Документ v0276282-06, поточна редакція — Прийняття від 15.05.2006

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
15.05.2006 N 276

Про затвердження нової редакції
Статуту Національної медичної академії
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

На виконання Указу Президента України "Про надання Київській
медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика статусу
національної" від 27 березня 2006 року N 263/2006 ( 263/2006 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити нову редакцію Статуту Національної медичної
академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (додається).
2. Ректору Національної медичної академії післядипломної
освіти ім. П.Л. Шупика забезпечити реєстрацію нової редакції
Статуту Національної медичної академії післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика у встановленому чинним законодавством України
порядку.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.В.Поляченко

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство освіти Наказ Міністерства
і науки України охорони здоров'я України
Заступник Міністра 15.05.2006 N 276
освіти і науки України Міністр ____________ М.Ф. Степко _____________ Ю.В. Поляченко
12.05.2006 р.
Зареєстровано
Міністерство охорони
здоров'я України
15 травня 2006 р.
за N 122

СТАТУТ
Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
(нова редакція)

Прийнято Конференцією
трудового колективу
Національної медичної
академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика
19 квітня 2006 р.

1. Загальна частина
1.1. Цей Статут вищого навчального закладу розроблений
відповідно до чинного законодавства України і є документом, який
регламентує діяльність Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Міністерства охорони
здоров'я України (далі - Академії), що є правонаступником
Київської медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика, створеної відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 498 ( 498-96-п ) і якій
надано статус національної Указом Президента України
від 27 березня 2006 року N 263/2006 ( 263/2006 ). Повна офіційна назва Академії: українською мовою - "Національна медична академія
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика"; російською мовою - "Национальная медицинская академия
последипломного образования имени П.Л. Шупика", англійською мовою - "National Medical Academy of
Post-Graduate Education Named after P.L. Shupik". Національна медична академія післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика заснована на державній формі власності,
підпорядкована Міністерству охорони здоров'я України і є
неприбутковою організацією.
1.2. Місцезнаходження Академії: 04112, м. Київ,
вул. Дорогожицька, 9 Ідентифікаційний код - ЄДРПОУ 01896702 телефон (044) 440-30-56 факс (044) 456-90-27 (міжнародний відділ) електронна пошта Priymalnya@nmapo.edu.ua
1.3. Основними напрямами діяльності Академії є: - післядипломна освіта та безперервний професійний розвиток,
у тому числі: перепідготовка, інтернатура (резидентура),
спеціалізація, розширення профілю (підвищення кваліфікації -
тематичне удосконалення, передатестаційні цикли), клінічна
ординатура, стажування, та інші форми передбачені законодавством
України; - підготовка згідно із державним замовленням і договірними
зобов'язаннями високоваліфікованих фахівців для галузі охорони
здоров'я; - підготовка науково-педагогічних кадрів; - підготовка та перепідготовка кадрів для зарубіжних країн; - науково-дослідна (дослідно-конструкторська) робота; - надання медичної допомоги; - культурно-освітня, методична, видавнича,
фінансово-господарська робота; - здійснення зовнішніх зв'язків.
1.4. Головними завданнями Академії є: - здійснення освітньої діяльності в галузі охорони здоров'я,
яка включає навчальну, наукову, методичну, лікувальну, виховну,
культурну, оздоровчу діяльність та забезпечує підготовку фахівців,
професіоналів і яка відповідає стандартам вищої освіти; - здійснення наукової і науково-технічної,
культурно-виховної, оздоровчої та творчої діяльності в галузі
охорони здоров'я; - забезпечення виконання державного замовлення та угод на
підготовку та перепідготовку фахівців та професіоналів з вищою
освітою, в т.ч. іноземних громадян; - здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних
кадрів в магістратурі, аспірантурі, докторантурі та їх атестація; - вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та
сприяння працевлаштуванню випускників; - здійснення медичної практики; - забезпечення культурного і духовного розвитку особистості,
виховання осіб, які навчаються в Академії в дусі українського
патріотизму і поваги до Конституції України ( 254к/96-ВР ); - підвищення освітньо-культурного рівня громадян; - здійснення інших завдань відповідно до Закону України "Про
вищу освіту" ( 2984-14 ).
1.5. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії
від 11 липня 2000 р. N 28 про наслідки акредитації Академія
віднесена до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації з
наданням автономії. Вона має право готувати фахівців за такими
освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр,
спеціаліст, магістр. Навчання у Академії здійснюється за такими формами: денна
(очна), вечірня, заочна, дистанційна. Форми навчання можуть бути
поєднаними.
1.6. В Академії запроваджено такі види освітніх послуг:
інтернатура (резидентура), магістратура, клінічна ординатура,
аспірантура, докторантура, перепідготовка лікарів і провізорів,
підвищення кваліфікації лікарів, провізорів, молодших спеціалістів
і бакалаврів та інших працівників сфери охорони здоров'я та
соціальних служб.
1.7. Академія є юридичною особою, має відокремлене майно,
може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав
і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.
1.8. Академія веде самостійний баланс, для ведення
бухгалтерського обліку операцій щодо надходжень з Державного
бюджету та місцевих бюджетів України відкриває рахунки в органах
Державного казначейства України, має рахунки в установах банків
України, в т.ч. валютні, печатку із зображенням Державного Герба
України і своєю повною назвою, прапор, гімн, логотип, штампи,
бланки тощо. Може мати зареєстрований у встановленому порядку
товарний знак та інші необхідні реквізити та атрибути юридичної
особи.
1.9. Академія здійснює свою діяльність відповідно до чинного
законодавства України та цього Статуту.
1.10. Структурні підрозділи Академії створюються відповідно
до законодавства та головних завдань діяльності вищого навчального
закладу і функціонують згідно з окремими положеннями, що
затверджуються Академією. Структурними підрозділами Академії є: кафедри; філії кафедр в обласних центрах України; факультети: - хірургічний, - педіатричний - терапевтичний, - медико-профілактичний і фармацевтичний, - підвищення кваліфікації викладачів, - загальної практики-сімейної медицини; Інститут стоматології: - кафедри, - стоматологічна поліклініка, - курси удосконалення зубних техніків; центри: - науково-дослідний центр, - центр стандартизації в галузі фармацевтичної та медичної
промисловості, - державний навчально-методичний геріатричний центр; науковий навчально-методичний центр дистанційної освіти: - науково-методична лабораторія з сучасних інформаційних
технологій дистанційного навчання, - проблемна науково-дослідна лабораторія з питань
післядипломної підготовки лікарів (провізорів); лабораторії: - Центральна науково-дослідна лабораторія, - науково-дослідна лабораторія хірургії ран; відділи: - навчальний, - науки, - аспірантури, магістратури, докторантури, клінічної
ординатури, - відділ науково-медичної інформації, - інформаційно-аналітичного забезпечення, - патентно-ліцензійної роботи, - міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи з
іноземними громадянами, - планово-фінансовий, - бухгалтерія, - кадрів, - юридичний, - канцелярія, - архів, - бібліотека, - метрологічний; - видавничий; адміністративно-господарський відділ: - гуртожитки, - гараж, - склади, - сектор оренди, групи: - інженерна, - постачання, - обслуговування медичного обладнання; частина: - господарська; сектори: - лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами, - виконання державних науково-технічних програм, - виконання науково-дослідних робіт з найважливіших новітніх
технологій; музей; навчально-методичний кабінет; штаб цивільної оборони; віварій.
2. Права та обов'язки МОЗ України
2.1. Міністерство охорони здоров'я України є центральним
органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває
Академія, яке відповідно до чинного законодавства: - делегує повноваження ректору згідно для безпосереднього
управління діяльністю Академії; - здійснює фінансове забезпечення Академії; - затверджує Статут Академії; - здійснює контрольні функції за дотриманням вимог стандартів
вищої медичної освіти; - формує державне замовлення на підготовку, підвищення
кваліфікації та перепідготовку фахівців із вищою медичною освітою
в Академії; - здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю
Академії; - затверджує кошторис доходів і видатків, штатний розпис та
структуру Академії; - здійснює інші повноваження, передбачені чинним
законодавством України.
3. Обсяг цивільної правоздатності
3.1. Цивільна правоздатність Академії виникає з моменту
реєстрації цього Статуту і складається з його прав та обов'язків.
3.2. Академія має право: - приймати необхідні рішення і проводити дії, які віднесені
до компетенції Академії, і не суперечать чинному законодавству; - визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів
та освітньо-професійних програм, установлених для вищих навчальних
закладів відповідних рівнів акредитації (навчальні плани,
програми, тощо) і організаційні форми навчального процесу
відповідно до ліцензованої освітньої діяльності; - готувати фахівців за державним замовленням і замовленням
галузевих міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади,
громадських організацій та за договорами з фізичними особами; - проводити підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних
кадрів, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів та
здійснювати фундаментальні і прикладні наукові дослідження і
розробки у сфері охорони здоров'я, шляхом виконання навчальної,
методичної, наукової роботи і медичної практики, а також
розробляти та запроваджувати власні програми; - запроваджувати різні форми підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів; - присвоювати вчені звання професора, доцента, старшого
наукового співробітника в установленому законодавством України
порядку; - провадити самостійну видавничу, творчу діяльності в
встановленому законодавством України порядку; - розробляти свою організаційну структуру; - визначити форми організації і стимулювання праці, які
здатні забезпечити максимальне використання інтелектуального
потенціалу професорсько-викладацького, наукового та інженерного
складу, магістрів, клінічних ординаторів, інтернів, аспірантів,
докторантів; - укладати угоди про спільну діяльність з іншими вищими
навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями
в Україні та з іноземними партнерами і проводити міжнародні
організаційні, науково-педагогічні та навчально-методичні заходи
для виконання статутних завдань відповідно до чинного
законодавства; - отримувати кошти і матеріальні цінності від органів
державної влади, підприємств, установ, організацій (у тому числі
благодійних) та фізичних осіб; - розвивати мережу клінічних баз, власну соціальну базу,
мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і
культурних закладів із застосуванням медичної практики; - здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та
капітальний і поточні ремонти основних фондів відповідно до
законодавства України; - визначати форми і систему заробітної плати працівників
згідно з чинним законодавством України; - встановлювати надбавки і доплати до заробітної плати і
вирішувати питання матеріального заохочення працівників усіх
структурних підрозділів (за наявності відповідних фондів) згідно з
чинним законодавством України; - встановлювати заохочувальні виплати, якими відзначаються
співробітники, інтерни, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти
Академії згідно з чинним законодавством України; - списувати з балансу основні засоби, що стали непридатними
для використання або застаріли в установленому законом порядку; - користуватися банківськими кредитами і позичками згідно з
чинним законодавством; - самостійно використовувати майно, яке передане в оперативне
управління; - створювати в установленому порядку структурні підрозділи,
інститути, асоціації, спілки та інші об'єднання, в тому числі з
підприємствами, установами й громадськими організаціями відповідно
до чинного законодавства України; - проводити фінансово-господарську діяльність в Україні та за
її межами згідно з чинним законодавством; - укладати господарські договори; - створювати власні або використовувати за договорами інші
матеріально-технічні бази для проведення навчально-виробничої
практики осіб, які навчаються в Академії, а також для власної
господарської діяльності; - спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій
соціально-побутових об'єктів, а також на соціальну підтримку
науково-педагогічних, інших категорій працівників Академії та
осіб, які навчаються в Академії; - відкривати рахунки в органах Державного казначейства
України, для отримання іноземної валюти в установах банків України
відповідно до законодавства про банківську діяльність; - надавати фізичним та юридичним особам платні послуги в
галузі вищої освіти і науки та пов'язаних з ними інших галузях
діяльності відповідно до чинного законодавства; - видавати документи про вищу освіту державного зразка з
акредитованих напрямків (спеціальностей); - вносити пропозиції до Міністерства охорони здоров'я України
та Вищої атестаційної комісії України щодо створення та діяльності
спеціалізованих рад з захисту дисертацій; - закуповувати, орендувати, замовляти за рахунок виділених
Академії коштів або власних фондів обладнання чи інші матеріальні
ресурси; - обирати почесних професорів власної академії, в тому числі
і закордонних; - користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством
для національних вищих навчальних закладів освіти; - отримувати за результатами акредитації додаткові права та
пільги передбачені для національного вищого навчального закладу
IV рівня.
3.3. Академія зобов'язана: - дотримуватись вимог чинного законодавства України; - дотримуватись державних стандартів освіти та
науково-технічної продукції; - створювати безпечні умови проведення освітньої, медичної і
науково-технічної діяльності; - дотримуватись договірних зобов'язань з суб'єктами
освітньої, медичної, виробничої, наукової діяльності, в т.ч. за
міжнародними угодами; - забезпечувати соціальний захист учасників
навчально-виховного, наукового і медичного процесів; - виконувати державне замовлення на підготовку фахівців; - при визначенні стратегії діяльності враховувати
зобов'язання щодо підготовки фахівців, професіоналів на рівні
державних стандартів; - готувати науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації в
магістратурі, аспірантурі й докторантурі; - проводити атестацію і підвищення кваліфікації
професорськовикладацького складу Академії; - організовувати і проводити фундаментальні, пошукові і
прикладні наукові дослідження; - брати участь у виконанні державних, цільових, галузевих,
регіональних, науково-технічних програмах; - забезпечувати дотримання фінансової дисципліни та
збереження державного майна; - здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному
забезпеченню основних напрямків роботи; - забезпечувати дотримання екологічних вимог відповідно до
чинного законодавства; - реалізовувати комплексний план соціально-економічного
розвитку Академії; - подавати відповідні документи до Міністерства охорони
здоров'я України про створення, реорганізацію та ліквідацію діючих
та новоутворених структурних підрозділів з наданням їм прав на
господарську діяльність згідно з законодавством України;
3.4. За рішеннями Кабінету Міністрів України Академії можуть
бути надані наступні повноваження: - укладати державні контракти з виконавцями державного
замовлення для потреб вищого навчального закладу; - приймати рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію
підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів
Академії; - вносити пропозиції щодо передачі об'єктів Академії до сфери
управління інших органів, уповноважених управляти державним майном
у комунальну власність та передачі об'єктів з комунальної
власності у державну власність і віднесення їх до майна Академії; - виступати орендодавцем нерухомого майна, що належить
Академії; - визначати та встановлювати власні форми морального та
матеріального заохочення працівників Академії.
3.5. Права та обов'язки науково-педагогічних працівників та
осіб, що навчаються в Академії, визначаються відповідно до
законодавчих та нормативних актів з питань вищої освіти.
4. Управління академією,
права та обов'язки ректора Академії
4.1. Управління Академією здійснюється на основі принципів: - автономії та самоврядування; - розмежування прав, повноважень та відповідальності органів
управління охорони здоров'я та органів управління вищої освіти,
керівництва Академії та її структурних підрозділів; - поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; - незалежності від політичних партій, громадських та
релігійних організацій.
4.2. Автономія та самоврядування Академії реалізуються
відповідно до законодавства України і передбачають право: - самостійно визначати форми навчання, форми та види
організації навчального процесу; - приймати на роботу наукових, науково-педагогічних, медичних
та інших працівників; - надавати додаткові освітні, медичні, науково-технічні
(дослідно-конструкторські) послуги; - самостійно розробляти та запроваджувати власні програми
наукової і науково-виробничої діяльності; - мати у своєму складі: підготовче відділення (підрозділи),
підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів,
лабораторії, навчально-методичні кабінети, клінічні бази,
комп'ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі
майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури,
видавництва, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового
призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена
законодавством. - створювати у своїй структурі інститути, коледжі, технікуми,
факультети, відділення, філії, курси, навчальні, методичні,
наукові, науково-дослідні центри та лабораторії, сектори, у тому
числі територіально відокремлені згідно з чинним законодавством; - провадити видавничу діяльність, розвивати власну
поліграфічну базу згідно з чинними законодавством України; - на підставі відповідних угод проводити спільну діяльність з
іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та
організаціями; - брати участь у роботі міжнародних організацій; - запроваджувати власну символіку та атрибутику; - звертатися з ініціативою до органів управління вищою
освітою про внесення змін до чинних або розроблення нових
нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати
участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення; - користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому
Земельним кодексом України ( 2768-14 ).
4.3. Безпосереднє управління діяльністю Академії здійснює
ректор, який призначається відповідно до Закону України "Про вищу
освіту" ( 2984-14 ).
4.4. Ректор Академії в межах наданих йому повноважень: - самостійно в межах чинного законодавства вирішує питання
діяльності Академії, визначає її структуру; - представляє Академію в усіх установах, підприємствах та
організаціях як в Україні, так і за кордоном; - відповідає за результати діяльності Академії перед трудовим
колективом і Міністерством охорони здоров'я України, у
підпорядкуванні якого перебуває Академія; - організовує ліцензування спеціальностей та акредитацію; - видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання
всіма працівниками і структурними підрозділами Академії; - є розпорядником майна і коштів згідно з законодавством
України; - виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває
банківські рахунки; - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Академії
згідно з чинним законодавством, у тому числі проректорів,
головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів та інших; - розподіляє обов'язки між своїми заступниками і керівниками
структурних підрозділів, делегує їм частину своїх повноважень; - застосовує заходи морального та матеріального заохочення,
притягує до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним
законодавством; - забезпечує охорону праці, протипожежну безпеку, дотримання
законності та порядку; - визначає функціональні обов'язки працівників, у тому числі
проректорів, деканів, керівників структурних підрозділів; - формує контингент осіб, які навчаються в Академії
відповідно до законодавства України; - відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються в
Академії; - контролює виконання навчальних планів і програм, виконання
науково-дослідних робіт; - контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни всіма
підрозділами Академії; - здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією
навчально-виховної та культурно-масової роботи; - організовує побутове обслуговування учасників
навчально-виховного процесу і працівників Академії, здійснює
заходи щодо їх оздоровлення; - разом із профспілковим комітетом розробляє і подає на
затвердження конференції трудового колективу правила внутрішнього
розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує
його і здійснює контроль за його виконанням; - забезпечує проведення навчально-виховного процесу на рівні
державних стандартів якості освіти, підготовку фахівців IV рівня
акредитації згідно з державним замовленням та договірними
зобов'язаннями; - забезпечує високоефективну науково-дослідну роботу; - забезпечує високоефективну фінансово-економічну,
господарську, науково-виробничу та іншу діяльність; - дотримується чинного законодавства, щодо вдосконалення
управління, зміцнення договірної й трудової дисципліни; - забезпечує своєчасне подання статистичної, бухгалтерської
звітності, а також інших необхідних відомостей про роботу
Академії; - звітує щорічно про результати діяльності, передбаченої
контрактом, перед Міністерством охорони здоров'я України та
конференцією трудового колективу Академії; - створює для вирішення основних питань діяльності Академії
робочі органи та визначає їх повноваження; - несе відповідальність за виконання покладених на Академію
завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і
збереження будівель та іншого майна, переданого Академії в
оперативне управління; - забезпечує дотримання службової та державної таємниці; - здійснює інші повноваження відповідно до чинного
законодавства. Ректор Академії може делегувати частину своїх прав і
обов'язків проректорам, деканам факультетів, керівникам
структурних підрозділів відповідно до розподілу функціональних
обов'язків серед керівництва.
4.5. При виході на пенсію з посади ректора Академії керівник,
який пропрацював на цій посаді не менше двох термінів поспіль,
може бути призначений на посаду почесного ректора Академії в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, із виплатою
грошового утримання за рахунок Академії в розмірі заробітної
плати, яку він отримував перед виходом на пенсію.
4.6. Ректор призначає на посаду проректорів, директорів
інститутів, керівників факультетів (деканів), завідуючих
кафедрами, наукових, науково-педагогічних працівників на умовах
контракту, строком до семи років.
4.7. В Академії діють Наглядова рада, Вчена рада, вчені ради
факультетів та робочі органи. 4.7.1. Наглядова рада розглядає шляхи перспективного розвитку
Академії, надає допомогу ректору в реалізації державної політики в
галузі вищої освіти і науки, здійснює громадський контроль за
діяльністю керівництва Академії, забезпечує ефективну взаємодію
Академії з органами державного управління, науковою громадськістю,
суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах
розвитку вищої освіти. Склад Наглядової ради затверджується Міністерством охорони
здоров'я України. Положення про Наглядову раду Академії затверджує
голова Наглядової ради за погодженням з Міністерством охорони
здоров'я України. Термін повноваження Наглядової ради Академії становить три
роки. 4.7.2. Вчена рада Академії є колегіальним органом, що
створюється для вирішення основних питань діяльності Академії
відповідно до Положення, затвердженого ректором. Вчена рада працює
згідно із затвердженим планом. Засідання Вченої ради проводяться
не рідше одного разу на місяць, термін повноважень становить
строком до семи років. До компетенції Вченої ради Академії належить: - подання до Конференції трудового колективу проекту статуту,
а також змін і доповнень до нього; - ухвалення фінансових плану і звіту Академії; - подання пропозиції ректору щодо призначення та звільнення з
посади проректорів, директорів інститутів, директора (завідуючого)
бібліотеки та головного бухгалтера; - прийняття рішення про дострокове звільнення з посади декана
факультету; - обрання на посаду таємним голосуванням завідувачів кафедр і
професорів; - обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами
і професорів, головних, провідних та наукових співробітників; - обрання на посаду директора (завідуючого) бібліотеки
строком до семи років; - ухвалення навчальних програм та навчальних планів і
внесених змін до них; - ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного
процесу; - ухвалення основних напрямів наукових досліджень; - ухвалення планів наукових досліджень і результатів
виконаних наукових робіт; - затвердження результатів конкурсів науково-дослідних робіт; - оцінка науково-педагогічної діяльності структурних
підрозділів; - прийняття рішення про створення, реорганізацію, закриття
навчальних або наукових структурних підрозділів Академії,
факультетів, кафедр, лабораторій та інших структурних підрозділів; - організація роботи створених при Вченій раді комісій з
навчально-організаційної, науково-дослідної та навчально-виховної
роботи; - прийняття рішення про присвоєння вчених звань доцента,
професора, старшого наукового співробітника, керуючись Положенням
про присвоєння вчених звань ( 257-92-п ), затверджених Кабінетом
Міністрів України; - висунення кандидатів на призначення академічних та іменних
стипендій; - вирішення питань про створення спеціалізованих вчених рад
із захисту дисертаційних робіт, про відкриття докторантури та
аспірантури, про затвердження тем та керівників або наукових
консультантів дисертаційних досліджень; - прийняття рішення щодо клопотання про присвоєння почесних
звань, висунення кандидатур претендентів на одержання державних
премій України, обрання до складу національної та галузевих
Академій наук України; - присвоєння звання почесного доктора і почесного професора
Академії; Вчена рада може розглядати й інші питання діяльності Академії
відповідно до цього Статуту. Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова -
ректор Академії. До складу Вченої ради Академії входять за посадами
проректори, декани, головний бухгалтер, голова профспілкового
комітету, а також виборні представники, які представляють
науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідуючих
кафедрами, професорів, докторів наук, за квотою: 1 особа від
кожної кафедри; виборні представники, які представляють інших
працівників Академії і працюють на постійній основі, обираються за
квотою 1:45. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її
складу мають становити науково-педагогічні працівники Академії. Виборні представники обираються вищим колегіальним органом
громадського самоврядування за поданням структурних підрозділів, в
яких вони працюють. Рішення Вченої ради Академії вводяться в дію наказами
ректора. 4.7.3. Вчена рада факультету є колегіальним органом
управління факультету і створюється для розгляду питань
навчально-виховної та наукової діяльності структурного підрозділу.
У своїй діяльності Вчена рада факультету керується положення про
Вчену раду факультету, затвердженим ректором. Засідання Вченої
ради проводяться не рідше одного разу на місяць, термін
повноважень становить сім років. До компетенції Вченої ради факультету належать: - визначення загальних напрямів наукової діяльності
факультету; - обрання на посаду таємним голосуванням керівника факультету
(декана) з числа науково-педагогічних працівників факультету, які
мають вчене звання доцента, професора і науковий ступінь та
асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів; - ухвалення навчальних програм та навчальних планів; - вирішення питань організації навчально-виховного процесу на
факультеті; - ухвалення фінансових плану і звіту факультету; - вирішення інших питань діяльності факультету. Вчену раду факультету очолює її голова - декан факультету. До
складу Вченої ради факультету входять усі завідувачі кафедр і
заступники декана, голова профбюро факультету, а також виборні
представники, які обираються конференцією трудового колективу
факультету, які представляють науково-педагогічних працівників і
обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів
наук, за квотою: 1 особа від кожної кафедри, виборні представники,
які представляють інших працівників факультету Академії і працюють
на постійній основі, обираються за квотою 1:25. При цьому не менше 75 відсотків загальної чисельності її
складу становлять науково-педагогічні працівники факультету. Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями,
розпорядженнями декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано Вченою
радою Академії. В Академії можуть бути створені вчені ради інших структурних
підрозділів (інститутів). Їх повноваження визначаються ректором
Академії. 4.7.4. Для вирішення поточних питань діяльності Академії
створюються робочі органи: ректорат; деканати; приймальна комісія; Положення про робочі органи затверджуються наказом ректора. У разі потреби в Академії можуть створюватися методичні ради,
порядок створення і функції яких визначаються ректором.
5. Органи громадського самоврядування
5.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
Академії є Конференція трудового колективу. Вона скликається не рідше одного разу на рік. Позачергові її
засідання можуть бути скликані за спільним рішенням ректорату та
профкому працівників Академії або за ініціативою не менше третини
її членів. Склад Конференції трудового колективу обирається відкритим
голосуванням на зборах трудових колективів факультетів та
структурних підрозділів Академії відповідно за квотами 1:9 та
1:15. У складі Конференції трудового колективу представлені всі
групи працівників Академії. Не менше 75 відсотків загальної
кількості делегатів Конференції становлять науково-педагогічні
працівники Академії. На першому засіданні новоутвореного складу Конференції
обирається постійна діюча президія та секретаріат, також
приймається регламент діяльності Конференції. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі бере
участь не менше 2/3 делегатів. Рішення приймаються Конференцією
більшістю голосів присутніх делегатів. Рішення Конференції
оформлюються протоколом за підписами головуючого та секретаря.
5.2. Конференція трудового колективу виконує такі функції: - розглядає проект колективного договору і надає повноваження
профспілковому комітету працівників підписувати колективний
договір із власником або повноваженим ним органом від імені
колективу; - приймає за поданням Вченої ради Статут, вносить зміни та
доповнення до нього в установленому порядку; - затверджує Правила внутрішнього розпорядку; - обирає комісію з трудових спорів (КТС) відповідно до
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ); - обирає претендента на посаду ректора Академії шляхом
таємного голосування і подає свої пропозиції МОЗ України; - за мотивованим поданням Наглядової ради або Вченої ради
Академії розглядає питання про дострокове припинення повноважень
ректора; - заслуховує один раз на рік звіт ректора та оцінює його
діяльність; - розглядає основні питання економічного і соціального
розвитку; - визначає напрямки використання фондів виробничого й
соціального розвитку; - обирає за поданням структурних підрозділів виборних
представників до Вченої ради Академії (для порядку визначення квот
на Вчену раду); - розглядає інші питання діяльності Академії.
5.3. Органом громадського самоврядування факультету є
Конференція трудового колективу факультету. Конференція трудового колективу факультету скликається не
рідше одного разу на рік. За спільним рішенням деканату та
профбюро факультету або за ініціативою не менше третини членів
може бути скликана позачергова конференція. Склад конференції трудового колективу факультету обирається
відкритим голосуванням на зборах кафедр факультетів за квотою 1:2
працівників кафедр, які працюють на постійній основі. Конференція вважаються правомочною, якщо в її роботі бере
участь не менше 2/3 членів трудового колективу факультету. Рішення Конференції приймається більшістю голосів присутніх
делегатів. До складу Конференції входять представники всіх груп
працівників факультетів. Не менше 75 відсотків загальної кількості
делегатів Конференції становлять науково-педагогічні працівники
факультетів.
5.4. Конференція трудового колективу факультету: - дає оцінку діяльності декана факультету; - затверджує річний звіт про діяльність факультету; - вносить пропозиції ректору про відкликання з посади декана
факультету; - обирає виборних представників до Вченої ради факультету; - обирає кандидатури до Конференції трудового колективу
Академії; - обирає кандидатури до Вченої ради Академії; - розглядає інші питання діяльності факультету.
5.5. Для забезпечення гласності та інформованості про
діяльність керівництва та органів громадського самоврядування
Академії, висвітлення актуальних проблем життя трудового колективу
при Академії в установленому порядку можуть бути створені засоби
масової інформації.
6. Майно та кошти Академії
6.1. За Академією з метою забезпечення діяльності,
передбаченої цим Статутом, закріплюються на правах оперативного
управління: будівлі, споруди, майнові комплекси, обладнання, а
також інше необхідне майно.
6.2. Майно, що знаходиться у державний власності та передане
Академії в оперативне управління, не підлягає вилученню або
передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, окрім
випадків, передбачених законодавством.
6.3. Майно Академії, що забезпечує її статутну діяльність, не
може бути предметом застави.
6.4. Фінансування Академії, як вищого навчального закладу
післядипломної освіти державної форми власності, здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету. Для фінансування Академії можуть залучатися додаткові джерела
фінансування, не заборонені законодавством.
6.5. В Академії створюються: - загальний фонд за рахунок коштів Державного, місцевого
бюджетів України; - спеціальний фонд, який формується за рахунок:
- коштів одержаних за підготовку, перепідготовку,
підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових
освітніх послуг;
- надходжень від здачі в оренду приміщень, обладнання;
- надходжень від реалізації робіт та послуг;
- надходжень за виконання наукових (науково-технічних)
робіт за договорами з підприємствами, організаціями,
установами і фізичними особами;
- валютних надходжень;
- благодійних внесків від юридичних і фізичних осіб, у
тому числі з інших держав, пожертвування організацій та
громадян;
- грантів та дарунків (у вартісному обрахунку);
- гуманітарної допомоги;
- капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;
- інших доходів згідно з чинним законодавством.
6.6. Оплата праці в Академії здійснюється згідно з Кодексом
законів про працю України ( 322-08 ), Законом України "Про вищу
освіту" ( 2984-14 ), за схемами посадових окладів і тарифними
ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, та
договорами.
6.7. Форми і системи оплати праці, умови і показники
преміювання працівників Академії, порядок встановлення доплат та
надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання
особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування
підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників за
суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання
обов'язків тимчасово відсутніх працівників встановлюються згідно з
чинним законодавством. Академія має право в межах фонду заробітної
плати за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України,
та власних коштів установлювати підвищені посадові оклади,
стипендії та інші заохочувальні виплати відповідно до
законодавства України.
6.8. Академія надає платні послуги згідно з чинним
законодавством.
6.9. Кошти, одержані від надання платних освітніх та інших
послуг, використовуються відповідно до чинного законодавства: на
виплату заробітної плати та матеріального заохочення, як для
штатних так позаштатних працівників, утримання Академії,
збереження матеріальної бази і здійснення діяльності, передбаченої
цим Статутом.
6.10. Всі види добровільної безповоротної та безоплатної
допомоги (кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи), а
також гранти, дарунки, інвестиції в тому числі внески від
спонсорів та меценатів юридичних або фізичних осіб, резидентів,
нерезидентів, для здійснення освітньої, наукової, виховної,
оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються
прибутком, не оподатковуються і використовуються згідно
законодавства України.
6.11. Академія надає пропозиції МОЗ України щодо змін до
кошторису витрат за спеціальним фондом, до структури та штатного
розпису з метою покращення науково-педагогічної діяльності
закладу.
6.12. Академія використовує бюджетні та власні надходження
згідно з кошторисом та відповідно до чинного законодавства.
7. Порядок звітності, контролю за здійсненням
фінансово-господарської діяльності
7.1. Академія, відповідно до Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ), Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" ( 996-14 ), Указу Президента України "Про
державне казначейство України" ( 335/95 ) та інших
нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної,
квартальної та річної звітності та подає їх до МОЗ України,
органів Державного казначейства України, Державної податкової
служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України,
Фонду соціального страхування тощо.
7.2. Академія здійснює оперативний, бухгалтерський та
фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з
установленими нормами, подає її в установленому порядку до
органів, яким законодавством України надано право контролю за
відповідними напрямами діяльності.
7.3. Ректор та головний бухгалтер Академії несуть персональну
відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної
звітності.
7.4. Аудит діяльності Академії здійснюється згідно з чинним
законодавством.
8. Концепція освітньої діяльності
8.1. Освітня діяльність Академії ґрунтується на
концептуальних засадах національної Доктрини розвитку освіти
України у XXI столітті ( 347/2002 ), Законах України "Про освіту"
( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), Положенні про
освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) ( 65-98-п ),
державних стандартах освіти, нормативно-правових актах, чинному
законодавстві України з питань освіти і науки, а також враховує
міжнародний досвід управлінського та інформаційно-технологічного
забезпечення окремих напрямів професійної діяльності.
8.2. Цілями освітньої діяльності Академії є задоволення
індивідуальних потреб громадян у особистісному та професійному
зростанні, а також забезпечення потреб держави в кваліфікованих
кадрах високого рівня, професіональних та культурних, здатних
компетентно і відповідально виконувати посадові функції,
впроваджувати у виробництво новітні технології, сприяти подальшому
соціально-економічному розвитку суспільства. Основними принципами організації післядипломної освіти є: - оперативне і максимальне повне забезпечення потреби як
суспільства, так і окремих громадян; - гуманізація, демократизація, науковість, єдність,
комплексність, диференціація, інтеграція, неперервність та
наскрізність; - органічна єдність із системою підготовки фахівців, зв'язок
з процесом ринкових перетворень, різних форм власності і
господарювання, реструктуризацією економіки; - орієнтація на актуальні та перспективні сфери трудової
діяльності згідно з попитом на ринку праці; - відповідність державним вимогам та освітнім стандартам; - впровадження кредитно-модульної системи навчання з
урахуванням індивідуального підходу до кожної особи та потребою
держави.
8.3. Цільовими програмами освітньої діяльності академії є
виконання замовлення суспільства в підготовці спеціалістів та їх
безперервної професійної освіти у галузі охорони здоров'я згідно
вимог щодо кадрового забезпечення та національного виховання, до
засобів: рівного доступу до здобуття освіти, сприянню системи
безперервної освіти, форм і методів професійної діяльності на
основі освітньо-професійних програм післядипломного етапу навчання
та безперервного професійного розвитку в поєднані з практичним
досвідом. 8.3.1. Кадрове забезпечення медичної галузі через: - формування якісного контингенту слухачів, інтернів
(резидентів), аспірантів, магістрів, клінічних ординаторів,
докторантів; - вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці; - формування номенклатури напрямів і спеціальностей адекватно
змінам ринкових умов; - конкурентоспроможність спеціалістів на ринку праці; - оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного
процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних
науково-технічних досягнень; - підвищення якості освіти, оновлення форм організації
навчально-виховного процесу; - науково-методичне забезпечення навчального процесу як
інформаційної моделі педагогічної системи; - спеціалізацію, та безперервну професійну освіту; - розробку ефективних освітніх технологій; - створення умов для розвитку обдарованої молоді; - виконання державного замовлення та угод на підготовку
фахівців відповідної кваліфікації; - відповідність кадрового забезпечення вимогам акредитації
спеціальностей; - стажування та безперервної професійної освіти
науково-педагогічних працівників; - створення умов для ефективної професійної діяльності
педагогічних та науково-педагогічних працівників; - забезпечення економічних і соціальних гарантій для
професійної самореалізації педагогічних та науково-педагогічних
працівників, підвищення соціального статусу відповідно до їх ролі
в суспільстві. 8.3.2. Національне виховання через: - забезпечення культурного і духовного розвитку особистості,
виховання в дусі патріотизму і поваги до Конституції України
( 254к/96-ВР ); - розвиток гуманістичної освіти, що ґрунтується на
культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і
духовності; - ствердження національної ідеї, що сприяє національній
особистій ідентифікації, розвитку культури, оволодінню цінностями
світової культури, загальнолюдськими надбаннями; - формування національних світоглядних позицій, ідей,
поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової
культури; - прищеплення здатності до самостійного мислення, суспільного
вибору і діяльності, спрямованій на процвітання України; - створення умов для затвердження обов'язкового володіння
державною мовою науково-педагогічних працівників академії та
панування викладачами і науковцями хоча б однією іноземною мовою; - сприяння розвитку високої мовної культури громадян,
вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин
України, толерантності у становленні до носіїв різних мов і
культур; - реалізацію мовної стратегії шляхом комплексного і
послідовного впровадження просвітницьких, науково-методичних,
роз'яснювальних заходів; - формування відповідальності за власний добробут, стан
суспільства. 8.3.3. Забезпечення рівного доступу до здобуття освіти через: - запровадження ефективної системи інформування громадськості
про можливості здобуття освіти; - створення умов для навчання в аспірантурі, клінічній
ординатурі та докторантурі на конкурсних засадах; - можливість безперервної професійної освіти за рахунок
бюджетів усіх рівнів та коштів юридичних і фізичних осіб; - інтеграцію з іншими вищими навчальними закладами різних
рівнів акредитацій; - запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних
технологій навчання. 8.3.4. Сприянню системи безперервної освіти через: - забезпечення послідовності змісту та координації
навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти; - формування потреби та здатності особистості до самоосвіти; - оптимізацію системи післядипломної освіти на основі
відповідних державних стандартів; - створення та оновлення навчальних планів і програм
післядипломної освіти; - формування та розвиток навчальних науково-виробничих
комплексів ступеневої підготовки фахівців; - розроблення індивідуальних кредитно-модульних навчальних
програм різних рівнів складності залежно від конкретних потреб; 8.3.5. Гнучкість, динамічність і варіативність післядипломної
освіти забезпечується завдяки функціонуванню різноманітних
організаційних форм, що включають перепідготовку, підвищення
кваліфікації, спеціалізацію, стажування, навчання в інтернатурі
(резидентурі), клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі. Характерною ознакою є органічне поєднання різних форм
навчання з самостійною роботою фахівців. 8.3.6. Поєднання освіти і науки через: - фундаменталізацію освіти, інтенсифікацію наукових
досліджень; - розвиток освіти на основі новітніх наукових і технологічних
досягнень; - випереджальний розвиток освіти; - інноваційну освітню діяльність; - правовий захист освітніх інновацій та результатів
науково-педагогічної діяльності як інтелектуальної власності; - залучення до наукової діяльності обдарованих молодих
лікарів; - поглиблення співпраці та кооперації з іншими навчальними
закладами і науковими установами; - залучення до навчально-виховного процесу провідних вчених
інших навчальних закладів; - запровадження цільових програм, що сприяють інтеграції
освіти і науки; - забезпечення якості освіти відповідно до новітніх досягнень
науки, культури і соціальної практики; - взаємозв'язок освіти і науки, педагогічної теорії та
практики. 8.3.7. Моніторинг та використання зарубіжного досвіду через: - проведення спільних наукових досліджень, співробітництво з
міжнародними фондами, проведення міжнародних наукових конференцій,
семінарів, симпозіумів; - сприяння участі педагогічних та науково-педагогічних
працівників у відповідних заходах за кордоном; - освітні та наукові обміни, стажування і навчання за
кордоном аспірантів, докторантів, педагогічних і
науково-педагогічних працівників; - аналіз, відбір та розповсюдження кращих зразків зарубіжної
наукової і навчальної літератури. 8.3.8. Набуття слухачами відповідних (необхідних) знань
через: - інформатизацію системи освіти, спрямованої на задоволення
освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників
навчально-виховного процесу; - запровадження нових форм навчання із застосуванням у
навчальному процесі та бібліотечній справі новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій поряд з традиційними
засобами; - створення електронних підручників; - застосування сучасних засобів навчання; - використання комунікаційно-інформаційних засобів та
глобальних інформаційно-освітніх мереж. 8.3.9. Підвищення якості рівня освітніх послуг шляхом: - постійного оновлення програм навчання з урахуванням
сучасних вимог і актуальності розроблених проблем; - адаптування програм підготовки до ринкових умов; - відповідності програм підготовки вимогам світового
освітнього простору інтеграції у світове співтовариство; - забезпечення ефективності системи контролю якості
організації підготовки й діагностики рівня знань; - забезпечення конкурентоспроможності випускників за рахунок
високої якості наданих знань; - залучення іноземців до навчання в межах Державної програми
підготовки фахівців для зарубіжних країн; - високого науково-педагогічного рівня викладачів, рівня їх
знань, принциповості, вимогливості; - застосування сучасних технологій і методик організації
навчального процесу, насамперед інформаційних технологій; - упровадження модернізаційного підходу до технологій
навчання, реалізації дистанційного навчання, підвищення
комп'ютерної грамотності й програмного забезпечення, удосконалення
Інтернет і мультимедійних ресурсів; - індивідуалізації навчання, спрямованої на врахування
інтересів і всебічного розвитку кожного фахівця відповідно до
характеру його можливої майбутньої діяльності; - практичної спрямованості знань, орієнтації та отримання
конкретних практичних знань з питань застосування інформаційних
технологій; - розробки спеціальних дисциплін на основі інформаційних і
комунікаційних Інтернет-технологій, навчально-методичного й
програмно-апаратного забезпечення дистанційного навчання; - створення комп'ютерних технологій навчання,
спеціалізованого програмного забезпечення, мультимедійних
електронних підручників.
8.4. Концепція освітньої діяльності доповнюється та
деталізується концепціями освітньої діяльності факультетів,
кафедр, інших підрозділів Академії.
9. Порядок внесення змін до Статуту Академії
9.1. Зміни та доповнення до Статуту Академії вносяться за
поданням Вченої ради Конференцією трудового колективу Академії.
9.2. Зміни та доповнення до Статуту Академії затверджуються і
погоджуються в тому ж порядку, що і сам Статут.
10. Порядок реорганізації та ліквідації Академії
10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
перетворення) Академії здійснюється згідно із чинним
законодавством.
10.2. Ліквідація Академії здійснюється ліквідаційною
комісією, яка утворюється органом управління майном. До складу
ліквідаційної комісії входять представники органу управління
майном і Академії. Порядок і строки проведення ліквідації, а також
строки для заяви претензій кредиторам визначає орган управління
майном.
10.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї
переходять повноваження щодо управління Академією. Ліквідаційна
комісія складає ліквідаційний баланс Академії і подає його органу,
який призначив ліквідаційну комісію. Кредиторам та іншим юридичним особам, які перебувають у
договірних відносинах з Академією, повідомляють про її ліквідацію
у письмовій формі.
10.4. Під час ліквідації та реорганізації Академії
вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та
інтересів відповідно до трудового законодавства України.
Ректор,
член-кореспондент
АМН України, професор Ю.В.Вороненковгору