Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
17.05.2008 N 259

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 1696 ( v1696282-18 ) від 18.09.2018 }

Про затвердження та введення нового
навчального плану підготовки фахівців
за спеціальністю "технологія
парфумерно-косметичних засобів"

На виконання Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),
Указу Президента України від 17.02.2004 N 199 ( 199/2004 ) "Про
заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України", наказу
МОЗ України від 24.02.2000 N 35 ( z0370-00 ) "Про затвердження
Положення про особливості ступеневої освіти медичного
спрямування", затвердженого в Міністерстві юстиції 25.06.2000
N 370/4591, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити новий навчальний план підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації
"провізор-косметолог" у вищих навчальних закладах III-IV рівнів
акредитації України (додається) за спеціальністю 7.110202
"технологія парфумерно-косметичних засобів", напрям 1102
"Фармація" та ввести у навчальний процес з 1 вересня
2008-2009 навчального року.
2. Директору Центрального методичного кабінету з вищої
медичної освіти МОЗ України (І.С. Вітенку) організувати розробку
навчально-методичної документації відповідно до вимог державних
стандартів вищої освіти та здійснювати методичне забезпечення
навчального процесу.
3. Ректорам вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації ввести в навчальний процес підготовки новий навчальний
план і розробити робочі навчальні плани та програми з дисциплін.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту кадрової політики, освіти і науки М.В. Банчука.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
17.05.2008 N 259
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту Директор Департаменту
кадрової політики, вищої освіти МОН України
освіти і науки МОЗ України Я.Я. Болюбаш
М.В. Банчук 12 травня 2008 р.
12 травня 2008 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст"
кваліфікації "Провізор-косметолог" у вищих
навчальних закладах III-IV рівнів акредитації

Напрям: 1102 "Фармація" Спеціальність: 7.110202 "Технологія парфумерно-косметичних
засобів" Термін навчання: 5 років
ПОГОДЖЕНО
Директор Центрального
методичного кабінету з вищої
медичної освіти МОЗ України
І.С. Вітенко
8 травня 2008 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Загальні положення
Підготовка провізорів-косметологів у вищих навчальних
закладах III-IV рівнів акредитації здійснюється на етапах
додипломної підготовки та післядипломної - в інтернатурі. Набуття
ступеневої освіти за напрямом 7.110202 "технологія
парфумерно-косметичних засобів" має особливості, які нормативно
визначені Законом України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) від
17.01.2002 р., постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня
1998 р. N 65 ( 65-98-п ) (зі змінами, внесеними згідно
з постановами Кабінету Міністрів N 677 ( 677-99-п ) від 23.04.99 і
N 1482 ( 1482-99-п ) від 13.08.99) та Положенням про особливості
ступеневої освіти медичного та фармацевтичного спрямування,
затвердженим наказом МОЗ України від 24.02.2000 р. N 35
( v0035282-00 ). На етапі додипломної підготовки навчання здійснюється за
освітньо-професійною програмою (ОПП) підготовки фахівця
освітньокваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю
"технологія парфумерно-косметичних засобів" 7.110202. Після
засвоєння ОПП фахівцю присвоюється кваліфікація -
провізор-косметолог і він здатний виконувати професійну роботу
провізора-інтерна (код КП - 3228). Типовий навчальний план підготовки провізорів-косметологів
у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації створено на
основі галузевих стандартів вищої освіти (ГСВО) України, які
впроваджуються відповідно до Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ) від 17.01.02, постанов Кабінету Міністрів України від
20.01.98 N 65 ( 65-98-п ) про ступеневу освіту та від 07.08.98
N 1247 ( 1247-98-п ) про державні стандарти вищої освіти, наказу
МОН України від 31.07.98 N 285 ( v0285281-98 ) про вимоги до
державних стандартів, наказу МОЗ України від 24.02.2000 N 35
( v0035282-00 ) про особливості ступеневої освіти медичного та
фармацевтичного спрямування, наказу МОН України від 02.06.93 р.
N 161 ( z0173-93 ) "Про затвердження Положення про організацію
навчального процесу в вищих навчальних закладах".
2. Основні положення
1. Перелік та назви дисциплін навчального плану базується на
ОПП. ОПП є державним нормативним документом, в якому визначається
нормативний термін навчання, встановлюються вимоги до змісту,
обсягу та рівня освітньої і професійної підготовки фахівця. ОПП
структурована за циклами підготовки, навчальними дисциплінами,
часом їх вивчення, рівнем контролю і задачами діяльності
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ).
2. Структура навчального плану є предметно-інтегрованою і
зорієнтована на дотримання логічної послідовності викладання
дисциплін, які складають відповідні цикли підготовки: гуманітарної
та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та
практичної.
3. Самостійний вибір навчального закладу може здійснюватися
за рішенням Вченої ради вищого навчального закладу за погодженням
з МОЗ України. Зміни не повинні перевищувати 15% загального обсягу
навчального часу з дотриманням затвердженого співвідношення між
циклами підготовки. З будь-якої окремої навчальної дисципліни кількість годин
не може бути змінена більш як на 10% відносно тієї, яка
передбачена типовим навчальним планом. При цьому повинно бути
забезпечене засвоєння всіх навчальних дисциплін в обсязі,
передбаченому програмами цих дисциплін, затвердженими МОЗ України. Порядок затвердження тематики курсових робіт і їх виконання
визначається вищим навчальним закладом.
4. Навчальна дисципліна "Екстремальна медицина" викладається
на 3 курсі навчання і надає студентам знань та навичок
з організації медичного забезпечення населення в умовах
надзвичайних ситуацій. Відповідно до цього розділ
освітньо-професійної програми "Військова підготовка" галузевого
стандарту за напрямком "Фармація" замінено розділом "Екстремальна
медицина";
4.1. На виконання вимог "Змістових частин галузевих
стандартів вищої освіти підготовки фахівців щодо гуманітарної,
соціальноекономічної та екологічної освіти та освіти з безпеки
життя і діяльності людини й охорони праці" (Змістові частини
ГСВО), затверджених 10.05.2002 року Міністерством освіти і науки
України, до навчального плану включено дисципліну "Безпека
життєдіяльності", що є складовою організації медичного
забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях.
5. Всі зазначені в плані заліки та диференційовані заліки
з навчальних дисциплін складаються на останньому за розкладом
занятті з дисципліни.
6. Студенти обирають кількість курсів відповідно до
навчального плану. Форма проведення та розподіл годин курсів за
вибором визначаються навчальною програмою. Питання внесення до
переліку курсів за вибором іноземної мови та інших курсів з 2-го
по 5-й роки навчання визначається ВНЗ в установленому порядку.
7. Державна атестація випускників спеціальності "Технологія
парфумерно-косметичних засобів" представляє собою здачу державних
випускних іспитів і/(або) захист дипломної роботи (у випадку
комплексної дипломної роботи - "або", монотематичної - "і"). Форма
проведення державних випускних іспитів визначається вищим
навчальним закладом. Державні випускні іспити складаються з дисциплін: - "фармацевтична та косметична хімія"; - "косметологія"; - "технологія косметичних та парфумерних засобів"; - "управління та економіка у фармації та
парфумерно-косметичній галузі". Дипломна робота виконується студентом за темами, визначеними
випускаючими кафедрами та затвердженими цикловою або предметними
комісіями. Захист дипломних робіт проводиться на відкритому
засідання ДЕК за участі не менше половини її складу при
обов'язковій присутності Голови державної екзаменаційної комісії.
8. Навчальний тиждень студента становить: вітчизняний
кредит - 54 години, кредит ECTS - 36 годин. Навчальний час,
відведений для самостійної роботи студента становить не менше 1/3
і не більше 2/3 обсягу навчального часу, відведеного для вивчення
конкретної дисципліни. Загальна кількість годин з навчальних дисциплін, або
з навчальної (виробничої) практики, яка включає аудиторну і
самостійну роботу студента, заноситься до залікової книжки,
екзаменаційного журналу, академічної довідки, навчальної картки і
додатку до диплому про вищу освіту.
9. Навантаження викладачів і штати кафедр розраховуються з
урахуванням навчальних годин, виділених на аудиторну роботу
студентів та інших видів діяльності, регламентованих нормативними
документами.
10. Студентам, які вільно володіють іноземною мовою,
дозволяється дострокове складання відповідного іспиту за
навчальною програмою з іноземної мови.
Заступник директора
Департаменту кадрової
політики, освіти і науки -
начальник відділу освіти і науки О.П.Волосовець

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
за курсами (1-5) підготовки спеціалістів
за спеціальністю 7.110202 "технологія
парфумерно-косметичних засобів"
Освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
Кваліфікація спеціаліста - провізор-косметолог
Термін навчання - 5 років

1-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | |Назва навчальної|Кредит| Кількість годин | Форма контролю | | | дисципліни | |--------------------| | | | | |Всього| Ауд | СРС | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |1 |Українська мова | 1,5 | 54 | 36 | 18 |іспит-з | | |(за професійним | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |2 |Історія | 1,5 | 54 | 22 | 32 | залік| | |косметології і | | | | | | | |аромології | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |3 |Історія України | 3,0 | 108 | 45 | 63 | диф. залік| |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |4 |Вища математика | 4,5 | 162 | 80 | 82 |іспит-з | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |5 |Біологія з | 3,0 | 108 | 54 | 54 | залік| | |основами | | | | | | | |генетики | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |6 |Латинська мова | 4,0 | 144 | 76 | 68 |іспит-л | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |7 |Біофізика, | 4,5 | 162 | 96 | 66 |іспит-л | | |фізичні методи | | | | | | | |аналізу та | | | | | | | |метрологія | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |8 |Неорганічна | 6,0 | 216 | 110 | 106 |іспит-л | | |хімія | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |9 |Анатомія людини | 2,5 | 90 | 54 | 36 | залік| |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |10|Нормальна | 3,5 | 126 | 76 | 50 |іспит-л | | |фізіологія | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |11|Правознавство | 1,5 | 54 | 25 | 29 | залік| |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |12|Культурологія | 1,5 | 54 | 25 | 29 | залік| |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |13|Філософія, | 2,5 | 90 | 40 | 50 | залік| | |релігієзнавство,| | | | | | | |етика та | | | | | | | |естетика | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |14|Інформаційні | 2,5 | 90 | 60 | 30 | залік| | |технології у | | | | | | | |фармації | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |15|Іноземна мова | 4,5 | 162 | 76 | 86 | залік| | |(за професійним | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | | |(5.5) | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |16|Фармацевтична | 4,5 | 162 | 80 | 82 | залік| | |ботаніка | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |17|Екологія | 1,5 | 54 | 24 | 30 | залік| |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |18|Фізичне | 3,0 | 108 | 72 | 36 | залік| | |виховання | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |19|Курси за вибором| 3,0 | 108 | 36 | 72 | залік| |--+----------------+------+------+------+------+----------------| | |Навчальна | 1,5 | 54 | 36 | 18 | залік| | |польова практика| | | | | | | |з ботаніки | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| | |Всього за 1-й | 60,0 |2160,0|1123,0|1037,0| | | |рік | | | | | | |--+------------------------------+------+------+----------------| | |Середня кількість аудиторних | 28,0 | | | | |годин на тиждень | | | | |-----------------------------------------------+----------------| |Курси за вибором: |Іспитів - 6 | |1. Психологія спілкування. |Диф. залік - 1 | |2. Сучасна цивілізація та культура. |Заліків - 13 | |3. Проблеми інтелігенції та інтелігентності. | | |4. Сучасні проблеми молекулярної біології. | | |5. Європейський стандарт комп'ютерної | | |грамотності. | | ------------------------------------------------------------------
2-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | |Назва навчальної|Кредит| Кількість годин | Форма контролю | | | дисципліни | |--------------------| | | | | |Всього| Ауд | СРС | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |1 |Іноземна мова | 4,5 | 162 | 72 | 90 |іспит-з | | |(за професійним | | | | | | | |спрямуванням) | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |2 |Філософія, | 2,0 | 72 | 36 | 36 |іспит-з | | |релігієзнавство,| | | | | | | |етика та | | | | | | | |естетика | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |3 |Фізичне | 3,0 | 108 | 72 | 36 | залік| | |виховання | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |4 |Аналітична хімія| 8,5 | 306 | 162 | 144 |іспит-л | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |5 |Органічна хімія | 8,5 | 306 | 162 | 144 |іспит-л | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |6 |Фізична та | 2,5 | 90 | 54 | 36 | залік| | |колоїдна хімія | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |7 |Економічна | 1,5 | 54 | 27 | 27 | залік| | |теорія | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |8 |Маніпуляційна | 2,5 | 90 | 45 | 45 | залік| | |техніка | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |9 |Інформаційні | 2,5 | 90 | 36 | 54 | диф. залік| | |технологи у | | | | | | | |фармації | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |10|Фармацевтична | 2,0 | 72 | 36 | 36 |іспит-з | | |ботаніка | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |11|Мікробіологія з | 3,0 | 108 | 54 | 54 | залік| | |основами | | | | | | | |імунології | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |12|Патологічна | 4,5 | 162 | 90 | 72 |диф. залік | | |фізіологія | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |13|Основи | 6,0 | 216 | 108 | 108 |іспит-л | | |практичної | | | | | | | |косметології | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |14|Перша | 1,5 | 54 | 27 | 27 | залік| | |долікарська | | | | | | | |допомога | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |15|Курси за вибором| 3,0 | 108 | 54 | 54 | залік| |--+----------------+------+------+------+------+----------------| | |Ознайомча з | 3,0 | 108 | 72 | 36 | залік| | |практичної | | | | | | | |косметології | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| | |Ознайомча | 1,5 | 54 | 36 | 18 | залік| | |медична практика| | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| | |Всього за 2-й | 60,0 |2160,0|1143,0|1017,0| | | |рік | | | | | | |--+------------------------------+------+------+----------------| | |Середня кількість аудиторних | 28,6 | | | | |годин на | | | | |-----------------------------------------------+----------------| |Курси за вибором: |Іспитів - 6 | |1. Корнеологія |Диф. залік - 2 | |2. Трихологія |Заліків - 9 | |3. Логіка, формальна логіка. | | |4. Основи системного аналізу. | | |5. Іноземна мова (друга). | | |6. Манікюр, педікюр, візаж. | | ------------------------------------------------------------------
3-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | |Назва навчальної|Кредит| Кількість годин | Форма контролю | | | дисципліни | |--------------------| | | | | |Всього| Ауд | СРС | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |1 |Аптечна | 9,0 | 324 | 162 | 162 |іспит-л | | |технологія | | | | | | | |лікарських та | | | | | | | |косметичних | | | | | | | |засобів | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |2 |Фізична та | 2,5 | 90 | 54 | 36 |іспит-з | | |колоїдна хімія | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |3 |Біологічна хімія| 6,0 | 216 | 108 | 108 |іспит-л | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |4 |Фармацевтична та| 3,0 | 108 | 54 | 54 | залік| | |косметична хімія| | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |5 |Мікробіологія з | 3,0 | 108 | 54 | 54 |іспит-з | | |основами | | | | | | | |імунології | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |6 |Екстремальна | 1,5 | 54 | 18 | 36 | залік| | |медицина | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |7 |Фармакогнозія з | 9,0 | 324 | 162 | 162 |іспит-л | | |основами | | | | | | | |фітокосметики | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |8 |Дерматологія | 5,0 | 180 | 90 | 90 | диф. залік| |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |9 |Психологія | 1,5 | 54 | 27 | 27 | залік| |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |10|Фармакологія | 9,0 | 324 | 162 | 162 |іспит-л | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |11|Економічна | 1,5 | 54 | 27 | 27 | залік| | |теорія | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |12|Безпека | 1,5 | 54 | 27 | 27 | залік| | |життєдіяльності | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |13|Курси за вибором| 3,0 | 108 | 36 | 72 | залік| |--+----------------+------+------+------+------+----------------| | |Виробнича | 3,0 | 108 | 72 | 36 | диф. залік| | |практика з | | | | | | | |аптечної | | | | | | | |технології | | | | | | | |лікарських та | | | | | | | |косметичних | | | | | | | |засобів | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| | |Навчальна | 1,5 | 54 | 36 | 18 | диф. залік| | |практика з | | | | | | | |фармакогнозії | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| | |Всього за 3-й | 60,0 |2160,0|1089,0|1071,0| | | |рік | | | | | | |--+------------------------------+------+------+----------------| | | Середня кількість аудиторних | 27,2 | | | | | годин на тиждень | | | | |-----------------------------------------------+----------------| |Курси за вибором: |Іспитів - 6 | |1. Етичні проблеми у косметології. |Диф. заліків - 3| |2. Основи соціальної психології. |Заліків - 6 | |3. Побічна дія ліків. | | |4. Іноземна мова (друга). | | |5. Дієтологія. | | |6. Функціональна біохімія. | | ------------------------------------------------------------------
4-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | |Назва навчальної|Кредит| Кількість годин | Форма контролю | | | дисципліни | |--------------------| | | | | |Всього| Ауд | СРС | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |1 |Фармацевтична та| 7,0 | 252 | 122 | 130 |іспит-з, | | |косметична хімія| | | | |курс. роб.-л, | | | | | | | |залік-л | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |2 |Соціологія | 1,5 | 54 | 25 | 29 | залік| |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |3 |Клінічна | 8,0 | 288 | 140 | 148 |іспит-л | | |фармація | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |4 |Технологія | 4,5 | 162 | 85 | 77 |іспит-з | | |лікарських | | | | | | | |препаратів | | | | | | | |промислового | | | | | | | |виробництва | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |5 |Менеджмент та | 4,5 | 162 | 90 | 72 | залік| | |маркетинг у | | | | | | | |фармації | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |6 |Організація та | 8,0 | 288 | 140 | 148 |іспит-л | | |економіка у | | | | |курс. роб.-л | | |фармації та | | | | | | | |парфумерно- | | | | | | | |косметичній | | | | | | | |галузі | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |7 |Фармацевтичне та| 2,0 | 72 | 36 | 36 | залік| | |парфумерно- | | | | | | | |косметичне | | | | | | | |товарознавство | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |8 |Аромологія | 6,5 | 234 | 105 | 129 |іспит-л | | | | | | | |курс. роб.-з | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |9 |Технологія | 5,0 | 180 | 90 | 90 |залік-з | | |парфумерних та | | | | | | | |косметичних | | | | | | | |засобів | | | | | | | |промислового | | | | | | | |виробництва | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |10|Політологія | 1,5 | 54 | 26 | 28 | залік| |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |11|Гігієна та | 2,0 | 72 | 34 | 38 | залік| | |промислова | | | | | | | |санітарія | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |12|Комп'ютерні | 2,0 | 72 | 34 | 38 | залік| | |технології в | | | | | | | |дослідженні | | | | | | | |парфумерно- | | | | | | | |косметичних | | | | | | | |засобів | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |13|Курси за вибором| 2,0 | 72 | 36 | 36 | залік| |--+----------------+------+------+------+------+----------------| | |Навчальна | 1,5 | 54 | 36 | 18 | диф. залік| | |практика з | | | | | | | |технології | | | | | | | |лікарських | | | | | | | |препаратів | | | | | | | |промислового | | | | | | | |виробництва | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| | |Виробнича | 3,0 | 108 | 72 | 36 | диф. залік| | |практика з | | | | | | | |організації та | | | | | | | |економіки в | | | | | | | |фармації та | | | | | | | |парфумерно- | | | | | | | |косметичної | | | | | | | |галузі | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| | |Стандартизований| 1,0 | 36 | | 36 | | | |тестовий іспит | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| | |Всього за 4-й | 60,0 |2160,0|1071,0|1089,0| | | |рік | | | | | | |--+------------------------------+------+------+----------------| | |Середня кількість аудиторних | 26,8 | | | | |годин на | | | | |-----------------------------------------------+----------------| |Курси за вибором: |Ліцензійний | |1. Лабораторна діагностика |іспит - 1 | |2. Дієтологія |Іспитів - 5 | |3. Геронтологія |Диф. заліків - 2| |4. Фармацевтичні аспекти нутриціології. |Заліків - 9 | |5. Тренінг спілкування. | | |-----------------------------------------------+----------------| |Атестація: стандартизований тестовий іспит | | |(ліцензований інтегрований іспит - Крок 1 | | |"Фармація") 5 тиждень 7-го семестру | | ------------------------------------------------------------------
5-й рік навчання: навчальних тижнів - 40
------------------------------------------------------------------ | |Назва навчальної|Кредит| Кількість годин | Форма контролю | | | дисципліни | |--------------------| | | | | |Всього| Ауд | СРС | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |1 |Біофармація | 1,5 | 54 | 24 | 30 | залік| |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |2 |Охорона праці в | 1,5 | 54 | 24 | 30 | диф. залік| | |галузі | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |3 |Менеджмент та | 3,0 | 108 | 60 | 48 |іспит-з | | |маркетинг у | | | | |курс. роб.-з | | |фармації та | | | | | | | |парфумерно- | | | | | | | |косметичній | | | | | | | |галузі | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |4 |Патентознавство | 1,5 | 54 | 24 | 30 | залік| |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |5 |Клінічна | 4,5 | 162 | 84 | 78 |іспит-л курс. | | |косметологія | | | | |роб.-л | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |6 |Апаратна | 4,0 | 144 | 72 | 72 |іспит-л | | |косметологія | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |7 |Обладнання | 1,5 | 54 | 30 | 24 | залік| | |парфумерно- | | | | | | | |косметичних | | | | | | | |виробництв | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |8 |Етика і | 1,5 | 54 | 24 | 30 | залік| | |деонтологія у | | | | | | | |фармації | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |9 |Фармацевтична та| 5,5 | 198 | 98 | 100 |іспит-л | | |косметична хімія| | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |10|Фармацевтичне та| 2,5 | 90 | 48 | 42 | диф. залік| | |парфумерно- | | | | | | | |косметичне | | | | | | | |товарознавство | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |11|Технологія | 3,0 | 108 | 60 | 48 |іспит-з | | |парфумерно- | | | | |курс. роб-з | | |косметичних | | | | | | | |засобів | | | | | | | |промислового | | | | | | | |виробництва | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |12|Фармакоекономіка| 3,0 | 108 | 48 | 60 | диф. залік| |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |13|Основи | 1,6 | 54 | 30 | 24 | залік| | |косметичної | | | | | | | |хірургії | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |14|Управління | 3,0 | 108 | 54 | 54 | залік| | |якістю | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |15|Курси за вибором| 1,5 | 54 | 24 | 30 | залік| |--+----------------+------+------+------+------+----------------| | |Виробнича | 3,0 | 108 | 72 | 36 | диф. залік| | |практика зі | | | | | | | |стандартизації, | | | | | | | |контролю якості | | | | | | | |та сертифікації | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| | |Виробнича | 4,5 | 162 | 108 | 54 | диф. залік| | |практика з | | | | | | | |технології ПКЗ | | | | | | | |промислового | | | | | | | |виробництва | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| | |Виробнича | 3,0 | 108 | 72 | 36 | диф. залік| | |практика з ММФ | | | | | | | |та ПКГ | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| | |Виробнича | 3,0 | 108 | 72 | 36 | диф. залік| | |практика з | | | | | | | |клінічної | | | | | | | |косметології | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| | |Державні | 7,5 | 270 | | 270 | | | |випускні іспити | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| | |в тому числі | 1,5 | 54 | | 54 | | | |державний | | | | | | | |стандартизований| | | | | | | |тестовий | | | | | | | |ліцензійний | | | | | | | |іспит | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |1 |Фармацевтична та| | | | | | | |косметична хімія| | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |2 |Управління та | | | | | | | |економіка у | | | | | | | |фармації та | | | | | | | |парфумерно- | | | | | | | |косметичної | | | | | | | |галузі | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |3 |Технологія | | | | | | | |косметичних та | | | | | | | |парфумерних | | | | | | | |засобів | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| |4 |Косметологія | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| | |Захист дипломної| | | | | | | |роботи | | | | | | |--+----------------+------+------+------+------+----------------| | |Всього за 5-й | 60,0 |2160,0|1028,0|1132,0| | | |рік | | | | | | |--+------------------------------+------+------+----------------| | |Середня кількість аудиторних | 25,7 | | | | |годин на тиждень | | | | |-----------------------------------------------+----------------| |Курси за вибором: |Держ. ісп. - 4 | |1. Організація та регулювання діяльності |Іспитів - 4 | |підприємств галузі. |Диф. зал. - 5 | |3. Фізичне виховання та здоров'я. |Заліків - 7 | |4. Підприємництво у галузі. |Курс. роб. - 3 | |6. Страхова медицина. | | |-----------------------------------------------+----------------| |Державна атестація: стандартизований тестовий | | |державний іспит (ліцензійний інтегрований | | |іспит - Крок 2 "Технологія | | |парфумерно-косметичних засобів"); | | |державні іспити і дипломна робота. | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | |Кредит|Всього|Ауд |СРС | |----------------------------------------+------+------+----+----| |Всього за 5 років підготовки | 300 |10800 |5454|5346| |----------------------------------------+------+------+----+----| |З них практичної підготовки | 28,5 | 1026 |684 |342 | |----------------------------------------+------+------+----+----| |Середня кількість аудиторських годин | | |27,3| | |на тиждень за 5 років | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Цикли підготовки |Кредити |Години | % | |---------------------------------------+--------+-------+-------| |1. Гуманітарна і соціально-економічна | 43 | 1548 | 14% | |---------------------------------------+--------+-------+-------| |2. Природничо-наукова | 76 | 2736 | 25% | |---------------------------------------+--------+-------+-------| |3. Професійна | 131,5 | 4734 | 44% | |---------------------------------------+--------+-------+-------| |4. Практична | 28,5 | 1026 | 10% | |---------------------------------------+--------+-------+-------| |5. Курси за вибором | 13,5 | 486 | 4,50% | |---------------------------------------+--------+-------+-------| |6. Державні випускні іспити | 7,5 | 270 | 2,50% | |---------------------------------------+--------+-------+-------| |Всього | 300 | 10800 | 100% | ------------------------------------------------------------------
План
навчального процесу за циклами підготовки.
Спеціальність 7.110202
"технологія парфумерно-косметичних засобів"

Навчальна та виробнича практика
------------------------------------------------------------------ | | Зміст |Кредит| Кількість |Курс| | | | | годин | | | | | |--------------| | | | | |Всього|Ауд|СРС| | |-+-----------------------------------+------+------+---+---+----| | | Навчальна практика | | | | | | |-+-----------------------------------+------+------+---+---+----| |1|Навчальна польова з ботаніки | 1,5 | 54 |36 |18 | 1 | |-+-----------------------------------+------+------+---+---+----| |2|Ознайомча з практичної косметології| 3 | 108 |72 |36 | 2 | |-+-----------------------------------+------+------+---+---+----| |3|Ознайомча медична практика | 1,5 | 54 |36 |18 | 2 | |-+-----------------------------------+------+------+---+---+----| |4|З фармакогнозії | 1,5 | 54 |36 |18 | 3 | |-+-----------------------------------+------+------+---+---+----| |5|З технології лікарських препаратів | 1,5 | 54 |36 |18 | 4 | | |промислового виробництва | | | | | | |-+-----------------------------------+------+------+---+---+----| | | Виробнича практика | | | | | | |-+-----------------------------------+------+------+---+---+----| |1|З аптечної технології лікарських та| 3 | 108 |72 |36 | 3 | | |косметичних засобів | | | | | | |-+-----------------------------------+------+------+---+---+----| |2|З організації економіки у фармації | 3 | 108 |72 |36 | 4 | | |та парфумерно-косметичній галузі | | | | | | |-+-----------------------------------+------+------+---+---+----| |3|Зі стандартизації, контролю якості | 3 | 108 |72 |36 | 5 | | |та сертифікації | | | | | | |-+-----------------------------------+------+------+---+---+----| |4|З технології парфумерно-косметичних| 4,5 | 162 |108|54 | 5 | | |засобів промислового виробництва | | | | | | |-+-----------------------------------+------+------+---+---+----| |5|З клінічної косметології | 3 | 108 |72 |36 | 5 | |-+-----------------------------------+------+------+---+---+----| |6|З менеджменту і маркетингу у | 3 | 108 |72 |36 | 5 | | |фармації та парфумерно-косметичній | | | | | | | |галузі | | | | | | |-+-----------------------------------+------+------+---+---+----| | | Всього | 28,5 | 1026 |684|342| | ------------------------------------------------------------------