Про введення в дію Положення про метрологічну службу Комітету
Держкомтелерадіо України; Наказ, Положення, Схема [...] від 25.10.2005270
Документ v0270603-05, поточна редакція — Прийняття від 25.10.2005

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.10.2005 N 270

Про введення в дію Положення
про метрологічну службу Комітету

На виконання вимог Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від
15 червня 2004 р. N 1765-IV ( 1765-15 ) щодо забезпечення
приведення нормативно-правових актів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) у відповідність з
нормами цього Закону Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію Положення про метрологічну
службу Державного комітету телебачення і радіомовлення України
(0119005.2 КНД) з Пояснювальною запискою про метрологічну службу
Державного комітету телебачення і радіомовлення України
(0119005.2 ПЗ), забезпечивши в установленому порядку внесення змін
при черговому коригуванні.
2. Першому заступнику Голови Комітету Мураховському А.Л. за
поданням директора департаменту телебачення, радіомовлення і нових
інформаційних технологій Абрамова С.О. в термін до 01.12.2005 р.
покласти функції головного метролога метрологічної служби Комітету
на одного із заступників директора департаменту. Призначити заступником головного метролога метрологічної
служби Комітету головного метролога базової організації
метрологічної служби Держкомтелерадіо (БОМС).
3. Керівникам всіх підприємств, організацій та підрозділів
управління Комітету прийняти Положення до керівництва і виконання. В термін до 01.12.2005 р. розробити, затвердити і ввести в
дію Положення про метрологічні служби підпорядкованих підприємств,
організацій і підрозділів Комітету та привести у відповідність всі
взаємопов'язані нормативно-правові та організаційні документи.
4. Визнати Положення про метрологічну службу Державного
комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення
України (введене наказом від 12.09.2000 р. N 96) таким, що
втратило чинність.
5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на першого
заступника Голови Комітету Мураховського А.Л.
Голова Комітету І.Чиж

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Лист Держспоживстандарту України Наказ Державного комітету
01.10.2005 N 9441-6-4/25 телебачення і радіомовлення
України
25.10.2005 N 270

ПОЛОЖЕННЯ
про метрологічну службу Державного комітету
телебачення і радіомовлення України
0119005.2 КНД

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
Положення про метрологічну службу (МС) Державного комітету
телебачення і радіомовлення України (далі - Положення) поширюється
на базову організацію, метрологічні служби телерадіоорганізацій
(ТРО), метрологічні служби підприємств та організацій (далі -
підприємств та організацій) безпосереднього підпорядкування
Державному комітету телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо,
далі - Комітету), які відповідно до Закону України "Про метрологію
та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) організовують та
виконують у сфері своєї діяльності роботи, пов'язані із
забезпеченням єдності вимірювань.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
2.1 Це Положення розроблене на основі Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) та Типового
положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої
влади, органів управління об'єднань підприємств, підприємств та
організацій ( z0307-05 ) і визначає основні завдання, права,
функції та структуру метрологічної служби Комітету.
2.2 Терміни, які подані у цьому Положенні, відповідають
встановленим Законом України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ) та ДСТУ 2681 "Метрологія. Терміни та
визначення".
3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1 Метрологічна служба Комітету є складовою частиною
метрологічної служби України.
3.2 Основною метою діяльності метрологічної служби Комітету є
забезпечення єдності вимірювань та здійснення метрологічного
контролю та нагляду в галузі.
3.3 У своїй діяльності метрологічна служба Комітету керується
чинним законодавством України, постановами Кабінету Міністрів
України, нормативно-правовими актами у сфері метрології та
метрологічної діяльності спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади у сфері метрології (ЦОВМ), цим Положенням,
наказами і настановними документами Комітету. Уповноваження та атестація щодо виконання робіт у державній
метрологічній системі проводяться відповідно вимог частини третьої
статті 22 Закону ( 113/98-ВР ).
3.4 Основними завданнями метрологічної служби Комітету є: визначення концепції розвитку метрологічної служби галузі та
реалізація її шляхом розроблення відповідних планів; складання і затвердження галузевих перспективних та щорічних
планів робіт у сфері забезпечення єдності вимірювань та контроль
за їх виконанням; розроблення та реалізація заходів щодо впровадження систем
управління якістю в метрологічних підрозділах галузі відповідно до
вимог міжнародних та національних стандартів; організація і здійснення метрологічного контролю та нагляду; аналіз та оцінка стану метрологічного забезпечення галузі за
результатами узагальнення інформації базової організації,
метрологічних служб підприємств та організацій; розроблення методик виконання вимірювань, методик
метрологічної атестації, повірки та калібрування засобів
вимірювальної техніки; організація подання на державні випробування і повірку, а
також організація проведення ремонту засобів вимірювальної
техніки.
3.5 Структура і штати метрологічних служб Комітету
визначаються їхніми керівниками відповідно до обсягів робіт і з
урахуванням того, що роботи із забезпечення єдності вимірювань
належать до основних видів робіт, а підрозділи метрологічних
служб - до основних виробничих чи технологічних підрозділів.
3.6 Функції, права і обов'язки метрологічних служб
визначаються відповідними Положеннями про метрологічні служби, які
розробляється згідно з Типовим ( z0307-05 ) та цим Положенням. Функції, права і обов'язки осіб, відповідальних за
забезпечення єдності вимірювань, визначаються їх посадовими
інструкціями.
3.7 Відповідальність за стан метрологічного забезпечення та
дотримання метрологічних норм і правил в ТРО, підприємствах та
організаціях несе керівництво цих ТРО, підприємств та організацій
та посадові особи, у відповідності до діючих посадових інструкцій.
4 СТРУКТУРА МЕТРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ КОМІТЕТУ
4.1 Метрологічна служба Комітету - це система уповноважених і
атестованих у відповідних сферах метрологічної діяльності
підрозділів, яким у порядку, встановленому нормативно-правовими
актами ЦОВМ, надаються функції щодо забезпечення єдності
вимірювань у галузі.
4.2 Структура метрологічної служби Комітету визначається і
затверджується наказом його керівника і поєднує в собі: - головного метролога метрологічної служби Комітету; - базову організацію метрологічної служби (БОМС), на яку
покладені функції метрологічної служби Комітету та її базової
організації у сферах своєї діяльності; - метрологічні служби ТРО, підприємств та організацій, інші
підрозділи, відповідальних осіб підприємств та організацій, на
яких у встановленому порядку покладено обов'язки із забезпечення
єдності вимірювань.
4.3 Структурна схема організації метрологічної служби
Комітету наведена у Додатку 1 ( va270603-05 ) Обов'язковому,
перелік телерадіоорганізацій, підприємств та організацій,
закріплених за метрологічною службою Держкомтелерадіо, наведений в
Додатку 2 Обов'язковому.
4.4 Метрологічна служба Комітету очолюється головним
метрологом, що призначається на посаду наказом керівника
центрального органу виконавчої влади (ЦОВВ), функції та обов'язки
якого покладаються на одного із заступників департаменту
телебачення, радіомовлення і нових інформаційних технологій або на
іншу особу за призначенням.
4.5 Головний метролог чи посадова особа, на яку покладено
виконання обов'язків головного метролога Комітету, при виконанні
цих обов'язків безпосередньо підпорядковується першому заступнику
Голови Комітету. Головний метролог МС Комітету призначається на цю посаду і
звільняється з неї наказом Голови Комітету за поданням першого
заступника Голови Комітету, якому підпорядковується МС Комітету.
4.6 Обов'язки заступника головного метролога Комітету
покладаються на головного метролога БОМС Держкомтелерадіо.
4.7 Організація робіт із метрологічного забезпечення
здійснюється керівництвом ТРО, підприємств та організацій
Комітету. Координацію діяльності метрологічних підрозділів
(відповідальних осіб) та контроль за їх функціонуванням здійснює
головний метролог Комітету та базова організація метрологічні
служби в межах своїх повноважень.
4.8 Керівники метрологічних служб відповідають за невиконання
або неналежне виконання покладених на них функцій.
4.9 Рішенням керівництва ТРО, підприємств та організацій
окремі функції метрологічної служби можуть бути покладені на інші
структурні підрозділи підприємства, організації, що повинно бути
відображено у відповідних Положеннях (наказах, посадових
інструкціях).
4.10 На галузеві департаменти Комітету покладається
координація робіт із метрологічного забезпечення розроблення,
виробництва, випробувань і експлуатації ЗВТ та відповідних видів
продукції (робіт, послуг).
5 ПРАВА МЕТРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ КОМІТЕТУ
5.1 Метрологічна служба Комітету має право: залучати в установленому порядку підрозділи базової
організації до виконання робіт з метрологічного забезпечення,
здійснювати контроль у сфері своєї діяльності, отримувати в
установленому порядку від підприємств та організацій, що належать
до сфери управління, необхідні узагальнені звіти та інші матеріали
з питань метрологічного забезпечення; здійснювати організаційно-методичне керівництво роботами з
атестації калібрувальних та вимірювальних лабораторій на
підприємствах і в організаціях, що належать до сфери управління; вносити пропозиції керівництву Комітету про визначення
головних і базових організацій; бути представником в органах виконавчої влади з питань
метрологічного забезпечення; брати участь у розгляді суперечностей, що стосуються оцінки
діяльності метрологічних служб галузі; видавати за результатами метрологічного нагляду приписи щодо
припинення порушень метрологічних вимог та усунення виявлених
недоліків; подавати пропозиції керівництву щодо поліпшення роботи
метрологічної служби Комітету; подавати пропозиції керівництву Комітету про заохочення
працівників метрологічної служби, накладання стягнень або
притягнення до відповідальності працівників, які винні в порушенні
метрологічних норм і правил; вести листування з підпорядкованими Комітету підприємствами,
організаціями з питань метрологічного забезпечення.
5.2 Метрологічні служби можуть розробляти та затверджувати
нормативні документи з метрології, що конкретизують і не
суперечать нормативним документам та нормативно-правовим актам
Держспоживстандарту України, які проходять метрологічну експертизу
у метрологічних центрах.
6 ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МЕТРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ КОМІТЕТУ
6.1 Основними функціями метрологічної служби Комітету є: здійснення єдиної технічної політики у сфері забезпечення
єдності вимірювань; організація проведення аналізу стану вимірювань в галузі та
встановлення основних напрямів подальшого розвитку метрологічного
забезпечення; організація і проведення метрологічного контролю і нагляду; організація міжлабораторних порівняльних випробувань, а також
міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань у вимірювальних
лабораторіях підприємств та організацій, що належать до сфери їх
управління; здійснення взаємодії з органами державної метрологічної
служби щодо питань забезпечення єдності вимірювань; здійснення атестації головних та базових організацій,
координація діяльності та проведення періодичних перевірок за
дотриманням ними вимог законодавства; розроблення галузевих та міжгалузевих програм метрологічного
забезпечення, що спрямовані на вдосконалення метрологічного
забезпечення і підвищення ефективності робіт метрологічної служби,
організація і контроль за їх виконанням; підготовка пропозицій до проектів планів національної
стандартизації і розроблення планів робіт з удосконалення
галузевої нормативної бази з метрології; погодження проектів стандартів, методик виконання вимірювань
та інших нормативних документів з метрології, які використовуються
в системі Комітету; організація і проведення метрологічної експертизи технічних
завдань, проектів нормативних документів, звітів про
науково-дослідні роботи; організація розроблення та впровадження нормативних
документів з питань метрологічного забезпечення; організація проведення атестації калібрувальних і
вимірювальних лабораторій підприємств та організацій, та
проведення перевірок за дотриманням ними вимог законодавства; організація і проведення робіт, необхідних для забезпечення
єдності вимірювань на підприємствах і в організаціях, що належать
до сфери їх управління; організація робіт з підвищення ефективності заходів щодо
метрологічної діяльності в галузі безпеки праці, охорони здоров'я
за наявності небезпечних і шкідливих чинників; координація робіт з міжнародного співробітництва в галузі
метрології; організація галузевих нарад, семінарів, конференцій, виставок
з питань метрологічного забезпечення; організація підготовки і підвищення кваліфікації кадрів в
галузі метрології.
7 ФІНАНСУВАННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
7.1 Фінансування діяльності метрологічних служб здійснюється
відповідно до положень статті 47 Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
( 1765-15 ).

Додаток 1
Обов'язковий

СТРУКТУРНА СХЕМА
організації метрологічної служби держкомтелерадіо
( va270603-05 )

Додаток 2
Обов'язковий

ПЕРЕЛІК
телерадіоорганізацій, підприємств та організацій,
закріплених за метрологічною службою держкомтелерадіо

I Телерадіоорганізації (ТРО), підприємства
та організацій (ПО) Держкомтелерадіо
з питань телебачення і радіомовлення
1 Національна телекомпанія України, м. Київ
2 Національна радіокомпанія України, м. Київ
3 Вінницька обласна державна телерадіокомпанія, м. Вінниця
4 Волинська обласна державна телерадіокомпанія, м. Луцьк
5 Дніпропетровська обласна державна телерадіокомпанія,
м. Дніпропетровськ
6 Донецька обласна державна телерадіокомпанія, м. Донецьк
7 Житомирська обласна державна телерадіокомпанія, м. Житомир
8 Закарпатська обласна державна телерадіокомпанія, м. Ужгород
9 Запорізька обласна державна телерадіокомпанія, м. Запоріжжя
10 Івано-Франківська обласна державна телерадіокомпанія,
м. Івано-Франківськ
11 Київська державна регіональна телерадіокомпанія, м. Київ
12 Кіровоградська обласна державна телерадіокомпанія,
м. Кіровоград
13 Державна телерадіокомпанія "Крим", м. Сімферополь
14 Луганська обласна державна телерадіокомпанія, м. Луганськ
15 Львівська обласна державна телерадіокомпанія, м. Львів
16 Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія,
м. Миколаїв
17 Одеська обласна державна телерадіокомпанія, м. Одеса
18 Полтавська обласна державна телерадіокомпанія, м. Полтава
19 Рівненська обласна державна телерадіокомпанія, м. Рівне
20 Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія,
м. Севастополь
21 Сумська обласна державна телерадіокомпанія, м. Суми
22 Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія,
м. Тернопіль
23 Харківська обласна державна телерадіокомпанія, м. Харків
24 Херсонська обласна державна телерадіокомпанія, м. Херсон
25 Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія,
м. Хмельницький
26 Черкаська обласна державна телерадіокомпанія, м. Черкаси
27 Чернівецька обласна державна телерадіокомпанія,
м. Чернівці
28 Чернігівська обласна державна телерадіокомпанія,
м. Чернігів
29 Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм",
м. Київ
30 Державна телерадіокомпанія "Культура", м. Київ
31 Державна телерадіокомпанія "Всесвітня служба "Українське
телебачення і радіомовлення", м. Київ
32 Державна міська телерадіокомпанія "Сіверська",
м. Новгород-Сіверський Чернігівської області
33 Криворізьке міське державне об'єднання телебачення і
радіомовлення, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
II Видавництва та інші підприємства та організації (ПО)
Держкомтелерадіо
1 Державне спеціалізоване видавництво дитячої літератури
"Веселка", м. Київ
2 Державне підприємство "Державне спеціалізоване видавництво
"Вища школа", м. Київ
3 Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури
"Дніпро", м. Київ
4 Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво
"Донбас", м. Донецьк
5 Державне спеціалізоване видавництво "Здоров'я", м. Київ
6 Державне підприємство "Всеукраїнське державне
багатопрофільне видавництво "Каменяр", м. Львів
7 Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво
"Карпати", м. Ужгород
8 Державне спеціалізоване видавництво "Либідь" при Київському
університеті, м. Київ
9 Всеукраїнське державне видавництво "Маяк", м. Одеса
10 Державне спеціалізоване видавництво "Мистецтво", м. Київ
11 Державне спеціалізоване видавництво "Музична Україна",
м. Київ
12 Державне спеціалізоване видавництво "Основа" при
Харківському університеті, м. Харків
13 Державне спеціалізоване видавництво "Світ" при Львівському
університеті, м. Львів
14 Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво "Січ",
м. Дніпропетровськ
15 Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво
"Таврія", м. Сімферополь
16 Державне спеціалізоване видавництво "Техніка", м. Київ
17 Державне спеціалізоване видавництво "Україна", м. Київ
18 Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво
"Українська енциклопедія" ім. М.П.Бажана, м. Київ
19 Ордена "Знак пошани" державне книжково-журнальне
видавництво "Урожай", м. Київ
20 Головна спеціалізована редакція літератури "Мовами
національних меншин України", м. Київ
21 Головна редколегія Книги пам'яті України
пошуково-видавниче агентство "Книга пам'яті України", м. Київ
22 Державне підприємство "Видавництво і друкарня "Таврида",
м. Сімферополь
23 Орендне підприємство "Дніпропетровська книжкова друкарня",
м. Дніпропетровськ
24 Спеціалізоване автотранспортне підприємство, м. Київ
25 Український інститут підвищення кваліфікації працівників
телебачення, радіомовлення і преси (Укртелерадіопресінститут),
м. Київ
26 Тижневик "Говорить і показує Україна", м. Київ
27 Дослідне конструкторсько-технологічне бюро "Фотон",
м. Київ
29 Книжкова палата України, м. Київ
30 Всеукраїнський інформаційно-культурний центр,
м. Сімферополь
31 Українське національне інформаційне агентство, м. Київ
32 Національна спілка журналістів України
33 Національна спілка письменників України, м. Київ
34 Оздоровчо-лікувальний пансіонат "Ходорів", с. Ходорів
Миронівського району Київської області
35 Одеське підприємство матеріально-технічних ресурсів
"Укрпостачпреса", м. Одеса
36 Державна акціонерна компанія "Українське
видавничо-поліграфічне об'єднання", м. Київ
37 Українська асоціація видавців періодичної преси, м. Київ
38 Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів,
м. Київ
39 Українська асоціація виробників поліграфічної продукції,
м. Київ
40 Асоціація працівників засобів масової інформації України,
м. Київ
III Головні і базові організації метрологічної служби
Держкомтелерадіо*)
1. Базова організація метрологічної служби Державного
комітету телебачення і радіомовлення України
______________ *) Примітки: 1) Підсистема метрологічного забезпечення Держкомтелерадіо
України детально описана у документі 0119005.2 ПЗ. Пояснювальна
записка про метрологічну службу Державного комітету телебачення і
радіомовлення України. 2) Перелік телерадіоорганізацій, підприємств та організацій,
закріплених за базовою організацією метрологічної служби
Держкомтелерадіо, наведений в документі 0119005.1-05 КНД.
Положення про базову організацію метрологічної служби Державного
комітету телебачення і радіомовлення України.вгору