Про організацію проведення громадської експертизи діяльності Державної служби автомобільних доріг України
Укравтодор (з 2001р.); Наказ, Склад колегіального органу, Порядок від 03.08.2010264
Документ v0264466-10, поточна редакція — Прийняття від 03.08.2010

                                                          
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.08.2010 N 264

Про організацію проведення громадської
експертизи діяльності
Державної служби автомобільних доріг України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
05.11.2008 N 976 ( 976-2008-п ) "Про затвердження Порядку сприяння
проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої
влади" та з метою створення належних умов для участі громадськості
у формуванні та реалізації державної політики, а також для
опрацювання запитів інститутів громадського суспільства
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення громадської експертизи
діяльності Державної служби автомобільних доріг України
(Укравтодор) на запити інститутів громадського суспільства
(додається).
2. Створити постійнодіючу комісію для здійснення заходів,
пов'язаних з проведенням громадської експертизи діяльності
Укравтодору (далі Комісія), у складі згідно з додатком.
3. Надати право голові Комісії:
3.1. Затверджувати заходи щодо опрацювання конкретних
інформаційних запитів.
3.2. Залучати до проведення експертизи діяльності Укравтодору
представників інститутів громадського суспільства за їх згодою.
4. Секретарю Комісії (Охонько Т.О.) за погодженням з головою
Комісії (Підмогильний М.В.) забезпечувати розміщення матеріалів
щодо громадської експертизи на офіційному веб-сайті Укравтодору та
(або) в засобах масової інформації, враховуючи вимоги Закону
України "Про інформацію" ( 2657-12 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 27.11.98 N 1893 ( 1893-98-п ) "Про затвердження
Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання
документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації,
які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави",
наказу Міністерства фінансів України від 11.08.94 N 69
( z0202-94 ) "Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів та розрахунків", зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 26.08.94 за N 202/412, та інших
нормативно-правових актів з метою недопущення порушення прав,
громадян і завдання шкоди Державній службі автомобільних доріг
України як державному органу влади.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова В.Демішкан

Додаток
до наказу Державної служби
автомобільний доріг України
03.08.2010 N 264

СКЛАД
постійно діючої комісії для здійснення заходів,
пов'язаних з проведенням громадської
експертизи діяльності
Державної служби автомобільних доріг України

Підмогильний М.В. - заступник голови Укравтодору,
голова комісії
Члени комісії:
Галушко В.О. - заступник голови Укравтодору
Завійський І.М. - заступник голови Укравтодору
Прусенко Є.Д. - заступник голови Укравтодору
Фалюш В.Б. - заступник голови Укравтодору
Гетманцев Д.О. - радник голови з юридичних питань
Покотило Я.Б. - директор Департаменту фінансів
та економічної політики
Сухоносов О.В. - директор Департаменту автомобільних
доріг
Гамалій В.В. - заступник директора Департаменту
капітального будівництва
та інвестиційної політики
Крижанівський О.Є. - начальник Управління науково-технічної
політики
Сова І.П. - начальник Адміністративного управління
Бабич Т.С. - начальник Відділу зовнішньоекономічної
діяльності
Ломінога Л.Л. - начальник Відділу управління персоналом
та соціальних питань
Кулик Л.М. - начальник Відділу методології
та організації бухгалтерського
обліку і звітності
Церковний С.М. - заступник начальника
Контрольно-ревізійного відділу
Дев'ятов С.В. - завідувач Сектора охорони праці
Приколота О.О. - завідувач Сектора методології
та організації тендерів
Каземіров С.К. - завідувач Сектора з підготовки
до Євро-2012
Терещенко О.А. - завідувач Сектора енергозбереження
та моніторингу ресурсів
Борисов С.Б. - завідувач Сектора мобілізаційної роботи
Гостєва Т.В. - головний спеціаліст з режимно-секретної
роботи
Охонько Т.О. - головний спеціаліст Сектора
інформаційних технологій,
секретар комісії

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
автомобільний доріг України
03.08.2010 N 264

ПОРЯДОК
проведення громадської експертизи діяльності
Державної служби автомобільних доріг України
на запити інститутів громадського суспільства

1. Порядок проведення громадської експертизи діяльності
Укравтодору на запити інститутів громадського суспільства
(далі - Порядок) розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 05.11.2008 N 976 ( 976-2008-п ) "Про
затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади".
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
у Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності
органів виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів Україні від 05.11.2008 N 976 ( 976-2008-п ).
3. Громадська експертиза діяльності Укравтодору (далі
громадська експертиза) є складовою механізму демократичного
управління державою, який передбачає проведення інститутами
громадського суспільства оцінки діяльності Укравтодору як органу
виконавчої влади, ефективності прийняття та виконання ним рішень,
підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем
для їх врахування Укравтодором у своїй роботі.
4. Письмові запити від інститутів громадянського суспільства
до Укравтодору приймаються та реєструються в Адміністративному
управлінні відповідно до пункту 3 Інструкції з діловодства в
Державній службі автомобільних доріг України, затвердженої наказом
Укравтодору від 12.10.2005 N 458.
5. До розгляду приймаються письмові запити, які відповідають
вимогам, передбаченим у пункті 3 Порядку сприяння проведенню
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008
N 976 ( 976-2008-п ). День надходження запиту та його реєстрації є датою початку
проведення громадської експертизи.
6. Письмові запити у день надходження розглядаються
заступником Голови, який відповідно до розподілу обов'язків
здійснює контроль за дотриманням нормативно-правових актів у
сферах діяльності Укравтодору.
7. До резолюцій щодо опрацювання письмових запитів інститутів
громадського суспільства в обов'язковому порядку включається
Відділ правової роботи та управління державною власністю.
8. Адміністративне управління надсилає в установленому
порядку письмові запити до виконавців.
9. Працівник структурного підрозділу, відповідального за
опрацювання запиту, протягом трьох днів готує проект наказу
(окремого доручення) про проведення громадської експертизи та
заходів, пов'язаних з підготовкою матеріалів, із зазначенням
прізвища, ім'я, по батькові та посади особи (осіб), відповідальної
(відповідальних) за опрацювання запиту за забезпечення взаємодії з
інститутом громадського суспільства. У разі потреби утворюється робоча група з підготовки
матеріалів, до участі в роботі якої може залучатися представник
інституту громадянського суспільства, що ініціює проведення
громадської експертизи. Зміст наказу протягом трьох днів з дати його видання
доводиться до відома інституту громадянського суспільства, який
подав запит.
10. Розміщення на веб-сайті Укравтодору інформації про
надходження запиту щодо проведення громадської експертизи та
заходи щодо його виконання здійснюється у тижневий строк головним
спеціалістом по зв'язкам з громадськістю за поданням
відповідального структурного підрозділу.
11. Строк проведення громадської експертизи на запит
інституту громадського суспільства не може перевищувати 10 днів.
Відповідна інформація про здійснення громадської експертизи
розміщується на веб-сайті Укравтодору та (або) у засобах масової
інформації.
12. Результати запиту підлягають візуванню Адміністративним
управлінням.
13. Матеріали експертних пропозицій включаються секретарем
колегії Укравтодору до порядку денного найближчого засідання
колегії, на яке запрошено представників інституту громадського
суспільства, що проводив громадську експертизу Укравтодору.
Начальник
Адміністративного
управління І.П.Совавгору