Документ v0270227-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.02.2003, підстава - v0129227-03

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 270 від 21.03.2002
м. Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 129 ( v0129227-03 ) від 12.02.2003 )
Про затвердження Положення про проведення експертизи
та порядок реєстрації експертів при Національній
комісії регулювання електроенергетики України

Відповідно до Законів України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ), Указу
Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України" та з метою створення умов для забезпечення прозорості,
обгрунтованості та об'єктивності прийнятих Національної комісією
регулювання електроенергетики України у межах її компетенції
рішень у процесі державного регулювання діяльності суб'єктів
природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному
комплексі України Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Положення про проведення експертизи та порядок
реєстрації експертів при Національній комісії регулювання
електроенергетики України (додається).
Голова Комісії Ю.Продан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
від 21.03.2002 N 270
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення експертизи та порядок реєстрації
експертів при Національній комісії регулювання
електроенергетики України
1. Загальні положення
1.1. Положення про проведення експертизи та про порядок
реєстрації експертів при Національній комісії регулювання
електроенергетики України (далі - Положення) розроблено відповідно
до Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України" та з метою створення умов для підвищення прозорості,
обгрунтованості та об'єктивності рішень, прийнятих Національною
комісією регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ). 1.2. Положення визначає порядок проведення експертизи в НКРЕ,
порядок реєстрації експертів при НКРЕ та інші питання, що
стосуються організації експертизи.
2. Терміни та визначення
2.1. Для цілей даного Положення наведені нижче терміни
використовуються в наступному значенні: експерт (виконавець) - експерт, зареєстрований при НКРЕ, інші
юридичні та фізичні особи, що мають право на проведення експертизи
відповідно до цього Положення; експертиза - регламентований цим Положенням процес
дослідження експертами питань, віднесених до компетенції НКРЕ, що
завершується експертним висновком, який використовується НКРЕ при
розгляді цих питань; експертний висновок - документ, що містить висновки за
результатами проведення експертизи, оформлений відповідно до вимог
даного Положення; замовники експертизи - НКРЕ, інші юридичні та фізичні особи,
що оформили заявку на проведення експертизи та прийняли на себе
зобов'язання з оплати послуг експерта; зареєстрований експерт - юридична або фізична особа, що
відповідає необхідним для реєстрації кваліфікаційним вимогам, щодо
якої прийняте рішення НКРЕ про реєстрацію; ініціатори експертизи - фізичні та юридичні особи, що подали
в НКРЕ пропозиції про проведення експертизи з конкретного питання
без прийняття на себе зобов'язань з оплати послуг експерта; реєстр, реєстраційний номер - перелік зареєстрованих при НКРЕ
експертів, з визначенням: номера за даним реєстром, переліку
питань, щодо яких може давати висновок даний експерт, а також
контактних реквізитів кожного експерта; регульована діяльність - господарська діяльність у сфері
паливно-енергетичного комплексу, що регулюється НКРЕ; суб'єкт регулювання - суб'єкт господарювання, який отримав
ліцензію НКРЕ на здійснення господарської діяльності в
електроенергетиці або нафтогазовому секторі.
3. Суб'єкти та об'єкти експертизи
3.1. Суб'єктами експертизи є замовники, НКРЕ та виконавці
експертизи. 3.2. Ініціаторами експертизи можуть бути НКРЕ а також інші
органи державної влади та місцевого самоврядування, суб'єкти
регулювання, представники споживачів, інші зацікавлені юридичні та
фізичні особи, що подали в НКРЕ пропозиції про проведення
експертизи з конкретного питання. 3.3. Замовниками експертизи можуть бути НКРЕ, інші юридичні
та фізичні особи, які оформили заявку на проведення експертизи та
прийняли на себе зобов'язання з оплати послуг експерта. 3.4. НКРЕ виступає організатором експертизи. 3.5. Виконавцями експертизи (експертами), можуть бути: зареєстровані при НКРЕ експерти; українські та закордонні дослідні установи та вищі учбові
заклади, згідно з напрямком експертизи; експерти, які акредитовані при інших органах державної влади
України або мають отримані згідно чинного законодавства України
ліцензії на виконання експертних робіт згідно з напрямком
експертизи; аудитори, які мають кваліфікаційний сертифікат про право на
заняття аудиторською діяльністю на території України; інші юридичні та фізичні особи згідно з законодавством
України. 3.6. Об'єктами експертизи відповідно до даного Положення
можуть бути будь-які питання, віднесені чинним законодавством до
сфери повноважень НКРЕ, дослідження яких вимагає спеціальних знань
і відносно яких прийнято рішення НКРЕ про проведення експертизи.
4. Види і напрямки експертизи
4.1. Види експертиз: 4.1.1. У залежності від призначення і мети, що досягається,
експертиза може бути первинною та повторною. 4.1.2. Первинна експертиза здійснюється експертом і
передбачає здійснення всіх необхідних заходів, достатніх для
підготовки експертного висновку по суті розглянутого питання. Експертний висновок за первинною експертизою, оформлений
відповідно до вимог даного Положення, є офіційним документом, може
підлягати публікації і використовуватися НКРЕ, іншими
зацікавленими особами при аргументації своєї позиції з посиланням
на джерело. Замовником первинної експертизи може бути будь-якій суб'єкт
експертизи. 4.1.3. Повторна експертиза може бути призначена: у разі порушення встановлених вимог і правил під час
проведення первинної експертизи; на вимогу замовника експертизи при наявності у нього
обгрунтованих претензій щодо висновків первинної експертизи; у випадку відкриття нових обставин, що могли вплинути на
висновки первинної експертизи; за ініціативою НКРЕ та інших ініціаторів за цією експертизою. Підставою для проведення повторної експертизи є ініціатива
НКРЕ, або письмове звернення замовника або ініціатора первинної
експертизи до НКРЕ, у якому замовник повторної експертизи викладає
обгрунтовані причини незгоди з висновками первинної експертизи і
пропонує провести повторну експертизу за свій рахунок. Повторна експертиза здійснюється за процедурою первинної
експертизи. Для її проведення залучаються експерти, що не приймали
участі в первинній експертизі. Обов'язковою вимогою до експертного висновку повторної
експертизи повинна бути наявність оцінки обгрунтованості висновків
первинної експертизи. 4.2. Напрямки експертної оцінки: 4.2.1. У залежності від об'єкту дослідження, експертиза може
мати такі напрямки: правова; фінансово-економічна; технічна.
5. Призначення та проведення експертизи
5.1. Експертиза може проводитися з будь-яких питань, які
входять до сфери повноважень НКРЕ. 5.2. При виникненні у НКРЕ необхідності проведення
експертизи, або надходженні в НКРЕ заяви на організацію проведення
експертизи від замовника (Додаток 1 до даного Положення),
відповідальне за напрямок експертизи управління, а також підрозділ
НКРЕ, який буде використовувати результати експертизи, проводять
попередній розгляд заяви на організацію експертизи та матеріалів
доданих до неї, якщо такі додаються. За результатами попереднього
розгляду відповідальне управління визначає доцільність проведення
експертизи та необхідність надання додаткових матеріалів і готує
подання на Комісію щодо призначення первинної експертизи. 5.3. Пропозиція про проведення експертизи може бути відхилена
за результатами попереднього розгляду у випадку недотримання
формальних вимог, або недоцільності експертизи, про що НКРЕ
сповіщає замовника в термін п'ять робочих днів з моменту одержання
від Замовника заяви про проведення експертизи. 5.4. Рішення про проведення первинної і повторної експертизи
приймається на засіданні НКРЕ з оформленням протокольного рішення
(Додаток 2 до даного Положення) протягом п'яти робочих днів з
моменту здійснення подання Комісії щодо проведення експертизи. 5.5. Вибір експертів для проведення конкретної роботи
здійснюється НКРЕ відповідно до напрямку дослідження з числа
зареєстрованих експертів, інших юридичних та фізичних осіб, що
відповідно до цього Положення мають право на проведення
експертизи, на основі аналізу даних про освіту, досвід роботи в
профільній сфері, досвід підготовки експертних висновків, якість
раніше виконаних робіт та інші критерії з урахуванням необхідності
дотримання принципу незалежності експертів. 5.6. Пропозиція про вибір кандидатур для проведення
експертизи готується управлінням, відповідальним за напрямок
експертизи за узгодженням зі структурними підрозділами, які
використовуватимуть результати експертизи. НКРЕ повинна
запропонувати не менше двох кандидатур експертів за конкретним
напрямком, отримавши попередню згоду експертів на здійснення цієї
експертизи. 5.7. Рекомендації щодо проведення експертизи з переліком
експертів, рекомендованих для проведення експертизи, направляються
Замовнику. 5.8. Якщо НКРЕ виступає замовником, кандидатури експертів для
проведення експертизи визначаються Комісією. 5.9. В окремих випадках, якщо експертиза не потребує
залучення сторонніх експертів, вона за рішенням Комісії
здійснюється управліннями НКРЕ. 5.10. Замовник самостійно укладає договір на проведення
експертизи з виконавцем, обраним з числа запропонованих НКРЕ.
Об'єкт експертизи, зазначений у заявці, і остаточне формулювання
технічного завдання до договору не повинні мати істотних
розходжень. Оплата вартості послуг за даним договором здійснюється
замовником. 5.11. Після підготовки висновку експертизи і передачі його
замовнику, виконавець зобов'язаний протягом семи календарних днів
направити один примірник даного висновку на адресу НКРЕ. Право
розпорядження даним висновком має замовник. 5.12. У випадку незгоди НКРЕ з висновками експертизи, Комісія
має право провести повторну експертизу відповідно до даного
Положення. 5.13. Фінансування договорів, укладених на проведення
експертизи, здійснюється замовником. Якщо Комісія виступає як
замовник, то фінансування договорів здійснюється НКРЕ, або
включається в кошторис витрат ліцензіата НКРЕ, щодо якого
здійснюється експертиза.
6. Права та обов'язки суб'єктів експертизи
6.1. Основним документом, що регламентує взаємини замовника з
іншими суб'єктами експертизи, є договір (контракт) на проведення
експертизи. 6.1.1. Замовник має право: самостійно визначати необхідність, види і форми експертизи; самостійно визначати умови і терміни її проведення; самостійно вибирати кандидатуру експерта з числа експертів,
запропонованих НКРЕ; укладати договір на проведення експертизи; направляти зауваження, пояснення НКРЕ і/чи виконавцю; одержувати у письмовій формі експертні висновки; вимагати проведення повторної експертизи; використовувати результати експертизи у своїй діяльності; робити інші дії, передбачені даним Положенням і чинним
законодавством. 6.1.2. Замовник зобов'язаний: надавати НКРЕ і виконавцю всі необхідні матеріали і документи
для організації та проведення експертизи; не змінювати суті об'єкту експертизи протягом усього терміну
її проведення без узгодження з НКРЕ і виконавцем; надавати, при необхідності додаткові документи і матеріали
щодо об'єкта експертизи; нести відповідальність за достовірність і повноту наданих
матеріалів; дотримуватись умов укладених договорів на проведення
експертизи; вчасно вносити зміни і доповнення у вхідні дані щодо об'єкту
експертизи; усебічно сприяти виконавцю в проведенні експертизи; забезпечувати анонімність експертів, захист їх прав у випадку
неправомірних дій з боку третіх осіб; прийняти у виконавця за актом всі матеріали і документи,
передбачені договором (контрактом); вчасно та у повному обсязі виконувати оплату експертизи, якщо
експертиза проведена відповідно до умов даного Положення і
договору. 6.2. Основним документом, що регламентує взаємини НКРЕ з
іншими суб'єктами експертизи, є рішення НКРЕ про проведення
експертизи, яке направляється на адресу замовника та виконавця. 6.2.1. НКРЕ має право: використовувати висновки експертизи, у своїй діяльності; публікувати висновки експертизи, якщо вони не є комерційною
таємницею; вимагати проведення повторної експертизи; робити інші дії, передбачені цим Положенням і нормами чинного
законодавства. 6.2.2. НКРЕ зобов'язана: приймати від ініціаторів та замовників пропозиції та заявки
на проведення експертизи; вчасно інформувати замовника про прийняте рішення щодо
проведення експертизи і надавати перелік експертів, рекомендованих
для проведення конкретної експертизи; вчасно сповіщати експерта-виконавця, обраного замовником для
проведення конкретної експертизи, про необхідність проведення
експертизи; не перешкоджати замовнику в проведенні експертизи за його
клопотанням; надавати виконавцю, за його вимогою, наявні в його
розпорядженні документи та матеріали, необхідні для проведення
експертизи, якщо це не суперечить чинному законодавству; не допускати без згоди замовника і/чи виконавця розголошення
висновків експертизи у випадку, якщо вони складають комерційну
таємницю; дотримуватись норм авторського права і права інтелектуальної
власності у відношенні об'єктів експертизи і матеріалів, наданих
для підготовки експертного висновку; 6.3. Основними документами, що регламентують взаємовідносини
виконавця з іншими суб'єктами експертизи, є відповідні рішення
НКРЕ, а також договори і контракти на проведення експертизи,
укладені між замовником і виконавцем. 6.3.1. Виконавець має право: вимагати у замовника і/чи НКРЕ, за необхідністю, додаткові
документи, матеріали і вхідні дані щодо Об'єкту експертизи; відмовити в проведенні експертизи у випадку невідповідності
або недостатності наданих вхідних даних щодо об'єкту експертизи; вільно викладати особливу думку щодо об'єктів експертизи,
інших питань пов'язаних з проведенням експертизи; опубліковувати в засобах масової інформації висновки
експертизи, якщо це не забороняється умовами договору (контракту),
чи відповідним рішенням НКРЕ; вносити свої пропозиції і рекомендації щодо удосконалення
форм і методів проведення експертизи; вільно обирати методи експертного аналізу й оцінки; у випадку здійснення повторної експертизи, брати участь у її
проведенні; робити інші дії, передбачені даним Положенням і нормами
чинного законодавства. 6.3.2. Виконавець зобов'язаний: проводити експертний аналіз і оцінку об'єктів експертизи
відповідно до норм даного Положення; пред'являти замовнику за його вимогою свідоцтво про
реєстрацію при НКРЕ як експерта, ліцензію на здійснення
аудиторської діяльності, інші документи, що засвідчують його право
здійснювати експертизу при НКРЕ; не допускати розголошення таємної, конфіденційної і
комерційної інформації, що міститься в матеріалах щодо Об'єкту
експертизи, про яку йому стало відомо в процесі проведення
експертизи; забезпечувати всебічне, якісне, об'єктивне проведення
експертизи; направляти на адресу НКРЕ копії експертних висновків,
складених ним у ході виконання договорів (контрактів), укладених
із Замовниками; забезпечувати відповідність проведення експертизи
встановленому законодавством порядку; нести відповідальність у межах чинного законодавства та умов
договорів (контрактів) за достовірність і повноту експертного
висновку; оформляти експертний висновок у письмовому вигляді з
виконанням вимог даного Положення та норм чинного законодавства.
7. Вимоги до експертного висновку
7.1. Експертний висновок є документом, що використовується в
процедурі розгляду НКРЕ питань, віднесених законодавством до сфери
повноважень НКРЕ. 7.2. Висновки експерта не мають наперед встановленої сили та
переваги над іншими джерелами інформації, підлягають перевірці й
оцінці за внутрішнім переконанням Членів НКРЕ, яке має
грунтуватися на всебічному, повному й об'єктивному розгляді всіх
обставин, що стосуються об'єкту експертизи. 7.3. Експертний висновок за кожним конкретним питанням
повинен містити конкретні пропозиції та рекомендації, що
обгрунтовують прийняття відповідного рішення НКРЕ, як щодо
розглянутого питання в цілому, так і щодо окремих положень
розглянутих матеріалів і документів. 7.4. Експертний висновок має бути виконаний державною мовою
(з дотриманням стандартів, прийнятих для звітів з
науково-технічних робіт). 7.5. Експертний висновок складається з вступної, констатуючої
та заключної частин, а також повного переліку використаної при
проведенні експертизи літератури та інших матеріалів. 7.6. Зміст експертного висновку визначається завданням на
експертизу. 7.7. Підготовлений експертний висновок підписується
виконавцем, скріплюється печаткою виконавця (якщо виконавець -
юридична особа), або підписом виконавця (якщо виконавець - фізична
особа) і з цього моменту набуває офіційного статусу. Офіційний
експертний висновок надається замовнику та НКРЕ. 7.8. У випадку наявності у замовника і/чи НКРЕ обгрунтованих
претензій до експертного висновку, він повинен бути спрямований на
адресу виконавця з пропозицією про внесення до нього необхідних
корективів, або відповідальне управління НКРЕ робить подання про
призначення повторної експертизи. 7.9. Експертний висновок може бути визнано недійсним, якщо
він не відповідає умовам даного Положення, технічному завданню на
проведення відповідної експертизи, або умовам договору. Підставами
для визнання експертного висновку недійсним можуть бути факти
виявлення істотних помилок при проведенні експертизи, або випадки,
коли із суті висновку не випливають запропоновані пропозиції та
рекомендації. Експертний висновок також може бути визнано
недійсним на підставі його невідповідності вимогам чинного
законодавства. 7.10. Експертний висновок зберігає свою силу в межах терміну,
визначеного Виконавцем в експертному висновку. 7.11. Суперечки, що можуть виникнути між суб'єктами
експертизи, розглядаються на підставі норм чинного законодавства.
8. Порядок реєстрації експертів при НКРЕ
8.1. Для реєстрації експертів при НКРЕ зацікавлені юридичні
та фізичні особи направляють в НКРЕ заяву (Додатки 3.1 та 3.2 до
даного Положення) з визначенням напрямку експертизи та
спеціалізації експерта, а також наступні документи: документи, які підтверджують кваліфікацію за відповідним
напрямком - для фізичних осіб; документи, які підтверджують право здійснення експертизи за
відповідним напрямком та наявність відповідних спеціалістів - для
юридичних осіб; інформацію про досвід роботи згідно з визначеною
спеціалізацією; інформацію про досвід підготовки експертних висновків та
участі в підготовці науково-дослідних, аналітичних документів за
визначеною спеціалізацією. 8.2. Заяви з додатками направляються на розгляд
відповідальних управлінь НКРЕ згідно з напрямком експертизи. 8.3. Відповідальні управління НКРЕ в двотижневий термін
надають Комісії пропозиції про реєстрацію зацікавлених осіб як
експертів із визначенням їх спеціалізації як експерта, або про
відмову їм в реєстрації. 8.4. Розгляд заяв-анкет зацікавлених осіб на предмет
реєстрації їх як експертів і прийняття рішення щодо реєстрації
проводиться на засіданні НКРЕ. 8.5. Рішення НКРЕ щодо реєстрації оформлюється у вигляді
постанови НКРЕ. 8.6. Після прийняття НКРЕ рішення про реєстрацію зацікавленої
особи, як експерта, їй привласнюється відповідний реєстраційний
номер і видається свідоцтво встановленого зразка (Додаток 4 до
даного Положення). 8.7. Єдиний реєстр зареєстрованих експертів веде Технічне
управління НКРЕ. 8.8. Реєстрація зацікавлених осіб як експертів не спричиняє
правових наслідків і зобов'язань з боку НКРЕ та служить однією з
підстав для розгляду питання про укладення договорів з конкретними
фізичними та юридичними особами на виконання конкретної експертної
роботи. 8.9. Списки зареєстрованих експертів, на підставі рішення
НКРЕ, підлягають публікації як мінімум раз на півроку. З цією
метою, технічне управління НКРЕ готує і передає в управління з
інформаційного забезпечення і зв'язків із громадськістю
інформаційне повідомлення для опублікування в ЗМІ (Додаток 5 до
даного Положення). 8.10. Зареєстрований експерт може бути позбавлений реєстрації
та права проводити експертизу при НКРЕ рішенням Комісії за
поданням відповідального управління НКРЕ у випадках: одноразового грубого порушення експертом норм даного
Положення та чинного законодавства, яке було виявлено при
здійсненні оцінки експертного висновку відповідальним управлінням
НКРЕ, або при проведенні повторної експертизи; дворазового визнання експертного висновку підготовленого
експертом не відповідним вимогам даного Положення та договору; дворазового одержання при здійсненні повторних експертиз
негативної оцінки щодо обгрунтованості висновків первинної
експертизи, здійсненої зазначеним експертом.
9. Заключні положення
9.1. Дане Положення набирає сили з моменту його затвердження
постановою НКРЕ.
ДОДАТОК 1
Голові Національної комісії
регулювання електроенергетики України _____________________________________
прізвище та ініціали Голови НКРЕ
від _________________________________
найменування замовника _____________________________________
дані про замовника
ЗАЯВКА
НА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
Прошу організувати проведення ___________________________________
вказати вид експертизи відповідно
до Положення експертизи ______________________________________________________ _________________________________________________________________
вказати Об'єкт експертизи, відповідно до Положення в період ________________________________
термін проведення ______________________________ ознайомлений з Положенням про
найменування замовника проведення експертизи та зобов'язуємося сплатити всі витрати,
пов'язані з проведенням експертизи, незалежно від її результатів,
а також забезпечити обраних експертів усіма матеріалами та
документами для проведення визначеної експертизи.
__________________________________________________________________
повні реквізити заявника
___________________ ___________________ ______________________
посада підпис П.І.Б
М.П.
ДОДАТОК 2
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ
У зв'язку з поданням Комісії від ____________ управління НКРЕ
(найменування управління) згідно заявки від "___"_______ 200_ р. __________________________________________________________________
(найменування заявника) з проханням про проведення _______________________________________
вказати вид експертизи відповідно до
Положення експертизи _______________________________________________________ __________________________________________________________________
вказати Об'єкт експертизи, відповідно до Положення в період ________________________________
термін проведення та відповідно до "Положення про проведення експертизи та порядок
реєстрації експертів при НКРЕ"
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Схвалити проведення _______________________________ експертизи.
(вид експертизи) 2. Запропонувати Заявнику як експертів наступні кандидатури __________________________________________________________________
(П.І.Б визначених, на підставі даних реєстру, експертів) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Визначити, що дана експертиза проводиться з метою __________________________________________________________________
(стислий перелік питань) 4. Обов'язки щодо оплати здійснення даної експертизи покласти на
заявника на підставі договору, укладеного між ним та експертами.
Голова Комісії
ДОДАТОК 3.1
АНКЕТА-ЗАЯВА
на реєстрацію при НКРЕ експерта (юридичної особи)
Дані про заявника
Повне найменування підприємства
Юридична адреса
Дані про керівника прізвище, ім'я, по-батькові, тел.
Організаційно-правова форма
Основний вид діяльності
телефон/факс, E-mail
Напрямки експертизи
Дані про наявність спеціалістів за заявленими напрямками
загальна кількість працівників (чоловік)
у тому числі спеціалістів, що виконують експертні роботи
(чоловік)
середній стаж роботи спеціалістів у профільній сфері (повних
років)
наявність договорів з зареєстрованими при НКРЕ експертами
(так/ні)
додаткові відомості *
Згідно Положенню про проведення експертизи та порядок
реєстрації експертів при НКРЕ, прошу розглянути дану заяву з
додатками та прийняти рішення про реєстрацію при НКРЕ підприємства _______________________ як експерта за заявленими напрямками
експертизи
Додатки до заяви: 1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства 2. Копія Статуту підприємства на ___ стор. 3. Копії особистих листів з обліку кадрів щодо заявлених
спеціалістів на ____ стор. 4. Інші додатки та документи на ___ стор.
З умовами Положення про проведення експертизи та порядок
реєстрації експертів при НКРЕ, затвердженого постановою НКРЕ N 270
від 21.03.2002 ознайомлений, про відповідальність за експертні
висновки попереджений
"_____"________ 200__ р. Підпис заявника ______________________
печатка
Дата реєстрації заяви Реєстраційний номер
Заяву до реєстрації прийняв посада
Прізвище І.Б. ____________
* Якщо заявник бажає надати додаткові відомості, вони
оформлюються окремим додатком до даної заяви
ДОДАТОК 3.2
АНКЕТА-ЗАЯВА
на реєстрацію при НКРЕ експерта (фізичної особи)
Дані про заявника
Дані про заявника прізвище, ім'я, по-батькові
(фізична особа) тел.
Місце проживання
Освіта
Учений ступінь
Стаж роботи у профільній сфері (повних років)
Останнє місце роботи (найменування/посада)
Наявність запатентованих робіт та розробок
Напрямки експертизи
Детальні дані про заявника щодо заявлених напрямків експертизи
профільна освіта *
досвід проведення експертних оцінок (обсяг років) **
стаж роботи у профільній сфері (повних років)
наявність рекомендацій (так/ні)
додаткові відомості
Згідно Положення про проведення експертизи та порядок
реєстрації експертів при НКРЕ, прошу розглянути дану заяву з
додатками та прийняти рішення про реєстрацію при НКРЕ мене ________________ як експерта за заявленими напрямками експертизи
Додаток до даної заяви: 1. Копія свідоцтва про освіту 2. Копія трудової книжки на ___ стор. 3. Автобіографія на ____ стор. 4. Інші додатки та документи на ___ стор.
З умовами Положення про проведення експертизи та порядок
реєстрації експертів при НКРЕ, затвердженого постановою НКРЕ N 270
від 21.03.2002 ознайомлений, про відповідальність за експертні
висновки попереджений
"_____"________ 200__ р. Підпис заявника _____________
Дата реєстрації заяви Реєстраційний номер
Заяву до реєстрації прийняв посада Прізвище І.Б. _____________
* Заявник додає копію диплому. ** Заявник надає резюме.
ДОДАТОК 4
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО N ______
про реєстрацію експерта при НКРЕ
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
повні реквізити експерта чи найменування організації
який має право виконувати експертні роботи з наступних напрямків: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
види робіт, що має право виконувати даний експерт дата реєстрації __________________________________________________
номер постанови про реєстрацію ___________________________________
дата видачі свідоцтва ____________________________________________ Дане свідоцтво підтверджує право його власника на проведення
експертиз при НКРЕ за напрямками, зазначеними у цьому свідоцтві. Свідоцтво є іменним і дійсне тільки після надання документа,
що підтверджує особу пред'явника. Передача свідоцтва третім особам заборонена.
_________________________________ _______________________
посада особи, що надала свідоцтва підпис
М.П.
ДОДАТОК 5
ПОВІДОМЛЕННЯ
В ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ПРИ НКРЕ ЕКСПЕРТІВ
До відома громадськості
За станом на "___"_______ 200_ р. при Національній комісії
регулювання електроенергетики України зареєстровані такі експерти:
Найменування підприємства, П.І.Б Напрямки діяльності
(для фізичної особи),
Адреса, контактні телефони
1. _____________________________ ____________________________
2. _____________________________ ____________________________вгору