Про затвердження Примірного положення про освітній округ
МОН України; Наказ, Положення від 05.04.2006267
Документ v0267290-06, поточна редакція — Прийняття від 05.04.2006

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.04.2006 N 267

Про затвердження Примірного положення
про освітній округ

Відповідно до статті 36 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) та статей 9, 37 Закону України "Про загальну середню
освіту ( 651-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Примірне положення про освітній округ
(додається).
2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій довести Примірне
положення про освітній округ до відома місцевих органів управління
освітою та керівників навчальних закладів системи загальної
середньої освіти та забезпечити його виконання.
3. Опублікувати цей наказ в інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України" та розмістити на сайті
міністерства
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Огнев'юка В.О.
Міністр С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
05.04.2006 N 267

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про освітній округ

1. Загальні положення
1.1. Освітній округ (далі - округ) - добровільне об'єднання
загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності
з дошкільними, позашкільними та іншими навчальними закладами, а
також установами охорони здоров'я, що сприяють здійсненню
освітньої діяльності (далі - суб'єкти округу) і установами -
створюється для забезпечення освітніх та культурно-освітніх потреб
громадян, які проживають в межах відповідної
адміністративно-територіальної одиниці (району, міста або їх
частин).
1.2. Округ у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про дошкільну освіту"
( 2628-14 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), "Про позашкільну
освіту" ( 1841-14 ), "Про місцеве самоврядування" ( 280/97-ВР ),
Положенням про загальноосвітній навчальний заклад ( 964-2000-п ),
Положенням про дошкільний навчальний заклад ( 305-2003-п ),
Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності
( z0946-00 ), цим Положенням, іншими нормативно-правовими
документами, що регулюють діяльність навчальних закладів та
установ.
1.3. На створення округу державні й комунальні навчальні
заклади мають отримувати дозвіл їх засновників (власників).
1.4. Метою створення і діяльності округу є забезпечення дітям
дошкільного віку, учням (вихованцям) навчальних закладів системи
загальної середньої освіти рівного доступу до якісної дошкільної,
загальної середньої, позашкільної освіти, допрофесійної
підготовки, неперервної освіти на територіях обслуговування;
координація діяльності навчальних закладів, установ культури,
фізичної культури та спорту, охорони здоров'я та інших, що входять
до округу (далі - суб'єкти округу), з питань реалізації
законодавства в галузі освіти, ефективного використання кадрового
потенціалу, навчально-методичної, матеріально-технічної бази.
1.5. Суб'єктами округу можуть бути навчальні заклади всіх
типів і форм власності та відомчої підпорядкованості, як то: загальноосвітні навчальні заклади (у т. ч. навчально-виховні
комплекси, навчально-виховні об'єднання); дошкільні навчальні заклади; позашкільні навчальні заклади; міжшкільні навчально-виробничі комбінати; професійно-технічні навчальні заклади, а також: установи культури (бібліотеки, музеї, будинки культури та
інші), установи охорони здоров'я, що сприяють здійсненню освітньої
діяльності.
1.6. Округ утворюється за наявності не менше двох
загальноосвітніх навчальних закладів, один з яких обов'язково
надає повну загальну середню освіту.
1.7. Округ, як правило, не є юридичною особою. Усі його
суб'єкти зберігають юридичну та фінансову самостійність. В окремих випадках за рішенням засновників (власників) усіх
суб'єктів округ може мати статус юридичної особи.
1.8. Завданнями округу є: забезпечення єдиного освітнього простору у межах округу, раціональне використання творчого потенціалу педагогічних
працівників; створення належних умов для навчання обдарованих учнів; координація навчально-виховного процесу у суб'єктах округу, забезпечення реалізації профільного навчання; раціональне використання навчально-методичної літератури,
матеріально-технічної бази суб'єктів округу, її зміцнення та
модернізація; впровадження в навчально-виховний процес сучасних навчальних
та виховних технологій.
2. Створення округів
2.1. Округ створюється на підставі установчої угоди про
спільну діяльність між суб'єктами округу, що укладається
відповідно до законодавства
2.2. Установча угода визначає: суб'єкти округу; місце реєстрації та знаходження округу; особливості організації навчально-виховного процесу; права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу,
організацію підвезення учнів і педагогічних працівників до місця
навчання та додому.
2.3. На підставі установчої угоди про спільну діяльність та
цього Положення може розроблятися власне Положення про освітній
округ, яке затверджується засновниками (власниками) суб'єктів
округу. Округ зі статусом юридичної особи реєструється у
встановленому чинним законодавством порядку.
2.4. Округ може мати власну назву.
2.5. Відділом (управлінням) освіти на підставі рішення ради
округу визначаються один чи декілька опорних загальноосвітніх
навчальних закладів I-III ступенів (далі - опорний заклад).
2.6. У складі опорних закладів округу можуть бути інтернати з
частковим або повним утриманням учнів (вихованців) за рахунок
засновників (власників).
2.7. Опорний заклад визначається з урахуванням: потреби у забезпеченні певних напрямків спеціалізації,
профілів навчання, з яких він надає освітні послуги; ефективного менеджменту та кадрового забезпечення; наявного стану матеріально-технічної бази (у т. ч.
комп'ютерного забезпечення); наявного фонду підручників, науково-методичної, художньої
літератури; зручності розташування та (або) наявності відповідного
транспортного забезпечення.
2.8. Опорний заклад забезпечує: почергово проведення на своїй базі навчальних занять, що
відповідають його спеціалізації, профільному навчанню і потребують
технічного та іншого відповідного обладнання, для учнів
загальноосвітніх навчальних закладів округу; проведення факультативних занять, спецкурсів для учнів
базової та старшої школи суб'єктів округу; культурно-просвітницьку роботу з батьківською громадськістю.
2.9. Опорний заклад, окрім повної загальної середньої освіти,
може надавати допрофесійну та (або) професійну підготовку учнів.
2.10. Відділ (управління) освіти проводить першочергове
забезпечення опорних закладів автобусами та комп'ютерною технікою.
2.11. В районах (містах) можуть функціонувати навчальні
заклади поза межами округів.
3. Організація навчально-виховного
процесу в суб'єктах округу
3.1. Організація навчально-виховного процесу в
загальноосвітніх навчальних закладах округу незалежно від їх
підпорядкування, типів і форм власності визначається робочими
навчальними планами, складеними на основі типових навчальних
планів, та згідно положень про навчальні заклади відповідних
типів. Навчально-виховний процес у дошкільних навчальних закладах
округу здійснюється за програмами виховання і навчання дітей
дошкільного віку.
3.2. Суб'єкти округу можуть здійснювати інноваційну
діяльність. Експериментальні робочі навчальні плани погоджуються з
Міністерством освіти і науки України у встановленому порядку.
3.3. За поданням ради округу, відділ (управління) освіти
районної державної адміністрації або міської ради (для міста) може
приймати рішення про перерозподіл годин у межах встановлених
робочими навчальними планами суб'єктів округу.
4. Рада округу
4.1. Рада округу - колегіальний орган, що узгоджує дії
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування і суб'єктів
округу.
4.2. Рана округу створюється з числа керівників всіх
суб'єктів округу, представників місцевих органів державної
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
громадськості.
4.3. Засідання ради округу відбуваються за потребою, але не
рідше двох разів на рік. Їх рішення фіксуються у книгах протоколів
засідань. Рішення приймаються простою більшістю голосів за умови
наявності 2/3 загального складу ради.
4.4. Раду округу очолює голова, якого обирає рада округу на
своєму засіданні. Голова ради округу, що не має статусу юридичної
особи, та його заступники працюють на громадських засадах.
4.5. Рада округу:
4.6. Вносить та узгоджує пропозиції щодо організації
профільного навчання у старшій школі суб'єктів округу.
4.7. Вносить відділу (управлінню) освіти пропозиції щодо
перерозподілу навчальних годин варіативної складової робочих
навчальних планів суб'єктів округу для забезпечення в них
належного рівня навчально-виховного процесу.
4.8. Координує роботу міжбібліотечного абонементу для
тимчасового перерозподілу бібліотечного фонду підручників,
науково-методичної, художньої літератури суб'єктів округу.
4.9. Інформує громадськість про здобутки та проблеми
діяльності округу через районні методичні кабінети та засоби
масової інформації.
4.10. Здійснює спільно з районним (міським) методичним
кабінетом (центром): організацію навчально-методичного консультування
педагогічних, керівних та інших працівників навчальних закладів
округу, координацію діяльності методичних об'єднань навчальних
закладів округу, створення міжшкільних методичних об'єднань; координацію методичної діяльності з вищими педагогічними
навчальними закладами, закладами післядипломної педагогічної
освіти, установами культури, що не є суб'єктами округу, організацію та методичне забезпечення діяльності соціальної,
психологічної та логопедичної служб округу; організацію і проведення представницьких педагогічних
заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів,
методичних конференцій, педагогічних читань.
4.11. Здійснює координацію виховної роботи в окрузі щодо: організації участі дітей, учнів, вихованців у гуртках,
клубах, творчих об'єднаннях, студіях, секціях суб'єктів округу, використання можливостей суб'єктів округу для організації
дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин; проведення клубної, фізкультурно-оздоровчої та
туристично-краєзнавчої роботи з дітьми, учнями, вихованцями та їх
родинами із залученням підприємств, установ та організацій, що
здійснюють свою діяльність на території округу; організації правового виховання та проведення роботи з
профілактики шкідливих звичок.
4.12. Вносить пропозиції щодо встановлення надбавок до
заробітної плати керівникам, педагогічним працівникам опорних
закладів згідно існуючих нормативних документів.
4.13. Рада округу вносить пропозиції до формування бюджету,
виходячи з перспектив комплексного розвитку регіону, сприяння
поліпшенню демографічної ситуації, пріоритетів фінансового,
матеріально-технічного та кадрового забезпечення найбільш
віддалених населених пунктів, малих сіл і хуторів округу.
4.14. Органом громадського самоврядування округу є загальні
збори (конференція) його колективу, що скликаються за потребою.
4.15. Рада округу звітує про свою діяльність перед батьками
та громадськістю.
5. Фінансово-господарська діяльність
5.1. Фінансово-господарська діяльність округу здійснюється
відповідно до чинного законодавства: Законів України "Про освіту"
( 1060-12 ), "Про бюджетну систему України" ( 512-12 ) , "Про
власність" ( 697-12 ), "Про місцеве самоврядування" ( 280/97-ВР )
та нормативно-правових актів, що врегульовують
фінансово-господарську діяльність навчальних закладів.
5.2. Утримання та розвиток суб'єктів округу здійснюється за
рахунок коштів їх засновників (власників), інших джерел, не
заборонених чинним законодавством.
5.3. Кошти суб'єктів округу використовуються на діяльність,
передбачену їх статутами та установчою угодою про створення
округу.
5.4. Фінансування суб'єктів округу здійснюється їх
засновниками (власниками) або уповноваженими ними органами через
фінансування навчальних закладів, що є учасниками округу.
5.5. Засновники (власники) або уповноважені ними органи мають
право здійснювати перерозподіл коштів між суб'єктами округу, що
належать до їх власності на підставі рішення Ради округу.
5.6. Якщо суб'єктами округу є навчальні заклади й установи,
що належать різним власникам, то власники мають право здійснювати
фінансування їх діяльності через спільні цільові програми
відповідно до установчої угоди чи окремих напрямків.
Директор департаменту П.Б.Полянськийвгору