Про організацію та контроль виконання Заходів Плану дій Україна-ЄС у 2006 році
Мінвуглепром України (з2005р.); Наказ, План від 17.05.2006279
Документ v0279644-06, поточна редакція — Прийняття від 17.05.2006

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.05.2006 N 279

Про організацію та контроль виконання
Заходів Плану дій Україна-ЄС у 2006 році

На виконання п. 10. п.п. 104 розпорядження Кабінету Міністрів
України від 27 квітня 2006 р. N 243-р ( 243-2006-р ) "Про
затвердження заходів щодо виконання у 2006 році Плану дій
Україна - ЄС" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів Міністерства вугільної
промисловості України щодо виконання у 2006 році Плану дій
Україна-ЄС (далі - План заходів), додаток 1.
2. Структурним підрозділам апарату Мінвуглепрому України:
2.1. Забезпечити виконання завдань згідно з Планом заходів,
зазначеним в п. 1 цього наказу.
2.2. Надавати Департаменту майнових відносин до З числа, що
настає за звітнім періодом, інформацію про стан виконання Плану
заходів, зазначеного в п. 1 цього наказу, з визначенням джерел і
обсягів їх фінансування на паперових та електронних носіях.
2.3. Забезпечити координацію, моніторинг та контроль
виконання завдань згідно з Планом заходів, зазначеним в п. 1 цього
наказу.
2.4. Надавати Інформацію Кабінету Міністрів України до
10 числа кожного місяця, що настає за звітним періодом.
3. План дій Україна-ЄС, затверджений наказом Мінвуглепрому
України від 22.12.05 N 114 вважати таким, що втратив чинність.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника міністра Новікова В.І.
Міністр В.Тополов

Додаток 1
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
17.05.2006 N 279

ПЛАН
заходів на 2006 рік з виконання
Плану дій Україна-ЄС ( 994_693 )

------------------------------------------------------------------ |Зміст Плану |Зміст |Відповідальні за|Строк |Відповідальні| |заходів |заходу |виконання |виконан-|виконавці в | |Україна-ЄС | | |ня |Мінвуглепромі| |----------------------------------------------------------------| |II. 6. Реалізація загальної енергетичної політики, що сприятиме | |зближенню з цілями енергетичної політики ЄС | |----------------------------------------------------------------| |Підготувати |Забезпечити|Мінпаливенерго, |Протягом|Департамент | |та схвалити |реалізацію |Мінвуглепром, |року |майнових | |на |положень |Держтомрегулю- | |відносин, | |відповідному|Меморандуму|вання, | |Юридичне | |рівні |про |НАК "Нафтогаз | |управління | |документи у |порозуміння|України", | | | |сфері |України та |НКРЕ | | | |енергетичної|ЄС у сфері | | | | |політики з |енергетич- | | | | |визначенням |ної | | | | |можливих |політики | | | | |джерел фі- |( 994_694 )| | | | |нансування. | | | | | |Посилювати | | | | | |співробіт- | | | | | |ництво | | | | | |Україна-ЄС | | | | | |у сфері | | | | | |енергетичної| | | | | |політики | | | | | |------------+-----------+----------------+--------+-------------| |Розглянути |Продовжити |Мінпаливенерго, |Протягом|Департамент | |можливість |проведення |Мінфін, |року |майнових | |участі в |консульта- |Мінвуглепром | |відносин, | |Європейській|цій щодо | | |Департамент | |енергетичній|можливості | | |виробничих та| |програмі |участі | | |наукових | | |України у | | |програм, | | |Європейсь- | | |Управління | | |кій | | |реструктури- | | |енергетич- | | |зації, | | |ній | | |Управління | | |програмі | | |охорони | | | | | |праці та | | | | | |надзвичайних | | | | | |ситуацій, | | | | | |Юридичне | | | | | |управління | |----------------------------------------------------------------| |II. 10. Прогрес у реструктуризації вугільних шахт | |----------------------------------------------------------------| |Забезпечити |Розроблення| | |Департамент | |подальше |проектів: | | |майнових | |виконання |Закону |Мінвуглепром, |липень |відносин, | |плану |України |Мін'юст, | |Юридичне | |реструктури-|"Про |ФДМ | |управління | |зації |особливості| | | | |українських |приватиза- | | | | |шахт. |ції | | | | |Зменшувати |вугледобув-| | | | |кількість |них підпри-| | | | |нещасних |ємств", | | | | |випадків на |постанови |Мінвуглепром, |травень |Департамент | |шахтах, |Кабінету |Мінпаливенерго, | |майнових | |зокрема |Міністрів |Мінфін, | |відносин, | |через |України |Мінекономіки, | |Департамент | |поступове |"Про |облдержадмістра-| |наукових та | |застосування|внесення |ції | |виробничих | |стандартів і|змін до |Мінвуглепром, | |програм, | |практики |Програми | | | | |безпеки ЄС |"Українське| | | | |на шахтах. |вугілля", | | | | |Досягти |програми |Мінекономіки, |грудень |Відділ | |прогресу в |видобутку |Мінфін, | |охорони | |оцінці |та |Міністерство | |довкілля, | |технічної та|утилізації |охорони | |екологічної | |фінансової |газу метану|навколишнього | |безпеки та | |спроможності|вугільних |середовища, | |дегазації, | |впровадження|родовищ |Держнаглядохо- | |Департамент | |чистих | |ронпраці | |майнових | |технологій | | | |відносин | |видобутку | | | | | |вугілля та | | | | | |стимулювання| | | | | |їх | | | | | |застосування| | | | | ------------------------------------------------------------------вгору