Документ v0275839-14, поточна редакція — Прийняття від 15.10.2014

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.10.2014  № 275

Про розподіл обов'язків між першим заступником Голови ДМС України та заступником Голови ДМС України

Відповідно до пункту 10 частини четвертої статті 19 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 360, та з метою реалізації покладених на Державну міграційну службу України завдань НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розподіл обов'язків між першим заступником Голови ДМС України та заступником Голови ДМС України, що додається.

2. Установити такий порядок взаємозамінності керівництва ДМС України:

у разі відсутності Голови ДМС України його обов'язки виконує перший заступник Голови ДМС України;

у разі відсутності першого заступника Голови ДМС України його обов'язки виконує заступник Голови ДМС України;

у разі відсутності заступника Голови ДМС України його обов'язки виконує перший заступник Голови ДМС України.

3. Безпосереднє спрямування, координацію та контроль за діяльністю Управління забезпечення діяльності керівництва ДМС України та зв'язків з громадськістю, Управління документального забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та запитами на інформацію, Управління кадрового забезпечення та антикорупційного моніторингу, Управління правового забезпечення, Режимно-секретного сектору, Сектору внутрішнього аудиту, спеціаліста з мобілізаційної роботи, а також ДП "Документ" залишаю за собою.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ ДМС України від 25.01.2012 № 7 "Про затвердження розподілу обов'язків між першим заступником Голови та заступником Голови";

наказ ДМС України від 24.04.2013 № 91 "Про внесення змін до наказів ДМС від 25.01.2012 № 7 та від 13.04.2012 № 31";

підпункт 1.1 пункту 1 наказу ДМС України від 01.08.2014 № 173 "Про внесення змін до деяких розпорядчих актів ДМС України".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

С.І. Радутний
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДМС України
15.10.2014 № 275

РОЗПОДІЛ
обов'язків між першим заступником Голови ДМС України та заступником Голови ДМС України

Перший заступник Голови ДМС України
Сергієнко Ю.В.

1. Обов'язки першого заступника Голови:
1.1. За дорученням Голови представляє ДМС України у відносинах із органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями України, а також за її межами.
1.2. Відповідає, у межах компетенції ДМС України:
за питання європейської інтеграції;
за співпрацю з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.
1.3. Забезпечує:
реалізацію державної політики у сферах імміграції, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів та реадмісії;
підготовку для внесення на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сферах імміграції, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
участь у реалізації державної політики у сфері волонтерської діяльності щодо надання допомоги біженцям;
функціонування пунктів тимчасового розміщення біженців та пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні;
притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, про транзитний проїзд через територію України;
1.4. Організовує:
узагальнення практики застосування законодавства з питань імміграції, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів та реадмісії, розробку пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та подання їх в установленому порядку Міністрові внутрішніх справ;
проведення аналізу міграційної ситуації в Україні, проблем біженців та інших категорій мігрантів, розроблення поточних та довгострокових прогнозів із зазначених питань;
підготовку пропозицій щодо визначення квоти імміграції на календарний рік;
прийняття у встановленому порядку рішення про видачу дозволу на імміграцію, відмову в його видачі та скасування такого дозволу;
участь у межах, визначених законодавством, у вирішенні питань трудової міграції та питань, пов'язаних із навчанням в Україні іноземців та осіб без громадянства;
оформлення і видачу запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну, документів для тимчасового або постійного проживання в Україні, а також виїзду за її межі, вилучення таких документів та проставлення в документах, що посвідчують особу іноземців та осіб без громадянства, відмітки про заборону в'їзду в Україну в передбачених законодавством випадках;
прийняття у встановленому законодавством порядку рішення про продовження (скорочення) строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, про добровільне повернення або примусове повернення іноземців та осіб без громадянства до країн їх громадянської належності або країн походження, звернення до судів з позовами про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства, здійснення заходів, пов'язаних з примусовим видворенням іноземців та осіб без громадянства з України;
здійснення ідентифікації осіб, які звернулися із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, а також іноземців та осіб без громадянства, які втратили документи, що посвідчують особу, та підлягають видворенню або реадмісії;
розроблення зразків заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні;
прийняття у встановленому законодавством порядку рішення про визнання іноземців та осіб без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про втрату, позбавлення статусу біженця або додаткового захисту і про скасування рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
збір та аналіз інформації про наявність у країнах походження біженців та осіб, які потребують додаткового та тимчасового захисту в Україні, умов, за яких такий захист надається;
надсилання компетентним органам влади інших держав запити щодо наявності в таких державах членів сім'ї осіб, які подали заяви про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, чи яких було визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, і правових підстав для возз'єднання сімей;
розгляд скарг на рішення про відмову у прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, і скасування зазначених рішень, якщо вони були прийняті з порушенням законодавства; вжиття у межах компетенції заходів для сприяння реалізації прав біженців та інших категорій мігрантів; здійснення оформлення і видачі посвідчення біженця, посвідчення особи, якій надано додатковий захист в Україні, а також інших документів, передбачених законодавством для даних категорій осіб;
видачу проїзних документів іноземцям та особам без громадянства, яких було визнано біженцями іншими країнами - учасниками Конвенції про статус біженців 1951 року та/або Протоколу щодо статусу біженців 1967 року;
подання МВС для подальшого внесення Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо необхідності прийняття рішення про тимчасовий захист (припинення тимчасового захисту), ведення реєстрації осіб, яким надано такий захист;
ведення обліку осіб, які отримали або які претендували на отримання статусу біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, осіб, які набули (припинили) громадянство України, та осіб, яким надано (скасовано) дозвіл на імміграцію в Україну, на всіх етапах проведення відповідних процедур;
здійснення відповідно до закону заходів щодо запобігання та протидії нелегальній (незаконній) міграції, іншим порушенням міграційного законодавства;
здійснення міжнародного співробітництва, участь у розробленні проектів та укладенні міжнародних договорів України з питань імміграції, біженців, осіб, які потребують інших форм захисту та реадмісії, забезпечення в межах своїх повноважень виконання укладених міжнародних договорів України;
здійснення відповідно до закону державного контролю за дотриманням законодавства у сферах імміграції, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів у передбачених законодавством випадках, притягнення порушників до адміністративної відповідальності;
за напрямком діяльності оформлення, видачу, обмін, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення документів з безконтактним електронним носієм;
надання адміністративних послуг відповідно до закону;
за напрямком діяльності формування державного замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері;
виконання у межах повноважень, передбачених законом, правозастосовних і правоохоронних функцій;
1.5. У межах своєї компетенції організовує та контролює роботу зі зверненнями громадян у структурних підрозділах, діяльність яких безпосередньо спрямовує, координує та контролює, здійснює особистий прийом громадян у ДМС України.
1.6. У межах своєї компетенції інформує Голову про результати діяльності структурних підрозділів апарату ДМС України, територіальних органів та територіальних підрозділах ДМС України, висвітлює наявні проблеми і вносить пропозиції щодо їх розв'язання.
1.7. Виконує інші обов'язки, визначені наказами, дорученнями Голови.
2. Перший заступник Голови має право:
2.1. Підписувати з питань, що належать до його компетенції, організаційні і розпорядчі документи, контролювати їх виконання.
2.4. Підписувати від імені ДМС України листи, звернення, повідомлення та інші документи в межах своєї компетенції, за винятком документів, що надсилаються на ім'я Президента України, Прем'єр-міністра України та членів Кабінету Міністрів України, Голови Верховної Ради України та народних депутатів України, а також керівників інших центральних органів виконавчої влади.
2.5. Уносити пропозиції з організаційно-штатних питань підрозділів, до компетенції яких відноситься вирішення питань у сферах імміграції, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів та реадмісії.
2.6. Відповідно до законодавства про державну службу надавати пропозиції Голові щодо застосовування до працівників структурних підрозділів, діяльність яких він безпосередньо спрямовує, координує та контролює, заходів заохочення та/або накладення дисциплінарних стягнень.
3. Перший заступник Голови безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність: Департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства, Відділу міжнародного співробітництва та несе персональну відповідальність перед Головою за результати діяльності цих структурних підрозділів.

заступник Голови ДМС України
Нікітіна Т.В.

1. Обов'язки заступника Голови:
1.1. За дорученням Голови представляє ДМС України у відносинах із органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями України, а також за її межами.
1.2. Відповідає за організацію взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією Президента України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.
1.3. У межах своєї компетенції координує взаємодію ДМС України із органами державної влади, місцевого самоврядування.
1.4. Організовує та контролює роботу зі здійсненням розгляду звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю ДМС України, її територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДМС України, здійснює особистий прийом громадян у ДМС України.
1.5 Має право підпису фінансово-господарських документів (договорів, актів, платіжних документів тощо).
1.6. Забезпечує:
реалізацію державної політики у сферах еміграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб;
підготовку для внесення на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сферах еміграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб;
здійснення у межах компетенції провадження з питань прийняття (припинення) громадянства України та подає відповідні документи на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства, а також забезпечує виконання рішень Президента України з питань громадянства;
здійснення оформлення і видачу громадянам України, які постійно проживають в Україні, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, тимчасового затримання та вилучення таких документів у передбачених законодавством випадках;
здійснення ідентифікації громадян України, які втратили документи, що посвідчують особу;
здійснення реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання (перебування) фізичних осіб, ведення відповідного реєстраційного обліку;
створення, удосконалення, розвиток, супроводження та підтримку функціонування Єдиного державного демографічного реєстру, Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, розпорядником яких є ДМС України, а також здійснює заходи із захисту інформації в них;
підтримку функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування для створення Єдиного державного демографічного реєстру;
у межах повноважень, передбачених законом, формування інформаційних ресурсів (баз, банків даних) щодо персональних даних фізичних осіб (у тому числі їх біометричних даних, параметрів), інших інформаційних ресурсів, необхідних для виконання покладених на ДМС завдань;
здійснення міжнародного співробітництва, участь у розробленні проектів та укладенні міжнародних договорів України з питань громадянства, еміграції, реєстрації фізичних осіб, забезпеченні в межах своїх повноважень виконання укладених міжнародних договорів України;
здійснення відповідно до закону державного контролю за дотриманням законодавства у сферах еміграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, у передбачених законодавством випадках, притягнення порушників до адміністративної відповідальності;
здійснення управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління ДМС;
вирішення фінансово-економічних питань.
1.7. Організовує:
прийняття відповідно до законодавства рішення про встановлення належності до громадянства України, оформлення набуття громадянства України та їх скасування; виконання функції замовника з виготовлення та постачання бланків паспортних та інших документів, що посвідчують особу;
надання в установленому законодавством порядку органам ведення Державного реєстру виборців та іншим органам виконавчої влади передбачені законодавством відомості;
за напрямком діяльності оформлення, видачу, обмін, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення документів з безконтактним електронним носієм;
надання адміністративних послуг відповідно до закону;
за напрямком діяльності формування державного замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері;
виконання у межах повноважень, передбачених законом, правозастосовних функцій.
1.8. У межах своєї компетенції інформує Голову про результати діяльності структурних підрозділів апарату ДМС України, територіальних органів та територіальних підрозділів, висвітлює наявні проблеми і вносить пропозиції щодо їх розв'язання.
1.9. Виконує інші обов'язки, визначені наказами, дорученнями Голови.
2. Заступник Голови має право:
2.1. Підписувати з питань, що належать до його компетенції, організаційні і розпорядчі документи, контролювати їх виконання.
2.4. Підписувати від імені ДМС листи, звернення, повідомлення та інші документи в межах своєї компетенції, за винятком документів, що надсилаються на ім'я Президента України, Прем'єр-міністра України та членів Кабінету Міністрів України, Голови Верховної Ради України та народних депутатів України, а також керівників інших центральних органів виконавчої влади.
2.5. Уносити пропозиції з організаційно-штатних питань підрозділів, до компетенції яких відноситься вирішення питань у сферах еміграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб.
2.6. Відповідно до законодавства про державну службу надає пропозиції Голові щодо застосовування до працівників структурних підрозділів, діяльність яких він безпосередньо спрямовує, координує та контролює, заходів заохочення та/або накладення дисциплінарних стягнень.
3. Заступник Голови безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність: Департаменту з питань громадянства, реєстрації та роботи з громадянами з тимчасово окупованої території України; Департаменту інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації; Управління фінансового забезпечення та бухгалтерської служби;
Управління ресурсно-господарського забезпечення та несе персональну відповідальність перед Головою за результати діяльності цих структурних підрозділів.

{Текст взято з сайту ДМС України http://dmsu.gov.ua}вгору