Документ v0278202-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.12.2005, підстава - v0408202-05

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.08.2003 N 278

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 408 ( v0408202-05 ) від 08.12.2005 )
Про затвердження форм державних статистичних
спостережень зі статистики будівництва
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету статистики
N 519 ( z1248-04 ) від 17.09.2004 )
Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою удосконалення державних
статистичних спостережень зі статистики будівництва
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми державних статистичних спостережень, що
додаються, та ввести в дію починаючи зі звіту: за січень 2004 року: - N 1-кб (місячна) "Звіт про виконання підрядних робіт"; за I квартал 2004 року: - N 1-кб (квартальна) "Звіт про виконання підрядних робіт"; ( Наказ скасовано в частині затвердження форми державного
статистичного спостереження N 2-буд (квартальна) на підставі
Наказу Державного комітету статистики N 519 ( z1248-04 ) від
17.09.2004 ) - N 2-буд (квартальна) "Звіт про реалізацію дозволу
на виконання будівельних робіт".
2. Установити, що форми державних статистичних спостережень,
які затверджені пунктом 1 цього наказу, подають організації,
підприємства, установи усіх форм власності та
організаційно-правових форм господарювання.
3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного
управління статистики підприємств (Луценко Н.Г.):
3.1. Здійснювати методологічне керівництво збором та
розробкою даних державних статистичних спостережень за
затвердженими формами.
3.2. Підготувати і передати управлінню справами у визначені
терміни оригінали бланків затверджених форм державних статистичних
спостережень для їх тиражування.
3.3. Підготувати зміни і доповнення до постановок задач щодо
доопрацювання програмного забезпечення до комплексів електронної
обробки інформації за формами N 1-кб (місячна), N 1-кб
(квартальна), N 2-буд (квартальна).
3.4. Спільно з ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.) підготувати
пропозиції до проекту Плану розробки та експлуатації комплексів
електронної обробки статистичної інформації на 2004 рік за формами
N 1-кб (місячна), N 1-кб (квартальна), N 2-буд (квартальна).
4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.)
забезпечити фінансування виготовлення бланків форм державних
статистичних спостережень.
5. Управлінню справами (Царський В.І.) забезпечити контроль
за своєчасним тиражуванням та доставкою бланків форм державної
статистичної звітності на адресу Головного управління статистики в
Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь статистики.
6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у
м. Києві (Сидоренко М.М.) забезпечити збір та розробку даних за
затвердженими формами державних статистичних спостережень.
7. Начальникам Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збір,
розробку і подання Держкомстату України звітів у встановлені
терміни.
8. Скасувати з 1 січня 2004 року наказ Держкомстату України
від 31.07.2000 р. N 257 ( v0257202-00 ) "Про затвердження форм
державної статистичної звітності з статистики будівництва та
основних фондів" в частині затвердження форми державного
статистичного спостереження N 1-кб (місячна) та від 02.08.2002 р.
N 294 ( v0294202-02 ) "Про затвердження форм державних
статистичних спостережень зі статистики інвестицій та будівництва"
в частині затвердження форм державних статистичних спостережень
N 1-кб (квартальна), N 2-буд (квартальна).
9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. Голови Комітету В.А.Головко

Державне статистичне спостереження
------------------------------------------------------------------ |Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею | | 21 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Порушення порядку подання або використання даних державних | | статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка | | встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні | | правопорушення ( 80731-10 ) | ------------------------------------------------------------------

ЗВІТ
про виконання підрядних робіт

----------------------------------- | Подають: |Терміни подання| Форма N 1-кб-місячна |-----------------+---------------| |Будівельні |не пізніше 3-го| ЗАТВЕРДЖЕНО |підприємства усіх|числа після | |форм власності |звітного | наказом Держкомстату України |органу державної |періоду | від 29.08.2003 р. N 278 |статистики за | | |місцезнаходженням| | Термінова -----------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Найменування організації - складача інформації | |----------------------------------------------------------------| |Поштова адреса | |----------------------------------------------------------------| | Коди організації-складача | |----------------------------------------------------------------| | за |території|виду |форми|організацій-|міністерства, ін- | | |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |еконо-|влас-|но-правової |шого центрального | | | | |мічної|ності|форми госпо-|органу, якому під- | | | | |діяль-|(КФВ)|дарювання |порядкована орга- | | | | |ності | |(КОПФГ) |нізація - складач | | | | |(КВЕД)| | |інформації (КОДУ) *| | |------+---------+------+-----+------------+-------------------+-| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7| |------+---------+------+-----+------------+-------------------+-| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Тільки для підприємств державного сектору.

1. Обсяг підрядних робіт
за січень - ____________ 200_ р.
(у фактичних цінах без ПДВ, тис. грн.)
------------------------------------------------------------------ | Найменування | N |Передбачено| Виконано | | |рядка| на рік за |----------------------| | | | сумою |з початку | за | | | | укладених | року по |відповідний| | | |контрактів | звітний | період | | | | | місяць | минулого | | | | | включно | року | |-----------------------+-----+-----------+----------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |-----------------------+-----+-----------+----------+-----------| |Обсяг підрядних робіт, | 343 | | | | |виконаних власними | | | | | |силами | | | | | |-----------------------+-----+-----------+----------+-----------| |Обсяг реалізованої | 344 | | | | |продукції | | | | | |-----------------------+-----+-----------+----------+-----------| |у тому числі: | 345 | | | | |обсяг продукції, | | | | | |виконаної | | | | | |субпідрядниками за | | | | | |будівельним контактом | | | | | ------------------------------------------------------------------

2. Кількість відпрацьованих людино-годин та обсяг
підрядних робіт і надходження замовлень
за ____________ *)
------------------------------------------------------------------ |Вид будівельних | N |Відпрацьовано| Обсяг |Надходження| |об'єктів |рядка|людино-годин |підрядних|замовлень | | | | | робіт, |за місяць, | | | | |виконаних|тис. грн. | | | | |власними | | | | | |силами у | | | | | |фактичних| | | | | | цінах, | | | | | |тис. грн.| | |----------------------+-----+-------------+---------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |----------------------+-----+-------------+---------+-----------| |Будівлі (11 + 12) | 01 | | | | |----------------------+-----+-------------+---------+-----------| |- житлові (111 + 112) | 11 | | | | |----------------------+-----+-------------+---------+-----------| |Будинки квартирного | 111 | | | | |типу та гуртожитки | | | | | |----------------------+-----+-------------+---------+-----------| |Дачні (садові) будинки| 112 | | | | |----------------------+-----+-------------+---------+-----------| |- нежитлові | 12 | | | | |----------------------+-----+-------------+---------+-----------| |Інженерні споруди | 02 | | | | |----------------------+-----+-------------+---------+-----------| |Всього по будівництву | 03 | | | | |(01 + 02) | | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- *) Наводяться дані за кожний місяць окремо із місячним
запізненням.

Короткі пояснення
Звіт за ф. N 1-кб-місячна складають за вказівкою органів
державної статистики всі підприємства та їх підвідомчі виробничі
одиниці, основним видом діяльності яких, відповідно до
Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) ( v0441217-96 ),
є "Будівництво", а саме: підготовка будівельних ділянок,
будівництво завершених будівель, роботи з обладнання будівель та з
завершення будівництва, оренда устатковання для будівництва з
обслуговуючим персоналом.
Також звіт складають підвідомчі виробничі одиниці підприємств
інших видів економічної діяльності (промислових,
сільськогосподарських та ін.), що виконують будівельні роботи за
контрактами підряду (з правом або без права юридичної особи).
У розділі 1 наводяться дані щодо вартості виконаних та
реалізованих підрядних робіт (у фактичних цінах, без ПДВ),
підставою для відображення яких є дані первинного обліку (форма
N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт",
затверджена спільним наказом Держкомстату України та Держбуду
України від 21.06.2002 N 237/5 ( v0237202-02 ).
У вартість підрядних робіт включається вартість будівельних і
монтажних робіт під час нового будівництва, розширення,
реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту будівель і
споруд.
У рядку 343 відображаються дані про обсяг підрядних робіт,
виконаних власними силами звітуючого підприємства (включаючи
власне будівництво), за укладеними генеральними, прямими і
субпідрядними контрактами за рахунок усіх джерел фінансування. До
обсягу підрядних робіт включається вартість матеріалів замовника
за фактичною вартістю їх придбання.
У рядку 344 наводяться дані щодо обсягу реалізованої
продукції, що визначається за фактичною вартістю, обрахованою для
розрахунку з замовниками за виконані роботи.
До обсягу реалізованої продукції не включаються зворотні суми
від розбирання матеріалів, виробів і конструкцій, авансова плата
та вартість матеріалів замовника утримувані з вартості виконаних
підрядних робіт. Також у р. 344 не включається вартість
будівельних робіт, виконаних підприємством для власних потреб
(капітальний ремонт власних приміщень, тощо).
Підприємство (підрядник), що залучає до виконання
будівельного контракту інше підприємство (субпідрядник),
відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
"Будівельні контракти" по цьому рядку вказує загальний обсяг
робіт, включаючи роботи, що виконані субпідрядником.
У рядку 345 підприємство (підрядник), що залучає до виконання
будівельного контракту інше підприємство (субпідрядник), із
загального обсягу реалізованої продукції зазначає обсяг
реалізованої продукції, виконаної субпідрядником за будівельним
контрактом.
Показники розділу 2 наводяться на дискретній основі, тобто за
кожний окремий місяць із запізненням на місяць (наприклад: у січні
п. р. за грудень попереднього року, у лютому за січень п. р. і т.
д.).
У графі А наведені види будівельних об'єктів. По кожному з
них відображається: кількість людино-годин, відпрацьованих на
будівництві, здійснений за місяць обсяг підрядних робіт, виконаних
власними силами та обсяг надходження замовлень.
У графі 1 "Відпрацьовано людино-годин" наводяться всі
фактично відпрацьовані у звітному місяці (як оплачені так і
неоплачені) людино-години на будівельних майданчиках на території
України. У їх складі враховуються години, відпрацьовані
робітниками, бригадирами, майстрами, учнями, що проходять
практику, тобто персоналом, який безпосередньо зайнятий на
будівельно-монтажних роботах, і визначений п. 4.5 (крім
п. 4.5.15-4.5.19) Інструкції зі статистики чисельності
працівників, зайнятих у народному господарстві України,
затвердженої наказом Мінстату України N 171 ( z0287-95 ) від
07.07.95 зі змінами, затвердженими наказом Держкомстату України
N 67 ( z0145-99 ) від 18.02.99.
У кількість відпрацьованих людино-годин слід також
враховувати понаднормові людино-години, а також людино-години,
відпрацьовані у нічні зміни, вихідні та святкові (неробочі) дні,
понад місячну норму (поза графіком), які оплачуються за
підвищеними ставками.
До відпрацьованих людино-годин не відносяться всі
невідпрацьовані людино-години, навіть якщо вони були оплачені
(наприклад, у разі простою з наступних причин: чергова відпустка
або звільнення від роботи, простій, передбачений тарифною угодою,
хвороби, незабезпеченість матеріалами, паливом, енергією,
страйки).
У графі 2 наводиться обсяг підрядних робіт виконаних власними
силами тільки за звітний місяць (без ПДВ).
У графі 3 під обсягом надходження замовлень за звітний місяць
слід вважати вартість (без ПДВ) всіх прийнятих (укладених) за
звітний місяць замовлень (контрактів) на виконання підрядних робіт
власними силами будівельних організацій (без переданих
субпідрядникам замовлень). До обсягу включається загальна вартість
замовлень вітчизняних та зарубіжних інвесторів.
Не включаються до обсягу надходження замовлень замовлення,
прийняті підприємством на виконання робіт (послуг), що не
відносяться до будівельних видів діяльності (наприклад,
транспортні послуги сторонній організації, замовлення на
виготовлення промислової продукції, тощо).
Обсяг замовлень, що надійшли у звітному місяці,
відображається лише один раз, і не враховується у наступних
звітах.
Перелік видів будівельних об'єктів
------------------------------------------------------------------ |Будівлі | |----------------------------------------------------------------| |- житлові |Будинки квартирного типу, гуртожитки, дачні | | |(садові) будинки | |---------------+------------------------------------------------| |- нежитлові |Готелі, ресторани та подібні будівлі, будівлі | | |офісні, торговельні, транспорту та засобів | | |громадського зв'язку, промислові будівлі та | | |склади, будівлі для публічних виступів, закладів| | |освітнього, медичного та санітарного призначення| | |та ін. | |----------------------------------------------------------------| |Інженерні споруди | |----------------------------------------------------------------| |- транспортні |Автостради, вулиці та дороги, залізниці, | |будівлі |злітно-посадочні смуги, мости, естакади, тунелі | | |та метро, порти, канали, греблі та інші водні | | |споруди | |---------------+------------------------------------------------| |- трубопроводи,|Магістральні трубопроводи, комунікації та лінії | |комунікації та |електропередачі, місцеві трубопроводи та | |лінії |комунікації | |електропередачі| | |---------------+------------------------------------------------| |- комплексні |Споруди гірничопромислових та добувних | |промислові |підприємств, підприємств електроенергетики, | |споруди |хімічної промисловості та ін., що не мають | | |характерних ознак будинків (електростанції, | | |збагачувальні фабрики і т. п.) | |---------------+------------------------------------------------| |- інші |Споруди спортивного, або розважального | |інженерні |призначення, інші інженерні споруди, не | |споруди |класифіковані раніше | ------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 200_ р.
Виконавець _____________________ Керівник _____________________
(підпис, П. І. п. Б., (підпис, П. І. п. Б.)
телефон)

Державне статистичне спостереження
------------------------------------------------------------------ |Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею | | 21 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Порушення порядку подання або використання даних державних | | статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка | | встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні | | правопорушення ( 80731-10 ) | ------------------------------------------------------------------

ЗВІТ
про виконання підрядних робіт

----------------------------------- | Подають: |Терміни подання| Форма N 1-кб-квартальна |-----------------+---------------| |Будівельні |не пізніше 3-го| ЗАТВЕРДЖЕНО |підприємства усіх|числа після | |форм власності |звітного | наказом Держкомстату України |органу державної |періоду | від 29.08.2003 р. N 278 |статистики за | | |місцезнаходженням| | Термінова -----------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Найменування організації - складача інформації | |----------------------------------------------------------------| |Поштова адреса | |----------------------------------------------------------------| | Коди організації-складача | |----------------------------------------------------------------| | за |території|виду |форми|організацій-|міністерства, ін- | | |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |еконо-|влас-|но-правової |шого центрального | | | | |мічної|ності|форми госпо-|органу, якому під- | | | | |діяль-|(КФВ)|дарювання |порядкована орга- | | | | |ності | |(КОПФГ) |нізація - складач | | | | |(КВЕД)| | |інформації (КОДУ) *| | |------+---------+------+-----+------------+-------------------+-| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7| |------+---------+------+-----+------------+-------------------+-| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Тільки для підприємств державного сектору.

1. Обсяг підрядних робіт
за січень - ____________ 200_ р.
(у фактичних цінах без ПДВ, тис. грн.)
------------------------------------------------------------------ | Найменування | N |Передбачено| Виконано | | |рядка| на рік за |----------------------| | | | сумою |з початку | за | | | | укладених | року по |відповідний| | | |контрактів | звітний | період | | | | | квартал | минулого | | | | | включно | року | |-----------------------+-----+-----------+----------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |-----------------------+-----+-----------+----------+-----------| |Обсяг підрядних робіт, | 343 | | | | |виконаних власними | | | | | |силами | | | | | |-----------------------+-----+-----------+----------+-----------| |Із рядка 343: | | | | | |-----------------------+-----+-----------+----------| | |оплачено замовниками за| 311 | x | | | |роботи, виконані у | | | | | |поточному році | | | | | |-----------------------+-----+-----------+----------| | |роботи з обладнання | 313 | | | | |будівель | | | | | |-----------------------+-----+-----------+----------+-----------| |капітальний ремонт | 320 | | | | |-----------------------+-----+-----------+----------+-----------| |у тому числі: | | | | | |ремонт будівель і | 321 | | | | |споруд | | | | | |-----------------------+-----+-----------+----------| | | з них: | | | | | |-----------------------+-----+-----------+----------| | |- житлових будинків | 103 | | | | |квартирного типу та | | | | | |гуртожитків | | | | | |-----------------------+-----+-----------+----------| | |- автомобільних шляхів | 104 | | | | |-----------------------+-----+-----------+----------+-----------| |поточний ремонт | 322 | | | | |-----------------------+-----+-----------+----------+-----------| |у тому числі: | | | | | |ремонт будівель і | 323 | | | | |споруд | | | | | |-----------------------+-----+-----------+----------+-----------| |Обсяг реалізованої | 344 | x | | | |продукції | | | | | |-----------------------+-----+-----------+----------+-----------| |у тому числі: | | x | | | |обсяг продукції, | 345 | | | | |виконаної | | | | | |субпідрядниками за | | | | | |будівельним контактом | | | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ | Найменування | N | За період | | |рядка|-------------------| | | |з |за | | | |початку|відповідний| | | |року по|період | | | |звітний|минулого | | | |квартал|року | | | |включно| | |--------------------------------------+-----+-------+-----------| | | | | | |--------------------------------------+-----+-------+-----------| |Довідково: | | | | |--------------------------------------+-----+-------+-----------| |Середньооблікова кількість штатних | 100 | | | |працівників облікового складу | | | | |будівельної діяльності, осіб | | | | |--------------------------------------+-----+-------+-----------| |Середня кількість позаштатних | 103 | | | |працівників будівельної діяльності | | | | |(працюючі за договорами та зовнішні | | | | |сумісники), осіб | | | | |--------------------------------------+-----+-------+-----------| |Фонд оплати праці штатних працівників | 101 | | | |облікового складу будівельної | | | | |діяльності, тис. грн. | | | | ------------------------------------------------------------------

2. Кількість відпрацьованих людино-годин та обсяг
підрядних робіт і надходження замовлень
за ____________ *)
------------------------------------------------------------------ |Вид будівельних | N |Відпрацьовано| Обсяг |Надходження| |об'єктів |рядка|людино-годин |підрядних|замовлень | | | | | робіт, |за місяць, | | | | |виконаних|тис. грн. | | | | |власними | | | | | |силами у | | | | | |фактичних| | | | | | цінах, | | | | | |тис. грн.| | |----------------------+-----+-------------+---------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |----------------------+-----+-------------+---------+-----------| |Будівлі (11 + 12) | 01 | | | | |----------------------+-----+-------------+---------+-----------| |- житлові (111 + 112) | 11 | | | | |----------------------+-----+-------------+---------+-----------| |Будинки квартирного | 111 | | | | |типу та гуртожитки | | | | | |----------------------+-----+-------------+---------+-----------| |Дачні (садові) будинки| 112 | | | | |----------------------+-----+-------------+---------+-----------| |- нежитлові | 12 | | | | |----------------------+-----+-------------+---------+-----------| |Інженерні споруди | 02 | | | | |----------------------+-----+-------------+---------+-----------| |Всього по будівництву | 03 | | | | |(01 + 02) | | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- *) Наводяться дані тільки за окремі місяці: у I кварталі - за
лютий, у II кварталі - за травень, у III кварталі - за серпень, у
IV кварталі - за листопад.
"___" ____________ 200_ р.
Виконавець _____________________ Керівник _____________________
(підпис, П. І. п. Б., (підпис, П. І. п. Б.)
телефон)

Короткі пояснення
Звіт за ф. N 1-кб-квартальна складають за вказівкою органів
державної статистики всі підприємства та їх підвідомчі виробничі
одиниці, основним видом економічної діяльності яких відповідно до
Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) ( v0441217-96 ),
є "Будівництво", а саме: підготовка будівельних ділянок,
будівництво завершених будівель, роботи з обладнання будівель та з
завершення будівництва, оренда устатковання для будівництва з
обслуговуючим персоналом.
Також звіт складають підвідомчі виробничі одиниці підприємств
інших видів економічної діяльності (промислових,
сільськогосподарських і таких інших), що виконують будівельні
роботи за контрактами підряду (з правом або без права юридичної
особи).
Розділ 1
У цьому розділі відображають дані щодо вартості виконаних та
реалізованих підрядних робіт. Крім цього наводиться інформація про
середньооблікову чисельність працівників та фонд оплати праці.
У рядку 343 відображаються дані про обсяг підрядних робіт,
виконаних власними силами звітуючого підприємства (включаючи
власне будівництво), за укладеними генеральними, прямими і
субпідрядними контрактами за рахунок усіх джерел фінансування. У
вартість підрядних робіт включається вартість будівельних і
монтажних робіт під час нового будівництва, розширення,
реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту будівель і
споруд.
Підставою для відображення в звітності підрядної організації
вартості виконаних робіт за звітний період є дані первинного
обліку (форма N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних підрядних
робіт", затверджена спільним наказом Держкомстату України та
Держбуду України від 21.06.2002 N 237/5 ( v0237202-02 ).
До обсягу підрядних робіт включається вартість матеріалів
замовника за фактичною вартістю їх придбання.
У рядку 311 (із рядка 343) виділяється вартість робіт,
виконаних і оплачених замовниками у звітному періоді. Кошти,
одержані від замовника в поточному році за роботи, виконані в
минулому році, по цьому рядку не відображаються.
За рядками 320 та 322 відображається вартість робіт з
капітального та поточного ремонтів будівель і споруд, виконаного
для організацій усіх форм власності, а також по замовленнях
населення за рахунок їх коштів. При визначенні цих показників слід
керуватись листом Держбуду України від 13.01.98 N 7/11
( v7_11241-98 ) "Про визначення понять поточного та капітального
ремонту житлових та громадських будівель".
У рядку 344 наводяться дані щодо обсягу реалізованої
продукції, що визначається за фактичною вартістю без ПДВ,
зазначеною в оформленій для розрахунку з замовниками формі N КБ-3
"Довідка про вартість виконаних підрядних робіт" ( v0237202-02 ).
До обсягу реалізованої продукції не включаються зворотні суми
від розбирання матеріалів, виробів і конструкцій, авансова плата
та вартість матеріалів замовника утримувані з вартості виконаних
підрядних робіт. Також не включається вартість будівельних робіт,
виконаних підприємством для власних потреб (капітальний ремонт
власних приміщень, тощо).
Підприємство (підрядник), що залучає до виконання
будівельного контракту інше підприємство (субпідрядник) по цьому
рядку відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку "Будівельні контракти" вказує загальний обсяг робіт,
включаючи роботи, виконані субпідрядником.
У рядку 345 підприємство (підрядник), що залучає до виконання
будівельного контракту інше підприємство (субпідрядник), із
загального обсягу реалізованої продукції зазначає обсяг
реалізованої продукції, виконаної субпідрядником.
За рядками 100 і 103 заповнення показників здійснюється
відповідно до Інструкції зі статистики чисельності працівників,
зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом
Мінстату України N 171 ( z0287-95 ) від 07.07.95 зі змінами,
затвердженими наказом Держкомстату України N 67 ( z0145-99 ) від
18.02.99.
Розрахунок середньооблікової кількості штатних працівників
облікового складу (ряд. 100) здійснюється у відповідності з п. 3.3
вищезгаданої Інструкції ( z0287-95 ) . При цьому працівники, які
виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру (у
т. ч. за договорами підряду) включаються до складу того
підприємства, що провадило розрахунки за виконані роботи, а також
за умови, що ці працівники не включаються до списків інших
підприємств (п. 2.1.9 Інструкції зі статистики чисельності
працівників).
Розрахунок середньої кількості позаштатних працівників
(працюючих за договорами цивільно-правового характеру та зовнішніх
сумісників) (ряд. 103) здійснюється: - за наявності систематичного обліку явок та неявок на роботу
зазначених категорій працівників - згідно з порядком, визначеним
п. п. 3.3.1 - 3.3.3 вищезгаданої Інструкції; - у разі відсутності обліку робочого часу (наприклад, при
укладенні договору на виконання визначеного обсягу робіт у
встановлений термін) - як середня хронологічна на підставі даних
про кількість працівників відповідної категорії на початок кожного
місяця за формулою:
К на 01.01.N : 2 + К на 01.02.N + ... + --------------------------------------- n
+ К на 01.n.N + К на t.n.N : 2 ------------------------------ n
де К - кількість працівників, n - кількість місяців у
звітному періоді, t - остання дата звітного періоду, N - звітний
рік.
При заповненні рядка 101 слід керуватись Інструкцією зі
статистики заробітної плати, затвердженої наказом Міністерства
статистики України від 11.12.95 N 323 ( z0465-95 ) і
зареєстрованої Мін'юстом 21.12.95 за N 465/1001.
Розділ 2
Показники другого розділу наводяться за окремі місяці. У
звіті за I квартал - за лютий, за II квартал - за травень, за III
квартал - за серпень, за IV квартал - за листопад.
У графі А наведені види будівельних об'єктів. По кожному з
них відображається: кількість людино-годин, відпрацьованих на
будівництві; здійснений за місяць обсяг підрядних робіт, виконаних
власними силами, за договірними цінами; обсяг надходження
замовлень.
У графі 1 "Відпрацьовано людино-годин" наводяться всі
фактично відпрацьовані у звітному місяці (як оплачені так і
неоплачені) людино-години на будівельних майданчиках на території
України. У їх складі враховуються години, відпрацьовані
робітниками, бригадирами, майстрами, учнями, що проходять
практику, тобто персоналом, який безпосередньо зайнятий на
будівельно-монтажних роботах, і визначений п. 4.5 (крім
п. 4.5.15-4.5.19) Інструкції зі статистики чисельності
працівників, зайнятих у народному господарстві України,
затвердженої наказом Мінстату України від 7.07.95 N 171
( z0287-95 ), і змінами до Інструкції зі статистики чисельності
працівників, зайнятих у народному господарстві України,
затвердженими Держкомстатом України від 18.02.99 N 67 ( z0145-99 )
та зареєстрованими в Мін'юсті України 09.03.99 N 145/3438.
У кількість відпрацьованих людино-годин слід також
враховувати понаднормові людино-години, а також людино-години,
відпрацьовані у нічні зміни, вихідні та святкові (неробочі) дні,
понад місячну норму (поза графіком), які оплачуються за
підвищеними ставками.
До відпрацьованих людино-годин не відносяться всі
невідпрацьовані людино-години, навіть якщо вони були оплачені
(наприклад, в разі простою з наступних причин: чергова відпустка
або звільнення від роботи, простій, передбачений тарифною угодою,
хвороби, незабезпеченість матеріалами, паливом, енергією,
страйки).
У графі 2 наводиться обсяг підрядних робіт, виконаних
власними силами тільки за звітний місяць.
У графі 3 під обсягом надходження замовлень за звітний місяць
слід вважати вартість (без ПДВ) всіх прийнятих (укладених) за
звітний місяць замовлень (контрактів) на виконання підрядних робіт
власними силами будівельних організацій (без переданих
субпідрядникам замовлень). До обсягу включається загальна вартість
замовлень вітчизняних та зарубіжних інвесторів.
Не включаються до обсягу надходження замовлень замовлення,
прийняті підприємством на виконання робіт (послуг), що не
відносяться до будівельних видів діяльності (наприклад,
транспортні послуги сторонній організації, замовлення на
виготовлення промислової продукції, тощо).
Обсяг замовлень, що надійшли у звітному місяці,
відображається лише один раз і не враховується у наступних звітах.
Перелік видів будівельних об'єктів
------------------------------------------------------------------ |Будівлі | |----------------------------------------------------------------| |- житлові |Будинки квартирного типу, гуртожитки, дачні | | |(садові) будинки | |----------------+-----------------------------------------------| |- нежитлові |Готелі, ресторани та подібні будівлі, будівлі | | |офісні, торговельні, транспорту та засобів | | |громадського зв'язку, промислові будівлі та | | |склади, будівлі для публічних виступів, | | |закладів освітнього, медичного та санітарного | | |призначення та ін. | |----------------------------------------------------------------| |Інженерні | |споруди | |----------------------------------------------------------------| |- транспортні |Автостради, вулиці та дороги, залізниці, | |будівлі |злітно-посадочні смуги, мости, естакади, тунелі| | |та метро, порти, канали, греблі та інші водні | | |споруди | |----------------+-----------------------------------------------| |- трубопроводи, |Магістральні трубопроводи, комунікації та лінії| |комунікації та |електропередачі, місцеві трубопроводи та | |лінії |комунікації | |електропередачі | | |----------------+-----------------------------------------------| |- комплексні |Споруди гірничопромислових та добувних | |промислові |підприємств, підприємств електроенергетики, | |споруди |хімічної промисловості та ін., що не мають | | |характерних ознак будинків (електростанції, | | |збагачувальні фабрики і т. п.) | |----------------+-----------------------------------------------| |- інші |Споруди спортивного, або розважального | |інженерні |призначення, інші інженерні споруди, не | |споруди |класифіковані раніше | ------------------------------------------------------------------

( Форму державного статистичного спостереження N 2-буд
(квартальна) "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних
робіт" скасовано на підставі Наказу Державного комітету статистики
N 519 ( z1248-04 ) від 17.09.2004 )вгору