання з обов'язковим
проходженням у цей період протиаварійних і протипожежних тренувань
відповідно до плану ліквідації аварій.
7.3. Допуск до стажування (дублювання) оформляється наказом
керівника підрозділу, органу, закладу, у якому визначається
тривалість стажування (дублювання) та вказується прізвище
працівника, відповідального за проведення стажування (дублювання).
7.4. Перелік посад і професій працівників, які повинні
проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування
(дублювання) визначаються керівником підрозділу, органу, закладу
відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.
Тривалість стажування (дублювання) залежить від стажу і характеру
роботи, а також від кваліфікації працівника.
7.5. Керівник підрозділу, органу, закладу має право своїм
наказом звільняти від проходження стажування (дублювання)
працівника, який має стаж роботи за відповідною посадою
(професією) не менше 3 років або переводиться з одного підрозділу
до іншого, де характер служби чи роботи та тип обладнання, на
якому він працюватиме, не змінюються.
7.6. Стажування (дублювання) проводиться за програмами для
конкретної професії, які розробляються в підрозділі, органі,
закладі відповідно до функціональних обов'язків співробітника і
затверджуються керівником підрозділу, органу, закладу.
7.7. Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях
підрозділу, органу, закладу. У процесі стажування працівники
повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами
безпеки відповідають роботам, що передбачаються функціональними
обов'язками цих працівників.
7.8. У процесі стажування (дублювання) працівник повинен: закріпити свої знання щодо правил безпечної експлуатації
технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та
інструкцій з охорони праці; оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у
нормальних і аварійних умовах; засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і
обладнання та методи безаварійного керування ними з метою
забезпечення вимог безпеки праці.
7.9. Після закінчення стажування (дублювання) та при
задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці
наказом (розпорядженням) керівника підрозділу, органу, закладу
працівник допускається до самостійної роботи. Якщо працівник не оволодів необхідними навичками чи отримав
незадовільну оцінку з протиаварійних та протипожежних тренувань,
то стажування (дублювання) може бути продовжено наказом
(розпорядженням) керівника підрозділу, органу, закладу на термін
не більше двох робочих днів.

Додаток 1
до пункту 3.12
Положення про порядок
проведення навчання
і перевірки знань з питань
охорони праці в системі
МНС України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання комісії з перевірки знань
з питань охорони праці

___ _____________ 20__ р. м. _______________
Комісія у складі:
голови ______________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)
і членів комісії ____________________________________________
(прізвища ініціали, посади)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
створена на підставі наказу (розпорядження) від __.__.20__ р.
N ________________________________,
перевірила знання ___________________________________________
(найменування нормативно-правових актів
__________________________________________________________________
з охорони праці, за якими проводилася перевірка знань)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ | N | Прізвище, | Посада, | Підрозділ МНС | Знає/Не | Примітка | |з/п|ім'я та по |професія,| України | знає | | | | батькові | (фах) | | | | |---+-----------+---------+----------------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Голова комісії ___________________
(підпис)
члени комісії ___________________
(підпис)

Додаток 2
до пункту 3.12
Положення про порядок
проведення навчання
і перевірки знань з питань
охорони праці в системі
МНС України

ПОСВІДЧЕННЯ
про перевірку знань з питань охорони праці

__________________________________________________________________
(підрозділ, орган, заклад МНС)
ПОСВІДЧЕННЯ N
Видано ______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
посада (фах) ________________________________________________
місце служби (роботи) _______________________________________ __________________________________________________________________
У тому, що він (а) показав необхідні знання _________________ __________________________________________________________________
(перелік основних нормативно-правових актів
__________________________________________________________________
з охорони праці, за якими проводилась перевірка знань)
__________________________________________________________________
Підстава: протокол засідання
комісії з перевірки знань від
__ _________ 20__ р. N _____________
М.П.
Голова комісії ________________________ _________________
(прізвище, ініціали) (підпис)
--------------- (*) У даному посвідченні можуть бути додаткові вкладки про
обов'язкові медичні огляди працівника, право на виконання ним
спеціальних робіт тощо.
ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРІОДИЧНУ ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ
посада (фах) ________________________________________________
показав(ла) необхідні знання ________________________________ __________________________________________________________________
(перелік нормативно-правових актів
__________________________________________________________________
з охорони праці, за якими проводилася перевірка знань)
__________________________________________________________________
Підстава: протокол засідання
комісії з перевірки знань від
__ _________ 20__ р. N _____________
Голова комісії ________________________ _________________
(прізвище, ініціали) (підпис)

Додаток 3
до пункту 4.1
Положення про порядок
проведення навчання
і перевірки знань з питань
охорони праці в системі
МНС України

ПЕРЕЛІК
робіт з підвищеною небезпекою(*)

--------------- (*) Складено відповідно до Переліку робіт з підвищеною
небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України
від 26.01.2005 N 15 ( z0232-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.02.2005 N 232/10512 (НПАОП 0.00-2.24-05).
1. Електрозварювальні, газополум'яні, наплавочні і паяльні
роботи. Контроль за зварювальними з'єднаннями.
2. Роботи в охоронних зонах ліній електропередач.
3. Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках.
4. Роботи в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого
випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а
також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів.
5. Роботи на повітряних лініях зв'язку, які перетинають лінії
електропередач, контактні проводи.
6. Електропрогрів бетону та електророзморожування ґрунтів.
7. Обслуговування, ремонт та наладка обладнання для
плазмово-дугової зварки, різання, напилювання, нанесення покриття
та іншого електрозварювального устаткування.
8. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних
установках підвищеної та високої частоти.
9. Виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та
використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження.
10. Роботи з надзвичайно займистими, легкозаймистими,
займистими та вибухонебезпечними речовинами.
11. Роботи, пов'язані з технічним обслуговуванням
вибухонебезпечних виробництв, цехів, дільниць, об'єктів, засобів
пожежної сигналізації та систем автоматичного пожежогасіння. Пожежно-технічне обстеження будинків та висотних споруд.
Виїзд особового складу підрозділів пожежної охорони за сигналом
тривога.
12. Транспортування балонів, контейнерів, ємностей із
стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними
газами, їх заповнення та ремонт.
13. Обслуговування агрегатів і котлів, працюючих на газі і
рідкому паливі.
14. Роботи з профілактики і технічного обслуговування
газового господарства.
15. Виконання газонебезпечних робіт.
16. Роботи з технічного обслуговування і експлуатації
компресорних та газорегуляторних станцій, лінійних частин
магістральних газопроводів.
17. Роботи, пов'язані з обслуговуванням, експлуатацією та
ремонтом компресорних та холодильних установок, що працюють на
вибухонебезпечних та токсичних газах.
18. Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин.
19. Ліквідація відкритих газових та нафтових фонтанів.
20. Роботи з виробництва, зберігання, використання та
транспортування речовин, які належать до I та II класу небезпеки.
21. Монтаж, ремонт, реконструкція, наладка, експлуатація,
введення в експлуатацію та виведення з експлуатації, здійснення
інспекційного контролю обладнання, що містить радіонуклідні
джерела.
22. Роботи з отруйними, шкідливими, токсичними та
радіоактивними речовинами.
23. Роботи з використанням інертних газів.
24. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати,
азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових
матеріалів.
25. Нанесення лако-фарбувальних покриттів, ґрунтовок та
шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій
(поліхлорвінілових, епоксидних тощо).
26. Обробка деревини та інших речовин антисептичними та
вогнезахисними сумішами і речовинами.
27. Підготовка до знешкодження і знежирювання установок і
деталей чотирихлористим вуглецем.
28. Вулканізаційні роботи.
29. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей.
30. Роботи, пов'язані з виробництвом, зберіганням,
транспортуванням та застосуванням агрохімікатів, пестицидів,
гербіцидів.
31. Гасіння вапна.
32. Обслуговування генераторних ацетиленових установок.
33. Гальванічні роботи, чистка вентиляційних каналів та
повітропроводів.
34. Роботи з окислюючими речовинами.
35. Робота з піскоструминними апаратами.
36. Нанесення бетону, ізоляційних і обмуровочних матеріалів
методом набризкування і напилення.
37. Управління, завантаження та обслуговування дробарних,
сортувальних, фасувально-пакувальних, просівальних, змішувальних
формувальних, затиральних, фільтрувальних, намотувальних,
варочних, плавильних, сепараторних, очисних, обрізних, бурових,
в'язальних, полірувальних механізмів.
38. Випробування та обслуговування парових і водогрійних
котлів, економайзерів, паропроводів, трубопроводів гарячої води,
пароперегрівників, теплообмінників, тепломеханічного устаткування,
посудин, що працюють під тиском.
39. Аварійно-рятувальні роботи, гасіння пожеж, боротьба з
повінню.
40. Дегазаційні роботи.
41. Технічне обслуговування, експлуатація та ремонт підйомних
установок, стволів, компресорних станцій.
42. Зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і
гідровідвалів.
43. Забивання свай.
44. Цементація та хімічне закріплення ґрунтів та фундаментів.
45. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах,
бункерах, камерах і колекторах.
46. Земляні роботи, що виконуються в зоні розташування
підземних комунікацій, під водою та на глибині більше 2 метрів.
47. Роботи у замкнених просторах (ємностях, боксах,
трубопроводах).
48. Водолазні роботи.
49. Роботи з обслуговування барокамер.
50. Роботи верхолазні та на висоті.
51. Роботи з підйомних і підвісних колисок і рихтувань на
висоті.
52. Монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення
та зміцнення їх аварійних частин.
53. Обстеження димарів, вентиляційних каналів і дахів при
капітальному ремонті будинків та споруд.
54. Роботи з ремонту, фарбування, очистки від снігу та пилу
дахів будівель при відсутності огорож.
55. Робота на конструкціях мостових, баштових та козлових
кранів.
56. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і
механізмів.
57. Транспортування негабаритних та важких вантажів на
під'їзних коліях будівельних майданчиків.
58. Монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація,
ремонт і демонтаж вантажопідіймальних машин і механізмів, ліфтів,
конвеєрів, підвісного канатного, гідравлічного транспорту,
технологічного і верстатного обладнання, електроустановок та ліній
електропередач.
59. Монтаж, демонтаж та обслуговування компресорного,
холодильного обладнання, пресів-розширювачів, ковальсько-пресового
устаткування.
60. Монтаж, демонтаж і накачування шин автотранспортних
засобів.
61. Обслуговування і ремонт елементів підвіски автомобілів,
гідропідйомників на автомобілях-самоскидах та самоскидних
причепах, їх зняття і установка.
62. Ремонт паливної апаратури двигунів внутрішнього згорання.
63. Управління тракторами і самохідним технологічним
устаткуванням.
64. Малярні роботи у відсіках та резервуарах морських та
річкових суден, а також очистка та фарбування суден у доках та на
причалах.
65. Монтаж і демонтаж головних та допоміжних механізмів у
машинному відділенні морських та річкових суден.
66. Обслуговування механічних та автоматичних ліній.
67. Роботи на копіювальних та розмножувальних машинах.
68. Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів.
69. Лісогосподарські і лісозаготівельні роботи, які
виконуються на територіях, забруднених (5 - 10 кі/кв.км)
цезієм 134, 137.
70. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних
переправ, доріг, бродів.
71. Роботи з ліквідації лісових пожеж.
72. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому
транспорті.
73. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на
великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на
безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і
каналах, пов'язаних з використанням човнових переправ, роботи і
спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу;
гідрографічні обстеження водних об'єктів у важко досяжних і
необжитих районах.
74. Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту.
75. Пожежно-технічне обстеження об'єктів з підвищеною
пожежною, вибуховою та радіаційною небезпекою.
76. Робота у випробувальних пожежних лабораторіях, на
пожежних полігонах, на смугах психологічної підготовки пожежних та
в теплодимокамерах.
77. Робота особового складу пожежних підрозділів на
колінчатих підіймачах та на автомеханічних драбинах.
78. Виконання робіт на пожежах із знеструмлення електричних
мереж, перекриття заслінок на нафтогазопроводах, у резервуарних
парках автобаз.
79. Гасіння пожеж у трюмах морських та річкових суден.
80. Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів
охоронної сигналізації.
81. Скелелазні роботи.

Додаток 4
до пункту 4.1
Положення про порядок
проведення навчання
і перевірки знань з питань
охорони праці в системі
МНС України

ПЕРЕЛІК РОБІТ,
де є потреба у професійному доборі

1. Усі види підземних робіт.
2. Робота в кесонах, барокамерах, замкнутих просторах.
3. Водолазні роботи.
4. Роботи на висоті, верхолазні роботи, роботи, пов'язані з
підійманням на висоту.
5. Роботи з обслуговування діючої електроустановки напругою
до і вище 1000 В та виконання у них оперативних переключень,
налагоджувальних, монтажних робіт та високовольтних випробувань,
роботи під напругою в електроустановках до і вище 1000 В, роботи,
пов'язані з діючим енергетичним обладнанням.
6. Роботи, пов'язані із застосуванням вибухових матеріалів,
роботи у вибухо- та вогненебезпечних виробництвах.
7. Роботи, виконання яких передбачає використання
вогнепальної зброї.
8. Аварійно-рятувальні роботи та роботи з гасіння пожеж.
9. Роботи, пов'язані з управлінням наземним, повітряним та
водним транспортом.

Додаток 5
до пункту 5.1
Положення про порядок
проведення навчання
і перевірки знань з питань
охорони праці в системі
МНС України

ПЕРЕЛІК
посад осіб, які проходять навчання і перевірку
знань з питань охорони праці

1. Перший заступник Міністра, заступник Міністра (куратор
служби охорони праці), керівники, заступники керівників, головні
спеціалісти, начальники основних адміністративно-господарських та
технічних підрозділів незалежно від характеру службової
діяльності, які безпосередньо пов'язані з організацією безпечного
ведення робіт.
2. Керівники та спеціалісти науково-дослідних,
конструкторських, проектних і технологічних підрозділів, які
займаються проведенням експертизи і розробкою
проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги
нормативно-правових актів з охорони праці.
3. Посадові особи інспекції пожежного і технічного нагляду та
охорони праці.
4. Керівники, заступники керівників навчальних закладів, на
яких покладена відповідальність за організацію безпечного ведення
робіт, керівники та викладачі кафедр охорони праці, керівники та
штатні викладачі навчальних закладів, які здійснюють навчання з
питань охорони праці посадових осіб.
5. Спеціалісти підрозділів охорони праці, члени комісій з
перевірки знань з питань охорони праці, особи, відповідальні за
технічний стан і безпечну експлуатацію об'єктів підвищеної
небезпеки.

Додаток 6
до пункту 5.1
Положення про порядок
проведення навчання
і перевірки знань з питань
охорони праці в системі
МНС України

ПЛАН І ПРОГРАМА НАВЧАННЯ
з питань охорони праці посадових осіб

План
Тема 1. Законодавство України про охорону праці. Основні
положення законів України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) та взаємозв'язок з
іншими законами України. Законодавство України про працю.
Тема 2. Організація роботи з охорони праці.
Тема 3. Вибухонебезпека і вибухозахист.
Тема 4. Пожежна безпека.
Тема 5. Електробезпека.
Тема 6. Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика
професійних отруєнь.
Тема 7. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного
випадку.
Програма
Тема 1. Законодавство України про охорону праці
Основні положення Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ). Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення
охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: про
обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку,
про розслідування нещасних випадків. Кодекс законів про працю
України ( 322-08 ) та прийняті відповідно до них
нормативно-правові акти, а також закони України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ),
"Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), "Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ). Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового
договору та під час роботи на підприємстві. Права осіб на пільги і
компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Управління охороною
праці. Обов'язки керівника підрозділу, органу, закладу, МНС щодо
створення умов служби (праці) відповідно до нормативно-правових
актів з охорони праці. Обов'язки осіб щодо додержання вимог
нормативно-правових актів з охорони праці. Підрозділи охорони праці. Положення про підрозділи охорони
праці, основні завдання, функціональні обов'язки та права.
Постійно діюча комісія з питань охорони праці підрозділу, органу,
закладу МНС: порядок створення, обов'язки та права комісії. Навчання з питань охорони праці. Положення про навчання, яке
встановлює порядок і види навчання та інструктажів, форми
перевірки знань з питань охорони праці особового складу. Перелік
посад посадових осіб, які до початку виконання своїх обов'язків і
періодично один раз на три роки проходять навчання з питань
охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Перелік
робіт, де є потреба у професійному доборі. Фінансування охорони
праці. Перелік заходів і засобів з охорони праці, витрати на
здійснення та придбання яких включаються до валових витрат. Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні,
будівництві (виготовленні) та реконструкції об'єктів і засобів
виробництва. Попередня експертиза проектної документації. Дозвіл
на початок роботи та види робіт підрозділу, органу, закладу МНС,
діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією
об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що
встановлюються визначеним Кабінетом Міністрів України Переліком.
Порядок допуску в експлуатацію придбаних за кордоном технологічних
процесів, машин, механізмів, устаткування. Порядок прийняття в
експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів. Основні вимоги щодо розслідування та обліку нещасних випадків
з особами рядового, начальницького складу та працівниками. Інформація та звітність про стан охорони праці. Стимулювання охорони праці. Заохочення співробітників за
активну участь у роботі зі створення безпечних та нешкідливих умов
праці. Відшкодування громадянам і державі збитків, завданих
порушенням вимог охорони праці. Нормативно-правові акти з охорони праці. Опрацювання,
прийняття та скасування нормативно-правових актів України та МНС,
тимчасове припинення їх чинності. Забезпечення
військовослужбовців, працівників нормативно-правовими актами з
охорони праці. Контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Відповідальність за порушення законодавчих та інших
нормативно-правових актів з охорони праці. Страхування від нещасних випадків. Основні положення Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ): завдання
страхування та сфера дії закону, основні принципи страхування;
управління страхуванням. Обов'язки ФССНВ: відшкодування шкоди,
заподіяної застрахованому ушкодженням його здоров'я, відшкодування
моральної шкоди, профілактична діяльність Фонду, направлена на
усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці;
фінансування страхування від нещасних випадків. Тривалість службового (робочого) часу. Скорочена тривалість
службового (робочого) часу. Заборона роботи в нічний час.
Обмеження понаднормованих робіт. Заборона залучення до
понаднормованих робіт. Праця жінок. Роботи, на яких забороняється застосування праці
жінок. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час. Гарантії при
прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок,
які мають дітей. Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають трудові
спори. Терміни звернення до комісії з трудових спорів та порядок
прийняття заяв. Порядок і терміни розгляду трудових спорів. Відповідальність за порушення законодавства про працю.
Тема 2. Організація роботи з охорони праці
Охорона праці як об'єкт управління. Управління охороною
праці. Мета і завдання управління. Структурно-функціональна схема
управління охороною праці. Планування роботи з охорони праці: перспективне, поточне та
оперативне. Організація роботи з охорони праці. Посадові інструкції,
установлення обов'язків, прав і відповідальності підрозділів,
органів, закладів МНС України посадових осіб і спеціалістів за
виконання функцій і завдань у системі управління охороною праці, а
також вимог з охорони праці. Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці. Матеріальне та моральне стимулювання роботи з охорони праці. Контроль за ефективністю функціонування системи управління
охороною праці, виконанням особовим складом своїх обов'язків,
правил, норм та інструкцій з охорони праці, за станом охорони
праці на робочих місцях, аудит охорони праці. Вимоги нормативних актів з охорони праці щодо безпеки
виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.
Планово-запобіжні ремонти засобів праці. Метрологічне забезпечення
охорони праці. Організація безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки або
таких, де є потреба у професійному доборі згідно з
нормативно-правовими актами з охорони праці. Прилади контролю безпечних умов служби (праці). Світлова та
звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування.
Знаки безпеки. Засоби колективного та індивідуального захисту. План
ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у разі аварії.
Тема 3. Вибухонебезпека і вибухозахист
Основні положення Закону України "Про об'єкти підвищеної
небезпеки" ( 2245-14 ). Порядок ідентифікації та обліку об'єктів
підвищеної небезпеки. Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Ламінарне,
дефлаграційне горіння і детонація в різних агрегатних станах:
парогазових, дисперсних середовищ, сконденсованих вибухових
речовин. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому
приміщенні, неорганізованих газових викидів у незамкнутому
просторі. Механізм горіння аерозолів. Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних
процесів; показники рівня руйнування промислових аварій.
Установлені визначення: хіміко-технологічна система, технологічний
блок, середовище, об'єкт. Значення параметрів: регламентовані,
критичні, гранично допустимі; потенційно вибухонебезпечний
технологічний об'єкт. Кількісні характеристики гідродинамічних,
тепломасообмінних процесів та їх вплив на рівень вибухонебезпеки.
Кількісні показники, що складають енергетичний потенціал
вибухонебезпеки. Можливі показники вибухів. Методи стабілізації процесів та оцінка надійності систем.
Фізико-хімічні характеристики речовин, що використовуються у
технологічній системі, та їх вплив на вибухонебезпеку; оцінка
рівня небезпечності процесу; обґрунтованість та надійність
способів і засобів контролю допустимої кількості небезпечних
речовин; засоби запобігання критичним значенням параметрів. Оцінка експлуатаційної надійності та безпеки обладнання,
трубопроводів, обґрунтування їх вибору. Поняття про строки служби
(ресурсу) і безвідмовної роботи обладнання; обґрунтування вибору
ущільнень, методів і засобів запобігання перевищенням тиску,
ефективних систем аварійного скидання вибухонебезпечних продуктів
закритого типу. Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту
(ПАЗ). Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості)
систем контролю, управління і ПАЗ з урахуванням характеру
технологічного процесу і енергетичного потенціалу об'єкта. Локалізація аварій, захист персоналу від уражень, будинків і
споруд від руйнування. Поблочні моделі виникнення і розвитку
аварій; технічні засоби і послідовність аварійного відключення
технологічних блоків. Методи і послідовність локалізації аварій
при різних схемах їх розвитку. Методи оцінки інтенсивності впливу ударної хвилі на об'єкти
при можливому вибуху. Основні принципи розрахунку зон за рівнями
небезпеки та їх класифікація. Основні напрямки в удосконаленні технологічних процесів,
розробці сучасного обладнання, засобів контролю, управління і
протиаварійного захисту, швидкодійної та регулювальної апаратури.
Підвищення якості сировини, матеріалів та обладнання. Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Тема 4. Пожежна безпека
Основні нормативні документи, що регламентують роботу із
забезпечення пожежної безпеки об'єктів: Закон України "Про пожежну
безпеку" ( 3745-12 ), стандарти, будівельні норми та правила,
Правила пожежної безпеки ( z1410-04 ) тощо. Обов'язки керівника
підрозділу, органу, закладу МНС та інших співробітників щодо
забезпечення пожежної безпеки об'єкта та окремих дільниць
виробництва. Порядок організації і робота добровільної пожежної дружини.
Положення про добровільні пожежні дружини ( 136-2009-п ).
Обов'язки членів добровільних пожежних дружин щодо запобігання
пожежам та їх гасіння. Пільги та заохочення, встановлені для них. Порядок створення та робота пожежно-технічної комісії.
Положення про пожежно-технічні комісії ( z0658-09 ). Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна
відповідальність співробітників, посадових та юридичних осіб за
порушення вимог пожежної безпеки та виникнення пожежі. Коротка характеристика виробництва та пожежна небезпека
технологічного процесу, сировини, готової продукції, агрегатів,
установок тощо. Основні причини пожеж: порушення технологічних регламентів і
несправність виробничого обладнання, іскри електрогазозварювальних
робіт і необережне поводження з вогнем, іскри котельних та інших
установок, порушення правил користування інструментами і
електронагрівальними приладами. Заходи пожежної безпеки, яких
необхідно додержуватись перед початком роботи, під час роботи та
після її закінчення з метою запобігання пожежам. Утримання території, протипожежні розриви, джерела
протипожежного водопостачання, протипожежний режим на об'єкті. Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях, при
експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів, систем
вентиляції, при проведенні електрогазозварювальних, паяльних та
інших вогневих робіт, при фарбуванні, знежирюванні та митті
виробів і обладнання. Вимоги пожежної безпеки в лабораторіях, архівах, складських
приміщеннях, гаражах, на складах зберігання хімічних речовин,
пально-мастильних матеріалів, при роботі з
пожежовибухонебезпечними матеріалами, у приміщеннях з масовим
перебуванням людей (клубах, поліклініках, їдальнях тощо). Основні вимоги до утримання шляхів евакуації, автоматичних
систем пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації. Призначення та місцезнаходження на об'єкті засобів
пожежогасіння, протипожежного обладнання та інвентарю
(вогнегасники, внутрішні пожежні крани, бочки з водою, ящики з
піском, стаціонарні установки пожежогасіння). Загальні уявлення про спринклерне і дренчерне обладнання,
автоматичну пожежну сигналізацію, вуглекислотні, порошкові, газові
та інші установки пожежогасіння. Порядок утримання на об'єкті засобів пожежогасіння влітку та
взимку. Правила використовування вогнегасних засобів, протипожежного
інвентаря і обладнання для пожежогасіння. Засоби зв'язку і сповіщення про пожежу, що наявні на об'єкті,
у цеху, місця розташування телефонів, пристроїв для подачі
звукових сигналів пожежної тривоги. Правила використання цих
засобів у разі виникнення пожежі. Дії особового складу при виявленні в приміщенні чи на
території об'єкта задимлення, загорання або пожежі. Порядок
повідомлення про пожежу в пожежну охорону, газорятувальну та інші
аварійні служби, організація зустрічі пожежних частин, команд чи
добровільних пожежних дружин. Виключення при необхідності
технологічного обладнання, комунікацій, електроустановок та
вентиляції. Гасіння пожежі наявними на об'єкті засобами
пожежогасіння, порядок евакуації людей і матеріальних цінностей. Дії співробітників після прибуття пожежних підрозділів
(надання допомоги в прокладанні рукавних ліній, участь в евакуації
матеріальних цінностей та виконання інших робіт за розпорядженнями
керівника гасіння пожежі). Розслідування та облік пожеж, розробка заходів щодо
запобігання пожежам та загибелі людей на них.
Тема 5. Електробезпека
Статистичні відомості про стан виробничого
електротравматизму. Основні причини та шляхи зниження його рівня. Електричний струм, одиниці вимірювання струму, напруги,
потужності, опору, частоти. Постійний та змінний струм, їх
шкідлива дія на організм людини. Небезпечні величини
електроструму, напруги. Залежність дії електроструму на людину від
тривалості дії, умов середовища, метеорологічних факторів,
фізичного стану людини. Поняття напруги кроку та дотику. Статична
і наведена напруга. Дія електромагнітних полів, засоби захисту від
них. Правила безпеки при роботі на персональних комп'ютерах. Будова промислових електроустановок та їх елементи:
електричні станції, підстанції, розподільчі пристрої,
перетворювачі електроенергії; розподільчі електромережі напругою
до 1000 В. Розподіл електроустановок за класами напруги: 0,4 кВ;
6 - 10 кВ; 35 кВ; 110 - 1150 кВ. Особливості будови та сфера
застосування. Охоронні зони електромереж до і вище 1000 В. Допустимі
(безпечні) відстані до струмопровідних частин діючого обладнання,
що перебувають під напругою. Класифікація виробничих приміщень
щодо небезпеки ураження персоналу електричним струмом. Колективні та індивідуальні засоби захисту в
електроустановках. Порядок їх використання, зберігання та обліку.
Періодичність та види випробувань. Плакати та знаки безпеки, що
використовуються в електроустановках. Заземлення та занулення електроустановок, їх захисна дія;
найбільш допустимі величини опору, від чого вони залежать. Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом,
зварювальними та понижувальними трансформаторами, переносними
світильниками тощо. Вимоги безпечного застосування машині механізмів у діючих
електроустановках. Особливості виробництв з наявністю
електротехнологій. Порядок виконання робіт у діючих електроустановках:
організаційні та технічні заходи, наряд-допуск до роботи,
інструктаж, групи електробезпеки. Вимоги до персоналу, який виконує роботи в діючих
електроустановках. Особа, відповідальна за електрогосподарство, її статус,
кваліфікація, група електробезпеки, обов'язки та відповідальність.
Тема 6. Гігієна праці. Медичні огляди.
Профілактика професійних отруєнь і захворювань
Поняття медицини та гігієни праці. Основні положення
законодавчих актів, що стосуються створення безпечних умов служби
(праці) та збереження здоров'я особового складу. Шкідливі фактори
виробничого середовища і трудового процесу, їх гігієнічна оцінка.
Компетенція спеціально вповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі охорони здоров'я у проведенні атестації
робочих місць за умовами праці, організація та здійснення контролю
за параметрами факторів виробничого середовища та трудового
процесу. Атестація робочих місць відповідно до нормативно-правових
актів України з охорони праці. Організація та здійснення державної
санітарно-епідеміологічної експертизи промислової продукції,
технологічних процесів тощо. Заходи щодо поліпшення умов праці та
виробничого середовища. Особливості гігієни праці під час
використання праці жінок. Санітарно-побутове забезпечення. Медичні огляди осіб, які працюють у важких та шкідливих
умовах праці. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності.
Професійні захворювання (порядок розслідування, реєстрації та
обліку профзахворювань, аналіз профзахворюваності, визначення
придатності працівника до роботи). Основні принципи профілактики
виникнення профзахворювань.
Тема 7. Надання першої медичної допомоги
потерпілим у разі нещасного випадку
Поняття першої медичної допомоги. Основні принципи подання
першої медичної допомоги і правильність, доцільність дій,
швидкість, рішучість. Перша медична допомога при кровотечі.
Класифікація кровотечі. Основні види кровотечі, їх ознаки. Типові
місця притиснення артерії для зупинки кровотечі. Перша допомога
при капілярній кровотечі. Перша допомога при артеріальній та
венозній кровотечі. Засоби зупинки кровотечі. Зупинка кровотечі
притискуванням пошкодженої судини до прилеглої кістки,
максимальним згинанням кінцівки. Зупинка кровотечі за допомогою
джгута чи джгута-закрутки. Способи реанімації, підготовлення потерпілого до реанімації.
Штучне дихання. Серцева реанімація. Непрямий (закритий) масаж серця. Перша допомога при утопленні. Електротравма. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії
електричного струму. Термічна, електрична та біологічна дія
електричного струму на організм людини. Правила подання першої
допомоги потерпілим від ураження електричним струмом. Термічні травми. Політравми. Травми голови, грудної клітини та живота. Перша допомога при забіях. Струс головного мозку. Удари в
області хребта. Синдром здавлювання. Синдром тривалого стиснення. Перша медична допомога при вивихах і розтягненні зв'язок. Перша медична допомога при отруєнні газами. Симптоми отруєнь.
Вплив різних газів на організм людини і його наслідки. Перша медична допомога при пораненнях. Визначення та
класифікація ран. Види перев'язувального матеріалу. Типи пов'язок.
Правила накладання пов'язок. Перша медична допомога при переломах. Класифікація переломів.
Правила накладання шин. Перша допомога при ушкодженні хребта та
кісток тазу. Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та
термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та
сонячному ударах. Запобіжні заходи щодо інфікування ВІЛом під час подання
першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

Додаток 7
до пункту 6.3
Положення про порядок
проведення навчання
і перевірки знань з питань
охорони праці в системі
МНС України

ТИПОВА ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ

1. Загальні відомості про підрозділ, орган, заклад МНС
характерні, особливості служби (виробництва).
2. Загальні правила поведінки особового складу на території,
у службових та виробничо-технічних приміщеннях підрозділу, органу,
закладу СБУ. Розташування основних та допоміжних приміщень.
3. Основні положення Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ), Кодексу законів про працю ( 322-08 ) та
нормативно-правових актів з охорони праці.
3.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку підрозділу,
органу, закладу МНС відповідальність за порушення цих Правил.
3.2. Робочий час та час відпочинку.
3.3. Охорона праці жінок.
3.4. Державний нагляд, відомчий контроль.
3.5. Порядок розслідування і обліку травматизму.
3.6. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
4. Техніка безпеки.
4.1. Основні небезпечні та шкідливі фактори та причини
нещасних випадків.
4.2. Основні методи та технічні засоби попередження нещасних
випадків, вимоги до обладнання та технологічних процесів у
стандартах. 4.2.1. Запобіжні пристрої. 4.2.2. Огороджувальні пристрої. 4.2.3. Сигналізуючі пристрої. Кольори та знаки безпеки.
4.3. Електробезпека. 4.3.1. Дія електричного струму на організм людини. Види
уражень. 4.3.2. Умови, підвищуючі безпеку ураження струмом. 4.3.3. Основні заходи щодо попередження електротравматизму. 4.3.4. Основні правила безпеки при експлуатації
електроустаткування.
4.4. Організація робочого місця.
4.5. Основні правила поведінки, пов'язані з рухом транспорту
по території підрозділу, органу, закладу, установи МНС
внутрішньоцехового транспорту та роботою вантажопідіймальних
механізмів.
5. Виробнича санітарія.
5.1. Основні санітарно-гігієнічні фактори виробничого
середовища. 5.1.1. Загальні поняття щодо шкідливих виробничих факторів. 5.1.2. Гранично допустимі значення шкідливих факторів. 5.1.3. Основні заходи для поліпшення умов праці (технічні та
організаційні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні).
5.2. Промислова вентиляція. 5.2.1 Призначення вентиляції. 5.2.2. Природна вентиляція. 5.2.3. Механічна вентиляція (проточна та витяжна,
загальнообмінна та місцева). 5.2.4. Контроль за ефективністю вентиляції.
5.3. Промислове освітлення. 5.3.1. Роль освітлення у загальній системі заходів щодо
охорони праці. 5.3.2. Штучне освітлення: основні світлотехнічні величини,
системи освітлення, джерела світла, світильники загального та
місцевого освітлення. 5.3.3. Природне освітлення, його види. 5.3.4. Утримання освітлювальних установок та світлопройомів.
5.4. Захист від шуму та вібрації. 5.4.1. Вплив шуму та вібрації на організм. 5.4.2. Гранично допустимі рівні звукового тиску та вібрації. 5.4.3. Основні методи боротьби з шумом та вібрацією. 5.4.4. Лікувально-профілактичні заходи щодо зменшення
шкідливого впливу шуму та вібрації.
6. Засоби індивідуального захисту особового складу. Вимоги до
засобів захисту в стандартах ССБП.
6.1. Спецодяг.
6.2. Спецвзуття.
6.3. Засоби захисту рук.
6.4. Засоби захисту голови, очей та обличчя.
6.5. Засоби захисту органів дихання.
6.6. Засоби захисту від шуму та вібрації.
6.7. Запобіжні пристосування.
7. Пожежна безпека.
7.1. Правила та інструкції з пожежної безпеки.
7.2. Основні причини пожеж та вибухів.
7.3. Загальні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки.
7.4. Первинні засоби гасіння пожеж та правила користування
ними. Вогнегасні речовини.
7.5. Дії обслуговуючого персоналу при виникненні пожежі.
8. Перша допомога потерпілому.
8.1. Електротравми.
8.2. Механічні травми.
8.3. Термічні опіки.
8.4. Опіки кислотами та променем.
8.5. Отруєння.
8.6. Травми очей.

Додаток 8
до пункту 6.3
Положення про порядок
проведення навчання
і перевірки знань з питань
охорони праці в системі
МНС України

__________________________________________________________________
(управління, заклад, установа)
__________________________________________________________________
(відділ, підрозділ, служба)

ЖУРНАЛ
реєстрації вступного інструктажу
з питань охорони праці

Розпочато ___ _____________ 20__ р.
Закінчено ___ _____________ 20__ р.
Формат А 4 (210 х 297)
------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Прізвище, | Професія, | Назва | Прізвище,| Підпис | |з/п|проведення | ім'я та по | посада | підрозділу,| ініціали,|-----------------------| | |інструктажу| батькові | особи, яку | до якого | посада | особа, яку |особа, яка| | | | особи, яку |інструктують|надсилається|особи, яка|інструктують|інструктує| | | |інструктують| | особа, яку |інструктує| | | | | | | |інструктують| | | | |---+-----------+------------+------------+------------+----------+------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-----------+------------+------------+------------+----------+------------+----------| | | | | | | | | | |---+-----------+------------+------------+------------+----------+------------+----------| | | | | | | | | | |---+-----------+------------+------------+------------+----------+------------+----------| | | | | | | | | | |---+-----------+------------+------------+------------+----------+------------+----------| | | | | | | | | | |---+-----------+------------+------------+------------+----------+------------+----------| | | | | | | | | | |---+-----------+------------+------------+------------+----------+------------+----------| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 9
до пункту 6.4
Положення про порядок
проведення навчання
і перевірки знань з питань
охорони праці в системі
МНС України

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
первинного інструктажу

1. Загальні відомості про діяльність підрозділу,
аварійно-рятувальне обладнання і спорядження, що є в підрозділі,
частині. Основні небезпечні фактори, що виникають при несенні
служби, виконанні аварійно-рятувальних робіт, особливості їх дії
на співробітників. Питання виробничої санітарії та особистої
гігієни, пов'язані з виконанням аварійно-рятувальних робіт.
2. Безпечна організація несення служби, проведення
аварійно-рятувальних робіт. Безпечна експлуатація автомобілів,
машин, механізмів, пристосування, приладів.
3. Засоби безпечної експлуатації обладнання (запобіжні
системи блокування, сигналізації, гальмові пристрої та огорожі
безпеки). Вимоги запобігання електротравматизму. Вимоги безпеки
при гасінні пожеж на енергетичних підприємствах і приміщеннях з
електроустановками.
4. Порядок підготовки до чергування, виконання
аварійно-рятувальних робіт (спорядження, інструментів, заземлення
та інших засобів захисту).
5. Безпечні прийоми та методи виконання посадових обов'язків,
виконання аварійно-рятувальних робіт. Особливості гасіння пожеж,
ліквідації аварій на об'єктах з наявністю вибухових, отруйних і
радіоактивних речовин. Робота на висотах. Робота з
аварійно-рятувальним інструментом. Дії в небезпечних ситуаціях.
6. Засоби індивідуального захисту та правила їх використання.
7. Схема безпечного руху співробітників по території
підрозділу, порядок посадки особового складу в автомобілі по
сигналу "Тривога", Правила дорожнього руху ( 1306-2001-п ).
8. Вимоги безпеки при роботі на обладнанні і устаткуванні
підвищеної небезпеки, що є в підрозділі.
9. Характерні причини випадків виробничого травматизму,
дорожньо-транспортних пригод.
10. Оперативно-тактичні особливості пожежовибухових і
особливо важливих об'єктів, об'єктів з наявністю вибухових,
отруйних і радіоактивних речовин, будинків підвищеної поверховості
тощо. Особливості проведення аварійно-рятувальних робіт на цих
об'єктах.
11. Надання долікарняної допомоги потерпілим.
12. Вимоги безпеки при закінченні роботи.
Примітка. Зазначені питання розглядаються в поєднані з
інструкціями з охорони праці для конкретної посади і видів робіт,
що буде виконувати співробітник.

Додаток 10
до пункту 6.10
Положення про порядок
проведення навчання
і перевірки знань з питань
охорони праці в системі
МНС України

__________________________________________________________________
(управління, заклад, установа)

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ
інструктажів з питань охорони праці
на робочому місці

__________________________________________________________________
(відділ, підрозділ, служба)
Формат А4 (210 х 297)
--------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата| Прізвище, | Професія, | Вид | Причина | Прізвище,| Підпис | |з/п| | ініціали | посада |інструктажу | проведення | ініціали |-----------------------| | | | особи, яку | особи, яку |(первинний, |позапланового,|особи, яка| особа, яку |особа, яка| | | |інструктують|інструктують| повторний, | цільового |інструктує|інструктують|інструктує| | | | | |позаплановий| інструктажу | | | | | | | | | цільовий) | | | | | | | | | | номер або | | | | | | | | | | назва | | | | | | | | | | інструкції | | | | | |---+----+------------+------------+------------+--------------+----------+------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+----+------------+------------+------------+--------------+----------+------------+----------| | | | | | | | | | | |---+----+------------+------------+------------+--------------+----------+------------+----------| | | | | | | | | | | |---+----+------------+------------+------------+--------------+----------+------------+----------| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------вгору